Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 24, 1902, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    — Nač chodit do místa když
můžete koupit zboží lepSí lev
ftějll v obchodí krajanky
B A Davidové
č 1408 William u! Omaha
Velký výběr z brusu nových a
mouua Jíra za Céuy velice j„tmí h08tinstl
mime a naio peněz mažete
připravit! dětem mnoho radosti
Krásné albumy s hracími stroj
ky pěkné kollaretty (nákrčníky
dětské a mužské Čepice u velkém
výběru a levné
Mužské košile svrcbníz a něž jinde
platíte 50c a více dostanete
mne za 39c
JWKrásný dárek úplně zdarma
obdrží každý kdo n mne zboží
koupí ode dneSka až do Nového
roka O přízeň krajana Žádá
17- Rosie A David
Chcete si pochutnati na výbor
ném doutníku? Zajděte si k chval
ně známému českému doutníkáři
Chas Donatovi v £ 1420 William
ul a požádejte jej o výtečný výro-
— Těl Jednota Sokol činí
pilné přípravy k velkolepému syl
vestrovskému plesu kterýž uspo
řádá v Sokolovně vt středu dne
31 prosince večer Do pleiu
tohoto budou mí ti přístup pouze
zvaní hosté Vstupné 25c osoba
— Aby nějakým způsobem od
vděčili se krajanům svým za vel
kou přízeň které během tohoto
roku u velké míře těšili se chvalně
bek jeho "Kubelík" Málokdy
kouřili jste doutník lepší 14
— Minulou sobotu jmenován
byl okresními komisary český
právník C H Kubát smírčím
soudcem na místě Pricharda jenž
se co nejdříve odstěhuje do Kali
fornie Pan Kubát získal si za
gletého pobytu svého v Omaze
mezi krajany četných přátel kteříž
zajinté potěšeni budou zprávou
touto Krajané kteříž by potře
bovali rady aneb služeb páně Ku
bátových nechť se s plnou důvě
rou nal obrátí
— Draho přišla policistu HM
Eganovi sklenice piva! Dne 24
listopadu konal službu aa 24 ulici
a chtěje se posilaití zašel si do
hostince Mích M Backá kdež
Vypil jak sám se přiznal pouze
malou skleničku piva Pro hrozný
prestupeic ten dví v ponaea ze
služby propuštěn Lépe pochodil
policista Guy Taylor kterýž opu
stil stanovisko své na Webster ul
u vchodu do dílen Union Pacific
dráhy a vešel do holíray Odsto
nal to řádnou důtkou a ztrátou
služného za tři dny
— Milovníky a příznivce vý
tecnéno moku plzeňského z pro
slulého měšťanského pivovaru po
těší zajisté zpráva že pečlivý a o
dobro svých hostů dbalý Frank
Semerád majitel vzorného hostin
ce na rohu 16 a William ul
obdržel v teccto daecn novou
velkou zasyiku a sice primo z
Plzně v Čechách Poněvadž pak
náš Frank ví z vlastní zkušenosti
že po plzeSském nektaru žaludek
znamenitě tráví postaral ss též o
hojný výběr delikátních teplých
zákusků jež hostům svým štědře
předkládá Vedle plzeňského če
puje řízný ležák Metzův a má na
skladě ta nejlepší kalifornská víaa
a výborné likéry Navštivte jej a
pochutnejte sií 18— tf
— Minulou sobotu večer uspo
řádal v síni p J W Hrocha pan
Josef Pacourek kouzelné předsta
vení Návštěva byla však tak slabá
že byl pan Pacourek s výsledkem
finančním velmi nespokojen Ne
lze upříti že mnohé kousky pro
vedl p Pacourek velmi dovedně
HLEDÁ SE starší žena která
by mohla vésti domácnost a uměla
vařit Žádné malé dítky Musí
být odporučena Místo stálé a
dobrý plat Bližší vysvětlení podá
red "Pok Záp" Omaha 19
— Krajané měli by pamatovat
na vacsaou příležitost
jim naskýtaje dnes večer a pak na
Sylvestra v hostinci pana Franka
Semeráda na 16 a William ul
Přijďte a zkuste své štěstí Nikde
laciněji krocana ňa svátky si neo
patříte Mimo pěkné krocany budou
dány do výhry na kole "Štěstěny"
tučné husy kachny a jiná pernatá
zvěř
— Zubní lékař Bailey zaměst
návající českého assistenta ručí
za veškerou práci jím zhotovenou
Úřadovna jeho jest v 3 poschodí
Paxton bločku —8
— Zábavní výbor Těl Jednoty
Sokol stará se všemožně aby přá
telům a příznivcům bujarých So
kolíků připravil skvělou zábavu
sylvestrovskou Aby se zamezil
přístup všelikým nežádoucím ho
stům rozhodl se výbor na tom
aby jen zvaní hosté mohli se na
plesu tom podíleti i proto každý
kdo by chtěl ples ten navštíviti
nechť přihlásí se o pozvánku u
některého Sokolíka Dramatický
odbor chystá se k provedení zají
mavé půlnoční scény o plesu tom
to Chcete-li se výborně pobaviti
nezapomeňte se dostaviti ve středu
31 prosince večer do Sokolovny
Franci a Yávra
majitelé
HOSPODY U "ŠNUPCE"
odhodlali se všechny ty kdož je
na štědrý den a na Sylvestra na
vštíví poctíti nějakým dárkem
V další přízeB krajanů poroučí se
1914 Franci a Vávra
— Pravé importované rýnské
víno obdržíte zvláště v době vá
nočních svátků za ceny mírné v
hostinci Vine J Dobrovského na
13- a William ul 194
- Jíejvétší yf bér všech
druhů okras a závésků na
upravení vánočního strom
ku naleznou krajané u C
F Heřmánka 1316 Willi
am ulice
— Tábor Nebraska čís 4771
MWAoslaví nastolení svých nově
zvolených úřadníků sousedským
večírkem a sice po schůzi kteráž
odbývána bude ve středu dne 7
ledna 1903 Pořádající výborkterý
pozůstává z čety bodrých lesníků
ní pilné přípravy tak aby souše
dé mohli se zase jednou přátelsky
mezi sebou pobavit lest nvní
pouze na členech aby neopome
nuli v plném počtu do schůze této
se dostavit a tím úplný zdar zába
vy bude pak zabezpečen
— Lože Jan Hus č 5 R P„
bude nyní odbývati schůze své
vždy druhý a čtvrtý čtvrtek Příští
schůze odbývána bud? ve čtvrtek
dne 8 ledna 1903
— Od té doby co elegantně
zařízeny hostinec na tonu 13 i
William ul převzali do své správy
hostinští Franci a Vávra vzrůstal
stále počet návštěvníků útulné
místnosti té a dnes možno tvrdili
ttrr j A
že nospoaa u snupce teši se
uejvětŠÍ patronáži Čechů omaž
ských Ano i krajané kteříž do
Omahy častěji návštěvou zavíiajf
zastavují se rádi v hostinci tomto
neboť nejen že se tu sejdou vždy
s některými svými známými ale i
pochutnají si též na řízném moku
Schlitzově a chutném teplém lun
či jejž mohou dostati v kterou
koliv dobu denní Hosté jsou
kromě toho oprávněni k vždy
čerstvému SBupci 14 —
NÍMbCKTMI 'KONT
mmiit tMt ÝUnv srotí
IJASTU2EMIMAM
rheumatismupakostniciatJ 1
DRA RICnTcKA vWornámJ'
"KOTVOVÝ"
PAIN EXPELLER
Jedno a aMohjfcb dMvMtsat laAtojch oob t
li
uíi íimm uniat
tm DVCUIR vln iak tfvscvt rekilltk
vánku tak Iv této amis vvttcnýrrtvy
sladkém v připadvch rHuf4)ii"iadnvt
nastydnuti Jolasti viídch ~imtli
BÍT fstoiti Unto lék Jnm próteuíili
ISc m SOc vfecti Mfcdrnika ntb pMu Orait
V Ad Klrkťr ( (1 6 Prl New Tork 1
38 ZLATÝCH i& VYZNAMENÁNÍ ]
V Odporučen vynikajícími IřkaH J I
-i3k Vílko i maioi&arnlkt Ají
SEDMNÁCTÝ VÝROČNÍ PLES
uspořádá
Sbor Vlastislava č 29 JOD
v sobotu dne 10 ledna 1903
v Sokolovně na Jii 18 mesl Dorcas a lartba allcí
Vstupsé: Pán dámou 50c DalSl dáma 25c
Za veřefl platí se zvlásf
Kbojné uívStřvé v úcté zve Vfbor
— Bratří Johánkové vlastní
pěkně zařízený hostinec v č 1728
již 13 ul Krajané kteříž
uDiraji icoiem nostince tono ne
měli by opomenout v něm se za
stavili Majíť bratři Tohánkové
na čepu stále řízný ležák Schlitzův
a bude jim opravdovým potěšením
obsloužiti vzorně žíznivé krajany
Též 1 dobré doutníky a výborné
likéry dostanete vždy u Johánků
Přesvědčte sel
— Čilá naše obchodnice pí R
A Davidová č 1408 William ul
dala v minulých dnech do výhry
krásnou loutku skoro tři stopy
vysokou a pěkně zhotovenou
Panna stála pí Davidovou $500
a to bez vkusných šatů jež jí pí
Davidová sama pořídila Jak nám
eso pí Davidová obsazuje
nyní 100 čísel po 10 centech
Z obdržených peněz takto hodlá
podržeti pouze I500 čili tolik
co za loutku sama zaplatila zby
tek pak rovněž f 00 věnuie
naší "Popelce" české svob ško
le Ani ne ve dvou dnech obsa
dila pí Davidová přes 30 čísel a
proto doufá že "tah" aa pannu
bude odbýván v neděli dne 4
ledna večer po divadelním před
stavení jež ve prospěch České
svob školy uspořádá česko ame
rický dramatický klub Příkladu pí
uaviaove men Dy následovat! 1
jiní čeští obchodníci
íesko-národní Hřbitovní Spolek
Členové 1 zástupci Hřbitovního
spolku jsou žádáni by se v neděli
večer dne 4 ledna J903 v plném
počtu dostavili do schůze výroční
Předléhá volba úřadníků a iiné
důležité jednání
V Engelthaler předs
Fr Svoboda taj
Mí ííIĚll lilii
Sici škola pro dívky
které by si přály naučiti se dů
kladně šiti stříhati a bráti míru
na dámské obleky nechť se při
hlásí r mé iicí škole Vyučuje se
též i večer Přihlášky mohou se
díti též i poštou ig
MARIE NEJEPINSKÁ
č pokoje: 409 Browa Block
16 a Douglaa uL Omaha Neb
České ženy zavděčí se zajisté
nejvíce mužům svým když jim
koupí bedničku výborných doutní
ků zhotovených ve chvalně zná
mé doutníkářské dílně
VÁCLAVA DUŠÁTKA
č 1248 již 13 ul Omaha
Vedle hojných zásob jemných
doutníků naleznete v obchodě tom
krásný výběr dýmek z Čech im
portovanýcb vkusných špiček na
doutníky výborných íabatřrek ja
kož 1 všech potřeb kuřáckých Ve
škeré zásoby jsou nové módní a
co hlavního ceny všeho zboží
jsou velmi mírné Zastavíte-H se
v obchodě Vác Dušátka můžete
— Má:e-li zapotřebí služeb
spolehlivého expressáka obraťte
se s plnou důvěrou na svého kra
jana franka Břena jenž vám
rychle a zároveS levně poslouží
Zejména ti kteříž se hodlají stě
bovat měli by se na pana Břena
obrátiti nebot se nemusí obávati
že nábytek jich bude poškozen
Pan Břen za správné a uspokojivé
vykonávání svěřené mu práce ručí
Ptejte se po něm buď v čís 316
Woolworth ave aneb v hostinci
pp Francia a Vávry t 2 — tí
— Kouříte rádi dobrý doutník?
jestli ano tož zastavte se u Vác
DuŠátka 1248 již 13 ul a požá
dejte o "My besť' Při tom mů
žete si vybrati pěknou dýmku
aneb špičku jichž má Dušátko
hojnou zásobu jakož i tabák kuř
lavý SHupavý a žvýkavý Doutní-
níkový tabák prodává nyní libru
za 25c 27 —
— Krajané pozorl Známý a
oblíbený hostinec na 15té ulici
vedle "Creightonova Orpheum"
vlastněný dříve známým Rudy
Havelkou vlastní krajan neméně
oblíbený Louis Máchal dlouhc e-
tý sklepník v místě samém Hsté
zajisté že přesvědčí se že obsiu
ba u něho jest ta nejlepší neboť
každý s usměvavou tváří odchází
odtud spokojen Řízné pivko stá
le na čepu a což ty doutníky a
likéry ty nejsou k předstiženi
Pravé plzefiské a chutný zákusek
stále na ruce Přátelé a známí
zajisté že zastaví se u něho "na
jednu ' kdykoliv na cestě do mě
sta kolem místností jeho se ubíra-
ti budou tf
— Dne 7 ledna 1 903 ve středu
uspořádá dívčí spolek sv Anežky
ples v síni Metzově Spolek slibu
je všem účastníkům milou spole
čenskou zábavu 17 —
— Pan Ferd Kupeš obdržel ve
čtvrtek o ij4 hod- ranní od choti
své milý vánoční dárek — boubela
tou dcerušku Za pečlivého ošetřo
vání dra L Svododv daří se
matce 1 dítku znamenitě Ferdík
má nyní dva párečky a jest prý s
presentem jak náleží spokojen
Gratulujeme!
Krajany naše upozorfiujeme
na elegantně zařízený Boy's Home
Saloon na robu 13 a Howard ul
v němž opět hospodaří osvědčený
Český hostinský p Anton Křeček
Jdete-li do města aneb z města a
jste-li souženi hladem neb Žízní
zajděte si do hostince Křečkova
kdež řízným ležákem Storzovým
zaplašíte žízeň" a chutnými zákuzky
ukojíte hlad Též i o nějaký ten
říznější doušek a výborné doutníky
jest pečlivě postaráno Zí nálev
nou naleznete buď samého Toníka
aneb věrného jeho sklepníka d
Václava Najberga kteříž vzorně
vás obslouží — tf
— Nejstarším a proto také nej
oblíbenějším hostincem v české
Praze jest bez odporu hostinec
řízený po léta krajany pp Sloupem
a Křumlcm aa rohu 14 a William
ul Přijďte do útulného hostince
tobo kdykoliv vždy najdete tam
četnou společnost a za nálevnou
usmívavé tváře starých známých
pp Adama a Prokopa Kdo v no
stinci jich zastavil se jednou ten
přijoe podruhé zase neboť nikde
se mu nedostane lepšího 'štoftTani
ochotnější obsluhy Při hojném
odbytu nemůže býti jinak než že
na čepu jest stále čerstvý řízný
Metzův ležák a co se týče likérů a
doutníků tu dostanete to nejlepší
zboží v trhu neboť Sloup a Kruml
žádný "šmejd'' nekoupí 2314
— Velkou zásobu těch nejlep-
ších kořalek likérů jakož 1 výteč
ných vín má na skladě Fr Seme
rád hostinský na 16 a William
ul Každý kdo koupí u něho
jeden galou kořalky nejméně za
Í300 obdrží láhev výtečného
vína úplně zdarma 19JC4
Řád Slovan č 78 ZČBJ
bude odbývati soukromou zábavu
Sokolovně v sobotu dne 27
prosince Vstup pro členy všech
pádů jest volný
ň Kupujte vSoobecng oblíbené
6 I f - A í
vřesceni prané orecnove unii
k doalánl Jediní u
SOUTH OMAHA ICE k COAL CO
912 So I3tb St
TELEEON 373
Čeoký prodaiař p JOS XÍCH1L obslobií krajany
MWollstein&Co
prodá vám gallon
dobrého claretu
lehkého červeného
vína
za 65 c
Přineste vlastní svůj plucar a bude vás státi pouze 60c
WOLLSTEIN & CO INK
522-524 jižní 13 ul Omaha Neb
Velký
obchod
na západě
Zvláštní
výprodej
každý den
Velké vyřizovací výprodeje
Během celého měsíce ledna řada nepředstižených
dosud vyklizovacích výprodejů bude pravidlem v
BOSTON STORE
Všechno zimní zboží musí jiti
a my nabídneme je za takové sensační ceny že může býti roz
prodáno všechno v nejkratŠÍ možné době
Nepřechováváme zboží od jedné sezony do druhé
Každá věc musí býti čerstvá a nová
Pět ohromných poschodí plných vysoce cenným zbo
žím zimním musí býti vyklizeno aby zjednáno bylo místo pro
zásoby nové Velké výhodné výprodeje v každém odboru
Překvapující zvláštoí vyklizovací výprodeje každý den
Čeští klercl v každém odboru
BROS
HaydenY zvláštní výprodej
o o
Vynucené prodejní ceny na'
nejlepší obleky a zimníky
VÍESlS
pMie zařízení
a Resta
Tlutní
J W HROCH
▼ 141' 1MJ i _ d i
jiujitm 19 ni vmaaa
Řítný Melifir leiák tlíle na řepo
Nejlepií vina likéry a jemné
doutníky
Sladká vlna gtdon od 75c nahoru
Kořalky galon od $150 nahoru
České Importované kořalky jako
roztopíinka maudlorkt rotolka
bílý puní 250 gal Tel B1824
♦ ♦♦♦♦
Nejen
že se povídá
Karoliny Fibigeroré
č 1308 již 13 ul Omaha Neb
jeat oejlepMm místem k nakupování vá
nočních dárku Nejenom le naleznete
tam noiny výběr (perka zlatveh i atříbr
nfcb jako prsteny broie jehlice atd
ale víe dostanete za ceny velmi mírné
Ježto majitelka chce obchod vyprodat!
Správky vžeho druha vvřizulí ee rv-
chlealevne O přízeň krajanů žádá
17m KAKOUSa FIBIGEB
Dr F J Kálal i
ČESKÝ LÉKAft
o
Ofaiorna í 2 Crei£ltoa Bloct
t z roh 15 a Douglai ul
§i Tel obydlí tiO TeL úřadmny US
Jakub Svačina
vlaatnt
ELEGANTNÍ A HOJNĚ
ZÁSOBENÝ
grocerní obchod
v 1 1209 Již 6 olice
V obchodí tomto nalétnete Holní
TfMrTletao iboií frorernlho Jíboli
)e(eritiraprrjakot1 Mira dobrá
ni a aitnf Imt iryku oekoukatt
na nij&r ten pHatpk Nrt?Mjj
jedouu a ixxiruiié přijdete xaae
ale Jeat to skutečnost 2e máme
ikladř nejlepší vběr ín likérů atd
v mís té:
Kořalky
Old Crow- Old Elk - Hermitoge
JameaE Pepper— Old OacarPepper—
i ellowttone-Old Overholt— Old Taylor
— Kentucky Colonel-Jobn Gíbtoa &
Hon— Ouckenheimer— Finche's Golden
Wedding— New Hope— Clark-i Pure Rye
vyae uvedené kořalky Jsou lahvovány
to Tiaumm maciisu
Vybrané pnnfo
připravené pro poháry: Cardinal Cobia
aet Caloric aMilitarpunč
Víborná vína
ESCAPERNONG VÍNA-Destilovaná
treaf proslulých karollnských hrozná
VIRGINIA DAltE— Chutné a obvean
lujícl vfno
UEPSOLD STOLNÍ VÍNA-Lahodné
a chutné
DEL PRADO SLAPKÁ VÍNA— Vy
znamenávajl se rozkošnou a pikantnf
vfini kalifornickych hroznu
ibtsutw nas anve nez nakoupíte pro
rataj jname upiny
vám peněz
výbér a ušetříme
Objednávky postou mhle se vyHiújf
Objednávky v méate ae dovážejí
CACKLEY BROS
Výborná Tina atolnl likéry
Naproti poště - Tel 1148
Jednatelé pro proslulou Hunterovou
samožitnou
ABSTRAKTY
— VTHOTOVrjJB -
S Setciler
17tb and Farnam Pattentoa Blk
Julius Treitschke
obrhodník ImportoTanf mi
1 domácími "
víny a lihovinami
Hznjm pivem a
jemaýial dsstaíky
501 503 a 523 jižní 13 ul
OMAHA NKIiB
NejlepM to ňtulek v měatě Vkusní
zařízené pokoje k Dronajmutí na den
týden— za 50c až fl00 denně Chutné
studené zákuiky ttále připrayeny Za
H5Ď00 Tf borsžbo iťoí! stáj v utanbé
)ež lze koupiti za ceny levnělH než jaké
e pian jinde za zoozi špatněji!! jakosti
JULIUS TREITSCHKE
Zeptejte ar naS u tohoto liatu Tel 132"
ilIflIIIIIIIIIIIIIIIIIIHlillIlllllilIllllllllllMlllIlillim
I V IP Bartoň I
rlatol 5
I Vkusné tt i =
I zařízen JlOStlUSC
12U iiřníIS ! =
= ňíznf Krutův ležák stále na řepu =
= Nejlepší druhy vfna likéru a =
= Jemné doutníky '
I fUiaf tep]f louč p cely da
TELEFON LUBi 14 š
auiimmuniiiMimiimiiuiitiiiiimiiiiHiiHiMiiiK
JOSEF FLECK
ČESKÝ PEKAŘ
v č 2416 jižní 29 ul Omaha
poslouií vám vidy centvým chutnou
cnieoem zitnym l
Dieničifm iakol i
biti ujištěni že tam naleznete co )) Jrflw obdrieti ▼ poda
w „i ' aém závodu prvé třídy Dobfa uíníu
% oboru tobo potřebujete dy! okosíte W lia
Karel Mteíán
920 Uoner allee ♦
malíř a lepič pokojů
Krajany otxlouří viontt
alení 11
♦♦♦♦♦♦♦
i:M n pani Mí
Výhradní f
feský jednatel
lékárník
SB8É6k
16 a William
OXAHA SEB
Jiatý prostředek proti zastaralému
reumatismu nemocem kožním ledvin
jater atd Častějším užíváním schrání
se Clovek přede všemi nemocemi a pro
dlouží život ivúj jak vysvětil zdarma
přiložený spia "Kilosof le zdraví a kráay
Tyto obleky lze přirovnali ku
každému lis obleku v Omaze'
Zhotoveny jsou vesměs z nejlep
Šfcb látek z modrých a černých
chevioto kašmíru a worsteda dle
každého střihu a vzorku jakému
dáváte přednost hedbávím ve
skrze šité podržujl tvar dokona
le pacoou vycpané v ramenou
předky z vlasové látky
Zvláštní prodejní ctná
1000
fti stifl a lál
Z krásných ebeviotá hrubých
worsteda a pěkných worsteda
vesmĚs dobře zhotoveny módně
spolehlivě a uměle Šité ručně vy
cpaná ramena předky z vlasové
látky ceny i8 oo Můžete si
vybrati v této nucené IO Cíl
výprodeji za lnil
Za $15 až $18 '
Nejlepší výběr vzorků mužských
obleků kdykoliv vyložený Oble
ky tyto jsou vesměs z nejnověj
ších látek Scotch tweedů ebevio
tů krásných cheviotů Černých
hrubých worstedů krásných wor
steda a sergů— modrých černých
oxford šedých pruhovaných a
kroužkovitýcb vzorků všechny s
podšívkou z velmi pěkného serge
opatřeny jsou nejlepší obrubou a
rovnají se nejlepším zakázkovým
oblekům — Žádný nemá méně ceny
než $2000 do £2750 Nucené
výprodejní ceny —
íi8oo a
1500
1200 zimníků
z jemných beavers kerseys a mel
tons — černých modrých a oxíord
šedých a hnědých nejlepší Skin
ner satinové Šňůry a neilepSí Čer
ný sametový límec ceny 7 C A
až $1250 výprodejní cena
Úplný výběr proslulých Hart
Schafíner & Marxových krásných
módních zimníků veskrze dobře
zhotovených krátké prostřední a
dlouhé — za $20 $18
$15 $1250 a
1000
Velký výprodej chlapeckých šatů
HAYDEN BROS 16 a Dodge ul Omaha
Dewey & Stone Furniture Co
1115-1117 Farnam ulice
Nábytek za nízké ceny
Laciný nábytek není vždy
špatný aneb Špatně zpracovaný
neboť my máme úplný výběr
laciného nábytku kterýž je
krásns zpracovaný a dobře se
stavený a vydrží tak dlouho
jako nábytek nejnákladněji
Duhové garnitury do ložnice
(3 kusy) se zrcadly
z íranc skla po
Dubové kredence s velkým zr-
cadlem z francouz
ského skla za
francouzkýtn zrcadlem
$2350
24x30
výprava
Dubový šatník s
krásné šuplíky
Kombinované skříní na knihy dubová
s okrasným zrcadlem za
Aviaite ooora noanota ve všech druzích nábvtku— až k „iWí(m
hotoveného za nejnižií možné ceny
DEWEY & STONE FURNITURE CO
Jedna cna 1 115-1 1 17 Famam ni Jasný počet- '
$1300
Dr C Eosewater
ČESKÝ LÉKAŘ
—
Úřadovna: 222 "Bee BoOdiar"
Od II do II dopoL
Úfadnl hodiay: Odldot (
Od:aidoif
T nHll od U do li dopot
TeL v ářaAtrai 604-Třl v byte 121?
Brd IL— ftlo Ml? Jobm DliC
oiii zaílzif Hostinec
— Tlaatai
JOSEPH PEZDIRTZ
▼ č 1203 jižní 13 uL
Vřteřné dívo sUle aa čdo N1)dU
Vina likéry a doutníky Tel Bj II 4
O přizefi krajanů Udí J P2ZDIRTC
Jediný český
a závod olovnlcký strojnlck]
a zámečnický v Omaze
„vtaaaoi
LEO BAROCH
OS k latia BtrMt
Talstoa Mf7
lyao a kanauaac
Zavídřni vody
vidi ae leva a dol
17"
Uti MaaWérW r JM MTÍ4ée
é L'lTaÍJuiaká ptra fmpf
JOHN LlfJDER velkoobchodník lihovinami
má na skladě
f ils'l M ipíM i úoiáci riia Walj a lirr
zvláště ale proslulou z r 1881 0 F C & J S Taylor
Za jakost vlebo zboží se ručí
Telefon 1815-
53
1209 Douglas ul OMAHA NEB
J0S DUFFY
velko-1 maloobchodník
LI110VLAMI-®v
má na skladě
výborná Importovaná i kalifornská vina jakož t impor
tované a kentucké kořalky a likéry
Ruči le lboíi Jest také jak o ním irdl jinafc ae penfae vrátí
TELEFON 38
2508 H Strtit S0UT1 OAAIA