Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 24, 1902, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Iv
i
n &
i
-v tm
v
RODIČE A DETI !
Napsal Karet V Rels
v TiruÉ rui not
f ivnb %n#ava a
Pokračovaní
"VSdíl jsem maminko že se o
vSticko doLře postaráte a nemohl
jsem odejit'1 syn miroS odpo
vcuci
"Postaráte! Táta a mírnou jsou
na veiměnku a maji ae starat o
celé hospodářství protože se syno
vi a nevěstě zlíhilo utéct z doma
Co jsme se za celý Život udřeli a
na stará koleni ae vlistní dftě
takhle k nim zachová!''
"Měli jsme vás rádi maminko
ale byli jste tuze divni Teď ui
nehubujte ve dvou dnech všecko
spořádáme a postihujeme se!"
Kriste Ježíši jak přece tahle
rána na nis musila přijít? Pořád
jem si myslila že se ještě roz
myslíš" "Rozvažoval jsem všelijak ma
- minko ale vidím že takto bude
přece jenom -nejlíp!' pravil syn
Tu již stál starý Koutecký mezi
dveřmi a povídal kysele:
"I jen ho secb matko škoda
každého slova ten už na rodiče
I dávno zapomněl ten má jiaací
rady kolem sebej"
"Víte pantáto abych vám krát
ce řekl" spustil teď Pozdoík
"synu vaiemu jsem nijak neradil
ale k tomu se přiznám že jsem
řekl že si tu dítě umořit nedám
Smrt mohla ze všeho mít a poví
dal jsem když tě jiní trápí já se
tč zastanu já tě nedám jsi má a
na krok tam už nepůjdeš To
jsem řekl a Toník dodal že bez
Pavly sem taky nepůjde!"
"I jste vy chytrák nejdřív nám
sem strčí dceru aby se tu poměla
potom nás připraví o všecko
Vy jste si to nachystali pane co
starý Koutecký se ženou nadřeli
teď pikně shrábnou a bude se to
roztahovat jako páni a tenhle bloud
jim alouží jako králam a knížatům
Jen ae atěbuj stěhuj! Ale počkej
až jednou přilezeš tuhle ke dveřím
na vejměnek kopnu do tebe i
řeknu ti: "Táhni si tam k té žebro
tě která tě okradla o všecko i
tátu a o mámu!' A výminkář
shrben odchvátal do světničky
Teďapustila výminkářka: "Máš
li pak hochu rozum pro tebe
isme to sekvstali váeelco ismu ti
po vůli udělali i Pavlu jsi si isohl
vzít a ty nám teď takhle děláš! Ta
osoba má hlavu jako akálu kdo ji
vidí jaktěživ by ai to nepomyslil!"
Nic plátno maminko odpo
věděl ayn "už je to všecko hoto
vo Bude tak dobře třebaže těžce
odcházím ale nedělalo by to dobrc
tu vy byste Pavlu rádi neměli A
jeatli jsme ván dost málo ublížili
Pánbůh nás potrestal krutě a vzal
nám boSíčka!" '
Stará chystala se k odpovědi
ale ke konci aynovy řeči se zajíkia
"Pro to dítě sem nemůžeme
všecko by tu na nás padalo!" do
dal syn smutně
Následující dni se mladý Svatoň
stěhoval z domu do Ckatče a cho-
tečský Kubík ke Kouteckým do
Javaří Na výminku bylo po tu
dobu mrtvo jako by tam živí lidé
nelili
Když měl Toník poslední vůz
naložený přišel se na výminek
rozloučit Matka plakala ale když
podával ruku otci tatík naň nepo-
hleděl ale popošel k oknu a zadi
val ae na palouk looik stál v
rozpacích ale pak pohleděv amut
aě na matku vyšel
Výminkář aebou nepohnul
Pálenka a červinka zase táhly
naložený vůz a vzadu mručíc vy
kračovala ai atraka Když projeli
braooa mezi zelenými topoly To
nik ohlédnul ae ke atavení a ruká
vem otřel ai oči
Kubík ai přivezl ženu a děti s
posledním vozeas na kterém byl
naložen nábytek
Sotva že dětí slezly S truhel
rozběhly se do světnice pak do
chléva po aíní po záspi a na za
hradě Líbilo ae jim že tady bu
dou mít i nový domov Výskaly
smály ae a skotačily vesele Také
na výminek zaběhly a ve svět
ničce bylo štěbotu a hluku jaký
tu dávno nebyl
Když sem jindy a matkou při
cbázely byly tichy a nemluvný
ale dnes radovaly se £ budou
všude doma
"Že tu dědečku pořád u těch
kamen sedíte!' štěbetala malá
Kačka "povídal tatínek Že' se
vám diví jak tu vydržíte když je
venku tolik práce
Výminkář popoaedl zamračen
"Holečku my už máme ataré
ruce a nohy' honem odvětila vý
minkářka "Na"! maminka' spustil nej
starší Jbík Filip jmenovec ta
tíkův -povídala kolikrát že máte
větší síla než ona a dědeček že
by mabl ještě noait pytle na půdu"
Nikdo dětem neodpověděl ale
panímáma vyběhla aby pomohla
"I vždyť jaem si Myslil že se
snad paoímaminka zlobí že se
aai neukáže třebaže vidi že jsme
na to sami" švitořil Kubík "za
číná se nám stmívat a ještě je prá
ce hromada
"Prosím vás vždyť my už ne
můžeme" řekla panímáma
"Ale ale' smál se zeť "ne
jednou jsem po v kdybych měl
takových dělnic a dělníkův aby
dovedli co umíte vy a pantstín
kem Inu dá to práce nežli se
všecko odštrachá a urovná Ještě
Že vy nám panímaminko trochu
pomůžete uklízet Kdyby se pan
tatínek tolik netlobil přišel by
taky a všecko by byfo pojednou l"
hovořil jen se rozplývaje
Když se panímáma uřícena ve
čer vrátila do výminku povídal jí
tatík: "Blázne stará!"
IX
Koutecký kromě do
po-
ra-
Výminkář
kostela ze světnice paty nevytáhl
také v posledních nedělích hodně
sešel hřbet se mu notně přiklonil
Říkali si lidé: Vida je tvrdý
jako kost ale přeci ho to sebralo"
Dcery zetě a dětí ani si nevšircl
a ti se netrápili Leda když
Kačka Filip a Tonka rozdováděli
se na síni nebo na' paloučku u vý
minku otevřel okno 'nebo po
otevřel dvéře i křičel: "Jděte si
halanti do světnice nebo za sto
dolu kdo pak vás bude poslou
chat!'' Ale děti si ho tuze ne
všimly leda že na chvilku ztichly
slyšelyť jednou doma že matka po
vídala otci:
"Ten tatínek nám na děti
řád hubuje"
A Kubík odpověděl: "I nech
ho hubovat když z toho má
dost"
Panímáma bla svěží a čilá jak
neměla práce s vařením pomána
ía nacce v domácnosti nebo i v
poli Do chléva chodila jenom
dojit když v prvých dnech Kačči-
na hospodářství chodila Štrýmu
krmit řekla jí Kačka krátce: "Ale
maminko že se vám chce pořád
běhat do chléva a abych vám
přímo řekla nemáme to ani rádi
Podojte si krávu a nestarejte se
že vám zahyne hladem" Při té
řeči rozhodaě pronešené dcera
se na matku ani nepodívala
Jinak Kubíkovi se starou mno
ho řečí nenadělali až na ty děti
mluvilo ae v Kouteckých chalupě
maličko Kubík se ženou od
časného jitra do pozdní noci byli
dojnice jako draci stále uhnáni
spoceni ale z díla do díla tpěcha
jící - - - —
Na počátku žitných žní začalo
Kubíkovým dětem nové živobytí:
na zahrádce za výminkem atála
veliká stará košatá hruše jež
každoročně bývala hruškami pa
nenkami obaypána Počátkem léta
hrušky dozrávaly a pohled na
krásný strom jehož ratolesti
žloutly celými chumáči panenek
vaai nimiž proze'enávalo ae list!
téssěř zakryté byl rozkošný —
zvláště pro děti Celou hodinu
vydržely seděti na vršku blíže
hruše a zírati vzhůru do větví ob
sypaných drobným Zvolna žlout
noucím ovocem Když pak prvé
panenky dozrály a padaly děti se
od hruše nehnuly Naď každou
hruškou sesypaly se v chumáče a
naatala skutečná rvanice ale co je
pravda kdo zvítězil dal druhým
ukousnout
Ale jednou odpolednekdyž Ku
bik se ženou byli v poli a dětí se
děly pod bruií přišoural se do
zahrady-starý a povídal: "Sypte
se ze zahrádky sypte jenom pro
!y brusky nerottou! ' Když
udivené děti vyšly zavřel branku
Kdyl pak hospodář k večeru vrátil
se z pole zašel ai výminkář na
dvůr a řekl zeťovi: "Ty děti mi
na zahrádku nesmějí všecko co
spadá schroustají a to bysme my
přišli tůze zkrátka Co spadá
usí se odměřit jináč bysme my
se svým třetím dílem pikně pochodili!"
Ale pantatínku že se hned
hněváte" zašvitořil Kubík "ne
vídáno pro trochu panenek vždyť
e toho míra za krejcárek a lidé si
i nimi rady nevědí Co s nimi
počnete za aušení ta drobotina
nestojí a svou třetinu přec nesníte?"
Jaké pak dlouhé rozklady"
chladně začal starý "máme ve vej-
měnku třetinu ovoce a tu ae rozu
mí že ze všeho i ze spadlého Co
spadá musí se odměřit!"
1 s Pánembohem když chcete
chodit sbírat sbírejte a MČřte
ale jíst taky nesmíte to bychom
zaa my byli skráceni! ' A hospo
dář chechtaje se odcházel do sto
doly Od té doby děti na zahrád
ku nesměly výminkář chodil sbí
rat a na večer měřili a dělili
Úroda na polích při Kouteckých
chalupě byla jako málokdy Stará
Koutecká přišedší s polí často
doma říkávala: "Bože Bože to
jet ourodal Ten Toník neměl
rozumjvšecko ai to tak pěkně osil
připravil až radost a teď to nechá
cizíma člověku! Člověk snop
sotva uzdvihne!"
řoaraíovial)
Zc ženského světa
V dvacátém století se stávají
ženy nebezpečnými soupeřkyněmi
mžů a alabé pohlaví se vítězně
dere i do takových odborů práce
kde dříve jedině muži byli neob
mezenými pány
Největšl pozornosti ae strany
ctižádostivých žen ae dosud těší
lékařství a v posledním létě z ko
leje ve Filadelfii vyšlo 49 lékařek
es kkvStýin úspěchem a zahájilo
praxi v různých Částích Ameriky
Ctyřt lékařky byly přiděleny 1
lékařskému odboru okresní ne
mocníce v Chicagu kdež se hlavně
zaměstnávají léčením nervosnícb
nemocí
Také ve fotografickém odboru
čfm dále tím více žen si razí samo
statnou cestu a v každém velkém
městě Spoj Států nalézá se již
jedna aneb více fotograhstek
V Moultrie Ga přijata byl
do unie lepičů plakátů nedávno
slečna Cora Kimballova kteráž je
nejen obratnou ale i svědomitou
lepičkou plakátů a tímto spůsobem
si vydělává své živobytí
V Mont Claře 111 zvoleny
byly pí Eamesová a slčSayreová
první kapitánkou a druhá příručím
maršála v tamním sboru dobro
volných hasičů a obě ženy vyko
návají povinnosti se svými úřady
spojené svědomitě
Slečna tseue Mctunnonova je
správkyní veliké továrny v £ittle
Falls N Y která zaměstnává
1200 dělníků Tito si jí váží pro
její lidské jednání a McKinnooo-
va vyrovnala již několik sporů
které vypukly mezi dělnictvem i
zaměstiavateíy
Pí Laura Aldermanová z Hur
ley S D- vlastní největSÍ ovoc
nou zahradu na severo-západě
Tato zahrada jest známa po celé
zenu pro výtečnou jakost ovoce
nedávno zemědělský vládní odbor
věnoval paní Aldermanové jako
úspěšné pěititelce ovoce celou
stfť ve Bvé zprávě
Jedinou farmu na světě kde se
jen provozuje chov kachen má
slečna Ellen Wbeelerova v Chazy
N Y blíže jezera Champlain
Wheelerova k vali špatnému zraku
musela se vzdati zaměstnáni v
úřadovně a odebrala se na venek
kde začala farmařit pouze s něko
lika dolary Nyní pomocí líhní
vychová již každého léta 1500
kachen které prodává do hotelů
iMyni zacau tane s cnovem včel a
i tento pokus se jí výborně daří
Největší farmerkou na světě je
paní Minnie Esbleman Sherman
ová která dříve náležela k nej
přednějším kráskám filadelfickým
Nyní vlastní v Kalifornii farmu
zaujímající 2800 akrů již osobně
řídí a to s velikým úspěchem Na
farmě této provozuje mlékařství
chov dobytka a ovocnářství —
Ovocné její zahrady jsou z těch
oejkrásnějších v celé Kalifornii
Paní Armourová v Sierra okre
su N M vlastni stádo angor
ských koz Čítající 25000 kusů jež
jí vynáší {{25000 Čistého ročního
užitku V tomto stádu nalézá se
"Columbia Pasha" nejcennější to
angorská koza v Americe kteráž
má cenu (1500 Paní Armourová
v r 1899 ovdovělá a zanechána
byla avým manželem bez centu
peněz Situace její byla tím obtíž
nější že na ní záviselo také devět
malých dětí Rančeři a havíři v
okolí ae nad ní smilovali a věno
vali jí asi l75aby nemusela trpěli
rodinou svou hlad Nechtíc ae
státi obtíží svým přátelům odjela
z místa kde manžel její zemřel a
náhodou dostala ae k jistému
rančeři který měl 90 angorských
koz na prodej Žádný nechtěl tyto
asgcrské kozy koupili poněvadž
tehdy panovala všeobecná do
mněnka že pěstování dobytka ae
lépe vyplácí Paní Armourová s
touhou pohlížela na kozy jež by
byla ráda vlastnila ale neměla
žádných peněz a nevěděla kde se
nijaké vydlužiti Konečně ae s
rančeřem dohodla že si vezme
malé atádo koz na starost a že je
bude oietřovsti a ke konci roku
ž se rozdělí o výtěžek Po tomto
dohodnutí Armourová sebrala stá
do koz a své děti a odebrala se a
nimi do hor kde ve výši 6000
atop nad hladinou mořskou roate
dosti dubového podrostu z něhož
se kozy dobře vyživují Tam se
usadila a konci roku vydělala již
tolik peněz že si celé stádo kou
pila a stala ae jedinou jeho ma
jstnicí Od té ďoby štěstí jí neu
stále přálo a majetek její se roz
množoval tak že nyní zaměstnává
již 20 pasáků kteří střeží stádo
koz a Armourová náleží k nejzá
možnějŠIm majitelům renčí v celém
Novém Mexiku '
Všechny obtíže žaludeční vyhojí
se rychle a bezpečně Severovým
Životním Balsámem Týž upra
vuje výměšky a střeva odstraSuje
nezáživnost překonává zácpu
žlučnatost a bolení hlavy a působí
proti slabosti Cena 75 centů
PŘIJME SE afflk1
měn kováHkf
jf m vvani
kter:
dobra va vioca oboraoo prie aejméoa ko
Tánl koni Mail to bftt Caea avobodnéma
UMpMmt Spravadllvialulni mada dla
aa avf lnic třdoa BD n Mírné Dobr a
UI sitto vavatJíni tUa atatatka PH
alaikt ph)ia ochoty tAm "Pokrokl Za
(4a" Omaká Ko M
N ::Z ČESKÝCH VLASTÍ:: H
: :
Utopil se při klouzáni — V ne
dělí dne 30 m m odpoledne
vytažena byla v Plzni z Radbuzy
u městské plovárny mrtvola kle
tého klempířského učedníka Jana
Housara který při jízdě na brus
lích spadl do vody a utonul
Usmrcen vozem — Na Pražské
silnici v Čce Eudíjovicíth ulekl
se do povozu zapřažený kůl řez
níka p Pechy na ulici stojícího
parního stroje a splašil se Na po
voze sedící řeznický pomocník se
marně namáhal by tryskem pádí
cího koně zadržel a skočil konečně
aby se zachránil a vozu na silnici
S níir na kozlíku sedlci 1 3letý syn
majitele povozu byl pak po hlavě
shozen s vozu a kola přejela mu
přes šíji Hoch byl okamžitě usmr
cen Kůn zadržen byl drive nezlí
stalo se další neštěstí
Utopil se při klouzáni— Před ně
kolika dny vyběhl si I2letý školák
František Heřmánek z Kovanic
na zamrzlou hladinu Starého Labe
v Nymburce a vzdor tomu že jej
přítomné dělnice z ledu vyháněly
setrval tam a probořiv se v hlubo
ké tůni utonul
Za iiva uvařen — Příšerným
spůsobem byl o život připraven
74-letý dělník František Janatka
Stařec v čakovickém cukrovaru
cídil nádržku nad kotlem vařící
vodou naplněným Osudnou ná
hodou spadl Janatka do této vařící
vody a ačkoliv byl záhy soudruhy
svými vytažen utrpěl na celém
těle tak těžké opařeni že maso s
něho opadávalo a nešťastník záhy
zemřel Trestní vyšetřování bylo
zavedeno-
Dítko smrtelní popáleno — Nedo
statečný dozor na dítky měl v zá
pětí opět zmaření života lidského
V příbytku svých rodičů v domě
čp 364 na Smíchově dvouletý
Zděnko Fait dne 28 listopadu
převrhl na sebe hořící svíčku od
níž se vzňaly na hošíkovi šaty
Než mu byla poskytnuta pomoc
utrpěl hošík tak těžké popáleniny
ze na jeno zacnovini necylo na
děje V neděli dne 30 listopadu
dítko za velkých bolestí ve v
obecné nemocnici zemřelo Mrtvo
la přenesena do pathologickébo
ústavu Proti rodičům zavedeno
trestní vyšetřování pro nedosta
tečný dozor na hošíka
Zabit automobilem — Z Vyššího
Brodu se oznamuje: V sobotu
dne 29 mm odpoledne naloženo
bylo u skladiště Alžbětiny dráhy
Cartli zboží na nákladní auto
mobil továrníka p Poráka z Ki-
enberku a řidič jeho chtěl odjeti
Jelikož u automobilu stál 5letý
synáček skladníka Prieschla po
ručil mu aby odešel Maje klamně
za to že Prieschl svého synáčka
odvedl pustil automobilu směrem
zpátečním Kolo automobilu sra
zilo dítko k zemi a přejevši mu
hlavičku úplně ji rozmáčklo Ho
šík byl okamžitě mrtev
Vzácni stáři — Dne 24 listo
padu t r zemřel v Nových Obni
Šťanecb okresu novobydžovského
rolník na výměnku pan Václav
Kysela Roku 1899 zemřela jeho
choť Zajímavá jsou data ze
Života obou stařečků Manžel
narozen 3 ledna 181 1 choť jeho
11 července 1808 oddáni byli
spolu dne 29 června r 1830 on
jako sirotek převzal hospodářství
ve stáří 19 roku což tehdy bylo
přípustno Žili spolu ve spoko
jeném manželství 69 let a na vý
měnku — kteréhož nikdy vlastně
nebrali žijíce epoiečně svorně se
synem hospodářem — přes 40
roků! V červnu i8qo slavili v
kruhu četné rodiny diamantovou
svatbu a jen něco přes rok schá
zela do 7oletého výročí Choť
Marie zemřela ve stáří 91 roku s
manžel ve stáří 91 roku a 10 mě
síců zanechavše 85 přímých po
tomků nichž mnozí zaujímají
čeatná postavení Zajímavo je též
Že v dotyčné usedlosti svorně a
spokojeně Žili několik roků dva
výměnici tedy 3 rodiny: starý
otec s chotí syn Jsn s chotí nyní
60 roků stár a nynější majitel
vnuk hospodář František Zemře
lým dědouškem odešel typ českého
sedláka bývalý rychtář a poslední
pamětník trapných dob na počát
ku devatenáctého století a dlou
hých zápasů jež podrobení sedláci
rodné obce i vůkolnich vedli proti
vrchnosti Stál srdnatě a neohro
ženě vždy v Čele dovedl si právě
svým přímým a neohroženým vy
stoupením získati respektu i u
tehdejších úřadů Rád svým vnu
kům když již před 30 a 20 léty
přijížděli na prázdniny o tom vy
právěl co vše a jakou na to kladl
vždy váhu pravdou dokázal jak
nemoha doma dosíci práva dva
kráte na zapřenou tehdy po větši
ně pěšky vydal se do Vídně aby
přednesl stížnost svých spoluob
čanů u trůnu Byl také po dva
kráte k audienci připuštěn Odešel
bodrý český sedlák hrdý na dané
slovo jehož potomci s největší
úctou po dlouhá léta jistě budou
vzpomínati
ZDARMA POSLEM EVÁU
Jeden balíček zázračného léku I lekali
aké dobrozdání pro váš připadl
bolíme každou nemoc sptás
benou a Jakékoli přtólnv
Pro k-fctébo človílta by mela byt Jakási
hráz r každí" mladík by mel vřdĎtl že
pobiavnoaí Jest pramen radosti mladí
tiidnice afly a koření života Ti kdo!
tipl xlyml následky pohlavní slabosti
vy toku semene a nočních ztríit impo
tncn neschopnosti ztráty mužské sfly
íyfiluu kapavky a varicocelle žádají se
tiby nám psali Nezapomeňte že my ho
líme každou nemoc sp&gobenou z Jaké
koliv příčiny Vypišce svými vlastními
slovy co vám schází Neodkládejte ne
boť sl neprospějete žádným odkladem
ťiSte nám hned a zbavte se navždy jaké
koli nemoci kterou máte Tělesné zmo
ření kteří by rádi stlouBtli dostali chuť
k Jídlu těšili se z občerstvujícího spánku
1 cítili že každé tkanivo v idiích t£l in
posíleno měli by se léřui u nás Tisíc
podekovacích dopisů dostáváme od lidi
liz pozbývali vsí naděje a kteřt od nás
t utrpení nejzustaralejšlch vyléčeni byli
Služi ženy důtn Zaileta v usto pooif
ve cnorouy uo
State fledical Institute
tiHfl Eiektroa Buildmo ►ort Wayoa ui
Kdyl plíete zmiňte ae o Pokroku Západu i
IV IV tywiiiM-ki íft I
I ?Sr „ iv ai
1
Katalog
zdarma
Rohrboiigl) Bros
majitelé 17 a Douglas ulice
KURBY— Pravidelný obohodnl pr&prarny pravidelný aloufon Ua oplatek itrolaal
ecký telograrnl kranoplascky kraaořoinlcw právnicky a Mlocrltny
VtHOIJT-KoleJnl kapela kolajnl oraeatr literární apolek iprchOTÍ láiníTÍoleevlk
burna tlak árna a veřejná aába ry
PimztMNf ORDOBÍ-Zapoínc 1 zíft Savá triiy v viw uďuureca ~
1-rXoE ZK STBAVO-titrava poakytouta ta tHbodlnovoa ktidodennf práci
KATALOO-Elagantnl novy llluttrovany katalog kttdámu tdaraia
Adresa: RUHRBOUGH BROS OMAHA NEB
Škola v níž béřou zájem vynikající ebcaaéafcl
1 září Boylesova Kolej
zahájila své
podzimní období jax denní tak i večerní
Předplácejte na Pokrok Západu
pouze i oo roční
St Paul
Minceapolis
Duluth
Minnesotská a
Wisconsinská jezera
Milwaukee
Waukesba
Dakota Hot Spriug
Dcadwood
Providence R I
Portland Maine
NORTH-WESTERN DRÁHA
1401-1403 Farnam St
Omaha
Osobně provázený
výlet do Floridy
"DIXIE
po
FLYEIi"
dráze
V úterý 6 ledna uspořádán
bude z Nebrasky výlet do Floridy
— s veskrznými spacími vozy z
Ouiaby a Lincoln po Burlington
dráze do St Louis a po "Dixie
Flyer" dráze odtamtud do Jack
sonville Výlet tento bude osobni prová
zen a bude jej miti na starosti p
Geo W Bonnell C T A B &
M R R Lincoln Neb který
jest úplní seznámen se zajímavý
mi místy na cestí té a ve státu
Florida
Ježto pojedete skrze Cairo
Martin Nashville Chattanooga
Atlanta a Macon a učiníte 12 ho
dinovou zastávku v Chattinooga
kdež zkušený průvodce provede
ipoleČ&cst Chickaoiauga parkeiú
navitívíte Lookout Moutain a jiná
zajímavá místa — bude cesti vaše
zajímavou a poučnou
Jest radno požádati časní o
místo ve spacím voze
Požádáte o výtisk ulustrované
knížečky v ož cesta jest vylíčena
v č 140a Farnam ul Omaha
aneb ai o ni dopiSte pod adresou:
W H BRILL
Dlnt PaaaAgt
Illlnolt V entral K B
1401 ITarnan)
umataa Neb
DO TEXAS
PElliamy BaíletGTč spacími a Tilue
ponottorč Tozy na neca rlacáca
Nejlepší dráha do všech uilst
Kaaaag Indiánském nzmí Texasa
Mexika a na Pacifickém pobfeil
Jde přímo do
-jfiLrA Shennan StmctíŽ
Dallas PtWorthEillsTjorak
TazaliaoMeWMO Trapl
Utfío Taylor Oaluasrilla
uoáhx Eeorietta Sanllarcw
Grangt Seatos Aiwado
MSTOU GAUESTOSI MOT
i SAN ANTONII
Návštěvníci
Čím vlce nailch přítnivca t obecenttva thlád
ne mil práci lim rlce ocení a kndon mltl ve
Táiootl tato kolej Pfllelltott Jeit pokylnntt
keidénn borllv-1 aby owbně protkountl vý
tečná výhody o n£2 jme te postarali a povllml
I vysokého itupně vyocovánl Jukoí 1 horlivost!
Jikoa l Je laci oeTojuJÍ
Prozíraví žáci
Prozíravým etni!nnm ndlnjeni pnr ej aby
ae poiudlll v r&tnyrh odborech kdeC moboa na
elonchttl vyncováti a mltl pozor ua methody
používaná pH ntiem cvičeni obchodním neb tě
noplieckím Žádáme anatni návitivniky aby
věnovali tomuto zkoumáni tolik caiu kolik ti
pfejon
Obchodníci
Tato Ikola byla obzrlíítě obdařena Četnými
návitevnmi předních obchodníku omažkych
Váiime ai těchto návfitSv pánové a enažufi li
přejeme abyete v nich pokračovali Vale při
tomnoat jeat pobidkon pro nsfie íáky a povzba
zenim pro nát Ctíme vaBe náhledy Tito mladí
Udá Jeoa vzděláni aby ae Itali valiml porna
a my budeme pakraoovaM za vainho vedeni v
cviteul jich v praktických povmnotteca život
ních Večerní žkola
Mlaáym HoVm kteHljaoa camtatnánl Mbem
dne natě večerní Ikola poakytnje přilealtoet aty
ai zabeapteill dokladného obchodního vadélánf
Jakéno by nabyli uávltivoa denni Ikoly Te ve
černí ikole bude ae vyučovali počínaje 1 aáHca
v pondéli ve etředn a v pátek večer Vyučuje
e tyraí védám tltil uéitelé jnon aamSatnáat a
kaidá pomůcka k dokladné a praktické práci
jeat poakytnnta jakéé ae teii tací denní
Tésnoplsecké soustavy
Je! několik dobrých aoastav těenopieeckyca
aviak nejd&leiHtějií vécl jeat aby tajlStéa hýl
dobry učitel 'jeat to aCItelská elit a tUuňtHU
echopnoat Jez tvoři ikola' a tyto Jame ai pa
třili bez ohledá na péci a vydáni Vyaénjeaia
Greggové Grahamové Pitmanové soustavě těs
nopiaecké t hmatovému atrojepisectvi Požádej
te 44atráukoví illnatrovaný katalog
BOYLES OOLLEG-E New York Life Bldg
U5EDIT-WE UKEIT
fwl
M Sk-faaáTVBW
Blv#M
IFffl =
§0A@
PRÉMIU MS TOR WRAPPERS
mond "C" mýdlo
USPOŘÍ ŽENÁM PRÁCI
Diamond "C" mýdlo pozůstává z čistého
loje Jest účinnější a vytrvá déle
než kterékoliv jiné prací mýdlo
Návštěvníky zveme srdečně aby si pro
hlédli bohatý sklad krásných věcí
jež obdrží jakožto prémie
The Gudaiiy Packing Co
PremUní obchod 804 již 10 ! Omaha
i
A
'-
tm
PS:::S-:'S::í
NO MORE BLUE-MONDAYS
SWIFTS PRIDE
SOAP
Good in hard
water and good
í é a'
m son water
Madeby SWIFT & COMPANY
Swlftovo Prida mdlo jest jleplím mýdlem jakéhož lze ku praní prídla tleitatt
Šetřte sTého prádla— nikoliv obalůr
Wabash
Dráha
Hoíé koleje Koré zatizeii
Přeplavní lístky-
do a ze všech částí Evropy
Jezdí po vlastních svých kolejích
mezi
OMAHOU ST LOUISEM
KANSAS CITY CHICAGEM do
DETROIT TOLEDO
BUFFALO
Výlety hledajících domoviny
jedno jízdné více I200 tam a
zpět do všech skoro míst jižních
na prodej 1 a 3 úterý každého
měsíce Pro brožurku povolení
zastávky a všechny podrobnosti
dopište ai
-HERRY E MOORES
Genl Agt Pass Dept Omaha
— Předplácejte se na
Pokrok Zapadla ?ouze 81
ročně
NOBTH-WESTEEN DRÁHA
zkrácení casn
zlepšená obsluha
2 listopadu
Denní chicagský zvláštní vlak vyjíždí
v 720 ráno místo v 7:00 ráno T Uai
doba přijíždí do Chicaga
Denní St Paul Mnpls expressní vlak
vyjíždí v 7:10 ráno místo v 6:68 V toai
dobo přijíždí do St Fasl-Mpls
čís 2 Overland limited do Chicaga v
7-45 večer má spací yozj pouze Daleko
rychleji jede na západ t Chicaga do
Omahy
Korth Western to mfiže u'initi
Itm mmv 1491-3 Fara il
Tel olyili 879 — Tel ííMotet 807
aLouis Svoboda
ČESKÝ LÉKAŘ
Úřadovna č 301 Putou Block
na rohn 16 Farnam ul
Ofadnf hodlat od II do 11 aodla dopoladaa
od S do 4 " odpoladao
ToSarod do S T objdll í 1M WUllaata al
Poslouží ochotni krajanům tf