Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 17, 1902, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    J
"'ILJ
1 3
! 1
V í - J
f ní :
i i
' - i í
Jí
i
i
-st r
-rj í
-t
Americký dobrodruh
Fittgtrald tastřeftný synem amer
vy statut byl jedním s ne j odvál
nljHch mafii nail doby
Bojovtl Jednou sám proti armili
3000 mužtt
Nedávno zastřelil Godfrey Hun
ter syn Dra Godfreye Huntera
amerického vyslance ve Quatema
le jiného Američana Williama A
Fitzgčrsldi a Uto suwvi Uagéúie
přirozenS vzbudila vzrušeni nejen
ve hlavním mžstě Quatemalské
republiky ale í ve Spoj Státech
Hunter tvrdf že zabil Fitzgeralda
v sebeobraně toto své tvrzení
bude vsak muset dokázali
Kule Hunterova ukončila Život
dobrodruha jakých svět málo mi
a Fitzgerald mohl směle postaviti
se k oněm hrdinum-dobrodrubOra
jaké vytvořil nesmrtelný Dumas
ve svých "Třech mušketýflch
Byl silným 6 stop vysokým
mužem s hezkvtn výrazným obli
čejem a každý kdo setkal se s
tímto mladým Američanem naro
zeným v Michiganu ten ho obdi
voval pro jeho kavalirské chování
a pro jeho divokou odvahu
V prostředcích k docílení svých
piána nebyl sice vybíravým ale
na to se v střední Americe neklade
tak přísné měřítko a tak mezi těmi
dobrodruhy "kteří v střední Ame
rice se potulují Fitzgerald zaují
mal přední místo
V zemi kde revoluce vzrůstají
jako houby po dešti tam Fitzge
rald nečekal dlouho na příležitost
aby vsadil svoj život by vyhrál
touto sázkou slávu a jmění Ctižá
dostivý generál Vasquez toužil po
presidentskétn křesle Terencia
Sierry který vládnul v Hoadurasu
a seznav Fitzgeralda který tehdy
byl mladým 2iletým mužecnsvěřil
mu úkol aby pozvedl prapor re
voluce v jeho jméně Fitzgerald
shromáždil kolem sebe několik
jiných amerických- dobrodruhů
jako Jetíriese kterýž jest nyní
admirálem loďstva Columbie plu
kovníka ťennypackíra nyní ge
nerálního superintendenta Cen
trální dráhy ve Quatemale plu
kovníka J Bascoma Jonese nyní
generála dětostrelectva ve Quate
male a plukovníka Richardse ne
dávno z Quatemaly vypovězeného
a s těmito jakož i s několika jiný
mi Američany započal Fitzgerald
revoluční tažení proti presidentu
Sierro vi
Dne 7 října r 1897 v čele
hloučku třinácti Američanů vtrhl
▼ noci do města Puerto Cortez a
přepadnul ležící tam posádku 300
ta už ů a zvítízil nad ní po krátkém
boji Posádka se vzdala a Fitzge
rald se stal pánem města Jelikož
spočívá to v povaze obyvatelstva
středo-amerického že toto se dá
unésti odvážným činem stalo se
město dosud věrné Sierrovi ohni
skem vzpoury pro Vasqueze
Fitzgerald a jeho hlouček byli
prohlašováni obyvatelstvem za "li
bertadores" (osvoboditele) a v
slavnostní pitce kterl po vítěz
ství nastala 13 z Fitzgeraldovýcb
Američanů se tak zpilo rumem a
vínem že nevěděli o sobě Fitzge
rald otevřel svůj hlavní stan v
alcaldově domě a odtud vydával
rozkazy a zde přijímal zprávy o
pohybech nepřítele Pojednou do
nešena byla Fitzgeraldovi zpráva
že president Sierra vyslal proti
němu 3000 mužů aby dobyli
Puerto Cortez a revolucionáře za
hubili Fitzgerald o blížící se ar
mádě neřekl obyvatelstva ani slo
va neboť tušil že toto by se ze
strachu od něj odvrátilo ale sna
žil se horlivě probuditi svůj hlou
ček Američanů zotupěaído něhož
4 nemírným požíváním lihovin upad
lí všechno jeho namáhání bylo
Tm iuaiiie
Vítězové nemohli státi na nohou
Jedině strojvedoucí Lee Cbrist
maa který jest nyní kapitánem
policie v Tegucigalpa v hlavním
městě Hondurasuvystřízlivěí tak
dalece že byl schopen vykonati
Fitzgeraldetn ma udělené rozkazy
' Tento odebral se ku nádraží
Cbristmasem zde rozkázal aby
připravena byla lokomotiva a p!o
chá jedna kára k jeho službě Na
tuto plochou' káru dal postaviti
hradba z pytlů naplněných cuk
rem a do této hradby si nechal
dopraviti velké množství střeliva
a čtyři winebestrovky a pak nařídil
Christmasovi aby dojel s loko
motivou k oné úžině která polo
ostrov na němž město jest vysta
věno spojuje pevninou a zde
Fitzgerald očekával příchod vlád
ního vojska
K rána toto se objevilokráčejíc
v sevřeném šiku po železniční
tratí neboť jiná cesta k města ne
jedla Jakmile se vojsko přiblížilo
na dostřel FitzgeraH ze svých
winchestrovek zahájil proti němu
takovou vražednou palbu fe v
piti sekundách všechno vojsko
bledalo ochrano a úkryt ve vysoké
trávě kolem tratě
Tímto spůsobem Fitzgerald sám
i do večera bájil cesta k města
proti výkvět hoadurasské armá
dy Čítajíc! 3000 mužů Cnrist
M sno nakíjel winebestrovky
střelba Fitzgefaldova byla tak
TTildaá U se lidný voják ne-
k £tclm dviliti
Obávaje se však útoku nočního
Fitzgerald nařídil Christmasovi
aby se s lokomotivou navrátil do
Puerto Cortez a odtud v noci po
lodi uprchnul
V tomto bojí proti honduraaské
armádikterý podnikl samojediný
zabil 18 mužů a více nežli 50 jich
poranil
Sláva Fitzgeraldova tímto od
vážným činem byla po střední
Americe navždy utvrzena
4 :
Zajímavé případy dlouhého
spánku
Lékařská vida malomocná
Nedávno zemřela v new-yorské
nemocnici dívka která v spánku
strávila několik měsíců a tento
její zajímavý případ připomíná
jiné jež se udály a jsou zazname
nány v historii lékařské vědy
Tak asi před třemi roky v lé
kařských kruzích způsobil sensaci
spánek jisté mladé dívky jménem
Kramerové která žila v Huels
weileru Děvče toto bylo 13 roků
staré když upadlo pojednou v
hluboký spánek z něhož nemohlo
být žádnými prostředky vzbuzeno
V tomto hlubokém spánku setrva
lo děvče po celý rok načež bylo
dopraveno do blázince v Merzigu
kde strávilo ještě dva měsíce ve
spánku
Lékaři nemohli pro ni učiniti
nic jiného nežli že ji bedlivě po
zorovali a krmili tekutou potravou
doufajíce že se sama probudí z
tohoto spánku což se také sku
tečně stalo Po čas tohoto jejího
spánku byly její zuby tak pevně
zaťaty že jí musela být potrava
poskytována skrze nos Když se
probudila tu shledáno že její
dásně úplaě přerostly její zuby
Kramerová byla ponechána v bii
zinci a zde ošetřována až opět se
podařilo lékařům navrátiti jí ztra
cené síly tělesní i duševní
Když děvče konečně bylo odtud
propuštěno tu navráceno bylo ro
dičům v plném svém zdraví
Jiný zajímavý případ dlouhého
spánku zaznamenává Dr Blan
chet francouzský lékař Jistá
mladá dáma jež se nalézala v
jeho ošetřování třikráte strávili
dlouhou dobu v hlubokém spánku
Když jí bylo 18 roků upadla
ve spánek a prospala 40 dní po
dnhé upadla ve dlouhý spánek
když ji bylo dvacet roků a spala
celých 50 dní a poslední její spá
nek v který upadla ve čtyryadva
cátém roce svého stáří trval déle
nežli rok
Také tato nešťastná špačka
musela býci krmena tekutou po
travou Po dobu její tří spánků
puls jí bil velice slabě srdce
sotva tlouklo a dýchání její sotva
bylo lze poznati Barva její tváře
zůstala však svěží
Podobný případ udál se s děl
níkem Samuelem Clintonem který
bydlel v Timsbury v Anglii Jja
25 roků stár upadnul ve dlouhý
spánek v němž setrval po celý
měsíc ačkoli byly zkoušeny
všechny prostředky aby byl z to
hoto svého spáoku probuzen
Když konečně se to podařilo
Clinton hned druhého doe zase
šel do obvyklé sé práce jako
kdyby se mu bylo nic neobyčejné
ho nepřihodilo
Za dva roky na to upadnul opět
do spánku který trval po celých
17 týdnů a po tuto dobu někdy
sám požíval potravu která byla
neustale připravena u jeho lože
Konečně se z tohoto spánku zase
orobudil lim aehon a VdyS íe! do
práce druhého dne tu se velice
divil že nastaly již žně V tomto
spánku úplně zapomněl na všech
no' co se ma přihodilo před tímto
druhým jeho spánkem a nikdy
více ti na to nemom vzpomenout!
Paměť jeho pro tuto periodu byla
úplně ztracena
Každý lékař v Číně plaeea Jest ad
svých pacientů když tito jsou
zdrávi onemocní li plat jeho pře
stane Plán tento ač nový má
zajisté své dobré stránky U čín
ského lékaře nemoc nemocného
znamená ztrátu kdežto u našich
lékařů stane se pramenem příjmů
V obou případech povolání lékař
ské stojí peníze Pí Marie Kra-
molíková z č 1711 P St So
Omaha Neb praví: "Hoboko je
naším jediným lékařem Mám
sedm dítek a onemocnf-li některé
z nich vyléčím je hned Hobokem
Bez něho bysme nemohli obstáli"
Dra Petra Hoboko není lékem
lékárnickým Prodává se lidem
přímo Adresujte: Dr P Fahr-
ney na-114 So Hoyne ave
Chicago I1L
Chcete ttfti zdrarl bez pa
tentních léků?
Pak ae musíte usadit! v ckresu
Polk Mo kde jest ta nejzdra
věji! krajina na jihozápadě Na
100 českých rodin se tam usadilo
za poslední dva roky všichni jsou
zdrávi měli krásnou úrodu a mají
zajištěný blahobyt O český po
pis krajiny a podrobnosti pište na:
The Bea F Leoaard Realty Co
Solivar Mo Pište česky a paa
L W Dongret mladší společník
firmy vše pro Vis obstará (19
::Z ČESKÝCH VLASTÍ::
i- -
Nemstí — V Loučce u Žídlo
chovic vážila v minulých dnech
I5letá dcera Anna Strážnická ze
studně vodu okovem při čemž se
jí klika z ruky vysmekla a roztří
štila jí lebku Děvče kleslo v
bezvědomí k zemi a zranění podlehlo
Otrávený plynem — V bytě p
Schlachthammra v Jihlavě zavinil
v neděli dne 23 m m unikající
plyn politováni hodné neštěstí
Ráno se probudivší jeho manželka
zpozorovala Že byt naplněn jest
plynem a učinila ua polo omáme
ná poplach Sběhnuvší se lidé
nalezli matku Schlachthammrovou
a ijletou služku již mrtvy Dělník
spící ve vedlejší místnosti dopra
ven byl v bezvědomí do nemocni
ce Pan Schlachthammer a 2 jeho
dítky byly plynem rovněž omáme
ni ale záhy se zotavili a pone
cháni byli v domácím ošetřování
Neštěstí zaviněno bylo prasknu
tím plynové roury
Hrozný ("in matky — V Halen
kovicích u Napajadel narodil se
dne 30 září asleté švadleně Frant
Ulicové hošík který pokřtěn byl
jménem Josef Asi před čtyřmi
týdny rozšířila se v obci zpráva
že Ulicová své dítě někam uklidi
la Četníku který po něm pátral
prohlásila že dala je do ošetřo
vání ale záby mu dopsala by po
dítěti nepátral že se sama k soudu
dostaví Ulicová pak zmizela
Četnictvo nalezlo a zatklo ji u
otce pohřešovaného dítka Josefa
Kočího majitele větrného mlýna
v Oprostovicích Ulicová udala
že jí dítě zemřelo a že zahrabala
jeho mrtvolu v lese avšak na uda
ném místě nemohla je nalézti
Četnictvo pátralo dále a nalezlo
ve mlýně Šátek do kterého utřel
si někdo zakrvácené ruce a v peci
zubelnatělé dětské kosti Má se
za to že Ulicová své dítko za
vraždila a mrtvolu jeho vhodila do
rozpálené pece S ní pro pode
zřen! ze spoluviny na hrozném
tomto činu zatčeni byli Josef Kočí
a jeáo pomocník Antonín Zeba a
dopraveni k soudu
Pes zachránil iloveka před zmrz
nutím — Na hřišti sportovního
klubu "Slavie" na Letné v Praze
ve čtvrtek dne 27 m m po 7
bod večerní dlelo několik sports
manů Pozornost jejich z nena
dání byla obrácena na psa nále
žejícího inž Sezemskému před
"Slavie'' Pes odběhl a když se
vrátil na hhštč ca sportsmany
dorážel Zuřivě štěkal pak od
běhl a zase se vrátil V předtuše
že pes někoho nalezl následovali
jej inž- Sezemský a dr Zikmund
Pes běžci až k baště č 19 na Ma
riánských hradbách kde se zasta
vil A tam sportsmani nalezli —
polozmrzlého muže Muž ten v
bezvědomí byl později v truhle
odvezen na holešovickou policejní
strážnici odkudž byl v mbulao
čním voze záchranné stanice od
vezen do všeobecné nemocnice
Po lékařském přispění polozmrzlý
muž nabyl vědomí a sdělil že se
jmenuje Jan Burdajje 35 roků stár
zaměstnáním zedník Burda měl na
sobě nový zimník a dvojí oblek
jakým způsobem k němu přišel
zdrihal se udati Zedník byl
podnapilý a v tomto stavu ulehl
na baště kde ho pes zachránil
před smrti zmrznutím
Žena skolila se třetího patra —
Virnínifcí případ který mě! v zá
pětí velké shromáždění obecenstva
stal se v pátek 28 m ta před
polednem v Neklanově ulici na
král Vyšehradě Tamtéž přijeli
Za nedlouho potom dva zřízenci z
obecního dvora a koiatíokou v
níž do pathologického ústavu od
váželi atrtvolu nešťastné iesy
Byla to 4a roky stará posluhovač
ka Marie Kalinovi Bydlela dříve
v domě čís pop 120 v Neklanově
ulici odkud před rokem se pře
stěhovala do domu čís pop 394
II V poslední době Kalinová
byla stížena těžkými záchvaty
nervosy a bolestmi hlavy Hledala
úlevy v nemocnici i jinde a když
bezvýsledně odhodlala se učiniti
náhlý konec svému trápení Ve
zmíněný den před polednem přišla
do domu Čís pop 120 na kríl
Vyšehradě kde dříve bydlela a
vystoupila do třetího patra odkudž
skočila do nádvoří Dopadla na
dlažbu a více nevstala Nohy i
ruce měla zpřerážené a lebku roz
tříštěnou Na místo dostavil se
policejní lékař dr Fishl který
mrtvolu tabevražednice ohledal a
odvézti dal do pathologického
ústavu
Xrotni fakta
Z BLÍZKA I Z DALEKA
1
Prodám vaši farmu
a prodám Vám jinou buď
v Minnesotě Dakotách
Wisconsiau Caasdč a
jinde vzdělané a ne
vzdělané pozemky od
j do f 10 a výše mírné
splátky
' Pište co chcete na
OT W Chalupský
Z— 137 Eadkott Arcade
ST PAUL MINN
Uhání li vlak rychlostí 60 mil
za hodinu urazí za každou sekun
du 16 stop
Rusko zavedlo bezdrátný tele
grafický systém Slabyho-Arco na
baltickém moři
V rozličných zemích) které tvoří
náš svět jest v užívání 13400
různých poštovních známek
Vyžaduje to neustálou práci
60000 lidí aby zhotovena byla
denní spotřeba sirek pro obyva
telstvo světa
Ve Švédsku jeden vynálezce
zhotovil petrolejovou lampu jež
vydá světlo 125 svíček po sedm
hodin za výlohu 1 centu
Z Mrtvého moře se vypaří den
ně 6500000-tun vody Tolik asi
vlévá se do tohoto moře denně z
řeky Jordánu
Z Francie vyveženo bylo v mi
nulém roce za $3156000 auto
mobilů a Spoj Státy byly nejlep
ším odkupníkera Francie
Prvá rýže vypěstěna byla ve
Spoj Státech z několika zrnek
která náhodou sem byla přinešena
z Madagaskaru
Dle starožitných několik tisíc
roků starých vyobrazení bylo v
Egyptě užíváno pluhů' bran a
válců k vzdělávání půdy již v
oněch dobách
Nejdražší kniha na světě jest
jedna židovská bible která se
nalézá ve Vatikáně a za niž papež
Julian již v roce 1512 zamítnul
$103000
V Madridě jest zákon dle něhož
nenapravitelným pijákům se každé
čtyři neděle oholí na policii hlava
tak aby byli k poznání a sloužili
za výstrahu
Utrpení Jobovo jest známo kaž
dému kdo jednou četl bibli ale
faktem jest jistě pro mnohé čte
náře novým že Job měl 500 párů
volů s kterými vzdělával své role
V Německu učiněny byly zdaři
lé pokusy s výrobou bavlny "ku
pletení'' ze dříví Tato dřevěná
bavlna se nechá dobře barviti
plete se s ni tak dobře jako s ba
vlnou jinou a výroba její jest o
polovic levnější
#
Ko-operativnísdruŽení v Lewis
tonu Maine které bylo založeno
na základech Bellamybo knihy
"Pohled do budoucna'' se obrov
sky vyvinulo od doby svého zalo
žení a základní jeho kapitál který
obnášel několik set dolarů se
rozmnožil na (100000 a nyní toto
sdružení vydalo za $ 1000000
3 procentních boodú z nichž již
přes 1 200 000 bylo upsáno
Dr De Mattos praví že od té
doby co Jaeger odporučil sy
rovátku pro výkrm dětí syrovátka
Ula hlavním pokrmem nemluv
ňat v Holandsku a nyní také v
Německu se velice rozšiřuje její
užívání Kde není možno Čistou
čerstvou syrovátku dostati tam
rodiny j jí připravují samy prs
výživu nemluvOat tímto spůsobem:
Rovná lžíce jemné rýže aneb
pšeničné mouky se vsype do
pajntu syrovátky která nesmí býti
starší nežli 24 hodiny na to se to
svatí nad mírným ohněm a sice
tak dlouho aby se to třikrát pře
vařilo a stále as s tím míchá Pak
se do této smíšeniny přidají tři
lžičky cukru a syrovátka jest k
požívání hotova Dle dosavadních
zkušeností osvědčila se lépe nežli
1 mateřské mléko a jiné umělé po
travy pro děti
Dra 'FENNERA
Léčení IsrJvln a
boestí r zádech
Vlocboy n
noM ledTto
uéchfto mo
torfvta OitruJI
T1 rhanma
tUm loteill T
mfcleuh rty
Vudoktsloual
rdeínl ktma v tníchJH
lemké nmnoM
Medeju ModtrIU Jm% ltku pro
J-U outno dnpllw dm VeoocroYl
Ztrátll c%lf Slfot tri) létenim Ukoroh
pNpkdt Jko Jaoa vala Vleohny porady
lra
"Po léta mil jsem boleni v zádech
prudké bolesti v ledvinách a fezsvku
Nemohl Jsem povitati s lůžka bet porno
cl Použití Dr Fenners Kldney and
Buckache Cure mne vyléčilo
0 WAOONEK Knobvllle P"
Ni prodeji V Ukirně tm Q ul„ 80 Omaba
8 A Beranka ít a Wllllam ul Omtb
Jo Tufk MIS Jttni II ul Omaha
Emila Čermáka IMi Jlinl II ul Omaha
O lékárníka SOo II PoiádeJM o kuobafkl-
Je idarma
Tanpn cv Tito Jt4 M vif outtaik
1 daCli ti f lid lir Fenner KredoniaNr
K vyléčení Baitaxenlay v jedinká dal
olfvejta LaratWe Bromo Quinlne Tab
let Viichni lékárnici vrátí neofia na
vylíčili tyta Podpii Jtnt £ _
Jeit na každé krab fcc © Jt%4tát
RED-S-CROSS
WHISKEY
4 plné kvarty
la
$300
Záaylka vyplašena
odporatena pled tnul
MkaH a poulítána e
TMca TTOikaJiclcí
swmoenlcícB
Hed Ctom Wals ker S
Mál Mdaea nejleuH
aováatl a vyniká Ja- f
kosti 1 llstoioa I
Odporntenl:
řaVMÍ
NÁRODNÍ BANKA
V OM AŽ! NIBO
KTUtAKOUV IX
ratS STOLBČXOtT
Western
DistilUflf Co
716 So 16tkSt
OHAIA
Jedle! naittaM
Onledairkr as (tá
ta nápad a4 Nehrna
ky taetáay badoa po
aaUadaian vlaka
00
O G
SiProíi
ifi
ceny vysoké v obchodech cizo
národnfch kdyl kupováním u
lái můžete ilskatl nejen ibožl
ep5f ale též uSetKme vám nej
míní čtvrtinu na hodinkách 1
klenotech My máme bohatou
zásobu prstenu fetíiku náui
nic jehlic diamantu atd a žá
dáme pouze byste se o tvrzeni
tomto přesvidíili Dopttte li
o nái český cennfk
W J Wísa a Syn
381 W 18th St Chicago III
Dr C Rosewatcr
ČESKÝ LÉKAŘ
Úřadovna: m "Bee BuflUnjj"
Od II do 12 dopoL „
ŮJadni hodiny: Od J do 6 I _„
OdS:3Udoef 0011
V neděli od 10 do li dopol
TeU r úřadovně 504-Tel t bytu 1217
BydlL-Čtalo £117 Jones ulice
VlUSli 8 JjlOÍM IlflHlt
Hostinec a lest
vlastni
J W HROCH
1Ž45 jižní 13 ni Omaha
j Řfjiný Metzov lelák stále na řepu
e]lepél vlna likéry a jemné
doutníky
Sladká vfna galon od 73c nahoru
Kořalky cralon od 1150 náboru Á
Í české importované kořalky Jako I
roztopčiska rrsiiUlovks rueulka T
bílý puni 250 gal TelB1824 4
áttllllUlliillltilUtll
Jakub Svačina
Tlaitnf
ELEGANTNÍ A HOJNÉ
ZÁSOBENÝ
grocerni obchod
TÍ 120Jlí 6 ulice
V obchodě tomto nalesnete áplnf
výběr Táebo tboái arwern(bo Zbosi
) Čerstvá a prvá jakoatl Míra dobrá
neb u Hraťlny jmi ve tvyka nekoukatl
na nJa ten pKratnk Navltlvte Jej
jednou a podru bá přljdeta saaa
Chraňte se
y- zitniíího kašle
a nastuzení
Přehl6de-ll se taaedM
přivodí bolestné choroby
SEVERU V
BALSÁM pro PLÍCE
Jaat rozhod tjm léketa proti
každému kaill I naatniwai
proti vfcem chorobě plic U-
ídý za nit itvaldl dýckadla v
Zdravý pravidelný stav
CEKÁ ZšaSOCT
Jato!! atlzetil c]ak ýsal bo
lestmi revmatickýani aen
raigickýtai v kostech mebo
kloubech
scverfiy Olej Sv Gotharda
p finese váta rychlou niv
Jat t9 zorný iianatmt
- CEHA 60 CT
NeipioÉittooÉ
V- SO OMAZE
FR LAITNER
aa ao a Q ulici
Y pohodlné' nálevné Jest vidy výborný
leřák na cepu výběr těch nejlepifch
doutníku výtečných likéru a pravých
nefalšovaných vin
Prostranná dtulná místnost spolková
zamlouvá se sama a et spolky české ne
šálenou v So Ouaze iepii pohodlněji!
a levněji! Téi i slfi taneční nemá v So
Omni rovni a protot cl spolky česká
učJdI dobře kdys před pořádáním zábavy
Jakékoliv přeptají ae o majitele na pod
mínky Prlzol krajaaa poroučí sa
S4 PBUI LsJTKTB
C H Brewer li Cc
v
L
o o
pokrokaíel fkHnUAl Utú
áas-ea) aev SV aL SaOauha Rak
VI aBMsBteaie(ea ale ta
AbKESÁR
ČESKÝCH SPOLKŮ
OMAHA
Rá# Palacký i 1 ZCBJ
odifváavaaixidelnáachtsakaadou étvrton
aedáll v máaicl o I h odp v aínl p Vlasáka
aa 11 a Wllllam ol ťfeUi Jan Kuslckf lal
J V MaiekiMulSoil St áíet Jan Svobo
da imu wuiiaus uipoai rr Maca
Lase Jaa Hun i 5 BylíM rjthla
odbf vá sve schnae vtdy prvni a trntl středu
niásicl v I bodla vater va spolková místnosti
T SuiiúúViii Fimaa jelen Valicl Raneláf
ais IDU So lftth ilr Fred Sláma K R 8 4
1701 Leavanwortb BU Václav HlbyU 11 of r
□lu uivaury st
Til Jed Sokol v Omaha
odbf vá ivápravldelná soh&ie kaldon druhmi
středu v mialol veter va svá místnosti Bil
au tam ni r-rrqseaa joaer aiia tajemntb
Pr 8 Kendla 141? So lát h St aeetnlk Váfl
Baba oor II Center Ht pokladník Jaa
Pedp Sokol Tyri i 1
odbfvá srá acbĎte dvakrát máaient kaldob
1 nedáli a i pondáll v másicl v alnl Metrová
OeloroCnl acbnieodbfTá aa I nll!l
pálletnl acbOía I nedíll v dubna a Čtvrtletní
I lednn a srpnu Fredeeda John Chleborád
mlsuipredaeda Kr Svojtek Ul Anton Novák'
xzi eo wto et neetnik joaer Kašpar I71M M
litá nl pokladník VJ Kunci Mls ho II Btr'
vbor majetku na I roky Simon Rokusek!
najeden rok Ant Bílek praporetnik Alois
Kalpar vyp pr J Bondar náčelník Simon
Rokueek f D náf Ant Vaáák lednalel lae
Holirka ret laur nl rbor Joa Nejeplnsk a
ll Pťha
Tábor Colnmbus ř 09 WOff
odbfvá schtae katdá 1 nedálná S áterf v
másla! v siní p Joa Klepetky na U a Wllll
am ulici Vel konsul Jar Kraus místo
konsul Jan NáméHtek pokladník Frank J
Semin láth ani Wllllaus klerk Karel 8tá
nicka 1411 Po I3th Btr přivodil J J Kolál
rnltlnl atrááco Váolav Vejvoda venkovní
ttráice Frank Ve]vodavfbor majetku Frank
Svoboda a A Bílil
Tábor Nebraika i 4771 M?f A
odbfvá svá pravidelná sch&se kaldon prvon s
třetí středu v máslct v oem hodin velet
v síni Dana Jana Hrocha Velicí konsul Malá!
Votava návodčí ChasSkrdlant baakáf Josef
Vopilka klerk John Bráida ZXXBo IMh St
ravoao cnaa suirKoninj vnitrní strsl V
ies venkovní stru jan rete
Sbor TlantiBlara ť 29 1ČD
odbfvá scbAia kaldou 1 neděli v másicl v So
kolovoá o Bií hod odp Vytloutllá plndsed
kyná Joseflna Voleienská pledsedkrná Marie
Hoslckjl náměstka Marie FecbáCová tajem
nice Marie Mlcbalováj ácetalce Marie Ha
rorhová pokladuice Joseflna Machová do
snrkyná FrantlAka Prchalová vfborna)etka
Viktorie Nováčkovi M Kapková M Domini
Burelová
Sbor Hvězda Nové Doby í 86 JČD
odbfvá svá schnse kaldon I nedáli v másicl v
I hod odp v síni Metsová Předsedkyni Kat
Šonka 1314 So ISth 8tr áCetnlca Emilie Chle
borád IBfli Wllllamspokladnloe Marie Vanirat
i4ie ntiiiama lajemoice ynn Bartoš im
So 13tbBu
Podp sbor Sokolek Tyri l 1
odbfvá svá achose jednou mCetiná a stec
kaádou druhou nedáli v siní Metrová Před
sedkyni Josfflna Kastl místopředsedkyni
Anna Bílek tajemnice Antonie Htejskal
8411 So iMtd S str áootnlce Maria Bílek M
a Gharle Bt Omaha pokladnice Aneáks
Koutskf vfbor majetku Frantllkatápán s
Anna tiva£lnaQCetnl vfbor Mary Vanák (
Marie Matějka dosorkvná Marie {líha
Tábor Xyrta řÍH 928 R 5 A
odbfvá schází první nedáli v mfelcl v sokol
ská síni fedaedka Mary Houkal místo
predaedka -Aloisie bmlíi-k tajem KateMoa
Velecliovská pokladnice Frsntlilka Peáek
kanciílka Panny Hookop maršálka Marie
PHlilovl vnitřní strál Barbora Hrubfvenk
strái Dora Tlchf vfbor majetku Marie
Bráida "Anna Brázda Josle Stejskal spolk
lákal Louis Svoboda Mary Houkal vyslan
kyni do slesdu Pavla Hauielln tuistovysl
SOTTTH 03VÍLAKr-A
Hál Palmové Dřeieí7 Kruh JOřetařek
Odbfvá svá achtre katdá poslední pendijl v
másicl v miatnoetl p Laltnera na Hutá a Q ul
Barbora liacek únatojná porucnlce Anna
Kobn mist-tpredtedka: Katis Vocásek taj
M7So Í1 st ! Marie Vomáíka pokladnice
Anna Vlach právudíi:Kail v"'!í!lT'-'t!:y
ne Francia Bartr vntlnl strái- Anna Hláv
ka venkovní strái MaKdalena Pl volíka A(
Uavllk Anna Sobáalavskf vfbor majetku
Jediný český-s®
0 závod olovnlcký strojnicky
a zámečnický v Omaze
vlastni
LEO BAROCH
503 ío 13th Htreet
Telefon 1M7
Zaváděni vody plynu s kanaliiace pro
vádí ie levni a dobře ttótf
Státní Jednatebtrl pro Jedině etirřdče
aé CievelaBdské plvnl psnpy
!ol otjiu 879— ta tfaiomr 807
iLouis Svoboda
ČESKÝ LÉKAŘ
Úřadovna č 301 Paxton Block
na rohu 18 a Farním ul
Cfednl hodiny od 11 do U bodla dopoledne
ni i do " oapoiedae
Večer od do a v obydli l IMS Williams al
Poslouží ochotně krajanům tí
Wabash
Dráha
Tllti rnlpia
t a
uiuju
Kor Zdnlcli
Přeplnvvní lístky
do a re vlech čistí Evropy
Jezdi po vlastních svých kolejích
mezi
OMAHOU ST LOUISEM
KANSAS CITY CHICAGEM do
DETROIT TOLEDO
BUFFALO
Výlety hledajících domoviny
jedno jízdné více faoo tam a
zpit do viecb skoro míst jižních
na prodej i a 3 úterý každého
měsíce Pro brožurku povolení
zastávky a viechny podrobnosti
dopiřte aí 1
HERRY E MOORES
Genl Agt Pass Dept Omaha
St Paul
Minneapolis
Dulutb
Minnesotská a
Wisconsinská jezera
Milwaukee
Waukesha
Dakota Hot Spring
Deadwood
Providence R I
Portland Maine
NORTH-WESTERN DRAHA
1401-1403 Fsrnam St
Omaha
ADRESÁŘ SPOLKŮ
ČMke-8kŤ Dilaleke Pedper Jednat
pro severosápadul státri
Mlnneiota Iowa Wliconiln Nebraekaj
obě Uakoty a MicbiK"
Rlaval JedneU v 8t Psal llaa
Úřadnlcl áfetnlm vfborem se teHm
Itlrtná nsřl pndHsenf m spolkám vfsleuHÉr
sasflánr budou Velkoplndseda Frant kiE
HtVaul Mlnn I mlaUipředseda J Aobre Bt
Mlnneapulla Hlno II mwtopledseda Jaseals
Hromálka Uopklus Mlnn Velkutajemnlk
Krant A Kn h st Faul Mlnn Velkopoklad
nik Joaann Tvra MliRni- Mina
Uradovna:MOoodhuast Bt Paul Mlnn
Lákal Hl Jed atbe J Uobm IWE Tth
St SI Paul Mlnn
Čtrrlletol správy seiaaflajl vlern spolkám
vdubnu áerveocí MJnu a lednu
Č I v Mentárenery Mina
odbfvá svá schise kaldou étvrtou bihMII
máelct Fredseda Tt K Stanák Ta)em(Tk
r-r Mixa CCetnlk Vojt Kasanda Pokladn" s
lomai Sával
t II Mladoíecb T Le Sneur Ontei
KlnnenoU '
odbfvá svá echtsa kaldou S nedáli v mlsní
slnllOOF Fh-daeda Jakub Kronik tajenujk
Ki Bárta LeHueur Uenuir Mino ICel JBl
cak pokladník Váo Kráva
t III T St Pani Mlnn
odbfvásvá sebtae kaadoul středu v máslel
Fledseda Tbomas Hbllda: 474 Oodrlob Av% -tajemník
Frant eanda 4A7 Hárrlson ave St
Pau Mlnn áCenlk Frant HoráCek 4
Fleasant Ave posl Václav Kotnour
Karel liaTliřek Borpfik í IV
Kiuneapolis Minn
odbf vá svá sohase kaldou 1 nedáli v miste
aínl l Ul corner nf Washington A Odaravat
So Předseda Kalcbman místoplede Antbn
Vávra tajemník Petr Straka ÍMD Thornton
Ave 8 E Minneapolis Mlnn áíetntk H
Kolá pokladník K Albrecht
Č V v Kove Prase Mlnn
odbfvásvá sch&se kaldou á nedáli v másicl
Pledseda Ant T Budín taj Ant F Vrtil
nf atetnlk Václav Posel pokladník Jakeb
Svoboda New Praitua Mlnn
Komenský ě VL v Hayward l
Mlnaesota
odbfvá svá ecbtza I nedáli v másicl Pfeds
J Funfar mlstopreds Vojt Pacovský tJ
Josef Mtraka Qlenvtlle Mlnn úíetnik
Fr Prantner poklad Václav AredL Oakland
Mlnn
Karel Tellký l Til v Kot lřebonj
Xlnnesota
odbfvá svá achtte kaldou á nedál másle
Pledseda Vojt Uhlll mlstopleds Vác Kdl
tajemník Jan Noska ácetnik Jan Fodojť
pokladník Vojt Klein právodíl Joa Balata'
AntVelílek JnsEdlJobn Filipek vfbor ůti
Vojt Klein Jos Edl vfbor majetku Ant
VeliáekJ Flllpek strážci Fr Staska posil
t VIII Rovnost Owatonna Minrs
odbfvá svá acháte kaldou 1 nedáli v mešitu v
Jedno hodinu odpolv slnl 6 B P S Předseda
Fr Duáek mlstopleds Fr Burel tajemník
Leopold Marek t N Biem Ht álíetulk Ur
Pechek pokladník Vác IlerdllCka st prá
vodíi Dom Moravec vnltfnl strál Kašpar
Bleiilc venkoroi strál Josef H VavHn
Spolek i IX v Plne City Minnesota
odbfvá tvá schtte kaldou druhou nedán v
másicl Předseda Jan Stocbl miiumteiďa
Trnnáá Bulil tajem Fr W Kv(rh Plně C14a-
átetnik Jan Hejda Plna City Mlnn poklaiS
Jan Šambavr Pne Otty Mlnn
C X CecboHloran v Ollrla Mlnn
Předseda Karel Kohn místopředseda J
Iepelka tajemník Karel évlbovec fetnlk
M FetHka pokladník Václav O Ployhard
prlvrKlíi V Jakeá vnitřní strál F Kříl ven
kovní strál V Uarailn ůíet vfbor J PáveK
ťecble č XI T So Omaha Aeb
Odbfvá scbtse kaldf druhá átvrtek v mfai-
el o osm hodin večer v slnl J Koutskf ho PKd
sedaJan Kubát tajemník Adolf Zesulák HO
au ul níetnik rr Kunci a a S Ht poklsj
Vocáwk 21 a S St
ííslo XII Chrudim v Baclue Vfle
odbfvssvá sch&se kaldon třetí sobotu v mi
sici v 7 bodln veter Předseda Joa Důlek na
HagorerHt taj Joa Steiiilk !6u9 Miiweusee
BU áčetnik J L Bs VíSl Uigb Bt
Číslo XIII Český Lev v Seafnrth B4-
wod Co Mino
odbfvá sohtse kaldou druhou nedáli v na '
Předseda Karel Bouiek mistopřeďa ArXa
HerDue tajemník Jaroslav Kovanda áti tem
Fr Jaroá pokladník Jan Švec
Číslo XIT Ladlmír Klice)
v Hauae'1 tí U
odbfvá scháse kaldou druhou nedáli v wMe
Předseda Frant Koslik tajemník Vác Kle
aCemlkJoa Mendlik Haugen Wls poklad
Jaa Hus 2 XT Hopklna Mina
odbfvá svá achtsa kaldou druhou sobotu
měsíci rrwjs vaciav tyra taj joa urontaa
ko Uopklns Kina
Sebranka ř XTL v Omaha Sen
odbfvá svá schtse kaldá prvni áterf v máelel
vsini p t n urocna rreas Jos UoleJI
miatopředs J W Hrocb UJsmnik a átetnik
Jakub Mareá IK10 So Litu Ht pokladník
Karel Marei 8 E cor áth and Williams
St přivodil Anton Hycelf vnitřní strál
Tomáá Dnáek venkovní strál Jan Polívka i
Jan Polívka A Hnlllíkaj W lirocb vfaor
maletkn
Čísla XTIL v Lewry Mlnn
oáf - pravld ilnlscbisa první nedáli Pted
ua iiartin uaruM: tajem wencel KartoSs
úíelnlk J ř Lepeaka pokl Fred H Chan
Čísla XVIIL Bratři Hevn
V Dryweod Wls
svolili al následujíc! ářadnlkv: předseda Tatn
V Klnkor áíet Jan Kvaalko nkl jr
štipek! přivodil Fr Mareá vnitřní strál Jan
Nybrt venkovní strál Petr Petrlik Bchása
saodbfvajl kaldon drnbon nedáli v aiásioi
Joset Kavan
pozemkový -
Cv a poJUf íjící Jednatel
J"7ÍMl I
fvv j
I
aaie
1s -!!
a v sa
n j l—l i _ r m _
™ - i=a=! í ▼ baiaaa po-
semky akrová a farmy v poallll Omativ 1 va
státu á pojláiáni opatři váai a Uoh aellepMeai
" T 77" nejnitncB TS iabf vi aa
rvbotovovániai abstrakt Šr
Obraťte se důvěrou n náha A
bude vám spravedlivě posl užene
Železniční pozemky ni prodej
V severním Wiseominii CKío
— — 1 —
go St Paul Minneapolis 4 Oma
ha dlaha mi na prodej při nízkých
cenách a výhodných podmínkách
piateDnicn as 400000 akru vybra
ných pozemko rolnických Ti
kdož koupí záhy mohou vybrati
si pozemky oři krásnech řkát
jezerech v nichž jest hojnost ryb
a jež poskvtuií nevvřrriut
ar - J ST ™~
zdroj vody jak pro rodinu tak i
aoDyieic
Potem k v do vétíinř la AH Valsasa
r — — j — aamvs~
aěny pAda jest úrodnou a snadno
zpracovatelnou Chicago Milwao
kee St Paul M
— — uuuija
Dulutb Superior Ashland a Četaá
jiná prospívající města na dráze
C St P M O a na dráhách
jiných poskytují dobrých trhi pro
pioainy tarmerske
O blížil podrobnosti pište na
Ge0 W Bell
SoaasBkpvy kasalaar Hadaoa W
ma a S r A Bt rast: Miaa
Dr E llolovtchincr
ťtíkf Ukal
OFTIOI aa roka 1 a Bovard al nrli'
aiockťSa4vartiia TeiWoa lá" '
V afaávaA k Mlul ~a m a -m
ad 1 4a adpoledae a oé 1 4 1 vala
tm
Si
i
li