Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, February 04, 1903, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Zprávy zámořské
Rakousko-Ubersko
Rvatka v řtíski radí — Ivýitni
Ctlntch tanb
Nikde nenatropí se tolik rámusu
a skandálů jako v rakouské říšské
radě Tak minulého pondělí ode
hrály ae tam opět bouřlivé výjevy
Když došlo k debatě o cukerní
předlož objevil ae vc výborové
místnosti sousedící se zasedací
síní hlouček cukrovarníků íea
kých aniž by si bylk tomu vza
oa nsske rady svoleni a oavai na
jevo úmysl přednésti své náhledv
o novém zákoně cu ker ním v říšské
radě Většina této proti tomu
protestovala a označovala pokus
cukrovarníka jakožto úmysl utvá
řet! nový parlament v parlamentě
již stávajícím Za krátko nastala
ohromná vřava Nadávkami nebylo
skrbleno a poslanci mávali divoce
rukama Všechen hněv se svezl
na těch kteří přiměli cukrovarní
ky aby přišli do mlstoostí říšské
rady a přítomností svojí síně par
lamentové proíanovali Povykující
většina poslanci přiměla posléze
předsedu aby odročil zasedání
sněmovní pokud se cukrovarníci
nevzdálí Na to vnikl jistý počet
sociálních demokrata a člena li
dové strany do výborové místno
sti kde cukrovarníci posud čekali
a dali se do křiku: "Pryč 8 cham
radí!' Při tom počali jednoho cu
krovarníka po druhém expedovali
z budovy ven až tam nezbyl ani
jediný Teprve potom když by)
zjednán pořádek mohlo býti v
zasedání pokračováno
Dolní sněmovna schválila bru
selskou cukerní konvenci a před
loha cukerní daně dospěla ke
třetímu čtení
Dne 28 ledna předložen byl
říšské radě nový tarif celní jak
je odporučen v dotyčné předloze
Cla na tovární výrobky jsou prů-
měíuč málo zvýšena ale na vý
robky jemnější je určeno clo vyso
ké Z ' hlavních změn celních
týkajících se Spojených Států za
sluhují zmínky následující:
Clo oa vlákna bavlněná o 50
procent zvýšeno nejjemnějŠÍ látky
vlněné o 33 proč kůže o 20 až
50 proč boty a střevíce od 20 do
80 procent clo na jemné výrobky
bylo ztrojnásobeno clo na surový
tabák obnášející doposud $10
zvýšeno na {24 ze 100 kilogramů
asi 267 liber stroje na textilní
zboží doznaly zvýšení cla o 50 až
100 procent a elektrické stroje
(dynamos a motory) o 20 až 35
procent
Cla na jemnější přístroje elek
trické jsou zdvojnásobeny a na
stroje rolnické zvýšeno clo o 20
proc Výjimku Činí parní pluhy
a stroje mlátící na něž nebylo clo
zvýšeno
Prozkoumáním nového tarifu
celního vyšlo na jevo že jím
uherská polovice říše více získá
než rakouská Uhry si jím zaji
stily úplnou kontrolu rakouských
trhů pro svoje obilí a dobytek ale
zdráhaly se též souhlasit se zvýše
ním cla na takové zboží kterého
je v Uhrách nejvíce zapotřebí
TRŽNÍ ZPRÁVY
OMAHA dna I doora
Enna č 1 pH kára nová 84 tra
Ovee tbil 84c "
Brtmborj nova €"
Va)u nr fcratva 17c
Maalo t mialiran II
Miílo (unii n-Jleplí lJťJI7c "
Malo Urin Ipitua at dobři UU "
81-plce tc"
Bnrata 9e "
Kachny í@9c "
Kohout! 431c "
Krocani k'313c "
SOUTH OMAHA dna fluor
Voil pikal at sejltpli I3!í0®ti
Krirj :a%34j
Jalovic li i®1 SO
Voli ka krmeni ttnOiln
PraaaU Oejlspíi o-7118
PraaaU proítrednl efca'7U
PraaaU hraba iMkl ííaflo
OTcaneJlepM IKOt-lb
J-bBaU 5753110(1
CHICAGO dnt i igorl
r-aic obit oéltnAtb l f k okaifii
ůúiiul 74Q7a: bo
Plenka í Iokaml dodáni x®79e
Kom i t tlatá " 48®3c "
Koma 1 1 bili " 4aVc "
Otu t t bil ' me
Ore-t i bil - -HaOBe"
Žito tlilo t k dodáni w "
Jetím k piv úMbn k dodáni "
Jaeman ka krmeni k dodáni! 42(2-18 "
Lnena anaeno 1 1 aemeno teri 16) "
Sauno bojtnka tlaathv) Silo''
Semeno Jaulovd lllls"
živý dobytek:
Piknial nejlepll t4diieilt
Habani al k proatfednia 1UO&4I0
Voli ka krmeni I28034et
KrirT ll)©0
Jalovic liťtR
TelaU t!5uea
Taxaaltl krmeni Voli $1K3 to
Taxaaiti To 11 a paatvla
PraaaU tMká najlapll ©( 97
Praaat lehká vybraná $8 ttoisu
PraaaU hrabá Sd (JO 5
Orea pAkod al k vybrana (4 &-
JehBaU— l4MQoJ0
JekBaU aapadnl tlTVaeJt
CITT dnaLdaora
Plenic I 1- tTrdák okdodánl- e5a7icboil
Plaskal S tvrdá k ok dod 4te8te "
Koma í t Wli k ok dodán! e "
Koma L t mick k ok dodáni Mkae"
OtmC t bil k ok dodáni Mc "
tito í-t kok dodáni ř m "
SaMUmatkf Tjbt tli-K Ua
prdrljnj # ffoo
Hovlnky z Unwood
Pan Fr Calta přijel do Lin
wood předminulou sobotu Poptá
val se po své manželce zde ji ale
nenalezl
M v
" ran m Kavan navrátil se
předminulé pondělí z Oraahy Při
té příležitosti navštívil svého
švakra pana Jos Krejčího který
vlastní grocernl obchod poblíže
Hanscom parku Na otázku jak
se tam mají odpověděl pan M
Kavan Žc dobře a že je to pořád
týž Pepík
Pan Tomáš Duda byl před
minulé pondělí v South Omaze s
dobytkem a navrátil se chvála
bohu živ a zdráv a jelikož dobře
pochodil tak "to' také "posadil"
Paní M V Krejčová one-
mocněla náhle předminulý týden
tak vážně že musel být povolán
lékař který nemocnou paní ošetřil
1 jak se dozvídáme daří se jí již
lépe
Pan Jan Vobořil z Madison
který má ' na ruce'1 mnoho pěk
ných pozemků překvapil nás v
pondělí minulého týdne lak se
nám zdá dař se mu dosti dobře
což jsme soudili dle jeho "per-sony'
Veliký obchod s angorskými
kozami otevřel pan F B Řezáč
Kdokoliv by si přál bližší vysvět
lení nechť se obrátí na: F B
Řezáč Linwood Neb
Pan Jan Votava který si před
časem zlámal nohu pozdravil se
tak dalece Že už předmin týden
nás navštívil
V pondělí dne 26 ledna
odebral se na věčnost pan Vojtěch
Mareš jeden z nejstarších obyva
telů českých v této nové vlasti
Pan Mareš přistčhoval se do Spoj
Států v roce 1854 a usídlil se v
Pittsburgu kdež pobyl 12 roků
V roce 1866 přestěhoval se do
Ohio kdež pobyl pouze krátký
čas a v roce 1073 přistěhoval se
do Linwood kde vedl smíšený
obchod a při tom také droDet sa
loničil dříve než sem jela dráha
a byly zde povoleny hosťnce Jak
mile sem byla zřízena dráha zača
lo se městečko budovat na jižní
straně kamž se odstěhoval též
všechen obchod a proto p Mareš
toho též zanechal a šel na zaslou
žený odpočinek Po posledních
několik roků málo z domu vychá
zel následkem své churavosti
Pohřeb odbýval se ve středu min
týdne Účastenství však nebylo
takové jak jsme očekávali na tu
starou známost
Slcč Anna Hrušková z David
City přijela sem minulou sobotu
Pan Josef Černý oplývá po
slední dny strnou radostí neb ho
jeho manželka obdařila zdravým
klučinou Gratulujeme!
Pan F B Codr z Loup Co
Neb dlouholetý odběratel "Pok
Zip'' přijel na návštěvu k rodi
čům bratřím a sestrán a toť se
samo sebou rozumí že navštívil
také Šotraba Pan Codr v okolí
Linwood dříve bydlil a protož ho
novinky zajímají
Předminulé úterý oddal pan
J H Černý pana Jana Hladkého
se slečnou Filomenou Egštajno
vou Novomanželům gratulujeme!
Paní Komínková od David
City dlí zde návštěvou u svého
syna p F B Řezáče a zdrží se
tak dlouho až prý se něčeho
dočká
" Jeden z nejlepších maškar
ních plesůdosud zde odbývaných
bude maškarní ples u Bartoše v
pondělí dne 23 února Šest
krásných cen bude rozdáno nej
lepším maskám Tři mužským a
tři ženským Jest to už na konec
masopustu a protož kdo se chce
do syta pobaviti ať se neopomene
dostavit!
Pan J H Černý který už
po sedm neděl jest trápen reuma
tismem v nohou vyjel si poprvé
za ten čas v pondělí do Bruno
kde hrál při taneční zábavě u Vác
Blatnýho Sdělil nám že zkusil
jinou "medisinu'' mimo tu co
mu předepsal pan Vác Uřídil z
Abie a ta prý na něho lépe účin
kuje Slečna Anna Kavanova ze
Scbuyler navštívila maškarní ples
předminulé pondělí u pana Fr
Dočekala a odnesla si první dám
skou cenu Slečna představovala
"Snow-ball" nebo po česku sně
hovu kouli Byla to jedna z nej
lépe promyšlených masek toho
večera
Pan Jos C Hruška z David
City navštívil nás minulý pátek
ale zdržel se pouze krátký čas
Než pro nás toho bylo dost Pan
Hruška jako obyčejně byl v dobré
náladě a jen toho jsme litovali že
si vlezl do jiné káry která bo od
vezla jiným směrem Takto ale
loudíme Že se domů šťastně do
stal neb už je dost velký a s těmi
konduktory se lépe smluví než
náš Bartoš (jenž druhdy šel s tím
"pajplentem" z Iowy do Omahy
pěšky) ježto se nimi nemohl
domluvit a s tou ožralou Irčankou
teprve ne
Pan Jan Dočekat přijel v ne
děli pro lékaře pro svou nejmladší
dcerušku kteráž dle všeho rozne-
I mohla ae na zapálení plic
Pan Albert Praj podle všeho
bude asi ještě dlouho živ neboť
ho minulý týden měli už za ne
božtíka a také se za něho už po
modlili Ale kde pakl Praj nemá
ještě na to ani pomyšlenf neb má
dobrý kořen a pochází tam "vod
hunás"
Pan L Račický od David
City v průvodu své manželky
její sestry paní Vránové Z Omahy
navštívil nás v pondělí Pf Vrá
nová před krátkým Časem ovdo
véla a přijela se podívat mezi své
přátele kteří bydlí poblíže David
City a při té příležitosti navštívila
také násčímž nás nemálo potěšila
Sotrab
Novinky z Howelis
h ran l t ťoida odejel na
svatební cestu do Omahy
I Kovařík a Průcha obdrželi dvě
železniční káry farmerských strojů
1 Jos Hronek zDodge byl zde
úterý a sice na veselce pana Fr
Veselého
i £ Novák prodal cihelnou
svoji budovu ve které je obchod
firmy "Vysocki & Rober'' p Jos
Pekárkovi
li Jos Folda 4 míle severně od
Heun bydlící bude míti ve čtvrtek
t m dražbu a po její odbytí
odstěhuje se do města
II Pan Karel Brázda známý
fotografista z Dodge jezdí dosud
každý pátek do Howelis a "bere '
obrázky výborně
II Alois Kadlec vykoupil od p
J B Svitáka obchod železářský
nábytkový a s hospodářskými
stroii Vida! To se hodí k sobě
hostinec a podobný obchod!
I Vysocki a Rober dávají svým
odkupníkům čtyři prémie cenné
prémie Prémie obdrží ten který
do 1 února nejvíce zboží u nicb
koupil
II Frank Kadlec bude míti
dražbu v úterý dne 10 února 1903
na farmě S B Šindeláře blíže
Táborského kostela Frank se
chce odstěhovati do města
3 Úterý min týdne bylo dnem
samých veselek Do stavu man
želského vstoupili: pan Frank
Veselý se slečnou Annou Podlis-
kovou kteří oddáni byli velp
Bednářem p Lambert F Folda
se sleč Katie I Heun-ovou které
spojil poutem manželským velp
John S Brož v Dodge Neb a p
John Fišer se sleč Josie Šindelá
řovou dcerou p Václava Šindeláře
ze Stanton okresu již oddáni byli
v Howelis v kostele sv Jana velp
Bednářem Všem třem párkům
gratuluji!
II Pan Jos Krajíček st daroval
kostelu sv Jana krásný zvon "umí
ráček" Když jej odevzdával
myslil že on bude ten první
jemuž zvon bude odzváněti však
nestalo se tak Předešla ho paní
Barbora Ondráčková která ze
mřela v 9 hodin v pátek 30 ledna
ráno a v neděli 1 úuora byla po
chována na katolický hřbitov u
Howelis Paní Ondráčkovou 0
plakávají pozůstalí syn Frank
Ondráček a dcery pí Bulínová a
pí Podlisková Pozůstali nechť
přijmou upřímnou soustrast
II Řád Oliová Ratolest' č 114
ZČBJ bude odbývati svou ma
škarní zábavu v sobotu dne 14
února při kteréž bude rozdáno
několik cenných prémií Jelikož
jest všeobecně známo že kdyno
liv dámský tento sbor pořádá
zábavu jest tato ta oejlepší a v
nejvzornějším způsobu vedena
proto se očekává že bude i tato
zábava co nejvíce navštívena
Zpravodaj
Novinky z Clarkson
i V úterý dne 27 ledna t r
spojeni byli poutem manželským
Rev A Svobodou p Jos Fajman
ml se slečnou Růženou Fajmano
vou v domě p Adolfa Fajmana
švakra nevěsty Jak jsme do
slechli ' po vykonání obřadů se
hosté vesele bavili Novomanželé
nechť přijmou naši gratulaci
8 Bratři Mestlové nástupci p
Jos Filipiho obdrželi jednatelství
J I Casi mlátících strojů Hoši
jsou podnikaví obchodníci a záso
bili nyní svůj obchod od maličké
jehly až do mlátícího stroje
II Tento týden v sobotu budou
odbývány dvě dražby jedna u p
Ant Jandy tři míle jiho-výcbodně
a u p Fr Šubrta 6 mil jiho zá
padně od Clarkson
I Folda a Mundil mají do pro
deje Bilby-ho ranči Pozemek ten
jest výborný a blízko města
I Alois Tomeš koupil farmu o
80 akrech od p Jos Roubinka 2
míle severovýchodně od města
za 47 dollarů akr
I V sobota 14 t m bude od
bývána maškarní zábava v síni p
Emila Tomše kterouž uspořádá
kapela p J F Tomše
I L H Ostermaa přijal jedna
telství pro kamenický závod z Des
Moines la Objednává pomníky
za velmi nízkou cenu
I V pátek minulý týden byl zde
na krátkou chvíli návštěvou Dr
Truhlář 1 Norfolk Neb
í Jos Urban koupil farmu
80 akrech od p Ant Teplýh
(dříve Alex Hamplona farma) za
5i akr
I Jos P Savlík jak jsem do
slechl chce prodati svoje obydlí
s lotem a podniknout! novou
stavbu a zahájiti nějaký nový
podnik
i Senf I A Fiala bvl zde
minulý týden za svým úředním
povoláním
fi Emil Komínek bude odbýváti
veřejnou dražbu v pondělí 9 t-m
II W Janeček přijímá objed
Dívky na obleky které jsou z té
nejlepšf látky zhotoveny a 'pasují'
každému neboť p Janeček vezme
míru jak se patřítak že oděv musí
padnout třeba hrbatému
I V úterý masopustní dne
24 února 1903 bude odbývati
sedmý výroční ples Tábor "North
ern Star' Číslo 1574 Modern
Woodman of America v obou ta
nečních síních Prémie budou
rozdány těm nejlepším maskám a
sice v botových penězích bude
rozdáno $25 00
Adolf Mršný syn p Filipa
Mršaého neznámou příčinou při
šel k otravě krve v pravé ruce
Leuari ur Allen a Ur ňayz je
léčili když ale seznali že je nutná
operace poslali jej do Omahy do
nemocnice sv Tosefa kamž jej
jeho bratr Karel doprovázel Dou
fáme že snad Adolf přijede domů
zcela uzdraven ku potěše svých
rodičů a přátel vůbec
Farma k prodeji neb
k pronnjmutí!
Prodlím aneb Drou ni mu farmu 160
akrů 110 akru je vzdfiláno 30 ukru past
va 20 akrů dobré louky Farma jest
vzdálenu 4 mile pulnofne od Logu Neb
V paatru lest celé loto dosti vodv Dro do
bytek a vzdělaný pozemek Jest teprv 10
roKu potřebován a atavov vseebny co k
hospodářství jsou potřebný
irinlfusky njt" se pod aarcsoa
JOS ŠUBItT ClarksoDNeb
volaté staváky rozdílných barev
jako černé červené žluté modré
atd mám na prodej a prodávám je
za řioo pár aneb více párů lev
něji Od mnoha krajanů odporu
čení že dobře a k veškeré spoko
jenosti ode mne koupili mohu
každému zaslati jako ku př :
Ji nliepantií tímto dosvědCujl ie Jsem k
mé veSkere spokojenosti koupil od p Jos
Udllnky 1 Howella holuby a mohu smélejej
každému odporuCitl Ježto ml prodal levni
pravé Importované ataváky c Cech
Jos Hájek Clarkson Neb"
Dotazy s přiloženou pošiovní
známkou zodpovídám ochotně
obratem pošty a zakázky vyřídím
správně' JOS UDLINEK
23k4) Howelis Neb
Folda & Mundil
spolehlivá pozemková
stará firma
dostala pravě do prodeje značnou Hul
známé "Wisuard renče' pouze 1 míli od
mřsta začínající
Pozemky tyto Jsou veskrze velmi do
bré a kupec st muže koupit buď čtvrt
sekce neb i více pohromadě
Mimo tyto pozemky mámo JeStě valný
počet jiných ve vukolf Clarkson a nčkte
ré lze koupit za nemenovunycli okolno
stí za úžasné nízkou cenu když se kupec
přihlásí hned ponévadž ty které nebu
dou bned prodány jsou přislíbeny k
pronajmutí
Zaručujeme správné Bnrostředkování
vScch koupí any s žádné částky kupní
nevyplatí dokud výtah z knčh není námi
náležité prozkoumán a za dobrý uznán
rfitčuleme též peníze na zárukv ro-
zemkové levněji než kdekoliv jinde a
kapitál muže být splácen dle libosti
dlužníka
Odporučujuuie se v přízeň ct krajanu
2T)
3m
FOLDA & MONDU Ciarhoi Heb
"V
lteznický obchod
vyprodám nebo vyniěaíin za far
mu ve střední nebo východní Ne
brasce Též čtyři obyďelná a vždy
pronajaté domy nesoucíco 9 až
10 procent kupní ceny a vyměním
jedno nebo druhé ř nebo obé za
farmu Zde jest výtečná příleži
tost pro českého řezníka Já vedl
zde obchod po 14 roků a nyní
hodlám obchodu toho zanechat
Dopište na P O Boz 465 Hum
boldt Neb 27kA
TrDév K léta oinledkv antMieného i I vatu i
mláií: Jako: Tftokv naěkl?ml illuml itrá
Km muinostl slabou aaotítl tvllavotI
nervosnestf atd vhíirl Jsou murně aék
II k at dollar! na řízné léky alektrlcké pány
atd : bvl jHem déle klanáa P' Ml vod nik v kte
ří ponílaji "VEorek léku aa ckouíku zdarma"
a Jinými aurnnukérl Jm skoro na aokrajl
záhunv odebrat laem de KvroDV kde lem
se uehýlil o radu ka véhliutnérnu odbornému
Kkari lento m aredepHal lék kterf aa
éalna vvlerU takxe ae dnea cítím léně ne
kdykoliv Jindy Doposud vlantnlin onen
acný recaut kterým mé bvlo sdraví navri-
cenoa ku-rýkollv triifcí aie o tento požádá
ialu Je) zdarma s ahitlalaou Informaci III
receptu toboto múzete al aecbat prlprmvttl
lékvkatdé dobré Jékéraé za malý poplatek
Lék ten'o TyléCII Ji£ ata nedužlveV
ťtéte mé dnes Nebojte ae Nejsem pod
vodníkem anll bych oe orodival vafta
Jraéeo a adresa tontaaeu v taiaoatl Bale-déte-ll
ze Jsem nepoctivým mnzete to uve
rejnlt v toetlo Časopise Adresujte (léa8
BEYI SON li J Bx i!2ťkirarlU
ZE SOUTII OMAMY
J A Fiala
vlastni
H0STINEC
y Janečkovi ludoví
ve Scbsyler řtetr
Řízný ležák te louth-omažského pivo
varu ttile aa ěepu
Nejlepšf druhy vlna likéru a doutníku
Prodává pivo na soudky ve velkém
Tsoraá obsluha Chutné sákoiky po
cel den 10
:
— Již po dlouhou dobu stěžo
vali si majitelé nočních restauran
tů že poškozováni jsou citelně na
obchodu četnými pouličními pro
davači kteříž ve vozech stojících
na rozích nejživžjšírh ulic dělají
dobrý obchod prodávajíce různé
zákusky aniž by si opatřili k tomu
povolení Mayor Koutský zále
žitost tu vyšetřoval a přesvědčiv
se že pouliční prodávači obcho
dují bez náležitého povolení i
neplatí městu ani jediného centu
zamýšlí naříditi městskému ná-
vladnímuaby vyhotovil ordinanci
kterouž by pouliční prodávačl
byli denucem vyzvednouti si po
volení a zaplatiti za ně nejméně
I25 ročně 1
— KRAJANÉ když zavítáte do
South Omahy a budete si přáti
prohlédnouti zdejší jatky obraťte
se na starého hostinského
VÁCLAVA DIBELKU
v č 2701 Q ul
ha západ konci mostu kde se vždy
domluvíte česky a vysvětlení ob
držíte Obsluha co nejvzornějšf
VÁC DIBELKA maj zkušený
hostinský i2tf
Školní rada mi veliké potíže
s opatřováním dodatečných škol
ních místností V poslední době
byla nucena rozšířili některé školy
zbudováním přístavků a minulý
týden oznámeno školdozorci Mc
Leanovi že též Brown Park ško'a
jest přeplněna President školní
rady Miller byl splnomocněn opá-
třiti potřebnou místnost
Úplný výběr zboží grocerního
naleznou krajané v obchodě
F F Fanfcrlíka
21 a S ul
který vlastní též hojně zásobený
obchod řeznický a uzenářský
Velké oblibě těší se jeho výrobky
uzenářské Všechno zboží jest
vždy čerstvé a prvé jakostí Ob
sluha vzorná a ceny mírné iqm
Ve čtvrtek odpoledne spá
chal sebevraždu Randall Frazier v
obydlí svém č 2510 F ul Frazier
spekuloval asi po 15 let s dobyt
kem a těšil se dobré pověsti v
kruzích obchodních V poslední
době šel mu obchod velmi špatně
k tomu i zdraví jeho se stále
horšilo Zámožný druhdy a ener
gický obchodník nemoha dostáli
svým závazkům rmoutil se velice
nad nynějším trudným postavením
svým a konečně se odhodlal zma
tili násilně život svůj Ve čtvrtek
odpoledne zaplatil Frazier něko
lik menších dluhů a koupiv si
lahvičku karbolové kyseliny ode
bral se domů O několik minut
později vypil obsah lahvičkyChoť
jeho nalezla jej svíjejícího se v
hrozných bolestech a telefonovala
hned pro DraW H Slabaugha
kterýž však po příchodu svém
shledal že jest Frazier již mrtev
Porota koronerova vynesla rozsu
dek že Frazier skončil sebevraž
dou Tělesné pozůstatky nešťast
ného muže dopraveny byly do
Wayne Neb k pohřbení
Dříví vápno cement plastr
td výhodně koupíte u Crosby-
Kopietz-Casey Co Mají též velký
výběr všech druhů uhli Zkuste
budete spokojeni s váhou i do
brotou zboží Úřadovna jest na
N ulici mezi 24 a 25 v John?o
nově pozemkové úřadovně 6 —
Janda a Syn
pohrobníci a balsamovači
na 21 a S ul South Omaha
mají na skladě hojný výběr rakví
všeho druhu jež prodávají za
ceny velice mírné Jsou připraveni
posioužiti na zavolání ve dne i v
nocí Ručí se za vzorné vypra
vení pohřbu Telefon 635 23x603
— V pátek propustil městský
lékař Dr Sapp z Emergency ho-
pitálu třetího a posledního paci
enta a v městě není více neštovic
Má se za to že včasné odloučení
tří onemocnělých neštovicemi od
ostatního světa bylo příčinou že
šíření se nakažlivé nemoci polo
ženy byly meze Loni jak známo
řádily neštovice v South Omaze
hrozně a stíženo jimi bylo několik
set osob
PŘIJME SE zkušený prodavač
lihovin po venkově Dobrá mzda
zaručena tomu kdo by chtěl
ydatně "hustlovat '' Hlaste se
J Kleina severovýchodní roh
6 a N ul South Omaha Neb
PŘIJME SE řádná služka kte
ráž se vyzná dobře ve vší domácí
práci Stálé místo plat dobrý
Hlaste se u Fr Koutskýho 23 a
O ul So Omaha
— V pondělní pravidelné schůzi
městské rady byla čtena a schvá
lena dodatečná zpráva odbadčích
jmenovaných za účelem zjištění
náhrady za postoupení městem
částí 36 ul dráze Burlington Po
schválení zprávy podána byla
ordinance kterouž se uprazdQuje
majetek ten a jakmile dráha za
platí městu $1034 podpíše mayor
smlouva prodejní V téže schůzi
podána byla ordicance oprávBu
jícf mayora k ustanoveni i propu
štění dohlížiteU na maso Ordi
nance ta odkázána byla právnímu
výboru f
$15
$25
Montana
Utah
ídaho
Washington
Orcgon
California
Nízké ceny pro osadníky v platnosti
od 13 dnoia do SO dubna do všech výše
uvedených států DopiSte mi ohledně
avé cesty Dovolte abych vám zaslal
zdarma brožurku v níž doítete se vSe o
těchto cenách a denní dopravě v turisti
ckých vozech do Seattle a Lob Angeles
Osobně provázené výlety do Califor
nie třikrát týdně
FRANCIS Gen'1 Passen?er Agent
Omaha Neb
+ f — t — f—1' ffřt1tttta)aá)
' „Vyprodá ss smíšeny obchod i
y dobré české osadé
Pouze tři střižní obchody v městě
Bude to vyžadovat kapitálu $10000
Výborná příležitost pro krajany
Všechny dotazy adresujte na "Pokrok Západu"
Omaha Neb 24k6
X
Dr Karel H Breuer
ZvláStní pozornost vžnuje léčení nemocí očí uší nosu a krku a ženských
nemocí Správné přispfisobování brejlí
Na zavolání jede na venek Má zařízenou laboratoř s X paprsky a k léče
ní chronických nemocí
Úřadovna naproti poštž Tel A 15 Tel v domž B 47
1 m
Z Čech importované světové
MlWŘĚl BlfflOBSKÉ HJ
vylóCÍ ťlplnS
siciiif zftln m Miř
a veškeré plicní a prsní nemoce 'docílí pře
kvapujících výsledků i tam kde jiné pro
středky nepomáhaly V Rakousko-Uhersku
lékaři proti jm chorobám jest thé odporu
čováno — Baliíek s niv na 20 dni poít $r20
11 Si
Ochr&uua známka
manovský K 654 Scott St Milwaukee Wis g
— Minulou středu navštívil O
mažan William Moore So Omahu
a popřál si toho "truSku" tolik
že se "řádně namazal" a počal se
chovati trochu nezbedně Byl
zatčen uvězněn a když ve čtvrtek
odpoledne předveden byl před
policejního soudce Kinga choval
se tak zkroušeně že se již shoví
vavý soudce chystal napsati roz
kaz propouštěcí V tom však
Moore zahrnul soudce výčitkami
že by si měli South-Omažané
vlastně lichotili když k nim zavítá
člověk z města severního a utratí
u nich peníze jako na př on
kterýž utratil tam t atd Za toto
vyjádření odsoudil jej soudce k
čtyřdennímu vězení
-- Vzorně zařízený a hojně zá
sobený hostinec vlastní
Jan Bartoň
na sev záp rohu 20 a Q ul
Vždy čerstvé pivo na Čepu nej
lepšf vína a likéry a nejjemnější
doutníky Rovněž i chutný zá
kusek jest u Bartoně k dostání
Zajděte k Bartoňovi jednou a ru
číme vám za to že podruhé při
jdete k němu opět 17x11x1
— Na poště south-omažské
prodáno bylo letos v měsíci lednu
za 1598777 kolků kdežto loni v
témž měsíci bylo jich prodáno
pouze za $ 4015 66 letos strženo
v lednu o 1197211 více Obchod
rs poště south-omažské vzmáhá
se vůčihledě a nenf daleka doba
kdy počet zřízenců musí býti
opětně zvýšen
— PŘIJME SE dobrý český
chlapec ne méně než 16 roků
starý k učenf se řemeslu sedlář
skému u J G Blessing & Son
331 sev 25 ul South Omaha
Neb 20 —
— Elegantně a pohodlně zaří
zený hostinec vlastní
Jan Cerrený
oa roku 20 a Q ul v So Omaze
Řízný Metzův ležák stále na čepu
Nejlepší vína likéry a doutníky
Mimo to má na skladě hojné záso
by výtečných kořalek které pro
dává levněji než kde jinde Jdete
li kolem neopomeEte se v hostinci
tom zastavili neboť tam najdete
vždy pěknou společnost a Červený
vás vždy ochotni obslouží
— Městský klerk Shrigley při
pravil zprávu o stavu financí při
skončení obchodu v sobotu večer
Ze zprávy té vysvítá že obnos z
rozvrhu pro rok 1902 byl $133
655 Zbytek z rozvrhu daní pro
rok 1901 obnášel 15066 Pojí
štění povolení a polovic rozvrhu
okresního zvýšily celek na $145
143 Až do této doby vyplacena
bylo celkem $127771 Zbytek v
jednotlivých fondech obnáší tudíž
$17372 Požární fond jest vy
čerpán úplně kdežto ve fondu
všeobecném nalézá se pouze $3 88
V služebním fondu zbývá S2585 -osvětlovacím
£607 rozsudkovém
tg vodárenském I491 oa opravu
ulic Í2036 policejním ig úro
kovém $4823 knihovním I3627
parkovním $2569
Velko- i maloobchod
řemenářsky a sedlářský
pokud se jakosti týče nejla
cinějšf řemenářská dílna
na světě
NAŠE VLASTNÍ
ručně dělaná sedla zvláštnosti
Mexická ruřně ryié ozdobné
kožené novotiny
Tobolky pouzdra pro navští
venky závěsné váčky obal na hu
debniny pásy atd Monogramy
a začáteční písmeny jména dají se
na kožené zboží budete-li si přáti
Výtečné vánoční dárky Přijďte
a vizte vzorky 20
J G Blessing & Son
331 sev 25 ul South Omaha
— V pondělní schůzi školní
rady propuštěn- byl Henry J
Bock učitel němčiny na vyšší
škole ježto se nechtěl podrobiti
Žádaným zkouškám Několika u
čitelkám zvýšeno bylo alužaé a
rozhodnuto aby přeplnění Brown
park školy odpomoženo bylo pro
najmutím světnice poblíže školy
Před odročením povoleno služné
učitelkám a několik menších účtů
Proti reumatismu pakostnici
bolesti v kříži způsobeným na
chlazením při vymknutí atd ne
můžeme nic lepšího užiti nežli
světoznámý Anker Pain Expeller
Výroba jeho děje se co nejsvědo
mitěji Zbavenf bolestí po užiti
jeho rychle následuje Cena
pouze 25c a 50c za láhev