Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 31, 1902, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    (
J
i-
LA
'Ti '
J i
Í {
lit
f Ví
i
ff""
s
ásViaMaMHM4£
OMAHA
CHCETE SLYŠET KOCIANA)
na novj roa ve crvrten i ledna o
4 hodině odpoledne bude se odbtvatl
achftaa v BokolovnS m flCelem porady
jestli chceme aucb nechceme aby Ko
cian Omaha navitlvll a koncert ta u
pofadni Každý kdo ae o to tajfma
necbt ae laskavá dostaví
- f f T T' T i -
ataiai wai
kierí
by mohla vésti domácnost a uměla
vařit Židné maU dítky Musí
být odporu'' T" uTVo stálé
Jobrý plat Bližší vysvětlení podá
red "Pok Záp" Omaha tg
— Nač chodit do města když
můžete koupit zboží lepSÍ a lev
nější v obchodě krajanky
It A Davidové
č 1408 William u Omaha
Velký výběr z brusu nových a
módních hralek za ceny velice
mírné Za málo peněz můžete
připravili dětem mnoho radosti
Krásné albumy 9 hracími stroj
ky pěkné kollaretty (nákrčníky
dětské a mužské čepice u velkém
výběru a levné
Mužské kcSile svrchníza něž jinde
platíte 50c a více dostanete u
mne za 39c
ftiTKrásný dárek úplně zdarma
obdrží každý kdo n mne zboží
koupí ode dneška až do Nového
roku O přízeS krajanu žádá
17- RosieA David-
— Pan Karel Semerád zaměst
naný jako číšník u svého bratra
p Franka Semeráda chvalně zná
mého hostinského na 16 a Willi
am ul odejel v úterý min týdne
do Yukon Okla aby tam uspo
řádal své obchodní záležitosti a
pak aby strávil vánoční svátky v
kruhu rodinném
— V pondělí byli jsme mile
překvapeni návštěvou dávného
přítele p F J Sadílka z Wilber
rujei ao jmaaj za oocnoammi
záležitostmi a zástavu se na o-
kamžik v naši redakci
-— Milovníky a příznivce vý
tečného moku plzeňského z pro
slulého měšťanského pivovaru po
těší zajisté zpráva že pečlivý a o
dobro svých hostů dbalý Frank
Semerád majitel vzorného hostin
ce na robu 16 a William ul
obdržel v těchto dnech novou
velkou zásylku a sice přímo z
Plzně v Čechách Poněvadž pak
náš Frank ví z vlastní zkušenosti
že po plzeSském nektaru žaludek
znamenitě tráví postaral es též o
hojný výběr delikátních teplých
zákusků jež hostům svým štědře
předkládá Vedle plzeňského Če
puje řízný ležák Metzův a má na
skladě ta nejlepší kalifornská víaa
a výborné likéry Navštivte jej a
pochutnejte si! 1 8 -tf
— Těl Jednota Sokol Činí
pilné přípravy k velkolepému syl
vestrovskému plesu kterýž uspo
řádá v Sokolovně ve středu dne
31 prosince večer Do plesu
tohoto budou míti přístup pouze
zvaní hosté Vstupné 25c osoba
Následkem čilé poptávky se stalo
že vstupenky do plesu byly záhy
rozebrány a zábavnímu výboru
nezbývá nyní sic jiného než ozná
miti že i všichni ti kteříž vstupe
nek nemají budou vítanými hosty
Těl Jed Sokol Přijďte všichni!
— Aby nějakým způsobem oá-
vscčiii se krajanům svým za vel
kou přízefi které během tohoto
' roku u velké míře těšili se chvalně
známf hostinští
Franci a Vávra
majitelé
HOSPODY U "ŠNUPCE"
odhodlali se vlochsy ty kdež je
na Štědrý den a na Sylvestra na
vštíví poctít! sějakým dárkess
V další přízeB krajanů poroučí se
igk4 Franci a Vávra
— Pravé importované rýnské
víno obdržíte zvláště v době vá
nočních svátků za ceny mírné v
hostinci Vine J Dobrovského na
13 a William ul igk4
— Lože Jan Hus č 5 R P
budě Byuí oúuývati schůze své
vždy druhý a čtvrtý čtvrtek Příští
schůze odbývána bude ve čtvrtek
dne 8 ledaa 1903
— Soukromá zábava řádu Slo
van č 78 ZČBJ r pořádaná min
sobota večer v Sokolovně vydaři
la se nad vše očekávání Ze aá
vštěva bude slabá o tom nikdo
nepochyboval neboť tak tomu
jest skoro vždy když pořádá zá
bavu některý z pěti řádů ZČBJ
Proto pokud se návštěvy týče
nikdo nebyl překvapen Za to
Vsak všichni přítomni bavili se
staečoě a nenucené při výborné
hudbě p- St Letovského až Ao a
hod ranní kdy v nejlepší náladě
účastnici se rozešli
— Utěšeni zajisté vzrůstá Tá
bor Nebraska č 4771 MWA Ač
teprv kolem pěti roků existuje
přece počet členstva jeho již oa
xao údů dostoupil Velký vlivná
tento úžasně rychlý vzrůst mělo
vzorné úřadnictvo a zvláště v po
sledním roce přispěl k rozkvětu
Táboru nynější Velící Konsul pan
Mike Votava který aby zájem ku
získání nových údů roznítil slíbil
tomu sousedu jenž nejvíce členů
do konce roku získá v odmínu
za píli pěkný cenný odznak který
obdržel soused Šuchmao získav
během roku ze šesti zápasníků
nejvíce členů
— Již příští neděli dne 4 led
na večer sehraje Česko americký
dram klub v Sokolovně poutavé
drama "The Cuban Spy" ve pro
spěch české svob školy Krásný
poutavý a výpravný kus tento byl
již jednou sehrán členy klubu v
Sokolovně s úspěchem nanejvýš
skvělým a proto s jistotou lze
očekávati že i tentokráte při čá
stečně novém obsazeni a pečlivém
nastudování kusu ochotníci čest
ně obstojí Jak jsme jií uvedli
divadlo toto sehráno buďe ve pro
spěch české svob školy kteráž
nikoliv bez důvodu zvána jest
"naší Popelkou" Česká Svob
škola v O maze neměla nikdy na
růžích ustláno Po většině jen
živoří a nebýt stálého povzbuzo
vání českých spolků a českých ro
dičů a obětavé námahy několika
jednotlivců již dávno byla by za
nikla Ač česká Škola zdárně
nyní pokračuje přece další trvání
její velice jest ohroženo ježto v
pokladně školního výboru není
peněz na hražení ani těch nejout
nějších vydání Proto s velikou
radostí uvítal nabídku česko ame
rického dram klubu že sehraje
divadlo ve prospěch české školy
Za tuto ochotu zaslouží si Členové
klubu zajisté uznání všech přátel
a příznivců české školv a na
utiš jčít nyní aby faojnoa ná
vštěvou dali na jevo že zdar a tr
vání české školy si přejí Výbsr
jemuž pořádání ďvadla tohoto
svěřeno rozeslal většině českých
spolků jistý počet vstupenek k
rozprodání Poněvadž však ně
které spolky měsíční schůze své v
době té již měly odbyty rozhodl
se výbor že jim vstupenky nepo
šle aie touto cestou k hojné ná
vštěvě členy spolků pozve Nuže
na shledanou v neděli večer v So
kolovně! — Již příští středu dne 7 lední
odbýván bude skvělý ples dívčího
spolku sv Aaežky v síni p J W
Hrocha Plesy oblíbeného spolku
tboto těšily ié vidy hojné ná
vštěvě a nepochybujeme že i
tentokráte hojně přátel a přízniv
ců zdárně zkvétajícíbo spolku
českých děv do plesu se dostaví
Čilý zábavní výbor postaral se o
vše čeho třeba k dokonalé zábavě
a jsme jisti že nikdo neb jde lito
vati když v kruh rozmilých pořa
datele k plesu zavítá
— Kdo se chce na Sylvestra vý
tečně pobavitimusí navštívili ples
pořádaný Sokolíky v Sokolovně
Zábavní výbor dokončil již pří
pravné práce a jak s námi sdělil
neopomněl ničeho čeho třeba k
veselé a nenucené zábavě K
žádosti jeho provede divadelní
odbor Těl Jed Sokol zajímavou
půlnočni scénu a snad ještě něčím
jiaým milé hosty překvapí Výbor
Délo
roků osvčdčcn!
Dra RICHTERA
světoznámý
"KOTVOVÝ"
PAIII EXPELLER
jest nejlepčím co může byt i proii
Rheomatismu
lolestem nivu
a v bocích a tel
Jakož 1 SHEUXÁTICEf X
OBTÍŽÍŠ VŠEUO DECTIT
Cena: 25 0 a CO & u všech lekár-
niku neb prostřednictvím firmy
Richter & Co
SIS Pearl vlL
EW YORK
laku neo při
[V F A I
Sici škola pro dívky
které by si přály taučiti se dů
kladně šiti stříhati a bráti míru
na dámské obleky nechť se při
hlásí v mé šicí Škole Vyučuje se
též í večer Přihlášky mohou se
díii též i poštou 19
MARIE NEJEPINSKÁ
L pokoje: 409 Ercwn Block
16 a Douglas uL Omaha Neb
ičekávi sávžtšvu přehojnou
neboť všechny vstupenky jsou již
rozebrány a stále ještě docházejí
nové přihlášky Proto rozhodl
se výbor uvítati s otevřenou ná
ručí í ty kteříž přijdou bez vstu
penek Přijďte do Sokolovny
dnes večer rozloučit se s rokem
starým a uvítat rok nový!
Chcete sí pochutnali sa výbor
ném doutníku? Zajděte si k chval
ně známému českému doutnlkáři
Chas Donatovi v č 1420 William
ul a požádejte jej o výtečný výro
bek jeho "Kubelík" Málokdy
kouřili jste doutník lepší 14
— Bratří Johánkovi vlastní
pčkně zařízený hostinec v č 1738
jiz 13 m Arajane irten2 se
ubírají kolem hostince toho ne
měli by opomenout v něm se za
staviti Majíť bratři Johánkové
na čepu stále řízný ležák Scbliizův
a bude jim opravdovým potěšením
obsloužiti vzorně žíznivé krajany
Též 1 dobré doutníky a výborné
likéry dostanete vždy u Johánků
Přesvědčte spI 45
— Mice-li zapotřebí služeb
spolehlivého expressáka obraťte
se s plnou důvěrou na svého kra
jana Franka Břena jenž vám
rychle a zároveS levně poslouží
Zejména ti kteříž se hodlají stě
hovat měli by se na pana Břena
obrátiti neboť Be nemusí obávali
že nábytek jich bude poškozen
Pan Břen za správné a uspokojivé
vykonávání svěřené mu práce ručí
Ptejte se po něm buď v čís 316
Woolworth ave aneb v hostinci
pp Francia a Vávry a — tf
— Kouříte rádi dobrý doutník?
jestli ano tož zastavte se u Vác
Dušátka 1248 již 13 ul a požá
dejte o "My besť' Při tom mů
žete si vybrati pěkoou dýmku
aneb špičku jichž má Dušátko
hojnou zásobu jakož 1 tabák kuř
lavý šůupavý a žvýkavý Doutní
níkový tabák prodává nyní libru
za 25c ' 27 —
— Krajané pozorl Známý a
oblíbený hostinec na 15té ulici
vedle "Creightonova Orpheum"
vlastněný dříve známým Rudy
Havelkou vlastní krajan neméně
_!_!'! t T ! _ If í 1 ! JI I
tý sklepník v místě samém li -sté
zajisté že přesvědčí se že obslu
ha u něho jest ta nejlepší neboť
každý s usměvavou tváří odchází
odtuď spokojen Řízné pivko stá
le na čepu a což ty doutníky a
likéry ty nejsou k předstiženi
Pravé plzeSské a chutný zákusek
stálena ruce Přátelé a známí
zajisté že zastaví se u něho "aa
jednu" kdykoliv na cestě do mě
sta kolem místnosti jeho se ubírá
ti budou tf
— Dne 7 ledna 1903 ve středu
uspořádá dívčí spolek sv Anežky
ples v síní Metzově Spolek slibu
je všem účastníkům milou spole
čenskou zábavu 17 —
— Krajany naše upozorňujeme
na elegantně zařízený Boy's Home
Saloon na robu 13 a Howard ul
v němž opět hospodaří osvědčený
český hostinský p Anton Křeček
Jdete-ii do města aneb z města i
jste-li souženi hladem neb Žízní
zajděte si do hostince Křečkova
kdež řízným ležákem Storzovým
zaplašíte žízeB a chutnými zákuzky
ukojíte hlad Též i o nějaký ten
říznější doušek a výborné doutníky
jest pečlivě postaráno Zi nálev
nou naleznete buď samého Toník:
aneb věrného jeho sklepníka p
Václava Najberea kteříž vzorně
vás obslouží — tf
€ SEDMNÁC1Ý VÝROČNÍ PLES 20Vd
djf usporAd i na západě
1 QhnrlfhotiolauQ ň 00 I f n €
% v sobotu dne 10 ledna 1903 4£ I
if v Sokolotnř aa Jit 1S mest Dorras a Martha ulicí 2ř II
JW Vitupiéi Via 1 diimou 50c Další dáma 25a B
% Za vefeH platí ae tvlál' R
jja K hojné nAvStřvé v úctě zve fbor Ej
— =_Jt
Velké vyklizovací výprodeje
Kupujte všeobecni oblíbené
Crescent prané ořechové uhlí
k dostáni Jediní u
SOOTfl OMAHA IG6 & COAL CO
Ceslf prodavač p JOS MÍCHAL otaloažf krajany
912 So 13tb St
TELEEON 373
M Wollstein & Co
1
prodá vám galloo
dobrého claretu """'r za 65c
Přineste vlastni svOj plucar a bude vás státi pouze 6oc
WOLLSTEIN & CO INK
522-524 jižní 13 ul - Omaha Neb
Mí ÉOÍM Ulij
Ueské zeny zavděčí se zajisté
nejvíce mužům rvým když jim
koupi bedničku výborných doutní
ka zhotovených ve chvabě zná
mé doutníkářské dílně
VÁCLAVA DUŠÁTKA
č U48 již 13 ul Omaha
Vedle hojných zásob jemných
doutníka naleznete v obchodě tom
krásný výběr dýmek z Čech im
portovřjých vkusných špiček na
doutníky výborných tabatěrek ja
kož i všech potřeb kuřáckých Ve
škeré zásoby jsou nové módní a
co hlavního ceny všeho zboží
jsou velmi mírné Zastavíte-li se
v obchodě Vác Dušátka můžete
býtí ujištěni 2e tato naleznete co
s obora toho potřebujete
— Nejstarším a proto také nej
oblíbenějším hostincem v české
Praze jest bez odporu hostinec
řízený po léta krajany pp Sloupem
a Kfumlem aa rohu 14 a William
ul Přijďte do útulného hostince
toho kdykoliv vždy najdete tam
četnou společnost a za nálevaou
usmívavé tváře starých známých
pp Adama a Prokopa Kdo v ho
stinci jich zastavil se jednou ten
přijae podruhé zase neboť nikde
íé iud nedostane lepáíbo !BÍoíu'aoi
ochotnější obsluhy Při hojném
odbytu nemůže býti jinak než že
na čepu jest stále čerstvý řízný
Metzftť ležák a co se týče likérů
doutníků tu dostanete to nejlepší
zboží v trhu neboť Sloup a Kruml
žádný "šmejd' nekoupí 23x4
— Od té doby co elegantně
zařízený hostinec na rohu 13 a
William ul převzali do své správy
hostinští Franci a Vávra vzrůstal
stále počet návštěvníků útulné
místnosti té a dnes možno tvrdili
2e "Hospoda u bnupce' tesi se
největší patronáži Čechů omaž
ských Ano i krajané kteříž do
Omahy častěji návštěvou zavíiají
zastavují se rádi v hostinci tomto
neboť nejen že se tu sejdou vždy
s některými svými známými ale i
pochutnají si též na řízném moku
Schlitzově a chutném teplém lun
či jejž mohou dostati v kterou
koliv dobu denní Hosté jsou
kromě toho oprávnění k vždy
čerstvému šSupcL 14
— Zubní lékař T3ailey zaměst
návající českého assistenta ručí
za veškerou práci jfm zhotovenou
Úřadovna jeho jest v 3 poschodí
Paxton bločku —8
— Velkou zásobu těch nejlep-
ších kořalek likérů jakož i výteč
ných vín má na skladě Fr Seme
rád hostinský na 16 a William
ul Každý kdo koupí a něho
jeden galon kořalky nejméně za
f3oo obdrží láhev výtečného
vina úplně zdarma iQk4
Vaše novoroční
likéry
Máme hlavni iklad všech nejlepšfch a
ne] vybraní-iiích tásob likérfi Žádný
jiný obchod lihovinami nemá ani polo
vici nftiich fíwb
Ti kdoi to védf mohou vám říci ie
na likéry vína puoře íilivky atd vfibec
na víe vyrobené buď doma neb v cizině
jest místa u Htx Diitilling Co
Kořalky
Jsme Jedn&tely pro Wilson Rye Hun
ter Rye a množství Jiných stejně pro
slulých Výborná vína
Jsme dodtvately proslulých Repsold
Del Prdo a Escapernong vín a J v
svrchovaně nejlepiích sladkých a stol
ních vin v trhu Potřebujete li níco z
tohoto odboru dostanete u nás
Rez Distilling Co
VJborná vlna stoloi Ukrr
Naproti poště - - Tel' 1148
Jednatelé pro proslulou Hunterovou
samožitnou
Velkolepý
PLES!
—uspořádá-
ML S7 ANFŽKY
ve středu 7 ledna 1903
Spolek Čítajíci 72 údkyně
slibuje že všemožně se po
stará o upřímnou společen
skou zábavu
Miet n prs
m ml
Tknsne 3 p&oólič zařízený
11 Mmm
aiVVlUUiHHi
TlaatDÍ
J W HROCH
124 jižní 1S ni Omaha
Řízný Metzův lefták stále na řepu
Xejlepil vina likéry a Jemné
doutníky
Sladká vlna galon od 75c nahoru
Kořalky galon od !) nahoru
České importované kořalky jako
roztopřinka maudlovk rosolka
b(lý puní 1350 gal Tel B1824
0
Karoliny Fibigerové
č 1208 již 13 ul Omaha Neb
Jest neilepSím místem k nakupováni vá
nořnfch dárků Nejenom ie naleznete
Um hojný výbÉr Šperků zlatých 1 stříbr
ných Jako prsteny bnie jehlice atd
ale víe dostanete za ceny velmi mírní
ježto majitelka chce obchod vyprodati
Správky vSeho drubn vyřizuji ae ry
chle a levně O přlzefi krajanů íádá
1m EAROL1XA FIBIGEB
Dr F J Kálal I
l ČESKÝ LÉK Art
I _
i UMuína č 2 ereiElton Block
t z roh 15 a Douglas ul
I
9 Tel cbydtt HO Tel úřadovny US
Během celého měsíce ledna řada nebývalých dosud
vyklizovacích výprodejů bude pravidlem v
BOSTON STOKE
Všechno zimní zboži musí jiti
a my nabídneme ji za takové sensační ceny že může býti roz
prodáno vSechno v nejkratsí možné době
Nepřechováváme zboží od jedné sezony do druhé
Každá víc musí býti čerstvá a nová
Pět ohromných poschodí plných vysoce cenným zbo
žím zimním musí býti vyklizeno aby zjednáno bylo místo pro
zásoby nové Velké výhodné výprodeje v každém odboru
Překvapující zvláStof vyklizovací výprodeje každý den
Čeští klcrcl v každém odboru
Vi
"V
li-
HAIDEN VftrUjoMMV
BROS
Vynucené prodejní ceny na
nejlepší obleky a zimníky
K
Haydcn's zvláštní výprodej
Tyto obleky lze piirovnati ku
každému {15 obleku v Omaze
Zhotoveny jsou vesměs z nejlep
sích látek z modrých a černých
cheviotú kasmfrů a worstedů dle
každého střihu a vzorku jakému
dáváte přednost hedbávím ve
skrze Sitépodržují tvar dokona
le padttf tpaoé v ramenou a
Zvláštní prodejní cena (J Ij U
íí ilZÍÍI
siřia
Z krásných cheviotů hrubých
worstedů a pěkných : worstedů
vesměs dobře zhotoveny módně
spolehlivě a uměle fiité ručně vy
cpaná ramena předky z vlasové
látky ceny f 18 00 Můžete si
vybrati v této nucené Irt FA
výprodeji za jJ
Za $15 až $18
Nejlepší výběr vzorků mužských
obleků kdykoliv vyložený Oble-
ky tyto jsou vesměs z nejnověj
ílch látek Scotch tweedů chevio
tů krásných cheviotů černých
hrubých worstedů krásných wor
stedů a sergů— modrých černých
oxíord šedých pruhovaných a
kroužkovitýcb vzorků všechny s
podšívkou z velmi pěkného serge
opatřeny jsou nejlepší obrubou a
rovnají se nejlepším zakázkovým
oblekům — žádný nemá méně ceny
než £2000 do $2750 Nucené
výprodejní ceny —
Í1800 a
I5G0
1200 zimníků
z jemDých beavers kerseys a mel
tons — černých modrých a oxíorc
šedých a hnědých nejlepší Skin
ner satinové Šňůry a nejlepší čet
ný sametový límec ceny
až 1 1 a- 50 výprodejuí cena
750
Úplný výběr proslulých Hartr
Schaííner & Marxových krásnýchj y
módních zimníků veskrze dobře
zhotovených krátké prostředni a
dlouhé — za $20 fi8 IA fíft "
tiS $12 50 a lUlUU
l
i)
J
I 1
I fl
I v
1 h
3 Jakub Svařina i
Výhradní
řeský jednatel
lékárník
16 a Willism
OXÁUA SEB
Jistý prostředek proti zastaralému
reamatismu oemocem kciním ledvin
jater atd ČaateJSfm uZiváním nebráni
te ělovék přede víemi nemocemi a pro
dluuíf iivot svůj jak vysvčtlt zdarma
přiložený spia "filosofie zdraví a krásy
Dr C liosowater
ČESKÝ LÉKAft
CřaioYna: 222 "Bee Bnfldlnř"
04 11 do tí dopol
Úfadni hodiny: Odídn I n
V nedili od N do U dopul
TeL v ářvé Ml— Tet v byta 1217
BrdH— ČmU Utt Jone alte
Tel íMU 879 — Tel Mim 807
Louis Svoboda
ČESKÝ IĚKAŘ
Úřadovna L 301 Paxton Block
na robu 16 a Fansam ul
fitedci hodiny od II do II hodia dopoldn
oo s ao 4 - oupoieona
Vef~r od do a v obydlí l 1M6 WllUama al
Poslouží ochotně krajanům tf
TUitnt
ELEGANTNÍ A HOJNĚ
ZÁSOBENÝ
I grocerní obchod
T Č 1209 již e slke
V obchod!
vfbfr vbtbo iltl (rocriibo
tomto nalétnuta dplnř
Zboif
je tentré & ii -i }auati W irs donri
oeo u Btisiuj jmit re iTua ockoakatl
n ntj tn pHviftek Mntitlvw Jej
Jednou a pudrufc uMJdete um
ABSTRAKTY
— VTHOTOVOJ -
S Sadler
17lh and Faraasa PatterMa Bik
Zeptejte sv naň o tohoto listu Tel 1826
ÍJtlIlllllllilIlMIIIIIIIIIliilllllUlUllllltlUlHlIllllllllti
V 1V IJllI-tOH 1
= vhutnt =
1 zařízertf HOStllieC
1 12U jliní 18 uU
= Ďlíný Krutův ležák stále na řepu =
§ Nejlepti druh v vlna likérů a =
= jemné doutníky =
= VfUlaf teplý loaě p celý éea
= TELEFON Llifit 14 š
SiiiiiiiiiuiiiiiiiiMiHiiiiiiiiimíiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiř
Vzorná česká lékárna
C 1262 jižní 13 ul
IZIm Čermák mnj
ZviSMni motnrooit nH rf plSoíol prcdpftt
Ukrkteh VcsKovoi ehjednávk vttisa)i
a rjefekt a levot '
Iřfirel HttiíAn
20 Hamer alire
malíř a lepič pokojů
Krajany obsknil! vsurni
a levni
i
litoiS zařízení íoííiíc
vlaatai—
JOSEPH PEZDIRTZ
v í 1202 jižní 13 ul
Výtečné pivo stale aa íepo NeJleaM
vína likéry a doutníky Tl- BiUÍ
O přizeB krajan S Udá J PEZDIRTZ
Velký výprodej chlapeckých šatů
HAYDEM BROS 16 a Dodiro ul Mik
— - - - — — ~ — 0~ — " t K f f
Dewey írStone Furniture Go
1115-1117 Farnam tdice
Nábytek za nízké ceny
la
I
Laciný nábytek není vždy
Špstoý aneb špatně zpracovaný
neboť my mime úplný výběr
laciného nábytku kterýž je
krásna zpracovaný a dobře se
stavený a vydrží tak dlouho
jako nábytek nejnákladnějši
Dubové garnitury do ložnice
(3 kusy) se zrcadly
z íranc skla po
Dubové kredence s velkým zr
cadlem z francouz
ského skla za
francouzkým zrcadlem 24x30
dubová výprava
Dubový Šatník a
krásné šuplíky
Kombinované skříni na knihy
9 okrasným zrcadlem za
ZvlíSU dobrá hodnota ve viech druzích nábytku — ul k nejlepifmu—
nuiovcncnu za nejDizu mozne ceny
DEWEY & STONE FURNITURE CO
Jedna cena 1115 1117 Farnam ul Jasný počet-
$1300
i
}
jr
t s
1
š - v!'
10HN LIHOER velkoobctiodník lihovinami
má na skladě
ůiú tf mini 1 tM Ylaa Miy a likéry
zvláště ale proslulou zr 1881 0 FC&JS Taylcr
Za jakest všeho zboží se ručí
5
Te'efon 1815-
1209 Doyglas ul OMAHA NEB
: JOS DUFFY T
elko-1 maloobchodník
o®wLII10 VINAMI í
má oa skladě
i výborná importovaná i kalifornská vína jakož I Impor- $
tované a kentucké kořalky a likéry
UaU le iboil jest také jak nřm tvrdl jlaak t paalza vrátí
t
$
t
TELLFOM 3
2508 H Stract SOUTH OMAIA
t
n
♦