Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 17, 1902, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Ot0OXOIt0000OHO0OOH0OOHOO0KOOHOtO0ltCO
£ o
Hospodářská Besídka
o
V
o
tt
o
O ' ó
K
OHOllOllOtlOtlOltOtlOllOUOllOllOliOliOtiO]01IOtlOtlOtlOHOtlOllOtlOllO)IO
Pořádá lkH JANÍK
Htromy lávtlří
jak radostným" jest cealúvalí
krajinou která ie jeví zrakům na
lim jako překrásná zahrada Jak
milým je pohled na obydlí farmáře
jez obklopeno Lujoou zeleni!
jak utišeným je pobyt v takovém
obydli když místo burácení vetru
slyšíme jen tlumený Šumot jeho
korunách obklopujícího nás stro
movl Jak otřese se vsak naproti
tomu člověk když jede vlakem
pohodlných a vyhřívaných vozích
dobou zimní a vidí farmářská
obydlí jednotliví po pustých pre
říjních větrem zametených roz
troušená ani jediným stromem
před větrem neochráněná Do
Dyteic stou u drátového plotu na
calém těle se třesa a maje každý
sval napjatý z čehož je patrným
l trpí ffroč nemohlo by př
každé farmě býtí vysázeno něko
lik řad itromoví kteréž by slouží
lo zimní dobou jako závětří pro
ODyvateit tarmy i pro dobytek
letní dobou pak jako stín v němž
nalezl by dobytek v denním úpalu
osvěžení?
Není snad farmy kteráž ne
mohla by se za nějaké tři roky tě
Síti podnebí jaké panuje o sto
mil jižněji když by se příštím ja
rem věnovalo na ni asi to az 15
dollarů na stromky a kdyby
venovaio asi tolikéž prače k vy
sazení jich Vysazováním strom
nabude farma aejen výhod vzhle
dem k povětrnosti aýbrž získá i
na vzhledu a tím jak samo sebou
se rozumí i celá krajina
Jednou z hlavních příčin proč
farmáři svoje farmy neosazují
jest že nevědí jaké druhy stromu
pěstovat! a jak je obdélávati Pro
severozápad musí se voliti jen
stromy otužilé Mezi ty náleží
ruská moruše (Russian mulberry)
borovice fScotch Pine) smrk oor
véžský (Norway spruce) smrk
bílý (white spruce) smrk kolorad
ský a douglaský borovice bahenní
jalovec virginský (Red Cedar) a
pod
Borovice jest jedním z nelaci
nějších stromů jehličnatých snad
no se přesazuje a rychle roste až
dosáhne výšky 20 stop Nor
véžský smrk je nejlacinějším dru
hem smrků rychle roste a snadno
se přesazuje Snrky mají nad
borovicemi tu výhodu že jsou
hustší a mohou se sázeti hustěji
takže poskytnjí lepší závětří Smrk
bílý a ostatií výše jmenované hodí
se pro severozápad znamenitě ale
jsou kromě prvého k Aielu tomu
příliš drahé
Při vysazování je lépe dáti
stromkům aspoň" jednou přesazo
vaným přednost ačkoliv stromky
dvakrát přesazované 2—3 stopy
vjsoké mají efíekt okamžitý Stro
my jehličnaté vysazované pro zá
větří neměly by státi od sebe dále
než tři a půl stopy vysazující se
stromky dvě až tři stopy vysoké
avšak pro menší měla by se vzdá
lenost ta zmenšili To však ne
platí o borovici ta musí se sázeti
na Čtyři a šest stop od tebe Nyní
má každý dostatek času dopsati
si semenářům neb Skolkařům a s
nimi se poraditi
Hodnota Jt-tťlorébo tena
Pii Oceňování hodnoty sena
řídí se farmáři velmi čaito dle
městských majiteli koní zvláště
oněch již zabývají se půjčováním
jich Takovýto majitel konf hle
dí přj koupi aby desta! takové
aeno při nimi může kúfi dobře
klusat: 2 která jest prosta prachu
Proto dává přeďtost aenu prerij
nímu neb bojínkovému (timothy)
a platí za ně vyšší ceny než za
aeno jetelové Naproti tomu far
mář potřebuje seno hlavni jalo
krmivo pro dobytek hovězí ovce
a koni nimiž pracuje ae jtn v
krokn K jeho účelům tni seno je
tělové je-li v pravý čas posekáno
a náležíte usušeao cenu dvojná
sobnou proti senu timothovému
Jestiť mnoho krav jti nedávají
přiměřené ivé množství mléka
mnoho ovcí' jimi se aedaří ani
dařit nebude mnoho plemenných
svini jez nebyly uvedeny do stavu
▼ jakém se měly v dobi vrhání
mláďat nacházeli a to jedini pro
to že ae jim nedostalo jetelového
leoa Jetel má pro farmáře hod
notu neocenitelnou a neměl by
býtí za žádnou cenu prodáván i
kdyby za něj cena aejlepšího sena
bojíokovébo nabízena byla Pro
farmáře má seno jetelové zcela
jinou cenu nežli pro městskou
půjčovnu konf proto měl by ra
ději všechno jiné seno prodatijen
jetelové si ponechati
Na mnoha farmách západních
jeví ae nedostatek dobrého sena
jetelového Málokdy podaří se
nám najiti jetelové seno prvoí
třídy Buďto bylo sekané příliš
pozdi neb příliš Časně nebo ne
bylo náležiti osušené bylo ulože
no do stohu kdežto mělo býtí pod
střechou aneb se ním nekrmilo
rozumně Koni nepotřebují seno
jetelové ani poloviční měrou jako
dojnice všechen mladý dobytek
a ovce Krmným volům áfilo
by se ovšem tím lépe o seně jete
lovém ale nejlepSími jeho spnre
bovateh isou přec iea dojnice
mladý dobytek ovce a plemenné
svině
Jetelové seno obsahuje velké
množství látek Rvalotvomých kte
rez jsou tou nejcenneist živinou v
krmivu jakémkoliv proto by kaž
dý hospodář v kraji jetelovém kte
rýž letos zásobu sena jetelového
postrádá měl našiti si dostatek
jetele příštím jarem Kdokoliv
jednou cenu jetele pozná bude to
považovati za kalamitu kdyby měl
býti bez něho ueboťjest nejlepší
mezi všemi pícninami na farmě
Kde jedná se farmářům o seno
měli by síti obyčejný druh jetele
červeného Tento není sice tak
jistým na semeno avšak dá vždy
po seči ještě podzimní pastvu
kteráž může se případně i jako
druhá seč zužitkovali Kdokoliv
poznat cenu jetele a naučil se jej
pěstovati a sušiti položil si pevný
základ k úspěšnému chovu dobytka
Chladné stáje a ledorá Teda pro krávy
Pozorováním kteréž podnikla
svého času kansaská zkušební sta
nice v jisie tamní mlékárně se
shledalo že byl mezi patrony mlé
kárny oné jeden kterýž svoje stá
do chránil před zimou pouhým
dvoudrátovým plotem jeden měl
dřevěnou ohradu a jiní závětří
Mezi osmdesáti dvěma patrony
bylo osmnáct takových již napá
jeli svůj dobytek děrou v ledu
rybníku neb potoku prosekanou
Pozastavíme-li se a uvážíme že
dojná kráva nemá tak silnou kůž
jako vůl že má jen málo aneb
žádné sádlo pod kůží uložené a
že její povrchní cirkulace je sla
bou pak nesmíme se diviti že
výnosy některých stád jsou tak
nízké Kráva je zvířetem velmi
citlivým a je li nucena nabraiova
ti vysálané teplo tělesné a při tom
zimou se třesouc plti ledovou
vodu nemůžeme zajisté očekávati
příliš značnou ukázku mléka
Ztráty vznikající následkem chlad
ných stájí dovede jen málokdo
ocenili
Při jednom pokusu v Anglii
prováděném se shledalo Že výtě
ek od stáda třicet kusů čítajícího
byl asi o £1500 týdně vyšší když
udržována teplota na 63 stupních
nežli když obnášela 25 stupňů
Při takovém prospěchu jaký stáj
přináší vyplatilo by se postavení
ové stáje v době velmi krátké
Stáj má býti tak uzavřená aby se
hnůj uchránil tělesným teplem
krav před zmrznutím
Cukr Jako potrava
Cukr jest látkou velmi snadno!
stravitelnou proto potraviny osla
zené stávají se nejen chutnějšími
ale i stravitelnějšími nrní-li množ
ství cukru v nich přílišné Tak
ku příkladu jednoduchý pudding
trošičku oslazený nikoliv však
silně přeslazený považuje se za
lebce stravitelaý použije-li se
vfak většího množství cukru i
přidá se vajec a mastnoty povsta
ne z toho potrava příliš soustře
děná obsahující velké množství
nejlepšícb živin v malém poměrně
objemu kteráž může býti zužitko
vana ustrojím zažívacím jen v ma
lém množství a kteráž pro dítky
osoby nezdravé nikterak se nehodí
Je pravda lt dělnicí v poiidře
vah a jiaí jimi jest těžkou práci
vykonávali ve volné přírodě f po
třebují značné množství potravy
obsahující mnoho cukru jako jsou
páje dorty a pod zdánlivě úplni
beze Ikody avšak jest zároveB téi
pravdou ie tito lidé již jedí nad
by teč ně mnoho pájů a dcrtú pud
dingu a oslazeného ovoce pouií
vajlcl cukru též na jiné potraviny
moučné počnou si dříve neb pozdě
ji stiiovati na nezáživnost
Zde používá se cukru přílii
mnoho neboť americké kuchařky
zdají ie býti přeividčeny ie po
travina bez cukru by vůbec k jídlu
nebyla Ve všem musí býtt cukr
a následek toho je ie rozmani
tost jednotlivých potravin mizí —
je to sladké všechno I ta ovesná
kaše musí býti oslazena jako by
přirozená její mandlovitá chuť
obilná nebyla dostatečnou k po
dráždění hladového ialudku Ani
ovoce neujde té sladivé mánií na
šich sladkých hospodyněk
Cukr vzhledem k své sladké
chuti bývá pokušením ie člověk
použije více uhlohydrátů ("cukr se
počítá mezi ni) nežli může býti v
těle stráveno A to je úplni zby
tečným obtižovánl ústroji zažíva
cího kteréž chce míti ve všem
pravou míru Kostka cukru má v
sobi tolik živin bezdusíkatých
jako jedna unce brambor ale po
něvadž brambory jíme pouze po
tud dokud máme hlad můžeme
požívati cukr vzhledem k jeho
chuti i potom když jsme klad již
dávno ukojili
Cukr je potravina cenná a uži-
tčná ale nesmíme zapomínali' Že
je ve stavu soustředěném neboli
koncentrovaném a Že nesmí se ho
tudíž požívat! množství příliš
značné že se ho nesmí naduŽívati
Dále má se cukr používati vždy
doatatečným množstvím potravin
jiných kteréž jej zředí Čili po
skytnou mu látek jiných s dosta
tečným ohjmm aby ve spojení s
nimi náležitě zužitkován býti
mohl
Lidé již se hodni pohybují a
mají dobré zažívání požívají cukr
s chutí a bez jakýchkoliv nesnází
avšak lidé kteříž více sedí a mají
špatné trávení aneb jsou náchylní
k otylosti udělají lépe když bu
dou užívati cukru co možno nejméně
Z PŘÁTELSKÝCH KRUHŮ
: i
ORIS Wis 5 prosince
Red "Pok Záp"I Musím vám
sdělit že to americké posvícení
nám uzavřelo všechnu práci dj
venku Napadlo zde dosti sněhu
tak se to jezdi pěkně na saních
Bramborům připlácí prodávají se
nyní po 33 ctech buši žito jest za
47ctů buši a 1 vše ostatní má
hezkou cenu S úctou
Barbora Janečková
OSMOND Neb 7 prosince
- Red "Pok Záp"! Musím vám
sděliti že zde máme na čtyři sto
py sněhu což jest příčinou že
nemůžeme lámat kornu Jest málo
soudruhů kteří mají kornu už vy
Umanou Také se musím zmínili
o zdejším svobodném "bosovi
kterýž Be jmenuje Tchotscb rozený
to Němec hlásající se k straně
demokratické Tento pán když
přijde z města neví jak má dělní
ky pod ním pracující nazývati
Nadává jim blbců a ještě horšími
přezdívkami je tituluje následkem
čehož nechtěl pod nim nikdo dě
lati a musel dělat sám Málo si
hledí "dýpa" jest většinu času Ve
městě a hraje tam v karty Já
myslím že by to nemělo být V
prázdných hodinách ať si již hra
je ale v době služby nikoliv
Správa dráhy Great Northern asi
o tom neví ničeho Byli zde též
"bosové" pod kterými dělníci
rádi dělali a kteříž si svého zaměst
nání lépe hleděli než tento pán
Tchotsch A ten zdejší nádražní
agent jménem Basfuell neřekne
mu ničeho poněvadž pan agent
jak jsem slyšel od mnohých čítá
více za zásylky expresní a nejed
nou prý v podobném případu 25
ař 50 ctů slevil Táži se správy
Great Northern dráhy nemá-li
stanoveny ceny dopravní?!
Čtenář listu
BUTLER CO Neb 6 pro
since — Ked "ťok Záp I Pře
stalo pršet a počasí jest pěkné
Cesty jsou dobré a tak jest snad
no cestovat V neděli dne 23
m m sehráli v Abie Neb ochot
níci z Frague hezkou frašku a jež
to byl krásný večer byla návštěva
hojná Dne 25 m m na sv
Kateřinu sehráli pražští ochotníci
touž frašku v Morse Bhifís a dne
27 listopadu měli ji sehráli v Lin-wood-
Než jeden herec se prý
rozstonal a tak s divadla sešlo
proto p Sotrab měl jen obyčejnou
zábavu Nebahý herec si snad
přibral anebo příliš mluvil a byl
nehorázně vysílen V Linwood
jest také nová hudební kapela a v
sobotu dne 22 m m koncertovala
v síni Šotrabově Hithebaící hrál
výtečně a hodlají se prý letošní
zimu pustit do svita Zjednali si
prý již jistého pana Odvárku aa
"kvartýrmocbra" kterýi bude
jezdit napřed a zamlouvat pro ni
místo Pojedou snad do Bruno
Brainard Dwight a okolních mě
steček načež se pustí do svita
Jak jsem slyšel pojedou později
prý do Kalifornie odtud na Ha
waiské ostrovy Na nový rok
hodlají být v Havaně na Kubě
odkudi prý majf namířeno na Fi
lipiny na cesti pak zastaví ae prý
též v Austrálii Z Filipia hodlají
e pustit po sibiřské dráze do
Petrohradu Přál bych ! býti
nimi vždycky rikam moji staré
ie asi mil dát táta učit muzikan
tem Viru že nikdo si aepro
hledné celý ten širý svit laciněji
ba skoro zadarmo jako mazikant
Po odbyti umílecké cesty po
Rusku odebéřou se prý na Nový
Zéland O kéž bych je tam mohl
uvítat jako čecho-imerické hudeb
níky z Butler okresu 1 Odtud se
vyptavl prý do Japonska a třebas
ie Japonci nejsou milovníky hud
by tož doufám ie naši hudebníci
z Butler uvítáni budou srdečni a
ie se jim tam výtečně povede Z
Japonska mají namířeno do Lon
dýna z Londýna do Paříže a z
Pařfže nazpět do Ameriky kdež
chtijí koncertovat! v St Louisů
na výstavě Nevím dosud "zcela
určití zdali p Odvárka bude stá
le dělat hudebníkům "kvartvr-
mochra" a tolik musím říci ie
bych zaB převzal polovici práce
na Novém Zélandě jakož i v tom
krásném St Louisů kde jest vidy
veselo a blaze Ze St Louisů
hodlají se podívat na své známé v
Liowood T ae vf ie je budeme S
největší toužebaostt očekávat ne
boť jii od nynijška budeme se ti
síti na zajímavé vypravovaní o
jich umělecké cesti světem Shle
dání 1 nimi mělo by být oslaveno
bečkou "plzeSskébo' nektaru jež
to zejména p Odvárka si na ně
velice potrpí Pak přijdou zajisté
nejprve k nám a proto na počest
jich objednal jsem již sud plzeQ
ského od p Semeráda ze 16 a
Williaai ul v Oiiiaze neboť chci
aby bylo pivko dost vyleželé a
dost staré Přeje Vám šťastné a
veselé cestováni zůstávám ve vší
úctě Váš obzvláštní milovník hud
by z Butler
LOWRY Minn 3 prosince
— tfed 'Pok Záp "I Jest tomu
již přes rok co jsem psal dopis
do "Pok Záp" Tak chci zase
na sklonku tohoto roku sdělit ctě
nému čtenářstvu jak se nám zde
daří Počasi jsme po minulé léto
pro všechny plodiny měli příznivé
spiše suché a chladné Sena
jest dost a dobré jakosti Ve žních
jsme měli počasí zrovna jako na
zakázku bylo sucho a chladno tak
že bylo pro nás 1 pro koně milo v
poli pracovat Následkem počasí
tak příznivého měli jsme zde také
dobrou úrodu a sice na všechny
Proslul lékaMucebnik elijerll umíSoul
nu po alt vjí-ONtog vlasy na bolé
hlavě v jediné noci
Ohromujíc! ozniimenf jest příčinou
lékaři napločti Isou podivem a orná
meni oad zázračným lékem
Vynálezce zasýlá zdarma bsllřelt
zkoušku vSem kdož si oB dopíší
Po plil století stráveném laborátoH bi
korunován ryfokfml Dootuml ta tvi ii
vitotukm objevy poslulý lékařluíebulk
S f )f
SLEČNA OLARISSA KERBY
a Jjl obdivuhodný vzrůt vlasá
- klI 111 tt I I-
neb bVl V ná- ! tomu cíli do léta konaných 2a docílil vrcholu
aveiiu uraiu rro losttre tóno vsecnny Dlavy
jsou stejnými Není židné jet by nemoh a
bytí vyléčena tímto pozoruhodným prostřed
kem Seznam vyléčeni Jlí přivedených jest
upravuu pouivunnuny a RayDy neoyio vyso
kého Dostaveni velkého IdkařAAnMvKriiiK
cícn svédectvl tisků oManft ie viech končin
ze tne saaia Dy se pravda tato primo zázrač
nou
Nem&že býti poohyby o pravdivosti tvrzeni
lékařova unit lze o léku Jeho hádat! se Ne
zadá? žádného muze ženu nebalte aby sle
vím jenonebo kohokoliv jiného viry pKložll
nýbrž jest hotov a ochoten poslat! zdarma
na zkoušku naučen tonoto znamenitého sul
tele vlase každému kdo sl mu proH doplSe s
přiloženou Centovou poitovnl známkou na
vypiaoen posrovneco v jeaine noci počal
nočtt v
po jeho použiti rostl vlasy na hlavách holých
po icta nastavil padaní viaso v jediné ho
dlné Nikdy nezklame aniž záleží na stavu
siářl nebo pohlaví Ktarct a mladici zeny a
ueu vBicnoi zissau tímto volným použitím
velkého nového vynálezu Jste II holohlaví
gadajl-11 vaíe vlasy aneb Jsou-li vaie vlasy
rvy nebo řasy řldsé nebo krátké dopisle si
Altenhelm Medlcal Dlspen-ary 7Í72 Koso
Buildlng Clnclnnatl rMo vloživše do dopi
su Scentovou poitovni soámku oa vyplaceni
uusbovueuu u nancvK jejž ooarzue xaarma
a v KraiKa uuue uuueie upine vvieceni
Zmiňte se laskaví o Pokroku Západu
plodiny až na kom V ieŽtO se do- naKzaJIci se v íele velké iltenhelm Medlcal
' Dlspensary uílnll právě ážas budicí oznáme
stavu ii zari mraz a Korný ne- i 18 vyrouu smiaeninu po nit rostou vlas
byly ještě dozrálé
sledkem chladného počasí poně
kud spozděny a proto jsou Špatné
jakosti Za to máme pšenice vý
tečné jakosti samé č'slo i Pše
nice sypaly zde od 20 buělů až do
30 oves od 40 až do 60 ječmen
od 35 do 50 len od xido22
bušlú Brambor bylo také dost a
dobré jakosti Pšenici prodává-
váme za 66 centů buši ječmen za
42 až 45 oves do 28 ctů buš)
Lněné semeno kdo je brzy vy
mlátil 6peněžil Hobře po žních
platili za ně zde $129 za buši
nyní est buši za $ 106 Bram
bory jsou za 25 ctů buši Hově
zí dobytek jest ceny nízké Volíci
k žíru se prodávají za Í2 50 100
liber krávy a jalovice po fi70
až ř225 Vejce za 19 ctů tucet
máslo 16 až 18 ctů libra Vepřo
vý dobytek prodává íe tu za I500
až I5 50 100 liber živé váhy
Farmy zde vstoupají značně v
ceně Přijíždí sem mnoho farme
rú z Iowy a kdo chce prodat má
ihned kupce Průměrně kupují
za $40 akr z Čechů jim však ještě
žádný nic neprodal Češi raději
přikupují než by prodávali neb
zde u nás jsou dobré pozemky na
kterých se dobře daří vše co člo
věk chce pěstovat Proto našinec
nemusí nic lepšího vyhledávat
nežli má zde A nejlepší zde jest
to že nám ještě nikdy úroda ne
chyběla za minulé 23 roky co
jsem zde Do nynějška jsme měli
pěkné počasí až 2 prosince nám
napadlo asi na 2 palce sněhu a
dnes uhodil pořádný mráz Te
ploměr klesl až ua dva body nad
nulu ale ve dne slunce pěkně
hřálo Znamenám se ve vší úctě
všem čtenářům "Pok Záp''
Jan Hrdlička
7iohvntv trvale vylóíeny Záchvaty a
MJtiy ui aij nervosnost zmizí po jodř)
dennim uživím! Ur Kllne's Qreat Neřve
Keatorer Zašlete sl nro SttOO láhev na ikdB-
Iku Obdrzite jl zdarma l)r U Kline Ltd
m Aroh Ht Pblladolubla Pa
ABSTRAKTY
VYHOTOVUJE
Julius Treitschke
obchodník Importovanými
i domácími
víny a lihovinami
řízným pírem a
jemnými doutníky
501
503 a 523 jižní
OMAHA NEHtl
13 ul
Nejlcuší to útulek v místě Vkusně
zařízené pokole k pronaimutí aa den
týden— za 50c až $100 denně Chutné
atuilené zákusky stóle připraveny Za
115000 výborného zboži stiíle v zásobě
Jež lze koupit! za ceny levnřjíí než jaké
ee platí jinde za zboží špatnřjňí jakosti
46 JULIUS TKEIT8CHKE
0000000'00'0'0Q0'
Edward Donat
vlastni
elcptoC
zařízení
V 1'LATTSHOLTH NEB
Hostinec
řepu
Jemné
Výteřné pivo stále
NejlepSi vína likéry
doutníky stále v zásobě
Vwrná obsluha Chutné iď
kusky po celý den 14
assajaj#jBasis §aSag+saBaasa#
S !M Seid-ler
I7th and Farnam Patterson Blk
Zeptejte tr naB u tohoto listu Tel 1828
C H KUBÁT
kulený íeskf
oraM a yeřeM notář
Pisárna: £ ar ker Slock rth ij
Farnam Číslo pokoje a#
i i
IV Sklá -(- nlrn
líusiness
j
''Pí
WfcMUW ---ia laW
Shorthand
College
' Pohled na odbor obchodní a bankovní
Boyd Boilding roh 17té a
Harney ul Omaha Neb
Schválena řldltely vyšších
škol předními obchodníky
a soudním' zpravodaji
Zřízena před devíti lety
KDĚDTeuCní-íá'" 'y"Wm po"
TfisnoDis-"-0™4' 1 13'
Strtoopiscclrlr-davi
Anjtlieiiia —
Škola ji! není rovné
Zaměstnává nejschopnljíí ulitele
st
"
r
Nejlepší a nejdokonalejší ústav na zápaíž
$3000 uloženo min roku v nových psacích strojích
$2500 ploženo v novém zařízení odboru obchodního
Další poschodí pronajato k pohodlí iákS
Místa opatřena 90 proc všech loňských žáki
Opatřujeme práci pro žáky mimo školních hodin fcy na
stravo vydélati sl mohli
Podzimní fcéh poíne 2 září
ty Plité i pro krásný katalog zdarma _osaMaaw
ADRESA:
A C ONO- A M LL B pres
OMiLECA NEB
HAMBURSKO-AMERICKA LINIE
Spolnínont tato udržuje celý rok pravidelné spojení a Evropou drou
šroubovými loděmi Sejrycblejsi jízda a New Yorku do Hamburku
Lodě odjíždějí ve čtvrtek v sobotu
Hambursko íneriuká Linie jest nejstarěí Německá Trans-Atlantická Parol
vebni Společnost a vlastní 202 lodí majících úhrnnou snosnoet 541083 tunK5 1
těchto jsou veliké námořní parníky zahrnující 24 dvouSroubových parolodi
které ku pohodlí cestujících zvlášť zařízeny jsou Takový počet parolodí ne
vlastní žádná Jiná společnost Ohledně přeplavu a cen obratle se na
HAMBURG-AMERICAN LINE
aroplav Spol Sev-nemeckého Lloydu
Po parolodích expresních nejrychlejší jízda přes
moře za 5 dní 15 hodin a 10 minut
—"—: SíSlepla-viií oenyliCST- -— —
Po parolodích ezpressnich z New Yorku do Břemen %SS0d
Po parolodích pravdelných z New Yorku do Břemen $3000
Po parolodích expressních z Břemen do New Yorku {3850
Po parolodích pravidelných z Břemen do New Yorku $3650
JELRICHS & CO 5BroadwayNew York
— AHlavni leůnateJé pro zánadiX— -
H CLAUSENIUS & CO 00-e3 DEARBonff Street
60-Glass-AndreGSon Hardware ta
— protíí Vaj ve velkém
Tiacenž vyrážené lakované plechové náčiní — Císc7aný plech
železný plech a Kovové zbo' - Ostnatí drát hřebíky nožířské
zboží oicykly střelné zrraně náboje a Bportovsce zooži
9th & Harney ulice Omana Nebr
SEVEROVA
" TRADE g
jjjl MAEK jjj
Hlavní cena
každého léku spočívá 1 v Jeho příjemné chuti 2 v tom
že neobsahuje žádnou škodlivou ba ani nespolehlivou
přísadu a za 3 ie jemně působí nijak přirozeným výko
nem nepřekážeje Dokonalá vědomost o tom jakým lék
býti má spojená t nejlepsimi prostředky k jeho zhotove
ni umožňuje Marešově společnosti upokojili požadavek
po léku jednoduchém zdravém a zároveň účinkujícím
Léky kteréž mají příjemný účinek a zanechávají systém
v přirozeném stavu zdraví neoslabujíce jej mohou se ji
stě odporučovat Zde jích podáváme několik kteréž by
se měli chovali v každé domácnosti:
MAREŠŮV BALSÁM PROTI KAŠLI
Tohle je docela spolehlivý rodinný lék proti kašli chra
ptivosti ztrátě hlasu suchému šimráni v krku jakož I ná
chylnosti záškrtové Lahodným jest že děti ho béřou
rády Cena 25c a 50c
MAREŠŮV LÉK PROTI NASTUZENÍ
Jest nejjistčjši nejpříjemnčjší a nejrychlejí prostředek
proti chřipce nastuzeni v hlavě spojeným a bolením hla
vy Velmi dobrý lék když se béře ve spojení 1 Marešo
vým baUámem proti kašli Škatulka 25c
MAREŠOVY PROJÍMAVÉ KAPSLÍKY
Jsou výtečným prostředkem proti zácpě žlučnatosti bo
lení hlavy a neáiivnosti špatné chuti v ústech kyselosti
žaludku ztrátě chuti k jídlu a jiným nemocem kteréž
povstávají z nepořádku žaludku jater a vnitřností Cena
25o škatulka
MAREŠOVY RHEUMATICKÉ TABLETKY
vyléčí revma v kloubech 1 v nohou Tohle jsoa nemoci
krve a ledvin měnivosli počasínestHdmosti v jídle a pití
nedostatku pohybu přílišnosti práce a nepořádnosti živo
ta Všechno toslouží k rnečistčul krve a ledvin Přiveďte
tyto do ptače vyžeňte nejistotu 1 krve a zbavíte se rheu
mstismu Cena 50c škatulka Laskavě si vzpomeňte že
Xlarešovy léky se dají koupili pouze v lékárnách a nppe
rtíiijí te nikdy Také je můžete dostat pošlete-ki určený
obnos na adresu:
MAREŠ MEDICÍNĚ C0a2írerkT
DoptA'4 ti pro bezplatnou koflíku "NJp4 líksí"
zvyšuje tělesnou sílu
zmocňuje čivy zabraňuje mala
ril a léčí nezáživnost' a všechny
nesnáze ialudku 50c $100
ŽALUDEČNÍ HOŘKÁ
8
8
S OLEJ
s
SEVER0VY PRÁSKY
PROTI BOLESTEM HLAVÍ'
A NEURALGII — w
jsou zcela Jistým lékem proti bo
lestem hlavy neuralgii a každé
horečce 25c poštou 2 7ct
Severův
SILITEL SRDCE
přemáliá všechny srdeční vady
upravuje oběh krve a seslluíe
celou soustavu
$100
8
Severův__—
LAXOTON
nepřítel zácpy ideální lék
pro děti i dospělé Spolehlivý
rychlý a účinný
BS ot — v
'SEVJERirV-
8
8
8
rychle
bolesti v kloubech
severCv lék proti
Choleře a
bezpečný lék proti I
ce letní nemoci
každého druhu
Severúv
T1ŠITEL DĚTl
přináší pohodlí a občerstvující
spánek dětem Rozhodně neob
sahuje omamujících látek 25c
Sv uOTHAKDA O
ulevttje a léčí hostec neuralgii otoky rl
vyraknutiny a veškeré záněty f%
Oena OO Ot O
A
SEVERŮV LÉK A
průjmu proti reumatismu O
křečem koil- vyléčí každý hostec bolesti v I?
proti průjmu I svalech a kostech a zbavuje sou-
25 a 50 ctů stavu JedS $100 W
SEVERtTY SILITEL
LEDVIN A JATER
upravuje a sílí ledviny 1 játra
přivádí praví telné močení a vy
léčí všechny nesnáze těchto or
gánů 75c a $125
8 Na skladě ve všech lékárnách a obchodech s
Zvláštní léky za $300 pošlete-li popis nemoci &
léky g
3
Jos Topálka
na
ŘEZNÍK A UZENÁŘ
S a Wllllana Til
mi ▼ tisobt vldf Bfllcplt TfMr (eratvtho
nu lfho druhu }skull rýtttafeb Týrub
ka oicnihiWfch Kopt u nebo na skoalku
a ujišťujme rte k pudruhs ptljdst ssn
Zboif ae doválí a mfiJete li ja objed-
nati telefonem Tel A líži