Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 31, 1902, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ZE STÁTU NEBRASKA
rte
PŘIJME SE ihned dobrý ka
bátník Hlaste ae u FJBroeker
North Platte Neb aixa
— V Alliance otrávila ae ve
tředu ráno v nevěstinci karbolo
vou kytclinou 32leta Belle Craw
lordova jejíž rodiče bydlí v Dead
wood S D Příčina sebevraždy
její není známa ~
— V Surprise vnikli v noci z
úterý na středu neznámí dosud
iixpiři do btátaí banky roztrhli
pokladnu dynamitem a zmocoivSe
te {3000 uprchli Po stopě
jich vysláni byli sIIJqí psi
— V Rising City zničen byl ve
Čtvrtek odpoledne požárem dům
Tcrdiaanda Aíbrighta Albright
snaže se plameny udusiti spadl se
střechy a povážlivě se zranil
Utrpěl Škody {400 a nebyl po
jiřtěn — Ve středu přišel nešťastnou
náhodou o život při řezáni dříví
zámožný německý larmer William
Horsher bydlící 5 mil severozá
padně od Cook By! zasažen klá
dou do levé strany těla zrovna pod
srdcem tak prudce že klesnul k
zemi a ihned skonal Horsher byl
40 roka stár
— V Bcthanv spáchal ve středu
'odpoledne sebevraždu loletv Adel-
bert Lemon syn Kev H A
Lemona Střelil se z rifle do břicha
a vzdor rychlé pomoci lékařské v
7 hod večer zraněni svému pod
lehl Má se za to že nešťastný
skon strýce jeho kterýž v minu
lém srpnu se zastřelil byl příčinou
chlapcovy sebevraždy
— Chas Timm zámožný lar
mer z Polk okresu přišel ve stře
du při loupáni kukuřice k vážnému
úrazu Pravá ruka jeho zachycena
byla strojem a veškeré maso pod
loktem bylo mu z ní sedřeno Lé
kař doulá že mu ruku zachrání
avšak obává se že Tisírn nebude
jt moci k těžší práci nikdy použí
vali — Ve West Point přišel minulý
čtvrtek o Život zvláštní náhodou
3ĎIetý William Zeplin syn F H
Zeplina Kolem 8 hodioy večer
Sel se džberem pro vodu a když se
s ni vracel sklouzl na omrzlém
chodníku a upadl Při pádu na
razil krkem na džber a vykloubil
si jej Rychle přivolán byl lékař
avšak veškerá pomoc jeho byla
marnou neboť uebohý mladý muž
skonal ve dvou hodinách
— V Yorku přišel v robotu k
ážnému zraněni i81etý Gay Me
rtdith nejstaršl syn posiance do
stitního sněmu Wm Meredith z
Waco Vstoupil na rychlík místo
na místní vlak a když se rychlík
blížil k Waco sestoupil Meredith
s platformy na schůdky V témž
okamžiku vlak se naklonil a Me
redith sražen byl s vliku Byl
nalezen ve stavu bezvědomém a
lékař i prohlásili stav jeho za nej
výše vážný
- V úterý min týdne vrazil
csobnl vlak Union Pacific dráhy v
Kogers do vlaku nákladního ná
sledkem čehož osm osob poraněno
a oba parostroje a několik vozů
značně poškozeno Jedině obezře
loBti William Bay-e strojvedoucí
ho na osobním vlaku lrt děkova
li že neštěstí nebylo Caleko vět
ším V odměnu dostalo se Bayovi
kterýž sám byl značně poraoěn
od cestujících zlaté medaile
— V Lincoln přišla v pátek
večer nešťastnou náhodou o život
24letá pí Pearl Tatumová bydlí
cí v č 3 Eva pláce Omylem na
lévala do lampy místo petroleje
gasolin když pojednou udál se
výbuch a bořící tekutina rozlila se
nebohé ženě po obličeji prsou a
iílc V okamziKu ocitia se v jed
nom placeni V zoufalství svém
pospíšila Tatumová do obydli
sousedova kdež byly na ní při
krývkami plameny v brzku uduše
ny avšak nebohá pani utrpěla tak
těžkých popálenin že v pěti hodi
nách v hrozných bolestech skona
la Zanechala zde manžela a dvou
letou dcerušku
— V Beatrice vznikl předmi
nulé úterý kolem 3 hod ranní
požár ve starém zednářském čtver
ci jenž vzdor všeliké námaze ha
sičů stal se kořisti plamená i se
vším obsahem Následkem nedo
statečného tlaku vody pauovaly
obavy že požár zničí i sousední
čtverec Le Paidevin kterýž již po
čal hořeti avšak statečným hasi
čům podařilo se zavčas plameoy
udusiti Škoda zničením zednář
ské budovy spasobená odhadu e
se na 138000 kdežto pojištěni
obnášelo pouze 522000 Firmy
jež umístěny byly ve zničeném
Čtverci poškozeny byly asi v ob
nosu 124000 a byly pojištěny asi
na 114000
- V pátek v poledne nalezl
Louis Smith klouzající se na Salt
potoku u Lincoln mrtvolu pani
Bernard Dolanové jejíž jednaruka
z ledu vyčnívala Smith uvědomil
o příšerném nálezu svém okolní
obyvatele kteříž ihned pospíšili k
naznačenému místu aby mrtvolu
z ledu vyprostili Mezi nimi na
lézal se i muž Dolanové z č 101
E ul Kráčeje po ledu pojed
nou se smekl a dopadnuv na
hlavu omráčil se Byl dopraven
do svého obydli kdež teprve po
několika hodinách přiveden byl k
vědomi V místě kde Dolanová
zhynula nalézá se pouze asi na
stopu vody a má se za to že pod
nebuhou ženou duševně poněkud
chorou když přecházela zamrzlý
potok led te probořil Dolanová
byla 65 roka stará a z domu ode
šla ve středu v noci
— V pondělí ráno započal před
okresním soudcem C M Skilesem
v David City předběžný výslech
pí Leny M Lillie-ové obviněné
ze zavražděni svého manžela Har
vey Lillieho ráno dne 24 října
tohoto roku Soudní slfi byla
obecenstvem přeplněna Státní
žalobci okresní návladnl Walling
a nově zvolený okresní návladní
Evans uvedou prý proti obžalova
né svědectví více méně poutě
okolnostol a právní zástupce její
soudce Matt Miller doufá pevně
že se mu podaří klientku svou
očistiti z hrozného nařčeni Pří
buzní pí Lillieové a četní přátelé
její jsou prý úplně přesvědčeni o
její nevině Netřeba podotýkat!
že obyvatelstvo v David City a
okolí jest velice zvědavo na ko
nečný výsledek sensančnlho líčeni
jež potrvá asi celý týden
Novinky z Clarkson
8 Chvatně známý a dovedný
stavitel p- Jos C Šavlík přijal
do "partoerství" p Johna Hamer
níka Oba jsou dobrými řemeslní
ky na které se maže každý spo
lehnout že mu vykonají vše k
úplné spokojenosti dobře a vkus
ně dle nejnovějších plánů Již
několik budov p Šavlikem posta
vených tomu nasvědčuje
3 Minulý týden byli zde ná
vštěvou u p Jos Křikače klerka
v našem mlýně rodiče jeho man
želky pan Beran s choti z Ord
Neb jich dcera a matka p Kfi
kače Panu Beranovi a doufám že
i ostatním se u nás dosti líbilo
II Fr C Kočí prodal lot na
kterém stojí jeho kovárna panu
Heunovi z Howell za Í600 Pan
Kočí kovárnu přestěhuje na jinou
poblíž svého obydlí
8 Taneční zábava u p Cibulky
na sv Štěpána byla velmi zdařilá
návštěva byla veliká neb zde bylo
též mnoho hosta odjinud mei
jinými p Tom Pánek z Madison
Co který zdejší zábavy si chválí
II Pan Frank Rozmarin používá
na své farmě severozápadně od
města máseloice své vlastni výro
by Výkon máseloice té překvapí
každého neboť pracuje lehce a
dokonale
i Pan John D Wolf ná3 pošt
mistr a nový zdejší veřejný notář
vyhotovuje všechny práce v obor
notářství spadající k veškeré spo
kojenosti každého Několik pčk
nýcb farem ve zdejším okolí má
na prodej
Zpravodaj
Jolin ID "Wolf
VEŘEJNÍ? NOTXfc
pozemkový a pojišťující jednatel
V CLA KK SOS SEBR
nblfiuta nnfge kil vfhodnfrh nodminek bro-
ílává a prostredkuje prodej pozemka Mi
ookoiik aooryen mrem na proaej v okoii
Clarkson PoJWťuJe proti ohni blesku
vichřici a níkollka dobryoh polenllvjeh
tMJleínomi a vyhotovuje vlochnv notářské
práce Drive než pfijdete k Jinému ztmavte
e a preeveucie se a mne buk
Do GlarksoiLa okolí!
Tímto dávám všem svým od-
kupníkom vědomost že jsem ob
chod svůj v Clarkson Neb vy
prodal a proto žádám laskavě
všechny ty kteříž mi dluhují by
nejdéle do 25 prosíce t r účty
své vypořádali S veškerou úctou
JOS F1LLIPI
2ok3 Clarkson Neb
Krajané!
Tímto Vám oznamuji že jsem
dostal do prodeje několik farem v
okolí Cleburne Kas Mezi těmi
mám dvě zvláště levné farmy pro
Čecha se hodící právč ve středu
české osady se nalézající
První farma: 160 akrů vzdělá
no 81 akrů zahrada 2 akry louka
15 akrů pastviště 62 akrů dobré
stavby dobrá voda vše v úplném
pořádku Cena $ 5200 Na této
farmě není Žádný dluh a jest dána
do prodeje pouze na 30 dni
Druhá farma: 80 akrů velmi
dobře zařízená pro osobu která
se bodlá spokojiti s 80 akry pouze
dobré výstavnosti dobrá voda
vše oplotěno pole louka i past
viště vše jest přiměřeno úplně
Čistá Cena J 1800
- Třetí farma 160 akrů 20 akrů
vzděláno ostatní pastviště Cena
i 800
Čtvrtá larma: 1 84 j akru vel
mi laciná pouze za (3700
Na všechny dotazy rychle od
povím J M MUSIL
18
verejnf notář a pokladník
(JlRburrie Htate Bank
CLEBURNE KANSAS
PÍřIJMP V Ihned truínf kováNkf
1 111111 li OU ďlník kterýž e vyzná
duble ve vioca oboreoh prie zejména v ko
váol koni Musí ta bfti Čech a svobodnému
dá ee přednost Ppravtylllvá thisná mula dle
t mluvy lusa tftinl neb inéelnft Dobré a
tá!e tuíato ve villim lktm meswku Přl
hiáíkv přijímá orhoty adie "Pokroku Zá
padu" Ouiana Neb 14
Novinky z Ltnwool
Prasečí cholera posud nepře
stala řádit v našem okolí
Fricku Frickul Ty jsi v Tou
hách a my po tobě toužíme
Slečna M Peškova z David
City strávila svátky u rodiny Fol
do vy
Pan Jan Vobořil z Madison
přijel na svátky rodinou k pan
tátovi p Jakubu Savlíkovi
J H Černý jest již delší čas
poután na lůžko revmatismem Už
ani Uřidilovo mázánl nepomáhá
Pan Josef Koutník s manžel
kou odejeli minulý pátek do Oma-
hy na návštěvu svých přátel a
známých
Vlasta Bartošova která na'
vštěvuje obchodní školu v Omaze
přijela ve středu by strávila svát
ky v kruhu rodinném
Pan Vác Stanislav blíže
Nimburgu bydlící byl povážlivě
nemocen na zapáleni plic Jak se
nám nyní Bděluje daří se nemoc
nému už lépe
Už hned minulou neděli ob'
držel pan Jan Peltz dárek k No
vému roku v podobě buclaté dce
rušky Tatínek se cítí dobře Gra
tulujemet
Syn a dcera pana Kohouta ze
Salině Co přijeli na návštěvu k
dědečkovi panu V- Ticháčkovi a
zdrži se u něho až přes Nový rok
Paní Treblíková bydlící asi
4 míle východně od Linwood jela
v úterý s p Treblíkem do města
na sářikách když tyto se pojednou
přetrhly a pí TreblÍKOvá padla
tak nešťastně že si zlomila jedno
žebro Lékař byl hned povolán a
zraněnou paní ošetřil
Ve zdejším methodistickén
koitele měli 24 prosince vánoční
stromeček ku kteréžto slavnosti
měli' připravený pestrý program
Sotva však byli s programem v
polou okrasa na stromečku od
svíček chytila a nastalo veiké zdě
šenf a zvonění na poplach Ohen
však byl uhašen dříve než hasiči
pfijeli Mnoho dárků na stromečku
se nalézajících bylo ohněm poško
zeno a co ne ohněrn tak vodou
Program byl pak dokončen ale už
byl každý jaksi z té vánoční nála
dy vyrušen
V těchto dnech obdržel vel
kou zásobu z brusu nového zboží
p Fr Faytinger Nezapomeňte a
přijďte si zásoby ty prohlédnout
Šotrab
::::::::::: ::::::::::::::: ::::::'
! i ZE SOUTH OMAHY
:
i
Bon Horáček
vlastni hojně zásobený obchod
grocerií moukou a krmivem
v Č 2008-2010 Q ul Tel 3287
— Smírčí soudce Caldwell vy
dal ve středu rozsudek v případu
pí Carrie Homanové jež žalovala
město o náhradu ř 1 95 za utrpěné
zraněni Soudce Caldwell přiřkl
Homanové náhradu (190 a náhra
du útrat Městský zástupce od
volá se z rozsudku tohoto k soudu
distriktnímu
Vzorně zařízený a hojně zá
sobený hostinec vlastni
Jan Bartoň #
na sev záp rohu 20 a Q úl
Vždy čerstvé pivo na čepu nej
lepši vína a likéry a nejjemnějšl
doutníky Rovněž i chutný zá
kusek jest u Bartoně k dostáni
Zajděte k Bartoňovi jednou a ru
číme vám za to že podruhé při
jdete k němu opět 17x110
— Ve čtvrtek dopoledne zniče
ny byly požárem rozsáhlé ovčíny
v so-omažských dobytčích ohra
dách Dříve než hasiči k požáru
se dostavili náU hlavní budova
700 stop dlouhá 160 stop široká
a 30 stop vysoká v jediném pla
meni Budova tato postavena
byla před několika lety a ježto
následkem zvětšeného přívozu
ovec nestačila byla postavena
ještě budova jiná 200 stop dlou
há 200 stop široká a 30 3top vy
seká jež rovněž lehla popelem
V době požáru nalézalo se v první
budově 993 ovci z nichž 500
kusů bylo zachráněno ostatní za
hynuly Škoda požárem tímto
spůsobená odhaduje se celkem na
$53000 a jest pojištěním úplně
kryta V pátek ráno započato
bylo s odklizením trosek a zároveS
přikročeno ku stavbě nových
budov
— Krajané učiní dobře když
prohlédnou sobě velké zásoby
úplně nového zboží střížního
spodního prádla pro muže ženy a
dítky v obchodě
JOSEFA ŠTĚRBY
v č 2014 — Q ulice
Má též velký výběr pěkných obrazů
svatých i světských které velmi
vkusně a levně rámuje Přesvědčte
se než koupíte jinde 19— m
— PŘIJME SE za velmi vý
hodných podmínek hospodyně jež
se vyzná dobře u vedení domá
cnosti Rodina sestává z otce
40 roků starého a tři dítek z nichž
nejstaršl čítá 13 a nejmladší 7
roků Přihlášky přijímá z ochoty
adm "Pokroku Západu" Oma
ha Neb 20x3
— PŘIJME SE dobrý český
chlapec ne méně než 16 roků
starý k učení se řemeslu sedlář
skému u J G Blessing & Son
331 sev 25 ul South Omaha
iNeo ao —
Velko- i maloobchod
řemenárský a sedlářský
pokud se jakosti týče nejiti
cinějšl řemenářská dílna
na světě
NAŠE VLASTNÍ
ručni dělaná sedla zvláštnosti
Mexické rořuě rjté ozdobné
kožené novotiny
Tobolky pouzdra pro navští
venky závěsné váčky obal na hu
debniny pásy atd Monogramy
a začáteční písmeny jména dají se
na kožené zboží budete-li si přáti
Výtečné vánoční dárky Přijďte
a vizte vzorky 20
J G Blessing & Son
331 sev 25 ul South Omaha
— Předseda so-omažské kni
hovní rady Bruče McCulloch
obdržel v pátek od jednatele
Andrew Carnegieho potěšitelnou
zprávu že oněch $50000 jež
Carnegie daroval na postaveni bu
dovy pro veřejnou knihovnu v
South Omaze má každou chvíli k
disposici Plány na budovu byly
již knihovní radou schváleny a
ježto též i stavba budovy jest prý
již zadána očekává se že se stav
bou bude započato jakmile tomu
počasí povolí
— Ponejprv od roku 1884
kdy zahájena byla činnost v do
bytčích ohradách so-omažských
obnáší přívoz hovězího dobytka
více než 1000000 kusů Letos
byl přívoz hovězího dobytka bez
mála o 200000 kusů větší než
loni
— Hojně zásobený obchod řez
nický a uzenářský vlastni
JOSEF ZELENÍ
v čís 257 — 21 a S ul
Krajané naši učiní dobře když
potřeby své nakoupí v českém ob
chodě tomto neboť mistr Zelený
dá jim nejen maso vžly čerstvé
ale i dobrou váhu a kdo okusí jed
nou některý z výborných uzenář
ských výrobků jeho stane se zajisté
stálým odkupníkem jeho 16 —
— Během roku 1902 vydáno
bylo městským stavebním inspe
ktorem 192 povolení ku stavbám
v úhrnné ceně $250000 Loni vy
dáno bylo 276 povoleni v ceně
pouze $230000
— Marion Arnold zaměstnaný
od nedávná jakožto čekovník u
firmy Swift & Co do smrti neza
pomene na hrozné okamžiky jaké
zažil před několika dny v chla
dírnách společnosti Arnold vešel
do skladiště za svým povoláním
když nešťastnou náhodou kdosi
zavřel za ním dvéře V okamžiku
seznal že ocitl se v okamžiku na
nejvýš nebezpečném Nalezalť se
v malé místnosti kdež panovala
sibiřská zima a Arnold věděl až
příliš dobře že musí bídně zahy
nouti nedostane li se mu z věnčí
pomoci Zmocňovala se ho již
zoufalost když pojednou nahma
tal malá kamínka v nichž udržo
ván slabý oheQ za příčinou zmír
něnl temperatury Pojat náhlou
myšlénkou chopil kamínka a
mrštil jimi ku dveřím v naději že
podaří se mu propáliti v těchto
otvor Než nestalo se co Arnold
očekával Dřevěné uhlí počalo
sice více doutnati ale zároveS i
otravný dusivý kouř plnil vězení
Arnoldovo Netrvalo to dlouho
a nebohý muž ztratil vědomí Tu
šťastnou náhodou vešel do skla
diště jistý inspektor kterýž nepro
dleně bezvládné tělo Arnoldovo
vyvlekl ven Po dvouhodinném
úsilí podařilo se Arnolda přivésti
k vědomí a týž v brzku zotavil se
tak dalece že mohl druhého dne
práci svou opětně konati
— KRAJANÉ když zavítáte do
South Omahy a budete si přáti
prohlédnout! zdejší jatky obraťte
se na starého hostinského
VÁCLAVA Dl BĚLKU
v č 2701 Q ul %
na západ konci mostu kde se vždy
domluvíte česky a vysvětlení ob
držíte Obsluha co nejvzornější
VÁC DIBELKA maj zkušený
hostinský 1 2 tf
— V pondělí započal B letter
se stavbou nové lednice ve svém
pivovaře na 30 a V ul Do lednice
té vejde se 4500 tun ledu kterýž
má stačiti na zásobování hostinců
so-omažských Se sekáním Jedu
kterýž jest asi 9 palců tlustý za
počato bylo dnes
— Krajany naše upozorBujeme
na vkusně( zařízený hostinec jehož
majitelem jest chvatně známý
J O Vosácek
na sev záp rohu 21 a S ul
V hostinci tom obdržíte kromě
řízného ležáku Metzova výborná
pravá kalifornská vína výtečné
likéry a nejlepŠI české doutníky
Zboží objednati si možno i tele
fonem č 2155 15 —
— Dříví vápno cement plastr
Hd výhodně koupíte 11 Crosby-Kopietz-Casey
Co Maji též velký
výběr všech druhů uhlí Zkuste
a budete spokojeni s váhou i do
brotou zboží Úřadovna jest na
N ulici mezi 24 a 25 v Johnso
nově pozemkové úřadovně 6 —
K vážnému úrazu přišel v sobo
tu večer p Vác Schneider bydlící
na 19 a ul Upadnul na kluzkém
chodníku a zranil se povážlivě
ia hlavě a zádech
— Krajany v Čáslavi zajisté
potěší zpráva Že chvalně známý
krajan a majitel grocerního obcho
du v Čáslavi pan Karel Lhotka
převzal k vůli pohodli krajanů
tamních jednatelství našeho časo
pisu— Donf4me že krajsaá Čá
slavští použiji této výhody Nechť
na pana Karla Lhotku s úplnou
důvěrou se obrátí ve všech záleži
tostech Pok Záp" se týka
jících Úplný výběr zboží grocerního
naleznou krajané v obchodě
F F Fanferlíka
21 a S ul
který Ústní též hojně zásobený
obchod řeznický a uzenářský
Velké oblibě těší se jeho výrobky
uzenářské Všechno zboží jest
vždy čerstvé a prvé jakosti Ob
sluha vzorná a ceny mírné igm
- Elegantně a pohodlně zaří
zený hostinec vlastni
Jan Červený
oa roku 20 a Q ul v So Omaze
Řízný Metzův ležák stále na čepu
NejlepŠI vína likéry a doutníky
Mimo to má na skladě hojné záso
by výtečných kořalek které pro
dává levněji než kde jinde Jdete
li kolem neopomeňte se v hostinci
tom zastaviti neboť tam najdete
vždy pěknou společnost a Červený
vás vždy ochotně obslouží
Trpíte-ii srdeční vadou tluče
ním srdce nebo jinou obtíží srdce
ať ve formě jakékoliv Severúv
Silitel srdce Vás vyhojí On sílí
a osvěžuje ústroji to upravuje
oběh krve a oživuje celé tělo
Cena $100
PÍŠTĚL A HLÍZA V TVLE
yyléčí
irioniiígovo ííícd! iSiii5 a bili
v týlech Jest nov vMixký a
]lst# prostředek Vydání iádaé
nezdan il se Plité m dnes pro
úhivlUý oběžník l 514
FLKMINU BKOS Chemlsts
Union Slock Yarde Chicago-
se y
15 až
30 M
Edward Donat
vlastni
ffi? Hostinec
V PLATTSMOUTH NEB
Výteíná pivo stálo na řepu
NeJlepSi vína likéry a jemné
doutnfky stá!o ▼ zásobě '
Vzorná obsluha Chutné zá
kusky po celf den 14
C H KUBÁT
íkuíoný 6esk
BilTnlK a veřejný notář
Písárna: Barker Block roh fj 1
Farnam Číslo pokoje 38
J A Fiala
vlastní
Elegantně NflOTmm
zařízen? flUOllIlCU
v Janečkově budově
ve Schuyler Netr
Řízný ležák ze Bouth-omažekého pivo
varu atáie na čepu
Ncjlepíí druhy vína likérů a doutník!
Prodává pivo na soudky ve velkém
Vzorná obsluha Chutné zákusky po
celý den 10
zimního kašle
a nastuzení
Chraňte se
Přehlédue-ll se a zanedbá
přivodí bolestné choroby
SEVERŮV
BALSÁM pro PLÍCE
)st rozhodným léketa proti
každému kašli 1 nastuzeni a
proti v sem chorobám pile U
Jsi každé rozdrážděni ka
ždý Zán&t a nvádi dýchndia v
Zdravý a pravidelný stav
CENA 25 a 60 CT
Jste-ll b tíženi nějakými bo
lestmi revmatickýtni ueu
ralgickýtul v kostech nebo
& kloubech
j? SeverůvoiejSvGotharda
!? nřlnefie vmmi rvcfalnu úlevu
8 jest to vzorný liti ment
V SO OMAZE
FR LAITNER
vlastní
na 20 a Q ulici
V pohodlné nálevné lest vždv výborní
lciák na řepo výbřr těch nejlepSích
doutnfkft výtečných likérfi a pravých
nefiiliovaoých vln
Prostranná útulná místnost spolková
zamlouvá se sami a ct spolky řeeké ne
naleznou v So Oinaze lepil pohodlnější
a levnější Též i ifň taneční nemá v 80
Omaze rovné a protož ct spolky řeské
uřiní dobře když před pořádáním zábavy
jakékoliv přeptají se u majiteli- na pod
mínky Přízni krajanů poroučí se
84 FRAXK LilTNEK
Předplaťte se na Pokrok Zápa
du pouze $100 ročně
333
Oznámení úmrtí a dMvzdání!
S bolestným srdcem oznamujeme vSem přátelům a
známým že naSe milovaná jediná dceruSka
ve stáři 8 roka a 10 měsíců byla nám neúprosnou smrtí v
úterý rlne 16 prosince lýoi z náručí naší vyrvána a ve
čtvrtek dne 18 prosince na Česko Slov hřbitov v Clarkson -pohřbena
Plnme tímto naši milou povinnost vzdátí
upřímné díky Rev A Svobodovi za pronesení slov útěchy v
domě smutku v kostele evnngelickém a na hřbitově Zá
rovefl pak nechť přijmou srdečné díky mládenci a družičky
a ostatní všichni kteří rakev zesnulé krásnými věnci a kyti
cemi ozdobili a ku poslednímu odpočinku miláčka našeho
doprovodili Přečetné důkazy přátelství nám v bolu našem
projevené utkví nám povždy v milé paměti
Ještě jednou všem díkyl
JOSEF A FRANTIŠKA FA 131 A N trnclilící rodiče
JOSEF EMIL ADOLF bratři
Clarkson Neb 24 prosince 1902
aaEXISmaSWEJaaBESBS
Kleinova
4
plné
kvarty
Přímo od líhovarníka
snotřebovatell aby n Se
třen byl zisk prostřed
níka— aaaBV
nirmo !
uTim!
Od 7 prosince 1902
do 7 ledna 19 3
obdrží každý kdo koupí
za $250 neb za více kořa
lek vln a likérfi nádav
kem láhev výborného
vína
Kdo koupí za $3 00 neb
za více obdrží ZDARMA
elegantní souvenir
Piva a lihu e výhody
tyto netýkají
Apex Rve i:
t ZA jjjJJJS o
ZXSYLKA ZBOŽÍ
P5 RHEUMATlSMSCaKSUrfflgJ
"OQMAHA NEP
VYPLACENA
Dosud jeStě zasýlSme 4 pih
kvartové líbve Kleinovy
Apex Rye 8 roká staré
destilované za31ízisylka
vyplacena— Zasyláme JI v
prostém obalu— bet označe
ni obsahu Kdy2 Jste JI ob
drželi a okusili neuspokojl-la-li
vás vraťte 11 na snle
útraty a my vritíme vám
EPět&IS Týž druh Uof al
ky Jaký nabízíme ta 1316
nemožno nikde Jinde kou"
plti za mé ni neř 1500
Objednávky pro Dakoty
Wyoming Montanu Colora
do Washington a Arizonu
Kaunas MiBflourl musl tni
ti na au kvarto majl-ll ft
vyplaceny
I
JKLEIS
velkoobchodník
lihovinami
s r rob 26sNd1Sb
Olptmičeni:— Merobanťa National Bank Omaha Packer's National Bank South
Omaha So Omaha Naťl Bank So Omaha vieuhny expressní a železniční ap
Přímo Tám
Zdarma D0 ři9Sf?A
(poílete tuto ohlííku s va3í objednávkou)
S každými 4 plnými kvarty
00
gallon
ffl
! TH (In
UU
m astrami!
-ani--™ t
whi
EnjMMWM1
Belle Wty
m oiaba 9
1 KVAItT PORTC XEBO BLACKBERRY ZDARMA
Tato proBlulá kořalka jest zaručena že jest úplně čistá Jest
lahvována přímo pro olkupníky Zaručeně úplně čistá
pro rodinnou potřebu $100 00 dostane každá osobu kteráž
nalezne nř Jakou škodlivou chemikálii v této 7 rokft slaré
kořalce Zasýlá se prostých bednách bez označení obsahu
PonllA Ktrlmi Vlím 4nnnr n l li 1 „ I
wuuuu uu „ov-tuj uourji baiiuu juk pravíme
lihovarník a velko
obchodník lihovinami
SoLlGoIdstrom
Obchod a sklad
2603 N St South Omaha
vttu
TEL 206 f
T
1 II I II lip 19 li ajgai' ai W fi
Br Kaiel H Breuer ™ £
Zvláštní pozornost věnuje léčení nemocí očí uSi nosu a krku a ženských
nemocí Správné prispfisobovánf brejlí
Na zavolání jede na venek Má zařízenou laboratoř a X paprskv a k léče
ní chronických nemocí
Úřadovna naproti poštž Tel A 15 Tel v domž B 47
Soncboíiny zíJscIb hM Katar mW l llo
a Jiné prsní plicní a vnitřní choroby úplně vyléčí z Cech importované !:oima
novského světové Březohorské thé" Ze toto thé není žádný Švindl dokazuje
přes 9000 poděkován a lékařských dobrozdání z celého světa ku př
St Louis Mo 29 Fíjna linii
PaneSimanovakJM 8 radost! Vám odepisuji
o výsledku Vašeho thé Ano VaSe thé mne
ztíiké plicní choroby uzdravilo At Jsem
míla 8 lékaři kteří ml Fikali fe nevydržím
ani 3 neděle— jsem živa dosud
Tomu mám co dSkovatl Vaíí tetlíce která
ml VaSe thé odporučila a Já po nékollka mi
síínim užívání Jsem přibyla na váze n ztrace
ného zdrav! opt nabyla Sactou BKUB
3408 Washington Ave St Louis Mo
Veleot panešimanovský! Za zaslané tbé
Vám npHmne dekuji a podivil Jtwm ae nemá
lo Jak vyteSny účinek má
Použil Jsem všemožných lekl pH táduíe mé
matky avšak ani Jediní tak Jlatí a trvale
neúčinkoval Jako od Vást proto budu Vál
vynález viude víemožne odporiiovatt a
raditi Výsledek Jest překvapující Prosím
tailete atd 8 actou oddaný
M UDr FR PŠTKOS8 prakt lékař
Král Vinohrady Hálkova ulice
Balíček thé 8 návodem ína20 dní stačil ient za tl
Richard Šimanovský KiUS (54 Selit SI Jlilwaukee Wls
VjlBÉ Éílií JllÉÍ Ůl] Ifíl
Mfižete si dáti na ně splátku aneb je platiti týdně beze
zvláštních výloh Hodnota vSeho zboží zaručena aneb se
peníze vrátí i n
GODFREY klenotník
Elegantní zařízený hostinec
EMIL HANSEN
vlastní
na jiho vých rohu 21 a N ul
Tel 33G2 SO OMAHA
Vťtřnrf nivn 1r1r na čenn NpIlenSf vfna 1Vw lnm~A AtnfL
Chutný zákusek vždy po ruce Jeat jednatelem pro proslulé kentucké
kořalky a východní samožitné Za výbornou Jakost vaeho zboží se ručí
JOSEF FIECK
ČESKÝ PEKAŘ
v č 2416 jižní 29 ul Omaha
poslouží vám vidy čertvym chutným
chlebem žitným i pšeničným jakož i
jiným pečivem jež lze obdržet! v podob
ním závodu prvé třídy Dobře ufiaíl
když okusíte jeho pečiva 13mK
C- H Brewer & Co
pohrobnícl a p&jčofatelé koni
UMzImv ni ao Omaha Heb
t-' j0mmm-T9Mom Clilo