Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 24, 1902, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    v
I' - Y A
V Jar"
'''"ff
v
i' i
Zprávy zámořské
Rakonsko-Unersko
Vo obmeunl příst ihoialt dva —
Neulije penlt v Americe vydllaných
Podle příkladu jiných vlád
takft rakouska viaaa pomysli na
pocátVu ledaa podati říšské radě
předlohu obmezující a regulující
vystěhovalectví do Ameriky Hlv
ním účelem předlohy jest obrátili
amer cesty vystěhovalcfi přes
Terst aby měly rakouské společ
nosti paroplavební r něho zisk
M-Jto doposud z něho těžily
lUvně Severoněmecký Lloyd
Hambursko-americká společnost
paroplavtbní nebo také spolcčno
sti belgické také dráhy německé
jakož i přístavní hottly měly kaž
doroioě od rakouských vystěho
válců značná příjny a to viecko
má nyní plyoouti do pokladny
drah rakouských a hotelů terst-
ských Poloúfadaí list Fremden
blatt odporučuje předlohu co nej
vřeleji v zájmu domácí paroplav
by Tento list odhaduje Že dal
rakouští vystěhovalci během po
sledních pěti let německým spn
leínostem paroplavebním drahám
a přístavním hotelům 128000000
1 o to je Rakousko-Ubersko chůd
Žfm List poukazuje jak důležité
jest aby osvědčovali vystěhovalci
1 při svém odjedu svoji příchyl
oost k říši v níž stála jejich koléb
ka a podotýká že zmíněná před
loha nemálo k tomu přispívati
bude aby se toho dosáhlo neboť
vystěhovalci budou v první polo
vici své cesty pod ochranou ra
kouských úřadů a nebudou proto
vysazeni nesvědomitému vyssává
ní cizozemců jako se dělo doposud
Smutné zprávy dochází z černo-
žluté fííe kde neobyčejně tuhá
zima dostavivši se dříve než oby
čejně bývá zavinila zase bídu
mezi chudinou a nezaměstnaným
deleicivem jehož je tu letos dale
ko více než v minulých letech
Pouze v samotném Železářském
promyslu je 140000 dělníků bez
zaměstnání Úřady se obávají
ze bude mezi lidem hlad Nej
lepší řemeslníci opouštějí říši 1
mnozí t nich jedou do Spojených
Států kteroužto věc pozorují ná
rodní ekonomové rakouští s veli-
kou nevolí ježto umožňuje Spoj
Státům soutěžit: v oboru prámy
šlovém s Evropou
V Pešti měl před 15 lety
Chnstoph Frank rozený v Muehl
gruen v Cechách v roce 1877
pivovar Během let nadělal mnoho
dluhů a v únoru v r 1880 utekl
venieiam rrea nedávnem se
dozvěděla vídeBská policie že
-dávno hledaný podvodník bydlí v
jednom hostinci v předměstí ví
deQském Simmoringu a zatkla jej
Jak bylo zjištěno odejel Frank
před 20 lety do Ameriky a obdr
žel v San Franciscu místo ob-
chodvedoucího v jednom pivovaře
tsěhem dvaceti let si úsporu asi
% 20000 a s penězi těmi jež činí
v Rakousku 1 co 000 korun se
vrátil do staré vlasti Ubytoval
se ve Vídni ale byl za krátko po
znán a teď sedí ve vyšetřovací
vazbě
Novinky z Clarkson
1 Pan Ant M Novotný a choť
jeho od Heun velice se poděsili ve
středu m t jejich synáček přišel
náhodou k nádobě s kerosinem
kterého se trochu napil jakmile
to pí Novotná spozorovala celá
ustrašená přivolala p Novotného
který hned zapfábl a se synáčkem
ujížděl do města k lékaři a sice k
dru Allenovi který rodiče potěšil
neboť shledal že není žádné ne
bezpečí Pan Theofil Čech od Heun
minulý týden vypravil se do naše
ho městečka do mlýna Ježto byla
pěkná sanice použil saní na něž
naložil náklad pšenice Naložil
vlak mnoho neboť na cestě se mu
saně rozsypaly a on musel se vrátit
doma a vzfti vůz a pšenici nad
pleíožití naiež teprve "šťastně"
přijel do Clarkson
I Minulý týden náS mlýn musel
být zastaven poněvadž neměl Čím
topit nebylo uhlí Pnes ale to
zase žene plnou parou
I Velkým žalem postižena byla
v úterý m t rodina p Jos Fai
mana Zemřela jim jediná dceruška
Marie 8 roků stará Pohřeb od
býván byl ve čtvrtek za hojného
účastenství přátel a známých na
Čes Slov Hřbitov v Clarkson
Pohřební obřady vykonal Rev A
Svoboda kazatel zdejší evangeli
cké církve Rodiče Faimanovi
nechť přijmou srdečnou soustrast!
I Sbor Eliška Přemyslovna č
58 JČD zvolil sobé ve výroční
schůzi v neděli dne ai pros
odbývané následující úřadnice:
VysL předsedka Marie Sláma
předsedka Františka A Faiman
náměstka Antonie Koza tajemnice
Anežka Odvárka účetnice Josef ki
Kaštánek pokladnice Antonie
Teplý dozorkyně J Vraspírová
I Na sv Štěpána bude u pana
Jos Cibulky velká taneční zábava
při kteréž bude účinkovali kapela
p Petra Žáka
Zpravodaj
I NAŠEHO MĚSTA
— Včera kolem 4 hodiny ranní
dokončil pozemskou pouť svou p
Josef Koza kterýž před nějakým
časem přijel do Omahy aby si zde
vyhledal nějaké zaměstnání Do
Omahy přijel z farmy p Lhotáka
usazeného blíže Dodge kdež po
mnohá již léta hledal útulku když
nebyl zaměstnán Již tehdy bylo
na něm patrno že zhoubná nemoc
ochromila síly jeho aŽednů života
jeho jest na mále Než vzdor tomu
náhlý skon jeho překvapil přátele
jeho Ubytován byl V hotelu Praha
a v pondělí večer seděl ještě v ho
stinské místnosti Pojednou za
chvácej byl takovou slabostí že
nemohl povstati a tudíž požádal
pana Richtra aby jej doprovodil
do jeho pokoje Pan Richter byl
nucen vynésti nebožáka po scho
dech na svýh bedrách a když do
pravil jej takto do pokoje uložil
jej do postele načež pan Dobrov
ský požádal policii aby těžce ne
mocného Kozu odvezla na poli
cejní stanici Policejní lékaři ode
přeli však žádosti té vyhověli an
prý by nemocný převežení nepřežil
Pan Richter setrval u nemocného
do půlnoci načež odebral se na
lůžko Když pak kolem 5 hodiny
ráno vešli do pokoje Kozová
shledali že týž jest již mtev
Mrtvola jeho odvezena byla do
máruice Josef Koza byl 60 roků
stár a narodil se v Kolíně v Ce
chách Do Ameriky přijel jako
mladý muž a ač honosil se výbor
Dým vzděláním přece v prvých
letech nucsn byl konati práce nej
těžší Nejlépe se mu dařilo 1
Iowa City la kdež byl účetním
v pivovaru p ucstaia rozaeji
se přestěhoval do Omahy kdež v
různých dobách byl zaměstnán
Koza byl muž intelligentní a pří
mým jednání ti získal si zde če
tných přátel Budiž mu země
Icbkoul
- Divadelní představení po
řádané dramatickým odborem
Těl Jed Sokol v neděli večer
Sokolovně setkalo se se skvělým
úspěchem liž dávno nehostila
Sokolovna o českém divadle tolik
obecenstva jako miaulou neděli
Patrně bylo divadla milovné obe
censtvo naše zvědavo seznati
zdali řiditelstvo splní své sliby
ohledně nádherné výpravy kusu
"Doktor Fausť' nebyl novinkou
pro značný počet návštěvníků
bylť zde již jednou dáván avšak
dlužno doznati že nicméně byli
mile překvapeni jak skvělou 1
vhodnou výpravou tak 1 známe
nitou brou Ochotníků v kuse tom
účinkujících Hned prvý výstup
Detřicha Fausta (p J E Švejda)
se snachou Kateřinou (pí Banď
bauerovou) v pracovně dra
lana ř austa byl sehraa tak zna
menitě že obecenstvo bylo mistr
nou hrou obou herců uneseno
Pan Švejda jenž již tolikráte po
bavil obecenstvo české výborným
sehráním všelikých rolí komic
kých dokázal v neděli že dovede
stejně úspěšně schráti i role váŽDé
Po bok jeho řadil se důstojně
Doktor Jan Faust (pFerdKuneS)
Přednes páně Kunešův í dokonalá
jeho hra nasvědčují tomu že v úlo
ze pro něj se hodící dovede vynik
nout! Ano v neděli se nám
Ferdík líbil velice a obecenstvo
vícekráte odměnilo jej zaslouže
ným potleskem Neznámý (p J
Mik) počínal si rovněž statečně
iakož i Vaeoer (p F Sláma) V
Heleně (sl Novákova) získal div
odbor sílu výbornou a jsme jisti
že i v úloze důležitější sl Nová
kova vynikne Chvatné zmínky
zasluhuje též student Žabka
(p j Kunes) jenž úložku svou
pěkně provedl — Kus tento řídil
F J Babka a to velmi uspěš
ně Toť se ví že 1 školní rada p
E Čermák postaral se svědomitě
to aby co nejlépe znázornil
hrůzy pekelné Ochotníci naši
mohou být s výsledkem nedělního
představeni úplně spokojeni
ZE SOUTII OMAHY
Přiměřená stázka Čím je U
Že tolik nemocí které zdají se
vzdorovat! zručaoati proslulých
lékařů poddají se léčení obyčej
ným domácím prostředkem Dra
Petra Hobokem? Je to proto
protože ono jde přímo na kořen
emoci — nečistotu v krvi Pan
Anton Marek z Eaton ville Wash
praví: "Trpěl jsem vážným ne
duhem po dlouhou dobu o jehož
povaze lékaři nemohli se shod
nouti Den ode dne více jsem
chřadnul až už jsem byl na tom
tak špatně že-jsem si skutečně
přál aby ui konec nastal S ra
dostí však pravím že se obdivu
hodná změna se mnou stala Pan
T Anderson z Iisaquah Wash
poradil mi zkusit vaše Hoboko
což jsem udělal Poslal jsem k
nejbližšímu vašemu jednateli kte-
bydlí odtud 40 mil a zaopatřil
si trocbu léku ťo využíváni 12
lahví byl jsem tak zdráv a bílen
jako kdy před tím a schopen prá
ce Prosím přijměte mé srdečné
díky za to co vál lék učinil"
Lékárníci nemohou jím zásobiti
Prodává se lidem přímo Adre
sujte: Dr Peter Fahrney 112-114
South Hoyne Ave Chicago 111
Předplaťte se na Pokrok 7ápa
du — pouze Ji 00 ročně
Bota Horáček
vlastní hojně zásobený obchod
grocerií moukou a krmivem
v č 2008-2010 Q ul Tel 3237
— PŘIJME SE dobrý český
chlapec na méně než 16 roků
starý k učení se řemeslu sedlář
skému u J G Blessing & Son
331 sev 25 ul South Omaha
Neb 20 —
— PŘIJME SE za velmi vý
hodných podmínek hospodyně jež
se vyzná dobře u vedení domá
cnosti Rodina sestává z otce
40 roků starého a tří dítek z nichž
nejstarší čítá 13 a nejmladší 7
roků Přihlášky přijímá z ochoty
adm "Pokroku Západu" Oma
ha Neb 20x3
— Četné přátele a známé kra
jana p Jos J Malého potěší zaji
sté zpráva že stav jeho zlepšil se
tou měrou že pomýšlí na zařízení
si obchůdku na 24 a Q ul Chce
prodávali doutníky tabák a pod
Pan Malý kterýž nešťastnou ná
hodou postřelen byl asi před dvě
ma lety v jistém hostinci byl až
dosavad nucen tráviti většinu
času na lůžku ježto spodní část
jeho těla jest ochromena a proná
šeny byly již vážné obavy že dny
života jeho jsou sečteny Ne
pochybujeme že přátelé p Malého
pomohou mu dle nejlepší možno
sti své aby zamýšlený obchůdek
mohl co nejdříve otevříti
— Následkem chladného počasí
zdržena byla stavba přístavku ke
školám Albright a Lovili jež
měly být hotovy do 1 ledna Nyní
nelze určíti kdy stavby ty budou
dokončeny avšak předpokládá se
že za příznivého počasí bude lze
nových místností použiti kolem 1
února
— Vánoční prázdniny ve ve
řejných školách započaly včera a
potrvají až do 5 ledna Učitelky
a žáci kteříž si budou chtít učiniti
výlet po dráze k rodičům neb
známým mohou obdržeti od škol
dozorce McLeana certifikát kterýž
jim zajistí levnější jízdné
-- Vzorně zařízený a hojně zá
sobený hostinec vlastní
Jan Bartoň
na sev záp rohu 20 a Q ul
Vždy čerstvé pivo na čepu nej
lepší vína a likéry a najjemnější
doutníky Rovněž i chutný zá
kusek jest u Bartoně k dostání
Zajděte k Bartoňovi jednou a ru
číme vám za to že podruhé při
jdete k němu opět 17x111)
— NejvyŠší státní soud vynesl
rozsudek ve třech případech v
nichž žalováno bylo město o ná
hradu z osobní zranění V přípa
du Vincenta Wreni&kiho potvrdil
rozsudek nižšího soudu jímž
Wreoiskimu přiřknuta náhrada v
obnosu $1500 v případu Ed
Burkeho jemuž přiřknuta náhra
da v obnosu $1500 povolen městu
nový soud a v případu Ed Hage
ra jemuž porota přiřkla {1000
náhrady rozsudek distriktniho
soudu byl zrušen V budoucnosti
budou nejspíše všechny podobné
případy odvolány k nejvyššímu
soudu
— Elegantně a pohodlně zaří
zený hostinec vlastní
Jan Červený
na roku 20 a Q ul v So Omaze
Řízný Metzův ležák stále na čepu
Nejlepší vína likéry a doutníky
Mimo to má na skladě hojné záso
by výtečných kořalek které pro
dává levněji než kde jinde Jdete
li kolem neopome&te se v hostinci
tom zastaviti neboť tam najdete
vždy pěknou společnost a Červený
vás vždy ochotně obslouží
- Ve čtvrtek krátce po 9 ho
dině večerní pokusil se o sebe
vraždu v hostinci Adama Shooka
v č 2611 N ul 2tletý Clyde
Lake bydlící v Rowley čtverci na
26 a N ul a zaměstnaný vnaklá
dámách Armourových Přišed do
hostince v němž bylo několik
hostů mezi nimi i bratr Lake-
ův Walter poručil hostinskému
aby nalil pivo pro sedm a mezi
tím co Sbook pivo naléval sáhl
Lake za nálevnu a uchopil revol
ver tam se nalézající vystřeliv
jednou do vzduchu přiložil smrtící
zbraB k svému tělu a vypálil po
druhé Kule vnikla do těla jeho
zrovna nad srdcem a uvízla mu
pod levou lopatkou Byl dopra
ven do svého obydlí kdež lékaři
Sapp a White ošetřivše raněného
přikročili ihned k odstranění kule
Stav kandidáta sebevraždy jest
sice neDezpecny ale uzdraveni
jeho jest možné - Příčina pro
kterou se chtěl Lake se světa
provoditi není známa ale přátelé
jeho tvrdí že učinil tak v rozru
šení mysli přivoděnéro nemírným
pitím
' Již příští neděli oslaveno
bude založení sboru Sokolek So
maze skvělým plesem v síni p
Laitnera Přátelé mladistvého
sboru dostaví se zajisté v počtu
hojném k tomuto slavnostnímu
založení aby povzbudili paní a
dívky české k zdárné činnosti
Vstupné jest nepatrné pouze 23
ctů osoba Začátek ve a hodiny
odpoledne
Velko- í maloobchod
řemenárský a sedlářský
pokud se jakosti týče nejla
cinější řemenáfská dílna
na světě
NAŠE VLASTNÍ
ručně dělaná sedla zvláštností
Mexické ručně rjU oxdobné
kažené novotiny
Tobolky pouzdra pro navští
venky závěsné váčky obal na hu
debniny pásy atd Monogramy
a začáteční písmeny jména dají se
na kožené zboží budete-li si přáti
Výtečné vánoční dárky Přijďte
a vizte vzorkv 20
J G Blessing & Son
331 sev 25 ul aoutři Omaha
— Poslední dobou vyskytly se
v některých listech zprávy že v
některých řeznických obchodech
prodává se maso ze zdechlého do
bytka Mayor - Koutský sám a k
žádosti ieho i bratr mayorův pan
Jos Koutský zahájili vyšetřování
u věci té avšak nepodařilo se jim
vypátrali ani toho nejmenšího co
by nasvědčovalo že hnusné zprá
vy ty na pravdě se zakládají Zá
roveň nařídil mayor Koutský zdra
votnímu inspektoru Jonesovi aby
neprodleně přikročil k prohlídce
všech řeznických obchodů jakož
1 chladičů a místnostíkde se seká
maso Od tohoto času prohlížet!
bude inspektor též všechno zboží
uzenářské a kde nalezeno by bylo
maso bez známky vládních in
spektorů bude povinností měst
ského zdravotního inspektora vy
šetřiti odkud maso to pochází
— KRAJANÉ když zavítáte do
South Omahy a budete si přáti
prohlédnouti zdejší jatky obraťte
se na starého hostinského
VÁCLAVA DIBELKU
v č 2701 Q ul
na západ konci mostu kde se vždy
domluvíte česky a vysvětlení ob
držíte Obsluha co nejvzornější
VAC DIBELKA maj zkušený
hostinský 12tí
— V South Omaze založen byl
v minulých dnech sbor Sokolek
němuž se přihlásily nejen statné
děvy české ale i bodré ženy Za
lozeni sooru oslaveno bude v ne
děli dne 28 prosince odpoledne
v síni paaa Laitnera
— Krajany v Čáslavi zajisté
potěší zpráva že ehvalně známý
kraian a mantel grocerního obcho
du v Čáslavi pan Karel Lhotka
převzal k vůli pohodlí krajanů
tamních jednatelství našeho časo
pisu Doufáme že krajané čá
slavští použijí této výhody Nechť
na pana Karla Lhotku s úplnou
důvěrou se obrátí ve všech záleži
tostech "Pok Záp" se týka
jících — Hojně zásobený obchod řez
nický a uzenářský vlastní
JOSEF ZELENÍ
v čís 257 — 21 a S ul
Krajané naši učiní dobře když
potřeby své nakoupí v Českém ob
chodě tomto neboť mistr Zelený
dá jim nejen maso vžíy čerstvé
ale i dobrou váhu a kdo okusí jed
nou některý z výborných uzenář
ských výrobků jeho stane se zajisté
stálým odkupníkem jeho 16 —
— Dobré věci chválí samy sebe
a tak jest to i s p JGVosáckem
oblíbeným hostinským na rohu 21
a b ul který protože drží na
skladě lihoviny pouze ty nejlepší
má takový odbyt na korálky a
vína že nestačí zboží téměř pro
svůj závod objednávdti Tak mi
nulou sobotu obdržel zise velký
sud "Jack Daw" nejvyhlášenější
to kořalky a krajané kteří jdou
kolem učiní zajisté dobře když
na "jednu se tam zastaví Pan
Vosácek prodává lihoviny i ve
velkém
— Krajané učiní dobře když
prohlédnou Bobě velké zásoby
úplně nového zboží střižního
spodního prádla pro muže ženy a
dítky v obchodě
JOSEFA ŠTĚRBY
v Č 2014 — Q ulice
M á též velký výběr pěkných obrazů
svatých i světských které velmi
vkusně a levni rámuje Přesvědčte
se než koupíte jinde 19— m
Úplný výběr zboží grocerního
naleznou krajané v obchodě
F F Fanferlíka
21' a S ul
který vlastní též hojně zásobený
obchod řeznický a uzeaářský
Velké oblibě těší se' jeho výrobky
uzenářské Všechno zboží jest
vždy čerstvé a prvé jakosti Ob
sluha vzorná a ceny mírné iqm
— Krajany naše upozorňujeme
na vkusně zařízený hostinecjehož
majitelem jest chvatně známý
J u vosacet
na sev záp rohu 21 a S ul
V hostinci tom obdržíte kromě
řízného ležáku Metzova výborná
pravá kalifornská vína výtečné
likéry a nejlepší české doutníky
Zboží objednati si možno i tele
fonem č 215S 15—
'— Dříví vápno cement plastr
td výhodně koupíte 11 Crosby-
Kopietz-Casey Co Mají též velký
výběr všech druhů uhlí Zkuste
a budete spokojeni 9 váhou i do
brotou zboží Úřadovna jest na
N ulicí mezi 24 a 25 v Johnso
novi pozemkové úřadovně 6—
(ZASLÁNO)
So Omaha 22 prosince 1902
Uvádějíce ve známost že Řád
Hvězda Svobody č 45ZČBJ a
Tělocvičná Jednota Sokol v So
Omaze chystají se ku stavění Ná
rodní síně jež má sloužiti jak k
tělesnému tak k duševnímu vzdě
lání naší mládeže neboť mimo
tělocvičnu bude tam umístěna i
česká škola oznamujeme že ve
prospěch stavby budou výše zrní
něoé spolky pořádati bazár asi v
měsíci květnu 1903
Za účelem tímto zvolen byl ba
zárový výbor jehož sběracím vý
borem budou ctění příznivci a
přátelé národní věci navštíveni a
proto je snažně žádlme by každý
přispěl ochotně nějakým dárkem
a tak dle možnosti své onen pro
náš dorost prospěšný ba nutný
podnik podporoval a pomohl tak
zároveň zbudovati útulek v němž
by se veškerý náš český živel sou
střeďován mohl
V naději že podnik náš dojde
všude vřelého souhlasu a podpory
znamenám se
J B Štěrba
tajemník bazárového výboru
Trpíte-li srdeční vadou tluče
ním srdce nebo jinou obtíží srdce
ať ve formě jakékoliv Severův
Silitel srdce Vás vyhojí On sílí
a osvěžuje ústroji to upravuje
oběh krve a oživuje celé tělo
Cena íioo
Háj FalmoTé Dřevo i 7 W C-
Tímto jsou žádány všechny
členkyně toho Háje by se v plném
počtu dostavily do výroční schů
ze jež se bude odbývati v pondělí
dne 29 prosince 1902 Ve schůzi
této předléhá volba úřadníc pro
příští rok a jiné důležité jednání
Katie Vocásek taj
Severův Olej sv Gotharda při
náší rychlou a trvalou úlevu při
všech bolestech revmatických ne
uralgii vymknutinách a bolesti
zádech Napjaté a stuhlé svaly
stávají se jeho působením silnými
a pružnými Cena 50 centů
Klemova
4
plné
kvarty
Přímo od líhoraruíka
spotřeboratell aby uše
třen bjl zisk prostřed
nika —Mtjtaaav
lil lilii UUUllilU
01 7 prosince 1902
do 7 ledna 19 3
obdrží každý kdo koupí
za $250 neb za více kořa
lek vínalíkérfi nádav
kem láhev výborného
vína
Kdo koupí za 3 00 neb
za více obdrží ZDARMA
elegantní souvenir
Piva a lihu se výhody
tyto netýkají
i 1
PS
JKLEIH
velkoobchodník
lihovinami
Apex Rye
ZASYLKA ZBOŽÍ
VYPLACENA
Doandjeltt (uflám 4Mi
kvarto-"! láhve Kleinovy
Apex Kye rokS itaré
dablli)Titn ra 13 IA liajlktt
vyplacen— Zasáláme Ji v
prnHtém obalu— tm oraaie
Dlobaahu Kdyi jste JI ob
drfell a okusili neunpokojl-la-ll
váa vraťte il na naie
útraty a my vrátime váa
pt Htft Týl druh korál
ky Jaký nabiiime ia HUS
nemoino nikde Jiude kou
plti ta méně aei 15 00
Objednávky pro Dakoty
Wyominft Montanu Colora
do Washington a Arlaonu
Kanaas a Mlssourl musí inf
ti na 110 kvartl majl-ll byt
vyplaceny
sriili26aNtS90il3
KlEDS
alKMimHtiUrfTW
ISJKLEISCT
Odporučeni:
Oiaana
-Herobanťs National Bank Omaha Packer'i National Bank South
So Omaha Naťl Bank bo Omaha vieobny expreasnl a ifllemlíoí (p
LAtW
Prémie Tok Záp"
Po dlouhém rozpakování odho
dlali jsme se konečně dávati letos
opětní prémie a sice ta doplatek
zo centů tyto kalendáře z Cech:
Obfanský kalendář koruny svato
václavské
Vlasf nový prostonárodní kalen
dář a
Velký Slovanský kalendář s krá
sným obrazem titulním "Jan Hus
před králem Václavem zastává se
práv jazyka Českého1'
Za doplatek 30 centů mohou ob
držeti předplatitelé na 'Pok Záp
Amerikin největší a nejlepší
kalendář česko-americký jehož
pravidelná cena obnáší 50 cento
Na prémie tyto mají nároky
pouze ti odběratatelé "Pok Záp
kteříž zapraví předplatné nejmínl
do 1 ledna 1904
S úctou Vyd "Pok Záp"
Do Clarkson a okolí!
Tímto dávám všem svým od
kupníkům vědomost že jsem ob'
chod svůj v Clarkson Neb vy
prodal a proto žádám laskavě
všechny ty kteříž mi dluhují by
nejdéle do 25 prosice t r účty
své vypořádali S veškerou úctou
JOS FILLIPI
aok3 Clarkson Neb
Tolin ID "Wolf
VEŘEJNlř NOTÁŘ
pozemkový a pojišťující jednatel
V !ÍAUKWS iNEiíR
tiAltuie enlse na vřbodnfoh nodmlnok Dro
dávA a profltredkuje prodej pozemků HA
několik dobrrch farem na prodej v okolí
Clarkson PojlICuje proti ohni bleeku a
vichřici n několika dobryob 1 polenllvfob
unleCnotti a vvhotovule viechny notArakO
pravé DHve nei pUJdete k Jinému taitavte
e a pfetvedčte ie u mne S!0k4
Hostinec i
9 TI V 1 TV 1
vlastni O
eleianiaS
zařízený
V PLATT8H0LTH NEB
Výtefné pivo stále na čepu
Nejlepil víds likéry a jemné
doutníky itále v títobi
Viorni obsluha Chutné zá
kusky po celý den 1 4
O'0'0'0't00
C H KUBÁT
ikuieny teak
pránít a Teřejnf notář
Písirna: Barker Block roh ij
Farntm Cislo pokoje a8
J A Fiala
vlastni
X? HOSTINEC
v Jančíkovi fcudovi
ve Schnyler Nebr
Řízný leiák ze iouth-otnaiíkého pivo
varu Itále na ěepn
Nejlepil druhy vlna likérft a doutníkft
Prodává pivo na soudky ve velkém
Vzorná obiluba Chutné tákuiky po
cel den 10
1 (Soldstrorrťfl
aVL4W
Přímo Vám
Zdarma
DO
7 LEDNA
1903
(poSlete tuto ohláikus vatí objednávkou)
S každými 4 plnými kvarty
00
gallon
Belle min
Sil OMM g
1 KVART POETU NEBO BLACKBERRY ZDARMA
Tato proslulá kořalka jest zaručena ie jest dpi ně čistá Jest
lahvována přímo pro oikupníky Zaručeně úplně čistá
pro rodinnou potřebu $100 00 dostane ksždá osobu kteráž
nalezne nějakou škodlivou chemikálii v této 7 roku staré
kořalce Zasýlá se prostých bednách bez označení obsahu
Peníze budou vám vráceny nenf-li takou jak pravíme
lihovarník a vellco
obcboiflík lihovinami
Obchod a sklad:
SoliGoIdstrom
2603 N St South Omaha
rrr iniip ajjp
TEL 296
Dr Karel H Breuer £t
ZvláStni pozornost vénuje léčeni nemocí oči uší nosu a krku a ženskýeh
nemoci Správné přisp&sobováni brejli
Ka zavolání jede na venek Má zařízenou laboratoř a X paprsky a k léče
ní chronických nemoci
Úřadovna naproti poštž Tel A 15 Tel v doni B 47
ŠS£g£S8£g8g8gggg
SeoG&otl&y ůiůi lů[ katar -vůňl ili -
a jiné prsní plicní a vnitřní choroby úplni vyléčí z Čech importované "Širna
novského světové Březohorské thé" Ž toto thé není žádný švindl dokazuje
přes 9000 poděkován a lékařských dobrozdánl z celého světa ku pr:
8t Louis Mo29 fijua 1903
Pane Slroanovsk ýl S radosti Vám odepisuji
o výsledku Vaiebo thé Ano Vaile thé mne
z teikfi plicní choroby uzdravilo M jsem
mřla 8 lékařů kteK ml říkali ie nevydržím
ani 8 neděle— jsem iiva dosud
Tomu mim co dekovatl Vafií tetl£ce která
ml Vaie thé odporučila a ji po několika mé
sliním užíváni jsem přibyla na viie u ítrace
aého idrnvl opét nabyla 8 6c tou B KUB
3408 Washington Ave St Louis Mo
Veleet pane yircaaovskýí Za aaslané thé
Vám upřímné děkuji a podivil jsem se nemá
lo jaky výleiof účinek má
Použil jsem vaemoznycb léku při láduíe mi
matky avlak ani jedinf tak Jisté a trvale
neúčinkoval jako od Vás proto budu VáS
vynález rsude víemoině odpornCovatl a
rad 1ti Výsledek jest př( kvapující Prosím
sarlete atd 8 ícton oddaný
MUDr FK PŠTKOSS prakt lékař
Král Vinohrady Hálkova ulice
Balíček thé s návodem ína20 dni staěf lest za tl nnStnn 1 9n
Richard Šlraanovsky s5: 554 SiOlt St MIlwMkee Wls
Yrlrt sisíois toční My mi
Můžete si díiti na ně splátku aneb je platit! týdně beze
zvláštních výloh Hodnota všebo zboží zaručena aneb se
peníze vrátí u
nnnCDCY Hanntnílí 2413 st
UUVI IIL ' IDIlUlllin
So Omaha
m m ts
triiL m
i a jf a
Elegantně zařízený hostinec
vlastni
na jiho-výcíi rohu 24 a N ul
m I O ) CIA í ~M A IT A
i lťl dOá UJIAI1A
r
VVtečné pivo itále na čepu Nejlepší vína a likéry a jemné doutníky
Chutný zákusek vždy po ruce Jest jednatelem pro proululé kentacké
kořalky a východní samožitné Za výbornou jakost všeho zboží se ručí
Bolesti a
rychle minou tazfvá-11 se
vhodnvek leki Rychlý
JIM tílevy dosahá kaidý
při kašli aastuzeai acno-
V
vy
vy
vy
vy
vy
vy
vy
vy
vy
vy
vy
vy
vy
vy
vy
vy
vy
robách plic xvoll-li sl
Severův Balsám
pro plíce
CENA 28 A 80 CT
€€ A
rty
jtV
A
A
A
A
A
Otoky záněty bolesti v
kloabech a svalech rev
atatismas atd nejspíš
zazeno
Severův Olej
Sv Gotharda
Spolehlivý a vždy aclflať
prostředek proti Místním
fcolcatcaw
CENA 90 CT — a
— M h uwm
A
A
A
A
A
A
A
A
A
3
m MASNÍ KRÁM
na Jii straní města vlastni krajani
Bratří JKunclové
íísh 1344 jilnt IJ ul
MejvéUI zásoby naaa všeho druhu
osenek salámu iunek a vftbec víeho co
v obor tento spadá
Ceny levnější nei kdekoliv jinde
Bohaté
zásobený
Masny krám
vlastni
Josef Nejepinský
1401 jižní 16 ul Omaha
Velko- 1 maloobchod čerstvým uze
ným i nakládaným masem výtečným
zbožím uzenářským a vůbec vším co do
oboru toho přináleží
Objednávky moFno učiniti i telefonem
a tyto řádné a rychle se vyřizují
TELEFON 1816 88m
"
' ' T
f ' i
í ? i
1
1
' A
U ::
1 '
-Vr
rt
i
-1
v
1
?
I
IlioiioiilHoii
SO OMAZE
FR LAITNER
v
i
f '
i
"js
vlastní
na 20 a Q ulici
V pohodlné nálevné Jest vždy výborný '
ležák ca čepu výběr těch nejlepílch
doutníků výtečných likéru a pravých
nefalšovaných vln
Prostranná útulná místnost spolková
zamlouvá se sama a ct spolky české ne
nalezaou v 80 Omaze lepši pohodlnější
a levnější Též i sin taneční nemá v So
Omaze rovné a protož ct spolky české
učiní dobře když před pořádáním zábavy
jakékoliv přeptají se u majitele na pod
mínky Přízni krajana poroučí te
24 FBAKI LAITNER
-2
í
5 (
C- H Brewer fc Co
r
:
pohrobnícl
ise-ta sev al
t-f
pfijřofitolé koni
80 Omaha Neb
Telsfoa Halo M
V
''
a
1