Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 12, 1902, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Zptávyiámoíské
Čechy
Fttroltj st dít ttlralovdn
' Do Washingtonu doSli zpráva
od amerického koosula F W
X
Manina z Liberce v Lechacn v
niž praví: Důležitým účinkem
sjednocení výrobců petroleje a či
Btitclů jeho o zíral byla poslána
zprava tímto konsulátem již 10
května letošního roku bylo v těch
to dnech zvýšení ceny petroleje o
3 koruny (609 ctu) na 100 kilo
gramech (22046 zdejších liber) 1
nyní čistitelé petroleje oznamují
že zamýšlejí opět cenu petroleje
zvýšit o další korunu na 100 kilo
gramech takže by obnášelo úplné
zdražení 4 koruny (přes 80 ctů)
na 100 kg petroleje Cena petro
leje prodávaného na drobno jest
už tak vysoká že to vzbuzuje vše
obecnou nevoli mezi koosumenty
a přijde laciněji svítit plynem
nebo dektřinou než petrolejem
Drahota petroleje postihne nejvíce
menší města a vesnice kde jsou
obyvatelé odkázáni jen na svícení
petrolejem
Fakousko-Uhersko
VUHtlvl antisemitů — Zostřeni td
kony protivvstlhovahtki
Volby poslanců do dolnorakou-
ského sněmu zemského vypadly
ve prospěch křesťanských sociálů
neboli klerikálů a antisemitů —
Tato strana zvolila všecky poslan
ce ve Vídni vyjma jediného a nyní
má ve sněmu 50 poslanců kdežto
všech poslanců jest tam 78
Tato převíž i včtšiua dává
nyní protižidovskému purkmistro
vi ' vídenskému dru Luegerovi
úplnou kontrolu v dolnorakou
ském sněmu a ve vídeňské městské
radě pro příští léta
K vůli volbě poslanců do sněmu
dolnorakcuského došlo v okresu
FívoriiéQ ve Vídni k vážným vý
tržnostem Antisemité vtrhli do
místnosti výboru socialistů a to
zavdalo podnět ka krvavé rvačce
Byla povolána jízdná policie jež
davy lidu rozehnala a 40 osob
bylo pozatýkáno Mnozí ze rváčů
byli policií zraněni šavlemi
Antisemité odevzdali 13000
hlasů a zvítězili 39 hlasy Nyní
mají kltrikálové a antisemité t
rukou kontrolu nejen Vídně ale i
zemského sněmu
Uherská vláda předložila říšské
radě předlohu odporučující dů
kladnou reformu vystěhovaleckýcb
zákonů Tedea z odstavci obsaže
ných v předloze je citelnou ranou
pro severoatlantické paroplavební
společnosti neboť zmocňuje vládu
aby obrátila proud přistěhovale
cký přes přístav Kjeku Doposud
se ubírali uherští vystéhovalci
hlavně přes Hamburk Brémy
Rotterdam Antverpy Během po
sledního roku jelo těmito přístavy
70941 vystčhovalcú uherských
Ztráta německých společností pa
roplavebních byla by velikákdyby
byla předloha přijata a možná že
bude ještě větší neboť rakouská
polovice říše se chystá podaci v
fííské radě podobnou předlohu
Uherská předloha zapovídá vy
stěhovalectví jistých tříd obyvatel
stva mezi nimi mužů kteří nedo
stáli svým povinnostem vojen
ským dále rodičů kteří zamýšlí
děti do 15 let zanechati zpět ve
stará vlasti dále osob nemajících
dosti peněz na cestu nebo tako
vých jimž jt jízdné zaplaceno
cirfmi státy nebo kotonisačními
společnostmi
Předloha zmocňuje vládu zapo
vědět úplně nebo obmezit vystě
hovalectví do některých zemí a
JAROSLAV KOCIAN
r t " XZr
i lb- %£ Á 1 hMmJMi 'uÍl
l v í ť A
lt i ( '
Atriím i f y m
_ X 1 1-1
iryaicuuvaut
jistých řemeslníků uzná li to za
dobré Dopravní společnosti mají
býti podrobeny přísnější dohlídce
a to samé platí o vystěhovaleckýcb
agenturách Na přestoupení těchto
nařízení odpqručuje předloha přís
né tresty
Případ neobyčejné pověry ozna
mován je z uherské vesnice Velké
ho Zorlenczu u Kešice (ve stolici
Krasenské) Dům vdovy Ppvové
byl v poslední době vícekrát v noci
bombardován kamením aniž by
se bylo pachatele uoČní výtržnosti
podařilo vypátrat Tu napadlo
synovi vdovy že nemá mrtvý otec
v noci pokoje vystupuje z hrobu
a bázi kamením na dům Mladý
muž došel na hřbitov vykopal
nebožtíka odnesl jej asi míli cesty
a spálil ho Byl za to zatčen a dán
do vězení
J A Fiala
rUatni
HOSTINEC
Elegantně
zařízený
v Janečkovi tuloví
ve Scbnyler Nebr
illiof t2ák ze out}ioiií8kího pivo
varu iUl Bteupiji i '-i""'' ""'-''
Kcjlepií druhy vina liltírl a doutníka
Prodává pivo n soudky ve velkm
Vzorní obsluha Cnutné zákusky po
ty den 10
Jaroslav Kocian narodil se dne
22 února r 1004 v Usti nad Orli
cí kde jeho otec jest učitelem Již
jako hošík tříletý sledoval s vel
kým zájmem hru žáků kteří u
jeho otce učili se hráti na housle
Obdržel pak sám malé poloviční
housličky na něž ho otec naučil
zahráti národní popěvek "Když
jsem husy pásala"
Otec jeho seznav neobyčejné
hudební vlohy synka svého počal
Jaroslávka cvičiti hře na housle
dle not v čemž velmi rychle po
kračoval Šťastná náhoda přála
nadějnému hošíkovi -když asi po
dvou letech další jeho vedení ve
cvičeních houslových převzal ot
cův důvěrný přítel JUC Zábrod
ský Ten sám jsa výtečný housli
sta a hudební odboroík udílel
dvakráte v týdnu Jaroslávkovi
umělecké lekce otvíraje mu obzor
hudebních klassiků
S takovou předpravou vstoupil
I3letý Jaroslav po dokončení ško
ly měšťanské v r 1896 na praž
skou konservatoř kde stal se
žákem proslulého učitele houslové
hry profesora Ševčíka absolvo
vav tuto místo obvyklých 6 let za
let v r 1901
V naší veřejnosti hudební vy
skytlo se jméno Jaroslav Kocian
poprvé dne 28 března 1901 kdyph
koncertu konservatoře pražské hrál
jakožto přední zdoba houslového
oddělení prof Ševčíka Joachimúv
houslový koncert- Jeho úspěch
dle jednomyslného soudu
pražské kritiky byl neobyčejný
Předstižen byl ještě když ve
zkoušce výstupní3 Července 1901
hrál Paganiniho houslový koncert
D-dur
Kocian nevystoupil z konserva
toře pražské jako žák nýbrž jako
dokonalý pravý umělec posvěce
ný k cílům nejvyšším Kocian ne
obmezuje se jakojmnozí virtuosové
pouze na techniku svého nástroje
jsa Žákem mistra Dra Ant Dvo
řáka pokusil se se zdarem i ve
skladbě a osvědčil své hudební vše
stranné vzdělání také bezpečným
ovládáním orkestru jako dirigent
řídě při závěrečných zkouškách
konservatoře svou skladbu
Záty rozlétla se slavná pověst
jména Jaroslava Kociana českým
krajem mladý umělec koncertoval
v Praze i v četných venkovských
městech s úspěchem triumfálním
a o jeho výkonech přinášely časo
pisy den ode dne nadšené zprávy
Leč Kocian vydobyl si již také
jména světového podniknuv umě
lecký zápas s předními umělci če
skými i cizími v koncertech ve
Vídni a v Londýně Na slovo
vzatí kritikové vídeňských i lon
dýnských listů jednomyslně zařa
dili jej mezi nejpřednější mistry
hry houslové
04 15 února do 6 březma
meškal jarcsla? Kocian na fran
couzské Riviéře kde pořádal kon
certy v Monte Carlu a Nizze s
úspěchy sensačními Výtečný or
chestr Jehiaův v Monte Carlu byl
nad českým umělcem již při
zkouškách u vytržení a to tím více
když Kocian některé věty dirigo
val sám aby ukázal jaký orche
strální průvod si přeje
Pobyt Kociánův na Riviéře ote
vřel českému umění cestu do nej
vyŠších a nejvybranějších spole
čenských kruhů jichž miláčkem
se stal a jimiž nejrůznějšími pro
jevy přízně skutečně byl zasypá
ván Mezi jiným přinesl si Kocian
do své vlasti i překrásné housle
Gaglianské t roku 1737 dar to
hraběnky de Robiglio v kruzích
evropské šlechty zvláště vážené
přítelkyně umění
Navrátiv se z Riviéry spolupů
sobil Kocian při několika konj
čertech v Praze které se vždy
staly střediskem všeho umění mi
lovného obecenstva pražského
Přečetným pozváním z venkova
mohl Kocian jen v nejmenší míře
vyhověli jelikož počátkem května
byl již nucen odebrati se do An
glie kde nejvyššímt kruhy byl k
uměleckým festivalům pozván Že
každé jeho vystoupení bylo jása
vým unášejícím triumfem jest
známo' Z Anglie vrátil se kon
cem července do své vlasti a do
své rodné obce aby si odpočinul
Klid ten však netrval dlouho JÍŽ
po několika dnech strávených v
kruhu svých rodičů příbuzných a
milých druhů požádal svého dra
hého učitele p prof Ševčíka aby
k němu ze svého letního pobytu v
Nových Hradech zavítal Pan
prof Ševčík s vrozenou ochotou
a radostí — neboť má svého nej
lepšího žáka nevýslovně rád —
hned do Ústí n Orl přichvátal
Avšak místo aby se a Kocianem
oddal sladké prázdni hned druhé
ho dne pustili se opět do studová
nf a za několik málo dnů zpraco
vali celý obsáhlý "americký pro
gram
Kociana po Americe bude pro
vázeti rovněž mladistvý virtuos
na klavír p František Spindler
umělec to neobyčejných schopno
stí vybrané delikátní hry a zna
menitý skladatel Také p Špiň-
dler jest rodem z Ústí nad Ořlicí
a s Kocianem přítel opravdu od
narození a to nejen školou života
ale 1 školou umění neboť oba
Kocian a Špindler "koncertovali"
spolu v Ustf nad Orlicí v hudeb
ních večírcích'Cecilianských když
jim nebyly ještě ani čtyři roky
Z toho vidno že můžeme se
opravdu těšiti na milé a zajímavé
hosty ze staré vlasti
Jaroslav Kocian vyplul dnes z
Liverpoolu v Anglii na parníku
"Majestic" a příjezd jeho do New
Yorku očekává se dne 19 t m
Mladý umělec tento koncertovati
bude ponejprv dne 22 listopadu
v Carnegie Hallu v Uew Yorku
Novinky z Linwool
V pondě'í minulého týdne
překvapily nás svojí návštěvou pí
A V Blatná a pí Ant ProŠkov-
cová z Bruna a zdržely se až do
úterka Těšili jšme se z jejich
návštěvy O těch punčochách
prozatím ani muk'
"Judge" Černý vřele odporu-
čuje mazání p V C Uřídila 1
Abie všem invalidům revmatismem
stíženým Po prvním hned na
mazání 3e mu prý ulehčilo
Pan T Bliss ze So Omahy
dlel zde minulý týden Přijel se
podívat na své známé Pan Bliss
je totiž komissionářem a tu se
přijel osobně přesvědčit jak hod
ně se zde krmí dobytka atd
Pan T Bouše navštívil nás
pondělí před volbou a byl v
dobrém humoru tak jako oby
čejně
Následující krajané byli u
nás zvoleni do úřadu při minulé
volbě: p Albert rraj starší řep
za odhadčíbo daní M Šťáva rep
za pokladníka V Řezáč dem
za cestáře a za klerka p Bouzek
dem John Kevany dem byl zvo
len do zákonodárný Většinou to
šlo ale republikánsky jak ve stá
tu tak v okresu
Už příští sobotu dae 15
listopadu budeme mít to potěšení
uslyšet novou koncertní kapelu
která uspořádá první koncert v
síni F Bartoše Po tomto kon
certu nastoupí kapela uměleckou
cestu po Spojených Státech Ka
pela tato sestává ze samých vir
tuosů a protož by si tak pěkné zá
bavy měl každý dopřát Něco
podobného nebudem u nás slyšet
ani za uherský měsíc Protož ať
se uhlídáme příští sobotu u Bar
toše Prasečí cholera ' nepřestala
posud řádit v našem okolí A jak
se nám zdá zde na dolíku řádí
zhoubněji než v kopcích Tam
mají asi zdravější povětří
Pan Hledík který koupil do
mek od p T Kršky vše znovu
barví a lepí Skoro bychom my
sleli že má něco za lubem
V pondělí jsme byli překva
peni milou návštěvou Pan Frank
Blatný z Milligan pan James
Havlík ze Schuyler řiditel ' Če
ského Obzoru" a pan Kar Šťáva
z Bruna přihrnuli se na nás jako
velká voda Vodu jsme ale nepili
neboť takové shledání se musí
drobet oslavit Šotrab
Prodám aneb pronajmu
pekatíký obchod Hudon je olhelni Síihq
n blHvnl uilcl Jeat doittl prostranná a po
hxliui pro rexlaurilnt řVHtminkr liro loti
děno propřJué víhodné fflIiíaSky díjt
im n &4reu OH A i KREfKiA
Wk3 VSit IVINT NEB
JOSEF FLECK
ČESKÝ PEKAŘ
v č 2416 jižní 29 ul Omaha
poslouží vím vždy řerutvm chutným
cblebem žitným 1 pienlřným Jakoi i
jiným pečivem Jež lze obdrŽetl v podob
nl-m závodu prvé tffdy Dobře učiníte
když okusíte Jeho pečiva ISmtf
C- H Brewer & Co
:
i! ZE STÁTU NEBRASKA :!
: m'
— James Robinson prominent
ní mladý farmer v Polk okresu
spáchal ve čtvrtek sebevraždu o
tráviv se
— V Pawnee City oběsila se v
pateK rano au 7oieia iyaia a
Kennerová jež se pokusila o se
bevraždu již před několika měsíci
— Guvernér Savage vydal v
pátek proklamaci v níž vyzývá lid
státu Nebrasky k důstojné oslavě
dno díkůvzdání jejž určil na čtvr
tek dne 27 listopadu
— Tříleté dítko manželů Tho
masových bydlících nedaleko
Plattsmouth snědlo kousek sýra
jenž obsahoval jed na myši a ne
bezpečně se roznemohlo Rychle
povolanému lékaři podařilo se dí
tko od smrti zachránili
— Velký prérijní požár spůso
bený jiskrou z parostroje zničil
na více než 7000 akrech výbornou
trávu a zároveQ i seno připravené
pro zimní krmení dobytka Do
bytkáři v oné krajině utrpěli citel
nou Škodu
— V Pierce odmítl distriktní
soudce Boyd povoliti nové slyšení
v případu Gotlieba Niegenfinda
usvědčeného vraha Alberta Breye
ra a Anny Petersové načež odsou
dil Niegenfinda k smrti provazem
Poprava určena na den 13 břez
na 1903
— V Beatrice požilo ve středu
dvouleté dítko manželů Coono-
vých trochu karbolové kyseliny a
popálilo se hrozně v ústech a hrd
le Nešťastné děcko trpí hrozný
mi bolestmi ale lékař doufá v jeho
uzdravení
— Blíže Hoginsova mostu ve
doucího přes řeku Niobraru pat
náct mil severovýchodně od New
portu nalezen byl v pondělí od
poledne Ira McGee v bezvědomí a
se střelnou ránou v čele Přivo
laný lékař prohlásil stav McGeeův
za beznadějný Má se za to že'
McGee se pokusil o sebevraždu
- Z Osceoly došla zvěsť o
hrozném skonu syna pana Filipa
Micka bydlícího v údolí řeky
Platte v Polk okresu Pan Micek
stěhoval v neděli večer dům a syn
jeho pod něj vlezl aby upravil
podpěry Pojednou se dům na
rebožáka sřítil a tíží svou k nepo
znání jej rozmačkal
L W Hoivland z Osceola
nalezen byl veítvtek ráno sekční
mi dělníky as míli západně od
Ogalalla s oběma nohami uříznu
tými pod koleny Nešťastný muž
vezl do San Franciski káru slepic
a náhodou spadl mezi železniční
vozy Nebožák ležel podle trati
od 3 hodiny V pátek ráno po
provedené operací Howland skonal
— Farmer Bína Newton by
dlící v Lincoln precinktu v okresu
Furnas spáchal ve středu sebe
vraždu oběsiv se na stromě New
ton byl 33 reky stár a bydlel na
farmě se svou matkou Tato ode
šla ve středu navštívit souseda a
za nepřítomnosti její mladý muž si
zoufal Newton byl zámožný a
velice pobožný
- Stařec Alfred Bayes který
nedávno souzen byl pro útok na
svou ženu jež uprchla s mladším
mužem utrpěl v pondělí ráno
smrtelných popálenin v chatrči
své na 8 a K ulici v Lincoln
Chystal si snídaní když pojednou
zachvácen byl deliriem a klesl na
rozžhavená kamna Když byl ob
jeven sousedem byl nebožák od
brady až po pás hrozně popálen
Byl dopraven do nemocnice a
unii jciu UvKsva ss K2£uyiu vm-
mžikem
— Blíže Humphrey zastřelil
předminulý pátek I4letý Herman
Borchers nevlastního svého otce
Gerharda Borcherse a mrtvolu je
ho spálil ve stohu slámy Při
hrozném zločinu tom pomáhali mu
bratři jeho idetý August a 81etý
John- Minulou středu přivezl še
rif Byrnes Hermana a Augusta do
Columbus kdež byli uvězněni
kdežto Johnovi bylo dovoleno o-
debrati se na farmu strýce svého
George Borcherse blíže Hump
hrey Příčinu k vraždě zavdala
prý nezřízená touha Hermanova
po zmocnění se farmy Dva dny
po hrůzné události a dříve než
spálené zbytky mrtvoly byly obje
veny chlapci jeli do Humphrey a
tam objednali vetruík pro farmu
otcovu kterýž prý zmizel Starší
dva chlapci Herman a August
byli nemanželskými dftkami ze
snulé matky jež tato měla s ji
stým bídáckým Němcem před pří
jezdem do Ameriky Nevlastní
otec jejich staral se prý o ně jako
o vlastní své dítky
mm
pohrobnícl a pujčovateló koni
aM2S Nf S nl
t r
So Omaha Reb
Telefon ííslo 30
Severův Olej sv Gotbarda při
náší rychlou a trvalou úlevu při
všech bolestech revmatických ne
uralgii vymknutinách a bolesti v
zádech Napjaté a stuhlé svaly
stávají se jeho působením silnými
a pružnými Cena 50 centů
ZE SOUTH OMAHY
í:::::::::::::-:::::::::::::::::::::::::!
— KRAJANE když zavítáte do
South Omahy a budete si přáti
prohlédnouti zdejší jatky obraťte
se na starého hostinského
VÁCLAVA HIHELKU
v c 2701 y ui
na západ konci mostu kde se vždy
domluvíte česky a vysvětlení ob
držíte Obsluha co neivzorněiší
VÁC DIBELKA maj zkušený
hostinský 12 tí
— Americké posvícení slavit!
bude Řád Hvězda Svobody Čís
145 ČSPS dne 27 listopadu
v síni p Ed Laitnera na 20 a Q
ul Ku oslavě této zve všechny
kteří se míní pobavit Jest to za
jisté povinností naší vzdáti dík v
radosti za tento rok a protož ne-
opome&te přijít všichni O vše
bude pečlivě postaráno též i krůta
nebude chybět S úctou zve
Bedřich Dienstbier )
Anton Košťál výbor
John Lisý )
— Dramatický odbor Těl Jed
Sokol v South Omaha již příští
neděli dne 16 I m sehraje v
síni Laitnerově rozmarnou fracku
o třech jednáních "Doktor Tluč
huba" aneb "Všecko stůně'' - ve
prospěch české svobodné školy
Vstupné osoba 25c dítky 15c
Dr Tlučhuba započne se svými
operacemi určitě v 8 hod večer
a proto všichni ať jim již něco
schází neb ne jistě a v čas se do
staví — Ježto česká svob škola
těší se zvláštní přízni českého ob
čanstve nelze pochybovati že ná
vštěva bude hojná
— Žactvo české svobodné ško
ly připravuje se pilně k sehrání
podařeného kousku "Honza v za
kletém zámku'' hra pro mládež o
jednáních Malí ochotníci se
tuží aby příznivcům svým připra
vili milé překvapení vzorným na
studováním a zdárným provedením
svých úloh Divadlo dětské se
bráno bude počátkem příštího mě
síce a jak doslýcháme bude se
při něm obecenstvo smíchy pro-hýbati
— Minulý čtvrtek večer odbý
vána byla schůze městské rady
do kteréž se pouze čtyři členové
dostavili Jmenován byl 6členný
výbor kterýž rná vyšetřiti návrh
na otevření O ulice od 20 ul na
východ k 13 ul Do výboru toho
jmenován mayorem Koutským též
krajan Antonín Košťál Zprávy
od náčelníků jednotlivých odborů
za měsíc říjen čteny a přijaty Po
povolení peněz na výplatu služné
ho odročila se městská rada na
pondělí večer Ježto se však ne
sešlo v pondělí tolik členů aby
mohla býti schůze zahájena odlo
žena schůze na týden
— Krajany naše upozorňujeme
na vkusně zařízený hostinec jehož
majitelem jest chvalně známý
J tf vosacek
na se v záp rohu 21 a S ul
V hostinci tom obdržíte kromě
řízného ležáku Metzova výborná
pravá kalifornská vína výtečné
likéry a nejlepší české doutníky
Zboží objednali si možno i tele
fonem č 2155 15 —
— Minulou neděli odbývána
byla dojemná slavnost na hřbitově
south-omažském Členkyně Háje
Palmové Dřevo č 7 Kruhu Dře
vařek odhalovaly pomník zesnulé
družky své Patáčové Na slavnosti
té podíleli se v honém počtu též
členové bratrských táborů Cedar
Wood č 19 a Žižkův Dub č
115 Dřevařů Světových Po od
bytých obřadech shromáždili se
všichni účastafcí v síni Laitnerově
kde sestry bratry své pohostily a
vzájemně se bavili až do 1 hod
ranní
Z NAŠEHO MĚSTA
— Vlastní neopatrností byl by
se málem sprovodil se světa Neb
rasčan Gesage 0'Dell kterýž v
pondělí večer najal si pokoj v
Midland hotelu Asi v osm hodin
večer odebral se na lůžko a nespo
zoroval že zatáhnuv plynový
kohoutek tento opět otevřel —
Krátce po jedné hodině ucítil
noční klerk silný zápach plynu a
otevřev dvéře u pokoje 0'Dellova
nalezl tohoto v lůžku v bezvědo
mí Rychle povolanému lékaři
podařilo se 0'Della vrátiti životu
0'Dell popírá rozhodně že chtěl
spáchati sebevraždu
— V pondělí odpoledne jmeno
ván byl okresními komisary ná
stnpcem zesnulého okresního kler
ka Harry C Millera John S
Drexel bývalý šerif a koroner
Pro Drexlera hlasovali tři demo
kraté Connolly 0'Keeffe a Ho
feldt a republikán Harte švakr
Drexelúv Republikán Ostrom
hlasoval pro George McBridea
— Včera asi ve 3:30 ráno vra
zil blíže Calhoun nákladní vlak
Elkhorn dráhy do nákladního
vlaku Minneapolis & Omaha drá-j
hy následkem čehož zraněni byli
dobytkáři L L Hanna z Pender
a Swan Anderson z Craig tak po
vážlivě že museli být dopraveni
do zdejší methodistické nemocni
ce Vlak Elkhorn vrazil do ka
busy vlaku omažského a kromě
této rozbil ještě dva vozy jiné
Srážka ta zaviněna Liyla hustou
mlhou a drobným deštěm a lze
to nazvati štěstím že více osob
nebylo zraněno aneb dokonce i
usmrceno
— Zkouška uchazečů o místo
kadeta v námořní akademii v
Annapolis jež měla býti dnes od
bývána v Omaze byla odložena
na čtyři týdny Senátor Miliard
jemuž přináleží právo jmenovati
kadeta rozhodl aby místa toho
dostalo se tomu kdo při zkoušce
nejlépe obstojí
Z Bruno Neb
il Počasí jsme u nás měli až
doposud příznivé Farmeři lámou
pilně kornu a s prací tou jsou
skoro napolo hotovi
II Pan Jan Roubal bude se stav
bou své residence hnedle již ho
tov Otec p Markytána přijel
sem z Verdigre aby pomohl synu
svému při dohotovení residence
Panu' Vác Blatnýmu staví Omaž
ský pivovar nové skladiště pro
pivo a sice nákladem ]( 1000
II Dne 2 listopadu pořádati
zde bude Katolická Ústřední Jed
nota zábavu ve prospěch katoli
cké osady a dne 29 t m starý
váš známý p Vác Blatný uspo
řádá zábavu sousedskou po kte
réž zavěsí housle na nějaký čas na
stěnu Nezapomeňte tedy přijít
na sousedskou
II Dne 4 t m vystrojil p Ant
Kučera veselku své dceři jež pro
vdala se za p Veverku Párek
oddán byl v Brainard Dne 18
t m slaviti budou veselku p Joe
Rech se sleč Annou Říhovou
Novomanželům i snoubencům pře
jeme mnoho štěstíl
II Na konec jest mi sdělili s
Vámi zprávu truchlivou Dne 7
t m kolem 1 hod raněn byl
mrtvicí vážený a starý osadník
krajan Joe Roubal na své farmě
Na rychto byli k němu povoláni
lékaři dr Jelínek z Bruna a dr
Masen z Brainard kteříž však
prohlásili že jest malá naděje na
zachování ho při životě A před
pověď lékařů bohužel se splnila
Krajan Roubal dokonal pozem
skou svou pouť v pondělí dne 10
t m v 7 hod ráno Pohřeb od
bývá se dnes ve středu dopole
dne na katolický hřbitov v Bruno
Zesnulý zanechává zde 6oletou
věrnou družku svou čtyři ženaté
syay a dceru jež podstoupila třetí
operaci vesměs v dobrém posta
vení Budiž mu země lehkoul
Zpravodaj
NeipsMíittiisii
V SO OMAZE
S'FR LAITNER
na 20 a Q ulici
V pohodlné nálevně jest vždy výborný
ležák na ícpu výběr tčch neJlepSícb
doutníků výtečných likérů a pravých
nefalšovaných vín
Prostranná útulná místnost spolková
zamlouvá se sama a ct spolky české ne
naleznou v So Ouiaze lepM pohodlnější
a levnější Též i síQ taneční nemá v So
Omaze rovné a protož ct spolky české
učiní dobře když před pořádáním zábavy
jakékoliv přeptají se u majitele na pod
mínky Přízni krajanů poroučí se
24 FEASK LAITNER
Nelítostné snížení cen
u FLYNNA
23 lib zrnitého cukru $100
8 kusů Diamond C mýdla 25c
7 kusů Swiítova Pride mýdla 25c
Pravý alaský losos velká krabice 10c
Boston pečené boby Mařic druh se
Staroosadn! žluté broskve 10c
Cudahyho Pyramid Soap Powder
6 uncí 2c
Davisova mouka na koláče a dorty
balíček ' 1SC
Dobrý hovězí steak z plece S a 7%c
Vý borné sádlo 10c
Ceny se scvrkly na pouhý dárek
v oděvním odboru-
Vala 4C
Standard kalika 3}4c
12Jác perkaly nyní! 7ác
7c vycházkové nyní 4c
$100 a $125 svrchní šaty S9c
Dětské spodní prádlo od 7$ výSe
Velké a dobré bavlněné pokrývky35c
15c French Waistitiff 9%c
100 zbytků oěkných látek na šaty 3 až
8 yardů nejlepší jakosti ceny od $100
do $150 na prodej za 50 a 70c yard
100 párů mužských střevíců do práce
v ceně až do $175 — výběr 98c
Velká vzorková zásoba mužských ko
šil oeny od 50c do$200nyní 35 až $100
Velká zásoba vzorkových rukaviček
za nižSí než výrobní cenu
Ceny obleků jež zachovají vám teplo
tu navzdor úhelnému trustu-
lužské těžké celovlnčné kašmírové
obleky $550
Mužské pěkné cheviotové obleky
nejnovějSích barev $675
Mužské celovlnčné Kersey zimníky$575
Pěkné celovlnčné Derby pruhované
spodní prádlo $125 oblek
Těžké" bavlněné spodní prádlo 19c
Mužské těžké dvouřadové vlněné
Kersey obleky po $775
Spořiví odkupníci vědí ode dávna že
náš obchod jest místem kde lze
' peníze uspořiti a tyto vyčisťu
jící ceny rozmnoží pouze
důvěru v nás kladenou
Dámské pěkně krejčovsky zhotovené
obleky dobrých obchodních střihů jež
bývaly $1250 až $1800 Vybeřte i
nyní za $500 až 750
Dámské krásné žakety z hedvábného
plyše ceny 51500 nyní Z750 - r ~:
Okázalé zásoby nejnovějSích střihů
dámských a dívčích pěkných žaketů a
kabátů asi za polovici jich skutečné
ceny
Nejlepší zásoby mužského ženského
a dětského zboží punčochářského ve
dvouOmahách Vizte naše ceny
Nezapomefite na naše Staley spodní
prádlo a nemyslete na okamžik že zbo
ží prodávané Za "právě tak dobré" jest
v něčem mu podobné Každý desák
jejž ušetříte na ceně znamená jako
by vám tolik peněz bylo doručeno a my
doručíme vám více než budete očekávat
THE FLYNN FOOD & GLOTHING HOUSE
South Omaha tfebraska
líknoii
rvi i
kvarty
Přímo od líhovarníka
spotřcboTatell aby uše
třen bjl zisk prostřod
níka iiwa
PŘI KOUPI wllonu likéru
o 5 1300 a ví Se dovolím vátu
koupltl kvart BVlúHního
druhu Blackberry Hrundy
7A 2V kvart takto vám dá
vaje maliní) likéru a kvart
Blackberry Brandy tu fílSa
mající akuteínou cenu
JN6co na iiamitku s každou
bednou
kLEINOVA proslulá Knck
and Kye jest IwzpeČDý lék
Crutl rýme a chřipce proto
ysle Jl míli uiítt vidy na
své polici nebo v komnatd
pro nomocné
Čís 1 gallon $315
Čís 2 " 50
ApcxRye
ZÁSYLKA ZBOŽÍ
VYPLACENA
Dosud jpfitd zaýláme 4 plné
kvartové láhve Kleinovy
Apei Kye 9 roků eturó
destilované zalSIN zAsylka
vyplacena— Zauyltuie jl v
prostém obalu— Oez označe
ní obsahu Kdy2 Jste jf ob
držoli a okusili ueuupokojl
laU vás vraťte ít na na Se
útraty a my vrátíme vám
ipót 9315 Týt druh kořal
ky Jaký nabízíme za I4IS
nemožno nikde ji hile kou
pit! za méně než 15 00
Objednávky pro Dakoty
WyotntDfř Montanu Colora
do Washington a Arizona
Kunsa a MísBourl musí zni
ti na 20 kvarta maji-ii byt
vyplaceny
nriMaíitIJOtíi
Odporučeni:— Mercbanťs National Bank Omaha Packer's National Bank Puuth
Uwaba 80 Omana Maťl Bank bo Omaha viechny eipreesui a železniční sp
PSHEUMTISHSCOHSUMPm
SOOMAHA NEg
J
velkoobchodník
lihovinami
mu u
&
vlastni
T cg "Vcsto"upal
Zhotovuje všeho druhu kamenické práce tta-
ví pomníky aie prúDi s aie nejnovojsun vzora
mš tez železné 1 Ksmennc onraay na ikiauu sneD
~ obstarává Je za levné ceny
Jest to jediný česky závod podobného druha
na zúpadS a proto také krajanfim tvým poctivé a
j svědomité poslouží j : 14
JOS VOSTOWAL
West Point Neb