Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 26, 1902, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    "V
— — ™t
I
v
Pokrok Západu
uložen 171 --Horník XXXII
OMAHA KEUK VE STŘEDU DNE 2 LISTOPADU 102
ČÍSLO 17
ti
Z RMERIKY
ZPRÁVY TELEGRAFICKÉ
Si
'l i nviWn wtsvl 14 fs1' Ali A n IrMmllT-n Vlil Aíjéf
'S' UllllVHU ti Jit UI11IWU UUlli— 'I
V
a- :
Hnusaý obcu
Ve Filadelfii byl objeveu ji
kár g odbočkami v New Yorku a v
alitulika předních městech evrop
ských který měl rozlhlý hnusný
bchod s bílými otrolcyněmi Tři
a ředitelů tohoto syndikátu" byli
aatčeni Vyšetřováním jména
evropských agentů byla zjištěn a
praví se ží v tento ha-isný obchod
jest zapleteno i několik vysokých
éředníků filadellické policie Ně
mecký koiisu! to byl kttrý první
a tento zločinný syndikát upo
zornil a na to hned zavedeno
bylo vyšetřováni a shledáno že
hlavní evropský jednatel tohoto
syndikátu bydlí v jedaora ně
meckém městě s proslulou univer
sitou Týž lákal mladé dtvky do
Spojených Státu a sliboval jim
zde dobrá postavení- Když se mu
podařilo nakteré přemluviti tu je
posýlal syndikátu do Filadelfie
kde byly ihned prodány Ve stře
4u navštívila policie dvacet domů
a zatkla více než ioo mladých
dívek pocházejících skoro vesměs
a cizozemska Divky u soudu za
píraly že by byly k životu hanby
učeny ale policie má v rukou
důkazy proti syndikátu Ředitel
veřejné bezpečnosti Englishupo
zorněn byl na vzmáhání se přípa
du záhadného zmizení mladých
dívek ve Filadelfii a v jiných vel
kých městech a mnohé tajemství
bude tímto vyšetřováním odhaleno
Syndikát tento měl svého hlavní
ho agenta na něhož byly všechny
dfky z cizozemska zasílány a on
je pak dle poptávky do velkých
mě-tt do různých veřejných domů
rozděloval Většina z těchto sem
přivežeuýcb dívek náležela k ži
dovskému vyzaáaí a většina jich
jest jen 16 roků stará ačkoli při
příjezdu sem musely udati že do
sáhla každá 22 roků svého věku
Přepadení vlaku tllže Davenport la
Dne 22- listopadu asi o pQI
noci přepaden byl rychlík dráhy
Chicago Rock Island a ťacihc zá
padně od Davenportu asi 12 neb
1S bandity Expresní vůz byl
rozbit na kusy dynamitem a lu
piči uchvátivše r-ofisť uprchli
Vlak byl zastaven když uvolňoval
rychlost blíže křižovatky uvoitř
městských hranic asi půl druhé
aiíie od středu města Lupiči má
va!i na křižovatce červenou svítil
nou a strojvedoucí následkem
toho vlak zastavil Na to tři muži
skočili na parostroj dva přelezli
uhelný vůz a všichni namířili své
revolvery na stroivedouclho a to
piče- Jakmile vlak úplně zastavil
i řl-t Iudičů postavila na
stráž u osobních vozů druzí ode
nnnlu t-xnrtsní vůz a zatáhli ho
r- '
dále asi 2 míle po trati a potom
zavlékli ho ve Stanici Dale na po
stranní koleje Mezitím co želez
ničnl zřízenci byli hlídáni dva
umři vyhodili expresní vůz dyna
roitem a jati se rozbíjeli pokladny
Po celém Davenportu slyšeti bylo
áa výbuchy s!e dlouho se nevě
děla lich příčina Zprvu se my
slelo že některý z vlakových zil
aencú byl zabit ale ta domněnka
hvla nssorávná Kořist1 kterou
bandité ulovili obnáší as 20ooo
- tn il itídenácté ořepadeoí
vlaku za rok 1002 a třetí na dráze
Rock Islaodské
Černoch lynčován
lamet Dillard alias Moore čer
och z 1'idiaoapolis který učinil
étok na pí Mary Davisovou a pí
Joho Lemonovou byl ve čtvrtek
davem lidí pověšeli na telegrafní
sloup blíže Sullivan Ind kde
odpykal svým životem spáchané
aločiny Dillard byl davem vy
rván šerifovi Dudleymu který bo
přivezl z Lawreaceville Ills Čer
noch byl tam chycea od obecního
maršála po tuhé šarvátce v olž
byl třitrite střelen a nebezpeční
zraněn Na to ho maršál dopravil
do Robinson do vězení Maužt-1
napadené pi Lemonové se svými
přátely tam přijel a zločince zjistil
Šerif pro něj pak přijel s povozem
a chtěl se tajné dostali s ním do
města a také skutečně dorazil k
sadním dveřím vězení když v tom
nřihoal se dar padesáti ozbroje-
cb mužů a chtěl se černocha
Došlo k půtci v níž
lerif se svými příručími byl pře
možeo vězeB byl mu vyrván a dav
V I I l_ J-MI HamAonl
nim SDecoai uuuiu ucuuv-
ztotožnili načež se s ním soudci
z lidu odebrali k farmě manžela
druhé eho oběti paní Lemonové
V té době dav vzrostl již tak veli
ce Že čítal více než 1000 mužů
Když pí Lemonová ho ztotožnila
byl Černoch vlečen k oejbližší
mu telegrafnímu sloupu a tam byl
tázán co se má učinili s jeho tě
lem po smrti "Pošlete ho mé
matce do Iodianapolis' odvětil
zločinec a doložil: "umírám nevin
ně a doufám Že mne nebudete
tlouci ani do mně střlleti" Když
ho vůdcové davu ujistili že nebu
de mučen tu řekl"nyní jsem hotov
k smrti" Na to otočena klička
provazu kolem jeho hrdla a tělo
jeti o vytaženo a o vyse uae zusia
I
rogram republikánské strany
plyne do kapes syndikátů dráhy
tyto kontrolujících ale vzdor
Pměvadž jest si republikánská tomu nenasytní ti polypové nemají
strana veaoma inno ze americny na om dj(jti a chtřf )eště v(ce
viseli načež se dav po zjištění
ernochovy smrti v tichosti roze
1 Guvernér se snažil zamezili
toto lynčováni černocha a vyslal
na místo milici bylo však již pozdě
Zločine: byl soudem lidu ztrestán
Hrozná muka trosečníků
Zpráva o hrozném utrpení které
prožilo 16 námořníků z anglické
ho parníku Elingamite přichází z
Wellingtonu oa novém Zélandu
Námořnici tito nalézali se po ce
lých 5 dní na potopeném prámu a
k ukojení hladu neměli nic jiného
nežli pouze dvě jablka a k ukojení
žízně neměli ani kapky vody Z
těchto 16 nešťastníků kterým po
dařilo te dostati na prám jedině
8 jich přežilo nrůzy moře Vrak
na kterém se zachránili měřil
pouze 12 stop délky a 7 stop Šířky
Tři z trosečníků se zbláznili ná
sledkem toho že pili mořskou
slanou vodu a skočili do vln moře
čtyři jiní námořnici a jedna žena
zahynuli vysílením a utrpením
Prvé jablko které tvořilo jich
potravu rozříznuto bylo na 16
kousků a požito bylo nešťastníky
jednoho úterý druhé jablko bylo
tímto způsobem rozděleno druhé
ho die Od neděle kdy loď se
ztroskotala až do čtvrtka večer
bvli trosečnici zmítám vlnami na
polopotopeném vraku trpíce ne
výslovná muka žízní Ve čtvrtek
večer byli spatřeni 8 parníku Pen
quin a k zachráněni jich vyslána
lodice která je dopravila na palu
bii V úterý večer dožili se ubožáci
hrozného zklamání Viděli v dáli
plouti parník a společným zoufá
lým křikem hleděli na sebe upo
zorniti mužstvo jeho To se jim
také podařilo a s parníku spuštěna
lodice a mužstvo její snažilo se
troseřníky nalézti leč při nastalé
tmě je marně hledalo a tak zane
cháni byli trosečníci svému osudu
Když je parník 1'eoqum nalezl tu
eo jediný z trosečníků mohl ještě
vstátiaby parník na vrak upozor
nil Všichni byli přiveženi do
VVelliaiítonii a odevzdáni do ne
mocnice kde lékaři vyslovuji na
děli íe budou při životě zachováni
Ostatních 40 osob nalézajících se
ua parníku Elingamite když se
ztroskot! zahynulo v moři
Nové reformační dílo Karollnčlno
Ve Čtvrtek navštívila pověstná
kaosasská sekeraice Nationová
koňskou výstavu v New Yorku a
způsobila tam sensaci tak že ko
nečně musela být policií vyvedena
z místnosti Když byla tázánaco
soudí o Šatech shromážděných tam
dam z té lepší newyorské společ
nosti tu odvětila rozhořčeně:' Oh
jsou dosti hezké ale ty ženské by
se měly etydřt za to že je nosí
Ony by měly být doma a starati se
o své rodiny a nese zde ukazovati
Však ony dostanou co jim patřío
soudném dnu" Pak se Karolínka
odebrala k loži Vanderbiltově a
tam spustila následující kázáni:
"Proč pak vlastně vyhazujte tolik
peněz na šaty k přikryti vašich
mizerných těl?" Vanderbiltová a
její přítelkyně celé zapálené po
hlížely s úžasem na kansasskou re
formátorau Tato pokračovala:
'Chci abyste mi něčím přispěla
na můj útulek pro Ženy opilců''
načež Vanderbiltová rychle odvě
tila: "O ano pošlete mi dopis a
já se o to postarám" Karolioka
chtěla dále mluviti když v tom
přistoupil k nf policejní seržant
Mott a pohrozil jí jestli nebude
zticha že ji vyvede Kdo se opo
váží whodit Carrie Nation z této
j
místnosti ?"kasala se ref ormátorka
mávajíc svou biblf vysoko nad
hlavou Celý dav lidf se kolem
ní shromáždil a všechno se smálo
Karolioka křičela něco ale neby'o
jf rozumět načež seržant Mott ji
lid očekává od ní splnění její dibů
a poněvadž vůdcové její ví že od
splnění těchto slibů závisí vítěz
ství její v presidentských volbách
tu pozvolna počínají již připravo
ván program kongresnf činnosti
Především bude věnována po
zornost otázce trustů a president
Roosevelt vo svém poselství vě
nuje naj větší jeho část této otázce
Dále bude bezpochyby jednáno
o utvořenf zvláštní celní komise
Otázka reciprocity s Kubou
bude projednána a trvale upra
vena Pak-li Columbie vyhoví poía
davkům Spojených Států tu bude
schválena kongresem uzavřena
průplavní smlouva mezi Columb'1
a naší republikou
V senátu přijde na přetřes ko
nečné projednání návrhu aby
OklahomaNové Mexico a Arizona
byly ostátněny
S celní důkladnou opravou se
dle rozvržených plánů nemá za
počíti až po příštích president
ských volbách
Otázka trustovní jest z celé této
předléhajleí zákonodárné práce ta
nejdůležitější a zároveň ta nejob
tížnČjší a kongres bude muset
uvést harmonii mezi Shermano
vým protitrustovním a mezistátním
obchodním zákonem Předseda ob
chodní mezistátní komise Knapp
upozornil totiž na ten fakt že oba
tyto zákony si odporují pokud se
týče drah- Dle jeho náhledu
Shermanův zákon na místo aby
zamezoval kombinace podporuje
jich tvoření
Shermanův zákon totiž zapoví
dá že dvě korporace nesmí mezi
sebou uzavřití žádué vzájemné
smlouvy obchodní týkající se do
piavních sazeb a následkem této
zápovědi se nyní korporace spoiujf
v kombinace aby takto zákon
obešly a přece dosáhly stejný cíl
Vezměme ku př masný trust
Ten sestává ze šesti individuálních
korporací které mezi sebou na
vzájem soutěží ale soutěž ta velice
jest omezena vzájemnými smlou
vami a dohodnutími o cenách
atd které tyto korporace mezi
sebou uzavřely Shermanův zákon
praví že takové dohodnutí jest
spiknutím a proto generální ná
vládní obdržel od spolkových
soudů zákaz proti masnému trustu
Nyní tyto korporace aby obešly
Shf-rmanův zákon počínají se
spojovati v jednu korporaci a sice
tím způsobem že majitelé prodá
vají své závody příštímu masnému
trustu To ovšem nelze zákonem
zabránili a dle toho příkladu jest
zřejrno že Shermanův zákon
místo aby zamezil tvoření trustů
opíše majitele jednotlivých korpo
raci k tomu dohání
Věru otázka trustovní spůsobu
je i nejlepšlm a nejdůmyslnějsím
právníkům bolení hlavy a bude-li
rozřešena k uspokojení všech
stran v otázce této interessnva-
ných tu bude to pravý zázrak
Vezměme na přiklad dráhu
Rock Islandskou
Asi před třemi roky její akcie
byly prodávány za nominelní hod
notu a byla vyplacena na ně Čtvř
proceotní dividenda Když nade
šel onen veliký spekulační rozruch
po volbách v roce 1900 tu akcie
této dráhy poněkud vystouply ale
jen přirozenými následky totiž
zlepšením obchodu letos však
vyskočily o 100 procent a každá
stodollarová akcie byla prodávána
za 200 dollarů
jakým způsobem se to stalo?
Několik spekulantů známých
svými šikovnými manipulacemi
zmocnilo se kontroly této dráhy
když se přesvědčili že dráha
skutečně vydělfvá 8 a více pro
cent z původního kapitálu a prv
ním krokem jejich bylo Že rozšl
řiti uměle tento kapitál ohromný
užitek mnoha milionů shrábli do
svých kapes a akcie dráhy nenesou
zase více nežli jen Čtyry procenta
Až obchod dráhy ochabne tu
bezpochyby i tito železniční mag
náti přilezou pak na mezistátní
železniční komisi se škemráním
že se dráha nevyplácí jako nyní
učinili magnáti od St Paul dráhy
budou Žádati aby jim bylo po
voleno zvýšili dopravní sazby
Tuk se u nás spravuji drány ve
20 století
ZE SOUTH 03IAILY
— Hojně zásobený obchod řez
nicky a uzenářský vlastní
JOSEF ZELENY
v Čís 257 - 2i a S ul
Krajané naši učiní dobře když
potřeby své nakoupí v Českém ob
chodě tomto neboť mistr Zelený
dá jim nejen maso vžíy čerstvé
ale i dobrou váhu a kdo okusí jed
nou některý z výborných uzeoář
ských výrobků jeho stane se zajisté
stálým odkupníkem jeho 16 —
— V South Omaze organisují
hostinští a řezníci neodvislou le
dařsko j společnost Balthas Jetter
Frank Thompson a Joseph Duffv
utvořili již společnost prozatím
ní a očekává se Že tento
týden nová společnost ledařská
bude dokonale sorganisována
-- Vzorně zařízený a hojně zá
sobený hostinec vlastní
Jan Bartoň
na sev záp robu 20 a Q ul
Vždy čerstvé pivo na čepu nej-
lepší vína a likéry a nejjemnější
joutníky Rovněž i chutný zá
kusek jest u Bartoně k dostání
Zajděte k Bartoňovi jednou a ru
číme vám za to že podruhé při
jdete k němu opět 17x11x1
— Čtrnáctiletý Frank Jeneski
bydlící na 24 a F ul přišel v
neděli odpoledne k smrtelnému
zranění VvŠel si se soudruhem
na hon a když podlézal železniční
vůz puška pojednou spustila a
kule vniknuvši chlapci do těla
pod levou lopatku uvízla v plí
cích Dr W J Cann ošetřil
raněného chlapce a prohlásil stav
jeho za nebezpečný ježto nastalo
vnitřní krvácení
— Sbor zástupců české svobo
domyslné školy požádal Česko
americký dramatický klub o sehrá
ní divadla ve prospěch Škmy Čle
nové klubu se usnesli že vyhoví
žádosti sboru zástupců Za tuto
ochotu zaslouží si klub ten zajisté
plného uznáni svobodomyslných
našich krajanů
— Lože Jan Hus č 5 R P
pořádá již zítra dne 27 listopadu
večer výroční ples svůj v Sokolov
ně Plesy pořádané spolkem tím
to mívají vždy ráz zábavy domácí
můžeme říci rodinné a proto také
srdečné a nenucené Lože Jan
Hus získala si za dobu svého trvá
ní hojně upřímných přátel kteříž
nikdy neopomenuli podíleli se
četně na její zábavách a jsme
proto jisti že i na americké posví
cení pospíší v bratrský kruh rytí
řů aby s nimi vzájemně se poba
vili
— V pondělním večerním zase
dání pežární a policejní komise
bylo schváleno jmenování krajana
p Petra Matzy za zvláštního po
licistu pro okolí 13 a William ul
— John Spellmao obviněný z
vraždy stávkokaze Earl Caldvella
uznán byl v sobotu odpoledne po
rotou nevinným a propuštěn na
svobodu po důkladném poučeuí
soudcem Baxterem
jeho oběti pl Davisové která ho vzal aa ruku a vyvedl ji ze dveří
Nestydatost železničních mag
nátů Nedávno jsme byli svědky ne
slýchané nestydatosti uhelných
magnátův a nyní jsme měli zase
příležitost pozorovati že nestýda
tost železničních magnátův není o
mnoho menší
Někteří z těchto dostavili se
totiž před mezistátní komisi se
stížností že nynější dopravní
sazba není dosti vysoká a že dráhy
nemohou provozovali svůj obchod
s úspěchem pak li tyto dopravní
sazby nezvýší
To jest stará písnička s kterou
Železniční magnáti přichází každý
rok a budou přicházeti 1 na dále
pokud dráhy jsou řízeny pod ny
nějšími zákony
Pak li některé dráhy se skuteč
ně nevvolácf čí lest to vlastni
vina?
Železničních magnátů kteří tyto
dráhy překapitalisovaliaby z vody
nalité do íicti akcií nadělali milí
ony V této zemi není jediná
dráha která by nemohla být po
stavena za Čtvrtinu aneb nanejvýš
za polovinu té sumy jakou repre
sentují její rozředěné akcie
Vždyť jsou známy případy že
původnf kapitál veškerých drah
b 1 rozředěn čtvcropatero a někdy
i desateronásobně a nyní tito ze
lezničnf magnáti jsou tak nesty
dali že přicházejí s požadavkem
aby lid služeb drah těchto použi
v)ící jim platil dividendy
takového množství vodyl
Místo aby lidu dostalo se něja
kého užitku ze vzrůstu těchto
drah a x rozmnoženého jich ob
chodu tu všechen ten užitek
— Dříví vápno cement jdastr
itd výhodně koupíte 11 Cro3by-
Kopietz-Casey Co Majf též velký
výběr všech druhů uhli Zkuste
a budete spokojeni s vanou 1 an
brotou zboží Úřadovna jest na
N ulici mezi 24 a 25 v John?o
oově pozemkové úřadovně 6 —
— Slečna Anna Fitleova řídící
učitelka v Brown ťark škole od
jela dnes odpoledne do Lincoln
aby v kruhu rodinném ztrávila
americké posvíceni
— Velký rozruch spůsobil mezi
obecenstvem so omažským ob
rovský výprodej zboží firmou
John Flynn Food & Clothitg
House Firma ta má ua sklade
pouze nejlepší zboží oděvní stříž
ní a kořenářské a jak se dosiý
cháme zboží toto co do jakosti
předčí ono prodá 'aoé v předních
obchodech omažských pokud pak
láce se týče nemůže s firmou tou
soutěžiti obchod žádný Není so l
liduějšího obchodu ve státě neb ť
se u Flynca za veškeré zboží rufí
neuspokcií li peníze se vrátí
Krajané south-omažští měli by se
zastaviti v obchodě tom a prohléd
nouti si zboží k výprodeji určené
— KRAJANÉ když zavítáte do
South Omahy a budete si přáti
prohlédnouti zdejší jatky obraťte
se na starého hostinského
VÁCLAVA MHELKU
V Č 2701 Q Ul
na západ konci mostu kde se vždy
domluvíte česky a vysvětlení ob
držíte Obsluha co nejvzorněji!
VÁC DIBELKA maj zkušený
hostinský I2tf
- Kdo chce náležitě oslavit!
americké posvícení měl by se do
stavili ve Čtvrtek večer do síně
Laitnerovy a súčastniti se soused
ské zábavy pořádané ŘSdem
Hvězda Svobody č 145 CSPS
Zábavní výbor postaral se o vše
čeno k dokonalé zábavě jest zapo
třebí a ručí za to že hosté budou
s výsledkem spokojeni Pro mladé
obstaral výbornou hudbu pro
usedlejší pak výborné osvěženi
— V pondělí o 4 hodině ranní
spozorován byl ohefl v Boston
Storu na 24 a N ul kterýž v
krátkosti rozšířil se takovou mě
rou že byly obavy aby celý čtve
rec nelehl popelem Nebýti rychlé
a výdatné pomoci požárního od
boru byly by snad i lidské životy
padly v oběť dravému Živlu Ma
jitel obchodu William Priesman
se vyjádřil že cenu zboží a zaří
zení obchodu odhaduje na $24
000 kdežto pojištění obnáší prý
v celku 1 19250 Příčina požáru
nebyla dosud zjištěna
— Krajany naše upozorňujeme
na vkusně zařízený bostioecjehož
majitelem jest chvalně známý
J O Vosácck
na sev záp rohu 21 a S ul
V hostinci tom obdržíte kromě
řízného ležáku Metzova výborná
pravá kalifornská vína výtečné
likéry a nejlepší české doutníky
Zboží objednati si možno i tele
fonein £ 2155- '5—
— Sbor Boleslava C 60 JČD
pořádal každoročně ples o ameri
ckém posvíceni Letos rozhodl s
sbor pořádat! ples selský v síni p
J Ondráčka a jak souditi lze z
předběžných příprav chystají bod
ré dámy hostům svým milé
překvapení Z ohlášky jejich vy
svítá že provedou zítra večer
různé taškařice tak aby hostí
jejich o americkém posvícení
nejlépe se pobavili O dobrou
budbu a hojné a chutné zákusky
se dámy rovněž postaraly dobře
vědouce že po několika tanečkách
dostavf se chuť k jídlu Přejeme
dámám hojnou návštěvu!
— K vážnému zraněni přišel v
pondělí kolem 6 hod večeraí
John Taggart bydlící na 42 a
Castellar ul a zaměstnaný jakožto
vozka u firmy Robert Smith
Co Na 28 ul a Poppleton ave
splašili se mu koně a jeden z nich
vyhodiv zadními nohami zasáhl
vozku sedícího na kozlíku a sra
zil jej na dlažbu Taqgart nalézá
se nyní v nemocnici sv Josefa a
uohou na dvou místech zlomenou
a lékaři se obávají íe život jeho
ohrožen jest možným strnutím
čelistí
Předplaťte se na Pokrok Zápa
du pouze ti oo ročně
Hlll
COOTANT & SQUIRES
jlepší trrdé a mřkké ulili Též arkansaský antracit a pl
antracit Nejlepší iHimiisské ořechové $ttOO Cherokee kuw
vé pro jiece $55 J Cherokee ořechové pro kamna se spodním
přikládáním $525 Missourské ořechové $450 kusové $7S
TELEFON" I30 ÚŘADOVNA: 1405 Farnam
— Americké posvícení slavili
bude Řád Hvězda Svobody čís
145 ČSPS dne 27 listopadu
v síni p Ed Laitnera na 20 a Q
ul Ku oslavě této zve všechuy
kteří se míní pobavit Jeit to za
jisté povinností naší vzdáti dik v
radosti za tento rok a protož ne
opomeňte přijít všichni O vše
bude pečlivě postaráno též i krůta
nebude chybět S úctou zve
Bedřich Dienstbier
Anton Košťál výbor
Joho Lisý )
l NAŠEHO MĚSTA
Ftnaninl zpráva íeské svob Školy
Knížky obdržené od následují
cích spolků: Sokol Tyrš číslo I
$5 00 — Boleslava číslo 60
JČD $500 — Tábor Nebraska
říslo 4771 M W of A $5 00 —
Tábor CoIumbusČlBlo 69 WOVV-
$5 00 — Vlastislava číslo 29
iČD řs oo — Eliška Přemyslov
J - _ X _ A
nač s O 77 Zt-ti H OO — KSd
Dobromila číblo 1 16 ZČBJ 15 00
— Řád Palacký číslo 1 ZČBJ
$5 00 — Tábor Nebrasská Lípa
č-slo 183 WOW Ji 50 -
Martha Grove číslo 10 W C
$1 50- — Lože Jan Hus číslo
Kmghts of Pythias $5 00 Vrá
knížka od Lože Čechie číslo
161 D- cf H AOUVVa v místno
sti obsazena Í3 20 - Řád Slo
van číslo 78 ZCBJ 5-oo -Řád
Věrnost Západu číslo 474
BJA- $5 00 — Výtěžek z besídek
$6 15 — Za polštář darovaný
sborem Vlastislava Číslo 29 JČD
$3 45 Úhrnem $70 80
Antonie Kment taj
Frank Svoboda pokl
1'ozor rodáci! Pozor!
Zase válka na krku však niko
liv snad na Filipínách nýbrž mezi
pohroboíky v Omaze Ode dneška
budu prodávat rakve za tyto ceny:
Importovaným suknem potáže
oé a těžké okolo třapce hedbávné
uvnitř všechno hedbávnékrámská
cena $150 ttď za Í75 00
Polohedbávnásametová vnitřek
hedbávný $125 ttď za 56250
Nová módní soukená hladká
ři20 uď za $60 00
Anglickým erapem potažená
tys tea za $45 00-
Dubová casket dříve stála řioo
teď za Í5000
Imitation Rosewood Casket dří
ve $50 teď za $35 00
Cffias dříve po Í35 nyní po
{25 a jiné dříve po $30 teď za
íao 00
Bílá sametová otvírá se celé
víko uvnitř všecko hedbávnédříve
fgo teď za $60 00
Casket potažená americkým
erapem obyčejná cena Í45 teď
za $35 00
Přesvědčte se dříve u mne než
půjdete jinam! O přízeň krajanů
žádá český pohrobnlk Josef Krejčí
č 1240 již 13 ul Omaha Neb
Teltf-in 2992
— Senátor Miliard obdržel v
pondělf z Washingtonu zprávu že
počet listonošů v Omaze zvýšen
bude od 1 prosince o pět
r WALTER MOISE předseda
H V HAYWARD taj a pokl
WILLOW SPRINGS
BREWING 00
OMAHA NEBRASKA
vyrábí výtečný lcžtk z českřbo chmele nejlepSiho jeímene a pověstné
WltXOW HPBINOH VODY
Idnrip "&" m nti mti
NejlcpM a nezkuaenřj&í znalci piva tvrdí že pivo vařené WILLOW
SPRINGS BREWING CO jest nejzdravějšlm a nejlepšim výrobkem
toho druhu '
Zkuste je a doznáte pak sami že jste lahodnějšího piva nepili 47m
W li i Jsi:
J
' 1 imsi miáii 1 1 1 1 1
JT ř- o--: n-_ V
"'!"- '"'""UJU 1 niiuii imii-iťr
i -
A
-tíí'iiví:
y -Afcjtl ' — eVlí-!ř l - llininj uB-Pi Ula J" -""
' l'i i V íw V U 1 ív titl i by jeden z naěicb z
- ' trri!i vafelo dorLu vemetesiod
Aby usnadnila malé ukládání úspor
City Savings Biink v Brnwu řtverci pro
pfilřuje vkusné pevnd ocelové hBnhj
lež si můžete vzfti domů Kdvž pfiblá-
fte se "bank vnáší dřMdovněuloiiteje
icn dollnr aobdižíte bankovní knížku v
níž dollar připsán je vám k dobru Jtikmi
e se peníze v domácím banku nnhroualí
pH ese se tento řas od Éasu do naíl i'ř
dovny vyprázdní se peníze se epořítajf
11 viiil niíloimioBti a dá se vám a ně pří
slušný kredit ve vaší kn!že Tytu malé
ý pnllelnc
astupen ao
Děho jistě
ČESKÝ HOSTINEC I
u města Prahy §
na rohu 13 a Wil iam ul Omaha
HOTEL PHAGUE
I
Čisté a pohodlně zařízené pokoje pro cestující jakož i výborná řeská
strava a vzorná obsluha V hostinci ob Iržíte výteřný 8TORZĎV LEŽÁK
nejlepSÍ druhy vín a likérů a nejjemnější doutníky
Krajané zavítáte li do Oiwhy návétěvou ubytujte se v hotelu Praha a
uSetiíte neienom peněz ale zbavíte se i vselikýrh násnází 8
Tel I S24 O třÍ7en braianfi žádá VINCENC J DOBROVSKÝ
Oznámení úmrtí a díkůvzdání!
Hlubokým žalem eklířeni nad nenahraditelnou a bolestnou ztrátou
jež nás potk la oznamujeme vsem přátelům a známým že milovaný
choť nás a otec
Frmili Vríínn
zemici v pátek dne 21 listopadu ve 210 hod ráno a v neděli dne 23
listopadu 1902 ve 2 hod odp pohřben byl za hojného účastenství přá
tel a známých na katolický hřbitov v South Omaze Drahý zesnulý
narodil se v Omaze dne 8 prosince 1876
Jest milou povine stí nasí vzditi nejvřeleji díky vlp Vránkovi
za dojemná slova útěoSy v domě Binutku chrámu Páně i na hřbitově a
ta vykonání obřadu pohřebních Díle děkujeme vřele ct rodinám
Fanferlíkoví Zelených a Boukalově siř Mary Fabiánové zaměst
nankyním u firmy M E S uilh p Hunry EMIeruvi a Wn Stewartovi
za skvostné dary květinové a ct rodině Bi nákověapí Marii Cadoniřo
vé za svíce Zvláštními díky jme povinny Kat Sokolu aouth-omaž
skému jehož Členové v plném počtu ge šťastnili Kat Sokolu onaž
skému za súěastnění ae pohřebního průvodu a za překrásné květiuy a
Táboru Coiumbua č 69 WOW za (účastněni se pohřebního průvodu a
z skvostní dar květinový Konečně děkujeme v Sem přátelftm a zná
mým kteříž v těžkém zármutku naSem potěSiti se nás snažili a již u
velkém poctu tělesné pozůstatky našeho drahého manžela a otce k po
slednímu odooěinku doprovodili Buďtož ujištěni že tyto projevy
hpřímnébo přátelství utkví pro vždy v paměti naší
JeStě jednou vřelé díky vsem!
KAROLINA VRÁNOVÁ truchlící manžela
Aana Karolina a Emilie dítky
OMAHA M listopadu 1M1
►
m
i
' 'V
- K í
r -
i i
1 i
' V
1
ÍV
V