Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 19, 1902, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok Západu
Založen 1871 --Ročník XXXII
OMAHA KEBR VE 8TÍIEDU DNE 19 LISTOPADU 1902
ČÍSLO 16
' 1
-ZrHME R I KY
KRONIKA UDÁLOSTI
VY TELEGRAFICKÉ
ty ~r-
4
rUio a kronika udutí
Finanční prostředky svítové výstavy
v St Louisů
Ředitelstvo budoucí světoré vý
stavy v St Louisů má jedou
výhodu le má dost peněz V
cel li b má již fond obnášejíc!
f 16000000 z čehož bylo $5000
ojo docíleno sbírkou jiných
15000000 se k tomu účelu vy
dlužilo město daiSích pět milionů
dollarů povolila spolková vláda a
ti 000000 zákonodárná státu
Missouri Kromě toho povolila
spolková vláda $1230000 na
vládní budovy na výstavišti a
$25000 na filipínskou výstavku
Také od jednotlivých států lze
očekávali coačaé příspěvky lili
dois a Texas povolily na výstavu
po $250000 New York Louisi
na a Indiánské úemí povolily po
$100000 Iowa $125000 a ostatní
státy dohromady $345000 takže
bude na světovou výstavu vyňalo
zeno okolo 120000000 což se
rovná 25 procentům obnosu jaký
byl nasí vládou vyplacen Napole
onovi za tak zvané Louisianské
území
Spláči st s kolečkem álon
Dne 22 října vyjel jistý Don
Gray s kolečkem z Minneapolis a
d0ra2il do Milwaukes dne 14
listopadu o 11 hodině odpoledne
Po krátkém odpočinku statečně
pokračoval na další cestě k Chica
gu kam doufal dorazili v sobota
večer- Kolečko i s nákladem jeho
osobních potřeb váži 69 liber K
této podivínské cestě byl Gray
přiveden stejně podivným osu
dam Přede dvěma roky byl ještě
dosti zámožným farmerera v St
Peter Mino Jednoho dne když
jel městečkem na bicyklu byl
přejet těžkým vozem a zraněo ie
musel ztráviti celý rok v posteli
Ošítřováoí lékařské jakož i vyži
vování rodiny přinutilo bo k vy
dání noty na farmu a když úpis
vypršel a on nemohl zaplatit tu
mu bylo pohroženo! se mu maje
tek prodá Notu Grayovu měl v
držení milionář podivín John
Holt který nabídl Grayovi Že mu
dluh odpustí když za 700 dní
ujede 14000 mil tlače celou cestu
před sebou kolečko Na této
cestě nesmí žebrat a u každé že
iezniční stanice musí vyžádatt na
agentovi písemní potvrzení svého
příchodu Tato cesta slouží Gray
ovi znamenitě neboť za posa
vsdnlch 23 dní cestování přibylo
mu na váze 4 libry a prsa jeho se
rozšířila o 4 palce
Míli se flostst Um kam patří
V sobotu měla být zavřena celá
městská rada v Denver Colo
pro přestoupení soudního zákazu
Tito znamenití otcové vlastně lépe
řečeno otčímové města schválili
it blasy proti 1 ordinanci ve
které bylo tuze šikovně propůjčo
váno právo Denverské společnosti
pouličních drah aby mohla podle
libosti zrjšiti přesedací lístky a
prodioužiti své výsady do neko
oečaa Tato Šikovná klička alder
manských Jidášů byla však v čas
prohlédnuta právníky "Obřsnké
ligy" a ti vymohli proti slderma
oům zastavovacf rozkaz
Podobný zákaz hrozí i okresním
komisařům kteří ze vzteku že
byli poraženi zfixnuli věci tak ši
kovně že by se bylo muselo od
okresu vrátit dráhám $600000
zvláštních srážek g
Není přes to jako když má
město takové poctivé zástupce!
Kozel zinridníkem
Jeden z nejstarSích policistů v
distriktu jatkovám v Chicagujistý
Pat T Mahooey zatčeo byl na
obvinění ze se súčastnil loupeže
v klenotoickém závodě Bernarda
J Hagemaona v čís 5454 Went
wortb ave která se udála dne 30
srpoa 1901
Tehdy ukradeny byly klenoty v
ceně asi $9000 a část těchto kle
ootů byla nalezena ve stáji D
Curraoa Policie na to Curraoa
zatkla a tiím zárovefi dva po
věstné zloděje Thomase Barryho
J Clarka Tito se přiznali k
loupeži a každý byl poslán na rok
do vězení Currsn proti němuž
nebylo důkazů byl propuštěn na
svobodu
Policista Mahoney již tenkrát
byl v podezření le měl své prsty
při této louptii ala vzdor tomu se
podařilo uklouznout! Nyní
yž oba lupiči odbyli si trest tu
dostavili ae k státnímu návladní-
mu Deoeenovi a tomuto vypoví
děli jakým způsobem loupež byla
provedena a obvinili Maboneyho
že Joupež se stala s jeho' vědo
mim Následkem toho Mahoney
byl okamžitě zatčen a dán pod
$ioooq záruky apoaěvadž ji
nemohl složili tu musí za mříže
mi očekávati výsledek soudu
Český virtuos 01 cesti do Ameriky
Manager Kociana mladistvého
virtuosa a soupeře Kubelíkova
Rudolf Aronson obdržel kabelo
gram že vyplul s lodí "Majestic"
z Liverpoolu dne 12 listopadu
Kocian jest doprovázen Da této
cestě Františkem Špindlerem kte
ry jest jeno akkompanistou na
pianě a svým osobním tajemní
kem Kocian poprvé vystoupí v
New Yorku ane 22 listopadu y
Cargenie Hallu za spoluúčinkování
pianistky slečny Julie Geyerové a
velikého orchestru Damroshova
čítajícího 100 členů
Ctatil prodat svfij život za $3oo
uo reaaKce jeanooo časopisu v
ColumbusO přišel v pátek večer
mladý muž jménem Thomas E
Lawrence a nabídnul se že ukončí
svůj Život před očima reportéra
tohoto časopisu buď otrávením
aneb zastřelením pak-li časopis
se zaváže poslali jeho rodičům
$300 — Lawrence byl toho ná
hledu že za $300 tato sensace
stojí a když se o tom smlouval s
hlavním redaktorem tu zatím byla
přivolána policie a Lawrence byl
zatčen a odvezen do vězení Při
prohlídce nalezeno u něho několik
krabiček morfinu
Lawrence se přiznal že se chtěl
morfinem otráviti předešlé noci
ale že jeho žaludek ho nesnesl a
při tom odhalil část svého života
Když vypukla zlatá horečka v
Aljašce tu Lawrence se tam ode
bral a sískal tam mnoho tisíc
dollarů které později v Ssn Fran
cisku probil Později se odebral
do Atlanty v Ga a tam se oženil
ale v manželském přístavu nena
lezl štěstí a záhy z něho vyplaval
a tak se konečně dostal do Co
lumbus kde syt jsa života chtěl
ho prodati za tři stovky Ale ten
"bargsia" mu překazila policie
Propuštři z nedostatku dSkazS
Soudce Chas' Almy nařídil pro
puštění Alana G Masona onoho
bostonského boháče obviněného
re zavraždění Clary Mortonové ve
Waverly poněvadž vládní právník
prohlásil že není dostatečného
svědectví proti obžalovanému
Týž soud zárovefi obžaloval mla
dého černocha Geo Perryho
který svědčil proti Masonovi z
vraždy Morlooové Perry byl
odkázán k výslechu na den 18
listopadu Mason po svém pro
puštění odjel do Bostonu
Následkem zničení tohoto závo
du bylo 600 zaměstnanců připra
veno po celou zimu o práci Když
byl oheři zpozorován tu hasičský
odbor závodu sestál ající ze šest
mužů pospíchal udusili rychle
šířící se plameny a záhy přikvapili
1 městští hasiči ale všechno jich
namáhání bylo marné OheO zžl
ral všechny budovy neodolatelnou
silou a o a hodině v noci chytla
budova v níž bylo přes 500 zabi
tých volů a celé místo podobalo
se jednomu plamennému moři
Pojednou nastal výbuch a za ním
následovalo 24 jiných Praskly
totiž kotle v nichž byla ammo
nie Výbuchy ty rozhodily skoro
celé základy jatečního závodu
Když chytily prasečí jatky tu
hasičstvo soustředilo všechny stři
kačky na tuto budovu aby ji
zachránilo ale lidské namáhání
proti zuřícímu živlu bylo marué
V této budově uloženo bylo 3500
zabitých prasat a 2500000 liber
různých výrobků vepřových a to
vše bylo zničeno Konečně chytily
dílny místnost kde se zabíjely
slepice a ledárny Obefi zuřil po
celý den a odpoledne zase rozle
hnul se hrozný "výbuch z plamenů
acihlyakusy železa rozlétly se
do vzdálenosti několika set yardů
na Štěstí však jimi nebyl zasažen
žádný z těch mnoha tisíců diváků
kteří pozorovali velkolepé ale
hrůzné divadlo
Ruští Duchatorcl v Kanadé-
Milionář v aítl spravedlností
Hlavní ueniukraiický politikář
ze bt Louisů ta Butler byl
dne 14 listopadu usvědčen z
pokusu uplacení dvou členů zdra
votní rady v St Louisů a soud mu
zi to přiřknul 3 roky káznice
Odsouzený milionář nesl tento
ortel dosti klidně ale jeho man
želka div neomdlela Porota hla
sovala o vině obžalovaného jen
jednou neboť všichni porotcové
byli přesvědčeni že jest milionář
vinen a pouze o to se jim jednalo
mají-li doporučit! mu plný trest
pěti neb mírnější tří roků kázni
ce Rozumí se samo sebou že
jeho právník bude žádati za nový
soud a bude věc potahovati po
nejvíce aby Butler nemusel do
kriminálu až po několika letech
Proti němu jest ještě jedna žaloba
podobného druhu avšak ta bude
bezpochyby projednávána tehdy
když Butler odbyde si první trest
Armouriv Jateční závod v Sloux City
vyhořel
V nedělí časně ráno vyhořel
veliký jateční závod Armourův v
Sioux City la který se rozkládal
na půlčtvrta akru - Obefi vypukl
na druhém poschodí jedné budovy
a záhy se rozšířil tak velice že
způsobeno jím za $900000 škody
Obefi dle managera Lennona za
viněn byl výbuchem aneb poka
leným aušičem Armour jest po
jištěn na $721500
Pochod ruských Duchaborců
Manitobou který musel býti oási
Um zastaven obrátil pozornost
americké veřejnosti k této sektě
náboženských fanatiků již ruská
vláda snažila se potlačiti po celé
století ale marně
Sekta Duchaborců domnívá se
že jest to proti božskému právu
sloužiti ve vojsku a vykonávati
iné občanské povinnosti jaké vy
zaduje stát od svyen občana a
proto ruská vláda hleděla vyhla
dui tuto sektu všemi možnými
prostředky ale vzdor tomu se jí
to nezdařilo Když členové této
sekty zdráhali se platiti daně byli
posýláni do vězení když zdráhali
se sloužiti v ruské armádě byli
posýiáui na Sibiř ale toto násilí
nemělo žádného tfčinku na sektu
těchto náboženských fanatiků již
snášeli rádi každé utrpení pro své
přesvědčení a místo aby se ho
vzdali tu ještě více k němu lnuli
Utrpení jimž členové Ducha
borců byli podrobeni vzbudilo
sympatie hraběte Tolstoje kterýž
veřejně prohlásil že jsou proná
sledováni pouze proto že pošlou
chaji hlasu svého svědomí a záby
na to učiněn apel k přátelům této
nábožeoské sekty aby tito po
mohli Duchaborcům k vystěhování
Ise z Rusi a ukončilo tak jich pro-
— ! J _ IJ- 1 _ I f IJ J ILl
uaaieuuvaui nioiusni viaaacnuc
zalidnili své rozsáhlé prérie na
bidla Duchaborcům zdatma po
zemky a poskytla jim ještě jiné
výhody a tak asi 5000 členů této
náboženské sekty usídlilo se v
Manitobě
Po několik roků Žili tiše ve
svých osadách vzdělávajíce pilně
půdu kanadskou vládou jirn udě
lenou ale v minulém létě začal v
nich náboženský fanatismus opět
propukávati Tak někteří počali
kázali Že jest to hříchem používati
zvlíat ku práci a zapřáhali ženy a
dívky k pluhům a k jinému bosoo
dářskému nářadí
Tento fanatismus se stupfioval
u mnohých až konečně asi polo
vice jich opustila své farmy a vy
dali se na cestu aby vyhledali
Krista Tak táhli bezúčelně kraji
nou nedbajíce hladu nedbajíce
zimy a stávali Se davem žebráků
jsoucích na obíž jiným
S počátku se myslelo
chaborci se záby svého
Kriita nasytí ale když
chodu svém nezastavili
dvou týdnech byla konečně ka
nadská policie donucena zakročili
proti nim násilím a dopravila je
zpět do jich osad
Vůdcové Duchaborců prohlašují
však že co oejdfíve vydají se na
novou cestu a Že neustanou pokud
Krista nenajdou
Pakli 10 učiní tu kanadská vlá
da bude mlti tu samou potiž jako
mělo Rusko
ZE SOUTI! OMAHY
— Těžké zimní "íersey'' koši
le a silné košile do práce 8 dvoji
tými prsy a zády na výprodeji ob
chodě J V Vacka 24 a N ul
za 39c kus Též těžké kabátky
pro holky tento týden za 98c kus
Teplou obuv jakož 1 přezůvky
nejlevněji koupit v obchodě tom
že Du-hledáof
se v po
ani po
— Bratří Johánkové vlastní
pěkně zařízený hostinec v Č 1728
již 13 ul Krajané kteříž -se
ubírají kolem hostince toho ne
měli by opomenout v něm se za
staviti Majíť bratři Johánkové
oa čepu stále řízný ležák Schlitzúv
a bude jim opravdovým potěšením
obsloužiti vzorně žíznivé krajany
Též i dobré doutnáky a výborné
likéry dostanete vždy u Johánků
Přesvědčte a I 45
— opravu české katolické osa
dy v South Omaze převzal v mi
nulých dnech Rev Jos ChunJe
lák jenž do South Omahy přelo
žen ze St Paul Neb Doufáme
že katoličtí krajané naši budou se
změnou touto úplně spokojeni 1
že duchovnímu správčí svému po
byt ve Btředu svém zpříjemni
- Hojně zásobeoý obchod řez
nický a uzenářský vlastní
JOSEF ZELENÍ
v čís 21 — 31 aS ul
Krajané naši učiní dobře když
potřeby své nakoupí v českém ob
chodě tomto neboť mistr Zelený
dá jim nejen maso vžiy čerstvé
ale 1 dobrou váhu a kdo okusí jed
oou některý z výborných uzeoář
ských výrobků jeho stane Be zajisté
stálým odkupníkera jeho 16 —
- KRAJANÉ když zavítáte do
South Omahy a budete 6Í přáti
prohlédnouti zdejší jatky obraťte
se na starého hostinského
VÁCLAVA Dl BĚLKU
v č 2701 Q ul
na západ konci mostu kde se vždy
domluvíte česky a vysvětlení ob
držíte Obsluha co nejvzoroější
VAC DIBELKA maj zkušený
hostinský i2tf
— Americké posvícení slaviti
bude Řd Hvězda Svobody čís
145 CSPS dne 27 listopadu
v síni p Ed Laitnera na 20 a Q
ul Ku oslavě této zve všech uy
kteří se míní pobavit Jeit to za
ísté povinností naší vzdáti dík
radosti za tento rok a protož ne
opomeňte přijít všichni O vše
bude pečlivě postaráno též i krůta
nebude chybět S úctou zve
Bedřich Dieostbier j
Anton Košťál výbor
John Lisý } -
— Krajany naše upozorfiujeme
na vkusně zařízený hostinec jehož
majitelem jest chvalně známý
J u vosácek
nasev zip rohu 21 a S ul
V hostinci tom obdržíte kromě
řízného ležáku Metzova výborná
pravá kalifornská vína výtečné
likéry a nejlepší české doutníky
Zboží objednali si možno i tele
fonem č 2155 15 —
— Školní rada south-omažská
hledí vstříc brzkému nedostatku
peněz Až učitelský sbor vyplacen
bude za měsíc listopad nezbude ve
Školní pokladně ani $700 Veške
ré příjmy školního distriktu obná
šely v tomto roce úbrnem$i25-
675 kterýžto obnos až na zrní
něných necelých $700 vynaložila
školní rada od druhé polovice mě
íce dubna Po výplatě učitelstva
za měsíc listopad nezbude školní
radě pic jiného než vystavovali
warranty učitelkám kdežto škol
níci a jiní musí na Blužné své
pěkně čekati
- Dříví vápno cement plastr
td výhodně koupíte 11 Crosby-Kúpieir-Casey
Co Mají též veiký
výběr všech druhů ubil Zkuste
a budete spokojeni s váhou i do
brotou zboží Úřadovna jest na
N ulici mezi 24 a 25 v John?o
nově pozemkové úřadovně 6 —
— Nédávno založená unie voz
ků svedla již se zaměstnavateli
prvou biiku a tuto vyhrála po půl
hodiuném zápasu v pondělí Voz
kové požádali totiž 65c a $100 za
dovoz tuny uhlí do všech části
města a mimo hranice městské
kdežto obchodníci uhlím se do
moívali že 50c a 65c úplně po
stačí Byla zahájena všeobecná
stávka a unioví vozkové zvítězili
— Nářky south omažskýcb ob
chodníků že nemohou sehnali
dosti dčlnlků zdají se hýti opráv
o{ny Soudíme tak z toho že v
pondělí veřer nebyla odbývána
schůze městské ani školní rady jež
to věišina členů těchto dvou důleŽi
tých těles malících na starosti bia
ho svých spoluobčanů musela při
bllžeti k záležitostem výhradně
"osobním"' Městští i Školní ra
dové řídí se patrně heslem ''bližší
košile než kabát" což zvláště pla
tí o některých Členech školní
rady kteříž vědouce že po skan
dálu vyvolaném "ždímáním" ú
plátků na učitelkách stali se dů
věry občanstva nehodnými a že
vícekráte do "čestného" úřadu
zvoleni nebudou bledf se zavčas
'Vdškodniti"
Dobré véci v zásobí pro vás
teulo týden Váš grocerj&ta chystá
se xložiti dvě libry cukru extra do
vašeho pytlíku dva kusy mýdla
extra dodati do vašeho obydlí
sraziti vám 3 centy na krabičce
korný a hodlá ušetřiti vám na
mnohém jiném zboží slušnou část
ku peněz předpokládaje ovšem
že grocerista váš jmenuje se Flynn
Nežnejen grocerii ale i šatstvo a
střižní zboží prodá vám Flynn
laciněji než kterýkoliv jiný ob
chodník v Omaze neb v South
Omaze Dovolte aby Flynn se
stavil váš účet a uhlídáte kolik
můžete ušetřiti nakoupíte li záso
by své u něho 16x1
— Knihovní rada dohodla se
páteční schůzi aby stavba nové
knihovní budovy zadána byla J
H Weiseovi kterýž nabídl se po
staviti ji z bedfordského kamene
za $38970 Předseda rady Bruče
McCulloch a tajemnice pí Talbot
úvá byli oprávněni uzavřití 1
Wiesem smlouvu na postavení zdí
budovy až budou peníze na ruce
prací na staveništi započato
bude ihned jakmile Carnegie nebo
jednatel jeho projeví ochotu do
ručiti městu sl bených $50000
Organizovaná práce
jeaina spása deioictva jest ve
spojení Jednotlivý dělník byl
by zcela malomocným i kdyby
požadavky jeho byly nejskromněj
simi Koezto seraaeni jsouce v
jeden Šik stávají se dělníci moci
nepřemožitelnou Organismus
společenského života spočívá na
týchž základech jako organismus
těla kde všechno ústrojí musí
společně pracovali Jako unie
jsou pojitkem dělnictva tak v
těle jest to krev je-li čistá zdra
vá rychle vniká i do nejmenšlcb
součástek a udržuje organisaci tě
lesnou v sile Proto jest naším
cílem tuto krev udržeti si čistou
Chceme-li docíliti nejlepších a tr
valých výsledků zvolíme Trinero
vo léčivé hořké víno lék přírodní
Ono působí na žaludek aby rychle
pokrmy strávil nečisté látky z
těla odvedl a čisté přeměnil v
krev Sesílí nervy i svaly osvěží
celé tělo Při zdlouhavém trávení
říhání větrech nepříjemném zá
pachu z úst žlutosti obličeje
slabosti tělesné i duševní žen-
kých nemocech vůbec všade
kde je třeba sesílení působí zna
menitě V lékárnách a u vyrabi-
tele Jos Trinera 799 S- Ashland
Ave Chicago His
— Zubní lékař Bailey zaměst
návající českého assistenta ručí
za veškerou práci jím zhotovenou
Úřadovna jeho jest v 3 poschodí
Paxton bločku — 8
Mám na prodej dvé farmy
okresu Butler Neb v české osadě
ObS farmy jsou v nejlepšim pořádku
přkne stavby zánovní všecko oploténo
drátem maštale sýpky chlívy pro do
bytek kurníky studně s větrníky a ká
děmi sklepy ovocní aahrady atd Jed
na tato farma se prodá' buďto 160 neb
200 akrů a kupec bude míti prvuí právo
na pronajmutí vedle ležícího pozemku
výměry 200 akru po $200 akr na dobu j
libovolnou když vSe v pořádku udrží
Dobrá příležitost pro dobrého hospodá-1
řel Druhá farma mající výměry 160
akrů vzdálená 4 míle od stanice želez-!
iíní blízko Školy prodá se po $4000
akr Jedna třetina kupní ceny musí
splatit hned a ostatní nechá se na
splátky na čas dle možnosti kupce na
6 procent úroku Tato farma bude na
prodej jenom po dobu 30 dní Jest to
výborná příležitost pomoci si k dobré
mu majetku dle sil a přičinění kupce
Obě tyto farmy jsou majetkem Ame-
ričanů
Dále pak mám na prodej celou sekci
pozemku v Eoone okresu za $2500 akr
Pozemek ten orodá se v půlkách a' ku- :
pec si může v brat dle libosti za tuto
cenu
DalSÍ vysvětlení a podrobnosti týka
jící se těchto farem s ochotou podá
2x Louis Straka David City Nebr
RED-I-CROSS
WIHSKEY
plné kvarty
ZA
$300
Záxvlks vyplacenu
odpiiraceDa uřdoiiui
lKuri s pouzí vans ve
vdecn vynikajících
Dum cnlcfcb
Rod Cm Whlkev
tfiaí Bdnes it-Jleií'
povtatl a vyolks ja
toni 1 cmovou
OdporuCeDÍ:
PRVNÍ
NÁRODNÍ BANKA
OMAZE NEBO
KTERÁKOLIV EX
PRES SPOLEČNOST
Western
DistHlin? Co
716 So 16thSt
0MARA
Jediní majitele
bednivb]r sa stá
tft upad od Nebrsa
kr u-lány budua po
aikUdn! viska
í _ 1
I®
I
Předplaťte se na "Pokrok li
pidu ' pouze Si 00 ročně
WALTER MOISE předseda
WILLOW SPRINGS
BREWING 00
H V HAYWAŘD taj a potí 1
i
i
i
4
OMAHA NEBRASKA
vyrábí výtečný ležák z Českého chmele nejlepiího Ječmene a povéstné
"WILLOW 8PRING8 VODY
LMp ' 'STAHS & STBIPES" ní SÉ fOfiÉ
Nejlepíl a nezkušenější znalci piva tvrdl že pivo vařené WILLOW
BPRINGS BREWING CO Jest nejzdravějsím a nejlepílm výrobkem
toho druhu
ikuste je a doznáte pak sami že jste lahodnějšího piva nepili 47m6 j
WnHm: Zapi
l CiTSlrinnBa")
s in i započít líií
Aby usnadnila malé ukládání úspor
City Savings Bank v Browu čtverci pro
půjčuje vkusné pevné ocelové banky
lež si můžete vzíti domů Když přihlá
síte se o bank v naší lífadovné složíte Je
den dollar a obdržíte bankovní knížku v
níž dollar připsán je vám k dobru Jakmi
le se peníze v domácím banku nahromadí
přinese se tento čas od času do nasí úřa
dovny vyprázdní se peníze ae spočítají
11 vaši přítomnosti a da se vám za ně pří
slušný kredit ve vaši knížce Tyto malé
obnosy neson úrok vyrovnaný polletně
Zavítal li by jeden z našich zástupců do
vašeho domu vezměte si od něho jisté
bank
Dr Karel H Breuer
Zvláštní pozornost věnuje léčení nemocí očí uší nosu a krku a ženských
nemocí Správné přisposobování brejlí 4
Na zavolání jede na venek Má zařízenou laboratoř s X paprsky a k léče
ni chronických nemocí
Úřadovna naproti pošti Tel A 15 Tel v doml B 47
ČESKÝ HOSTINEC
d mésta Pratay
Omaha
HOTEL FRACfUE
na rohu 13 a William ul
Čisté a pohodlně zařízené pokoje pro cestující Jakož i výborná česká
strava a vzorrfl obsluha V hostinci obdržíte výtečný STORZŮV LEŽÁK "
nejlepší druhy vln a likérů a nejjemníjřj doutníky
Krajané zavítáte li do Omahy návštěvou ubytujte se v hotelu Praha a
ušetlfte nejenom peněz ale zbavíte se i všelikých nesnází 8
Tel L 824 O přízeB krafanfi íádá VINCENC J DOBROVSKÝ
West Point GittiíitB & Mařme Work:s
vlastni
Tos "Vcsto-upa1
Zhotovuie všeho druhu kamenické práce sta
ví pomníky dle přání a" dle nejnovějšíi h vzoru a
JWX_
wa iez zeiezne i aamenne obřady na skladě aneb
obstarává je za levné ceny
Jest to jediný český závod podobného druhu
a západě a proto takékrajanfim svým poctivě a
ivědomitě poslouží 14
JOS VOSrOUVAL West Point Neb
"3 1 I 1? iř-s
Chraňte se
zimního kašle
a nastuzení
Prchl6dno-ll se a zanedbá
přivodí bolestné choroby
SEVERŮ V
BALSÁIM pro PLÍCE
Jest rczfacdsym lékem proti
každému kasii i nastuzeni a
proti všem chorobám plic U
tial každé rozdráždéui a ka
ždý zánět a uvádí dýchadla v
zdravý a pravidelný stav
CENA 26 a 60 CT
Jste-U stizeul nijakými bo
lestmi revtnatlckýml neu
rotickými v kostech nebo
kloubech
Severflv Olej Sv Gotliarda
přinese vám rychtou úlevu
Jest to vzorný Hniment
-CENA SO CT
9
EJ
Zprávy spolkové
Tábor Nebraska l 4771MWA
odbývá dnes ve středu 19 list
pravidelnou schňzi svou v 6Íni p
Hrocha jest Žádoucno by každý
soused do b chůze té se dostavil
John Brázda klerk
Loie Jan Has ř 5 Kof F
odbývá schňzi zítra ve Čtvrtek
ao list určitS v 8 bodiu večer ve
spolkové místnosti Jelikož před
lébá velmi důležité jednání jako
volba úFadníka přijímání nového
čekance ustanovování výborů na
zábavu pak placení příspěvků
lest nutno by vSicbni členové se
dostavili Rud Havelka MK
Předplácejte na "Po
krok Západu' pouze $100
rocné
Hospodu u Šnupco
VLASTNÍ
Vávra a Franci
11a fom 13 a
OMAHA NEB
Poslouží svým známým a krajanům
vždy tím nejflznějSím Hchlitzovým ležá
kčui a všemi druny vonnýcb doutníků
lahodnými likéry a po celý den chutným
luncem
Vzorná obsluha Za nálevnou najdete
vždy ochotného Henryho -
l Karel fStofriti
T vzu iiomer ulice
X
malíř a lepič pokojů t
-
Krajany obslouři viornS
a levni -
♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
3 Vkusné
i zařízený
4
Hostinec i
vlmtni
AJoíh llumpfíl
2414 5 nl 80 OMAHA
Výtečné pivo etále na řepu nej
lepší druhy vinu likérů a iimoé
doutníky Chutný teplý tikvsrk
po celý den Krajané najdou tam
Aaremantního AI Humpala který
je vždy ochotně obslouží
O hojnou příze 6 krajanů žádá
12k7
ALOIS B UM PAL
C H KUBÁT
tkulenj ttmkf
viník a veřejsf totář
Plsárna: Sarker Bleck rtk j
Fsmam Cltlo ftketaS
- '