Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 24, 1902, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    RO0000OHOKOHOItOHOHOHO0000OltOltOltOltOtOltOllO
0 o
ar - v
1 Hospodářská Besídka
V
2 1'ořádá JAS 4ASÍI £
o o
v tr
OMOMOIlOJtOllOiiOtlOtlOMOilOilOtlOtlOMOilOMOMOtlOllOMOilOtlOMOkOtiO
k ohradím i dobytkem nemocným
přístupu Jakmile některý kus
padne mil by hýli ihnr odstři
něn zničen tím rpasebem aby
nezavinil nákazu další Čehož dr
cll( se spálením aneb zakopáním
do hloubky nejméně čtyř stop
tak aby psi nemohli zdechlinu vy
hrabali a nákazu dále roznášeli
Mfstaf zdravotní úředníci měli by
sami k tomu přihlíželi aby toto
odstraňování zdechlin dělo se
způsobem nlleíitým
Nakažené ohrady a chlévky
třeba náležití pustříkati roztokem
kyseliny karbolové aneb posypati
všechno vápnem PouŽívá-li se
surevé kyseliny karbolové je
nutno tuto dehtovitou tekutinu
rozřediti stejným dílem kyseliny
sírové (sulphuric acid) načež se
to zředí vodou aby povstal asi
čtyř nebo pětiprocentní roztok -
dva díly surové kyseliny karbolo
vé dvj díly sírové a devadesát
šest díKJ vody
Vápno jest výtečným ničitelem
eárodkú této nemnce a má tu vý
hodu že jest laciné a vždy snadno
po ruce Vzhledem k tomu že
bacil cholery dobytka vepřového
může zachovati svoji vitalitu v
zemi po celou řadu měsíců není
dobře divati prasata do ohradv
kde panovala cholera v teatýž rok
leč že by se velmi dobře provedla
výše zmíoěná desiníekce Když
vyskytne se emoc v chlévcích s
dřevěným stáním je nutuo stání
vyházeli poněvadž zárodky ne
moce nalézají útulku v štěrbinách
dřeva takže zničení jich jest vel
mi obtížným Pakli je stání hli
něné stačí odvést! vrrhnf vrstvu a
navézt) čerstvou Cementové stá
ní se oplákne a karbolkou desin
lekuje Líky se až dosud proti
nemoci této neosvědčily
Yýilvná hodnot mléka
Mléko jest jedoou z nejiepšfch
a neilacinějšícb potravin člověka
ale vzdor tomu statistika přec do
kazuje že spotřeba jeho ve vel
kých městech neobnáší více než
půl pinty na jednoho obyvatele
denně Jeho vydatnost jako po
traviny není náležitě oceňována
následkem čehož považuje se
zřídka kdy za pravidelnou součást
diety jako ku příkladu chléb
maso aneb zelenina
Mléko počítá as mezi nejlepší
potraviny proto že obsahuje
všechny součástky potřebné k ná
ležité výživě lidského těla —
tuky látky bílkovité cukr a látky
nerostné neboli popel a to v stavu
rozpuštěném nejsnadněji stravi
telném Kromě toho jsou zde v
takovém poměru v takovém množ-
stvív jakém jich tělolidská vyžadu
je V mléce jsou jednotlivé výživné
látky snad lépe zastoupeny nežli
v kterékoliv jiné potravině
Ono řadí se mezi potraviny nej
lacinější poněvadž při nynějších
cenách mléka a jiných potravin ži
vočišných přináší za vydaný peníz
více výživy nežli kterákoliv z nich
Tak ku příkladu jedea kvart mlé
ka průměrné hodnoty kterýž váží
dvě a jednu pětinu libry obsahu
je tolik výživných látek jako tři
Čtvrtě libry steaku od ledvin Po
čítáme li steak po šestnácti cen
tech libru mil by dle toho kvart
mléka ceny dvanáct centu a to na
základě jeho výživné hodnoty
Spotřebovatelé však mohou kou
piti mléko často I za pět centu
kvart zvláště dobou letní Tento
rozdíl v ceně látek výživných v
mléce a mase nepočítaje v to pří
právu kterouž maso vyžaduje
nežli může býti požíváno zasluhu
je zajisté úvahy neboť naskýtá se
nám zde vděčné pole k hospodář
nosti při výživě
Studiemi na různých stanicích
zkušebnách se zjistilo že při jí
delnicb lístcích kde jiná potrava
živočišná byla nahražena mlékem
přišla výživa mnohem laciněji a že
strava byla tak dobrá i r takovou
chutí požívaná jako ona kteráž
zahrnovala potraviny masité Pro
to mělo by mléko každopádně po
važováno býti za pravidelnou sou
část každodenní Stravy neboť je
to potrava vydatná a při tom
úsporná a kdokoliv považuje mlé
ko za nějaký zbytečný přídavek
velice se klame
Mléko jest též jedinou živo-
čiTnou potravou kteráž požívána
jest v značnější míře syrová Je
to zárovtfi zplodina která podlé
há rychlým změnám a značným
rozdílům ve svém složení Mléko
nedá se umyti aby se z aěho
všechny možné nečistoty odstra
nily jako je tomu u masa Ono
nedá se též po delší dobu udržeti
za podmínek obyčejných aby ne
prodělalo různé změny kteréž
mají za následek ztrátu- Pak jeho
povaha jest takovou že nedá se
hodnota jeho dle zevního vzhledu
tak snadno posuzovati Tyto okol
nosti mohou nepochybně býti pří
činou toho alespoň z části že se
mléka až dosud poměrně tak málo
spotřebuje Avšak ať je příčina
toho už jakákoliv jeho upotřebí
telnost v domácností ančla by býti
přece jen lépe známa Mezi lidem
panuje náhled Že mléko je mléko
že jrái-n kvart je jako drahý ne
hledě k tomu odkud pochází
aneb z čeho sestává ' Náhled ten
jest však nanejvýš mylný Mléko
není zplodina stejnoměrná nýbrž
rozeznávají se četné druhy tohoto
tak jako rozeznáváme různé druhy
kávy cukru mouky atd
Hodnota mléka záleží hlavně a
především na jeho čistotě Mléko
musí býti prosto všech cizých lá
tek ma-ii bytí povazováno za
dobré Pak musí býti zdravé a
pocházen od zdravých krav ze
zdravé náležité píce musí býti
bohaté na tuk což řídí se dle toho
od jakého druhu krav pochází
Ať dodavatel neb spotřebovatel
mléka měl by se naučili znáti jeho
hodnotu a dle toho je též octHo-
vati Mlékaři měli by se snažiti
dodávat! jen mléko nejlepší a též
i za ně počítali kdežto spotřebo
vatelé neměli by se nikdy ohlíželi
na nějaký cent na kvartu když
dostávají mléko skutečně dobré a
cenné
jen nepatrný kapitál v nich ulože
ný proto onu nedostatečnost ta
kového hospodaření nepociťovali
Když však přišel člověk druhý
musel přirozeně vynaloŽiti již vět
i ší sumu peněz na stejný počet akrů
a prot" bylo mu soaíiti se chtěl
li vyjiti téžiti ze stejué rozlohy
více Miuel tedy pouiívati lepších
způsobů obdélivání Nyní muaí
Mrmář vložit! více peněz do po
trnka více peněz do dobytka do
plol do nářadí a do budov on
musí obdělávali i pozemky kteréž
dříve ladem Užívaly a sklidí
všechno co vypěstuje
Několik minulých roků známe
nalo pro zemědělce léta prosperity
Pozemky na celém západě stouply
v cenách neobyčejně Jak budou te
dy nynější majitelé těch drahých
pozemků hospodařili aby se jim
kapitál v nich uložený vyplatil?
Musí snažiti se vypěstovali větší
úrodymusí pozemky své lépe ob
dělávali a hnojili a zároveň též plo
diny střldatiaby půdu nevyčerpali
Střídavým hospodařením dů
kladným obděláváním půdy a vů
bec intensivnějším hospodařením
nežli v minulosti pak chovem
nejiepšfch plemen dobytka skrmo
váním vypěstovaných plodin to
muto využitkováufm všech od
větví hospodářských a náležitou
vypočítavostf lze docíliti ze zdra
žeoých pozemků i zvýšeného vý
těžku aniž bychom je vyčerpali
Mření pilousi obilních
Abychom se uchránili pilousů
musíme sýpky náležitě vyčistit
nežli do nich nově vymlácenou —ul- a~aí„í xaa i -w-u
tě až po dojení když bylo mléko
Látky jež mh-ko puruSují
Kdo zabývá se mlékařením
velké mířeměl by vždy dbáti toho
aby se v píci kravám podávané
nenacházely žádné látky příliš za
páchající Divoký česnek rostou
cf v pastvinách řepa a podobná
krmiva obsahující aromatické
oleje jsou mléku vždycky na újmu
Krmiva se silným zápachem jako
ku příkladu silážměla by se krmiti
vždy po dojení a nikdy při dojení
aneb před ním neboť jinak bylo
by to patrným na mléce i másle
Píce vůbec neměla by se nikdy
během dojení ve stáji nalézali
Zápach siláže i jiných krmiv pře
náší se vzduchem a je-li vzduch
piny tonoto zapacnu přenese se
tento i na mléko Pakli však krmí
se siláží aneb jinými podobnými
krmivy o kterýchž se říká že
pšenici ukládáme- Pak je též žá
doucno všecky štěrbiny v prknech
hlíno zamazali a celou sýpku
vápnem vybíliti Sýpka má býti
dobře stavěna aby neměla mnoho
štěrbin a pak třeba ji každoročně
nalezne aesinieicovati Nezii se
počalo používali sírouhlíku (bi-
suipmae ot carbon) ohřívalo se
obilí pilousem napadené teplotou
140 st F po osm až deset hodin
čímž se hmyz ooen zničil
ze stáje odstraněno nikdo na
něm ničeho nepozoá Zápach ten
nepřenáší se tedy na mléko v' těle
zvířecím nýbrž již venku když
bylo nadojeno a přišlo do styku
se znečištěným vzduchem
ítezání roubů
V mnohých našich sadech nale
zá se velké množství stromů jež
Tento I by zasluhovaly přeroubování ně
způsob nebyl tak snadným k pro- jakými žádoucnějšími a lepšími
vedení a proto též nebyl příliš druhy ovocnými Za teplých dnů
často používán Pak doporučo- únorových a březnových naskýtá
val se též tabák BÍra a mnohé jiné I se nám nejlepší příležitost nařeza
součástky avšak 1 ničím nebylo ť 8 dostatek roubů se stromů
Jak počínatl sl při choleře ?f pří
Cholera vepřového dobytka je
nakažlivou a je třeba použiti všech
možných prostředků abychom sejí
uvarovali a šíření jí zamezili První
věcí když se cholera v našem stá
dě objevila jest odstranili dobytek
z nakažených chlévů a oddělili
zvířata zdravá od nakažených
Ovšem že mezi na pohled zdra
vými mohou býti též některá na
kažená u kterých se nemoc objeví
třebai o něco později
Nakažená prasata měla by ošet
řovat! jen jedna osoba a lidný
pes ani jiné zvíře nemělo by mít i
lze dodělali se úspěchu kde jed
nalo sr o větší množství obilí
Nejjednodušším nejpůsobivěj-
sím a nejlaciočjŠím ze všech pro
středků k ničení hmyzu v ulože
ném obilí jest sírouhlík Aby se
uchránilo obilí před poškozením
hmyzem musí se na ně hned po
uložení do sýpky použiti sírouhlí
ku Sírouhlík je tekutina těkavá
kteráž se velmi rychle vypařuje a
vydává silný kořenný a otravný
zápach Výpary jeho jsou těžší
nežli vzduch a proto padají k pod
laze prostupujíce obilí a vše co ži
vého v něm usmrcují Látka tato
je výbušná ale proto přec můžeme
jí použiti beze všeho nebezpečí
když se bedlivě chráníme přiblížiti
se se světlem neb zapálenou
dýmkou k místu kde jsme ho po
užili Látka tato může se naliti
přímo na obilí aniž by se tím po
škodila hodnota tohoto ať již k
setbě aneb na mletí Na jednu
tonu uloženého obilí spotřebuje se
asi jedna libra rovnající se asi
jedné pintě Tekutina nalévá se
obyčejně do mělkých talířů kteréž
se postaví na nejvyšší místo obil
né hromady Cena sírouhlíku ko
lísá od 15 do 30 centů za libru
což záleží na čistotě a na množství
jaké kupujeme
druhů oblíbených Rouby tyto
uschovají se ve vlhké hlíně až do
doby než doba roubování nastane
— Ponechá li se smetana příliš
zakysnouti nechá li se příliš dlou
ho na mléce státi aneb udělá-li se
na ní Škraloup můžeme z:ela
jisté očekavati ze bude máslo
mramorovité Hleďte se příčin
toho uvarovat!
— Mezi dojnicemi panují vzhle
dem k jich užitku veliké rozdíly
Některá kráva nedá při stejném
krmení a ošetřováni ani polovici
užitku jako kráva druhá Pěstitel
dojnic měl by k tornu bedlivě při
hlížeti a každou špatnou dojitu
odstranili poněvadž ona pohltí
uziieic dojnice dobré
Zničený palác Tuilenes nachá
zel se v oné Části zahrady mezi
moderní ulicí Tuileriei a branou
vítěznou Jméno své nese od ci
helny jež na tomto místě kdysi
stála Oa tuilerie — cihelna) Se
stavbou započato z Marie Me
dicejské a skoro každým panovní
kem pozdějším byla část stavby
přidána az do pádu císařství Pa
lac stal residencí královskou
teprve za Ludvíka XV Shromáž
dění ústavní bylo odbýváno zde
Zde Žil Napoleon I a Josefinou
roku 185a jeho synovec prohlásí
sebe za císaře a Eugenu za císa
řovnu
Palác byl čtyřikrát napaden
lůzou Při pádu císařství dne 10
srpna 1792 po útěku Karla X
Kambouilletovi dne 28 července
1830 po útěku Ludvika Filipa
dne 24- února 1818 a dne a září
1870 po útěku císařovny Eugeoie
po bitvě u bedaau
Palác bl zapálen kommunisty
dne 23 května 1871 Sudy s pra
chem byly sem přivezeny posta
veny do paláce podlahy polity
petrolejem a v několika hodinách
ZDÍčeno bylo kommunisty to co
po léta pilaě s velkým nákladem
stavěno V 11 hodin večer Fe
deralisté opustili palác a
hodinu odpoledne zasáhl ohefi
uvnitř nahromaděoý prach a ná
sledovala pak hrozná exnlose
Praví se že důstojníci kommuny
pozorovali celé to strašné divadlo
terrasy Louvrů
IV
Jak rrailtkoTatl drahé pozemky
Když počali se staří pionéři vý
chodní usazovat! na rozsáhlých
lánech západních prérií kteréž
úrodností svojí překvapovaly vě
novali vzdělávání jich poměrně
málo pozornosti Půda byla tk
bohatou a úrodnou že se jen stá
le oralo selo a sklizelo tak jako
by' postup tento měl zůstati ne
změněným až do nekonečna
Tenkráte bylo lze koupili poze
mek od vlády za tu nejnižší cenu
aneb byl zcela zdarma jako home
stead neboli domovina A'dokud
bylo takovýchto úrodoých po
zemků dostatek byla cena jejich
nízkou Nyní však uběhla již ně
jaká doba od toho času kdy bylo 1 1°
možno dostali pozemky způsobilé nlbo
k zemědělství a blízko trhu se na-1 jízdárně hledajíc tam útulku
lézající zadarmo Kdo nyní 7-iirada byla zamilovanou pro
chce nabýti íarmy musí ji koupiti menádou a hříštěm dvoru krále
od někoho kdo stal se uí ieií ma- Ludvíka XIV Ktmonné lavice
jitelem blíže kaštanů při západní straaě
První osadníci jak jest vše- ke Pláce de la Concord- byly
obecni známo hospodařili zpúso- zhotoveny za Robespierra by sta
sobem nedbalým a mrňavým Oailřl zde pohodlně sedící mohli po
měli veliké množství pozemků a' zorovatt bry mladých
Paříž
(Píše J D Eduard NavrAtil)
III
"okratoTíof
Jardln des Tulleries
(1'aric Tullerlea-akjf)
Park Tuileries zaujímá plocku
30 hektarů a rozdělen jest ve dvě
čisti Jedna část kde dříve stá
val palác Tuileries upravena jest
v moderní park 1 tak krásnými
květinami a ozdobnými záhony že
rád prodlí tu každý dle možnosti
druhá část pak jest posázela stro
my v jichž příjemném stínu za
doby letní obecenstvo prochází se
neb sedí na židlích a lavicích na
slouchajíc rozkošné hudbě vojen
ské jež každý den hodinu zde
koncertuje Zde v parku je velmi
mnoho krásných soch As ze
středu této moderní části je krásný
pohled na obelirk na Pláce de la
Concorde Avenue des Champs
Elysées a na bránu vítěznou Park
tento má 4 rozkošné vodotrysky
kolem nichž malí Pařížané zkouše
jí své "nánTbřní lodi" jež možno
zde najmout
Na severní straně parku je ter-
rasa kolem niž královská rodina
srpna 1792 utíkala do Národ-
shromáždění odbývaného v
Palais du Luxemoourg
(Palác Luxemburalcý )
Dříve než navštívíme palác
museum Luxemburské projděme
se v parku lenž zřízen lest re
oaisancním slohem v harmonii
okolními budovami Test místem
velice oblíbeným nejenom mladý
mi kteří zde mají zřízena hříště
kolotoče a houpačkyale i starými
kteří procházkou v kaštanových a
plantanových hájích po krásných
terrasách prohlížet! mohou nesčet
né ty sochy královen s vynikajících
žen francouzských a fontány Jed
na socha představující Margaretu
z Anjou chránící svého syna nese
nápis jenž se mi obzvláště líbil
'Nemáte-li úcty před proskribo
vanou královnou měite alespoň
úctu před nešťastnou matkou"
Margareta z Anjou byla man
želkou Jindřicha VI krále angli
ckéhoa je známa v historii Anglie
svou oavanou jiz projevila za
války Obou Růží v Anglii (1429 —
482)
Park jest ve čtvrti Latinské
skoro výhradně navštěvován stu
denty a zámožnou střední třídou
ve čtvrti této bydlící Vojenská
hudba koncertuje zde každé nedě
le úterý a pátek od 4 - 5 hodin
odpoledne což ovšem přiláká
množství obecenstva hudby mílov
ého Uprostřed parku je velká
osmihranná prostora s krásným
velkým vodotryskem a sochami
jež Cell proti paláci Celá tato
prostora je obklopena terrasou
onrazenou krásnou balustrádou a
oněmi shora uvedenými sochami
vynikajících žen francouzských
Dále v parku nachází se sochy vv-
ikajících mužů francouzských
ako Watteau Eugene Delacroix
atd Okrasou parku je fontána
Marie Medicejské Jest to podél-
á nádržka s fontánou renaisančni-
slohu zřízena Marií Medicej-
kou 1620 jež představuje Acis a
Galateu prozrazenou Polyphemem
ejí okolí je plno zeleně a svěžesti
t to vskutku poetické zákoutí
Zde často mladí neb staří hází
ptákům v hejnech sem přiletují
cím drobty jež tito často z rukou
berou neb nechají se i hladili
Tak krotcí jsou ti malí opeřenci
pod vlídným zacházením útlocit
ných návštěvníků parku!
Pokratuvani bud
Se v
' Fueilleton
Touby Neb 11 proalnoe 1B08
tomhle Linwood Neb'
přece jen jsou kabrřláci dokazuje
zpráva kterou jsem včera odtam
tud dostal po telefonu bez drátu
Sedím u psacího stolku když
tu pojednou zalehne v uši mé
tlumený hlas volající "Fricku''
název to jímž mne v Linwood
pokřtili Vztýčím rychle hlavu a
zvolám zvučně: "Hello"! Hned
na to spustí dobře známý "Pokro
ku Západu" linwoodský Šotrab:
"Milý příteli mám 8 tebou sdě
lili smutnou zprávu Potkalo mne
vážné neštěstí a poněvadž dlouho
by to trvalo než by tě dopis můj
v těch horách stihl chápu se pří
leŽitosti která se mně naskýtá a
dávám ti zprávu o neštěstí tom po
telefonu bez drátů kterýž vynašel
náš slavný trumpetista p Jan
Pele Nuže poslyš: Moje nebo
há manželka spala v zadu v poste
li a chuděrka spadla se schodů
Zle by to bylo s ní dopadlo nebýt
její tělnatostil Já uleknut vysko
čil jsem z postele ale dopadl jsem
na neštěstí pouze na jednu nohu
kterou jsem si váhou svého těla
vtlačil do sebe tak že ji mám
nyní o palec a půl kratší Viď
Fricku že to je hrozné neštěstí řl
Pan doktor mně ale povídal bych
jen pil tu Korbelová hořkou ta Že
mi nohu zase vytáhae MíS dobře
že jsem zvyklý poslouchat a proto
dělám co mi ten učený pán pora
dil a to hodně často"
V tom jsem spozoroval že se
otevřely dvéře u místnosti v níž
Šotrab mluvil do telefonu a hned
u 10 rozpreai se roznovor mezi
Sotrabem a mezi příchozím kte
rýž nebyl soudě dle hlasu nikdo
jmy než p Emil Folda tamní
zdárné prospívající bankéř "Dej
te sčii) eúuu Korbelovu brandu
povídá příchozí "je mi velmi zle
Dostal jsem od Krejčího jaťerníee
a jedl jsem více než bylo radno
nyní mi česnek skáče z krku
IIT K _ v
jcu vezmete ave za seoou po
vídá Šotrab "ty to již spraví
Hrníčky se v žaludku slehnou
bude zas dobře"
V tom přišel do místnosti občan
jiný jejž jsem poznal ihned podle
rámusu jaký tropil Byl to Pepík
(-ernycti ten "ludge Naříkal
si na hroznou žízen a byl na místě
hotov vypít třeba celou várku
Při tom stále láteřil že se lidé
málo žení že mají na linwoodském
banku sanoho peněz kdežto on
sám jich má málo na tabák z ně
hož by mohl nadělat hodaě dout
níků a zajet s nimi k tomu Habrlá-
kovi do Abie Lamentaci Pepi
kovu přerušil pojednou Šotrab
hlasným vítáním: "Dobré jitro
pane Dudo!" Jaká to gallantnost
pomyslil jsem si v duchu věru že
bych nikdy podobné nehledal v té
obrovské bečce Však Šotrab věděl
dobře co dělá neb ihned opáčil:
Nu tak co Tomášku nejočástneš
ani na tu výhodnou prodej? Jak
vidíš jest nás tu pouze několik
vybraných" "Nu nalej to! Však
jsem věděl že přijdu právě i
čas" odtušil pan Tomeš V o
kamžiku zaslechl jsem cinkot skle
niček jako by si byli přátelé při
ťukli načež nastalé ticho přeruše-
ao bylo novým příchozím Byl to
pan Jan Felc tentýž Pele kterýž
jak Čtenářům "Pok Záp" již zná
motak znamenitě zahrál tomu do
bytečku v TicháčkověpastruMusil
býti dle všeho po nehorázné opici
neboť si poručil polékuz rajských
jablíček a hned se dal do vypra
vování jak ten drolič který ne
dávno koupil od souseda Dudy
znamenitě drtí s že se svým dro
ličem postaví se proti každémn
jinému Chvála droliče potěšila
Tomše tak že "šlápl" ještě jed
nou V tom se ozval ženský
hlas: 'Ty starej pošli Milouše za
čtvrťák pro maso na Dolévku"
'No jo!'' zabručel Šotrab načež
jej bylo slyšet jak radostněji
zvolal "Haló Haló Vašku kde
pak jsi se tu vzal?!" A již slyším
jak to plácá — podávají si patrně
ruce "Jedu na bank! Nerad
mám u sebe moc peněz'' A tu
jsem ihned po hlasu poznal nově
příchozího Byl to Váša Habrdlák
Uřídil z Abie kterýž bez nucení
"šlápl" asi třikrát za sebou A
aiusil jim ten truSk znamenitě
chutnati Inu oni ti Linwoodští
umí dobře táhnout jsou blíže řeky
pijou jako okouni Najednou
počal Pele povídat něco pro za
smáni Vyprávěl o starém Vávrovi
Vincovi Koskanovi také muzí
kantech že prý jednou když šli
od muziky notně nachmeleni a
když přišli k lesu vzkřikl z nena
dání Vávra na Vincu: "Vinco
raj!' Vinca ruče uposlechl a po
čal hrát Vávra spustil také a brá-
prý o sto šest jako nebožtík
vanda Eudák ze Strakonic Měli
totiž chudáci za to že stromv
jsou lidé Konečně prý ale přišel
starý Komárek a muzikanty za
□a! aby tnu neplašili hoiubv
Vypravování Pelcovo rozesmálo
šechny nejvíce ale starostu
Pudníka" tak že jej až Šotrab
musel napomínat aby si smíchem
ne3trhal v mozku žíly Kdvž
mích ustalspustil zase Habrdlák
jak prý jedenkráte když u něho
byla muzika nějaký Fricek a sou
druh jeho Jirka vzali hrobařovi v
Abie kozy a dali je kostelníkovi na
půdu Tu jsem se ale nemohl již
zdrželi a hrozně jsa dopálen za
řval jsem do telefonu bez drátů
vy jeana Danao— ' Dale jsem
ale nemohl pokračovat neboť ku
hferdové přerušili spojení Však
podruhé budu opatrnějším Váš
Macek
líebraska vw
f Business
ř " J
Skorthand
College
Pohled na odbor obchodní a ban korní
Boyd BiIIdlHf roh 17té a
Hirney ni Omaha Neb
Obckodot yaMm o4 počátku
Schválena řldítely vyšších
škol předními otchoJníky
soudním' zpravodaji - -
Zřtuna přtd dtvlti lety Školu jil není rovni
Zamřstnivá nrjschofntjtt ulitele
KUČMU!'
StrojojisectTír-duvi
„PrakHcky
a dokonale
"ÚPLNĚ DOISIOlíT-AJli-á
:
Nejlepší a nejdokonalejší ostav na západě
$3000 uloženo min roku v nových psacícb strojích
$2500 uloženo v novén zařízení odboru obchodního
Další poschodí pronajato k pohodlí žákS
Místa opatřena 90 proc všech loňských Žáku
Opatřujeme práci pro žáky mimo školních hodin by na
stravu vydílatl sl mohli
Podzimní tib počne 2 září
HF" Pište si pro krásný katalog zdarma aMa
ADRESA
-—A C ONG A M LL B pres
Oa£LA23LA NEB
HAMBURSKO-AMERICKA LINIE
Společnost tato ndržnje celý rok pravidelné špulení s Evropou dvon
Šroubovými loděmi Sejrychlřjší jízda z New íorkii do Himiburku
Lodě odjíždějí ve čtvrtek r sobota
Hambursko americká Linie Jest nejsiarfií Německá Trans-Atlanticki Parol 'n-
veDni společnost a vlastni 302 lodi majících úhrnnou snesnost 541083 tun 95 1
těchto Jsou veliké námořní parníky zahrnující 24 dvoušroubovýck parolodi
které ku pohodlí cestujících zvlášť zařízeny jsou Takový počet parolodí ne
vlastni žádná jiná společnost Ohledně přeplavu a cen obraťte se na
HÁMBURG-AMERICAN LINE
aroplav Spol Sev-nčmeckého Lloydu
Po parolodíh expresních nejrychlejší jízda přes
moře za 5 dní 15 hodin a 10 minut
P parolodích ezpressnícn z New Torku do Břemen 38 OB
Po parolodích prav dělných z New Yorku do Břemen $3000
ro paroioaicn expressnica z Břemen do New Yorku $3860
Po parolodích pravidelných z Břemen do New Yorku (3650
JELRICHS & CO 5BroadwayNew York
— Cfllavní jednatelé pro z&rarlúk_
H CLAUSENIUS & CO SSfžSSSř—
eg-Glass-Andreesen Hardware to
— prodáv ve velkém
Ti&čené vyrážené r lakované plechové náčiní — Cfne7aný plech
ž!ezný plecb a Kovové zbo' - Ostnatv drát hřebíky nožířské
zboži oicykly střelti zrraně náboje asportovise zooži
9th & Harner ulice - Omaha Nehr
Po nijakých ]l padenít roků dávaly matky
Hhs Winbuw's Hootbinq Sthdp ditkám
vím v dob Tir&stu tubn Bfráte riHnmvn
vány o klid no? ní dobou nemetenými dítkamlí
r sk 11 ano pinie ai ínneaoianeT 'Hra Wln
I0W1 Soothlng Byrup-' k détakemu virtitu
uba Hodnota Jeho Je oeocenttelná Tento
uienci maiemu trpneii Totametkn FfldríuJ
te te bo matky neuděláte tádnou chybu
Tento ryléíi projeto pravldluje dřeva aíalu
dek předejde větrové kolice obraíkJuJe dá
ni imírilute aántt a dodává oMeratveni a
tilu celému tilu "Mra Wlnlow'i Soothlng
oyrup pro ueutKou oomenu auoa tc příjem
nou chuť a Je dělán na predpla Jednoho nej
inamenltejilho a nejitarillho iennkáho lékaře
a oáettovatele ve Spojených Státech Je na
prodej u váecta lékárník! na celém avet Ce
na dvacet pl oentl láhev Vidy iádejM Jen
'Has WimiLow a Boothmo Strop"
Chcete býti zdrávi bez pa
tentních léků ?
Pak se musíte usaditi v ckresu
Polk Mo kde jest ta nejzdra-
včjší krajina na jihozápadě Na
100 českých rodin sp tam usadilo
za poslední dva roky všichni jsou
zdrávi měli krásnou úrodu a mají
zajištěný blahobyt O český po
pis krajiny a podrobnosti pište na:
The Ben F Leonard Realty Co
Bolivar Mo ' PiSte česky a pan
L W Doagres mladší společník
firmy víe pro Vál obstará (19
íC n o
a-ti ra ' ea
Severův
Balsám
pro plíce
jistý lek proti
kašlu nastuzení chraptivo
sti zánětu jrůdušok a plic
chřipce záškrtu bolestem y
krku a všem chorobám plic
Cena 25 a 50 centu
Severův
sv
Q
Goíiiarda ®
vždy uleví bolesti revma- 2?
tismus neuralgii otok}'
vymkniiriny ílmi přemožc- ©
ní a všechny záněty @
Cena 50 cnnt& 0
Y vvlkDl-lGrvl 1®
® vyléčí všechny krevní a kožní nemoce krtice vředy %
g nádory růži slaný tok zvětšené žlázy g
$ a všechny syfiíistické nemoce §
© C3BKTA $100 ©
o
Severův
životní
Balsám
@ upravuje zažívání povzbu
dí zuje chuť k jídlu přemáhá
gjv zácpu bolesti hlavy a všech
~ nu slabost' Hodí se zvláště
© pro lidi staré a slabé
Severův
Silítel
ledvin a Jater
přivádí tyto orgány k pra
videlné práci lečí překrvení
krvavé močení písek řezav
ku zánět ledvin žloutenku
a katarrh měehýře
Cena 75c a $125
o
o
'L— IIIMI I I a _ ' JLWIII 1111 I III --
Jos Yopálka
ŘEZNÍK A UZENÁŘ
na 5 a "WllUam ul
mi T aaaobt rUj oellapii Tfbtr Smtél
maas vielio druhu Jako l wý ttlaftb Týrak
ka oMnarakjcb Kopte n nebo na akoallm
a Bjlliujem raa te podruhé pFljdvM aaa
Zboil se dováží a mftiete si je ob led
nati telefonem TeU A 1922 '
Í1i
-1
i