Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 26, 1902, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    - 1 I h
-v:
& il y lr J
-M{ "
' J
Pokrok Západl
PUBLISHED WEEKIY
I !
I
4'
i
í f-
PablUhutl by Pokrok Publlaninír Co
1VW-13I1 UowardSt— Tel2913
dabni rtptlon by mal - 9 1 00 rwr year
Vycbáil kiidoa středu
f jim: TydaTatelsltá SpoL Potrott
1304 tlil Haward sl - Ttttfoa 2913
T aiiati dodávku do domu U S"
T ealM dodávkou poáuivnl UM
PaátoB pra Spojená otáíy Kanadu II 00
Cách l0
irormť rlrná ky uvřrVJBu lun prnitt
řio ktly uemrH k ulijiilnávoe plllofe-ny j l
it drobní ohlaí 7 olw-Ji velkiwli nvprp
fchtiji f pul v řilámu 7fcwntil cii třikrál 7a
itiinl ooi-iil bluhopNtii urnrii a Jiň i ííié
m liW ' irl i'tl knlé nveh Jni-m
tlwhť k 'i prou pHInJi oldednáviw lolk
-wnťn Jak Vřlko ihlaékU tllltt l ph'i l'eny
1(1 á-k na iifiii dobu unuii te ucuotui na
ilky pencl
%mi n JhrapeínéhV kily t koupi n noStf
fh cppnu 'Mimuy tlrlT" a tá nim e
i-li Tei v rniiiirovRuin d pim aueb po
4 hiioUcvui Ji-st raKlIUn JíhIh kilo
rh-e přilil chr-okeu" na luník n-bť aU
-eniú vl orMO ta tolik iiniainiH platil
bai ku 1a kolfikei Himii líť koupi íimťitUu
(drn lil nu Oroahu lliIraKO '" Nw Vork Na
aiit drutinVi í iwnói pMJiidmiio teí i I- a
_wntov kulUr VWhny ailky nwliřjsiiu
auUuyoa jeduodui:Uuu atlrMu fcouwj tik
10 '
Pokrok Západu
Omaha Web
Omaha Neb 26 listopadu 1902
TČffl jlŽ 58 li liti!
Kyl i rirn-r po lopotné práci
sklidí svou úrodu tu oiekávi
TŠim právt-m za ni svou zaslouže
nou odoiéQU a i dělník za práci
moíoiovitých svých rukou po
skončení lýdae požaduje co mu
aáleži neboť každý má na to prá
vo co si dobyl svojí úmornou
prací
Každý spravedlivý Člověk zaji
sté uzná že i my máme právo
žádati perně zaslouženou odměnu
za svoji úmornou novinářskou
práci
Když nové vydavatelstvo pře
vzalo P Z do své správy tu
Qéjsouc vedeno ziskem snížilo
předplatné )eho na nepatrný cb
os 1 1 oo ročně v té pevné důvěře
že pocivá jeho snaba bude uzná
na a nepatrný ten obnos že sku
tečně bude předplácen
Bohužel však v této své dorrěn
ce byli jsme do jisté míry zkla
máni Velká většina našich odbě
ratelů sice vykonala řádně své
povinnosti jak se na poctivé muže
sluší jsou však ještě mnozí kteří
i tak nepatrný obnos jako jest
%i oo ročně dosud dluhuií a tím
ztěžují nám dosti těžký náš úkol
jsme přesvědčeni že to nečiní
ze žádných nepoctivých úmyslů
ale pouze z liknavosti a proto je
touto cestou činíme pozorný aby
vykonali bet odkladu váti nám svou
povinnost k nll jsou vázáni cou cti
Správné předplácení bude nám
pobídkou abychom pokračovali
a nastoupené dráze s větší ještě
energií než dosud
ZaroveB žádáme všechny naše
odběratelé aby svým vlivem hle
děli kruh odběratelů P Z rozší
ř'ti Chvála jež se nám dostává
ze všech stran jest nám sice
sladkou odměnou za naši práci
avšak byla by daleko sladší kdyby
byla doprovázena také hmotnou
podporou
Vydavatelstvo P Z
Hnév rozpoutává jazyk ale
chromuir roum
MÁTB PftfClSO ZA NÉCO DÉKOVAT1
T den díkačiněul?
ÚSPĚCH A ŠTĚSTÍ NEJSOU VŽDVCKY
dvojčaty
ii
mnutu
▼ažuií za veliké zásady
Chyby nalézt není těžkou vfcf
když e jich na světě tak maotio
Srdce muže někdy odnáší hříchy
které způiobila jeho hlava
POMLOUVAČI VIDÍ JINÉ LIDI VŽDYCKY
T horším světle nežli skutečně
jsou
Rozdíl mezi slívou a popfxem
jpst mnohdy jen rozdílem mezi
dneškem a zítřkem
Když to s některým člověkem
jde s kopce dolů tu mnozí hlupá
ci pohlížejí na3 s vysoká
Jestli pak Knox zatopí tomu
truitu který hodlají utvořili vyrá
biielé kamen?!
Na rány srdcí mmohtch ženských
epQobí nic tak hojivě jako po
řádný ček
Láska je prY vynalézavá ale
přece většinu chyb nalézají na
sobě milenci až teprve po svatbě
Italskému kráu se zase narodila
d:eruška 'To by si měl s ruským
carem vyměniti telegram soustra
sti Nikdy se nehádej s hlupákem
aebof mnozí kdož tě poslouchali
li pomyslí že jste oba na jedno
brdo
Belgicky" král Leopold sb vy
slavil že zbytek svého života vě
auje dobru své země a ochraně její
volnosti I kdyby to byla pravda
tu by již nenapravil hříchy které
dříve spáchal
Armour sí prí chystá k utvore
o( bramborového lůžku Někteří
lidé i kdyby měli sebe víc peoěz
nikdy nemají dost
Stávka jest sice pěkná věc ale
v našem praktickém životě se
vyplácí daleko lépe nějaký tučný
politický "džab "
V akciích všelijakých trustu je
již oahromaděao tolik vody že je
to pravý div že se nepřivalf na ty
trusty potopa
Mnozí lidé když se propracují z
chudoby k blahobytu nemají eou
citu s těmi kteří jdou tou cestou
již kráčeli oni
Uhelní baroni chtějí se nyní
soukromě dohodnouti s unií uhlo
kopů Patrně se bojí světla ve
řejnosti před dohodčí komisí
President Roosevelt neměl pri
hoobě medvěda v Mis-isMppi žál
né Štěstí Nu jen když zkrotil
toho pennsylvanského to -ostačí
V uhelné pánvi se počíná tvoriti
unie neunioDistú Co to bude
vlastně za zvíře?
Velká bude asi u ně chyba
nebude to ráčtk ani ryba!
Ten Molineux má z pekla štěstí
Nedávno ho porota v New Ycrku
zbavila svým výrokem trestu surti
a nyní bude také zbaven životního
trestu Jeho žena zadala totiž o
rozvod
Myšlénky jsou prý svobodny ale
v Čechách sou jen tehdy nalézají
li se v hlavě redaktora Jakmile
jsou otištěny na papíře tu přestá
vá jich svoboda
President Roosevelt musel se
vrátili z honby v Mississippi aniž
by skolil jediného měděda To je
poprvé co Teddymu se nepodařilo
dostali nač měl namířeno
Pomalu to přijde tak daleko že
naše vlaky budou muset být pro
váženy vždycky plukem voiáků
aby byly bezpečny před přepa
dením
Ve Wermontu se dopálili na
prohibici klerá tam pauuje už 50
roků Nu za takový čaj není
divu že tam lid nabyl trochu
rozumu
Cely' tucet advokátu vzalo
Mitchella do prádla aby bo spletli
ale náhodou přišly kosy advokát
ských léček na tvrdou žulu a ta
zůstala neporušena kdežto na ko
šách zůstalo mnoho zubů
Oklahoma chce se státi státem
aby mohla elektorální své bla-
blasy odevzdali pro Roosevelta
On jich sice nebude miti zapotře
bí ale dobrá vůle zasluhuje také
uznání
Ele odhadu zemědělského od
boru stát Missouri stoji se svou
úrodou letos na prvním místě ne
boť ikliztň jest odhadnuta na 315
milionů bušlů lowa stojí na dru
hém místě za ní následuje Nebra
ka a pik Kansas
President Hilltvrdíže praotec
náš Noe to byl který utvořil
první trust- To je sice pravda
ale Hill se snad pamatuje že
archa Noeraova koocčaé uvázla
na skále a první trust zůstal na
suchu
Po důkladných zkouškách které
provedeny byly na vládních drá
hácb v Novém Zélandu s ameri
ckými a anglickými lokomotivami
odporučila koni ise rozhodně loko
motivy americké Zase nové prů
myslové vítězství naší země
Senátor Hoar již po několik
neděl nepronesl ani slůvka na
obranu "trpících ' Fiiipincú Snad
naposledy nevyšetřuje poměry
dětských otroků již pracují v Ca
rolinských továrnách jeho voličů
massachusettských a proto na
:ubohé'' Filipijce nemá čas
mysleti?!
Následkem menší írody v roce
1901 obdrželi farmeři za své vý
robky dosti slušné ceny a pakli při
letošní velké úrodě aspoň poně
kud slušné ceny potrvají tu far
merstvo bude na tom 'all right"
Vyhlídky' na potrvání slušných
cen jsou dosti příznivé a letošní
rok hojnosti bude zajisté vděčně
zaznamenán v paměti rolnictva
Generál Botha nyní prohlašuje
že ten apel Búrů ku vzdělanému
světu aby tento přispěl k založení
fondu 15000000 pro podporu
na dobro zničených obháiců re
publik byl velkou chybou Takhle
15 milionů aneb jertě více symoa
tickýcb slov mohou Búři od vzdě
laného světa očekávati ale co se
týče "kéŠů" "jo sediáče to je
jnáče!"
Na všech stranách vidí farmer
stvo kombioace továrníků obchod
oíků bankéřů a dělníků a jest to
pravý div žefarmerstvu oenapad
ne že takové sdružení které pro
spívá těmto třídám by muselo pro
spěli i jemu Kdyby tak farmeři
se sdružili k ochraně svých zájmů
tu by to byla kombinace daleko
větší nežli by mohl utvořili neko
runovaný král Morgan- Kombi
nace farruerů by za sebou měla
20 tisíc milionů to by byl zajisté
pěkný počátek
Nejen v soukromých obchodech
a závodech ženy stale víc a vlce
nalézají zaměstnaní ale 1 v služ
bách Strýce Sama jich každým ro
kem značně přibývá Ve zkou
škách kterým jsou všichni žadatelé
podrobeni nežli jsou přijmutí do
služeb Strýce Sama obstojí mno
hem více žen nežli mužů Tak
ženy vítězně se derou v před i tam
kde do Gčdívui Ulili své UlíslO
pouze politikáři
Nejdražším pozemkem na světě
jest onen kousek země který se
rozprostírá mezi Wall a Broad
ulicemi a Broadway v New Yorku
Čtverečná stopa pozemku na rohu
Broadway a Wall ulice má nej
méně cenu 450 dollarů kdežto
ten nejdražší pozemek v Londýně
má cenu pouze 1 350 za čtvereční
stopu Průměrná cena pozemků
ve finančním distriktu newyorském
jest $175
V nedělní škole v níž syn
olejového krále Rockefellera jest
dobrovolným učitelem vykládá
mladík své rozumy o nynějších
sociálních poměrech ačkoli nemá
o nich ponětí Onehdy zase š roce
a dlouze vykládal jakou tíhou jest
prý bohatství Nač ty dlouhé
řeči? Myslí li to Rockefeller u
přímně a je li mu bohatství sku
tečně takovou tíhou jak praví ať
rozdá ty obrovské miliony lidem
kteří toho zasluhují a pak sět
teprve bude věřit v jeho tlach
V PRVNÍM TÝDNU MĚSÍCE PROSINCE
odbýváoa bude v Chicagu meziná
rodaí výstava hospodářského zví
řectva a dle výroku generáního
trunagera Skinnera výstava tato k
sobě počíná obraceli pozornost
celého světí Tak některé vládv
vyšlou k této výstavě zvláštní své
representaoty aby tito oa výstavě
studovali chov hospodářského zví
řectva a vývin a rozvoj hospodář
siví a mimo toho sem zavítají také
deputace z různých roloických
učilišť evropských Tak ku př z
Bonou nejlepší porýnské hospo
dařské školy přijede do Chicaga
výprava studentů zároveň g oěko
lika profesory a také z jiných uči
lišt přijedou sem deputace studen
tů Rozumí se samo seboi že
všechny hlavní hospodářské koleje
americké budoj na výstavě za
stoupeny a tato účast mladého
živlu jest zvláště pozoruhodná
poněvadž z těchto mladých lHi
vyrostou budoucí hospodářové
kteří se budou moci honosili nejen
theorií ale i prakci
Dobrovolné ioprocentní zvýSení
mzdy které povolila Peoosylvan
ská dráha 89 procentům svých
zaměstnanců jest činem zásluhu
lícím uznání Dle náhledu nékte
rých odborníků záhy i jiné- dráhy
b idou následován tohoto chvály
hodného přikladu pennsylvanské
dráhy která svým toproc přHav
kem daia zaslouženou část svého
výtěžku 105000 svých zamést
nanců President této dráhy
Pugh učinil k tomuto zvýšení
mzdy toto prohlášení: "My uznali
že naši zaměstnanci toho zásluho
vali neboť v pos'ednfm roce
museli pracovali pilněji nežli kdy
jindy aby vyřídili všechen zvětše
oý obchod naší dráhy Proto
naši lidé zasluhují aby se podíleli
na blahobytu společnosti " Příklad
tento zasluhuje následování v
každém závodě a u každé korpo
race a kdyby v tzz vícch závodů
a korporací stáli mužové tak líbe
ríloích názorů jako Puph tu byly
by daleko přátelštější poměry mezi
zaměstnavately a zaměstnanci a
stávky by se stal nanejvýš řídký
mi událostmi Škoda že Union
Pacific dráha nemá v čele svém
takového Pugha Ředitel této
místo aby děloictvu díl jeho podíl
na blahobytu společnosti snaží
se ještě urvati zaslouženou mdu
Jělnictvu aby pouze akcionáři
dráhy mohli si hověli v 1 1 ihobytu
Avšak všeho do času!
Nedávno se vrátila výprava ob
chodníků továrníků a bankéřů z
Texasu a členové její nemuho 1
oalézti dosti chvály pro tento
oejvětší stát Unie který zajjímá
285 000 čtverečných mil a do
něhož by se mohlo $městnati
všechno obyvatelstvo Spojených
Států Filipín IÍ4wajska Aljašky
a Porto Rika a ješiě by nebylo tak
stlačeno jako jest nyní obyvatel
stvo usídleué ve státu Massa
chusetts V ohledu vzdělávacím
učinil Texas veliký pokrok Hoj
oost škol naiéá se v každém
okresu a školní jeho fond s
pozemky k něnu náležejícími má
hodnotu $60000000 V posledním
roce vydal stát Texas průměrné
více oa vzdělání svých dětí nežli
kterýkoli jiný stát v Unii V
texasské půdě urodila se jedna
dvanáctina úrody celých Spoje
ných Států a zde jest vypěstována
ledna třetina bavlnové sklizně
Texas má nejen úrodnou půdu ale
i v nitra této půdy nalézá se
značné minerální bohatství oeboť
má cenná ložiska uhlí železné
rudy červeného a šedého granitu
a mramoru Prairie Texasu po-1
skytují hojné pastviny miliooúm
kusům hovězího dobytka a chov
tohoto se při nynějších cenách
t učně vyplácí Texas dle úsudků
hospodářských znalců má velikou
budoucnost a poskytne ještě spo
kojeoé domovy pro miliony a mi
liony osadníků
V 0SMAPADESÁTÉM KONGRESU HU-
dou zastoupeny opět jen dvě
hlavní politické strany což se
nestalo již od roku 1888 V onom
kongresu zasedalo tehdy 169 re
puhlikáuů a 164 demokratů V
příštím kongresu bude zasedali
208 republikánů a 178 demokratů
V 52 kongresu zvoleném v roce
1890 bylo 236 demokratů 88
republikánů a 8 členů represento
valo farmerskou alianci V 53
kongresu zvoleném v r 1892
nebyl zvolen aoi jediný čUn far
merské aliance a mstajich zauialo
8 členů strany lidu V r 1894
byla republikánská záplava a v 54
kongresu zasedalo 246 republiká
oů 104 demokratů a 8 populi-ttů
a stříbrařů Vr 1896 demokraté
se spojili se stranou populistickou
a v 55 kongresu zasedalo 27 po
pulistů 3 střibraři 204 republi
kánů a 127 demokratů Repubii
káni měli v tomto kongresu většino
47 hlasů nad spoený ni populisty
demokraty a střibraři V té době
byl pnpulism na vrcholu své slá
vy V kongresních volbách v r
1898 demokraté počali se odlučo
vati od populistů a následkem
toho v 56 kongresu zbylo již jen
5 populistů 3 střibraři kdežto
republikánská strana měla tam
19 Členů a demokratická 1 59 V
57 koogresu bylo 197 republik
oů a 152 demokratů 8 populistů
a stříbrařů V 58 kong který byl
zvolen v posledních volnách strana
populistů a stříbrařů vymizela a
kongres rozdělen jest jen na dvě
politické strany- Republikánská
strana bude mít v příštím kongre
su většiny 30 hlasů a bude moci
nerušeně provésti opravy které
Od CÍ lid OČf ltí fá
Zpráva sekretáře vnitra
Poslední zpráva našeho schop
ného sekretáře vnitra Hitchocka
zasluhuje zvláítní pozoraosti a to
hlavně proto že se Hitchcock
směle postavil prou návrhu týká
licímu se pozemkového monopolu
který předléhá před kongresem
Dle tohoto návrhu maí býti
vládní pozemky používané jako
pastviny prnnaímáoy a nájem z
nich má plyoouti do zvláštního
fondu určeného k účelům zaved"
ňovací suchopárů
Hitchcnck proti tomuto návrhu
staví $e v boj následujícím vý
rokem: "Kdyby tento zákon měl státi sc
skutkem tu by veřejné pozemky v
16 atátech a territoriích zaujímá
lící dohromady 525 milionů akrů
tedy téměř všechny veřejné po
zemky západně od Mississippi
bylv polroueny podmínce nájmu
obnášejícího pouze 2 centy z akru
na 10 roků 8 výhradou že prona
límacf smlouva může být na dal
ších 10 roků obnovena Za po
sl dního fiská ního roku v této
rozloze bylo učiněno 53 654 pů
vodních zápisů domovinářkých a
27 914 kooečných zápisů domovi
nářských zauiímajfcích v celku
více nežli 12000000 akrů a v
nynějším fiskálním roce bezpo
chyby bude učiněno ještě více
zápisů nežli v posledním Kdyby
zákon v pronajímání veřejných
pozemků se stal skutkem tu by
nezbylo nic pro osadníky hledaj ci
jůlTlOVíQy "
Dále sekretář Hitchcock pou
kazuje na nezákonité si přivlast
Bování veřeioých pozemků V
posledním roce se událo 153
takových případů kdy dobytkáfi
si bez práva ohraničili plotem
3 952844 akrů pastvin V ně
kterýci případech drzost dobyt
ařfl neznala mezí a museli být
přinuceni k šetření zákonů této
země
Ve dvou státech jest zákon o
domovinách mrtvou literou neboť
se tam konají podvodné zápiny
od trampů a podobné jiné čeládky
kteří za něakou malou odměnu
učinili takové zápisy ve svém
iméou ale přepustí je pak
dobytkářům snažícím se urvati co
největší část pozemků tímto způ
sobem ku svým účelům
Sekreiářstvi vnitra postavilo se
pro i těmto podvodným zápisům
a pozemky takto neoprávněné
zíikané a opl'-toěné jsou otvírány
skutečným osadníkům
President McKinley byl zajisté
šťastným ve svém výběru když mi
zvolil do svého kabinetu muže
takových schopnosti jako jest
sekretář zemědělství Wilion a
sekretář vnitra Hnchcock
Scverův Olei sv Ootharda při
náší rychlou a trvalou úievu při
všech bolestech revmatiďých ne
uraleii vymknutinách a tolesti v
zádech Napjaté a stuhlé svaly
uávajf se jeho působeoím silnými
a pružnými Cena 50 centů
Anglický flastr na rány Búrfiv
Anglie aby poněkud zacelila
ránu kterou způsobila Búrům vý
hojnou aespravediiyou svou vál
kou přiložila na ní flastr ve
způsobu podpory 40 milionů dol
larů která má býti rozdělena
burskému lidu aby si tento mohl
zříditi své zničené a vypálené far
my a postavili některé průmyslové
závody které byly válkou tou za
hubeny
Část této podpory bude rozdě
lena jako dar těm již opustili své
farmy aby bojovali za neodvislost
sv vlasti a Část má býti použita
k půčkam pro ty kdož by se
chtěli odebrali do jižní Afriky a
zde se usadili Konečně jedna
část jest určena pro podporu těm
již v boi podporovali Anglii
Z povolených anglickým parla
mentem $40000000 jest dle toho
viádou určeno 15 milionů na pod
poru Búrův kteří se mohou pro
kácati utrpěnými ztrátami na svém
maetku $15 000000 bude pou
žito k půjčkám pro nové osadníky
a zbytek % 10 000 000 bude použit
k oahražeoí ztrát Anglii věrných
občanů
S tímto flastrem který Anglie
povolila búrští generálové De
Wet Delarey a Botha nebyli
spokojeni poněvadž podpora ta
daleko nestačí k zaceleni té rá y
již Anglie Búrům způsobila a
proto Búři apelovali k vzlělaným
národům světa aby tito ze svého
přebytku pomohli Búrům v jich
nevýslovné bídě leč národové ti
měli sice mnoho sympathií pro
nešťastné obyvatele rolnických
republik ale velice málo hmotné
podpory a tak Búrům nezbylo nic
liného nežli spoléhali oa další
generosnust vítězné Anglie
Dle všeho ee zdá že důvěra jich
nebude zklamána neboť největší
nepřítel Búrů Chamberlain se
odebral do jitní Afriky aby tam
seznal poměry a uzná li že Búři
'asluhuj! větší podpory tu e"t
dle svého slibu ochoten o uděleni
této podpory v parlamentu se za
saditi
Patrně že Jhamberlain přišel
kooečoě k tomu náhledu že jest
daleko lépe býti šlechetným k po
raženému nepříteli nežli býti brutálním
Umírají [ro živobytí
Ze svědectví zkušených lékařů
které vydáno bylo v minulých
dnech před arbitrační komisí vy
chází na jevo že řemeslo uhloko
pů jest jedním z nejnezdravěiších
ze všech lidských povolání Úpl
nýcb 99 procent lidípracujících v
dolech trpí buď rheumatismem
záduchou iíjinýni nebtzpečnými
nemocemi které zvolna podhlo
dávaí kořen lidského života
Nemoce tyto dle výpovědi lé
kařů přivodény jsou uhelným pra
chem kouřem z trhacího prachu
a špatným vzduchem
jeden ze svědků uváděi případy
že někteří muži kteří dříve pra
covali v dolech ještě po devíti
letech vykašlávali uhelný pra b
ze svých plic
Řemeslo havířské jest nejen ne
zdravé ale i nebezpečné neboť
procento neštěstí a oehod jež se
ročně udají v dolech převyšuje
ono jež se stává na dráhách
V lidském povolání jsou však
ještě jiná řemesla a zaměstnání
která isou nanejvýš nezdravá Ku
př ' řemesla tiskařů vyrabitelú
barev maji svá nebezpečí výroba
pryže litografie barvení výroba
sirek s vůbec všechna odvětví prů
mysluv nichž se potřebují chemi
kalie podkopávají zdraví těch
liž v těchto odvětvích pracují a
hlavně zdraví žen a dětí jež jsou
v některých z těchto oborů za
městnány
A co jest nejsmutnějšího při
tom Že mzdy v některých z těchto
odborů jsou velice nízké tak Že
lidé v nich zaměstnaní s bídou
mnhou uhájili své holé živobytí
Svět práci tu však potřtbiiie a
musí ji míti a muži ženy a děti
jdou do té práce tak jako mužové
dou v čase potřrby na bojiště
abv hájili svou vla-t
Tisíce lidí umírá každý rok
předčasnou smrtí v zápase za ži
vot Obchod a průmysl nemají
žádných ohledů k lidským živo
tům jež mají u nás tak lacinou
cenu
Zaměstnavatelé by měli být
však nějakým způsobem přinuceni
k tomu aby v oněch odborech
kde práce jesi spojena nebezpe
čím byly dle toho také placeny
mzdy jež by aspoS částečně na
hraíovaly pracuiírím risk který
na sebe převzali Pojišťovací
společnosti zvyšují své poplatky
v poměru k převzatému risku
proč by něměli být zaměstnavatelé
donuceni k tomu aby platili za
městnaneúm přiměřenou odměnu
v poměru k nebezpečím jimž jsou
vydáni?
Tato otázka rcěla by být v
zájmu lidskosti co nejdříve roz
řešena
český obchod
Pan Frank Hotl má výborně
zřízený a zkvétající obchod český
v Seaton Texas Jest ednlm z
oněch přičinlivých obchodníků
kteří všechen čas svůj obchodu
"ěnují Trapným bylo pro něho
když před nějakým časem one
mocněl: psal nám Že trpěl veli
kými bolestmi v křsži de!5í doba
"Byl jsem u dvou lékařů a mae
oa skladě všeho druhu patentní
léky zkuil jsem všech jež proti
nemoci mé byly odportčovány ale
marni Konečné zkusil jsem Tri
nerovo léčivé hořké vino a musím
doznati i výsledek byl výborný
Po využití Šesti láhvi cílil jsem
znčnou úlevu takže mohl jsem
se opět věnovali svému obchodu
Nyní mohu se již zase pochybova
li beze všech obtíží a bolestí
každému ochotně posloužím Od
poručuji zároved každému Trine
rovo léčivé hořké vino co lék vel
mi užitečoý" K takovému pře
svědčení přijde každý když byl
marně hledal pomoci v lécích
které mu jen žaluaek zkazí Tri
nerovo léčivé hořké vino napřed
dá žaludek do pořádku přinese
cbnť k jídlu upraví zažíváni i sto
lici vypudí nemocné laiky z krve
a nahradí je krvi čistou a silnou
Tím celé tělo sesílí a okřeje Člo
věk jest zdráv Mamě se ohlížíte
po léku lepším V lékárnách
přímo zasýlá Jos Triner 799 So
Ashland Ave Chicago llls
Pozemky na prodej
V okresích Biuler Siunders a
okolních mám na prodej kolem
3000 akrů dobrých pozemků v
ceně od 30 do 6o dollarů akr při
dobrých podmínkách Kdo by si
přáf koupili dobrou farmu nechť
se obrátí nu
Franta Mareše
17013) DWIGH T NEB
Mám na prodej dvě farmy
v okresu Butlcr Neb v české osadí
Obě farmy jsou v nejlepSim pořádku
pčkné stavby zánovní všecko oplotřno
drátem maštale sýpky chlívy pro do
bytek kurníky otudní a větrníky a ká
děmi sklejiy ovocné zahrady atl Jed
na tato farma se prodá buďto 100 neb
200 akrů a kupec bude míti první právo
na pronajmutí vedle ležícího pozemku
výměry 200 akrů po $200 akr na dobu
libovolnou když vše v pořádku udrží
lX)brá příležitost pro dobrého hosjjodá
ře! Druhá farma mající výměry 160
akrů vzdálená 4 míle od stanice želez
niční blízko Kkoly prodá e po 14000
akr Jedna třetina kupní ceny musí
se splatit hned a ostatní nechá se na
splátky na čas dle možnosti kupce na
6 procent úroku Tato farma bude na
prodej jenom po dobu 30 dní Jest to
výborná příležitost pomoci si k dobré
mu majetku dle sil a přičinění kupce
Obě tyto farmy jsou majetkem Ame
ričanů Dále pak mám na prodej celou sekci
pozemku v Boone okreau za $2500 akr
Pozemek ten prodá ae v půlkách a ku
pec si může vybrat dle Ubonti za tuto
cenu
Další vysvětlení a podrobnosti týka
jící se těchto farem ochotou podá
2x IuuIh Strak4 DavM ( Itj Ni-hr
RED4-CR0SS
i
WHISKEY
4 plné kvarty
ZA
$300
Záylka vyplacena
odporu n& utďiiuil
1hmN a ijouBivána vn
Y--n vco kajících
nenMcnicIcli
Kd Cros Whl ke
ifl a ilii- n Jl-iíl
fovčAtl h vynikl Jh
kiiI 1 (munuu
Odporutenl:
PRVNÍ
NiduibNÍ DANU
V OMAZE NEBO
KTERÁKOLIV EX
PRES SPOLEČNOST
western
Distillin Co
716 So 16!hSt
OMAHA
Jmliiil tiitjil-Í
bjdriávh)- zz i
ky Ku lány tm-lwti po
uakudnf vlku
fy
_a
i 0 17 drahokamech
Pttiiti( r fftiUior
n&tnhuj 1 Fiili tmí
k iku vutko-il pru
tiímt rt-U l"y
iUim Milílit p t&
uiftit k bki-tn ry
t f Úytné pf-M-nf ř
-o i~r cvsáiMt přW
M f pro leciť i
zri ťnre kfuríř totř# -ťují
piVrii'V tť
dl"k Z ručími na
V fMt bAU lnrh prrftťnje tyto hodinky
n kC'liMJ fMJfíMtl 4in)ril Í I O ( £4
$37 5 4pr4iii vfUtb) vfu1ou doku
uuirbo protíitMlMULi Nitthifdáut-U J úplně
uptikojlvýinl Jak Jo pnpt! tmpift#
nt Jm1i -ho cen m Pamatuji V br-t nni
xr vua x takové tioďuwy mx-K-il riitj t& m
MlymiH J k'Mpili ort inft (ho ottcruMfi-kft
VhcdI péknf Uk ytwvnf řwiÍM-k xiv6Jk
r!-riH klfm hllikrnl
Extřlik rWit h Houfce 602 Lfťt Bdr CfeUfo
11
Karoliny Fibigerové
£ 1208 i£ 13 ul Omaha Neb
Je-t nejiepífm mÍMeni k nkupoiín( vá
nočních diírkfi Nejenom e nkleznete
Um honý vvořr iperko z alfi-b I itřlhr
nvcu jako praieov br že ] blice l l
le v&e ďwtunet- tu env velmi mírné
Ji-žlo mnjuelka chce oncbul vi prodali
Sríky v&elio druhu vyřizují se ry
rhle s levně O přfeů krajana iíňí
17n KAKOlm FIHlťEK
Předplaťte se oa "Pokrok Zá
padu' pouze lioo ročně
TRŽNÍ ZPRAV
iMAUa ttn 24 liiuinda
I ima 1 1 pH UU 61 M
t bil U- "
Brambory a 1414 '
Vele ur ťMti 'Iti
ta t minltraii tflQirr It
MMo Um oJIpí 4tir "
MťlnCrrm Iputu U dohri IftQlSV "
Sl-plo ?VtUk "
Karmu "
Kwbnjp rt&o "
Koboatl 4c "
Krocani 1IÍI&U "
SOUTH OMAHA dno IIS'pU
Voli ptkol U oJI"pi 19 U
Krávy l4
JIotW It r3 I
Voli ke krmeo! liKJSft
Pnuuotjl-plt Iť4") '
Priíu prMtfednf ' tH S
Pnut hra lii U)£ká -!rs@ti
Ooa oJ!p S03M
JehBu 404IT
cmrMil in Iiud
Ptenle ftarr tuiatt lil okmí
dodáni 7la7 Jíc
Pisolc C Sokimt dodáni 710 "
Koma e 1 Hoiá " "
Kom í I bílá " -%c "
Otb{ I bllf " Síailc "
OTte I bílf " 3IMcD4 "
Žito £ilo k dodáoi 4:V "
Jmen k pl áMhm k dniláuf tKl "
Jelmro k krmni k dolául $2S8 "
Lnéná iwmnoo o 1 im-ibdo nva lrl 1
S-meno bojlnka 'ťmihy UM"
ioaieno etloé $10-2S "
Živý dobytek:
Přknl U nojlepáf toII 15 7MII t
llahenl i k prcwiřodiiim" HUItM
Voli ko krmeni (1 mt4 M
ráy tt4"QIM
JJolc % vdát 0
TelaU tayQTt
Texaolil krmrnl voli 8 lOLI
Texsntli voli I putvln
Phu tííká nejlevli - S liří
PrwnU l-hká ry braná M T&tl
Prsuu hrabá ' 5 x
ito pfkué ti k Tjhranfra IS tnQiM
J-hBnU Slfa4a
JebBau rápdnl I17MÓI4 X
Zlatá Hvčzda
Púuínj) 1 íáliaVný ranupie pro řeko
ameriekou o Iiiil-i přináiáí bítai povíd
ky pohAdky články poučné překlady
mluvnici ald Til obanhuje pčkaě
ohrilzsy a podoby vynikajících muža a
žen— Vyháti dvakrát mlti'ně
Předilalné 50 centů na rok Číslo aa
ukázku po&le - os požádiínf zilnmia'
13 F H SVOBO i SCuOyier Hel'
Hospodu u Šňupce
VLASTNÍ
Vávra n Franci
na roba 13 a I iliiai
OMAHA NEB
Polouží ivým známťm a krjanfina
vždy tím nejřlzněšlm Hclilitzovvm leži
kem a vSe i i druliy vonných doutníka
Uhoilnými likéry a po coly dun chutným
luntem
Vzorní obut u hn Za nálevnou najdete
vždy ochotného Henryho
Dr F J Kálal
1 ČESKY IÉKAÍt
1 °
i DřaáBTDa ř 2 Creiilitn Blocí
3 s ' roh 15 a Doulat ul m
H
a Tel obydli ttO Tů úřadovny 15t 1
asisj wm%tfmgS!Bi®®mi(m&i&im msta
JOSEF FLKCK
ČESKÝ PEKAft
v č 2416 jižní 29 ul„ Omaha
poťouží v i!m vžilí řeralvm cbutnýoi
chleb m tilným i peaií:nvm jukni i
jinýinp!'iveia jež Ire obdrželi v podob
bvtti ftsvudu prvé iriuT Dobře u'iníta
když okuílte Jcbo pečiva ISmii
Jos Vopálka
ŘEZNÍK A UZENÁŘ
na 5 a WUilam ul
má v Eásohe vtdy nejiepti vfhr rstvek
umM v-ho druhu Jkn I ý'ttf nftih vfrnb
kt uKctiáNkýi-h KupíM o n6ho nu koutku
a ajlfrumi vás I porube prljdt cm Stt
Zhožl ne dovMÍ a infižeie si JV ntijed
nali lelcfonem Tel A lilii
ílllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllli
i V 1 IturtoH I
I Vkusné tt i" §
1 zařízeny ilOStlUSC i
1214 jlžuílS ul
= ÍiÍ7af Knu&v ležák atAle nařepu =
5 Nejlepíl ďuhv (na likérft a 5
5 Jemné doutníky =
= VfUinj teplý luuc p cel dea =
£ TELEFON U4 ] =
ŤllllllllllllllllllllllllllllllllllliillllllllllllllllllllIMlf!
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
♦ Iříirel Nt4 fiii t
♦ 920 llipiner ulice
i malíř a lepič pokojů
X Krajany oljelmiíl vtorní J
♦ a levné 18 X
♦♦♦444444444a44444444 t
C H KUBÁT
lkiin rVekf
práTBlt a feřfijnf notář
i
i
i-
aL
f~
i
4k
Pliárna: Bar ker Block rok ij
Farnam Číslo pokoje í
Wtr-tt- S-'- r''"- " Tr'%3'Af -vtkjajjjjjjHk££ O 4 m