Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 12, 1902, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    oonononononoonoonoroiononoononononoionoionotona
Hospodiiřskil Besídka j
1'utáiU JAN JASÍK I
2 Ji
m O
OkOilO)IOUO}OllOilOtlO'40hOilOkO)IO'4040)(OilO'40'IOiOMO'40ilÚilOVlOil
Farmařeni Ke trúnW ubdiodiií
Pokročilý farmáf nynčjSÍ doby
miiRl nřijfti k poznaní ze hoapo
dářství není pouhým povolíaím
nýbrž obchodem — obchodem
kterýž vyžaduje nejen mocné síly
svalové ale i prozíravého mozku
l)obra zdraví rozvaha jest dobrým
vodítkem v každém odvítví ob
chodu avšak vědecký rozhled
podnikavost a způsobilost" využit
kovati každé výhodné příležitosti
je přivě tak vítanou u farmáře
jako u obchodníka neb promysl
níka Pokročilým farmářem je takový
jenž uznává že není vždy pro
spíSným vjeti do jistých kolejf a
v nich zůstat) Takový uznáyi
že nenf mu třeba péstovati jen
píenici ať se vyplácí neb ne
pouze proto že ji jeho dědeček
pčstoval On vč-fí v hospodářství
střídavé takže jest vždy jist že
aspoň PŽkterá plodina přinese
užitku když by ta neb ona po
chybila On zároveň ví že doba
loudavého hospodářství kdy šlo
to jak to šlo dávno minula a že
pouze přísnou péčí věnovanou
všem podrobnostem lze dodčlati
se zdaru Kdo těchto nehledí
nepřivede to nikde daleko ať
stěhuje se na západ nebo na vý
chod ať mí pudu bohatou nebo
jalovou
To bývá obyčejně farmář jenž
čte časopisy a hledí se poučiti od
každébos nímž přichází do styku
který neustále vědomostmi se o
bohacuje a stává se úspěšným
obchodníkem
Zaseti neb osázeti rozsáhlou plo
chu a klidili velkou úrodu nezna
mená ještě úspěch neboť vypě
stovat! mnoho cibule fazolek neb
zelf a pak prodati to když je trh
přeplněn abychom stržili potřebné
peníze k zaplacení dluhů není
nikterak známkou velké podniká
vosti Pokročilý farmář musf si též
všímati světových trhů a to nejen
trhů přítomné doby nýbrž i z let
minulých jakož i vyhlídek na trhy
budoucí tak abymobl spekulovali
s pěstováním takových plodin na
něž bude poptávka
Ano to nenf žádnou náhodou
jak se mnozí domnívají že mnozí
tnaií na prodej prasata hovězí do
bytek a různé plodiny každým
rokem a právě v době kdy je na
ně největSÍ poptávka a slušně se
platí kdežto jini jsou vždy zkrát
ka když je trh dobrý majíce nad
bytek když se po něm nikdo
neptá Mezi prvými jsou tací
hospodáři již zpravujf se čtením
o všem čemu měli by v zájmu
svém rozuměli V případu tom
pečínajf si právě tak jako si počí
nat! musí obchodník průmyslník
a každý kdo nějakému obchodu
se věnuje aby jeho snahy dosáhly
žádoucího cíle
Při farmaření obchodním na
skýtá se nám mnoho vedlejších
otázek kromě pravidelných prací
obyčejných k nimž nutno je pečli
vě přihlíželi
Náležité obdělávání a hnojení
půdy jakož i střídání plodin tak
aby půda mohla získali z jedné
plodiny co na druhé ztrácí vyža
duje pečlivého pozorování a zku
šeností Důležitou položkou v pokroči
lém hospodářství je též umění
zachovati všechnu možnou píci a
připravit! ji na zimu tak aby ve-
VI 1 r A r n K I t
BIICICU li pltsfciuiuvaul frfuauuti
dobytek mohl býti přechován s
výhodou
Další věcf kterouž by každý
farmář na paměti míti měl je to
že nezáleží tolik na počtu krav
které dojí jako na druhu dobytka
jejž chová když jedná se o čistý
výtěžek Jedna špatná dojnice
pohltí čistý výtěžek od třech
dobrých proto je zapotřebí čty
řech dobrých dojnic na jednu
špatnou abychom od všech pěti
docílili takového výtěžku Čistého
jakého by nám poskytla sarra
jedna dojnice dobří
Vezmeme-h utízku tuto sou
hrnně nutno doznati že úspěch
neb nezdar farmáře v jeho povo
lání záleží na tom jakou pozor
nost věnuje podrobnostem On
musf býti bdělým svého povolání
veskrzně on musf rozuměli hospo
dářství též se stránky obchodní
on musf čtením udržovati krok s
pokrokem všeobecným On musí
povolánf svoje ctít Čest rou vydo
bývat a pracovat tak aby na svoji
práci mohl hrdým býti
Z pole I ze drorú
— Kdo kupuje více pozemků
než možno mu řádně obdf lati není
dobrým hospodářem leč by s nimi
jinaV výbadní naložil f ' "
— Dušuost bývá často zavině
na přehnáním koně kdyZ žaludek
jeho je přeplněn senem
— Pří dobytkařcof bývá doba
nízkých cen nejlepšf dobou k ní
kupu
— Dobré zacházení s březími
plemenicemi vyplatí se vždy na
bujném vývoji selat
— Každé silně krmené dobytče
mělo by dostávat! píci střídavou
aby se u něho chuť k žrádlu udr
žela
— Zvíře dobrého chovu jeví se
Již svou srstí kteráž jest jemní
lesklá i hladkí
- Mléčnice nrá míti vždy ce
mentovou podlahu í stěny aby se
mohla často splachovati Čistění
takové je pohodlným a nezane
dbává se
- Jetel je znamenitou plodinou
k obohacování vyžilých půd musí
se mu však dáti podklad chlév-
ským hnojivem
— Půda v nejlepším stavu k
vzrůstu rostlin se nalézající je též
v nejlepším stavu k vzdělávání
— Skorém všem nemocem'jimž
dobytek podléhá lze předejiti še
třením zdravotních pravidel
— Koně stále pracující jsou
mnohem méně úrazu neb onemoc
nění vysazeni než koně pracující
jen občas
— Všechna píce kterouž doj
nici k požití vnutíme nad množ
ství potřebné k udržování jejího
života a kterouž ona v mléko pře
mění znamená čistý výtěžek
Píce záchovná totiž ono množ
ství jež slouží k udržování jí při
životě znamená ztrátu Proto
skrovné krmení dojnic se nevy
plácí — Sklízejte kukuřici ale na
kultivátory a samovazačky také
nezapomeňte!
— Je-Ji síla stromu vyčerpávána
vzrůstem dřeva nemůžeme očeká
vat ovoce
— Jednou z výhodných stránek
zeleného hnojení jest mechanické
zlepšení půdy jímž stává se tato
pórovitějŠÍ a kypřejší
— K výkrmu volte vždy kusy
prospívající okrouhlých tvarů
byť by vás i více stály neboť
takové se za spotřebovanou píci
nejlépe odvděčují
— Varujte se krmení nepravi
delného tak jako krmení v dlou
hých přestávkách
— Ků3 se špatnými nohami
není vůbec koněm
— S výcvikem hříběte má se
započfti hned po jeho narození
— Laciný kafi bývá z pravidla
drahým — pro kupce
— Stálost jakéhokoliv povolání
záleží na jeho výnosnosti
í Z
(PíSk J D Eduakd NavkXtii)
lil
1440 akrů dobrého pozemku na
prodej a míle jižně a východně od
českého městečka Dwight Neb
Tento pozemek jest tak zvaná
Clarkova ranče která byla minulý
měsíc prodána a nynější majitel
hodlá ji rozprodali na menší far
my od 160 do 240 až 320 akrů a
sice následovně:
Číslo 1 — Severozápadní čtvrt
sekce 26 a půlnoční půl ze severo
východní čtvrtě sekce 27 — 13—4
240 akrů 130 akrů vzděláno do
brá studně živý potok obydlí
maštal vše ohraženo drítem
cena Í40 akr
Číslo 2 — Severo-záp čtvrt a
polední západní čtyrycftka ze
severo-vých čtvrtě sekce 27 — 13
— 4200 akrů 3 míle jižně a vý
chodně od Dwight a 7 mil západ
ně od Valparaiso 80 akrů vzdělá
no a drátem obehnáno Zname
nité stavby které stály dřívějšího
majitele přes $3000 Cena $50
akr
Číslo 3 — Polední a západní
Čtvrt a půlnoční a západní čtyry
cítka z polední a východní čtvrtě
sekce 27 — 13—4 200 akrů 3
jižně a východně od Dwight a 7 'i
míle západně od Valparaiso 140
akrů vzděláno ostatní pastva
VŠe drítem ohraženo dvě artéz
ské studně £50 akr
Číslo 4 - Severní půl sekce
28 — 13 — 4 320 aKrů 50 akrů
vzděláno vše drátem ohraženo
35 akrů alfalfy ostatní pasture
Živý potok protéká pozemek
$37-5° akr
Číslo 5 — Poledni půl sekce 28
— 13—4 320 akrů Vše drátem
ohraženo živí voda 100 akrů
vzdělíno lYi míle jižně a východ
ně od Dwight Í3750 akr
Číslo 6 — Polední a yýchodní
čtvrt sekce 29 — 13 — 4 160 akrů
2 míle jižně a východně od
Dwight živí voda vše drítem
ohraženo cena Í35 akr
O další podrobnosti dopište si
na adresu
LOUIS J KUDRNA
I5kj Wahoo Neb
Na lodi
Pokračováni
NáS "prorok povětrnosti" jenž
mluvil třemi jazyky ale všemi do
hromady tak že kdo mu chtěl
rozuměti musil umět anglicky
nímecky a francouzsky každý
den ráno v poledne 1 večer
zejména večer kdy měsíček vyplu
v plném svém lesku na večerní
svou pouť obklopen byl spoluce
stujícími kteří ho žádali za sděle
ní změn v povětrnosti nastalých
vzuy vzaor tomu ze svým "pro
roctvím'' sám na slovo věřil jeho
oznámeni ani jednou neshodovala
se se skutečnosti As třetí den
navrhl jsem při tabuli abychom
zřídili ' pozorovací meteorolog
ckou stanici ' a návrh můj došel
všeobecného srhválení Výsledky
pozorovací stanice rrají býti ozna
movány v jídelně při každém sto
lovánf na jídelních lísekách
Ihned společnost sestavena Před
šedou zvolen byl náš "prorok po
větrnosti" a nový druh zábavy
potrval až na konec cesty a podo
týkám že an: jednou oznámení
naši meteorologické stanice neby
lo správné Tím větší však zába
vu jsme měli
Velkou atrakcí pro všechny
mužské členy na palubě byla mla
dá hezounká koketní bruneta
povoláním cnansonetka jez vra
cela se ze své umělecké "pouti'
Kanady Svými veselými a pi
kautními francouzskými kuplety
okouzlovala staré 1 mladé pány
Když usmívala se a ukázala řadu
bílých krásných nefalšovaných
zoubků a zahleděla se svým hlu
bokým černým okem v oči někte
rého bonvivanta nebylo divu že
tento ztratil "svou hlavu"
Nejednou dlouhou chvíli zahna
li jsme různými společenskými
hrami zpěvem fotografováním
cestujících třetí třídy kdež velice
nás zajímala čtyřčlenná rodina
čínská sestávající z mladých ještě
rodičů a čiperného chlapce a děv
čátka O hezounké té ČíHaoce
bylo nám řečeno že byla koupena
svým panem manželem za $100
v San Francisku a sice dle míry
své maličké nožky A vskutku
její nožka byla velmi malá Její
pán ubíral se do Paříže na koupi
a jelikož se o svou rodinu obával
vezl ji sebou Rovněž pozornosti
naší neušla skupina špinavých
Italů kteří sedávali v kruhu kou
říce "dýmku míru'' jež kolovala
z úst do úst dětf a ženy nevyjí
maje Zeny při tom obyčejně
ještě loupávalya krájívaly vařené
studené brambory na salát pro
míchaný notnou dávkou čpavé
páchnoucí cibule a smrdutým
octem na němž si pak celá ku-
řácká společnost se zvláštním
"gustem" pochutnávala
S cestujícími prvé třídy a oddě
lení luxusního (chambres de luxe)
pěstovali jsme jen nutné styky
společenské vyměňujíce si mimo
pozdravu vždy několik frází zdvo
řilosti Byli to po většině zámož
ní Francouzové kteří vraceli se z
výletu do Spojených Států aneb
soukromníci američtf již jeli
"doplnit své vzděláni" do Evropy
by po 3-4 měsíčním pobytu tam
pochlubiti se mohli mezi"svými''
ží učinili zadost požadavku módy
právě mezi jich společnosti panu
jící Až pak vrátí se opět domů
podrobí přísné kritice celý spole
čenský systém evropský ovšem
že se závěrečným úsudkem zbo
hatlého arrogantního a povrchní
ho Yankeeho Nelze ovšem oče
kávat! správného úsudku tam
kde vzdělání je kusé a povrchní
Někdy ' zabíjeli jsme čas po
zorováním velkých vln jež zdou-
valy se do dosti značné výše a
opět- nížily se tvoříce značnou
prohlubeň do niž jiné vlny
se vhrnuly vyplňujíce mezeru
aneb zmíraly kdes v dálce i se
svým zpěněným jakoby krajkami
lemovaným okrajem Nad vodou
často vymršťovali se svižni pruž
ni delfíni druh ryb to 4-5 stop
dlouhých
Každý den pak neopoměli jsme
stopovali běh lodi což oznamo
váno bylo vždy na tabuli a prapo
rečkem zabodnutým do vyvěšené
mapy kde jsme se právě nacháze
li Denně urazili jsme průměrně
424 mil Vzdálenost z New Yorku
do La Havre obnáší 3188 mil
A když pak na modravé lesklé
hladině moře objevil se kdes na
obzoru nějaký parník tu vše hr
nulo se na tu stranu by spatřilo
alespoň kouř z mořského kolosa
kde nachízejí se také lidšti tvoro
vé od ostatního světa na nějaký
čas odloučeni jako my A tu jaksi
ulevilo se těm kteří čítali se osa
močení na ohromných spouštích
vod oceínu když viděli Že na
kolem plovoucí družce nacházejí
se rovněž lidé cítící opuštěnost
as jako- oni T '
Kuchyně francouzská jest zná
mí jako jedna z nejlepšícb jíž se
ovšem kuchyně německá ani z
daleka rovoati nemůže Zkusil
jsem obě ale přednost vždy neje
nom co do výběru ale i co do ja
kosti divím kuchyni francouzské
Podám zde rozvrh času a jídelní
lístek jednoho dne: -
Kino: malá snídaně (petit dé
jeuner) podávaná od 7-9 hodin
Dle způsobu francouzského podá
vána pouze dobrá silná polévka
do níž si přidáš dle chuti strouha
ného sýra jenž jí dodává pikantní
příchuti silná káva bílá aneb
černá sušenky čerstvýJvypečený
bílý chleb s dobrým másetn
V poledne mezi 12-1 hodino
oběd aneb dle francouzského způ
sobu snídaně (déjeuner): Výborný
salám neb šunka ryby skopová
neb vepřová pečeně beefsteak
brambory dort různé ovoce sýr
silná černá káva a víno červené
neb bílé co hrdlo ráčí
Večeře aneb jak Francouzové
říkají fdinner) od 6-7 hod
silná polévka ryby zeleniny ve
přová neb skopová hovězí
bramborami omeleta dort neb
koláče zmrzlina různé ovoce
(pomoranče švestky jablka hroz
ny vína sušeného ostružiny oře
chy mandle broskve a j) sýr a
víno dle libosti a černá káva Po
dotýkám že po celou cestu jedno
a totéž jídlo ani jednou se neopa
kovalo jak děje se na německé
lodi a vždy byl nový výběr jídla
Ti kdož potrpí si na dobrou ku
chyň nemohou nalézti na žádné
jiué lodi lepší než na francouzské
Však ti kdož přejí se pobavíti a
neznají francouzsky ti lépe učiní
když jedou na německém parníku
Mimo to má francouzská linie tu
výhodu že nepluje nebezpečnými
mlhami novo-fundlandskými kte
rými německé lodi projeti musí
které jsou vždy nebezpečnější než
i sama bouře na moři
ZDARMA POŠLEME VÁM
jeden bclfěek zázračného Íčku i Irfkaji
ká dobrozdání pro váš Mpad
hofíme každou nemoc upito
benon zjakékoll příčin
Předplaťte se na
ftnfrrnfr
Západu
nejlacinéjžf týdcnnfk na 2iipadé'pouzo $100 ročné
Z PŘÁTELSKÝCH KRUHŮ
ABIE Neb 4 listopadu —
Red "Pok Záp''! Doufám že
uveřejníte těchto několik řádků ve
vašem listu — Dne 8 října t r
obdržela jsem dopis tohoto znění:
"Ctěná pí M K Dočekalová
v Abie Neb: — Maminka by vás
prosila jestli byste nám sdělila
ten nový patent na lisování vlna
Se vší úctou Barbora Springler
Pawnee Okla Terr'
Itěná pí Springlerová musím
Vám sdělit že nemám žádný pa-
pnt na lisováni vína Celí věc s
tím prožlukiým patentem sběhla
se následovně: U nás v Linwood
jak Vám jistě známo máme sbor
Jednoty Českých Dam Dae 21 září
jsme odbývaly pravidelnou naši
schůzi a po schůzi jsme se sešly
jako obyčejně v obydlí sestry M
F Bartošové kde jsme se bavily
hovorem o našem hospodářství o
slepicích a husách až konečně
přišlo též na řadu jak která z nás
dělá víno Když každá z družek
podala svůj recept uvedla jsem i
já jež jsem mimochodem řečeno
dobrá kopa od narození a chtějíc
aby se sestry zasmály recept
svůj jak následuje: "U nás máme
"porř'' drobet s kopečka a proto
když lisuji víno dám hrozny na
"porČ' obuju si "starého'' gumá
ky dole nastavím "bokety" a
šlapu Víno pak jest čisté jako
sklo" Toho jsem se však ani ve
snu nenadála že ve vedlejší svět
nici nalézá se pan Šotrab se svými
kamarády a že tento negalastní
pán dá můj recept na lisováni vína
ďo "Pokroku Západu1' Protož
mně milá pí Springlerová laskaví
odpusťte neboť uznáte sama po
tomto vysvětlení Že nedorozumě
ním tím nesem vinna já nýbrž
ten náš všetečný Šotrab který co
neví nepoví Panu Šotrabovi
jsem za to u Šťávů pořádně "vy
kukala" ale když jsem se nejvíce
zlobila dal se on ferina do smíchu
jí se konečně musela smát také
ano smáli se vsickni a s námi se
smál celý svět Nezbylo mně
jiného než mu odpustit a doufám
pevně že i Vy pí Springlerová
laskavě mu odpustíte neboť "ne
vědomost hříchu nečiní Se vši
úctou a pozdravem na všechny
čtenáře "Pokroku Západu" zna
menám se M K Dočekalová
TOUHY Neb 8 listopadu -
Red "Pok Záp"l Neuvěřitetoo
přece pravda! Krajan Jan Do
ležal navržený republikány pro
utad okresního komisaře v Saun-
ders okresu poražen ítyřiceti festi
hlasy! Ve čtyřech Českých pre-
cinktech nedostavilo se k volbě
260 českých voličů Kam to spě
jeme?) Jak daleko to 8 naší če
skou národností v této nové vlasti
naši dojde zabaleno jest v roušku
tajemství Tolik však zdá se býti
jisto že žádný pořádný a poctivý
ob5an Český nebude chtít v brzku
přijmout nominaci ani za cestáře
Nevím opravdu jak to nazvali
když obČan-Čech ' nejde k vol65
ať už by si dal ten svůj hlas komu
koliv třebas Hottentotovi přece
Pro každého človřka by mela byt Jakás!
kriíz a každý mladík by míl vřdčti že
polilavnosť Jest pramen radostí mladí
studnice síly a kořeni života Ti kdož
trpí ilýml následky pohlavní sluboatl
vytoku semene a nočních ztritt impo
tence neschopnosti ztráty mužské sily
sytilisu kapavky a varicocellc žádají se
aby ním psali Nezapomeňte že my ho
jíme každou nemoc spůsobenou z Jaké
koliv příčiny Vypište svými vlastními
slovy co vám schází Neodkládcjte ne
boř si neprospějete žádným odkladem
Pište nám hned a zbavte se navždy Jaké
koli nemoci kterou máte Tžlesnfi zmo
ření kteří by rádi stloustii dostali chuť
k Jídlu teSill se z občerstvujícího spánku
i cítili že každé tkanivo v jejich tile je
posíleno mžít by se líčící u náa' Tisíce
podčkovacícb dopisů dostáváme od lidi
již pozbývali vsí nadčja a kteři od nás
z utrpení nejzastaraleisích vviččem bvli
Muži ženy dttil ZiHeu ? Ustu popi
Státe Hedical Institute
1288 Elektron Buildiog 'ort Wsyna uá
KdyJ píJoto zmiňte so o Pokroku Z4padu
I-V -AW
i
by alespoS ukázal že váží si práva
hlasovacího že se zajímá o dobro
této země o zdar svého okresu
co hlavního že jest Čechem s duší
tělem zajímajícím se o zvolení
českých kandidátů V precinktu
Newman nedostavili se k volbě 62
voliči z nichž byli 2 Američané
60 Cechů A mnozí čeští voliči
dali se přemluvili od ledajakéhos
člověka jejž ani neznali nedbají
ce rady známých krajanů Jest
to pěkná ukázka pro ná9 Tu měli
bychom si provolat třikráfSlá '
či vlastně "Hanba' Nyní se ně
kteří kteříž se k volbě ani nedo
stavili diví že John Doležal ne
byl zvolen! Tak snadnou práci
jsme tu měli a nepodjali jsme se
jí podruhé? Podruhé nechá:
me jí opět běžet — ku cti a slávě
nasehO' národa ťrávé mim po
ruce Brainardské noviny vydáva-
vané v městě v němž jsem po 'tři
roky bydlel Brainard má Oak
Creek počítaje v celku asi 230
hlasů Z toho 115 českých šlo na
jednom lístku stejně s malými
pouze odchylkami a 95 na druhé
straně též s malými odchylkami
ilo rovněž stejně tak že chybělo
pouze 17 hlasů a to míchaných
českých i cizonárodních Nenf to
rozdíl není to čest pro tamější vo
liče? Zajisté že ano Přijde
však snad čas kdy i voličové v
našem okresu se poznají Ať si
však čtenáři nemyslí že mne to
snad mrzl že pan Doležal nebyl
zvolen aneb že to snad jej mrzl
To nikoliv Pouze jen lituji že
pan Doležal zapůjčil dobré své
jméno české na lístek snad jenom
proto aby liknavost! spoiukrajanů
svých poražen býl jinonárodovcem
'foť věru pramalou ctí pro nás S
pozdravem Váš Macek
1'uliled na krev pulme člověkem
ku jednání když nic jiného Vě
nuje nepatrné ráně sotva dosti
hluboké aby se krev ukázala
okamžitou pozornost kdežto bíd
ně živoří po léta s ohnutým hřbe
tem výsledek to v nepořádek při
vedených ledvin velmi vážná to
věc a nic nedělá pro to až uleh
ne Taková je lidská povaha
Dra Petra Iloboko však konečně
přijde na pomoc ale o co snáze
bylo by se mohlo vyléčení dosíci
kdyby byl dbal prvních příznaků
Není to lék lékárnický— Prodává
se pouze od místních jednatelů
nebo příno od majitele Dr Petra
Fahrney 112-114 So Hoyneave
Chicago III
lib" ''JMi-'
Pohled na odbor obchodní a bankovní
Nebraska
Business
Shorthand
Collcgc
Eoyd Bullding rota 17té &
Harney ul Omaha Neb
Schválena řldltely vyšších MyRlIeilí-
Tgsnopís-
škol předními obchodníky
a soudním' zpravodaji
„Obchodní lyitim od do-
„O ranám ht a Qreggerb r
"ijuVéu
SlrojojiseclTL-rvi
ADiiičiBa-ňasssr
Zřízena před devíti lety Škola jil ntnl rovni
Zamlslnává nejschofnčjíl utiíele
i"
l
Nejlepšf a nejdokonalejší ústav na západě
$3000 uloženo min roku v nových psacích strojích
$2500 uloženo v novém zařízeni odboru obchodního
Dalšf poschodí pronajato k pohodlí žáku
Místa opatřena 90 proc všech loňských žáku
Opatřujeme práci pro žáky mimo školních hodin by na
stravu vydžlatl sl mohli
Podzimní béh počne 2 září
ty Pište si pro krásný katalog zdarma
ADRESA:
A C ONG- A M LL B pres
Or-H-A NEB
HAMBURSKO-AMERIGKA LINIE
Společnost tato udržuje celý rok pravidelné spojeni g Evropou drou
Šroubovými loděmi SejrychleiJÍ jízda z New líorku do Hamburku
Lodi odjiždéjf ve čtvrtek r sobotu
Hambursko americká Linie jest nelstarSI Nžmecka Trans-Atlantická Paroj '
vební Společnost a vlastni 202 lodí majících úhrnnou snosnost 541083 tuníS t
těchto jsou veliké námořní parníky zahrnující 24 dvousroubových parolodí
které ku pohodlí cestujících zvlášťzařízeny jsou Takový počet parolodí ne
vlastní žádná jiná společnost Ohledně přeplavu a cen obratte se na
HAMBURG-AMERICAN LINE
Paroplav SpolSev-nčmeclÉo Lloydu
Po parolodkh expresních nejrychlejší jízda přes
moře za 5 dnf 15 hodin a 10 minut
-SPfepIavni ceny:
Po parolodích ezpressních z New Yorku do Břemen $3800
ro paroloaich pravdelných 2 New Yorku do Břemen $8000
Po parolodích exprenníeh z Břemen do New Yorku imim
Pó parolodích pravidelných 1 Břemen do New Yorku 83650
JELRICHS & CO 5BroadwayKew York
-aílllavnl lednnteló pro záoadiV
H I A SFN IMS & nn 0-3 DEARBOEN Street
CHICAGO ILTTIVOIH
Lee-Glass-Andreesen Hardware Conm
prodíVAj ve velkém- —
Tlačené vyrážené lakované plechové náčiní — C'no7aný plech
železný plech a sovové zboží - Ostnatá drát hřebíky nožířské
zboži oicykly střelte zrraně náboje a sportovsEe zooži
& Harney ' ulice
Oth
Omaha Nebr
I Seyerový iékif
9 Proč
platíte
!P1
ceny vysoké v obchodech cizo
národních když kupováním u
nás mažete získali nejen zboží
lepší ale též ušetříme vám nej
ménč čtvrtinu na hodinkách a
klenotech My máme bohatou
zásobu prstenu řetízku náuš
nic jehlic diamantu atd a žá
dáme pouze byste se e tvrzeni
tomto přcsvčdcili Dopište £i
o nás český cen nik
W J Wísa a Syn
381 W 18th St Chicago III
— Předplácejte se na
Pokrok Západu jtouze $1
ročné
ra
Severův
Silite!
srdce
rychle působí na %
srdeční vaclv vod-
ťSft natelnosť slabosť
třesení nejjravi-
delny obch navá
ly mdlob sílí a
i
íj vzpružuje ceiuu
®7 soustavu
Cena $iCO
Severova! severův §
Tišitel I
dští I
přináší pohooi: a fí
♦ oličerstvujíeí spá- 1
nck dětem Úle- i _
£ vuje bolení a ve- ji
irovou KoiiKUza- #
puzuic křeéensot- ?É'
t ník a horkosť po- '
vzuuzuje xraveni
sl zajišťuje spánek
Cena 25 ctů
♦
t
I ŽAU!DEČNi'
ImĎuíi
9
I mm - i
JI SEVEROVY
& PRÁŠKY
$Íí — proti
£ BOLESTEM HLAVY
A NEURALGII
w _ a _ t 11"
povzbuzuje
vyměšování
žaludku
♦
pripauech bolesti
hlavv ancnralirie ?
zažívaní
podněcuje
orgány
zvyšuje chuť
Severův 8
Regulátor %
ženských nemocí
T
jfjf v bolestech měsíč
CÍ nich i zmírňují
Nemají zhoubné
ho účinku na oběh
krve Cena 25 c
g Na prodej ve :
všech lékárnách
Ja obchodech s:
f! léky i
v
i zapuzuje
! slabosť
i vzpružuje
celou
unravuie všeehnv m
J mesicnt nepraví- r&
♦ delnosti odstra
Z iíuje překrvení f#
1 choroby vaječní- ?ř
k jídlu % ků a všechny ne-
J liotenstvím poro-
z měnou zi-
♦ dem a
a vota
Cena $100
Lékařskou
soustava Z poradu dává- §
— @ i me zcela
Cena 50c a Si zdarma