Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 31, 1902, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    i' v
í V
mna — nmlm
„Í'oi''tt!ilJ-UJIUJWlll'll--'i
Tfc rv rvTnn A TkTimr
Napsal Karel V Rels
ras' amiinii
amraw3a3aa"i timwni
1
i
f
Ml
r
- fcl
kv
V TICHÉ CHALUPĚ
Puk rabováni
"Kdybys měla rozum a nedřela
~ók lakúiáui cizinu člověka ! De
) phjednajf všecko samí odřou a
i ty abya pomáhala" durdil se
starý
"Prosím tž chci mít pokoj toť
znáš Katku Že chndf pořád jakc
kakabus a práci mi zrovna strká
do rukou Kdybych jí tuhle sIB
a jiode po domě oezametla zůsta
lo by pro aamou práci polní všeck
tak!"
"Jaký pak pokoj co mám za
psáno upřít mi nemůžou a za v
se neprosím!"
"Inu — ale je to přece dcera
"Dcera nedcera mohla zůstat
kde byla a kam patřila''
Hospodář Kubík přišel taky
jednou na výminek a začal zkrát
ka: "Jářku pantatínku je zle
stodola ani patro a půda nestačí
— v jářku co vy s tou svojí půlkou
1 půdy budete dělat nač ji potřebu
- íete pĎičte mi ji do podzimku než
v Vymlátíme
' Starý sedě u kamen na zetě ani
nepohleděl
"Co mám uděláno to mi patří
řekl krátce
"Ale vždyť vám pantatínku
nic neupírám Pánbůh ráčiž chrá
nit ale co vy a půdou a k tomu
celou polovičkou!"
Starý již neodpověděl
''Fůru pšenice tam složím jak
povídám jenora do podzimku
hovořil Kubík
"Nic tam nesložíte půda je má
je to v zápisu a konec Letos
ly cli vím to pójčii napřesrok
byste řekli že je to vaše že na to
máte právo"
'Inu když tedy myslíte — ale
aby vás to taky nemrzelo!"
Ačkoliv hospodář Kubík měl
nad chalupou půl půdy prázdnou
musil si najat stodolu v baráku
Rorejsa $
Bylo na počátku zimy když
výminkář Koutecký přišel z koste
la tuze pohněván Chodil po svět
dici všecek rozechvěn
"Co pak se ti zase stalo že
tolik dupeš?" ptala se ho žena
"Stalo — teď již se člověk
každý jenom vyšklíbne Chytil
mne ten spratek HotoviČka a po
vídá: 'Afr máte vy kmotře časy
na mou pravdu tak se nemá dru
hý v celém jičínském kraji Od
božího rána do večera sedíte jako
kníže leda Že někdy hřbet pro
táhnete
'To jsou Ča'y jenom rok při
smrti kdybych se tak měl! A jste
vy chytrák! Ať se vaši na pol
potí a ve s(odole mlátí vy je ne
cháte a berete jen vejměnek Ale
víte každý by si tak čerstva práci
neodvyk T
Výminkář při té řeči jen sípal
"Nezlob se vždyť ho krejčík
pichlavého znáš! '
"Dřel bycb se dělal bych ale
v takovémhle hospodářství ne
sáh nu na nic Nač a k Čemu bylo
mi všecko to dření! '
"Ba ba co jsem já se už nad
tím nade vším naplakala Co se
jim nadřu ccNe" nastarám a mám
za to Kráva skoro nedojí trochy
mléka prodat nemůžu a vajec mám
hromádku a to ještě abych slepice
očí nespubtťa'
ia ivacica js podařená ' za
smál se tatík
"Tu se podívej Jaký nám přine
sla boží 4ar" pokračovala žena a
ukazovala bccbsík měkkého eble
ba "Neof-li to jako podplame
nice po každém pečení je menší!"
' Když pak bochník skrojili
cbléb měl barvu do modra a silaou
jako jílovitou pružku rozezlil s
tatík: "Takový boží dar jsme pře
ce neměli jaktěživi Budeme péct
samí obilí musí mi do mlýna do
vážet!" a hned pospíšil k zeťovi
do stodoly
"Poslouchejte zeti ten váš
chleba není k jídlu budeme si
péct sami ' Zítra mi povezete půl
korce žita do Hamrů do mlýna
"Ale ale pantatínku kdo by
si byl pomyslit že vám náš chle
Dicek neouae chutnat! la zas
prosím Pánbíčka abych ho jenom
měl vždycky dost Inu když
chcete pečte si máte to v zápise
ale půl korcem snad nepojedeme
a k tomu ai do Hamrů Dám vám
semlet víc najednou a snáta tu
Podstranský mlýn Bělský hoření
— proč pak hned do Hamrů?'
"Snad nechcete abych se vám
spúfídal? Zejtra pojedem!" od
sekl tchán
"I S Pánembobem pantatínku
když na tom tak stojíte pojedeme
ale jářku slovíčko máte v zápise
stát: 'obilí dovézt do mlýna' ale
Biijca
vyminai: -mouku přivézt ze
domů tam sestojí Aby
nebylo mrzutostí hned předem
vám povídám že pro mouku do
Hamrů nepojedu Ať je všecko
podle zápisu"
Starý díval se chvilku ná zetě a
líce jeho víc a více se mračilo
když Kubík dopověděl řekl pan
táta jedovatě: "Tak tak zet íčku
tak" a kráčel domů
„ Druhého dne strčil Kubik hla
vu dveřmi do výminku' a povídal:
"Jářku pantatínku už Čekám pů
jdeme měřit?''
Starý na cestu připraven vyšel
"Kde máte vů?" ptal se hospodáře
"I kdo by jezdil s vozem od
vezu to na trakaři jen když to
tam bude''
"Kubíku tohle chcete dělat ne
pravost!" přísně křikl výminkář
"Jakou pak nepravost panta
tínku v zápise stojí: obilí dovézt
do mlýna já ho dovezu sám kdo
pak by trmácel ten ubohý doby
teček" Výminkář směje se sípavě ne
odpovídal "A já můžu běžet viďte?"
Kubík usmívaje se pokrčil ra
meny "Víte zeťáčku takto si na mne
nepřijdete' to vám povídám Aby
ste teda věděl: povezeme dva kor
cety si vezte na trakařichcete-li"
jedovatě pravil starý
"Tak se pantatínku smluvíme
abyste půl korce nevozil Teď
půjdu a zapřáhnp"
Když bylo zapřaženo a výmin
kář usazoval se nj pytle připo
menul mu zeť: "Kam t-sdy poje
dem pantatínku kam?"
"Do Hamrů! Už jsem řekl!"
"Opravdu do Hamrů? Ale
pantatínku povídám ještě jednou
pro mouku nepřijedu toť bych
rozum neměli'
Po celou cestu do Hamrů ne
promluvili vyminkár zůstal ve
mlýně aby byl mletí svého obilí
přítometi Kubík vrátil se dorrů
Pro mouku skutečně nedojel
pantatík musil si zjednat!
Den po návratu svém z mlýna
vydal se výminkář Koutecký do
Paky k 'advokátovi zápis měl s
sebou Když se k večeru navrá
til sípal:
"Je to na světě spravedlnost!
Má teď Pánbůh na zemi děti a
jaké ty mají pomocníky v takových
advokátech! Komu by napadlo
aby psal do zápisu: 'obilí dovézt
do mlýna a mouku přivézt domů'
— a mělo to tam být nic bych
prý nevysoudil ztť prý je v prá
vu Zeťáček! Pořád je samý pan
tatínek a panímaminka lísá se a
poslední by nám vyškrábnul"
Když se panímáma sešla s dce
rou Kačkou povídala jí: "Jsi ty
dceruška máme to děti Člověk
aby u soudů hledal pomoci proti
vlastním!"
"Ale prosím vás maminko'
odvětila dcera nevrle "kdo pak s
vámi vyjde ani ta Pavla tu nevy
držela a utekla My neutečeme
to vám zrovna řeknu ale jak vy
nám tak my vám Pronásledu
jete kde můžete! ' a práskla dveř
mi u světnice
Panímáma stála chvíli zaraže
na — Pak loudala se ze síně na
zásep ke stodole a vyšla do potí
Tam se zastavila a malé zkalené
oči její zadívaly se do dáli
k Lánům - —
(PíSk J D Eduard NavrXtil)
III
(ťonniíovinl )'
Palals du Luxembour?
(1'alác Lux)iuljurký)
Práví když dopisoval jsem "Jar
din du Luxembourg'' do ruky
dostalo se mi večer číslo "Lt
Franoais" v němž byl uveřejněn
článek s následujícím nápisem
jenž svědčí o ochočení vrabčáků v
pírcích a na ulicích pařížských
jemnocitu Pařížanů:
Návštěva
KdyŽ Marcelin objevil se v par
ku luxemburském tu ze všech
větví ozýval se pipot: "Aha! Aha!
Pan Macrelin je zde! A frrrrrrrt!
vzduchem šuměla křídla vrabců
kteří sletovali se ze všech kon
ců parku všichni ti kteří ská
kali po větvích ti mladí kteří
koupali se v nádržkách vodotry
sků staří kteří vyhřívali se v zá
hybech nesčetných soch přilétli a
hopkovali přejíce "dobrý den
panu Marcelinovi a nebylo lepší
podívané než videti sladce se
usmívajícího stařečka mezi vrrbci
kteří se tulili k němu hopkovali a
štěbetali často na jeho ramena
některý si sedl ale ten brzo se
hnán byl drnhým jenž mu záviděl
tu přednost
#
— Ahi vy aarcDacii pravil pan
Marcelin Oai by mne chtěli snísti
Uklidaěte se! Buďce hezky zticha
A pozvednuv ukazováček zjed
oal pořádek
— Každý na své místo a hned!
Vrabčíci načechrávali svá peří
Celá tato malá společnost pošlou
chala A každý z nich vyvolán jsa
svým jménem přiskočí a hbitě
zobáčkem svým béře kousek chlebu
podávaného rty dobromyslného
stařečka-
--Tobě Mikuláši Hop
Toto Nebuď netrpělivým
utyráku zavoiám tě za chvilku
Aha! aha! Svatý Garibaldi vždy
hašteřivý můj chlapečku! Tebe
budu must dáti do polepšovny !
Nuž má "Stará dřevená noha''
nepřichází dnes? Dobrý den
hezoučká Margaretko Vy přichá
zíte příliš pozdě slečno Vy jste
se nejspíše opozdila úpravou vaší
toilety Pojďte nechť vás obejmu
íax bylo každé odpoledne v
zákoutí parku bujnou zelení a
květinami obklopeného nedaleko
vodotrysku medicejského Poprsí
básníků zahalená břečťanem bý
vala svědky tohoto denního roz
hovoru a lidé kolem jdoucí zasta
vovali ge na okamžik nad rozkoš
nou podívanou
Jednoho dne však pan Marcelin
nepřišel
Koncem zimy chslupaík Kubík
počal svážeti stavivo: kámen ze
ourkovy ská!)-cihly z obecní ci
helny a klády z Hůry
Po vesnici si povídali: "Podí
vejme u Kouteckých budou sta
vět!"
Výminkáf dobře všecko viděl
neušlo mu nikdy nejmenšlho co
dělo se v chalupě ale nerad začí
nal hovor čekal že zeť přijde
sám Ale ten si výminku nevší
mal Když to pantátovi trvalo již
tuze dlouho vyšel si na zetě a
spustil: "Snad nebudete stavět
stodolu? Ani se nepoeblubíte!"
"Stodolu ne pantatínku kdož
by to bral od zadního konce pře
dek je to všecko jako z perníku'
uci vyminuarovy otevřely 6e
široce
"Světnice chcete stavět? Snad
ne taky naši?"
I toť víte že váš vejměaek
stát nenechám vystavím vám svět
oičku jako klec!"
rovna vám feknu ze na to
nedopustím Ta světnička je naše
tak jak je mám ji v zápisu!"
"Ale ale pantatínku to by
bylo hezké budete vidět jak cba-
upu zvelebím
Až umřeme pak si zvelebujte
ale dokud dýchám nedopustím na
to Rozumíte hospodáři mám
vymíněnou tuhle naši světničku
starou teplou a c ní se nehnu
Nebudete přestavovat máme ta
šecko po ruce pohodlné schody
na půdu do sklepa kamna jcem
si sán přestavěl!"
Kubík se potměšile usmíval
Dokooienf bndoacn
Všechny obtíže žaludeční vyhojí
se rychle a bezpečně beverovvm
ivotním Balsámem Týž upra
vuje výměšky a střeva odstraBuje
nezáživnost překonává zácpu
žluČnatost a bolení hlavy u působí
proti slabosti Cena 75 centů
Již tři dni pab Marcelin de ne
objevil Vrabčáci byli překvapeni
a poskakovali nepokojně na vět
vích Co dělá pan Marcelin?
-—On nás zapomíná šeptají si
ti malí opeřenci
A vzdor hrám dětí běhajících
ve stromořadí vzdor procházkám
zamilovaných pátků vzdor líbez
ným zvukům vojenské hudby
melancholický pípot ozývá se za
bradou kana pan Marcelin více
nepřichází
— Ne ne on nás nezapomíná
praví staří Jest příliš věrnýma pří
telem naším Tak daleko to nedo
šlo neboť on nescházel nikdy na
denní procházce
Pokyvují hlavami
—Něco se mu stalo
A ze všech větví ozývá se: Něco
se mu stalo něo
— Jen kdybychom věděli kde
bydlí dověděli bychom se co jest
s ním
— Já vím zapipne jeden hlas
Ceiá společnost se okamžitě
slétla'
—Ty víš Krásná hvězdo?
Jest to vrabčák — uličník s roz
cuchaným peřím který tráví čas
svůj na střechách Činžáků paříž
ských a který zván byl Krásnou
hvězdou k vůli svému vagabund-
skému obleku
' —Opravdu! Bydlí v ulici Mouf
fetard za Pantheonem Jestli
chcete já tam doletím jedním
mávnutím křídla
— Uvidíme čtveráku! Však ne
smíš se baviti nikde po cestě
To nebylo třeba už žádati na
Krásné hvězdě Konečně přesko
čiv na střeše přes několik tašek
najednou zvedl se a zamířil k ulici
Mouffetard Ve vysokém úhled
ném domě na nejvyšším jednom
okně je postaven květináč s rsse
dou Vrabčák ae přiblížil a naku
koval A 90 vidí?
Pan Marcelin leží v podkrovní
své světničce nehýbni na posteli
a tak bledý tak bledý
Krásná hvězda vrátila se s nej-
větší rychlostí svých křidélek pří
mo do parku A to bylo poprvé
kdy se nepotulovala po cestě
Tak bledý nehybný pan Mar
celin leží v podkrovní světničce
Nikdo není u něho Pan Marcelin
je sám na tom světě To jest bez
pochyby proto poněvadž má svou
rodinu vrabců v luxemburském
parku Až do dneška necítil své
opuštěností On věnoval všechnu
tu něžnost dědečka těm maličkým
kolik jí zbylo v srdci starce— sirot
ka Jest možno aby člověk ztratil
to bohatství tak Čisté a vzácné
když jest tolik dětí které postrá
dají něžného laskání Pan Marce
lin našel své zaměstnání Jeho
poměry nebyly nikdy bídné a v
podkrovní světničce kde připra
vovavsi si svqj skrovný ODa s
kde trávil svůj stařecký život
hořela nalá lampička jež chudý
příbytek mdlým svým světlem
ozatovaia
Vrátiv se jednoho večera cítil
se nějak nevolným Druhý den
chtěl vstáti aby šel navštívit ty
kteří čekali nemohl však povstati
slabostí Zůstal ležet zmítán
jsa zimnicí a věda dobře že jest
velmi nemocným Spatří-li je
opět ty vrabčíky?
Pan Marcelin opuštěn jsa ve
své podkrovní světničce cítí teprv
nyní svou bídu a svou opuštěnost
Otevřeným oknem vidí pouze hře
ben střechy a malý kousek oblohy
Nikdo nepřichází do jeho pod
krovní světničky A jestliže zemře
nikdo zde nebude kdo by mu oči
zatlačil
Můj bože jaká to smutná věc
býti starcem opuštěným!
Sklání se k večeru Pan Marce
lin usíná Víčka jeho již již se
zavírají však slyš! Náhle jako' by
slyšel nějaký podivný vzdušný
šustot Prohlédnul a opět slyší to
sladké zašelestění Mne si oči
Co jest to přece? Sní Či bdí? Jest
možno snad by za dobrodiní jež
těm malým opeřencům prokazoval
ocitl se v rajské zahradě ptactva?
Zavřel opět rychle oči by nezmizel
krásný ten přelud
Jakés těličko vlažné a lísavé
přitulilo se k jeho obličeji Pan
Marcelin namáhá se otevříti víčka
Ne nikoliv není to blouznění
smrtelného zápasu není to sen
Oh! milé překrásné překvapení!
Jeho světnička před chvilkou ještě
prázdná a opuštěná jest nyní plna
šumu ruchu a štěbetání Všichni
vrabci z parku luxemburského
jsou zde
Když Krásná hvězda celá udý
chaná jim vypravovala co viděla
bylo všeobecné pohnutí
— Pak ovšem nemůže pí i j f ti je
tedy na nás bychom ho navštívili
My mu máme oplácet tolik ná
vštěv A všichni nyní letěli k pod
krovní světničce
Jsou všichni tam Zde Toto a
Mikoláš Čtyrák trochu ustra
šen sedí na okně V nohou u
postele Garibaldi pohlíží smavým
očkem Krásná hvězda potřásá
svou chocholkou A zde sama
Dřevěná noha která až sem se do
ala Kcketka
se přibližuje přináSí ve svém
zobáčku kvítek
Oh! Pan Marcelin jest u vidění
Usmívá se štěstím jež ozařuje
jeho bledý obličej
— Přátelé moji! Přátelé moji!
praví radostí rozechvěn
Vidouce ho se usmívuti osmě-
lují se blíže Krásná hvězda po
skakuje vždy veseleji a veseleji
Čtyrák osmělil se až k zácloně
Vzduch je plným Sumotu třepají
cích křidélek Z podkrovní světni
čky stala se kouzelná klec Umí
rající stařec zaobalený v peřinu
jest příliš slabým již by mohl
mluviti a kyne jen slabě rukou:
děkuji děkuji
A blahý úsměv uhostil se na
ztuhlém obličeji starce — sirotka
Jean Madcline
V povídce této však vidím více
než pouhý útlocit stařečka ku ptá
kům a vnímavý čtenář najde ozvě
nu čehos — snad dosud neznámého
— ale přec jen milého a drahého
každému srdci — člověka
ZDArtMA POŠLEME VÁM
leden balíček řásněného léku I lékajt
aké dobro zdáni pro váš přípai
boíma každou nemoc spAst
benon 1 Jakékoli přííiny
Pro každého človčka by mřla bi
hráz a každý mladík by mel vědčti U
polil a vnos C lest pramen radostí mladí
studnice síly a koření života TI kdož
irm uymi následky pohlavní slabosti
vyiuKu semene a nocnien ztriit impo
tence neschopnosti ztráty mužské síly
sjunou Kapavny a vancocene zauajl se
aby nám psali Nezapomeňte že my ho
líme každou nemoc jsp&sobenou z jaké
fcoliv přítmy Vypište svými vlastními
slovy co vam schází Neodkládejte ne-
Dor si neprospějete žádným odkladem
PiSte nám hned a zbavte se navždy Jaké
koli nemoci kterou máte Tělesně zmo
fcnl kteří by rádi stlourtli dostali chuť
k jídlu tcaili se z občerstvujícího spánku
i cítili že každé tkanivo v jejich těle je
posíleno měli by se léčm u nás Tisíc
podčkovacícb dopisů dostáváme od lidi
již pozbývali vil naděla a kteří od nás
z utrpení nejzastaralejSlcb vylíčeni byli
Muži ženy dětt) Zaileca v listu popu
ve cnorooy oo
State nedicai Institute
1286 Elektron Buildmp tort Waraa u
Kdy! piletě imlfite 16 o Pokroku Západu
St Paul
Minneapolis
Duluth
Minnesotská a
Wisconsinská jezera
Milwaukee
Waukesha
Dakota Hot Spring
Deadwood
Providence R I
Portland Maine
NORTH-WESTERN DRÁHA
1401 1403 Farnam St
Omaha
Po níjKltýoh Jti padMát rokl diraly matky
Mm wihvlow'1 Soothiuo Brnur ilitkim
vym v dob virftstu uti4 Býváte pHprao
váiiy u kiíii oočni duixiu nemocnými úitKami?
Pakli ano plité al Ihned o láhev Mři Wln
low '§ ttoothlng Srrup" k dtteklmu Tirattu
tubo Hodnota Jeho Je neocenitelná Tento
ulehCI malému trpltell vokamilku Přidržuj
te ae ho matkv nend$lit iádnou ehvbu
Tento tjWH prÁjem pravldluje střeva a íalu
dek předejde větrové kolice obmíkíuje dá
lné iratrnuje aanět a dodává občerstvení a
ílu celému télu "Mra Wlnilow'e Soothlnc
Syrup" pro deukoa obminu tuba má příjem
nou chuť a Je deláa na předpis Jednoho nej
aamenltéjeiho a Dejstartiho (enakeho Iskaře
a ošetřovatele ve Spojených Státech Je na
prodej u všech lákárnfkft necelém světe Ce
na dvacet pet oeotí láhev Vidy iádejt jea
US WIMLOV I BOOTBiaO BYBOř
Osobně provázený
výlet do Floridy
"DIXIE
po
FLYER"
dráze
Padoucnics křeče -Epilepsy-
vyléčena
Mám nejspolehlivější lék na
světě proti padoucnici a zaSlu
jednu láhev na zkoušku zdarma
Dokonale vyléčím každého trpící
ho Popište nemoc udejte věk a
poSlete známku na odpověď a
pište česky 21
Dr F E GRANT
Z Ridge Bldg Kansas City Mo
NORTH-WESTERN DRÁHA
zkrácení času
zlepšená obsluha
2 listopadu
Denní chicagský xvláitní vlak vyj lidi
v 730 ráno místo v 7:00 rána T tu
itba přijíždí d Cklcaga
Denní 8t Paul Mnplt ezpretiní vlak
vyjíždí v 7:10 ráao místo v 6:59 T toul
deba HJíidí i St Paul-Mpl
Čís 2 Overland limited do Chicaga v
745 večer mi spad TMT pooxe Daleko
rychlej! jede na lipad Chicaga do
Omahy
North Western to mhle oiniti
V úterý 6 ledna uspořádán
bude z Nebrasky výlet do Floridy
— s veskrznými spacími vozy z
Omahy a Lincoln po Burlington
dráze do St Louis a po "Dixie
Flyer" dráze odtamtud do Jack-
sonville
Výlet tento bude osobně prová
zen a bude jej mlti na starosti p
Geo W Bonnell C T A B &
M R R Lincoln Neb který
jest úplně seznámen se zajímavý
mi místy na cestě té a ve státu
Florida
Ježto pojedete skrze Cairo
Martin Nashville Chattanooga
Atlanta a Macon a učiníte ho
dinovou zastávku v Chattanooga
kdež zkušený průvodce provede
společnost Chickamauga parkem
navštívíte Lookout Moutaia a jiná
zajímavá místa — bude cesta vaše
zajímavou a poučnou
Jest radno poiádati časně o
místo ve spacím voe
Pohádejte o výtisk illustrované
knížečky v níž cesta jest vylíčena
č 1402 Farnam ul Omaha
aneb si o ni dopište pod adresou:
W H BRILL
HO! Farnam
Omaha Neb
Dlst PassAst
Illinois O entral R B
-1 1'Éiií MÉ započalo 1 21
-J ' Katalog
1 Vsft a a
_ v 1 Auuiiuai
Rohrbougti Bros
majitelé 17 a Douglas ulice
„w°HPY-?r?Taeln'oboh5lnl' VťpnTnf pravidelný sloulW tóer oplseckí itrojeal
secký teiuRrarnl kraeoplseckf kraeoteCnlck právnicky a tělocviční" errojepi
baiJa "a"áVaa0v£w%Tyk0le3Dl orke"tr utr4rnl We sprchové láioi Utoč vlk
PODZIMNÍ OBDOBÍ— Započne 1 liK Nové tHdy ve vlec a odborech
PRAČE IK BTRAVU-Strava poskytnuta sa tříhodinovou kaidodenal eracl
KATALOO-Flsgantní nový lllustrovan katalog ktidemu tdarms
Adresa: KOliRBOUGH BROS OMAHA NEB
1
Wkola v níž béřon zájem vynlkajim" OBohodňťl " ' "
září Boylesova Kolej
zahájila své
podzimní období jaK denní tak i večerní
Návštěvníci
člm více nafllch pfínnívca a obocenstva shléd
ne nsil práci lim vlce oceul a budou mttl ve
vážnosti tuto kolej PFileíltost jest poskytnuta
každému borltv'1 aby oobne prozkoumal vý
tečné výhody o něž jme se postarali a povšiml
sl vysokého stupni vyučováni jako 1 horlivosti
s jakou si je fácl osvojují
Prozíraví žáci
Prozíravým studentům uděl ujem při vile) aby
se posadili v rosných odborech kdež mohou na
slouchat! vyucováaí a míti posor ua methody
používané při nafiem cvičeni obchodním neb te
snopiseekčm Zadáme snažné náv$téníky aby
vgnovall tomuto zkoumáni tolik Času kolik si
pfejon
Obchodníci
Tato ikola byla obzvláště obdařena Setnýml
návštěvami předních obchodník! omažpkých
Vážíme sl téehto návštěv pánové a snažně sl
přejeme abyste v nich pokračovali Vaie pří
tomnost jest pobídkou pro naie žáky a povebo
zením pro nás Ctíme vale náhledy Tito mladí
lidé json vzděláni aby se stali vailml pomocníky
a my budeme pokračovali za vašeho vedeni ve
olěeiii jich v praktických povinnostech život
ních
Vecerni škola
Mladým lidem kteříž jsou zaměstnáni během
dne nule večerní ikola poskytuje příležitost aby
si zabezpečili důkladného obchodního vzděláni
jakéno by nabyli návitěvon denní Školy Ve ve
černí škole bude se vyučovat! počínaje 1 zářím
v pondělí ve středu a v pátek večer Vyuiuje
se týmž vědám titíž učitelé jsou r-uměctnáni a
každá pomůcka k důkladné a praktické práci
jest poskytnuta jakéž se těsi žáci denní:
Tžsnoplsecké soustavy
Jest několik dobrých eouatav těsnopiseckých
avéak nejdůležitěji! věcí jest aby zajištěn byl
dobrý učitel Jest to učitelská síla a ulitelská
schopnost jež tvoří ikolu'f a tyto jsme sl epa-
trill beie ohledu na péči a vydáni Vyučujeme
Greggově Grahamově Pitmanově soustavě těa
nopisecké a hmatovému strojepisectvi Požádej
te 44stránkový (ilustrovaný katalog
BOYLES COLLEGE New York Life Bldg
WC USED IT-WE LI KE IT-SO WILL
r7ev
PUS
mm
fa
i' i
MMini
YOUi
PREMIUMS FOR WRAPPERS
dm
r 1
mond "C mfdlo
w
USPOŘÍ ŽENÁM PRÁCI
Diamond "C" mýdlo pozůstává z čistého
loje Jest účinnější a vytrvá déle
než kterékoliv jiné prací mýdlo
Návštěvníky zveme srdečně aby si pro
hlédli bohatý sklad krásných věcí
jež obdrží jakožto prémie
Tne Gudahy Packing Co
PreDiljuí obchod 804 již 16 ul Omaha
1 CUiwie
Good
NO MORE BLUE-MONDATS
SWIFPS PPIDE
SOAP
in liard
water and good
in soft water
Made by SWIFT & COMPMY
8wiftoTO Pride mýdlo jest nejlepším mýdlem Jakéhož lze ku praní prádla iostati
Šelřte svého prádla— nikoliv obalůy
lliM Mmi: 1401-3 Famas El
Drala s jÉTtonii ?ozy
DO TEXAS
PnllmanoTT BnHetoTÉ spací rou a roiie
lolorloíÉ Tozy la noci Tlaiáclu
Ke J lepil dráha do všech tulit
KaasM Indiánském áimí Tezaaa
Mexika aa Pacifickém pobřeží
Jde primo do
adaman 3rrai&-
Dallas II WortSi EíIísďcm
í7im3iaciieWaoo Templ
Silon Taylor GainesvEla
lackhartt Ewirietta SaaJIarccs
"„a Grange Eentcr Alraračb
íoostdn mm APSTtt
m il ' ''ytjsjť" j ""y
T J j-71 " a"av- Yš
Ví' ± T T% A aO tjt m
f IS SAFE
VÍ 'V?5% íř " 1 nere are 0300 niues
Z 'lf'! ti of track in the Burling- II
r V A -1 ton Routě but each " I
li J I 1 mile is as carefullyex- I
wá 1 amined and as closely I
& e' watched as though it I
1 ál were the only mile in I
N áal railroad I
1 4 Wben Tcmaee the gleam 3
N íá(C °' ne lantern yoa may know
J£r£ď tie track-walker ia at vrork I
I J l} ťSW' t Wben yon ride on a Bar- 1
I irSSíltsX lington train yoa may know
i fSfSsé-Šíí the track is safe
-ÍÍVTÍvííll Cfaicavo asd Fjul I]
f - - — Y řiXXZr=~ I Denver ami W II
I - --JSSífešil KaoaaaCky and South 1 1
f l St Louis and Soulhran fl
jajl' "C aaonlaiiaand Nonhweit F
lú
a
V'
X f '
í -
I
p í:
4
i1
V V
"5
- -
f 4 '
1