Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 24, 1902, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    -- v-'
1
V
'1
Pokrok Západu
fUBLISRED WEEKLY
Publiibed by Pokrok Pabliihlnt Co
1301M8U Heward St-TelS91S
dubtcrLptloo by mail - $100 pr jreaf
Vyckáxi kiiloi středí
Wí: Wmlůitt Spil Pitriti
1309 1311 Hawarl al - Teltfoa 2913
V suli i dodávkou do domu
V mlatl dodávkou poi torní
Pottou pro Ipojaoá Státy a Kanadu
Cacb
1180
1101
MM
síta
OliáAkj
iirohaí a r&iná oklálky uTarVJIutoni poux
kdyi peaíza k objeduávr přiloáaay )at a
fekaJwi t
ittoi onfaaaní blabonráaí imrtí a líné čilá-
D fl-UU
a kdvi se
Zm drobné oblaata7
aloe čuáoie 7Acutl ta třikrát
obyěajaá valtawti naata
£a
IH Daloa la kaftdá n věhlasní
Nm-kt k 'f Dral dHIoU ooladnárcA tolik
xnia jak valkoa obltJkn min al pme (i
ofaiiáxk oa dělil dobu ótaáiul laackotniaa
MáadaoL
Zásilky saači
4u nojbctpaíntjl kdrd aa koupi na polt
ab axaraaau "Money Onlar" a til nim a
uul rol v mtiMrovaiwai aopia aneb po
7tkou baakorai Jaw italik lima kdo
fbaa platit! xheckeai" aa bank nai-kť snila
ceott rfaa proto t tolik niaini platit
baaka sa kolekci aneb áV koupí atninku
(draft) na Omaku Chlcaro nab tlaw Vork Na
aauM drobnfca pn píljmaaia tát I 1- a
eeatoT Icolkr Víechajr aaailky nacbť Jiu
ainj pou Jedaoduuuou adresou pout tak
w :
Pokrok Západu
Omaha Neb
Omaha Neb 24 prosince 1902
O VAnoce dobo štěstí
každědítě mi tě rádo
při ní srdce vzpomíná si
že též bylo někdy mládo
Peníze mají křídla — zvláště o
"krismuse''
Chudoba jest brusem na němž
se ostřf lidská vynalézavost
Mír na zemi a pokoj lidem dobré
vůle — kromě ve Venezuele
Dalo to celí? týden prače presi
dentu Venezuely Castrovi nežli
našel slovíčko: arbitrace
SpanělskA vláda nebude prý mít
letos Žádný schodek A pak že
se v naší době nedějí více zázraky!
Je to zvláštní ze máme mnohdy
více příčin stěžovat! si na nevděk
přátel nežli na nespravedlnost
nepřátel
Co si Tťči vVmluv když sejednA
o zaplacení dluhu ta Castro se
maže s tureckým sultánem směle
měřit
Není to těžkou věcí obrátiti
list v knize života ale těžší jest
dokázati aby list tento zůstal
obrácen
UAKNEGIK PRAVÍ ZE JSOU DOBRÉ A
špatné trusty Škoda že nám oe-
řeklkterý ten trust je dobrý Ame
rický lid ho dosud marně bledá
Anglický král Sedmička se vy
slovil že Anglie prý musí respek
tovat! americké tradice Patrně
že král četl historii svých předka
V Chicagu bylo zatCeno několik
uhlířů za to že Špatně vážili
Za tu lebkou vábu by na ně měla
ruka spravedlnosti dopadnouti
těžce
Šikovní ředitelé drah jsou jako
krotitelé dravých Šelem I toho
nejzuřivějšího politikáře dovedou
ochočit! pomocí volných doprav
nýcb lístků
Úmrtnost v Bostonu se zvýšila
o ioo procent následkem utrpení
záviděného nedostatkem uhlí Ty
viny uhelných baronů vzrůstají k
oblakům
President Venezuely Castro
jednal jako malý chlapec který
věděl že když mu poteču voda do
bot že mu jeho severoamerický
strýc pomůže z bryndy v
Zdravotní statistikové nyní vy
počítali že boháči žijí déle nežli
chudáci To není žádný div ne
boť těmto podkopává bída a atrá
uáuí Múíěa íivúia
Olejoví trust stále zvýšuji ceny
oleje Rockefeller dal zase milion
chicagské universitě a tuto jeho
"dobročinnost'' musí spotřebova
ná "líarazíau" zaplatit
Senátor Mason se zasazuje o to
aby Strýc Sam převzal uhelné
doly ve svou správu Myšlénka
je dobrá ale k uskutečnění jejímu
je daleko
Předloha na podporu lodního
trustu byla v kongresu "zabita'
již dvakráte ale vzdor tomu za
luhuje tato zlodějská předloha
ještě posmrtní trest
J Pierpont Morgan měl ni
zvláštní talent jako chlapec v ma
tném atice A tento talent se ku
škodě amerického lidu znamenitě
vyvinul
K Německu a k Anglii připojila
se nyní také proti Venezule Itálie
jak je vidět supové se slétají ke
kořisti ale americký orel je dove
de zaplašit
BAEX SK NÁRAMNĚ NAD TÍM ČER-
tí ie uhlíři zvýšili cenu uhlí
bez jeho dovolení To je také
drzost! Zvýšovat cenu uhlí to
dovede Baer i bez pomocí uhlířů
Generální ná vládni Knox Do
stal od kongresu 1500000 aby
mohl zahájiti vojnu proti trustům
Za část těch peněz by si měl kou
pit! několik tuctů Trinerova vína
pro kuráž
Sekretář Smaw jest toho náhle
duIe potřebujeme pružní jší měnu
K tomu náhledu přišli také mnozí
otcové rodin před Vánocemi když
viděli Ie dollarem při kupování
dárku toho moc nedokázali i
Nemohouce Vám nic více
nežli naše přání dát
přejeme Vám by každý z Vás
dostal co má nejvíc rád
Sobě přejem aby řady
našich přátel vzrostly v(c
za Vaši pomoc k tomu
mějte díků na tisíc!
Guvernér Nebrasky Mickiyne-
chtěl jít ani aa svůj inaugurační
ples proto že nenávidí frak a ta
nec To by bylo konečně na po
řádku jen ale aby netancoval jak
mu železnice budou pískat!
Dvě stě a šest anglických milí
onářů zemřelo v loňském roce a
a dnes ani kohout již po nich nt
zakokrhá Peníze třeba by to
byly miliony nezajišťují posmrtní
památku v
Nekorunovaný' král trustů Mor
gan shromáždil pomocný fond
pro bursiany kteří klesáním akcií
tlačeni jsou ke zdi Je vidět že
Morgan se dovede starati s otcov
skou péčí o tu smečku která žije
a tyje z krve amerického lidu
V Pennsylvanských dolech pra-
cují i osmileté děti a to vzdor
tomu že Pennsylvanie má zákony
proti dětské práci jestli pak se
najde někdo v celém tom velikém
státu aby přiměl trustovní pijavice
k šetření těchto zákonů?
Francie se nyní domáhá splacení
dluhu od republiky Peru a Strýc
Sam zamýšlí kollektovati dlub od
Korei Jak je vidět ten mírový
koogres v Haagu by měl míti také
mezinárodní agen„a c kollekto
vání dluhů
Vypočítává se tt přijetím ně-
meckého celníbo zákona ztratí
naši jateční baroni nejméně 4 mi
liony dollarů ročně- S těmi mno
ho soucitu nemáme jen aby si to
nechtěli vynahraditi na farmářích
a spotřebovatelícb masa!
Tabákový trust se chce zaucho
tit nyní kuřákům nízkými cenami
ale až trust malé neodvislé ob
chodníky zničí pak si to dvojná
sobně vynahradí a kuřáci kteří
dnes trust k vůli láci jeho výrob
ků podporují ti počna jí Že to
krátké laciné kouření jim přijde
hodně draho
Jeden člský časopis přinesl ne
dávno překlad "rozumů" pověst
ného De Leona který si hraje na
"neomyláka' ve všech dělnických
otázkách a kdo s ním nesouhlasí
aneb kdo jinou cestou vyhledává
dobro dělnictva toho každého De
Leon ve svém "neomyláctví"
štempluje na zrádce věci dělnické
Tak v posednf stávce uhlokopů
obvinil tento De Leon ve veřejné
schůzí v New Yorku Mitchclla že
prý jest podplacen od Morgana
aby stávku uhlokopů prodlužoval
by uhelní baroni mohli své nahro
maděné zásoby uhlí prodati za vy
soké ceny Tento zákeřaický útok
na čest jednoho z nelepších a
nejpoctivějšícb dělnických vůdců!
nejlépe dokazuje že žádný rozum
ný Člověk nemůže bráti De Leona
vážně tak jako nebéře nikdo tu
slavnou redakci která ' rozumy
De Leona přeložila vážně
Kdo lže ten krade praví jedno
české přísloví a pravdivost jeho
můžeme nejlépe pozorovali na
uhelných baronech kteří okrádali
po celá léta dělníky v dolech jich
zaměstnané a nyní tuto krádež
snaží se omlouvati lžemi Peon
sylvanská uhelní společnost před
ložila v jednom zasedání arbitrač
ního soudu své knihy v nichž za
nešeny byly mzdy její dělníků a z
těch dokazovala že dva havíři a
dva jich pomocníci vydělali asi
Ě3000 ročně Tímto výkazem
chtěla popříti že požadavky děl
mrtva za z-výsenj mzdy jsou spra
vedlivé Aie tato iež měla krátké
nohy a již druhého dne byla chy
cena a bylo dokázáno že tato
mzda byla vydělána ne čtyřmi ale
osmi až dvanácti lidmi Sám ge
nerální řiditel společnosti May
musel doznati že mzdy jsou za-
nešeny v knihách pod jménem
toho havíře který jest jaksi vůd
cem čety a že společnost dopustila
se tedy zúmyslně podvodu na ko
missi Ale ostří této nečestaé
zbraně se obrátilo proti uhelným
baronům 0 nichž jest dokázáno
ie nejsou jen zloději spotřebovate
lú a dělníků ale i usvědčeaí lháři
Kam to povede?
Americký lid může býti vším
právem pyšen na tuto zem na
obrovský její pokrok a vzrůst
který učinila od té doby
1 co
hvězdnatý prapor svobody byl
vztýčen ve Philadelphii ale jsou
v této zemi mnohé věci nad
nimiž se každý své vlasti
milovný občan musí studem za
rdíti
Dříve Anglie by i a světem sta
vena na posměch jako země kra
mářůale unát obchodní duch počí
náovládati celou republiku pomalu
více nežli jest iím ovládána kra
mářská Anglie To se stalo hlavně
přičiněním tak zvaných "kapitánů
průmyslu" kteří použivšc přízni
vých okolností hlavně po občan
ské válce vzbudovali ohromná
bohatství a při tom se neohlíželi
oa prostředky jakými své miliony
nabyli
Naši američtí Donaci se řídili a
dosud se řídí podle známého
hesla jesuitů: "účel světí pro
středky' a nic jim není dosti
špatného a velkého aby se toho
necbopili by tím své miliony roz
množili Často není to touha po
penězích ale jest to ctižádost
která naše peněžní barony žene k
tomu aby jeden druhého předčil
a zůstal vítězem V takovémto
šíleném obchodním zápase se žá
dný z nich neohlíží je li cesta po
níž se béře poseta podvodem a
utrpením jiných jen když on sám
se dostane k cíli Tak se stalo
že tito lidé bez ostychu uloupili
majetek náležející obecoosti a při
vlastnili si privilegie jimiž se obo
hacují na jčet amerického lidu
Aby tyto loupeže na veřejnosti
mohli páchati tu platí si nejpro
hnanější advokáty a porušují za
podajné zástupce lidu v legislatu-
rách a v kongresu a tito místo
aby zájmy lidu chránili tu je za
prodávají a stávají se nástroji při
olupováoí amerického lidu
Takový smutný obrázek poru
šování spatřili jsme v loCském
zasedání kongresu kdy klika do
bytkářských baronů udržovala ce
lou smečku vysoce placených a
gentflaby se tito přičinili o přijetí
návrhu splnomocBujícfho odbor
vnitra k pronajímání veřejných
pozemků dobytčím baronům za a
centy akr (!)
Vzdor těmto ageatům předloha
byla poražena neboť nalezla se
ještě dosti poctivých zástupců v
kongresu kteří nechtěli zaprodati
veřejné pozemky dobytkářským
baronům V příštím zasedání
předloha tabezpochyby ve změně
né formě má přijíti opětně na pře
třes pokud však bude Hitchcock
sekretářem vnitra tu tato loupež
obecnosti sotva bude provedena
$500000 povoleno na tažení
proti trustům-
listárna redakce
Dne 14 prosince obdrželi jsme
z Richland Neb dopis s poštov
ní poukázkou znějící na obnos
lioo avšak zasýlatel neudal své
jméno Komu máme připsati
onen dollar na předplatné na Po
krok Západu?
Severův Silitel ledvin a jater
povzbuzuje orgány jmenované k
pravidelné činnosti a rychle hojí
všechno hromadění krve krvavé
močení Brightovu nemoc kámen
žloutenku atd Cena 75c a $ 125
Padoucnice křeče -Epilspsy-
▼7ldnav
Mám nejspolehlivější lék na
světě proti padoucnici a zašlu
jednu láhev na zkoušku zdarma
Dokonale vyléčím každého trpící
ho Popište nemoc udejte věk a
pošlete známku na odpověď a
pište česky 31
Dr F E GRANT
Z Ridge Bldg Kansaa City Mo
Stal se poloviční zázrak! Dům
zástupců minulého týdoe přijal
protitrustovní dodatek S tažením
proti trustům se tedy započalo
ačkoliv již bylo pochybováno že
kongres v tomto zasedání něco
učiní
Ovšem z toho kongresem přija
tého dodatku trusty nemají dosud
příliš veliký strach neboť neob
sahuje nic jiného nežli povolení
1500000 na způsobená vydání
spojená s tažením proti trustům
Tento krok učiněn byl náhle a
neočekávaně a proto způsobil r
americké veřejnosti do jisté míry
vzrušení
Korgresník Bartlett z Georgie
oemoKrat pojednou povstal v
jedné schůzi a navrhnul dodatek
splnomocOující vydání #350000
za tím účelem aby Sbermaaův
protitrustovní zákon mohl s ve
Sk-erou energii Dyt prováděn a
porušovatelé jeho pohnáni k zod
povědnosti
Členové obou stran ochotou
projevovali svůj souhlas s tímto
návrhem 1 republikánský kongres
ník Hepburn z Iowy aby svého
kollegu přetrumfoval navrhnul
aby dům zástupců přijal jeho
předlohu již podal prvního dne
zasedání a kteráž povoluje k tomu
samému účelu vydání #500000
Tento návrb Hepburaův byl při
jat bez odporu ode všech členů
domu zástupců a nyní nezbývá
nic jiného nežli aby senát vyslovil
svůj souhlas a pak může vojaa
proti trustům započíti
První věc ku každé válce po
třebná jak Bismark říkával jsou
peníze a na těch nyní generálnímu
návladnímu chyběti nebude Avšak
vzdor tomu si mnoho od tohoto
zamýšleného tažení neslibujeme
Shermanův zákon protitrustovní
není zbraní z níž by trustovní
magnáti moblí míti strach Má -li
skutečná -vojna proti těmto lupi
čům býti vyvolána tu kongres
musí opatřiti generálního návlad
ního lepší zbraní nežli jest starý
Shermavův zákon
Peníze jedině k vedení trustovní
války nestačí Americký lid může
jedině tenkrát očekávati ochrany
před vyděračnostf trustů bude-li
přijat nový zákon podrobující
trusty vládní kontrole
Roosevelt rozhodčím
Co tento Článek píšeme tu do
sud není zjištěno zda li president
Roosevelt přijmul či zamítnul
hodnost rozhodčího ve sporu ve
nezuelském která mu byla nabíd
nuta evropskými spojenci
Presideut Roosevelt nikdy se
nevyhnul povinnosti byť i byla
mu nepříjemná a přijmul vždy
zodpovědnost kdy mu toho po
vinnost kázala Proto jest velice
možxým Že se podvolí nutnosti
ač se sebe zapřením přijme těž
ký úkol rozhodčího na sebe
Povinnost rozhodčího v mezi
národním sporu není závidění
hodná a obyčejně každé rozhod
nutí setkává se u té Či oné strany
s nelibostí o čímž jsme s pře
svědčili v posledním mezinárod
ním sporu v němž byl král Oskar
rozhodčím
Evropští spojenci snažící se
přiměli presidenta Roosevelta k
tomu aby přijal na se úkol roz
hodčího mají při tom patrně svůj
tajný úmysl doufají patrně že
president Spojených Států pře
vzav na se úkol soudce morálně
bude též nucen rozsudek svůj ve
Venezuele učiniti platným Pak li
Roosevelt se stane soudcem a
rozhodne že Venezuela má vyrov
nati náhradu evropskýmivelmocem
a Venezuela by to neučinila tu za
jisté spojenci budou naléhati na
to aby Spojené Státy ji k
tomu přinutily a snadno by se
mohlo státi že by se tím naše
vláda mohla zaplésti do války s
Venezuelou která by jistě Spoj
Státům v jižní Americe uškodila
Ovšem kdyby Venezuela dala
ujištění že se podrobí rozhodnutí
presidenta Roosevelta tu by ne
bezpečí války bylo odstraněno
poměry ve Venezuele jsou však
takové že nynější vláda každé
chvíle může býti svržena a příští
vláda nebude se cítiti vázána spl
nili závazky které byly předešlou
vládou učiněny
I v tomto přítomném okamžiku
kdy válečné lodě spojenců obsadi
ly přístavy venezuelské tu po
vstalci se zoraní v ruce snazt se
svrhnouti presidenta Castro a to
jest důkaz že na nějakou stálost
vlády ve Venezuele nelze pomý
šleti
Přijme-li tedy president Roose
velt na se úřad arbitratora tu
vezme na sebe zároveS velkou
zodpovědnost leč americký národ
bude v každém případě státi při
svém presidentovi poněvadž jest
přesvědčen Že cokoIí koná to
koná s rozvahou
Učitelské úvahy
Fiie Jn D Harik a Abie Neb)
7áftirattr trvala vylíev Zc braty a
£WU T alj atrYouxxt imlit po JMao
deaalm ntÍTinf Dr K lne'a Great Merre
feeatorer Zafieteai proSS 00 lafcev naikoa
ika Obdriiic ji adarma Dr b Klina Ltd
m Area iu ťnliadeipbia Fa
°okrío?áof
Učitel pracující již po více let
v Českém středu má tu nejlepŠÍ
příležitost poznat tu chudobu du
ševní která se tu a tam tak zna
telně jeví Př'pouštíme ovšem že
druh duševně chudých najdeme
mezi všemi národy však pochybu
ji že jsou tak mstiví a sobečtí jako
druh tento v českém národě
Tvrdí se že od doby Bělohor
ské bitvy krev naše ryze česká
počala přibírat do sebe ničemnou
krev cizáckou čehož následky
jsou že jsme zcela jiní lidé nežli
byli naši předkové Jsme více méně
závistiví a sobečtí za což můžeme
děkovati těm cizákúm neb jsme
podobué city zdědili po nich
Tyto nehezké vlastnosti proje
vujeme arun druhu velmi často
Jde li Čech do některého úřadu
již mu to rDBOzí závidí a raději
dopřejou místo ono některému
hloupému Irčanovi
Totéž děje se i oproti českému
učitelstvu Uči-li v českém distrik
tu učitel Američan Němec neb
Ajryš jest vše v pořádku Dětičky
chodí do školy celý rok ba i ce
lých deset let a konečně po deseti
letech pilné návštěvy sotva že do
vedou spočítat co přijde za dva
tucty vajec po osmí centech tucet
slova anglického neumí blafnout a
jen stěží se dovedou podepsat a
to ještě přečasto naučí se doma
A ble! Žádný z těchto dobrých
lidiček ani zubem necvakne že
není vše v pořádku tou jejich
školou jestli ale konečně zjednají
učitele českého tu vždy dobrá
třetina občanů českých z onoho
distriktu počne kopati že učitel
nic neumí že má farmu ať sedí
tedy doma a jiné podobné Táži
se Tě milý čtenáři zdali již sám
jsi podoboé příhody neviděl a ne
slyšel
Nechci snad tímto urážet učitel
stvo americké a německé víme
dozajista že jsou mnozí z nich
daleko vyškolenější než jsme my
Češi Ale dejme toho nejlepšího z
nich do školy kde žádné dítko
nerozumí slova anglického a uvi
díme jak daleko to tam přivede
Mluvím ze své vlastní zkušenosti
pamatuji se velmi dobře jak mno
ho jsme se toho naučili od učitelů
kterým jsme ni slova nerozuměli
Proto volám k českým učitelům
kteří učí v českých osadách: Pře
kládejte dítkám do řeči české a
uvidíte jakého úspěchu v prácí se
doděláte! I
Nedejte se ale odstrašit zdali
při tom narazíte na kámen Velmi
často najdeme člověka tak hrozně
hloupého že jest rozhodně proti
překladu Takový druh lidí bude
ale proti všemu co jest nového
neb "svatosvatě věří Že does musí
člověk být tak nevědomý jako
byla jeho prababička" Jelikož
jsem narazil již na to smutné zpá
tečnictví tedy uvedu ještě několik
příhod ze života českých učitelů
Maio se jMinkrít) ř Jroe
četli v knize zdravovědy Že pro
malé dítky není zdrávo by pily
kávu k čemuž jsem sám ještě do
ložil že jest pro ně mnohem zdra
vější obyčejná polévka a jestli
mohou aby kávy zanecbalydokud
jim nebude aspoS 15 let Rada
moje však přinesla divného ohla
su V několika dnech cítil jsem se
asi jako některý všetečka který
vrazí hůl do vosího hnízda
Jedna paní z kafičkové Lhoty
hned dovozovala: "Inu to jest
rozum vždyť já sedím na konvici
s kafem po celý čas a ještě jsem
neumřela" To ovšem rádi připou
štíme Vždyť člověk může brát
třeba i otrušík chlebem a také
to vydrží Otázkou jest ale jak
dlouho!
Nemůžeme přece přirovnávat
soustavu malého děcka k soustavě
dospělé osoby na tož pak s onou
staré ženy která má sedm životů
Jsou ovšem také případy že
mnozí jak se říká byli na kávě
odstaveni a zdají se povrchně
zdrávi Ale povrchně pravím!
(Dokouřeni
r"T"'""rv'" i
i! ZE STÁTU NEBRASKA 1
r
PŘIJME SE ihned dobrý ka
bátník Hlaste se u F Jbroeker
Nortb Platte Neb 21x2
— Ve Fairraont vnikli před mi
nulé úterý v noci lupiči do obcho
du W W Kempa a odnesli odtud
asi za #250 až #350 hedvábí ná
krčníků kožešin a skvostů Po
stopě lupičů vysláni byli slídní
psi
— Rev Parker jehož "záslu
hou'' zavřeny byly ve - Wymore
nezákonné hostince žaluje Gage
okres o vyplacení 20 procent
obnosu asi #250 kolik obnášely
uložené pokuty
— mize iabie Kock srazili se
minulou středu časně z ráaa dva
vlaky Burlingtoogské dráhy To
pič Morrell byl při srážce té usmr
cen a oba parostroje značně po
rouchány Neštěstí zaviněno bylo
prý tím že jeden - strojvedoucí
usnul
— Minulý týden zahájen byl
obchod v novém obilním elevátoru
Rallsback Bros 'v Ashland Jest
to jeden z nejvetsicn elevátoru v
Nebrasce rozměrů 40x50 stopách
vyska budovy obnáší 75 stop a
může pojmout! v sebe 80000
bušlů obilí
— Daisy Lawrence-ova z Nor
folk 10 roků stará zaslala guver
néru Savage cvi dojemný dopis
Žádajíc ho v něm o omilostnění
svého otce jenž odbýval si tříletý
trest uložený mu pro zpronevěře
ní ve státní káznici- Guvernér
vyhověl snažné žádostí malé pří
mluvkyně minulý pátek
— Do Kimball došla zpráva
že John Gotte zámožný dobytkář
bydlící ve východní části Kimball
okresu nejspíše zahynul v posled
ní sněhové vánici V pátek opustil
domov svůj aby vyhledal zatou
laný dobytek a od té doby nebyl
viděn Koaé jeho vrátili se domů
v neděli Po zmizelém zahájeno
bylo pátrání
— Padesát cestujících na vlaku
dráhy Burlington jedoucím z
Denver do Deadwood pohřbeno
bylo pod sněhem nakupivším se do
výše 10 stop po 20 hodin V heděti
večer vysvobozeni byli z nemilého
vězení záchranným mužstvem ze
Sidney vyslaným po desetihodin
né prácí Malé městečko Mercer
Neb bylo domovem cestujících
sněhem zapadlých po 30 hodin
— Krajany naše r Dodge Col
fax t Cuming okresích usazené
upozorBujeme na schůzi kterouž
svolávají pp Václav a John Mil
lerové z Dodge na příští pátek
dne 36 prosince Ve schůzi této
jednáno bude o založení farmer
skébo pojišťujícího spolku proti
ohni blesku a větru a bylo by
zajisté prospěchem pro české
rolníky kdyby do schůze té v
bojoém počtu se doatavili a na za
ložení spolku se dohodli
— V pondělí večer když v Da
kota City svolávaly zvooy kostelní
věřící k bohoslužbě vypukl požár
v hostinci Sam A- Coatese a v
málo okamžicích celá budova byla
v plamenech Veškeré úsilí ob
čanů bylo soustředěno na bájení
řady domů obchodních jižně a
východně od hořící budovy se na
lézajících Jednu chvílí již se
zdálo že řada domů těch jest
ztracena nicméně ale nadlidské
námaze občanů podařilo se ko
nečně zhoubu odvrátití Coatcs
odhaduje si škodu na #1300 a byl
pouze na #1300 pojištěn Příčina
požáru není známa
Předplaťte se na Pokrok Zápa
du pouze #100 ročně
Hovinky i linwood
Přeju všem Šťastné a veselé
svátkyl
Na iv Štěpána budou zde
služby boží
Na sv Tři Krále bude se od
bývat taneční zábava u Bartoše
Pan L Kudrna který jest
zaměstnán na banku ve Wahoo
navštívil nás minulý Čtvrtek
Nil lékárník má na skladě
velký výběr jak vánočních tak no
voročoích dárků Právě co toto
píši obdržel zase novou zásilku
V minulém čísle se zpravodaj
z Clarkson zle přičinil by měl
více novinek než já Však se mu
to jenom o malinký kousek — ne
podařilo
Pan Frank Votava převzal
min týdne již obchod oď paoa
Tom Dudy Pan F B Řezáč
který dříve pracoval pro pana T
Dudu pracuje nyní pro pana Fr
Votavu
Už tomu bude jeden rok co
jsem se stal stálým dopisovatelem
"P Z" Pamatuji si to z té příčí
ny že na sv Stěpáaa min roku
byl p T Duda obdařen syná
čkem A to se ví že se o tom mu
sela podat zpráva
Hnedle týden to trvalo než
mohl opustit lůžko k němuž byl
připoután nemocí pan Tomáš Ti
cháček náš oblíbený obchodník
se smíšeným zbožím Nyní se cítí
zase lépe a doufáme že se v brzku
zcela pozdraví
Vzalo by to asi celý Pokrok
kdybych chtěl vypsali co u Fr
Faytingra Člověk může dostat
Protož jen krátce řeknu že tam
dostanete vše jak od obleku tak i
od grocerie a od módního zboží
Též i v masném krámě mají velký
výběr tobo nejlepšího masa Přijď
te a uvidíte jak ten slepý povídal
Sbor Dcery Vlasti čís 48
JCD zvolil sobě pro příští rok
následující úřadnice: Vysloužilá
předsedka Františka Krejčí před
sedka Marie Ticháček náměstka
Marie T Dočekal tajemnice M F
Bartošová účetnice Marie Jelín
ková pokladnice Antonie Řezáčo-
vá dozorkyně Anna Veselá výbor
majetku Marie A Černý Kateřina
Peltz a Marie Dočekal
V pondělí dne 15 prosince
uspořádal zde kouzelné představe
ní pan Josef Pacourek a jeden z
přítomných zapomněl se tak dale
ce že potah svůj nechal stát na
ulici až do 11 bodio ačkoli venku
sněžilo a při tom dosti mrzlo Lidé
na to poukazovali a konečně do
žádán byl náš policista by koně
dal do stáje ježto státní ordinan
ce dovoluje pouze 6 hodin nechat
stát koně na ulici Milý panáček
se však tak dopálil že tam koně
nechal a telegrafoval pro pana
Doležala že mu prý zde vzali ko
ně atd Advokát pan Doležal se
však dozvěděl oč se jedná a že z
toho nic nekouká a proto nepřijel
ač pan D čekal na něj až do stře
dy do večera Konečně ho to omr
zelo a on koně vzal a jel domů
Dotýčný pán se pokaždé rád za
pomene a koně nechá stát dlouho
na ulici Mydlíme že by podruhé
udělal dobře když se chce již
zdržet aby dal koně do stáje by
ho zbytečně lidé neodsuzovali ale
nejlépe by přece jen udělal kdyby
zavčas jel domů Vždyť to hovado
má také cit!
Minulou sobotu celý den
pršelo a protož telefon měl stále
pilno neboť i zamilované párky
když se oeruúhly vidět pošýla
ly si to po telefonu Na mne
si také neiaký dobrodinec vzpo
mněl a telefonoval mi když už
jsem spal Když pro mne ze
Centre" přišli a sdělili mi že mě
někdo chce u telefonu vyskočil
sem rovnýma nohama — pardon
abych nelhal — rovnýma to nebylo
neb mám jednu nohu kratší o to o
co mám tu druhou delší z postele
a pospíchal jsem k telefonu
"Halloo!"
"Hallool''
"To jsi ty Šotrabe"
"Aao! Co chcete a kdo to je?"
"To jsem já a chci aby jsi to
zde počastoval Jt nás zde hodni
ale udělám ti to za #100"
Poznal jsem podle hlasu že je
to jistý hostinský z Prague Rekl
jsem mu několik jadrných slov
tak do pranice ale že jsme byli
moc daleko od sebe nedošlo k ní
Však ale až se sejdeme tak se vy
rovnáme Šotrab
Bolení hlavy a neuralgie vyhojí
se Severovými prášky proti těm
bolestem Prášky ty jsou úplně
neškodné a vždycky spolehlivé
Při hojení horečky nemají sobě
rovných Cena 25 centů
Prodám vaši farmu
a prodám Vám jinou buď
v Minnesotě Dakotácb
Wisconsinu Canadě a
jinde vzdělané a ne
vzdělané pozemky od
#5 do #10 a výše mírné
splátky
Pište co chcete na
T W ClmlupKký
Z — 137 Endicott Arcade
ST PAUL MINN
Písemnictví
Laskavostí p F J Fitla kler
ka v úřadovně státního komisaře
veřejných pozemků a budov do
stalo se nám výtisku bullttinu
úřadovny práct a průmyslové stali
štiky (Bulletin of the Bureau of
Labor and Industrial Statistici)
estaveného Cyrus E Watsonem
V bulletinu tom lestavena jaou
pečlivě a přehledně všechna fakta
týkající ie vývoje průmyslu
zdrojů jeho jakož i pokroku spo
lečenských i hospodářských pomě
rů lidu nebrasského 1 podáním
místopisu státu Nebrasky Ve'
spisku tom nalézá se vedle iiných
zdařilých vyobrazení též podo
bizna zesnulého J Sterling Mor
tona otce dne sázení stromů a
mapa Nebrasky rozdělená v okre
sy a townshipy Jest to spisek
nejen velice zajímavý ale i poučný
a naši krajané měli by si spisek
ten opatřiti Obdrží jej úplně
zdarma když zašlou 8 ctů na
uhraženf poštovného na hlavního
klerka výše zmíněné úřadovny R
A Hodge v Lincoln Neb
Sión almanach pro rok 1903
jejž vydal V Losa z Pittsburgu
Pa obsahuje mimo obvyklou
část kalendářní hojně zábavné
poučné četby jakož i více zdaři
lých vyobrazení Kalendář tento
vydaný nákladem "Křesťanských
Listů" neměl by scházeti v žádné
evanjelické domácnosti Cena jeho
jest pouze 35 ctů
Krajané!
Tímto Vám oznamuji že jsem
dostal do prodeje několik farem v
okolí Cleburne Kas Mezi těmi
mám dvě zvláště levné farmy pro
Čecha se hodící právě ve středu
české osady se nalézající
První farma: 160 akrů vzdělá
no 81 akrů zahrada 2 akrv louka
15 akrů pastviště 62 akrů dobré
stavby dobrá voda vše v úplném
pořádku Cena #5200 Na této
farmě není žádný dluh a jest dána
do prodej pouze na 30 dní
Druhá farma: 80 akrů velmi
dobře zařízená pro osobu která
se hodlá spokojiti s 80 akry pouze
dobré výstavnosti dobrá voda
vše oplotěno pole louka i past
viště vše jest přiměřeno úplně
čistá ' Cena #1800
Třetí farma: 160 akrů 20 akrů
vzděláno ostatní pastviště Cena
#1800
Čtvrtá farma: 184 akru vel
mi laciná pouze za #3700
Na všechny dotazy rychle od
povím T M MUSIL
erjnj nottr a pokladník
Clahurne State Bank
18 CLEBURNE KANSAS
Pozemky na prodej
V okresích Butler Seward a
okolních mám na prodej kolem
3000 akrů dobrých pozemků v
ceně od 30 do 60 dollarů akr při
dobrých podmínkách Kdo by si
přál koupiti dobrou farmu nechť
se obrátí na
Franka Mareše
I7m3) DWIGHT NEB
I?rodA mo
farma o 240 akrech v Rescue
Saunders okresu Neb — Všichni
ossdníci jsou češi O podrobno
sti si dopiŠte aneb se přeptejte u
JARDIS WILLIAMS
19 — Prague NebraBka
TRŽNÍ ZPRÁVY
dna
OMAHA
Kwna & I pH kála noá
OTať t kilř
B~~bcr aaré
Vtca (ar ImVti
Máalo máiláraa
Máalo tarai ntjlepll
Máalo farm IpaUtá al dobrá
Sleplea
Koraia
Kacknf
Kohouti m
Krocani
SOCTB OMAHA dna
Voli pikal ad Mjlapli
Eráry
Jalovlca
Voli ka kmianl
Praaata aajlpl[
Praaata protttadal
Fraaata kraba lliká
OreanaJlapH
Jahlau
CHICAGO dna
Patnlca fair 01 maa 1 1 k akai
dodáni
Plenic i I okaml dodáni
Koma í 1 Ilatá
Koma t Wlá "
Oraai-tWli
Orat t S Ml
Žito ČLIotk dodáni
Jttmn k dIt áialla k dodáni
Jaemra ka krBKa! k dodáni
Loaod aeaos L 1 acnaaa aea
Seauna bojtnka tlaoU)
SaaMoa tabelové
Živý dobytek:
Pákai U aajlaptl roli
Hebasi al k proitrednia
Voli ka kmaal
lráT
Jalorlca
Talata
Taaaalti knanl voli
Ttlaaiti oU paatrta
FraaaUtMkáMjlapK
Praaata lakká T7 braná
Praaata krabá
Ovea paknd al k vybnaai
JnlaU_
Jaatata aápadai
21 proti rusa
40 ba
"
av
tit
íac iik
a:c "
KftlTHe "
'I "
w "
y "
isc -M
praalnca
HO4S0
I71A4M
t&uain
lit%l 'M
1 1501 M
HftOlIT
IMOáM
6a
fl prealBca
il
ka
n
t "
%t '
9 "
aaot "
IM "
"
l:uoM
LQOOáts
U
11 &9tu
tiaet on
to)'
147K&1 na
istdktsrtf
Ml
iMOOMa
!! St
I
V"
1 M
li
r
i
_ -
a- -L- = 1
i
r
b
4