Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 17, 1902, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    t -
_i _ — KLf::„_ f r i
PO K ROK ZÁPADU
Zaloien 1871--Roíník XXXIT
OMAHA NEim VE STÍtEDU DNE 17 FHOSINČE 1902
ČÍSLO 20
(tu
ZPRAVi
GRAFICKÉ
Přehled zo světa politického a kronika udaAtí
v
li
Z Washingtonu
Zasedání 57 kongresu
VystlhovalickA předloha v unitu—
_ ubíjeni fasu v doml idstupců
V pondělním zasedání senátu
Quay z Penn Četl resolucí přija
tou výkonným výborem Indián
ského území v níž se tento pro
hlašuje proti připojení k Oklaho
mě a na to senátor Penrose z Pa
uvedl na přetřes přistěhovaleckou
předlohu o dodatku uvalujícím
poplatek ti na každou hlavu při-
I stěhovalce vstupujícího do Spoj
A Států rozpředla se debata jíž se
súčastnilisenátořiGallingerHoar
Fairbanks Penrose Lodgea For
aker a konečně dodatek ten bvl
přijat Zároveň přijat byl Lodgeův
dodatek k onomu dodatku že tato
taxa ti nemá býti vybírána od
přistěhovalců kteří tuto taxu již
jednou zaplatili Oddělení 3
němž se ukládá přistěhovalcům
zkouška ze čtení a psaní bylo do
Časně odloženo Dále přijat byl
dodatek uvalující trest zákona na
všechny osoby které se dopustí
křivopřlsahy při vstupu do Spoj
Států
V zasedání domu zástupců byla
přijata resoluce v níž se vyšlo
soustrast nad úmrtím bývalého
mluvčího domu Thom B Reeda
a na důkaz úcty k zesnulému
dům zástupců odročil na druhý
den
V úterý dostala se v senátu opět
na přetřes přistěbovalecká před
loha a dodatek navržený Burto
nera z Kans aby připuštění byli
do Hawaie Čínští dělníci byl za
vržen Přijat byl však dodatek
Bayleye z Tex- aby připuštěni
byli do země takoví řemeslníci pod
kontrakt pakli nelze je v této
zemi nalézti Na návrh McComase
z Marylandu připojen byl k před
loze dodatek že jen ti anarchisté
usilující o svržení vlády Spojčuýcli
Států mají býtí ze země vyloučeni
Dům zástupců v ten samý den
neučinil téměř ničeho
Středeční zasedání senátu minu
lo bez nějakého závažnějšího par
lamentárního činu
V domě zástupců stařičký kon
gresník Galusha A Grow z Penn
měl svou poslední řeč v níž pro
mlouval o vztadch mezi kapitálem
a prací
Ve čtvrtečním zasedání senátu
přijata byla předloha určující od
měnu členům arbitrační komise s
několika dodatky
Dle této předlohy všichni čle
nové kteří nejsou v občanské neb
vojenské službě Spoj Států obdrží
řooo ročně Výlohy komisařů a
přfručích zapisovatelů byly určeny
na {10 denně
Na to přišla na přetřes ostátQo
vací předloha a po ostré debatě
byla odložena na pondělí
V domě zástupců byio usneseno
aby se dům sešel v neděli dne 25
ledna by vzdal úctu památce ze
mřelých zástupců Charlese A
Russčlia z Codq Guííeoreída a
Sbeparda z Texasu a Woodworth
z N Y reportoval jako Čien ho
spodářského výboru podanou tam
předlohu na povoleni 1 1000 000
k vyhubení nakažlivé nemoct do
bytčí ve státech novoanglických
[
V New Yorku učiněna všechna
opatření proti nemoci Každá drá
ba Bilnice a přívoz vedoucí do
státu jsou hlídány úřadtiíky od
boru zemědělského s nimiž pra
cují spolkové ' úřady Dosud ve
státu nebyl objeven žádný případ
této nemocí
Před výborem senátu vyšetřu
jícím otázku osmihodinové práce
byla správcem Mullem z Crampo
yy loděnice přednešena stížnost
že mezinárodní jednota strojníků
při početí stávky své v době ípa-nělsko-americké
války pokoušela
se porouchali dopravní parní loď
Thomas Podobně prý se pokusili
unioví dělníci porouchati bitevní
loď Alabama Na toto obvinění
odpovídal Gompers že jest křivé
a kdyby bylo na něm něco pravdy
že měl správce Mull jakožto ame
rický občan povinnost zločince
toho udati soudům k potrestání
kdo to udělal Také předseda unie
strojníků to popíral E E Pay
son z loděnice Newport News
udal že když měla být bitevní
loď Illinois spuštěna na vodu v r
1901 byli strojničí na stávce a
unie jim nařídila že nesmí loď
býtí spuštěna na vodu pokud po
žadavkúni stávkářů nebude vyho
věno To prý byl Čin jenž by v
době války pokládán byl za vele
zrádu '
Z POLITICKÉHO SVĚTA
Mtlson iádá c milion na efťafrnf
núkallivé dobytčí nemoci— Senátní
výbor vyšetřuje ládost o S hodino
vou pracovní dobu
Dne 10 prosince v odbývané
kabinetní schůzi vysvětlil bospo
dářský taj Wilson jaké prostřed
ky užívá jeho odbor na potlačení
dobytčích nemocí které řádí v
Massachusetts a Rhode Islandu
Bylo uznáno za nutné aby tajem
ník předstoupil před výbor kon
gresu a požádal o zvláštní povo
lení hned k použití by nemoc
mohla býtí vykořeněna Wilson
žádá na potlačení oné nemoci
1 1000000
Výbor domu na zemědělství ob
držel zprávu že jest asi na 100
stád která by měla býti zabita
Dr Saloion přednosta úřadovny
zvířecího průmyslu sdělil že cena
kusu k zabití určeného odbadnuta
byla v New Hampsbire na I4800
z čehož odbor úřady státními se
uvolil zaplatit 70 % a to že by byla
průměrní cena Dále ve výboru
oznámeno že tato nakažlivá ne
moc sem byla přivlečena z ciziny
senem
Guvernér Cummins o reciproelté
Minulé středy přednesl Iowský
guvernér Cummins znamenitou a
silou myšléoek překvapující řeč v
konvenci v Detroitu která? byla
tam svolána za účelem fedovánf
reciprocity
Guvernér Cummins který jest
tvůrcem tak zvané iowské idee
o níž jsme se zmínili již také v
jednom ze svých úvodních Článků
jest vřelým zastancem „skutečné
reciprocity čili vzájemnosti ob
chodní a potírá rázně a bez ohledů
důvody laciných politikářů kteří
mluví o reciprocitě ve výrobcích
jež nesoutěží s našimi ač tyto
výrobky jsou již dávno propou
štěny k nám beze cla a reciprocita
by nám tedy mnoho v tomto brně
ru nepomohla
Guvernér Cummins vhodně o
tomto předmětu praví takto:
"Reciprocita ve svých plných
důsledcích směřuje k tomu aby
domácí vyrabitelé mohli se se
svými výrobky snáze dostati do
cizinských trhů a tam se udržeti
Pod záštitou celní ochrany výroba
ve Spojených Státech se tak veli
ce rozmohla že lest nvnf větší
nežli potřeba domácího trhu My
máme ve výrobě tolik různých
výhod že kdyby nám bylo dovo
leno volné pole tu by naši továr
oíci a výrobcové ovládli cizí trhy
tak jako ovládají naše Leč to se
nemůže státi pokud my Se budeme
bráti pouze cestou ochranného cla
proto se musíme ohlížet! po
prostředcích jakým způsobem by
chom dostali naše přebytečné vý
robky do rukou kupců a spotřebo
vatelů v jiných zemích a v tom
ohledu jedině reciprocita může po
moci
Lid který chc reciprocitu
musí přijmouti ztráty s ní spojené
zrovna tak jako spojený s ní
zisk"
S cizinou nelze uzavřití vzájem
ných obchodních smluv a nelze
otevřití celní brány ciziny pro
naše výrobce aniž by se při tom
poškodily částečně některé zájmy
našeho průmyslu Avšak takovéto
poškození jehož se mnozí obávají
a z té příčiny se proti reciprocitě
staví bylo by vynahraženo mno
hokráte ziskem v jiných odborech
průmyslových a Cummins vhodně
podotýká že trhy ciziny pro nás
otevřené mají mnohem větší pro
národ náš důležitost nežli možné
škody jež by reciprocitou našemu
průmyslu byly způsobeny
Reciprocitou čili obchodní vzá
jemnosti jedině můžeme získati
obchod ciziny a ten potřebujeme
jinak může v několika letech v
naší zemi nastati převýroba která
ohrozí daleko vážněji americký
průmysl a americké dělnictvo
nežli by obroziti mohla reciproci
ta kdyby uzavřena byla s celým
obchodním světem
— Minulou středu poctili nás
návštěvou pp Jan a Alois Juráč
kové synové dávného přítele na
šeho pana Aloise Juráčka z Arm
strong Neb Páni Juráčkové na
vštěvují v Omaze obchodní školu
{ CEŠI V AMERICE I
'm m
l V Clevelandu přejet byl mi
nulou středu ráno 68 letý krajan
Josef Wolf z č 55 Finn ul pře
ounovacím parostrojem a hrozně
zohavená mrtvola jeho dopravena
byla do márnice Richardovy kdež
později stotožněna dcerou jeho
Kristinou provdanou Ilatalovou
Smiť jeho oplakává stařičká man
želka a sedm dospělých dítek
1 Krajana Williama Šonku rol
nika bydlícího 6 mil jihozápadně
od Cedar Rapids la stihlo mi
nulou středu odpoledne povážlivé
neštěstí Na cestě z města k do
movu splašil! se mu nejspíše koně
a utekli se saněmi- Pan Trachta
chytil utíkající koně kteříž vlekl
za sebou přední část dvojitých
saní načež se jal hledati vozku
Naleznul p Šonku asi tří míle od
domova bez sebe neb utržil zlou
ránu na zadní části hlavy Má se
ta to že se saně roztrhly a on
korbou vyhozen po zadu Ubava
panuje Že má lebku proraženou
V Chicagu spáchal v pátek
sebevraždu 6oletý krajan Josef
Růže z č 5030 Winchester ave
Byl již po delší dobu nemocen
k tomu bez práce a to bylo bez
pochyby příčinou Že život svůj
násilně zmařil Již na aře tohoto
roku 8'řelil se v úmyslu sebevra
žedoém do pravé strany hlavy ale
uzdravil se V pátek kolem 10
bod dopoledne sešel do sklepa
kdež jej později maožeika jrho
našla oběšeného na sloupu Josef
Růže narodil se v Plzni v Čechicb
a zanechal tu mimo manželku
devět dítek z nichž nejmenší jest
5 roků staré Náležel k řádu
Jungman ČSPS
1 V Clevelandu utopil se
rybníku za židovským sirotčincem
I2letý Ed Zeman synek krejčího
Fr Zemana z č 11 Kinder ulice
Zeman šel na klouzačku se spolu
žákem svým Fred Garlockem
Když se tento na ledu probořil
pomáhal mu Zeman b vynaložením
všech sil ven z vody a když jej
dovlékl na bezpečné místo svalil
Se do vody sám 'a jelikož nebylo
Kdo by mu pomohl utonul Paní
Zemanová matka utopeného ho
cha je těžce nemocná tak že
smrt synáčkova musela jí býti
zatajena
1 V Chicagu přišel v pátek od
poledne nešPastnou náhodou c
život 4oletý krajan Martin Hanz
lík z č 900 záp 17 ul Byl za
městnán jako vozka v uhelném
velkosklade butlern ttros na
Lincoln a 16 ul V pátek vezl
uhlí do české Kalifornie když se
mu pojednou koně splašili Hanz
lík se namáhal aby koně zadržel
při čemž byl s kozlíku stržen pod
kola vozu a byl přejet Těžce
zraněného krajana chtěli odvézti
Jo nemocnice sotva však jej vlo
žili do ambulančnfbo vozu sko
nal Martin Hanzlík přijel do
Ameriky jako malý boch z Domy
slic u Blovic v Cechách před 36
lety Smrť jeho oplakává man
žeika fohanna Sest dítek staří
rodiče bratr a čtyři sestry
1 V Chicagu přišel minulý čtvr
tek ráno hrozným způsobem o
život 15 a půl roku starý chla
pec Václav Sichrovský bydlící a
rodiči svými v č 846 Allport ul
Asi pfed osmi měsíci dostal za
městnání v továrně ca barvy
vlastněné hrmou Vil as fciros a
sice nalepoval štítky na nádoby 1
barvami Později byla mu při
dělena 1 práce při strojích jež se
mu stala osudnou Ve čtvrtek v
8:30 ráno vylezl po žebříku naho
ru aby naolejoval hřídel na němž
se hnací kolo otáčelo Shodu
hnací řemen a když 1 olejováním
byl hotov chtěl těžký řemen dáti
opět na místo Více dělníků po
zorovalo namáhavou práci chlap
covu kterýž se stále přibližoval k
hnacímu kolu otáčejícímu se
3ookráte v minutě když pojed
nou šat jeho tímto byl ucho
pen nešťastný hoch několikráte
otočen a pak prudce vržen na
těžký trám jenž podpírá celou Že
leznou konstrukci Když spolu
dělníci k němu přispěchali byl
nebohý chlapec již mrtev Údy
jeho byly děsně roztrhány a kosti
rozdrceny Pohřeb jeho odbýván
byl v neděli
— Zábavní výbor Podp Sokola
Tyrš č I pokračuje zdárně v pří
pravách k maškarnímu plesu kte
rýž uspořádá v sobotu dne 17
ledna 1903 I letos k potěše
mnohých a k zarmoucení někte
rých vydány budou "Šibřinky''
Prvé číslo jich patři světlo světa
před Novým rokem načež další
dvě čísla budou rychle následovat
l NAŠEHO MĚSTA
— AU tlUBCKMAJNIM na
rohu 13 a Douglas ulneimportuje
pouze přímo diamanty nýbrž má
též největši zásoby skvostů a ho
dinek v Omaze a všechny označe
né zřetelnými číslicemi jakost a
nejnižší ceny plně zaručeny
— Ve výroční schůzi Těl Jed
Sokol v Omaha zvoleni byli ná
sledovní úřadníci pro příští rok:
Starosta Josef Mik náměstek Jan
Steiger tajemník Rudolf Fibin-
ger jcetnlk Antonín buchy po
kladník Jan Koláčný výbor ma
jetku na tři roky John Fiala
zábavní výbor Jos ' jíalčík Kar
Kautský Oldřich Jelen Jos Mik
a Ant Knoll náčelník Rudolf
Havelka podnáčelník Jan Ma
thauser knihovník Fr Rendla
dopisovatel do ''Sokola Amer''
Karel Špalek hřbitovní výbor
Fr Jelen st školní výbor Jan
Koláčný Rud Fibinger a Karel
Špalek župní výbor Jos Mik
Vrána Old Jelen a J Mathauser
praporečnfei Vác Raba a Karel
Houba
— V sobotu dne 20 prosince
uspořádá v síni pana Johna W
Hrocha kouzelné představení pan
Josef Pacourek který po delši
době odhodlalse k umělecké cestě
po osadách nebrasskýcb Provázejí
jej tentokráte dvě dcery jež vy
stupují v komedii"Čerooch a duch
v hotelu" Jak se nám sděluje
těší se produkce jak páně Pacour
kovy tak i jeho dcerj velké oblibě
— "Doktor Faust" neb "Ne
věsta z pekla'' octne se na prknech
jeviště v Sokolovně j již příští ne
děli Kus bude vypraven ve všech
podrobnostech s úplnou nádherou
a skvostnými světelnými efíekty
Lístkv v předprodeji v lékárně p
Em Čermáka Zakupte si vstu
penky v čas dokud nejsou roze
brány '
— Zábavní výbor Těl Jed
Sokol započal již s přípravami k
velkolepému maškarnímu plesu
jenž pořádán bude v Sokolovně v
sobotu dne 7 února 1903 Výbor
chystá pro masky skvostné pré
mie - 'V „
— Jak z finanční zprávy škol
ního výboru za rok 1902 vysvítá
přesahuje vydání příjem o $1605
ač výbor snažil se všemožně aby
co nejvíce s penězi mu svěřenými
šetřil Jest to opravdu velice
smutné že české svob škole v
Omaze stále jest zápoliti o bytí a
nebytí A přece z počtu českých
dítek školu tuto navštěvujících
lze souditi že svobodomyslní kra
jané naši důležitost školy této
plně oceňují Nebylo by záhodno
aby české svobodomyslné spolky
zvláště ty kteréž počítají že člen
stvo jich českým dorostem bude
doplňováoo o dostatečné pro
středky k vydržování české svob
školy se postaraly?
- V sobotu odpoledne ' pí 1
Henrietta Aliothová z č 702 jižní
35 ave uklouzla na náledím po
kryté platformě cisterny a padnuv
ši do této utonula Manžel ne
šťastné Ženv nrarnval v malá
kovárně jež se nalézá za jeho
obydlím Po chvilce přišel do
stavení a nemoha se dovolati své
manželky vracel se ku své práci
Tu saozoroval Že jest cisterna od
kryta když pak do ní nahlédl
tu shledal ku svému zděšen) že
na vodě plují šaty Pospíšil do
své dílny a přinesl odtud provaz
hákem na konci jímž se snažil
tonoucí manželku svou vytáhnou
ti Než veškeré úsilí jeho bylo
marné Nešťastná žena vytažena
byla teprve přivolanými hasiči
poručíkem Ed La Pagem a Wil
liam Clincbardem Rychle při
volán lékař avšak veškeré pokusy
jeho přivésti Aliothovou k životu
osvědčily se marnými neboť ne
bohá žena byla již mrtva
— Minulý čtvrtek navštívil O-
mahu p J A Hospodský vyda
vatel časopisu "Přítel Lidu" ve
Wilber Přijel za obchodními zá
ležitostmi
— V sobotu večer zatčen byl v
obydlí svém č 308 sev 16 ul
policistou Woolridgem Alf Shep-
herd uprchlý vojín z Fort Niobra
ra Uprchlík byl vydán vojenským
úřadům ve Fort Crook
— V sobotu kolem 4 hodiny
ranní ubytoval se v Metropolitan
hotelu na 12 aDouglas ul 2oletý
Roy Palmer z Manilla la Téhož
dne kolem q hod večerní ucítil
nočnf klerk F M Brown silný
zápach svítiplynu v druhém po
schodí a přesvědčiv se že v pokoji
Palmerově plyn musí uoikati vy
razil dvéře a "nalezl mladého muže
posteli ve stavu bezvědoméa
Policejní lékaři Hahn a Mick při
vedli sice Palmera po delší době k
vědomí avšak Btav jeho byl tak
povážlivý že jej dali dopravit do
Clarkson nemocnice V neděli v
noci nebohý Palmer skonal
— Včera překvapili nás návště
vou svou pp- Fr Jerman a Vác
Hambek uvědomělí rolníci z Boyd
okresu Pan Jerman přivezl do
trhu dobytek a pan Hambek přijel
se do Omahy podívat na své
přátele a známé Jak s námi sdě
lili pozemky v Boyd okresu
značně vstoupají v ceně zvláště
nyní kdy dráha projíždí celým
oKresem mamě za svou povin
nost poděkovati ještě jednou
přátelům našim za vyřízení po
zdravu od milého přítele našeho
p J K Sinkule hostinského ve
Spencer Boyd Co
— Dramatický odbor Těl
Jed Sokol sehraje již příští neděli
21 t m večer v Sokolov
ně "Doktora Fausta" Hlavní
role zajímavé hry této nalézají se
vesměs v rukou osvědčených o
chotníků a tudíž lze s jistotou
očekávati že divadlo toto sehráno
bude k úplné spokojenosti obe
censtva Soudíce dle posledně
odbývané zkoušky věnoval ředitel
velkou píli nastudování kusu to
hoto azároveS se postaral o doko
nalou výpravu jeho Divadla mi
lovné obecenstvo naše mělo by
hojnou návštěvou povzbuditi obě
tavé herce-ochotníky k další úspěš
né činnosti a jsme jisti že by nás
překvapil dramatický odbor co
nejdříve zdařilým provedením ně
které historické hry české Nuž
na shledanou v neděli večer v So
kolovně! — Výprava do nové české osa
dy Romeov údolí San LuisColo
pořádaná p S L Kostoryzem
vyjela v úterý odp z Omahy za
vedení p AI Slepičky z Wilber
Jak se nám oznamuje súčastnil se
výletu tohoto slušný počet krajanů
z různých částí Nebrasky Příští
výlet odbýván bude 6 ledna 1903
— Sociální strana bude prvou
jež jmenovati bude kandidáty pro
úřady městské V sobotu svolali
předseda Parker S Condit a ta
jemník J Alfred La Bille valnou
konvenci jež odbývána bude v č
519 sev 16 ul v pondělí 5
ledna 1903 v 8 hod večer za
účelem jmenoyání čekanců pro
úřady mayora městského poklad
níka kontrolora taxovaího komi
saře a jednoho radního z každé
wardy K hlasování budou opráv
něni pouze ti kdož mají poplatky
své zaplaceny
— Manželé Toftovi truchlí nad
ztrátou svého děťátka jež pohřbili
v úterý minulého týdne na Národ
ní hřbitov
— Nejšťastnějším ze všech
šťastných jest zajisté pan Frank
Soukup foreman u ''Osvěty" Ob
držel od m'lené choti své ve čtvr
tek večer k vánocům dáreček tak
cenný Že by ho nevyměnil ani za
miliony Rockefellerovy Jest to
roztomilý buclatý klučík a tatík
Soukup jest pyšným na svého
prvorozence Gratulujeme!
— V sobotu ve 12:30 hod ráno
dokončil pozemskou pouť svou
starý osadník omažský krajan
Vác Jablečník bydlíďvč 1605
Dorcas ul Zesnulý krajan trpěl
po dlouhou již dobu záduchou a
trapné chorobě této konečně' pod
lehl Pohřeb odbýván byl v pon
dělí odpoledne za hojného úča
stenství přátel a známých rodiny
a tělesné pozůstatky starého zá
kepníka uloženy k zasloužilému
odpočinku na Národním hřbitově
— Václav Jablečník byl 6a roky
stár a do Ameriky se přistěhoval
před 32 roky z Golčova Jeníkova
kraj Čáslavský v Čechách Usadil
se v Omaze a zde setrval až do
svého skonu Smrť jeho oplakává
věrná jeho družka pí Anna Ja
blečníková dva synové Václav a
Louis a dcera Božena Pan Váe
Jablečník výborný kornetista při
jel z Chicaga na pohřeb otcův
Truchlící rodině projevujeme u
přímnou naši soustrať
— V neděli kolem 7 hodiny
večerní zažil nemilé dobrodruž
ství grocerista p Svoboda z čísla
2212 jižní 13 ul Byl v obchodě
sám když pojeelnou vstoupili do
vnitř dva slušně ošacení muži
Jeden z nich namířil na překvape
ného krajana revolver a přiblíživ
se k němu poručil mu aby ote
vřel peněžní zásuvku Nemaje
dosti na hotových penězích jež
ze zásuvky vybral celkem asi
dollary vyrval lupič panu Svobo
dovi z kapsy ještě zlaté hodinky
načež se soudruhem svým jenž
stál u dveří na stráži kvapně se
odklidili Pan Svoboda oznámil
ihned loupež policii ale této se
nepodařilo lupiče vypátrati Jest
to již čtvrtá neb pátá loupež jež
se udála v posledních Šesti měsí
cích v jižní části města '
lihli
COUTANT & SQCIHES í í
Jlepíí tvrdé a mřkké uhlí Též arkaniwský antrneK a noto
antracit NeJlcpSÍ ilIlHolsské ořechové $600 ťberokee kaso
vé pro pece I55J Cliérokee ořechové pro kamna se spodním
přikládáním $525 Mlssonrské ořechové $450 kusové $175
TELEFON 80 TJÍiADOVNA: 1405 Farnam
? r:
WALTER MOISE předseda
HV HAYWARD tajapokl
WILLOW SPRINaS
BREWING CO
OMAHA NtBRASKA
vyrábí výtečný lležik z českého chmele nejlepSlho ječmene a pověstné
WILLOW 8PRING8 VODY
unminn n nmnTTtnnii
NejlepSÍ a nezkuSeníjSÍ znalci piva tvrdí že pivo vařené WILLOW
8PRING8 BREWING CO jest nejzdravřjšim a nejlepSím výrobkem
toho druhu
r71 „ i„ _ _ t ! —
£&uBL jc a uuůuaie eaiui ze joie jauuuaejsino piva nepili 47mt) J
Miééoi: Wtsia
Aby usnadnili! malé ukMdánf
uiiy DBvmgs nanK v tírowu čtverci pro
uspoř
tuje vKiisae pevné ocelové banky
lež si možete vzlti domft Kdvž tiřihrá-
slte se o bank vnáší lířadovněuložfte Je
den dollur a obdržíte bankovní knížku v
níž dollar připsán je vám k dobru Jakmi
le se peníze v domácím banku nahromadí
pfhieoe se tento ras od času do nafií tta i
dovny vyprázdní se peníze se spočítají
u vaší přítomnosti a dá se vám za ně pří
slušný kredit ve vaši knížce Tyto malé
obnosy nt-aou úrok vyrovnaný polletnS
Zavítal li by jeden z našich zástupců do
vašeho domu vezměte si od ního jistě
bank
ČESKÝ HOSTINEC
o města Prahy
Omaha
HOTEL PRAGUE
na rohu 13 a William ul
Čisté a pohodlné zařízené pokoje pro cestující jakož i výborná česká
strava a vzorná obsluha V hostinci obdržíte výtečný STORZŮV LEŽÁK
nejlepší druhy vín a likéru a nejjemuější doutníky
Krajané zavítáte li do Omshy návštěvou ubytujte se v hotelu Praha a
ušetiíte nejenom penéz ale zbavíte se i všelikých násnázi 8
Tel L1824 O piízeB kraianfi žádá YINCENÍ! J tlí)HROVilfV_
XJilli!
Ulili !
TTilli!
uhlí u I Levi-ho
Krajané
kupujte
dobré a Čisté spolehlivou váhu a tak lacino jako kdekoliv jinde
Obchodní solidnost Leviho jest nejlepší zárukou že budete s uhlím
u něho koupeným plně spokoieni TEL
I LEVI 715 So 13th St Omaha
U něho do
stanete uhlí
10''
Bii žasný ttí řezalf a
vlastni
Bratří Kunclové 12U j 13 ul
Krajané uřiní dobře' když navštíví obchod jejich zvláště v ěase svátku
vánočních a prohlédnou sobí vždy čerstvé zásoby nejen všech druhů masa
ale i drftbeže jako: krocany hmy kachnv kohouty slepice kuřata a j U
brHtří KunclQ koupíte levněji než kde jinde Zboží možno objednati i
telefonem TELEFON 11 !H)
-HK-
Hoacwfililý' obchod tř-ižní
vlastní
M Svačinová č 1254 j 13 ul
V obchodě jejím budete vždy Ochotně a levně obslouženi
Zvláštní výhody při nakupování vánočních dárků velký výbčr
vkusných zimních dánských klobouků— za ceny velmi mírné
rékné trvanlivé střevíce pro muže
X
X
X
O přízeň krajanů žádá
M SVAČINOVÁ
mTiMi Mimnili 1 1 umní i ni
Bezvadný odév pro muže a chlapce
"JSOU JINÉ" jest co praví lidé o
našich cenných mistrně zhotovených
oblecích a zimníkách— když se jim po
ukáže na jich obdivuhodnou jakost—
kteréž jsou nyní nabízeny za deset
dollarů Přijďte a dovolte abychom
vám přizpůsobili jeden z těchto obleků
neb zimníků ze zásob Stein Block Co
a Garson Meyer Co
OBLEKY
ze Scotch cheviotů —
Sergů — Worstedů hed
bávím šité s předky z vlasové látky
kteréž vám dokonale padnou za což
ručíme ceny $15 až $20
můžete si vybrati po
$1000
ZIMNÍKY
44 palce dlouhé nej
novějšiho Swagger
střihu satmová podšívka v rukávech
ceny až do J! 2000 váš
výběr po
Máme na skladě úplný výběr obleků
a zimníků od I750 do I3000
V lUKtVCbU
$1000
i 7
h 1
„ v
?-
! }
i' t
í '
vt:
t L
1 1 1
} 1
V