Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 24, 1902, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Na bonbé po vzácných květinách
Dobradruiitvt Geerge Barraulta
SMrki orchideí pí Wilsonové cenina
na $500000
Když Saaden proslavený sbě
ratel orchidel z Londýna opouštěl
Filadelfii kde prohlížel největší a
nejproslulejší sbírku orchideí ná
ležející paní Wilsonové pronesl v
rozmluvě k jednomu americkému
zpravodajovi tato slo a:
"Viděl jsem nejen nejkrásnější
sbírku orchideí na světě ale po
znal jsem také hrdinu jemuž paní
Wilsonovi ml co děkovati za nej
krásnější exempláře orchideí"
Sbírka orcbideí píWilsonové čítá
aoooo kusů i páčí se na pul mili
ona dolaru Sbírce a ošetřování
orchideí věnoval Francouz George
Barraalt svůj Život a po čtyři roky
vzdoroval těm největším nebezpe
čím a častokráte vyváznul smrti
jen a největším namáháním ale to
ho nelekalo jen když se mu po
dařilo něaký vzácný exemplář
orchidee nalézti
Jednou hledaje sněhobílou or
chideí o níž mu vypravoval jeden
indiánský průvodčí v Columbii
spadnul se srázu 2000 stop vy
sokého Na svých honbách po
orchidech byl mučen několikráte
byl nucen hájiti svůj život proti
útokům a jedenkráte černí mra
venci by ho byli téměř užrali Ze
spárů žluté zimnice vyvázl skoro
zázrakem Vedle toho byl oloupen
a opuštěn od svých průvodčích a
ponechán v bezvědomí v lesích
aby tam bez pomoci zahynul
Při tomto hledání vzácných
divokých květin byl také jat a
přinucen bojnvati v columbickém
vojsku a v čele tohoto vojska jako
vůdce dobyl také skvělé vítězství
Konečně byl též od povstalců za
jat a poslední zpráva přišla od
něho z malé horské vísky vzdále
né 20 mil od Bogoty
Tam Barrault se skrýval a při
toui hledail uílc vzácné exempláře
orchideí aby jimi obohatil sbírku
pan! Wilsonové Die jeho dopisu
měl asi 400 ntjkrásnějSích druhů
nashromážděno jež nechtěl k do
pravě žádným průvodčím svěřili
ale Sekal na příležitost aby mohl
po Magdalena řece unikaouti a
dostati ae do přístavu a odtud pře
' plaviti se do Filadelfie se svým
pokladem
Barrault se musí skrývati pokud
zuří nynější revoluce v Columbii
poněvadž jest vojenským uprchlí
kem z vládního vojska a uprchlým
zajatcem z rukou rebel i a na jeho
hlavu je vypsána odměna
Odvážný tento Francouz se do
stal do nynější revolučni války
bez vlastní viny asi před dvěma
roky Tenkráte navrátil se do
Bogoty se svou výpravou průvod
Čích a 1 mnohými exempláři or
chideí které chtěl dopravili do
Filadelfie Columbičtí úřadníci
dozvěděli ae mezitím že Barrault
je bývalým francouzským důstojní
kem a v Bogotě ho zatkli a přinutili
že musel vstoupiti do columbické
armády kde ho učinili ihned ka
pitánem
V několika bitkách s povstalci
se Barrault tak vyznamenal- že
vládní generálové bez jeho rady
nepodnikali žádné tažení a útoky
a oddělení Barraultem vedenému
přidělen byl vždy ten nejobtížnější
úkoL
V sedmé srážce kterou prodě
lal byl těžce poraněn a revoluci
onáři zajat a uvržen do vězení
kde' střežen byl silnou hlídkou a
zůstaven zde beze váí lékařské
pomoci Asi po šestí stěsících
silná jeho konstituce zvítězila nad
nemocí ' a Barrault jedné noci
omráčil strážníka" jej hlídajícího
a dostal ae z vězení ač sa ním
poslán byl déšť kulí od ostatních
strážců Po dvoudenním útěku
dostal s do Usů živě se kořínky
a bylinami a potloukal se prala
s?m až k malé osadě kde o revo
luci ae docela nic nestarali
Zde sí najal opět četu průvod
čích a lezců stromových neboť
jedině domorodci dovedou vylézti
na vrchole _ obrovských stromů
kde orchidee rostou a počal pá-
trati po nejvzácnější orchideí se
sněhobílým květena
O této orcbideí dozvěděl ae
Barrault hned jak přijel do Bogo
ty a dosud ji maraě hledal Tebdy
v Bogotě najal si tlupu Indiánů a
a nimi ae vydal aa cestu do pra
lesů na pátrání po bílé orchideí
Barrault jel na mezku za jedním z
indiánských průvodčích kterýž
výprava vedl po úzké stezce strmé
tkály Tu pojednou se podpínka u
sedla Barraultova mezka přetrhla
a on spadl náhle dolů do propasti
Na štěstí však byl zachycen 100
stoD doleji v koruně košatéha
stromu a to ho zachránilo před
jistou smrtí poněvadž prohlubina
▼ místech těch byla 2000 atop
hluboká Indiáné zděšeni za něja
kou chvíli nakoukli do propasti a
tam spatřili Barraulta ležícího v
koruně stroma a volajícího na ne
tby mu pomohli Indiáné ihned
odvázali provaz se sedla mezka a
spustili ho Barraultovi který ovij
cal ho kol svýcn prsou a ui oyi vy
tažen nahoru Mimo několika po-
Ikrábanin nestalo Barraultovi
Za dva týdny na to když měl
již hezkou sbírku různých vzác
ných orchideí napadena byla celá
družina bahenní zimnicí Jeden
rudoch za rudochem podlehli této
nemocidva z průvodčích zemřeli a
Barrault musel zanechati pátráni
po orchideích a ošetřovali nemoc
né rudochy Konečně zastižen byl
i on sám zlou touto nemocí a jak
sa z ní zotavil to dle Vlastního
doznání které učinil v dopisu
jeaš po dlouhá dobi doslal se do
Filadelfie sám neví Byl to prý
pravý zázrak Trvalo to několik
měsíců nežli jeho silná konstrukce
nemoc přemohla a když konečně
se zotavil tak dalece Že mohl se
zase vydati ku sledování svého
cíle tu jedné noci když pohřížea
byl ve spánku indiánští jeho prů
vodčí ho olouoili o všechno co
měl ano i jeho draze ziskaoou
sbírku orcbideí mu ukradli a zmi
zeli Když se Barrault probudil
neměl ani aousta aby se ním na
sytil a proto mu nezbývalo ničeho
jiného nežli dostati se z pralesů
co nejrychleji Jsa veden stezkou
která ještě úplně nezarostla a již
zrádní indiánští jeho průvodčí vy
sekali s ohromným namáháním
dostal se po desíti dnech živě se
kořínky a bylinami do malé osady
horské kde celý týden odpočíval
jsa úplně vysílen Jakmile se po
někud zotavil najal si v horské
této osadě novou výpravu a s ní
vydal se opět do pralesů avšak s
touto výpravou měl ještě horší
štěstí nežli s předešlou
Indiánští jeho průvodčí se proti
němu vzbouřili a chtěli Barraulta
zavražditi Ten neměl v tom oka
mžiku jiné zbraně nežli svoji šavli
s níž však umí znamenitě zacházet
a touto svou nerozlučnou ocelovou
společnicí probodnul tři útočící
Indiány a tři jiné zranil
Ostatní rudoši obdivujíce se
brdinnosti a obratnosti Barraulto
vi stali se mu od té doby věrnými
společníky a průvodci a pomocí
jich nalezl mnohý skvostný exem
plář orchideí který nyaí zdobí
sbírku paní Wilsonové
Po oné obdivuhodné sněhobílé
orchideí však dosud Barrault pátrá
a ač je tomu již 4 roky co mešká
v pralesích jižní Ameriky nepo
dařilo ae mu dosud tento vzácný
květ nalézti
Z PŘÁTELSKÝCH KRUHŮ
DAVID CITY Neb — Red
"Pok Záp"! Musím vám sděliti
že opět vstoupil ve stav manžel
ský po dvouletém' vdovstvf p Jos
Černý s pí Marií Pelikáoovou
vdovou Pan Josef černý čítá 48
roků stáří svého a choť jeho Marie
46 a tu opravdu není divu že ten
zbytek života nechtěli ztravit beze
všech radostí 1 žalostí Vždyť Bůh
sám dal Adamovi ženu aby ho
časem těšila a někdy také zlobila
Ze to jde se ženou někdy hodně
zle jest ovšem pravda ale bez ní
to snad jde ještě hůře Tobo nám
teď podal důkaz p Josef Černý
Párek oddáván byl naším soudcem
v našem noteiu za přítomnosti asi
čtyřiceti pozvaoýcb hostů Po
oddavkách byla hostina a můžete
se již domyslili že ani to boží
pivečko při ní nescházelo K do
vršení přátelské zábavy Frank
Vaněk ještě se dvěma chlapci
"hladil bouale a tu věru není
divu že nejen mladí ale i ti staří
vyhodili si jak náleží 'z kopejtka'
Ano i nái vážný jinak soudce byl
vesel hned taká hrál a opČ: o sts
lest tančil A tak ae vše v radosti
skončilo Novomanželům pak ze
trArm nnUmnÁhn nři K JjvOl
— — r ' r i fc— j —
svij v radosti dokončili a zbyteč
nými věcmi si ho neztrpčovali
Františka Otoupalík
poněvadž se mlácení velmi zdrže
lo a v našem okolí se mlátí teprve
nyní A ke všemu jest ještě velká
nouze o mlátičky poněvadž se
zde sází mnoho oříšků Oříšky platí
teď 70 ctů buši Nevím určitě]ak
komu moc vydaly ale nám vydaly
35 bušlů po akru Jest to ta ne
výnosnějŠÍ plodina pro pozemky
písečoaté poněvadž se nať vyrov
ná každému jeteli a poněvadž
kořání táhne ze vzduchu mnoho
dusíku Čímž sc docílí bshaíčho
základu to blahobytu far-
Frank Marek
PETERSBURG Va 11 pro
aince — Red "Pok Záp"l Při
jměte vřelý dík za vaši práci a
péči jakou věnujete svému Časo
pisu za tak malý poplatek ZároveB
viak přijměte vřelou soustrast že
se mezi odbirately vašimi nalézají
jcítě tak neuznalí lidé již nechají
si darmo xasýlat tak cenný časopis
zvláště nyní eo se pan Janák stal
jeho spolupracovníkem Myslím
že by bylo moudré aby každý
rolník jakož i dělník jenž by se
někdy mínil stát rolníkem
podporoval tento časopis ježto
dle mého mínění není daleka doba
kdy nastane přebytek dělníků ve
velkých městech Proto každý
uvědomělý muž by měl na to pa
matovat a odejít odtud dříve než
bude pozdě a měl by si zaopatřit
vlastní svůj domov aneb se aspoň
přispůsobit k prakci rolnické
My zde ve Virginii jsme měli
tento rok jaro spozděné o jeden
měsíc dle jiných let a podle toho
to také vše pokračovalo Vše co
bylo sázeno pozdě uvedlo se lépe
Zvláště podzim zde byl příznivý
poněvadž byl teplý a vlhký Dne
15 října byl první mráz a pak
bylo zase teplo až do 8 prosince
Pak dva dny mrzlo a dnes n
prosince jest zase teplo tak že
není mrazu ani v noci Pro far
máře pěstující tabák bylo to
velmi výhodné pro příprava tabá
ku pro trh ale pro zemní oříšky
(peaouts) taká pohoda není dobrá
hnoje
mera
DUNCAN la 12 prosince
Red "Pok Záp I Zasýlám vám
předplatné na váš časopis jehož
jsem odběratelem ]iz 10 rouu
Milým mně byl zvláště ve staré
vlasti když jsem tam byl letos
návštěvou Četl jsem ho u p F
Srba v Mišoviclch u Mirovic
jemuž bo předplatil syn p Frank
Srb od Howells Neb Byl jsem
vždy velice zvědav co jest nového
v mé nové vlasti — Americe
Rád čtu cestopis p Navrátila
neb jsem též podobnou cestu
letos prodělal jako on Píše prav
du Já jsem též bylmavštívit rod
nou starou vlast Zajisté že se
každý rád podívá za dlouhou dobu
na své rodiště na přátele své a
známé A věru učiní to na člově
ka mocný dojem když po dvaceti
letech octne se opětně v krajině
kde se zrodil kteráž se za tu dobu
změnila tak velice že změnu tu
ani netušíme až teprve když tam
přijedeme nazpět Málo koho člo
věk už pozná A jaké jest radostné
shledání s přáteli a známými'
Moje rodiště jsou Mišovice u
Mirovic Když jsem se poněkud
nabažil pohledu na rodný svůj
kraj a potěšil se se známými a
přáteli konal jsem vyjížďky do
krajů jiných Podíval jsem se do
Uher a zde navštívil Buda-Pešť
Budín jest staré město jež se ne
bonosí zvláštními zajímavostmi
Pozoruhodný jsou zde královský
urtu Kúsiei sv matyase a pan
Lstarý římský hřbitov za Budínem
pres 2000 rokůfctarý jest na něm
na tri stopy ze mé a vykopávají
tam staré hroby Římanů Jest tam
též museum v němž jsou uloženy
římské starožitnosti Hřbitov ten
má svou kanalisaci a z kamene
tesané hrobky Pešť jest město
novomódní Zvláště v něm vyniká
budova uherského parlamentu
skutečně to krásuá stavba
Ve Vídní jsem se zdržel asi
týden a prohlédl jsem si nejdůle-
Žitější její znamenitosti Krásný
park v Schoenbrunnu jemuž se
hned tsk jiný na krásu nevyrovná
císařský palác kterýž však tak
mnoha zvláštnostmi nevyniká ač
chová maohé vzácné starožitnosti
jako zbroje zejména ale nádherné
kočáry jichž panovníci užívali v
různých dobách Zvláštní zájem
pro návštěvníka budí císařské kofi-
stvo jsou to opravdu krásni koní
čistokrevní a vzácné barvy Pro
hlédl jsem si též tamní museum a
budovu parlamentní jakož i pro
slulý "Prater" kde jsem se zna
menitě pobavil s vídeBskýrai Čechy
v české restauraci kdež čepují
znamenité pivo Též jsem navštívil
vídeDskou Operu ale v Národním
divadle v Praze lépe se mi líbilo
VideS je sice město krásné ale
naše matička Praba přece se mi
iíbiia lépe neb se zde Člověk cítí
jako doma V Národním divadle
jsem byl několikrát a prvně viděl
jsem hrát Smetanovu "Prodanou
nevěstu' překrásná to opera Na
zemské museum může býti národ
brdým krásná to stavba a krásné
i abírky musejní Nejvíce mne ale
dojmulo když jsern při návštěvě
průmyslového musea Náprstkova
uzřel popelnici v níž uložen jest
popel jeho Tu teprve člověk
chápe jakým vlastencem byl Vojta
Náprstek a jakou památku zůstavil
po sobě milému národu Českému!
Vzácné i drahocenné sbírky snesl
do svého musea a popel jeho umí
stěn jest mezi nimil Tu si člověk
pomyslí že jest pouhé nic a že
budoucí pokolaní ceniti jej budou
dle toho co krásného po sobe za
nechá a po jeho díle šlechetném a
vlasteneckém
Pak mne pojala snocni touha
abych se podíval dále po Čechách
a též do těch vyhlášených lázní
Karlovarských a Mariánských —
Krásné tsou tv Karlovy Varv len
že iel že jsou sice v Čechách ale
nicméně že tim německý jazyk
panuje Jest tam krásně Žít samá
hudba a zábava ale také tam jest
všecko hezky drahé Ano blaze je
tam žít ale toho si mohou dopřáti
jenom lidé bohatí jichž tam dlí v
letě tisíce všech národností ano
perského vládce jsem viděl se vší
jeho nádherou Nejživěji jest tam
ráno když jdou hosté k léčivým
pramenům pít vodu a hraje hudba
Kraj jest velice romantický Mě
sto krásně uspořádané rozkládá
se na vrchu a kolem něho samá
vili a Co nemile na člověka
poměry americké zvyklého v Če
chách a vůbec v Evropě působí
jest to třídění se lidí Každá třída
zvlášť páni a těch jest tam mno
ho baví se zvlášť rolnictvo zvlášť
a vůbec lidé každého povolání liší
se od sebe což v Americe není tak
znatelno
Lid jest Čechách již dalako
pokročilejšínež byl před 20 roky"
zejména rolnictvo jež učinilo
značný pokrok jak ve vykonáviaí
práce polní tak i u svém vzdělání
V Čechách rolník kterýž jest jen
poněkud zámožnější nemusí tak
těžce pracovali jako zde neboť
jest tam práce oproti zde mnohem
lacinější Zde i dosti bohatý far
mer musí dost Často hodně praco
vat neb jest práce drahá a někdy
je též těžko dělníka dostatikdežto
v Čechách dostane rolník dělníka
kdy chce a k tomu lacino Bohatí
lidé mají se tam dobře ale pracu
jící třída má se lépe zde neboť
zde má větší plat 1 lepší živobytí
Hospodářské výrobky jakož i do
bytek mají tam cenu daleko vyšší
nežli zde Na př kráva stojí tam
100 až 200 zl roční volek 100
zl Též i obilí má tam obstojnou
cenu Společenský Život za to je
tam daleko lepší a srdečnější než
jest zde na farmách neboť zde žijí
rodiny většinou o samotě a nemo
hou se tudíž tak často scházet jako
tam leda jen v neděli a tu ještě je
srdečné zábavě na újmu různost
smýšlení
Ano krásná jest ta vlast naše
stará jen kdyby měla ještě svou
samosprávu!
Zde v okolí Duncan la po
kračujeme ve starých kolejích
Úroda tu byla dobrá jen kukuřice
trochu přimrzla tak že jest poně
kud měkká a též pšenice se letos
příliš nevyvedla Ale ostatní plo
diny vydařily se obstojně a mají
též obstojnou cenu Pozemky
zde vstouply značně v ceně a far
merské pozemky prodávají se tu
za 50 až 75 dolarů akr
Pokud se týče národního života
českého tu skoro spíme neb jest
každý jiné mysli a proto národ
nost u nás málo pěstujeme
Na konec ještě podotýkám že
je nyní cestování o mnoho snažší
a pohodlnější než bylo před lety
Kdo by se chtěl ze starších osad
níků podívat do staré vlasti radil
bvch mu aby i opatřil místo na
rycblolodích jako jsou na př
'Kronprinz Wilhelm' neb "Kaiser
Wilhelm der Grosse' na brémské
linii V kajutách naleznou yeškeré
pohodlí celá loď jest nádherně
zařízena strava dobrá i obsluha a
za 6 neb 7 dní urazí cestu přes
oceán Pozdrav na personál i na
všechny čtenáře "Pok Záp"
Váš Frank Renda
DODGE Neb 15 prosince —
Red "Pok Záp"! Musím vám
též sdělit jakou úrodu jsme měli
letošního roku v našem okolí Z
jara bylo moc sucho pak jsms
dostali mnoho dešťů tak se nám
drobné obilí trt-chu pokazilo Naše
obilí vyžaduje trochu sušeji pak
je zrno pěkné A i celý podzim
byl velmi mokrý následkem čehož
se mlácení moc zdrželo Nyní zase
máme dost sněhu jehož zde leží
od 8 do 10 palců Máme tudíž
dobrou sanici a proto ne nám jede
výborně na nějakou tu sklenici
pěnivého moku jehož je mnohdy
třeba aby se člověk drobet po
silnil
Také jsme tu chtěli z jara zalo
žit farmářský pojišťující spolek
proti obni blesku a větru ale bylo
pořád tolik práce že se nás nikdy
dost nesešlo Proto odložili jsme
schůzi sŽ na tente čas kdy mají
farmeři trochu pokdy Schůze tato
se bude odbývat v pátek dne 26
prosince a Žádáme krajany naše z
Dodge Colfai a Cuming okresů
aby ae v hojném počtu do schůze
této dostavili neb by spolek po
dobný byl pro každého rolníka
velmi výhodný S veškerou úctou
Václav Miller a
John Miller
SIDNEY Neb 12 prosince
— stád "Pok Záp"! Musím
Vám též něco sdělit o našem zá
padě Jest zde sice přes třicet
rodin českých ale nikdo nedá o
sobě vědět neboť každému se
dobře vede a proto stěžovat ai ne
může a chlubit ae nechce Kdyby
jen ten desátý který aem přijel
vypsal co sem přivezl a co teď
má tak by m to neuvěřil ani
vlastní bratr jeho A proč? Každý
se zde počítá za dobytkáře neb
vlastní od 40 do 80 kusů dobytka
a ten pase na pozemcích železnič
ních aneb kda může a proto jsou
zde pozemky laciné za dva dol
lary akr na splátky Každý ra
ději kupuje dobytek a nechá poze
mek pozemkem neboť se každý
kojí nadějí že mu pozemek nikdo
nepřebéře a že v dobytku jsou
peníze to ví každý A v našem
okresním sídle v Sidney jest
živo Vedou tam dvě dráhy a U
P má zde "round house" jest to
divizní stanice mezi Nortb Platte
Neb a Cbeyeone Wyo Práce
jest zde dost a platy jsou dobré
od Í165 do l3-oo denně za dese
tihodinovou práci a na dráze
budou dělníci dostávati denně
1 150 místo Ji 35 Dobytkáři
čili rančeři platí fioo a i f 125
denně ke stravě V Sidney jest
dobrá vyhlídka pro koláře i pro
kováře zvláště ale pro kováře
který se dobře vyzná v kování
koní náčiní i místo čeká na něj a
ten kdo vykoná dobrou práci
bude tu jistě spokojen Právě
jsou zde dva spekulanti z Iowy
aby zakoupili několik sekcí po
zemků pro kolonii a anglické Ča
sopisy udávají že je již zakoupili
Dobrá tím vícs obchodu bude
pro mne neboť jsem licilantnm a
vyprodám každému kdo si bude
pfáti Každou sobotu jest v Sid
ney nějaká ta licitace a tak něco
kápne na přilepšenou! Ti Iowáci
jsou přece jen od kosti dobří lidé!
Přijeli sem dva a bez dlouhého
tahání se s městskou radou dali
se do stavění velkých sloupů a
zrovna sa hlavní ulici co nazý
vají "Telefoun-a" při němž prv
ním alovem jest "Hello!" jak
volá i synáček na maminku Přeji
vám i všem čtenářům t 1 šťastní
a veselé svátky a šťastný Nový
rok! V úctě Váš
V F Kučera licitant
LINWOOD Neb 15 prosin
ce — Red "Pok Záp"l Co ae
týče počssí tu jest dosti zima
Korný máme ještě dost venku a
práce také osti ale nikomu se do
ní jaksi nechce ježto se každý
bojí Že by mohl pořádně nastyd
nou' Já nejraději meškám po
blíže kamen a z dlouhé chvíle
zahrají si někdy s mojí v karty A
to máte oěkdy opravdovou kome
dii Já si rád také někdy zafi
xlujf ale tu moje jest hned vzhůru
a vyhrožuje že s kartami flekne
nebudu-Ii hráti "good game'' Tu
ji musím konejšiti a zárovefl ji vy
bízím jen aby byla trpělivá že se
list po chvíli zase otočí a pak že
to bude teprve "good game"
Myslil jsem si že si uděl im dobré
časy ale ono mně to jaksi nejde a
nejde a kdyby Člověk dělal coko
liv ono to přecp jen nejde Nuže
když to nejde tak to nechrne
však ono to přece půjde a až to
půjde pak vám sdělím jak to
dopadne budou již brzy vánoce
a tu Člověk musí být trochu hod
ný aby dostal něco "krismusu'
Co se toho dotýče já jsem "kris
musu'' již dostal ale přiznám se
bez mučení Že se mi to moc nelí
bilo Byla to 'Grrandpa wbiskey'
A tážete se proč se mi to nelfbiio?
Inu protože tobo bylo moc a to
nedělá dobrotu Když jsem šel
domů tak jsem si zanotoval:
"Něco za cibuli a něco za křen
něco zaplatíme a něco zapřem"
Ve výtečné náladě dostal jsem se
domů ale zde dostalo se mi stu
dené sprchy "No že už jdeš!
Vždyť koukáš jako ježek!" uvítala
mně moje Nu jak vám pravím
ono to nejde a nejde to! S úctou
Jos J Hamerdla
Dra FENNERA
K vyleěeni aastatealny v Jediném dni
uiíveite Laiative Bromo Quinine Tab
let Tento podpis JttVi £
nn každé krabičce 25c© MjOtěmm
Nová změna vlaků
na dráze
UMON PACIFIC
Dnem 1 prosiace počala dráha
Union Pacific vypravovati nový
vlak do a z Nortb Platte vyjíždě
jící z Omahy každý den v 8:00
hod ráno tak Že bude jezditi
Pět osobních vlaků každodenně
do Nortb Platte a
Šest osobních vlaků každodenně
do Graod Island
Tyto změny učiněny u výpravě
jiných vlaků Union Pacific dráhy
Čís 43 vyjíždí ve 4:00 odp
Čís 2 přijíždí v 7:50 večer
Čís 3 vyjíždí ve 4:20 odp
čís 6 přijíždí v 5:50 odp
Městská úřadovna I324Fanam Dl
'PHOKE lid
Union nárlražt 10 a Marcy Tel 62
SletToi muži
Trpáv po Ku následky aesHsaoáho Hrotu
mládl Jaké: výtnkv nnaahlý ml lilami tri
ům mutaoil ililno nemátl slrdlevoaBl
ncrrotnetl! atd vrhátr1 Jtem bwoí náko
llk Ht dollará na rfíiná tákf elektrická pasy
atd ovl Jem asie klamán podvoanifc k bé
ři poelleit " v mrsk léku o skouáke laarma"
a llnfml humbukáH Jsa skoro de aokrall
záhuby odetirsl Iwia e fcnp? kila Wam
urfalti o rnén ku ▼iáiaanéiBii odbaroamo
lkafi Tanto mi atrtaaaal lik kler# mt
oploa vylafll takla aa dna cHlm Ua mmt
kdrkollv jindy liopoaud viatnlia onan
TMcnf recayt kterjm aié krloadrarl dt-
saalu lal adarsia ařlalulaoa Informaci Dki
reoaplu takalo nfetaia 1 aachat pHpravtU
l r tu iimn ixraa mmij nopiawa
Lak Umo vjMU Jli ta aaáutlvet
fnita mS dnaa Nabolta aa NatMB od
Toaaikaia anii brcB os pradiral Vaaa
jmaaoa adraaa íaalaaaa v taiaoau Bkia-dáia-U
ta lasa naDorUrt m Balata 10 va
felnll tnaiia Caaoulaa Admulta (MnJ
C K1TH0N L JBal Sít ťhleafain
RED-S-CROSS
WHISKEY
4 plné kvarty
LK
$300
Ziny! k a rv pl aoen a
odpnrulaDa uFadolml
lakah % pouiívina ra
viaca rvnikajícicn
aamocnlcicb
Had Croa Whtker
teti ardoaa njl-p4i
řoTftati a vjalki }a
oali 1 Clatoua
Od porn toni:
PKVNl
NARODNf BANKA
V OMAZC NEBO '
KTERÁKOLIV EX
PRES SPOLEČNOST
Western
Distilllif Co
716 So 16 tH St
OMAHA
Jadtnt majltela
UbladoáTkr sta
ti sapad od Nabraa
kr taaiáa? buloa po
aikiadalai vlaka
JViílfíí
Vzorná česká lékárna
č 1262 jižní 13 ul
Em Čermák ma
ZrlMtaf posorBoat při vypltorial pradalat
lakaJakfeh Vaakovai objcdaarkr TJřunJi
aa rcaia a laro tm
LéCsní YvM a
bolesti v záech
Vlacbnv na
ni(Ma Irdvtn
Dife'h}fa mw
tovyub uitrujl
Tl rhanma
tlm tolHlt
aátt!h vad
rdťínl kaman v tnacbíH vodnaialooai
iank Ejemooa '
Nedejta aa odUnlltl Jaai lara pro ia
Ja-ll nutno dopili drn PannaroTl
Zlravll cel llvot iV&j litaim tako?fota
pflpadt jako )aou vala Viaohn porad
darmá
Val Kldoev Mand Curehecacka vy-
léiMl minulý rok dva velmi t£2ké případy
mezi niiiml irfkainlkr nn Jlcbl usitra-
vení vzdali se kkařl veikeré nariíje
J L 8TILL i CO Woodland U"
Ka prodaj: V lkárnl tm Q uU So Omaha
8 A Beránka l a Wllllam ul Omaha
Joa Tuíka UU JIM II ul Omaha
Emila Čermáka 14S Jllnl 11 ul Omaha
C lékárníka II PoláJJla o kuohaf ka
je tdarma
Tnou ff Vltd ! 0)falk
luBbU el lim
L)r Penner r'redonlaN1'
Proů
platite
1
km
ceny vyioké v obchodech clio
národnfch kdyi kupováuím n
ás mftžete získali nejen tboif
epií ale Ul ušetříme varn nej
míně řtrrlinu na hodinkách a
kleni tech My mime bohatou
eátobu pratenu řetízků náuš
nic Jehlic diamantu atd a žá
dáme pouze bysie e o tvrzení
tomto pfesvčdtili Doplite (i
o nái český ceonfk
W J Wisa a Syn
881 W 18th St Chicago III
Bolí záda?
Flaatry a linlmen-
ty vám pomohou
pouze na chvilku
ale MareSovy Kcv-
matické tabletky
vyléčí protože vy
ženou z t£Ia Jed
kterýž boleat onu
zavinuje
MAREŠOVY
REVMAT1CKÉ
TABLETKY
vyléčí nejhorfií pH
p a d revmatismu
takže vyléčeným
zastane
Dopííte al pro knížečku kdež se
popisují je zdarma
Tabletky ae prodávají po 50 cen
tech ikatulka u vaieho lékárníka
nebo počtou
Zastaralý kaitl rychle vyléří
uiíváuim IJarefova iialsámu proti
kaíll 25o u Vašeho lékárníka
(nikdy se nepediuje)
Adresa:
MAREŠ MEDICÍNĚ CO
2876 Archer Are CHICAOO ILL
Doplsts sl pro koiteCku: "Nejlepll
lékař" Je idarma
ADRESÁŘ SPOLKŮ
řik-8rv DMnlcké 1'eapar Jertnat
pro eeverosápadnt státji
Minnesota lowa Wltroneln Nebraiku
obě Dakoty a MichÍKn
Hlavni JednoU V St Faul Kinu
'Cřadnfel a oíntulm f borom aa eejrtea
ttlittn naíel poOHsínym spolkám vjslillír
ssflénjr budou VelkupN-dswIs frent Bkuk
Wt faul Mina I mlsU)prlida J Aubrarlft
MlnnapoUa Mlnn11 mllopNleda Joa
llromátka llopklus Minn ValkolaJaoiBik
Krul A krrl Ht Paul Mlnn Velkopoklad
nik Jueeon Tra Mlnni-apolla Mlnn
0rad„Tna:MAOKlbueal Sl Ku Mlnn
:Lékai Ml Jra aOiaJ UohUk IM £ Tth
St St Paul Mlnn
Ctrrlletnl správ se sullajl spolkám
v dubnu Červenci MJuu a lednu
Č I T nta-emery Mlnn
odhfá ss acháse katdon {trnou aadéll
siáslol Předseda Tt K Blaník Ta)emc's
Kr Mixa UCetnlk Vojt Kasanda Pokladn:
iouil
Č II Mladocech v L Saeur Center
Minnesota
odbývá tTásrhoie kaldou S nadáli v nieeio
slnlIUUP Pfrdaeda Jakub KreBiktaJamirtk
Pi Karla LeBueurOenmr Mino átet i Bl
cek pokladník Ván Kraa
t III v St Paul Mlnn
odbfTásvá sohása kasJoul streJu v máalcl
Pfedseda Thomas Bhllda: 474 Uodrlcb Ava
tajemník Praná eanda M Hrlwn are st
Pan Mlun - dta-nlk Krant Horáček M
Ploaant Art poal Václav Kotuour
Karel Havlíček Haravski ě IT
Mlaneapolls Mlnn
odbývá svá sohftse kaldnu 1 nedáli v máaai
ainl C Wl eornar nf Waakln(toa a Odarata
4o Předseda Kalchman místapreds Aatoa
Vávra tHjemnik Peir Straka k Tboraton
Ave B E Mlnneapohs Mlnn oíelnlk M
Kolál pokladník K Albrecht
Č V v Havé Prase Mlnn
odbývá svá schAse kaádon 4 Bsdáll v máaic!
PledMHla Ant T Budin taj Ani F Vrtil
oř áfetnlk Václav Posel pokladník JakBb
svoboda New ťraitue Mina
Kemenský ř TI T Uajward
Mlnnesata
odbvásvá achtxa I nedáli v méaicl Pfvds
3 Funfar mlatonreds Vojt Paoovskf taj
Jnsnf Xtmka Olenvllla Mlnn áíetalk
Kr Prsntner poklad Václav jjredl Oaklaad
Mlnn
Karel Veliký ř VII T Třeboni
Mlnnesata
wilifrá svá K-btre katdon 4 nedál másTr
Předseda Vojt ChliF nilslopředs Vsc-fcoJ
tajemník Jan Noska átotnik Jna podojí'
pokladník Vojt Klein prdrodU Jos Ralatat
AnlVeliářk JFdlJibn Kllipek rbor átat
Vojt hlrln Jos Kdl výbor majetku Ani
Velíáek J Klapek stráácl Kr Staska poíl
Č VIII Rovnont Owatonnn Mlnn
odb vá svá scháta katdon S nedáli v másiei
Íednn hodinu 'dpolv siní C B P B Pledseda
'r Duáek mlttopreds Kr Burel tajemník
Leopold Marek tm N Biem Ht ofatník r
Pechck nokladnik Váo Herd Ifka st nrá
vodil Ďom Moravan vnltfnl stráá Kaipar
Slasák venkovni stráá Josef H Vavřín
Spelk i IX v Plne City MlnneMe
adurvá ave erháze katdon drubnn nedáli v
máalcl Předseda Jan Stochl mlstopradsada
Tomáá BOJI tajem Fr W Kvárh Plna UMar
ocetni)Jan Hejda r-ine (Jíly Mlon pok lan
JssŠambarr Plna City Mlnn
Č X ČchtsUvan v Ollrla Mína
Předseda Káral Koho mlstopredseJa I
Ipelka tajemník Karel Svlkovac ácetaMi
MPetMfka pokladník Václav O Plorhard
pr&vodCI V Jakeá vnitrní strU F KFit ven
kovní strU V Harasin úíeu výbor J Pávek
Čeekla l XI v Se Omaká Sek
Odbfváschása kaid drah (tvrtak v asaai
ol o osm hodin večer v slnl J Koutakýao Plvd
sedaJaa Kubát tajemník Adolf Zesulák SO
a o nl ficetnik rr Kunci Ss a H st pok Má
Vocáaak Sl 8 St
Činit XII Chrudim v Baeiae Tf l
odbývá svá scbíie katdon trati soboto vná
im
ADHESÁŘ
JESKÝCH SPOLKŮ
OMAHA
Bá Palacký i 1 ZCBJ
odiávásvepiandalnáschtaakaadou aavrlon
nadáli t méaicl o Sh odp valní p Vlasáka
aalá a Wllllam nl Preds Jaa Roetckt1 taj
J V Masek S4W So 1S St átet Jan Svobo
da 1MU Williams ul pokl Fr Mach
Uie Jaa Has í i Bytiři Pytkla
odtiýrá svs ackáta vády první a třetí středa
maairi v a wwt varar va spoisove ratsinoflu
v Bokolovná Fraak Jelen Velicí Kaneláf
tis mil Bo IHh )tr Fred Bláma K K 8„ l
1707 Leavenworth St Václav Phbjrl M of F
S10 HlckorrBt
Těl Je4 Šekel v Omaká
Ddbvi svápravIdelBá aehtaa kaádou drahaa
středu v máslo! večer va svá místnosti ca
90 um L ř-renaeaa joser Mik tajamnik
Fr S Kendls 1417 Bo I4th St ářetnlk Váel
Kabi oor U a Center SI pokladník Jaa
koliíný
Pa4s Sekal Tyri I 1
odbfvá avá echtse dvakrát mtaitná kaadaa
1 BedálI a S poadáli w máalcl v ainl Metaavá
Oeloroánferbáse odbývá aa I nedáli v října
pauaini acaasa 1 aeatn vaunaa a civrtistal
ladaa a eman Předseda John Chlaborád
mlttopřadseda Fr Svojtek taj Antoa Novák'
kast So leth St áíetnlk Josef Kaápar l~44Bo
ISU al pokladník VJ Kunci Ulá Bo IS Sir
výbor majetka na I rok Simon Hoknsek!
BBiadan rok Ant Bílek praporaoaik Alois
Kaápar výp pr J Bondar nááehitk Slmoa
Boknsak výp nář Ant Vaáák Jednatel lan
Polívka revleoral výbor Jos nejeolaakv a
JIH Plťba
Táoor CeiBBBBS i Šf WOW
odbývá achlaa kaádá I aedtlea S átarý v
máalcl v slnl p Jos Klepetky aa !S a VVÍIII
am Bilol Val koaeul Jaa Kraua místo
konaní Jan tiámástek pokladník Frank J
Bemla táta ani Wllllsn s klerk Karel ttá
niáka 14IS Ho isth átr yrávwlčl J J Kolál
valttnl atrálca Václav Vsi voda veakova
strááca Fraak Vejroaavýoor maielka rrank
Svoboda a A Blláá
Tikar Hebraaka i 4771 MWA
odbývá svá pravidelná schtsa kssdoa prvon a
tfetl atfadn másicl v osm hodin vaéar
v slal pana Jana Bracha Velicí koasul MatáJ
Votava Bávodál Chas SkrálaBt baakáf Josef
V opilka klark Joha Brásda tm aa IHh Bt
prá rodil Ckaa mrkoský vnitrní stráá V
Uoie1 vaBkovatatraá Jaa Peáek
8kr Vlastislava i If JČ0
odbývá srhtie kaJdon S eadll! v másicl v te
kolovná o Stá had odp Vylouállá předšed
kraá JoaaSna Voleáenská pfedsedkraá Maria
Kostcký aámáatka Maria Pacbátová tajee--nice
Maria Michalová áíetelrs Maria Ba
rochová pokladalca JoseBna Macková do
aorkyná Frantlika Prchalová výbor maietka
Viktoria NováikováM Kapková Mlloatina
Bnreauvá v
Sbr Hvězda levé Deby i 88 JČD
odbývá svá schtaa katdon I nadáli r másicl ve
S hod odp v slnl Metaová Pledaadkvoá Kat
Sooka ttM Boltth Btr áCetnlce Bmllle Chla
borád lnut vYIUiamapokladnlue Maria Vnrst
1418 Wllllama tajemalce Vllh Bartoá UM
Bo Utb Bu
Padp sbr Sokelek Tyri i 1
odbývá avá achána Jednou máaitná a sice
kaldou druhou nedáli v slnl Metiová Pted
sadkvsá JoseBna KaaU míatopredsedkrná
Anna Bílek tajemnice Antonie BtejskaL
S41 r'o iMtn a S atr á&etolce Maria Bílek M
a Cbarlee Bt Ouaba pokladnic Aneáka
KonUkf výbor majetku Frantlika Štípán a
Anna Bvaclnnácetoi výbor Marv Vanák a
Marta MaUJka dosorrvaá Maria Blbá
Taber MyrU ií 822 R I A
odbývá acbtil první nedáli v másicl v ankoá-
nradaedka rAlolsM Bmláek tajem áatehna
Velechovská pokladnic Frsntláka Peáek
kanellrka Kannf Sou kop Biaráálka Maria
PHbrlová vnltFn' atráá Barbora Hrubý vank
atrái bora Tlcbý výbor majetka Maria
Brásda Anna Brásda Joale Stejskal : spolk
lákat Louis Svoboda Mary Houkal vysiaa-
hjraá oo sleua ravia Hanaaiin miaiovai
SOT7TZZ Q2CAECA
Hal Palmevé Dřeri7 trak Dřerařek
Odbývá svá acháse kaádá poslední pndát! v
měaícl mlataoaU B Lal mera aa SUU a O ai
Barbora Kaček dástojBá Boruénlc: Abds
Koka míavpdeedka: Kati Voeáaak taj
tmiaSK Slt Maria Vomaíka Bokladnlc
Abb VlahraooáiKeue Vomaikaváátky
Bá Francia bartr vatral straš abbb uisv
ka vsakoval stráá Mudaleaa Plvohaa Af
Bavila Aaaa Sobáalavaký výbor majetku
lei v 7 hodlá veíer Předseda Joa Duáek
HasererBt taj joa Btenn lanatusravB
Bt áietník J L Bya W Hlfb Bt
Čísla XIII Český Lev v Seafrtk Betl
waod C# Mlnn
odbývá sohts kaádon druhou nedáli v o ale
Předseda Karel Bouáek místopteds As La
Berbus tajamalk Jaroslav Kovanda á&ttaáa
FrJaruá pokladník Jan Svač
Číslo XIV Ladlmír Klieel
V Hanfe i Wls
odbýváscbtse kaádon druhou nedáli v mAric
Předseda Frank Koslik tajemník Vác K)n
aáetnlkJoa Mendlik Hauea Wla poklad
nik F i Koukl
Jaa Has í XV Hasklas Mina
odbývá svá sclitie kaádou druhou aobata v
másicl Před Václav Tra taj Joa Hromad
ko Hopkios Mino
Sebranka i XVL v Omaká Sek
odbývá svá srhusa kaádá první átarý v máaáal
v slnl p 3 W Hrocha Předs Joa Doleji
místopteds 1 W Hroch tajemalk a áíáařk
Jakub Mareá 1910 Bo Utk Bt pokladsAí
Karel Mareá 8 E cor áth nad WllliaaM
Bt prtvodCI Anton Kvcklý valtřnl steaá
Tomáá Dnásk venkovní stráá Jaa Polívka
Jao Polívka A HnlIlíkaJ W Hroch výkor
alat k a
Čísl XVII v Lewrr Mina
odt- pravld ilná schtsa prval nedáli Ptad
u siartin osrua tajem waneei narván:
ácetalk i V Lepeaka pokl Fred li Chán
Čísla XVIII Bratři Setem
v Dryweoa Tfis
volili al aásledullcl Ořadnlky : předseda Teaj
nvseiko misiopraaaeoaBa riiartaj rrarw
V Klakor áíet Jaa Kyselkc pokl H
Slípek prá vodil Fr Mareá valtřnl atrái Jan
Nvtirt venkovní stráá Petr Pstrlik Bcbáaa
saodnývajl kaádoo druhou aedáll v máaial
Josef Kavan
poiemkovt - -
Oii a pojišťijící jedittd
2709 Již 19 nlice
Prodává lotr v Omaaa I v io O Mise p
semky aarová a farmy v pobllál Omahy I va
státu ápojláláni opatři vám a táoh nelienilrb
áreat při oanár-h nejnlááich Tál aalývá e
vvbotovovánlm austraktt
Obraťte se s důvěrou n aíba a
bude vám spravedliví posl uieao
Zelezilf ií pozemky 11 prodej
V severním Wiscousinu Chica
go St Paul Mioneapolis & Oma
ha drahá mi na prodej při nízkých
čenich a výhodných podmínkách
platebních as 40000 akrů vybra
ných pozemků rolnických Ti
kdož koupí tíhy mohou vybratí
si pozemky při krásných Cekách a
jezerech v nichž jest hojnost ryb
a jei poskytují nevyčerpatelný
zdroj vody jak pro rodinu tak i
dobytek
Pozemky po většině jaou zales
něny půda jest úrodnou a snadno
zpracovatelnou Chicago Milwau
kee St Paul Mioneapolis
Duluth Superior Ashland a četa
jiná prospívající místa na drize
C St P M & O a na dráhách
jiných poskytují dobrých trhl pro
plodiny farmeraké
O bližní podrobnosti piíte na
Gt W Bell
poaemkorý komisař Hndaoa W
"? Jí MtRat
lá Bros A O P A Sá Pani: Mlnn
LOTIIolovtchineí
Utkf UM
OFFICB aa rohn la a Howard al Sh4v'a
Block Ua dvaH Sláv Tatafoa lááS
▼ plaaraS k aalemaal od N do U hodlá rán
d S ae á odpolada a od do S vac
TawSam rasldaaoa URi