Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 12, 1902, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    POK
ROK
ZÁPADU
Založen 1871--Ročník XXXII
OMAHA NEBIt TE STÍIEDU DNE 12 LISTOPADU 1902
ČÍSLO 15
4~
KM ERIKY
EGRAFICKÉ
-OL
o
Přehled ze svétapoaHy' kronika udatí
Z POLITICKÉHO SVĚTA
V ohromné záplavě republikán'
ských blata pohrobeny byly dne 4
listopadu všechny naděje demokra
tické strany Předseda demokra
tického kongres výboru spoléhal
se na vítězství své strany a ještě
veíer po volbách kdyt počaly
přicházeti prvé zprávy tu vydal
prohlášení že demokratická strana
bude míti v kongresu většinu de
set hlasů později se vSak ukázalo
že Griggs byl mizerným proro
kem neboť republikánská strana
slavně v kongresnfeu volbách zví
tězila V některých státech byl výsle
dek nanejvýš překvapující Tak
Idahokteré v roce 1900 dalo 2448
demokratické většiny se odvrátilo
od této strany a zvoleni tam kan
didáti republikánské strany Také
Moutaoa Nevála a Colorado jsou
ztraceny pro demokraty a tam
jest otázka svobodné ražby stříbra
navždy pohrobena
V jižní Dakotě vzrostla republi
kánská většina proti roku 1900 o
mnoho tisíc hlasů a v záplavě té
ovSein také pohroben byl bohužel
přítel Chládek který běžel na
demokratickém lístku za státního
pokladníka
Stejný osud stihnul Wattawu
jenž ucházel se o úřad místo
euvernéra ve Wisconsinu neboť
i tam zvítězila republikánská stra
na většinou více nezlí 50000
hlasa
V Minnesotě poražen byl kra
jan Kolář z Le Seur Centre jemuž
demokrati=ká 'strana dala nomi
naci do kongresu
Republikáaé dobyli vítězství v
těchto státech: V Californii Co
loradu Connecticut Dclaware
Idaho Illinoisu Indianě Iowě
Kansau Maine MarylandMas
saclussetts Michiganu Minneso
tě Montaně Nebrasce Nevadě
New Hampshire New JerseyNew
Yorku sev Dakotě Ohiu Orego
nu Fennsylvanii Rhode Islandu
již Dakotě Utah ve Vermoutu
ve Washingtonu záp Virginii ve
Wisconsinu a ve Wyomingu
Demokratická strana zvítězila v
těchto státech:" V Alabamě Arkan
sasu Floridě Georgii Keotucky
Louisianě Mississippi Missouri
sev Carolině již Carolině Ten
nrHsee Texasu 11 ve Virginii
Jinou důležitou událostí těchto
voleb blo že dělnictvo se v ně
kterých u lstech stává důležitým
Činitelem o volbách
Tak v Kalifornii poralni byli
dělnickými hlasy dva republikán
ští kandidáti do kongresu a sice
Kahn a Loud a zvoleni dva uni
onisté kteří obdrželi tam nomi
naci od demokratů Na místě
Kahna zvolen byl E J Livernash
a na místě Louda W J Wyno
Tyto hlasy uniových dělníka
byly by málem porazily republi
kánského kandidáta guvernérijiví
v Kalifornii který zvítězil jen po
měrně malou většinou
Stávka na -pouliční dráze v
Providenci RI přivodila zvolení
demokratického kandidáta do koo
greiu _a zvolení demokratického
kandidáta guvernérství To ovšem
bylo ohromným překvapením jak
pro demokraty tak i pro republi
kány že Rhode Island jeden
z nejpevnžjších republikánských
států se tak obrátil proti republi
kánským kandidátům
V 11 pennsylvanském kongres
ním distriktu se vložila unie uhlo
kopa do volebního boje a zvolila
tam na místo milionáře Connela
který tento distrikt zastupoval po
léta George Howella
Coonell obětoval na svou volbu
mnoho tisíc dollarů ale vzdor
tomu byl poražen
Havíři nejen že pomohli tam k
vítězství Howellovi ale zároveň
zvolili tam 3 Členy do legislatury
velikými většinami
Veliká většina kterou dal de
mokratickému kandidátu větší New
York zaviněna byla vysokými ce
nami všech životních potřeb
Dělnictvo patrně se stává fakto
rem v politice a pustí li se v bu-j
doucnosti zorganisováoo do zá
pasu tu bude š ním muset obě
politické strany CEtovati
ONIKA UDÁLOSTÍ
Umřela ve spinku
V nemocnici sv Vincenta 1
New Yorku ležela v tajemném sta
vu ztrnulosti Nellie Corcoranova
po celých dvacet dní až konečně
ďne 8 listopadu časně ráno ze
mřela Příklad její byl neobyčejně
záhadným pro lékaře v celém mě
stě Dívka upadla v bezvědomí
dne 18 října v domě kde sloužila
a v nemocnici kam byla doveže
na děláno vše možné aby se
příčina jejího stavu vynašla ale
vše bylo marné Na sta lékařů
ji prohlíželo a každé známé metho
dy bylo použito k jejímu probu
zení ale s malým jen úspěchem
Dvakrát nebo třikrát se trochu
probrala ze spánku a promluvila
několik slov naříkajíc si že je
ospalou a na to opět upadla
bezvědomí I elektřiuy použito
k její probuzení ani ta však ne
účinkovala Teplota nemocné div'
ky stále vstoupala ona chřadla a
hubeněla až konečně v spánku
vypustila ducha
Zmizel na honu
V okolí Bclton Montana hle
dán jest superintendent Great
Northern dráhy Ji 1 Lgan sto
muži z nařízení presidenta dráhy
jamese J Hilla Egan vystoupil
ze svého soukiomého železničního
vozu v Bélton a s pěti svými přá-
tely se odebral na bon do okolí
kde oalézá s hojnost medvědů a
horských lvů Pojednou se Egan
svým přátelům ztratit a ač po něm
pátrali dlouho do noci nemohli
nalézti ani nejmenší jeho stopy
Panuje obava ae Egan zabloudil
a byl medvědy roztrhán a jiní se
domnívají že snad setkal se s
oním železničním lupičem který
před týdnem oloupil železniční
vlak u Drummond a ten v domněn
ce že jest to jeden z jeho stiháte
lú Egaoa zabil- Pátrání po ztra
ceném bylo značně stíženo tím Že
nápad v oné krajině sníh a za
kryl hledačům všechny stopy
Předplácejte na "Po
krok Západu" pouze $100
roéué
Čtyřnohá slepice
Jden obchodník ve Wash
ingtonu má vystavenou ve výklad
ní skříni slepici která "bítuje"
všechny ostatní své družky neboť
se může pochlubili čtyřmi nohami
V sobotu stálo kolem výkladní
skříně na sta lidí kteří se dívali
na tuto zvláštní hříčku přírody a
slepice se zdáia byt nad touto po
zorností náramně pyšná a vykra
čovala si hrdě ve výkladní skříni
Dvě její "extra' nohy vyčnívají
zrovna pod levou její nohou ale
jsou poněkud kratší ale dobře
vyvinuty
Pšenice se mu nevyplatila
V sobotu skončen byl v Jasper
lad soud s farmerem Petrem
Hopfem který vedl proti němu
stát pro porušení klidu mrtvých
Ilopf má krásnou farmu o 200
akrech a s ní hraničil malý opu
štěný hřbitov měřící pouze 60 při
84 stopách Hopfovi se zželelo
AJ 1 ( 1 ~A„~
a tak jednoho dne vykopal všech
ny náhrobní kameny složil je na
hrotiadu hřbitov zoral azasd na
oěj pšenici Ta se mu znamenitě
vyvedla ale nevyplatila se mu
Byl zažalován a porota ho odsou
dila k největší pokutě jakou zákon
předpisuje a sicek zaplacení £500
Požalivky uhlokopú předloženy arbl
traínl komisi
President unie uhlokopů Mit
chell podal arbitrační komisi po
žadavky téže zároveň 1 důvody
proč by jim měly býti povoleny
První požadavek jest zvýšení
mzdy havířů o 20 ze sta proti
mzdě placené v r -1901 všem děl
níkům pracujícím na smlouvu
aneb od kusu Nynější mzda jest
nižší nežli se platí havířům na
měkkém uhlí a nežli dostávají děl
níci stejně vyučení a zkušení při
jiných povoláních Proto vydělá
havíř pracující v anthracitovýcb
dolech do roka méně nežli havíř
na měkkém uhlí mzda ta nestačí
v nynějších zdražených poměrech
v odměna těžké a nebezpečí plné
práce jakou havíř podniká aby
mohl dítky své obstarali z ní a
nemusil je brátf sebou do práce
Druhý požadavek jest snížení
pracovní doby o 20 ze sta bez
snížení mzdy všem dělníkům kteří
pracují na hodinu neb na týden
Deset hodin práce denně jest pro
havíře jejich zdraví sílu a bez
pečí mnoho Kratší hodiny po
mohou havíři k lepšímu zdraví
síle tělesné a duševní- práce jeho
bude vydatnější a bude se moci
pn vzdělávati
Třetí požadavek jest za přijetí
soustavy pro vážení uhlí aby tuna
dobytého uhlí měla 2240 liber a
byla spravedlivě vážena neb jen
tak 6e docílí spravedlnosti a spo
kojenosti na obou stranách
Čtvrtý požadavek jest vtělení
smlouvy mezi stranami ohledně
mzdy a jiných poměrů pracov
ních aby se předešlo nespokoje
nosti stávkám a vysazení dělníků
a aby byly spory v pokoji urov
návány '
Pochod ruských duchotorcS zastaven
Náboženstvím pološílení ruští
osadníci kteří byli usídlení v Salt
Coals v Sev Záp Území vydali
se na cestu po Kanadě hlásajíce
své náboženství
Ač v Kanadě uhodila silná zima
spojená se sněhovou bouří tu po
chod těchto fanatiků nezastavila a
ti táhli dále nebojíce se ani hladu
ani zimy až konečné zastaveni
byli v Minnedose a přiveženi do
Yorktown v'Manitoběkde hlídáni
v železničních vozectl
Byly to zvláštní scény které se
udály při tomto zastavení pochodu
duchoborců Ti zápasili se vším
fanatismem a bránili se ne však
aby ublížili těm kdož zastavovali
jich pochod ale aby mohli se ne
rušeně bráti v před a nalézti "spa
sitele" jak se domnívají
Nejdříve zatčen byl vůdce du
choborců Seikrof a donesen nási
lím do vozu a pak zatčeni ostatní
a naloženi na farmerské vozy Jen
málo jich se podrobilo dobrovol
ně většina musela býti v pravém
smyslu donešena na vozy a tam
střežena Farmeři kteří se přijeli
na duchoborce podívati pomáhali
při těžké této práci policii
Muellerovo dědktvj
Již zase se přihlásili noví dědi
cové ku jmění českého zesnulého
mmnesot rolníka Jana Muelle
ra na jehož pozemku po jeho
smrti nalezena byla železná ruda
jejíž cena nyní se odhaduje od
{800000 do I 000000 Nvní
jest těchto přihlášených dědičů již
sedm V létě odjelo několik práv
níků v té záležitosti do Prahyaby
zde zakročili ve prospěch dědiců
Milwaukee Mueller se za svého
živobytí vyjádřil že řídil pilu v
Čechách a dle toho byli nalezeni
praví dědicové a tím také byla
odmrštěna se svými požadavky
domnělá jeho vdova Němkyně
která prohlásila že její manžel
pocházel z Německa Příchod
Muellera do Ameriky jest zahalen
poněkud tajemstvím a on nikdy
roušku z něho neodhalil V Praze
se praví že přišel o peníze jež
mu otec dal do obchodu a padělal
podpis otcův na hypotéce rodin
ného domu sebral $1600 a utekl
do Ameriky Proto o své mi
nulosti byl tak mlčelivým Den
jeho narození a doba příchodu do
této země jak on vše udal dobře
se shodují s výpcědmi svědků v
Čechách !
Oslava skončila tragicky v
New Yorku
V jedné z velkých místností na
Madison ave a 24 ulici v New
Yorku oznamovány byly volební
v ý s ! ~ J !í y z posledních voleb a na
oslavu vítězství veškerých kandi
dátů vypalovány byly ohňostroje
Při tom z neopatrnosti udál se
výbuch při němž bylo 15 lidí
usmrceno a 70 jich bylo poraněno
Mrtvoly některých při tomto dě
sivém výbuchu byly v pravém
smyslu slova roztrhány na kusy
Výbuch povstal tím že jeden
velký hmoždýř obsahující ohnivé
pumy vybuchnul a spadnul mezi
ostatní ohriostroje a hmoždýře
následkem toho tyto vybuchly
současně o roztrhly se na kusy a
tyto způsobily cnu hroznou kata
strofu mezi diváky jichž bylo
shromážděno v místnosti asi 10-
ooo Mnozí prchajíce z místnosti
upadli a byli pošlapáni jiní byli
zraněni kusy lítajícího železa Z
kroužku policistů stojících byl je
den zabit a dva byli zraněni Po
licista Shea zabit byl kusem že
leza v tom okamžiku když tlačil
lidi zpět
Dvanáctiletý Wm Feeney ude
řen kusem železa do břicha a
sklesl mrtev k noboum své babič
ky s níž stil u schodiště Tato
při pohledu na svého zabitého
vnuka omdlela Tentýž kus železa
zabil dva hochy sedící na schodech
z nichž jednomu byla v pravém
smyslu slova hlava uražena
Dále zabit byl Harold Roble
čtrnáctiletému Fr Merrillovi byla
utržena noha a prsa jeho byla
proražena také Georgu Ritzov
byla noha utržena kteráž byla
nalezena 15 stop od jeho mrtvoly
t -
Milionář ofcvlnín z níkollka vrald
Málokdy způsobí zatčení nějaké
ho zločince takovou sensaci jako
způsobilo zatčení Alana G Ma
sona v Bostonu Mass který jest
obviuěn že zavraždil minulé so
boty Kláru Mortonovou ve Wa
verly Zároveň jest na něj vrženo
podezření že má ni svědomí
jiné vraždy a vražedné útoky jež
spáchány byly v posledních něko
lika měsících v Cambridge a okolí
Mason jest 39 roků stár a nalé
zai se pravé 11 snídané se svou
matkou a se svým bratrem když
byl zatčen na obvinění že jest
"Jackem zabíječem" který způso
bil takový postrach v Bostonu 1
okolí
Mason studoval na koleji Har
ward a s duševním stavem jeho
není to jaksi v pořádku Již tři
krátě byl v McLean v blázinci 1
posledně odtud byl propuštěn jako
uzdravený
Poslední obět vraha Klára
Mortonová zemřela minulé neděle
v nemocnici Ač byla přivedena
k sobě tu přece nebyla v stavu
podati popis vraha který na ni
útok spáchal
Takové vražedné útoky v před
městí Bostonu opakovaly se často
a vždy provedeny byly na mladé
dívky Vrah se za svou oběť vždy
přikradl a nějakým těžkým nástro
jem rozbil jim hlavy Jakmile
viděl svou oběť ležeti na zemi
v krvi tu vždycky rychle prchnul
Tento zabíječ mladých bezbran
ných dívek byl několikráte proná
sledován ale vždy se mu podařilo
uprchnouti
Masonovi přičítají se následují
cí vraždy a vražedné útoky:
Dne 17 června napadena byla
Kate 0'Connellova ale unikla s
nebezpečnou ránou na hlavě-
Dne 27 července byl na EUu
Murphyovu učiněn útok a ona na
hlavě těžce zraněna
Dne 3 srpna na Jeannettu Mar-
shallovu učiněn byl útok a lebka
jí rozbita
Dne 10 října sražena byla Su-
san 0'Neill ranou vrahem do hla
vy ale volání její o pomoc ho
zastrašilo a on uprchnul
Dne 19 října Jane Lidell unik
la také smrti jen tím způsobem
že vrah uprchnul aniž by byl
mohl krvavé své dílo dokončiti
Dne 22 října Bertě Smithové
podařilo se uniknouti jen lehčím
poraněním
Dne 24 října učinil útok na
Lulu Nixerovu ale její výkřiky o
pomoc'útočníka zahnaly
Dne 28 října učiněn útok na
paní Whitneyovou ale i ta byla
zachráněna přikvapivšími lidmi
Dvě oběti útočníka zemřely ná
sledkem těchto utrpěných poraně
ní a sice Agnes McPhes a jak již
jsme uvedli též Klára Mortonová
Mason a jeho rodina popírají
že by byl spáchal tyto útoky a na
důkaz toho uvádí Že hlavně úvok
Mortonovu nemohl spáchati
Vývoz rolnických plodin a výrob'
kň do ciziny
Čtenářstvo "ť Z" náleží z
ohromné většiny k rolnické třídě
a proto ho bude zajímati v těchto
dnech naším zemědělským odbo
rem vydaná zpráva týkající se
vývozu našich hospodářských plo
din a výrobků do ciziny
Dle této zprávy byla v r 1901
bavlna nejdůležitějším vývozním
předmětem neboť jí bylo vy věže
no v celku za 1315000000 do
ciziny a Anglie koupila z toho
více nežli polovinu po ní druhým
nejlepším kupcem americké bavlny
bylo Německo třetím Francie
čtvrtým Itálie a pátým Španělsko
Celkový vývoz chlebovin měl v
onom roce cenu $276000000 a z
těch Anglie odebrala též více než
polovinu za ní následovalo Ně
mecko které koupilo ca 30 mil
dol chlebovin dále Nizozemsko
Belgie a konečně Kanada
Masné výrobky a maso prodané
Spoj Státy do ciziny mělo cenu
$186000000 z toho Anglie kou
pila za $118000000 Německo za
$21000000 a Nizozemí za 13
mil dol
Cena vývozu živého hospodář
ského zvířectva obnášela v r 1901
$52000000 a opět Anglie byla
naším nejlepším kupcem neboť
koupila od nás živého zvířectva
za $40000000 a jižní Afrika kou
pila za $5909000
Vývoz tabáku měl cenu $28-
000000 a kupci jeho byla Anglie
Itálie Německo a Francie
Olejových pokrutia a olejových
výtlačků vyveženo za $19000000
a Německo s Anglií odkoupilo jich
většinu
Ořechů a jiného různého ovoce
vyveženo za $11000000 a nej
větší část odebraly Anglie Něme
cko a Kuada Největší část naše
ho vývozu másla kterýž měl cenu
$9404000 šla do Anglie která
zakoupila od nás másla za $6941
000 a po ní byla Kuba nejlepším
naším kupcem
Různých semen zasláno bylo v
r 1901 do Nizozemska za $1-
633ooodo Anglie za $1534000
za 1288000 ťo Německa a do
Kanady za $1217000
WALTER MOISE předseda
U V JJAYWARD taj a pokl i
poněvadž nalézal ae prý ještě o
půldesáté večer doma kdežto
vražedný útok proveden byl o půl
desáté Leč vzdor tomuto alibi
počínají se důkazy proti Masonovi
hromaditi Tak zlatník Nemser
dosvědčil že koupil některé drob
nosti od Masona které náležely
konduktér pouliční dráhy ztotožnil
Ma3ona že ho viděl v oněch mí
stech kde útok na Mortonovu byl
spáchán
Do této strašlivé historie zaple
ten jest mulat L O Perry který
zastavil u Nemsera dvoje hodinky
jež náležely zabitým děvčatům
McPheeové a Mortonové Když
byl zatčen tu policii počal vyprá
věli že hodinky ty mu dal Mason
aby je zastavil Později Perry
byl přiveden do vězení v East
Cambridge a tam ztotožnil Maso
na mezi jinými vězni že jest to
onen muž který mu odevzdil
hodinky Mason ani slovem ani
hnutím neprozradil že Perryho
znal a později úplně popřel že by
ho znal Kolem těchto dvou mužů
zaplétá se Čím dále tím více síť
okolnostoícb důkazů
V&echny obtíže žaludeční vyhojí
se rychle a bezpečně Severovým
Životním Balsámem Týž upra
vuje výměšky a střeva odstraňuje
nezáživnost překonává zácpu
žlučnatost bolení hlavy a působí
proti slabosti Cena 75 centů
PířflMP (JP Ihned irníof koTÍhtkf
l lild Jlrá &Li d míU kterfiM jní
dohf re Ticvk obofoflh (rác lejména r k
váni Irnnf Mn! to bfM Čech s aTobwlnému
dá m ptedOfMt Spravcďlvá tulná metn dle
áaiDrr buď ttdn neb méíifně Dobré
Ui siito e Tčtíim tekáa mňitefkii Přl
h:ák pfttí má i wbotj nim "Pokroku Zt
Mdan Omba hub 14
Vynález Dra Welche
Dr Welch z Baltimore tvrdí Že
vynalezl lék který nejen každou
nemoc hned vyléčí jakmile se do
těla vstřikne nýbrž i učiní člově
ka nedotknutelným proti nemoci
Zdá se nám to nemožným ale
přemýšlíme-li více o tom nalezne
me že již dávno lékaři tvrdili ze
lékem který náležitě sesílí veške
ré ústrojí tělesné lzé odvrátiti
většinu nemocí Tím nabude tělo
totiž síly zárodky nemocí když do
ústrojí vniknou přirozenou cestou
vypuditi — obyčejně ani o tom ne
víme že nám nějaké nebezpečí
hrozilo Příroda dala nám do ru
kou léčivé látky které jsou-li
šťastně spojeny udržují život a
zdraví Takovým šťastným spo
jením léčivých látek přírodních
jest Trinerovo léčivé hořké víno
ono slučuje sílivý a povzbuzující
účinek starého přírodního vína s
účinkem vybraných importova
ných bylin Proto právě jen
Trinerovo hořké víno může se vy
kázati svou léčivostf — působí
tak jak příroda to káže Sílíc
žaludek a obnovujíc krev působí
na všechno ústrojí zároveň činí
je nepřístupným chorobě a vyléčí
případy chorob žaludečních jater
oích i nervových jež vzdorovaly
všemu léčení nepřírodnímu V
lékárnách a u vyrabitele Jos
Triner 799 So Ashland Ave
Chicago 111 s
Hosté v hotelu 'Praha"
Během posledních několika dnů
ubytovali se v hotelu "Praha"
jejž vlastní chvalně známý hostin
ský p Vine Dobrovský následu
jící krajané kteří do Omaby za
různými obchodními záležitostmi
zavítali: Jos Holoubek s man
želkou Vác Blatný Bruno Rai
nold Folda John Souček J R
Rayman Clarkson Jan Bžlík V
Kašpar FJ Polák Prague Ant
Novák Morse Bluff Fr Krupička
Milligan F JFitle Lincoln John
a James Morávek Hemingford J
Nedorost Ciete Vojtěch Křoup?
Osmond Ant Černý Linwood
slč Agnes Hudec Howell Fred
Fiala Oakland Nebr— Václav a
Aonie Vojtěchovský Cleveland
Ohio — Ant Jelínek Cacton
So Dak
t Hotel "Praha" těší se nejen
velké přízni omažských hostí ale
i z venkova krajané do Omany
zavítavší houfně vyhledávají to
hoto útulného hotelu dobře vě
douce že po celém městě vzorněji
řízeného hotelu nenajdou
WILLOW spRinas
BREWING 00
OMAHA NEBRASKA
vyrábí výtečný ležúk z českého chmele ncjlepSího ječmene a pověstné A
wiixow srríiNGs vody
I
NcjlepSÍ a nczkuSeníjší znalci piva tvrdí že pivo vnřené WILLOW
8PRIJÍG8 BREWING CO jest nejzdravčjsím a nejlepším vrobkem
toho druhu
Zkuste je a doznáte pak sami že jste lahodnějšího piva nepili 47mS
j! 1O1 rO rfri -i
Toť naSl Meon: ZaDočit s rJol3rem a započít nynL
Aby usnadnila malé ukládání tígpnr
City Bavings Bank v Browu čtverci pro
půjčuje vkusné pevné ocelové banky
jež si mfižete vzíti domů Když přihlá
síte se o bank v nasí lířadovnfisložíte je
den dollar a obdržíte bankovní knížku v
níž dollar připsán je vám k dobru Jakmi
le se peníze v domácím banku nahromadí
přinese se tento řas od času do naSÍ tU
dovny vyprázdní se peníze se spočítají
u vitšf přítomnosti a dá se vám za ně pří
slušný kredit ve vaši knížce Tyto malé
obnosy nesou tirok vyrovnaný pftlletně
Zavítal li by jeden z našich zástupců do
vašeho domu vezměte si od něho jisté
bank
TíW6SÍSÍÍÍÉÍllfiál&PÍ
Mftžete si dáti na nž splátku aneb je platiti týdně beze
zvláštních výloh Hodnota všeho zboží zaručena aneb se
peníze vrátí 11
2413 X St
So 0 111 aha
GODFREY klenotník
Dr Karel HBrep ct:
ZvUStní pozornost vžnujo léčeni nemocí očí uSÍ nosu a krku a ženských
nemocí Správné přlspfisobování brejlí
Na navolání jede na venek Má zařízenou laboratoř a X paprsky a k léče-
ní chronických nemoci-
Úřadovna naproti požtl Tel A 15 Tel v itímž B 47
8 '
HOTEL PRAGUE
na rohu 13 a William ul
ČESKÝ HOSTINEC
n tnésta Praby
Omaha
Čisté a pohodloě zařízené pokoje pro cestující jakož i výborná česká
strava a vzorná obsluha V hostinci obdržíte výtečný STORZŮV LEŽÁK
nejlepší druhy vín a likérů a nejjemuějSÍ doutníky
Krajané zavítáte li do Omohy návštčvou ubytujte se v hotelu Praha a
uSetiíte nejenom peníz ale zb&yftc se I všelikých násnází 8
Tel A1S24 O přízeň krajanu žádá VIJiCESC J DOBROVSKÝ
I '?~sZ- "la zflar!" Scizoyoiol
prodárá se ve vSech hostincích
prvé třídy
1 Pijte Scblitzafo píro jež Ečisila
lUs TuOlasnřm
Schlitzovo soudkové pivo prodávají:
Chas Chleborád na 15 a William ulici
Anton Franci na 13 a William ulici
Johánek Bros na 13 a Center ulici
pravý spoisove
ňkoluí výbor
odbývali bude v pondělí dne 17
list v 8 večer důtežitou schůzi v
Sokolovně Výborové spolků jsou
důraznS žádáni by se všichni do
stavili za úielem uspořádání zále
žitosti besídky Všechny knížky
obsazovací musí býti do té doby
vráceny
Ant Kmentová taj
Těl Jed Sokol Omaha
odbývati bude pravidelnou schůzi
dnes ve středu 12 list 1902 v
8 hodin večer Přítomnost všech
členů žádoucna
Fr S Rendla taj
Loie Jan Hns í 5 Kof P
odbývati bude schůzi ve čtvrtek
20 list určitě v 8 hodin večer ve
spolkové místnosti Jelikož před-
léhá velmi důležité jednání _ jako
volba úřadníků přijímání nového
čekance ustanovování výborů na
zábavu a pak placení příspěvků
jest nutno by všichni členové se
dostavili Rud Havelka MK
Fr Seweríld
1 na rohu 16 a William ul
Řízný MetzSv ležák stále na čepu
Pravé plzeňaké s pravovorečného pi
vovaru z Plzni jakibj smet
Tel F 2321 Frank Semerál
:
♦ Karel SStefan ♦
820 Homer ulice ♦
malíř a lepié pokojů i
Krajany obslouží vtornl %
a levní 1S T
Vkusné
zařízený
Hostinec
vlastni
A-Ioím Uunipál
2414 S ul SO OMAHA
Výtečné pivo Btále na čepu ne]
lepá! druhy vlna likérů a jemné
doutníky Chutný teplý tákutek
po etlý den Kmlané najdou tam
ÍHranmrHního AI Uumpála který
je vždy ocuotno oslouíi
O hojnou pHen krajanů žádá
ALOIS ntJMPÁl
4 12k7
Bohaté
zásobený
Masny krám
vlastní
Josef Nejepinský
1401 jižní 16 ul Omaha
Velko- 1 maloobchod čerstvým uze
ným I nakládaným masem výtečným
zbožím uzenářským a vůbec vS'm co do
obora toho přiaáleží
Objednávky mořno uřiniti i telefonem
a ty to řádně a rychle se vyřizují
TELEFON 1316 88m3
t-
t
f
w
5
l
i
k
i-
t
i '