Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, February 04, 1903, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok Západu
PUBLISHED WEEKLY
PublUhed by Pokrok Publlhiag Ca
18WM811 ilowtrd St— Tel W1S
eubscriptloa by mll - 1 100 per jau
Vychází kaiioa střela
liM: Yjiaíatelstá Sral Polrala
1309 1111 Nowirf ti - Tclcfoi 2913
JT4pXUo:
V ajitti aodárkoo io tomu II M
V mUU íodáTkoa pol torní llUt
P?s rro SjoJíBť Stííy i 2 liliu li SC
Cách 1110
Oktáikr
nroha rímí obláfkr ueftjSii1ia pouu
řB kriyí uenít k objadnávc přlložany Jai a
a drotiM oklááhy obrfcíjná vullumtl nwur
tohuli i palec bume ?ft cotfi ca třikrát a
tbwi oufaíeni blakopřáal ímrli a Jluá Ciiá
má 00 ' ifl palue za kaidá uvř Joinl
Ntwliť k prou prIluM obJlnán tolik
9ii]Am jak velkou cihliíku mlu 1 pfc4 O117
h iaak ba (lurli dubu umami ( ochotni na
miadáuL
ZaailJty paněi
Lou arjbmpefntli kdy w koupi bs polti
fb www-mu "Mnnr Onler" a tý nám as
iale Tes v reffielFovanént doplaw anb piv
Jitkou bankovní Jent saallka Jista Kilo
ehca piatltl 'Gheckaai" na bank nuchť ntAle
ottevutů visa proto ie tolik muBiiuw platu
banku u kolekci aneb áť koupi umiň ku
(draft) na Omaku OhU-aijo neb New York Na
oiÍKte drobnÝra pvnlt pHJaieme te 1 1-
centové kolky Víerhny zásilky nechť jvu
aaláuy pod Jednoduchou adresou pouze tak
% i
Pokrok Západu
Omaha Neb
Omaha Neb 4 února 1903
Nový Bomán
Vedení jsouce soahou poskyt-
nouti našemu milému čtenářstvu
vždy to nejzajímavjší zaopatřili
jsme k uveřejňování v "P Z"
skvostný román kterýž bude Čten
laskavou Čtenářkou i čtenářem
tím největším zájmem poněvadž
děj jeho se odehrává v říši k níž
náleží aaše milá vlast vystupují
v něm osoby každému Cechu tak
známé
Románem tím jest:
Císařovna Alžběta
Nemilosrdný osud ovinuje dosud
trnovou korunu koiem skrání sta
řičkého císaře jak vidíme na po
slední afíéře sasské korunní prin
cezny Po celé půlstoletí sbíral a svíjel
trny na ni
Korunu tuto uvil osud z hroz
ných ran z trní děsných bodavých
bolestí Zdilo se že když zasáhla
vražedná dýka italského anarchi
sty srdce císařovny Alžběty tato
koruna jest dovita a přece na cí
saře se sype ještě rána za ranou
Císař osudem pronásledovaný
zavzlykal v pláči nad rakví své
manželky: "Teď jest již konec
všemu! To byla rána nejtěžší!" A
přece nehyl ještě všemu konec
jak víme z nedávné historie habs
burského rodu
V románu našem se líčí dívčí
věk zemřelé rakouské císařovny
její láska a sňatek její radosti i
hluboký zármutek její cesty až po
truchlivou ženevskou událost na
nábřeží
Je to veliká tragedie která jest
obsažena v tomto románu jež se
odehrává nejen v Rakousku ale i
zde za mořem v Mexiku kde do
konal císař Maxmilián zápase
mamě proti vůli lidu který ne
chtěl strpěti na své šíji pouta
tnonarchismu
Spisovatel před čtenáře před
vádí smutnou tu historii lásky a"
ctižádosti Maxmiliána a mladistvé
jeho choti císařovny Charlotty
kterou ukrutný osud dohnal k Ší
lenství Kdo vedle Maxmiliána by ne
rozpomenul se na jiného arcikní
žete babsburkskéhona statečného
Jana jenž rovněž smutně ukonči!
vflj život?
Princ ten obětoval své lásce
všecko titul své jmění a stal se
prostým námořníkem a jako "Jan
Orth'' zmizel tak záhadným anA
sobem v nesmírném moři! Žije či
zemřel? Stal se obětí bouří či
úkladníků? Klíč všeho toho zá
hadného tajemství poskue čte
náři tento román
Vedle zakrvácené postavy za
vražděné císařovny stojí v tomto
románu také zakrvácená postava
korunního prince Rudolfa který
při vlech svých chybách byl mu
žem velkého ducha
V tomto románu jest líčena jeho
romantická láska a jeho tragický
skon
Každý list románu mluví k srdci
čtenářovu svými záhadnými tajem
stvími a rozčilujícími událostmi a
proto vznášíme snažnou tuto pros
bu k našim vzácným přítelkyním a
přátelům:
Upozorněte
své" tndmi na skvostné toto dilo a při
mfte je aby te stali odblrately
"Pokroku Západu" tiskáte si tím
nfjen jich vdik ale i niísrdeíný dík
Vyd "PokZáp"
Ct předplatitelům!
Pány předplatitele kteříž si
vyžádali za prémii kalendář
"Amerikán" žádáme snažně aby
měli strpení Čekáme každým
dném že nás dojde nová zásylka
t Chicaga již dávno objednáni
S veškerou óctou
Vyd "Pok Páp"
Zaměstnání jest nejlzpSím lbí
jeřem čaiu
KoNťRIS Má JtÍTE CTVKV TÝDNY
času — k mrhání
Libé slabého ducha jsou obvCiv-
ně velice tvrdošíjní
MvbLÉNKY A SKUTKY JSOU PRCvOD-
nimi listinami ku slávě
Úspěch jest jedinX cesta na mapě
života která vede k bohatství
Škola života vychoví mnohem
více velkých silných karakterů
nežli vysoké školy
Nejen my ale i Švédové jsou
tak "šikovní" Že vydají dollar
tby získali desák pro dobročinný
účel
V Kansasu chce jeden "moudr"
zákonodárce uvaliti dan na staré
panny A podivno toho zákono
dárce ještě nezavřeli do blázince!
Nyní také v Anglii byl utvořen
uhelný trust s kapitálem 15 mi
lionů dollarů John Bull záhy
pozná jak takový trust jest dobrá
věc — pro akcionáře
Císař Vilém pocIna nyní poznX-
vati že Monroeova nauka je jako
plot zhotovený z ostnatého drátu
Na pohled lze snadno ním pro
lézti ale hůř je když to člověk
zkusí
Strýc Sam ma nyní náramně
mnoho starostí co počíti 8 penězi
které se v pokladnách jeho množí
Ale až začne a tou stavbou pa-
namského průplavu tu počne mít
záhy starosti kde sehnati dosti
peněz na dokončení obrovského
toho díla
JEDEN 'MOUDRY' PROFESOR NA
universitě v Ann Arbor praví že
prý Rockefeller jest úplně v právu
když zvyšuje cenu petroleje dle
své libovůle V takovém "právu'
jest také lupič který s revolverem
v ruce přinucuje nás k vydání na
šeho majetku
Poněvadž spotrebovatelě uhlí
platí nyní 5 až 10 dollarů za tunu
uhlí více nežli mají tu vším prá
vem uhlokopové si myslí Že by
měli dostat o 123 cěuiu více za
dobytí tuny uhlí ale uhelní ba
ronové ani k tak mizernému pří
davku ne:htí přivolili
Baron Sternberg nynější né
mecký vjslanec ve Washingtonu
praví že prý německý císař je
nejlepŠím přítelem Ameriky Pří
těchto slovech musíme mimovolně
zvolati s německým básníkem:
"Ta slova slyším sic
však víry nemám víc!"
Německy1 císař mluvka vyšlo
vil přání aby peníze jichž jeho
věrní poddaní hodlají použiti na
oslavu jeho narozenin byly raději
dány chudým Přání to je sice
náramně rozumné ale obáváme
se že vzdor tomu ti chudí toho
moc nepopadnou protože těch
kteří vydávají peníze na oslavu
Vilémových narozenin je v říši
bázně boží hrozně málo
Americké farmerstvo které de-
lato až dosud beránka z něhož
každý stříhal vlnu podle chuti ko
nečně počíná pozaávati že je na
čase aby té stříži aspoň částečně
učiněna byla přítrž Výborně
jen na nastoupené cestě setrvati a
rolnictvo bude tím čím býti má
základním kamenem této republi-ky
Do Chicaga přijel v těchto
dnech jistý Waldenburger z ně
meckého "rajchu ' který nás chce
přesvědčit! jakou dobrou věcí je
konina jíž se tolik v Německu
nyní požívá Waldenburger bude
mít těžkou práci neboť nám je
přece jen milejší i texasský vůl
nežli ta neitnčuějšf drožkářská
herka
Hrabe Boni Castellane byl zno-
vuzvolen do francouzské sněmov
nycož opětně dokazuje že Gouldo
vy peníze jsou tak dobré ve Fran
cii jafeo v Americe jest to jea-
nou z největších dokonalostí ame
rického dollaru že mluví všemi
jazyky na světě a není žádný div
že francouzští voličové v onom
distriktu podlehli sladkým zvu
kům svůdného amerického dollaru
Velice pěknou reč o socialismu
přednesl president unie uhlokopů
oiitcheiipřed uzavřením konvence
uhlokopů kteráž byla odbývána
minulého týdne v Indianapolis V
této své řeči Mitchell varoval uhlo-
kopy aby nedovolovali sociali
stickým naukám vnikati do unie
"neboť vzdor zdánlivě přesvědču
jícím důvodům jsou prý sociali
stické Lauky založeny na chybných
základech a kdyby tyto prakticky
byly provedeny tu že by nevy
hnutelně musely vésti k anarchii'
Vzdor tomuto odporu který so
cialismus nalézá u ohromné větši
ny amerického dělnictvanaši čeští
socialisté chtějí prorazití hlavou
zeď
Noví zákon tíkajíc! se miu-
ce byl presidentovým podpisem
stvrzen a nyní organisovaná mili
ce čítající 115000 mužů stane se
do jisté míry částí armády Strýce
Sama President dle nového to
hoto zákota má právo povolali
národní gardu do služby pro pří
pad vpádu nepřítele aneb v době
revoluce a sice na ne delší doba
nežli 9 měsíců a když by bylo za
potřebí „dobrovolníka k službě
mimo zem ta Elánům orgaaisova-
ných státních milic dána buda
přednosť Taktická organisace
jakož i výprava národní gardy
bude od nynějška ta samá jako v
pravidelné armáJě a milice bude
míti společné výcviky pravidel
nou armádou v různých táborech
K ustavení tohoto zákona vedly
zkušenosti které Spojené Státy
prodělaly ve válce se Španělskem
a tento zákon jest jedním z těch
málo moudrých činů nynějšího
kongresu
Kdyby byl usaikt této noticky
znalcem hadů tu by se byl na sto
mil vyhnul takovým lidským pla
zům jako je Tupá zmije z Chicaga
a mrňavá zmije z Omahykteráaby
zakřidovala poněkud svůj Černý
nevděk pravíže o dobrodiní kte
ré jsem mu prokázal nevěděl
Pisatel této noticky když pro ně
koho něco udělá tu nedává to na
turecký buben aby o tom věděl
celý svět a mrňavé to individuum
by se bylo také nikdy o tom ne
dozvědělo co jsem pro ně udělal
kdyby mne bylo nejdříve sou
kromně a pak veřejně nenapadlo
Chtěje své hanebné jednání poně
kud omluvit! praví že jsem
okradl o nějaké peníze zaslané mi
na knihy a tu prohlašuji veřejně
že individuum to jest nejmizerněj
Ším a nejpodlejším lhářem pod
sluncem neboť tehdy když jsem
měl obchod v Praze individuum
to sotva odrostlo dětským kalho
tám a k objednávce nějakých knih
z Prahy nemělo ani dosti rozumu
ani dosti peněz
Noví německí vyslanec ve
Washingtonu baron ze Sternber-
gů přispíšil si ujistili americkou
veřejnost že německý císař nemá
žádné nekalé záměry vzhledem k
Venezuele a že respektuje Moa
roeovu nauku: "America Američa
nům! Možná že vyslanec mluví
pravdu ale vzdor tomu americká
veřejnost jest již syta těch ujišťo-
vacích frází a chce viděti skutky
které mluví mnohem výrazněji
nežli slova a po posledních udá
lostech ve Venezuele dokonce již
nelze věřiti tomu diplomatickému
mazání přátelského medu kolem
úst Strýce Sama Je-li tomu sku
tečně tak jak nás baron Sternberg
ujišťuje tu německý císař může
nám lehce dokázati své přátelství
přijmutím rozumného vyrovnání s
Venezuelou a upuštěním svého
požadavku aby nároky Německa
postaveny byly do první řady
Tento' požadavek jest úplně ne
spravedlivým a není divu že se
prohlašuje že vlády Spojených
Států Francie a jiných zemí chtě
ji utvořili alianci proti tomuto
Vilémovu požadavku Je skutečně
již na čase aby se německé nesty
datosti vykázaly příslušné meze
Nedávno cestoval znamenití
francouzský spisovatel M Urban
Gohier Spojenými Státy a navrátiv
se do Paříže ve dlouhém interview
vtipným způsobem vylíčil pomě
ry v naši zemi M Gohier viděl
dle svého úsudku mnoho v této
zemí co zasluhuje chvály ale
viděl zde i mnoho co jest hodno
hany Tak slavný spisovatel pra
ví: "že zločin jest v této zemi
smělejší a vynalézavější nežli kde
koli jinde na světě a dodává k
tomu: "malé zločiny se přísně
trestají ale velké loupeže zůstáva
jí nepovšimnuty'' Nikde prý není
tak mnoho lékařů a lékárníků
jako ve Spojených Státech což
prý je velice šfatnou známkou
obecného zdraví Zvláště dlouhou
kapitolu věnuje Gohier honbě po
dollaru která jest americkému
lidu tak vlastní "Peníze jsou
všechno' praví Gohier "uměni
jest věc peněz vzděláni nábožen
ství věcí peněz politika věcí pe
něz Všechno jest tam odhado
váno číslicemi Záležitosti srdce
se odbývají tolik a tolika tisíci
dollary člověk jest "werť tolik a
tolik peněz Co bude toho násle
dek?" táže se spisovatel a odpo
vídá na tuto otázku: "Američané
se jedině zaměstnávají jednou
myšlénkou jak nahromaditi bo
batství a oni budou ovládati svět
ve 20 století Spojené Státy bu
dou zítra ekonomickým středem
světa" Pak ponořiv se do bu
doucnosti táže se takto: "Co z
toho bude následovati? Reakci
onářská oligarchie? Jakobínský
kollektivismus? Na východní stra
ně New Yorku hemží se ríce ro
mánské židovské i Slovanskékte
ré Yankee' chce amerikanisovati
tím že je donucuje aby ae nauči
ly angličině Avšak řeč nemění
krev lebku dědičnost Vedle
římské nádhery milionářů vidíme
v New Yorku římskou chudobu
snad uvidíme tam v budoucnosti
římského Caesara" — Tento úsu
dek slavného spisovatele zasluhu
je přemýšlení
Volání o pomoc!
í Krajan Pavel Wencl 33 roků
starý z č 319 McWborter ul v
Newarku NJ spáchal ve středu
min týdne večer samovraždu
střelil te t brokovnice do hlavy a
na místě se usmrtil Nebohý Weocl
byl od května bez práce a tato
neblahá okolnost dohnala jej k
zoufalství zanechal dopis ve
kterém uvádí ie jej život omrzeL
" Předplaťte se na Pokrok Zápa
du— pouze Ixoo ročně
Každý kdo mi kousek srdce v
těle ten hlubokým politováním
čte zprávy o hrozné bídě kterou
trpí část obyvatelstva ve Švédsku
Bokudík podobná bída jest v
naší zemj skoro úplnou nemožno
stí neboť i když v některých
státech uhodí neúroda tu je ještě
dosti jiných států které dovedou
svými plodinami a výrobky záso
biti spotřebu amerického lidu
Před dvěma roky obyvatelstvo
liznlho Kušna postiženo bylo
hroznou neúrodou která zavinila
v oněch krajích strašlivé utrpení
V loni zastihlo toto neštěstí Indii
a Čínu a letos postižena jim byla
severní tvropa
Ve Finsku byla v loni úrod
úplně zničena a nyní tam trpí hlad
přes půl milionu lidí a mnozí z
těch podlehli a podléhají útrapám
bídy Finové jsou z veliké většiny
rolníci a v úrodných letech sklizen
jich postačí nejen ku hraženf
domácí spotřeby ale zbývá jim i
značná část žita ječmene a ovsa k
vývozu Posledního leta navští
veno bylo Finsko hojnými dešti
které zničily semeno v zemi a nyní
jeden z nejpilnějŠích rolnických
národů evropských nezaviněně
trpí neskonalou bídu
Daleko horší zprávy přichází
však ještě ze severního Švédska
kde sice obětí nepříznivé přírody
není tak mnoho jako ve Finsku
ale utrpení mezi nimi jest tam
daleko větší neboť nejen že tam
nešťastný ten lid nemá žádných
zásob potravin ale i soli a jiná
zvířata na něž se spoléhá v jiných
letech trpí tímto nedostatkem a
hromadně padají Mimo to jest
ten lid odříznut od ostatni části
Švédska ohromnými sněhovými
závějemi a ledovými horami které
přístup k němu úplně znemožBují
a tak 70000 lidí musí vytrpěli
tam hroznou arktickou zimu s
nedostatečnými zásobami potravin
a se strašlivým vědomím že v
bídě té jim nemůže být ani po
moženo
Také z jižních končin a to z
Francie zaletaji zprávy o utrpení
6tatných bretoHskýcb rybářůkteré
Zklamala v jich nadějích nejen
země ale i moře neboť lov sardi
nek na němž závisí z větší části
jich existence se letos nezdařil a
malé rybičky jimiž se jindy moře
hemží byly tak vzácný jako fialky
v zimě
Ze všech těchto neúrodou po
stižených distriktů ozývají se
prosby o pomoc a hlavně toto
trpící obyvatelstvo hledí k Ame
rice oplývající úrodou a bohat
stvím by tato přispěla svou hřiv
nou k umírnění neskonalé jeho
bídy a bylo by k přání aby tito
nešťastnici ve svých nadějích
nebyli zklamáni
Farmerské hnutí ua všech
stranách
V té samé doběco farmerstvo v
Nebrasce učinilo krok na pravé
cestě tu i v Illinoisu a biče v
Broadlands odbývána byla schůze
rolnictva za tím samým účelem
aby toto se spojilo v unie a zí
skajíc tím potřebnou silu hledalo
nápravu různých dloubá léta na
na něm páchaných křivd
Nejvíce těchto křivd proti rol
nictvu páchají dráhy vzdor tomu
že jedině rolnictvu maji co děko
vali za svůj nynější blahobyt
H H Carr který toto hnuti
farmerstva v Illinoisu vzbudil
praví že jest to nyní téměř ne
možné pro farmera aby ' posýlal
své obiliny přímo do trhu poně
vadž dráhy rozhodně se zdráhají
dodati farmerům káry potřebné k
dopravě a sice s tou lichou smčš
nou výmluvou že obilí k dopravě
určené není na místě
Dráhy kontrolují většinu elevá
torů podél svých linií a donucují
rolnictvo aby toto svá cbilí pro
dalo do elevátorú jimi kontrolova
ných za cenu kterou samý určí
Cena tato jest obyčejně 2 až 4
centy na bušli pod skutečnou tržní
cenu a této loupeži dráh lze jedině
učiniti přítrž spojením rolnictva a
přímým zasýláním obilin do trhu
Carr vyličuje jak vé doby jmé
nem rolnictva v Mendonu v Ne
brasce uvedl svůj první vítězný
boj proti dráhám Z počátku
dráhy za žádnou cenu nechtěly
rolnictva dtdati káry k dopravě
obilin potřebtié a proto v Men
donu utvořena byla unie farmerů
a za krátko na to dráha která se
zdráhala vyhověti přání jedno
tlivců a ochotou pak vyhověla
přání sdružených farmerů
Dle plánů zakladatelů nejprve
mají býti založeny místní unie v
každém townšipu které pak se
sloučí v okresní unii a okresní
unie mají býti soustředěny opět ve
státním tělese a státní tělesa
budou konečně sloučena v tělese
národním '
Pakli skutečně veliký a pěkný
ten plán bude proveden a americké
rolnictvo se soustředí v jedno
ohromné těleso která moc by
tomuto sdružení mohla odolati?
PŘIJME SE SkířríySi
hotonrrAai kalhot a mat P'4tá irv I
dobrý plat HiaMa t JAHA MOKA VCE
Jih v odboji proti presidenta
Vzdor tomu že černoši byli
učiněni svobodnými obyvateli a
občany této země již téměř před
Čtyřiceti lety tu Jižané nemobo j
se sprostiti barbarských svých
předsudků proti černému plemeni
jak to denně dokazují různé udá
losti v jižních státech Jedna z
nejskandálnějších události ode
hrála se před nedávnem v India
nole Miss President Harrison
ustanovil tam své doby za správce
pošty černošku Miňme Coxovou
která vykonávala svěřený jí úřad
správně a svědomitě část bílého
obyvatelstva byla však proti barvě
její pleti a ubohá Žena byla štvána
tak dlouho až konečně podala
resignaci
Záležitost tato dostala se na
přetřes i ve spolkovém senátu a
minulé soboty senátor Spooner
promluvil o této pro naši repu
bliku zahanbující události nanejvýš
přesvědčující řeč která jižní de
mokraty již se domnívají že
dosud žijí v době otroctví posta
vila do pravého světla
Oa dokázal Že Coxová byla
ustanovena za správkyni pošty
presidentem Harrisonem a slou
žila ku všeobecné spokojenosti po
tři leta Když McKinley byl zvo
len tu byla znovu jmenována a
zastávala svůj úřad po celých
devět roků a to tak dokonale že
ani nejmenší stížnost proti ní
nebyla nikdy do Washingtonu
podána
Její záruka byla podepsána od
bělochů požívajících všeobecné
vážnosti a její pověst byla v celém
okolí bezúhonná Vzdor tomu
však někteří zuřivci počali proti
ní Štváti a ona byla vyzvána aby
podala svou resignaci a bylo jí
hroženo pakli tak neučiní že to
zaplatí svým životem a mayor
města 1 šerif okresu se vyslovili k
poštovnímu inspektoru že neruči
za její bezpečí pakli se úřadu
nevzdá Na ta Coxová zaslala
svou resignaci leč president Roo
sevelt ji nepři j mul a raději zavřel
poštovní úřadovnu v Indianola
Senátor Spooner pravil že toto
jednání presidentovo musí schvá
liti každý spravedlivý občan této
země a že nemůže mississipská
lůza rozhodovati o tom kdo má a
kdo nemá zastávali úřad ve službě
strýce Sama O tom rozhoduje
president a když tento učinil no
minování a senát ho potvrdil a
úředník zastává své povinnosti
správně a poctivě tu nikdo nemá
práva zbavovat! ho zastupovaného
jim úřadu
President Roosevelt při každém
svém jmeao"áúí dbá především
oa kvalifikaci bez ohledu na barvif
pleti a to jest zajisté správné sta
novisko a jih marně se staví to
muto proudu v cestu
Novinky z Boiler a okolí
3 Dne 26 ledna přistěhovala
se do Bruno sl Emma Hurtová z
Abie a zařídila si zde módní
obchod
i Pan Zerzaa rdejSÍ učitel
se vzdal učitelského svého povo
lání a místo jeho nastoupila slč
Feidlerova Pan Zerzan hodlá
jeti do Omahy a věnovali se tam
studiím právnickým
II V minulých dnech dleli rodiče
pí Blatné p Kříž a choť jeho
návštěvou v Bruno u zetě pana
Blatného a syna p Jak- Kříže a u
synů u Brainard po celý týden
Pan Kříž koupil pro syna u Brai
nard na Oak Creeku farmu o
160 akrech za £7500 Dne 29
ledna stěhoval se p Jos Kliž na
farmu tu
I Dne 23 ledna dokonal po
zemskou pouť svou pan Frank
Šaadera starý osadník z Butler
okresu a dne 26 ledna pohřben
byl na katolický hřbitov v Plasich
za velikého účastenství přátel a
známých Frank Šandera přistě
hoval se do Ameriky před 30 roky
a zemřel ve stáří 70 roků Vycho
val četnou rodinu pět synů a tři
dcery Tři synové jsou v Minne
sotě dva v Saunders okresu dvě
dcery provdány jsou v Omazetřetf
jst dosud svobodna a bydlí v
Saunders okresu Všichni jsou v
dobrém postavení
1 Onehdy potěšil nás návštěvou
svou p rred Jelínek protessor
na škole liowoodské Jak se po
dobá pomýšlí p Jelínek změniti
svůj stav rnládenecký Však jest
věru na Čase Vždyť na to čekáme
celých 12 let a proto jen kdyby to
už bylo Qadník z Butler
Dle rozpočtů úmrtních za
měsíc leden 1903 jež tajemník
Národního Hlavního Řádu ČSPS
právě rozesílá vyplaceno bude na
20 úmrtí členů 119250 a na 6
úmrtí manželek I1500 celkem
tudíž vyplaceno bude na úmrtních
podporách 120750 Národní úřa
ďovna vyplatí ze tvých přebytků
{3250 ostatní rozpočtěno jest na
jednotlivé řády Z úmrtí členů
výše zmíněných připadá na Chi
cago sedm úmrtí na St Louis
při na Cleveland tři na New York
dvě a po jednom úmrtí připadá na
Jeííerson Mof aa Vining la a
na Luzerne Pa jednota ČSPS
čiti nyní 13098 členů a 6676
manželek úhrnem 19774 lidí
:
il ZE STÁTU NEBRASKA
— V Grand Island zůstavili vý
hybkáli v nádraží přel noc Iři
vozy naložené uhlím kteréž do
rána zmizelo Vozy byly rozbity
a neví ie kdo byli pachatelé
Byla to prvá zásylka uhlí z Colo
rado jíž mělo býti odpomoženo
nedostatku uhlí v Grand Island
— V sobotu odpoledne zemřel
v Lincoln Frank Maxwell klerk v
První Národní bance následkem
zranění jež utrpěl minulý čtvrtek
Seskočil 1 rychle jedoucího vozu
pouliční dráhy tak nešťastně že
padl na dlažbu a v bezvědomí do
praven byl do svého obydli
— V úterý minulého týdne 02
hod-ranní vyloupena byla Citizens'
State bauka ve Waterloo Ne'
známi dosud lupiči roztrhli poklad
nu nitroglycerioem a ukořistili
13500 Pokladna a nábytek po
škozen byl výbuchem v obnosu
6oo Občané probuzení vý
buchem ze spánku přikvapilt k
bance ale po několika výstřelech
podařilo se lupičům ve tmězmize
ti Byli stiháni ozbrojenou tlu
pou avšak bez zdárného výsledku
— Heun Neb — Red "Pok
Záp 1 Díxy za upozornění na
statistiku státu Nebrasky vyda
nou státní úřadovnou práce Jest
to kniha velmi cenná pro každého
občana tohoto státu a jest opatře
na vzornou mapou státu Nebra
sky Přihlásil jsem se též o jeden
výtisk kterýž jsem také obdržel
laskavostí ctěného přítele p F J
Fitla klerka v úřadovně státního
pozemkového komisaře v Lincoln
jemuž za to projevuji své srdečné
diky Seznav důležitost knihy té
upozorňuji na ni vážené krajany a
doporoučím jim aby se u věci té
obrátili přímo na p F J Fitla
kterýž se jim ochotně o zaslání
knihy té postará Nechť ale ne
opomenou k žádosti své přiložili
8 centů v kolkách na poštovní zá
sylku Jelikož se zásoba valně
již zteqčila třeba aby si krajané
s objednávkou pospíšili Nechť
si o ni dopíši pod adresou F J
Fitle care of State Comissioner of
Public Lands & Buildings Lin
coln Neb S úctou Vác Lodi
— Ve Fullerton vznikl předmi
nulý pátek asi v 9 hodin ráoo
v dětské světnici v obydlí pí
E B Pinneyové požár kterýž na
štěstí v krátké době byl uhašen
Během téhož dne vypukl požár v
téže místnosti ještě několikráte
avšak pokaždé podařilo se jej pí
Pinneyové a sousedům šťastně v
zárodku udusiti Druhého dne
spozorován byl opětně požár v
dětské světaici a po uhašení jeho
odneseny některé věci do jídelny
Za nedlouho propukl požár v jí
delně a jen po delším úsilí hasičů
a sousedů podařilo se jej utlumili
V sobotu propukl v témž domě
ohefl tíikráte a Škoda spůsobená
odhaduje se na $250 V neděli od
poledne zničeno bylo požárem za
$150 šatstva rodině Pinneyovč v
úterý hořelo tam opět a ve středu
založeny tam byly Čtyři ohně
Mělo se za to že původcem požá
rů těchto byl dvouletý synek man
želů Pinneyových a teprve později
přiznala se i4letá černošská chů
va že všech sedmnáct požárů za
ložila ježto prý měla zlost oa p
Pinneyho a jeho lynka Zhářka
byla ve čtvrtek večer poslána ku
své rodině v Boone okresu
— Správce státní káznice Davis
podal guvernéru zprávu svou za
uplynulé dvouletí z níž vyjímáme
následující: Počet vězňů 1 pro
since 1900 obnášel 284 Během
dvou roků přibylo vězQů celkem
367 Propuštěno bylo z vězení
po odbytí si trestu 209 37 vězBúm
zmírněn trest guvernérem 10
vězfiů zemřelo 14 uprchlo z věze
ní 7S propuštěno na čestný slib
jeden vězeB dopraven do blázince
počet chovanců zmenšil ae celkem
v době dvou let o 365 Dne 1
prosince 1902 nalézalo se ve stát
ní káznici celkem 286 vězňů a 35
včzfiů aalezalo se na svobodě na
čestný slib Dne 1 prosince 1900
nalézaly se ve státní káznici 4
ženy a 30 listopadu 1902 osm 2
bělošky a 6 černošek Z 278
mužských vězňů 34 jsou černoši
Svoboaoýcb vězňů jest 231 že
natých 101 238 odsouzeno pro
krádež 82 pro útok 2 pro vydírá
ní peněz 2 pro žhářství 3 pro
dvojžeaitví 3 pro křivou přísahu
a 2 pro krádež dítek VězBů pod
20 rok stáří nalézalo se ve státní
káznici 63 mezi 31 a 30 rokem
159 mezil 31 a 50 rokem 97 a
přes 50 roků 13 hlásících se k
nějaké víře 217 nevěrců 115 Na
jeden rok odsouzen jest 131 vězeB
na 3 až 5 roků 164 na 6 až 20
roků 37 na doživotí 8 a k smrti
provazem 2 Dle zprávy této při
padá jeden vězeB na každých 3816
obyvatelů kdežto v IowS připadá
jeden vězeB na 1937 obyvatelů v
jižní Dakotě na 2769 v Kansasu
na 1556 a v Colorado na 1050
obyvatelů
Zasedání legislatury státu
Ncbraska
— Předplácejte se na
Pokrok Západu 5ouze $
rotné
Páni seaátoři patrně ie prací
nepřetrhnou neboť v pondělním
zasedání Žádoý t výborů osměl
ivou zprávu botovou k předložení
a proto také není Činěno skoro ni
čeho Za to ale dům zástupců měl
čilé zasedání a hlavním jeho bodem
bylo rokování o poselství guver
néra Mickeyho týkající ie předlo
hy senátora Dietricha o pronají
mání pozemků k pastvinám
jonei z Otoe podal resoluci
aby nižší dům zamítnul nejen
žádost nebrasské kongresoí de
legace jež žádáaby legislatura se
prohlásila pro Dietricbovu před
lohjala aby pracoval zároveň pro
její přijetí Junkin z Gosper podal
resoluci zavrhují:! oploťování
pastvin a žádající kongres aby
tyto ploty byly bez odkladu od
straněny Vedle toho bylo podáno
ještě několik jiných méně důleži
tých resoluci
V úterním zasedání senátu podal
Warner z Dakota resoluci týkající
se přehnaných poplatků za telefon
ní službu a žádal aby zvláštní výbor
vyšetřil a předložil senátu tabulku
telefonických poplatků počítaných
v rúzoých městech 1 takovými od
poručeními a návrhy které by při
vodily nápravu v této věci
Výbor na hospodářské zvířectvo
a pastvu jemuž byla odkázána
Dietrichova pronajimací pozemko
vá předloha podal nepříznivou
zprávu o ní a odporučil aby ne
byla přijata
V zasedání nižšího domu podá
ny byly téhož dne dvě resoluce v
nichž se žádá aby legislaturou
vypracován byl zákon který by
přinucoval dráhy k dodáni všech
potřebných kár a prostředků k
dopravě farmerských obilin Re
soluce ty podány byly Meredithem
z Yorku a Cropseym z Jeííerson a
odkázány byly železničnímu vý
boru V celku nalézají se již
čtyry podobné resoluce v onom
výboru
Na to podal Perry z Furnas
tuto významnou resoluci:
"Budiž usnešeno aby všicbLi
profesionelní lobbyisté (agenti kc
poracfj byli vyloučeni ze sněmev
ny a z každé Části kapitolní bu
dovy přes niž má důra zástupců
právomoc a že jest povinnost
seržanta domu a jeho přiručích
aby tuto resoluci prováděli Budii
usnešeno že represantanti koipc
raci mají býti slyšáni ve veřejnýcL
schůzích výboru na jich žádost
tak jako jiní občané Nebrasky'
Vata na to vysiovii se prot
Dietrichově předloze pronajimací
Středeční zasedání senátu minu
lo bez veškerých důležitějších uda
lostf
Dům zástupců se však "vyzná
menal tím že položil Perryhc
resoluci na stůl a tím zachránil
lobbyisty že tito mohou se na
dále v legislatuře roztahovat!
Na to přijitá byla předloha le
galisující vydání bondů určených k
zařizování a vydržováni vytápě
cích a osvětlovacích systémů od
obcí a měst Čítajících méně nežli
5000 obyvatelů Pak přijata byla
Gilbertova předloha týkající sc
omažské vodárny Sears z Burt
navrhnul aby vdově po zástupci
Johnu R Musickovi vyplacen
bylo služné které jemu náleželo
což bylo plijato
Ve čtvrtečním zasedání senátu
podal Howell z Douglas předlohu
kteráž má položiti základ k příšt
velké Omaze
Senátor Hajty z Furnas si pře
je aby stát docílil větších příjmů
z pojišťovacích společností provo
zujících obchod ve státu a k tomu
účelu navrhnul resoluci
Senát se v pátečním zasedán
odročil na pondělí dne 9 února
aby mohl býti dán zdafiovacímu
výboru potřebný čas k vypracová
ní nové zdaňovací předlohy a nižší
dům tím po krátké debatě vyslo
vil svůj souhlas
Mluvčí Mockett podepsal Gil
bertovu předlohu týkající se vo
dárny v Omaze která byla přijata
senátem i nižřím domem
Ifirdl-GriiMM
New Orletttm La
Od 17 do 32 února včetně
prodávati bude Illinois Centr!
dráha okružní lístky do New Or
leans za cenu jednoho jízdného
pro cestu tam a zpět platné na
slušnou dobu a dovolující zastáv
ky na cestě tam i zpět
Pro podrobnosti a výtisk Mardi-
Grass knížečky jakož i "New
Orleans for the Tourisť' dopištc
si na
W H BRILL D P A
Omaba Neb
Oliléušeril 1
Illinois Central dráha
PIIQA Drahf llllool OotraJ a
WUDH ř1™ „V" Ctlcaím
„ _ „Ltmii Clacienatl a UalTlIU
1S uHia ímipK Dávrata duttlha tjchi
niM éom M tsora HsitiuAnt eva ohm á~
llTwmiU-Mf trudaai luUrt Ha ostrot
nuna aaar ojic to náttttra Háraní
Mataozac i4u!t Ta a ort )mtd4 bl
Mar a lina taiínaaté níat ~-ana
Aatartcaa Toartn Aaaaetatm ominl
MniaéBfca obnátetl fcu4o Slab ta eana taai a
ptt kMrátlo eártot aaaraatf taa
Umrt vfMky CaatupL obsakaliaf
vtat aod rubán u oMrfcta a raasao aiatai
ke JadoaMia iUlaok) Cau-aJ Oak