Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 24, 1902, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    [
1 v#vAWtf!lt
- 'I
Po
KROK ZÁPADU
Založen 1871-Roiník XXXII
-Ve
-Si mí'
OMAHA MEBR VE STŘEDU DNE 24 PROSINCE 1902 ("lísT-O i
— — —
#_ j iuravY osoDiii i 11 li irii a míru ai niTmiTin
1 illl 1 11 ív 1 lili rs ii-
IKY
ZPRÁVY TELEGRAřJKÉ
Přehled ze sréta politického a kronika udaotí
Zasedání 57 konrresu
Páni senátoři i kongresnlci se prací
nepřetrhli v minulém týdnu
Z většiny krátké toto zasedání
kongresu je ubíjením a mařením
drahocenného času
V úterní schůzi senátu mluvil
Dillingham proti ostátoění všech
tří území najednou načež další
rokování o tom odloženo až po
svitcích Na to se porokovalo
trochu o předloze na státní obranu
a pak Morgan z Ala navrhnul
aby se vyplatilo každému Členu
komise na mezimořský proplav po
#5000 ročně služného Na to při
jato povolení na #3000 na zakou
pení bronzového poprsí zemřelého
presidenta McKinleyho
V týž den v domě zástupce
přijat byl návrh aby se přenesla
odboru pokladničního na odbor
zemědělský moc zakládati opatře
ni K zamezeni nákazy dobytčí a
zbytek dae věnoval se rozboru po
volení na rozpočet pro zákoná-
dárný a soudničky odbor vládní
Ve středu přijal senát bez dlou
heno rokování povolení na vý-
služné v obnosu 1139847000
Vedle toho učiněno povolení na
nutný schodek v obnosu #i-
148400 V tom jest zahrnuto
1500000 pro tajemníka zeměděl
ství na vyhubení nakažlivé dobyt
čl nemoci zuřící na východě
V domě zástupců bylo prodlou
v 1 - -
zeno proaavani kamene a dfívf v
Indiánském území pro železnice
kteréž územím projíždějí Na i
ledna odpoledne jest položeno ve
sněmovně přijímání sochy Charle
se Carrolla z Carrolltoou jedno
ho z podpisovatelú prohlášení ne
odvislosti a Johna Hancocka
předsedy kontineutálního kongre
su Na to bvlo přijato celé na
volení na zákonodárný výkonný a
a souumeký odbor skoro bez opra
vy až na to že bylo přidáno
1500000 pro výlohy spoené 8 vy
konáváním protitrustového Sher
manová zákonu při čemž dáno
generálnímu návladnímu rázné
pokynutí aby vystoupil rozhodně
proti všem společnostem které
zákon ten přestupují
V pátečním zasedání domu zá
stupců hlasováno bylo o předloze
týkající se čistých potravin kteráž
byla přijata 72 hlasy proti 21
Dále schváleao aby Portál ND
byl vedlejším přístavem pro bez
prostřední dodávání zboží podro
beného clu Několik drobných
návrhů důležitých bylo přijato
na to sezení bylo odročeno
zvláštní agent vnítrozemního od
boru a vyšetřuje nepravidelnosti
se zaujatím a oplotěnfm vládních
pozemků spojené
KRONIKA UDÁLOSTÍ
Z Washingtonu
Zápletka venetuehki — Novi od
bor v kabinetu — Nebrasltt Jo-
bytkáři u presidenta
V pátek předložil při kabinetní
schůzi zahraniční tajemník Hay
poslední své zprávy o zápletkách
venezuelských a poďal presidentu
opisy listů kteréž zaslal našim
vyslancům u evropských mocností
a odpovědi jaké na ně obdržel
Dále podal smysl všech roz
mluv jaké měl se zástupci Anglie
Německa a Itálie zd3 ustanove
nými Po delším rokování kabi
net schválil veškeré jednání ta
jemníka Haye ve venezuelské zále
ležitosti a pochválil jeho záměry
pro budoucnost
Spojenci vidouce že nemohou
násilím docíliti vyroynání svých
požadavků na Venezuele dohodli
se konečně Že požádají presiden
' ta Soustátí Roosevelta aby byl
rozhodčím ve venezuelském spo
ru President se dosud neroz-hodnulpříjme-li
tento čestný úkol
ale všeobecně se očekává Že ho
přijme již z toho ohledu aby za
bránil možné válce této země se
spojenci kdyby tito chtěli překro
čili zásadu Monroeovu
President Roosevelt tento úkol
nepřevzal z lásky ale z povin
nosti Výbor na mezistátní obchod
odporučuje předlohu na zařízení
zvláštního odboru obchodního a
tajemníkem v kabinetu Dosud
není rozhodnuto zdali úřadovna
práce bude připojena k odboru
tomuto aneb zdali bude ponechána
v dosavadní své formě
Ve Čtvrtek aenátoři Miliard a
Dietricb z Nebrasky vykonali ná
vštěvu n presidenta aby předsta
vili tomuto delegaci dobytkářů z
našeho státu kteří přijeli do
Washingtonu podat protest pro
ti počínání plukovníka Moibyho
jenž mešká ▼ Nebrasce jako1
Boj o uhlí
Neslýchaná zpupnost uhelných
baronů kterou prodloužena byla
stávka uhlokopů nese nvní ieště
pozdní špatné ovoce Mnohé to
várny na východě musely být za
vřeny pro " nepostatek uhlí a v
mnohých městech lid nedostatkem
uhlí vydán jest utrpení které ho
dohání k mnohým výbuchům hně
vu
Tak v Ansonii Conn vrhnulo
se ve Čtvrtek časně z rána asi 200
mužů žen a dětí na vlak naložený
uhlím a Odnesli z něho více než
deset tun nežli vlak vyjel z ná
draží Strojvedoucí čerpal do lo
komotivy vodu u vzdálené pumpy
leč když zpozoroval v že zástup
lidi bere uhlí z vozu tu se rychle
vrátil připnul lokomotivu a rychle
odjel
V Detroitu jest takový veliký
nedostatek tvrdého uhlí že ženv
s dětmi v náručí hrnou sa do uhel
ných skladišť a prosí asooH o ko
šík uhlí aby mohly chránili své
dítky před zmrznutím Vybl'dky
pro Detroit jsou velice smutné
Ředitelstvo Readinsrské dráhy
v jehož čele stojí pověstný Baer
praví že není žádné naděje aby
se nynější situace zlepšila neboť
p ý za normálních podmínek v
zimě sě tvrdého ublí nedostává
vzdor tomu že v letě jsou veliké
zásoby připraveny pro zimu kdež
to letos každá libra tvrdého uhlí
byla vyčerpána stávkou a sootře-
bovatelé jsou prý odkázáni jen na
denní těžbu v dolech která prý
daleko nestačí
Co by zasluhovali tito- uhelní
baroni kteří zavinili svou nelid
skou tvrdošíjností tyto poměry?
Ošetřovatelka travlíka-
Maličké městečko Ashjord na
lézající se 12 mil od Willimantic
Me bylo ve čtvrtek nanejvýš 00
bouřeno zatčením pí Lelie Mon
sonové kteráž jest obviněna že
otrávila zámožnou pí VVilsono
VOU Tato bvla ro nřlíolílr mřel
r
ců nemocna a po dobu její nemo-
ce ji Monsonová ošetřovala a při
tom zapředla milostný poměr s
jedním její synem a odstraněním
Wilsonové chtěla se zmocniti vel
kého jejího majetku
K Wilsonové byl povolán Dr
(_oo verse asi před měsícem a tu
shledal že stále prudce vrhne
Že nohy její jsou ochromeny Bylo
mu to nápadné a to tím více
když k nemocné pak nebyl přivo
lán až teprve když umřela aby
vystavil úmrtní certifikát Lékař
odmítnul to učiniti a oznámil své
podezření koronerovi který případ
počal vyšetřovat a koaecuč dal o-
šetřovatelku Wilsonové zatknouti
Monsonová dle svědectví Dr
Knighta koupila uncí strychninu
dne 5 července pod jménem Julie
rilson
II námořníku ofcěti moře
Rybářský skůner Manhasset
dorazil do bostonského přístavu v
pondělí časně z rána s 10 troseč
níky kteří zachráněni byli ze šku
nerů Frank a Palmer a Louise B
Crary jež se srazily v noci ve
středu poblíže ostrova Thatcher
V této srážce v celku zahynulo
11 námořníků Po srážce is ná
mořníků vsedlo do malého čluau
kterýž byl nalezea skanerem
Manhasset Z patnácti plavců
již pouze 10 zůstalo na Živu a
ti byli už více mrtvi nežli Živi
následkem utrpení které musely]
prodělat V sobotu v noci jeden
z námořníků se zbláznil na Člunu
a a výkřikem že ho policie 1 oni
skočil do moře a utonul Č-yři
jiní námořníci zemřeli vysílením
Všecbněm ostatním byli omrzly
údy a bezpochyby jim budou mu
set být ruce i nohy odejmuty
Jakmile lodníci byli vyveženi
na pobřeží šest z nich bylo
ambulancemi rychle dopraveno
do nemocnice ostatní čtyři na
lézali s však v tak zuboženém
stavu že lékaři se obávali že by
zahynuli na cestě do nemocnice a
[proto byli ponechání ve skftneru
Mezi těmito nalézají se oba kapi
táni potopených akůnerú Druzí
dva utrpením aešfleli
Anarcnlstka smrtelné" poranína svým
milencem
Ve Philadelphii byla v pátek
smrtelně poraněna svým milencem
Herman Helbherem známá ame
rická anarchistka Vallaíriue Le
Cleyre AS tato byla mnohem
starší čítajíc již 36 roků kdežto
její vrah čítal pouze 14 roků tu
tento byl šíleně do ní zamilován a
když viděl že láska její k němu
počíná ochládati tu ji zastřelil
Jsa zatčen tu Hnlsher měl na
omluvu svého Činu jen tato slova:
Byli jsme milenci ona zlomila
mé srdce a zasloužila aby byla
zabita"
Helsher provedl na ni útok u
přítomnosti několika lidí Slečna
Le oleyťeova stála na rohu čeka
jíc na káru a Helsher se k ní při
blížil zezadu a v tom okamžiku
vytáhnuv revolver namířil ho na
ženštinu jež spatřivši ho počala
rychle prchati Sotva však do
běhla několik kroků tu Helsher
počal po ní stříleti a z pěti ran tři
i zasáhly a ona klesla k zemi
Otočník pak klidně zastrčil revol
ver do kapsy a byl hned na to
zatčen Le Cleyreova odvežeoa
byla do nemocnice a Helsher při
veden byl k její lůžku leč ona se
zdráhala obvinit! bo z pokusu
vraždy a také nechtěla policii sdě
liti v jakém stála poměru 3 Hel
snerem Líkaři nemají ani nej-
mensi naděje ze ji zachovají na
Živu Helsher jest Rusem a za
městnáním jest doutníkář který
přijel do této země před 14 roky
Poíííenl brSzaml bouře
Do newyorského přístavu dora
zil v sobotu francouzsky parník
La bavoie po jedaé z nejbouřli
vějších plaveb jakou jeho starý
kapitán pamatuje Paní Wilmer
dingová z Paříže která jela do
New Yorku na návštěvu bvla hrů
zami bouře tak poděšena že do
časně sešílela a musela být ode
vzdána do rukou lékaře Největší
bouře se rozpoutala předminulé
úterý a cestující při ní pozbyl
téměř rozumu Několik žen chtě
lo vyběhnouti na palubu a vrhnou-
ti se do moře a jedině zakročení
kapitána lae dčaovati že úmysl
svůj neprovedly Bouře řádila po
šest hodia a cestující se obávali
že se loď každou chvílí s nimi po
topí
Po celé tři dny loď byla vlnami
tak zmítána že šrouby byly větši
nou nad vodou Jedna vlna smet
la kapitána Poirota a námořníka
Louise Duranda a můstku Poirot
se na štěstí zachytil dole u kabin
ale Durand byl smeten na příď a
tam vržen velikou silou k pažení
S přítomností ducha námořníkům
vlastní se tam přivázal za nohy
aDy no viny neoapiaviiy a tam po
celé dvě hodiny ležel jsa hříčkou
rozvzteklených vln Konečně dva
cet jeho soudruhů položilo se na
břicha a chopivše jeden druhého
za nohy utvořili tak lidský řetěz
a první ovázal Durandovi provaz
kolem těla a tak ho vysvobodili
nebezpečného toho postavení
Čtyři plavci a jeden cestuiící
byli při bouři poraněni Jednomu
z plavců zlámána byla noha
Chytrá žena
V severozápadní Části I IWV Q
nyní nemluví o ničem jiném nežli
o nalezeném oleji na farmě Daní
Mary Harrisové v Sac okresu
Táž aalezla olej náhodou crÝštící
se z břehu řeky Coon a aniž by se
o tom někomu zmínila poslala
vzorek tohoto oleje do Des Moines
kde bylo shledáno že olej jest 80
procent čitý Na to chytrá
pí Harrisová počala pronajímati
všechny pozemky vůkol pramenu
se nalézající a nyní má již prona
jato 9000 akrů kromě své vlastní
farmy Když se olejový tru9t o
tomto nově objeveném oleii do
zvěděl tu činil ty nejvýhodnějšf
nabídky pí Harrisové tato však
nechce alyšeti o návrzích trustu a
chce olejové bohatství vykořistiti
sama
Sáčkové vánice na západi
Po celých 36 hodin zuřil bliz-
zard ve Wyomingu a teprve v so
botu časně ráno ustal Studený
vichr počal váti po blizzardu a
ten utvořil podél cest a železnič
ních tratí ohromné závěje Dráha
Union Pacific jest zasněžena mezi
Cheynne a Sydney kde stojí ně
kolik vlaků nemohoucích se hnou
ti již čekají na pomoc sněhových
pluhu aby tratě vyčistily
Vlak z Denveru byl opožděn o
celých ia hodin a aby mohl jeti
tu sněhový pluh musel mu raziti
cestu
Dostavnfk který koaá pravidel-
ar
né cesty s Laramie do CentenniaL
uváznul kdesi na cestě a dosuď
žádný o něm ntvL Poněvadž ieho
vozka jest skulený muž panu
je domntoka ie bezpochyby hle
dal útulku na některé renči Dted
sněhovou bouří a že se proto není
třeba obávati Že dostavaík 1 ce
stujícími byl v sněhové bouři po-
hroben
Také v Coloradu zuřila sněhová
bouře a sice ta největší od roku
1895 Též západní Nebraska a
Ka nsas byly postiženy blizzardem
a sněhu tam napadlo na 11 palců
a vichr ženoucí se přes kraiinv
rychlostí 45 mil utvořil ohromné
zavije podél cest a tratí
V pátek uváínul vlak Colorada
& Southern dráhy na trati blíže
Buckborn v sněhové závěji o gtOD
vysoké a muselo tam být posláno
100 havířů aby bo ze sněhu vykopali
Nejhorší sněhová blokáda bvla
v Nebrasce na dráhách Burlington
a blknoro v severozávadoí části
státu Všechny nákladní vlakv
musely následkem toho zastavit! a
pouze osobní vlaky s největšlm
úsilím mohly Se touto sněhovou
blokádou prodrat! Ve východní
Nebrasce panovalo tou dobou mír
né počasí a celý den padal lehký
dešť
V Jižní Dakotě rozpoutala se
sněhová bouře v pátek v noci a
sněžení bylo to nejsilnější od roku
1890 Poněvadž je však počasí
mírné a žádný vítr tu tímto sně
žením nezpůsobeny Žádné škody
Volil radžjl smrt nežli cýtl svždkem
Paní William E Bowmanová z
Břemen Ind vznesla proti Lake
shore dráze žalobu pro zabití ie
jího manžela na odškodné K 10000
a hiavnim svědkem bvl Beniamin
uarver ťaní Bowmanová zvítě
žila v prvém soudu a dráha zada
la za nový soud který jí byl povo
volen Když mělo ořiiíti k nové-
mu soudu tu Gerver byl nad tím
tak rozčilen že si koupil kar hol r-
vou kyselinu a vypil ji ve stáii Na
to se odebral do soudní budovy
tři bloky vzdálené a tam klesnul
na schodech mrtev Gerverovi
přátelé praví že ho k sebevraždě
dohnali advokáti dráhykteří hned
prvním soudu svvmi otázkami
ho rozrušili
"
Pokos loupeže bance " '
V noci ze soboty na neděli uči
něn byl v Loogootee Ind šesti
maskovanými lupiči pokus oloupi-
banku Bandité se neidlíve
vloupali do jednoho železářského
obchodu tam ukradli 6 revolverů
a také tolik pušek a hojnou záso
bu střeliva a odtud se odebrali do
jednoho nočoího restaurantu kde
napadli dva klerky Tito se brá
nili noži ale lupiči je rychle pře
mohli a svázali a hodili do kůlnv
Na to se odebraii k bance a co
dva z nih stáli ai stráži tu
ostatní čtyři se vloupali do banky
tam urazili kliku u pokladnv
nežli však mohli pokladnu rozbiti
nitroglycerinem byli občany za
plašeni
Klamná zpráva
Čtenářstvo časopisů musí se
míti na pozoru dobrý list ovšem
hledí by vyhnul se klamným zprá
vám ale při největší bedlivosti
stane se žs se tam nějaká vloudí
Vždyť jest to všade tak: Blvšíte
nějakou zprávu a nesete ji dále
aniž jste přesvědčili se Že nnnřf
vá na pravdě Kdo se hledí sám
přesvědčiti o všem nemusí spolé
hat! na jiné Poctivý člověk ne
leká se toho hledí-li ho někdo
důkladně poznati ba přeje si toho
Obchodník nabízející poctivé zbo
ží jest potěšen tím přesvědčí-li se
všichni o jakosti zboží toho Tak
si přejeme aby každý se sám pře
svědčil že Trinerovo léčivé hořké
víno jest jediným vínem léčivvm
Že působí vždycky výtečně na se-
sláblou postavu lidskou že sílí
Žaludek nervy i svaly že doko
nale vyčistí krev' a obnoví ji že
znovu zbuduje tělo Kdo tvrdí
že lze jiným podobným lékem do
cílili stejných výsledků šíří klam
né zprávy Trinerovo léčivé hoř
ké víno vrátí Vám a rozmnoží
chuť k jídlu tím všechno ústrojí
začne pracovati zdravá barva
okrášlí obličej svaly stuhnou
V lékárnách Přímo zasýlá vyra-
bitel Jos Triner 799 S Ashland
Ave Chicaeo Ills
Hosté v botelu 'Praha"
Během posledních několika dnů
ubytovali se v hotelu "Praha
jejž vlastní chvalně známý hostin
ský p Vine Dobrovský následu
jící krajané kteří do Omahy za
různými obchodními záležitostmi
zavítali: Karel Novotný Tom
Job M Boš Frank a Jan Faltys
z Clarkson Emil Folda Anton
Březina Linwood Václav a Ant
Kašpar Praeue: T A Shonka
Jan B ran Frank Gros Verdigris
l-ouis Marufiák Abie: Alois Sle
pička Wilber Fr Jerman Spen
cer Frank Rejda s manželkou
Brainard James Justa Friend
Jan Princ s manželkou ElbaNeb
jos Kolář La Plate la —
Hotel ťraba' těší se nejen
velké přízni omažských hostí ale
1 z venkova krajané do Omahy
zavítavši houfně vyhledávají to
hoto útulného hotelu dobře vě
douce že po celém městě vzorněii
řízeného botelu nenajdou
— Mladý intelligentní krajan
p Frank J Tříska syn váženého
osadníka z Wilber Neb přijel
min úterý do Omahy za obchod
ními záležitostmi Pan Frank 1
Tříska jest cestujícím jednatelem
pro firmu s hospodářskými stroii
Avery Mfg Co a v sobotu odpol
odjel do Lyon Neb Stroje firmou
touto vyráběné těší se všeobecně
chvalné pověsti a není tudíž divu
zesip tříska libuje Obchod ten
jak sám se vyjádřil daří se nju
výtečně-
— Pan Frank Rejda z Brainard
Neb přijel ve čtvrtek m t do
Omahy s manželkou svou která
trpíc vnitřním neduhem odebrala
se do nemocnice sv Tosefa abv
zde podroL:i se nutné onerari
Operace provedena byla v pá
tek dopoledne a dle vyjádření
lékaře šťastně Paní Reidové daří
se nyní lépe a a nalézá se na nej-
lepsi cestě k úplnému uzdravení
ran ftejaa s přítelem svým p
Ant Brázdou navštívil milenou
choť svou opět v sobotu a byv
ubezpečen že nebezpečí miuulo
vracel se? v sobotu odp k domovu
aby zase co nejdříve přijel a man
želku svou navštívil
Minulou středu potěšeni isme
byli návštěvou pp Jos BošeTom
Bose a Jos Kúžičkyuvědomělých
to osadníků od Clarkson Nebr
Přivezli do trhu south omažského
dobytek a byli s cenami zan ob
drženými úplně spokojeni Bvlo
nám potěšením seznámiti se s tě
mito krajany
— V pondělí navštívil nás mla
dý přítel náš p Štěpán Maixner z
Bee Neb Súčastnil se vvletu do
Colorada pořádaného p St Ko
storyzem a jak s námi sdělil jest
odhodlán zakoupiti si v Coloradu
farmu o 160 akrech Pozemky jsou
tam prý dobré a zavodňování za
ručuje prý vždy jistou úrodu
Minulou sobotu navštívil
nás milý náš přítel p Karel Vese
lý z Plattsmouth Přijel do Omahv
za obchoduími záležitostmi Záro
veň s ním přijel pan los lelínek
taktéž z Plattsmouth a odvezl si
odtud svého synka chovance zdej-
oiuů usiavu hluchoněmých aby
btrávil vánoční prázdniny v kruhu
rodinném
yti a
lili
I
NťllepHÍ tvrdé a měkké uhlí Tál arkaniukt trrlf luila
antracit Nejlepší llllaolsské ořechoré 0 Cberakee ksa
vé pro pece I55J Cherokee řechoTé pra kamna se spodním
přikládáním $525 Míssourské ořechové $460 kasaré $475
TELEFON: 980 ÚŘADOVNA: 1405 Farnam
go- -v y t-- y iy y t v v v v v v t v
r WALTER MOIfiE nřp!l tt v mvwinn 1 1
— r v a ti mji uutili
WILLOW SPRINGfS
BREWING 00
OMAHA NEBRASKA
w vyrábí výtečný ležák z českého chmele neJlepSího Ječmene a povčstné
h WILLOW8PMNG8VODT
r T nhTfnTfň nmn ' 'oni i dci o nmnTnnnn
:
► NeJlepSÍ a nezkuBenějSÍ znalci piva tvrdí le pivo vařené WILLOW
SPRING8 BREWING CO Jest nejzdravéjším a neJlepSím výrobkem
toho druhu
h kusu) je m uoznaie pas sami ze jste laiodnějSfho piva nepili 47m8
tto—iSí j
Wiůěw lnů s in a zpčlt ijii
r
% Stffngs fj-t A
Aby usnadnila malé ukládání ugpnr
City Savings Bank y Browu čtverci pro
půjčuje vkusné pevné ocelové banky
jež ei mfižete vzfti domft Když přihlá
síte se o hank tulí rffaHnwnX „l„íí„ i„
den dollar a obdržíte bankovní knížkn v
niz uoiiar pnpsan Je vám k dobru Jakmi
le se peníze v domácím banku nahromadí
přinese se tento čaa od faun rin naSf
dovny vyprázdní se peníze se spočítají
u vafií přítomnosti a dá se vám za né pří
slušný kredit ve vaši knfžce Tyto malé
ObnoST nesnil rírnlr tvnwnn X
Zavítal 11 by jeden z našich zástupců do'
vašeho domu vezměte si od něho Jistě
bank
_ i_ _____ _ - - - i
HílTTíT PP AftTTT íeský hostinec
m v ésm atVAM 0 mi n mésta Prahy
na rohu 13 a William uť Omaha
Čisté a pohodlně zařízené pokoje pro cestující Jakož i výhorná česká
strava a vzorná obsluha V hostinci obdržíte výtečný STORZŮV LEŽÁK
nejlepší druhy vín a likérů a nej jemnější doutníky
Krajané zavítáte II do Omahy návštěvou ubytujte se VhotéluPraba a
ifiihiite nejenoni peněz ale zbavíteae i všelikých násnázf ' 8
Tel LI 824 O přízeň krajana Žádá VDíCESC J DOBEOVSKÝ
Uhlí!
umí !
Krajané „Lir „ T T ~
U11JL1 U X XJCV1-I1U
Ulili!
U něho do
stanete uhlí
kupujte
dobré a čisté spolehlivou váhu a tak lacino jako kdekoliv jinde
Obchodní solidnost Leviho jest nejlepší zárukou že budete s uhlím
u něho koupeným plně spokojeni TEL ígjf
I LEVÍ 715 So 13th St Omaha
Co zde ještě nebylo
to obdržíte nyní v hojně
zásobeném obchodě
Aloisie Zelené
V čísle nu William ni Omihi
a sice skvostné zlaté šperky z Čech Jako
prsteny náušnice a proslulé granátové
špendlíky hodinky a albumy i hracími
strojky a j Veškeré zboží zaručeno
ceny neobyčejně mírné Skvosty ty
hodí ae výtečně za dárky vánoční
Dále máme na skladě hojný výběr
ženských 1 dětských Jacketfi od 125 až
do $500
Lepší výběr všelikých hraček nemá
žádný Jiný obchod v Omaze Kdo na
vštíví obchod ten na štědrý večer obdrží
alusny dárek úplně zdarma! Přijďte
prohlédněte si zboží
Vlídně Vás obslouží I8m
ALOISIE ZELENÁ
BjIí ééií Mé kmií a izeittl
vlastní
Bratří Kunclové 12M j 13 ul
Krajané učiní dobře když navštíví obchod Jejich zvláště v čase svátku
vánočních a prohlédnou sobe vždy čerstvé zásoby nejen všech druha masa
ale I drůbeže jako: krocany husy kachnv kohouty slepice kuřata a J U
brtri Kuuclů koupíte Icvuěji než kde jinde Zboží možno objednat! i
telefonem TELEFON 1199
' R-oxMtllilý oboliod lřižní
vlastni
M Svačinová č 125á j 13 ul
V obchodě jejím budete vždy ochotně a levně obslouženi
Zvláštní výhody při nakupování vánočních dárků velký výběr
vkusných zimních dámských klobouků— za ceny velmi mírné
Pěkné trvanlivé střevíce pro muže ženy a dítky
O přízeň krajanů žádá M SVAČINOVÁ
—— n--
1
ŤŤttttiirtar iTT
f ZlniMtc átÓHtíl
Zkuste &téstí!!
Dnes večer a na Sylvestra
4 možno Šťastným smrtelníkům vyhráli na kole Štěstěny i
(Wheel of Fortune)
pékné krocany kachny a jinou drůbež
i v hostinci Franka Semerada "C
: !l j
Bezvadný odév pro muže a chlapce
Nabídky nového obchodu tento týden
ušetří vám peněz při svátečních nákupech
35BBC glttrn BMtty iJMtty
Pokračování velkého výprodeje zahá
jeného před několika dny nejlepších oble
ků a zimníků od dvou největších hotovi
telú vysoce cenných obleků v zemi —
KAŽDÝ ŠAT ZARUČEN
Mužské Swell obleky a zimníky prodáva
né dříve v sezoně po I3000 až #3500
°y"( ' $20 a $25
Mužské Swell obleky a zimníky prodáva
né dříve v Bezoně po #1800 až #25 00
'"y $10a$l5
Mužské Swell obleky a zimníky prodává
né dříve v sezoně po #1000 a #1200
n-vpf $750
Rukavičky žle kapesní látky látky na krk nákrčníky
koupací Župany a kabáty pro kuřáky vhodné za dárky