Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, October 29, 1902, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    á
RODIČE a DETL I
Ni p jal Kare! V Rels
lim ir rarr sr xummouhmí -!
KKemnl siapt rn SďSMi
V TICHÉ CHALUPĚ
SI
Pokra£ovsl
"To vím panímámo mám
křiž" povídala jí Pavla jednou
"slepice mi teď skoro nic nenesou
zrovna nic za vejce netržím"
"Ale jd£te Pavlinko tu-nesou?
Ji si nenaííkám má krákorka nese
d03t 'odpověděla panímáma
"isevlm čím to ie pfece m
nekvokají a nenou tak málo"
"Milá Pavlinko" Fekla teď sta
rá ostřeji "hospodyně nesmí ne
chat slepice jen tak sice kdo ví
Kde kdo vejce sbírá Když jsem
nospodarívala hned jsem poznala
když mi slepice zanášela a hned
jsem taky zvěděla kam Vídávám
vaše slepice tamhle za Jaoíárovou
stodolou možná že Jančárka sbitá
vejce za vás
' Mus m si dát dobře pozor'
určitě dodala Pavla
"Ale prosím vás snad jste
emyslila že bych já vám vejce
vybírala?" špičatě ptala se výmin
kářka
"Panímámo kde by mi něco
takového jenom napadlo! Po
slechnu vaší rady dám si pozor a
budu slepice hned od rána zaví
rat!"
Když se Pavla po chvíli vracela
zvenčí d světnice slyšela jak se
panímáma na výminku jizlivě smě
je a hubuje: "Co si na mne cho
dí že jí slepice nenesou co pak
já jí je hlídám? Paní pořád sedí
jenom nad těmi hadry má plnou
hlavu starostí o svou a lidskou
parádu a já abych se jí starala o
slepice? Jen aby si šla hledat k
Janíárflo' Jančárka by jí povědě
la že jí leze do stavení! Ať se sta
rá a hlídát
- Dobrá hospodyně — dobrá ho
spodyně! Co pak se nepamatuješ
jak Tonda říkával: Je chifdá ale
dobrá hospodyně!" Tím svým ta
havým jako rozplakaným hlasem
přidával výmiakář
Pavla skutečně pak byla na sle
pice opatrnější zavírala je pod
schody do dřevníku do chléva a
vejce pak skoro vždycky nachá
zela
IV '
Od polední strany počalo va
nouti teple Ve hlubokých bráz
dách mezi záhony širých lána na
sou vratech v příkopech v dolících
po lučinách zaleskla se voda
Hlína roztálých polí byla jí všecka
nasáklá Poslední hromady soě
hové schovávaly se jenom ke atrá--(t)
a stěnám chalup k severu
obráceným Potok na návsi ryčel
ji'- zdravý kluk který divokou
raťoitf rozjařen letí a skáče Na
list á -h olších a topolech vrbách
i j vá :h visely žluté í rudé třapce
ebo vzpínaly se zlatem ojíněné
fcníičky
?luci počali choditi do školy
boii tloukli špačka a cvrkali
hoty Ševci měli odbyt na zbytky
kofí jež hoši sešívali vycpávali
pi'inami a tvrdými motouzy drá
í?li aby takto zrobené míče
hv'y jako kameny a při velkém
m jo malém pastoru notně boucha
ly do zad
Ze chléva ozýval se bukot do
oyíka jenž tušil a cítil co se
VES k Li u£jé iii uúlývu paloucích
kolem chalup dupali a skákali
bulíci jalovice i drobná telata jež
hospodáři vypouštěli aby se pro
běhli na sluníčku V Javoří jed
nou odpoledne vybíhali lidé ze
všech stavení a zírali nad topoly
uprostřed vesnice V Čistém vzdu
chu kroužilo tam sedm ptáka již
nataženy měli dloubánské krky a
noby Byli to čápi kteří širému
kraji přinesli jistojistou zvěst Že
jaro je tady
Kolem chalup a baráka bylo
živěji: hospodáři i hospodyně svlé
kali stěny svých obydlí ze slamě
ných obalů jimiž je na podzim
opatřili aby nikde mrazivý vítr
nenašel ani skulinky kudy by se
vplížil do světnice nebo chléva
Sbírali obvazy jimiž chránili
stromky proti mrazu hrabali žiuté
listí po zahradě rozházené rovnali
dvorky i cesty
"Poslouchejte Pavlinko" po
vídala jednou panímáma Koutecká
nevěstě "neumiQujou vám krávy?"
"Pane uminujou'' přisvědčila
mladá hospodyně "a již hezky
dlouho prodávám až o test žej
dlíku denně méně ještě že straka
se mi drží"
"Straka se vám drží?" usmála
se panímáma kysele "Za to
ttrýma mi zle ubírá třeba že jsem
dlouho nic neříkala"
"Je na nich na všech znát že
jde k jaru jen aby dal Bůh brry
zeleno všecko by se obrátilo" ho
vořila Pavla
"Nesmíte mi na ni Pavlinko za
pomínat " potměšile zasmála se
stará a kloubnatým prstem nevěstě
pohrozila
"Ale to panímámo do opravdy
nemyslíte" tázavě i vyčítavě řekla
Pavla "vždyť přece víte že jí
dávám vždycky první vídáváte
denně co jí nasýpám"
"Inu vídávám vídávám" odpo
věděla stará ale na řeči bylo
patrno že to pravé co chtěla říci
nedodala
"Snad nemyslíte panímámo
že co štrýmě před vámi dám jin
dy jí snad uberu?" káravě pově
děla Pavla
"Vždyť jsem přece nic neřekla
Pavlinko ale povídáte sama jak
se vám straka drží' dorážela
panímáma
"Jak" by štrýma dojila pořád
stejně když je stelná?" bránila se
mladá
"Právě proto že je stelná mu
sí dostávat víc! Vždyť přece
Pavlinko víte že máme uděláno
že naše kráva musí býti krmena
tak abychom my byli spokDjenia
nebude-li dle našeho uznání dobře
hleděna že si ji mažeme dát do
cizího chléva a vzít si u vás krme
ní co bychom potřebovali!" teď
rázně a směle vykládala výmin-
kářka
Pavlina se zarazila
"Já vás na to Pavlinko už ko
likrát upomínala snad jste mí po
rozuměla a nechci abyste řekla
že jste ti nás pořád hubována"
zase mírně ji ale při tom ještě do
sti jizlivě rozprávěla stará
"Ještě jsem panímámo nikde
nic neřekla" odvětila Pavla vy
čítavě
"I člověk sem tam ledaco do
slechne" smála se tchyně a pospí
chala do výminku
Pavla byla rozmrzena Ačkoliv
pro štrýmu nejednou již špičaté
slovo spolkla nehněvala se a hle
děla panímámě všemožně výhově
ti Nebyla si také vědoma že by
si někde před lidmi stěžovala a
když lidé sami o výminkářích za
čínali vyhnula se přímé odpovědi
Věru sama si spíše mohla naříkati!
Krávy dojily jí málo takže skrov
ně za mléko i máslo tržila Při
tom ve sklepě vídala že panímá
ma má krajáče plné ačkoliv pro
dávala každou sobotu stloukala
pres tu chvíli přisel někdo z
Lukavce od Frantiny nebo z
Chotče od Kačky a odnášel plné
džbány které panímáma dcerám
posílala V té chvíli si také Pavla
vzpomněla že jí překupnice ne'
dávno nadhodila: "Ale vy hospo
dyně málo tlučete panímáma to
umí jináČ skoro jako byste vy
měla jednu krávu a ona třil '
Tenkráte se jenom usmála a
řekla: "Pane štrýma je dobrá
kráva a pak naše jsou od jara do
zimy v poli nedivím se Že tolik
nedojí"
Za to jí teď panímáma vyčítá
že na štrýmu nepamatuje
Tak rozmrzelá šla do chléva a
všecko seno které v koši bylo
nasypala štrýmě do žlabu
"Na najez se aby pořád nehu-
bovaliť' povídala ií —
Když panímáma v poledne do
jila přisel do chléva Toník
"Podívej se jak ti Pavla hází
senem' začala mtka ' jednou
dá ryc podruhé nic! Jaké pak je
to hospodářství nasypat krávě
koš sena najednou polovička to
ho je ve žlabě polovička rozháze
na pod kravou ' Proč by štrýma
šetřila když hospodyně plýtvá!"
V tom také Pavla vcházela do
chléva hrnec měla pod levou paží
níž nesla dojačku zrobeaou ze
světlých a tmavých dužin v pra
vici sítka
Toník věda že konec matčiny
řeči zaslechla podíval se na si tázavě
Pavla neodpovídajíc postavila
hrnec vzala stoličku a sedla ke
krávě
"Žalovala tu na tebe maminka
že plýtváš senem" žertovně začal
Toník "musíš šetřit je k jaru a
půda skoro prázdna"
A před chvílí mi maminka vy
čítala že na štrýmu zapomínám
že proto nic nedojí a Že pamatuji!
jenom na straku" trochu kysele
řekla Pavla
Panímáma vstávajíc a odklá
dajíc stoličku odpověděla špičatě:
Ale to jsem vám Pavlinko
neříkala abyste nasypala štrýmě
koš sena najednou tak zlobit se
hned nemusíte!"
Pokrainvánt bod
Tragická láska hrabžnky k cir
kusovému jezdci
Připravila JI o žest t o Ilvot
CZe všech tragických romancí
lásky které se udály tohoto roku
žádná není tak doiímavá jako hi
storie hraběnky Marie ze Statten
hausenu Marie Baldwín pocházela z
jedné z nejstarších šlechtických
rodin bavorských a jsouc jedinou
dcerou byla svými rodiči chována
jako oko v hlavě Mladá dívka
vychována byla ve vší šlechtické
nádheře a rodiče byli na ni velmi
pyšni
Asi před třemi roky přijel do
Srdeční vadu tlučení srdce a
všechny ostatní obtíže srdeční
překonáte rnadno budete li uží
vati Severů- Silitel Srdce Týí
osvěžuje srdce upravuje oběh
krve a sílí celé tělo Cena ti
Předplaťte se na Pokrok Zápa
du pouze Jioo ročně
Mnichova cirkus a Marie se svým
rodiči šla se podívat na jedno
představení de spatřila neoby
čejně odvážného cirkusového
jezdce jménem Zigora a při prvém
pohledu na něj se šíleně do něho
zamilovala
Zigora byl nejen odvážný jez
dec ale byl zároveQ i velmi hezký
muž který měl však chybu že byl
nanejvýš lehkomyslným Vášeň
k němu v srdci mladé šlechtičny
se rozpoutala tou měrou žc mu
neváhala napsati dopis v němž
mu sdělila žc srdce její jest za'
ujato jen pro něj - a Že by si ne
přála nic toužebněji nežli se Zigo
rou se seznámili
Zigora byl sice zvyklý na tako
vé milostné dopisy ale ty dostá
val až dosud jen od děvčat a paní
z nižších rodů a proto milostný
dopis od hraběnky učinil zvláštní
dojem na jeho ješitnost a on i
ochotou počal s ní rozpřádati mi
lostný poměr Komorná ve službě
hraběnky Činila mezi touto a cir
kusovým jezdcem prostřednici
záhy došlo mezi šíleoě zamilova
nou hraběnkou aZigorou k dosta
veníčku
Zigora byl člověkem beze všeho
vzdělání zpňsoby jeho byly hru
bé ale vzdor tomu láska Marie
Baldwinové se po každém dalším
dostaveníčku k cirkusovému jezdci
ještě stupňovala
Asi po čtrnácti dnech Zigora
nabyl u mladého děvčete takové
ho vlivu že ji přiměl k tomu aby
ho navštívila v jeho vlastním
bytě
Když došel milostný poměr tak
daleko tu komorná se toho za
lekla a prozradila to rodičům
mladé dívky aniž by jim však
sdělila úplnou pravdu kam až
milostný ten poměr dospěl Polo
zoufalí rodiče okamžitě dali svou
dceru pod nejpřísnější dohled a
zároveň se rozhodli že ji provdají
jakmile se k tomu naskytne vhod
ná příležitost a to dříve ještě nežli
milostný její román s cirkusovým
jezdcem vyjde ba jevo
Man? tsalawin byla krásni a
měla mnoho ctitelů v šlechtických
kruzích a mezi těmito nalézal se
také hrabě ze Stettinghausenu
jehož rod jest jedním z nejstarších
a nejbohatších v Německu Ro
diče Mariiny se usnesli že musl
ona pojmouti hraběte za manžela
a konečně asi po měsíci neustálé
ho naléhání Marie svolila ke
sňatku s hrabětem ze Stettinghausenu
Po tomto svém svolení nebyla
již tak více střežena a proto se jí
podařilo opět dorozuměti se se
Zigorou k němuž její vášeň níko
likatýdním odloučením se ještě
více rozplamenila Chtěla s ním
uprchnouti ještě před svým sňat
kem ale tolik svobody jí nebylo
popřáno aby byla mohla z domu
sama vyjiti a proto den sňatku se
přiblížil a Marie oddána byla s
hrabětem ze Stettinghausenu u
přítomnosti skvělé Šlechtické družiny
V poledne odbývány byly sva
tební obřady po nich upravena
byla bohatá hostina a po jejím
skončení ženich s nevěstou odjeli
z Mnichova aby strávili své líbán
ky na zámku hraběte nalézajícím
se blíže Mnichova
Sem dorazili pozdě odpoledne
a za několik hodin na to hraběnka
uprchla ze zámku svého manžela
a odjela zpět do Mnichova zde se
odebrala přímo do Zigorova bytu
sdělila mu že utekla svému
manželi a požádala ho aby s ní
odjel do Rakouska by se tam
mohli nerušeně oddali své lásce
Zigora viděl Že hraběnka má
více nežli {3000 hotových peněz
1 proto g ochotou přistoupil na
ejí návrh a druhého dne časně z
rána unášel oba vlak do Budape
šti kde se Zigora narodil
Tak dlouho pskud hraběnka
měla peníze tu oba žili v Buda
pešti v nejlepším hotelu a Zigora
vyhazoval peníze oběma rukama
Hrál karty o velké peníze a spu
stil se také do hry na burse a vý
sledek 'tohoto života byl že ve
dvou měsících neměla hraběnka
ani jediného centu Oba se mu
seli z hotelu vystěhovat! a Zigora
najal malý skromný byt a sotvi
že se tam usídlili tu druhého dne
Zigora přijal engaŽement u cirku
su ve Vídni a hned tam také odjel
Hraběaku zůstavil úplně bez ja
kýchkoli prostředků a ona byla
nucena zastavili vše co ještě míla
aby aspoS na několik dní získala
prostředky k existenci
Čím dále tím bylo opuštěné
hraběnce hůře a nastal pro ni
hrozný zápas o kus chleba a bídné
Rodiče o ní nechtěli více slyšet
a tak hraběnka byla donucena
přijmouti místo jako služka
domě jednoho obchodníka Jsouc
ale domácí práce úplně neznalá
byla po několika dnech ze služby
propuštěna
Po dlouhých týdnech v nichž
trpěla hlad často spátí musela
na ulicích dostala zaměstnání
jako nosičks malty zedníkům př
jedné stavbě Práce tato přesa
hovala ovšem její síly a ona zase
po několika dnech byla propu
štěna
Často projela jí myšlénka bia'
vou aby ukončila tuto životní
trýzeň avšak láska k Životu byla
u ní tak veliká že raději snášela
ten život hanby a bídy nežli by
mu byla učinila konec
Konečně nemohouc nalézti žád
nou práci stala se pouliční že
bračkou a tak aspoň dostala denně
tolik almužny že mohla utišiti
svůj hlad a mohla zaplatit za
bídné přístřeší
Po sedmi měsících po sňatku
odbývaném s hrabětem Stetting
hausenem narodilo se jí děcko
plod to lásky se Zigorou a hra'
běnka byla nucena hledati útulek
ve veřejné nemocnici Toto ne
šťastné dítě lásky zemřelo za ně
kolik hodin po porodu a matka
byla za krátko propuštěna z ne
mocnice nejsouc ještě úplně po
zdravena aby učinila místo jiným
Z nemocnice odebrala se hned na
své staré místo na jednom rohu
tlídy Andrassyho kde dříve sbírá
la almužnu a počala se Žebrotou
živiti na novo
Bída a duševní trýzeň kterouž
prožila podkopaly však kořen ži
vota nešťastné ženy a souchotiny
zahostily se v její prsou a ty ji
kvapem připravily do hrobu
Zemřela v chudém svém pří
bytku na bídném loži opuštěna
osamocena Nikdo nebyl u ni
aby jí dal poslední slovo útěchy
aby jí zatlačil oči
Smrt jí byla vykoupením Svou
nešťastnou vášeň k cirkusovému
jezdci zaplatila nejen svou ctí ale
1 svým životem
Dra FENNERA
UCení ledvin a
bolestí v zádech
Vloehnv n'
mnw ltdvn
inAchyto mo~
eovyun nstrujl
Tik rhauma-
tlím I ulfMtl T
sáriuvh vady
vmlnatelnust
Položen na hřbet — Pan D E
Hastings chvalně známý rolník v
Horton Iowa praví že po léta
churavěl až v únoru jak pravil
položen byl na hřbet nemoha
pranic dělati Krutý osud pro
rolníka na začátku jara Dvě láhve
Hoboka postavily jej však zase na
nohy takže překvapil své lidi
vyjda na dvůr sekat dříví Praví
také že je to škoda že jsou dosud
lidé kteří tento lék nemají Bez
pečně lze říci že každý koho p
Hastings potká dozví se o Dra
Petra Hoboku Prodává se od
zvláštních jednatelů Adresujte:
Dr Peter Fahrney 112-114 So
Hoyne ave Chicago 111
Bolí záda?
Flastry a linimen
ty vám pomohou
pouze na chvilku
ale Marešovy Kov-
matické tabletky
vyléčí protože vy
ženou třla jed
kteříž bolest onu
zaviůujo
MARtbOVY
DCVU a Tirv é-
!'% I IVIVb
TABLETKY
vylérí nejhorSÍ pří
p a d revmatismu
takře vyléčeným
cíistaue
Dopinte si pro knižeřku kdož so
popisují je zdarma
Tabletky so prodávají po 50 cen
tech Škatulka u vaSeho lékárníka
nebo postou
Zastaralý kašel sn rychle vylcY-1
užíváním Marešova lialsAmu proti
kaíli 25o u Vašeho lékárníka
(nikdy no nepcdlujo)
Adresa:
MAREŠ MEDICÍNĚ CO
2876 Archer Ave CHICAGO ILL
]plHte xl pro kulieťkn: "NeJlepSI
lékař" Je zdarma
t
í Tomáš Dopita t
vlastni
ivUzABostiiid
1424 Jižní 4 nl Omaká
Obslouží každého ochotni výteč
ným Schlitzovým ležákem nejlep
Símt víny a jemnými doutníky
Chutný tikusek vidy po ruce
Podporujte krajana! 8
east MASNÍ: KRAM
na Jíl straní místa vlaitnl krajan!
Bratří Kunclové
íísU 1244 jilnl IJ uL
NeJreUl uUoby masa vieho druhu
uzenek salámů iunek a vůbec vieho co
f obor tento spadá
Ceny levnější než kdekoliv jinde
rdefnl kamen v mřcbrl
Nedejte it odatrailtl Joit Míru pro vál
Je-li nulno doplltu dru Fenuerovl
Ztrávll celí Ilvot uvij léfttnlm tukuvjoh
připadl Jako jsou vaie Vlucliny porady
iilarma
"Osm měsíců v posteli silné Dole ní
hlavy bolest a toužení na přič ledvin
též rueumatisin Jiné léky zklamaly
Dr Fenner'1 Kidney and Uackacbe Curc
vyléčil mne líplue
II WATEItS Hamlet Ji Y"
Na prodej V lékárně 2725 Q ul„ 80 Omaha
H A Beranka 1 a Wllllum ul Omaha
Joi TuCka 2413 Jlinl 13 ul Omaha
Emila Čermáka 1S8Í Jlínl 13 ul Omaha
U lékárníka 9)c II Pořádejte o kucrmfku-
Je ido rum
Tanpfl ít Vito Jts yié{' Oúíaniir
1UUUV Dl iuu Lir 1
Fenner ťredonlaN Y
VÍCE LACINÝCH VÝLETŮ
PO
Illinois Central dráze
"A"
(I) IndlanopolU Ind 11940
r ort wayne Ind w:m
Toledo Ohio 8I2H
Sanduiky Oblo 2:100
Coluubuf Utalo 8310
liytou Ohio Sí00
Hprlnglleld Ohio 83M
Terre Hante Ind loH5
EvanTllle Ind 1K60
Ulnclnnatl Ohio 3250
Koulnvllle Ky 2160
Lonansporl Ind 18)
Docatur I li
Urand Kapidn Mích
Kalamaznn Mích
Detrolt Mloh
Toronto Canada
Hiirralo N Y
Vlttsbiirgb I'a
Wheellnif V W
Columbus Oblo
Cleveland Ohio
Frankfurt Ky
Washlnirtnn 1) O
(i) Bonton Masa
X OMAIIY
"B
11740
1720
1925
81 CO
21 10
2000
20 f0
1036
10 50
2050
10 i W
1(1 26
1340
1745
1V4II
W50
2řIR
2175
9225
2375
2110
22
31
2805
13175
Vv'5e udané cenv isou za lfutkv tam a
zpět
(1)— JJny prode nf pro sloupec "A
16 a 23 září Dobré tro návrat plných
30dn( Pro sloupec -B'' prodejní dny
2 3 4 a 5 řfjna Platný do 8 listop
rrouclui anv od do lu rl na
vcetne Lístky nlutné do 13 istopadu
Mimoavrcbu uvedené zvláštní vyletní
ceny do mnohých jiných mlst t Indiáne
Ohio Michigan Pennsylvanii New
lorku a Kcntucky
V
třetí
a jižních míst
PiSte ním kam chcete jeti a mv s ra
dosti udáme vám bližší podrobnosti
Navštivte nas v městské nfartovne
Illinois Central dráhy £ 1402 Farnam
ul aneb dopiste na adresu:
VY II UKUj]j
Dist Pass Ast 111 Cent It R
Omaha Neb
'i nu t ttvuiunj
Vlety domoviny si hledajících prvé a
tl úterý každého mísíce do severních
1)0 TEXAS
laimanoTy Buííeíoyů spací Tozy a rolne
toboTíofé rozy na M vlakách
Nejlcpšf dráha do všech míst
Kansas Indiánském ňVímí Texasu
Mexiku a 11a radlickém pobřeží
Jde přímo do
Dallas Ft worth HiHsbar
¥a2ahaoM(Jwa!50 Templ
Solton Taylor Gainesvilla
'íockhait Eflnrictta SaaJíarcos
aCrangs Dentcr Alrarado
IQUSTQíi GLVfcSTON AOSTÍÍ
s Sanř a?wig
Hospodu u Šňupce
vlastni —
Vávra a Franci
na rohu 13 a William
OMAHA NEB
Poslouží svým známým a kralan&m
vidy tím nejflznéjšim Hchlitzovým leíá
kem a vSomi druny vonných doutníku
lahodnými likéry a po cely den chutným
lunceni
Vzorná obsluha Za nálevnou najdete
vidy ochotného Henryho
Bohaté llnrtntl brÁm
zásoben? HldOlIT Mdlil
vlastni
Josef Nejepinský
1401 jižní 16 ul Omaha
Velko- i maloobchod čerstvým uze
ným 1 nakládaným masem výtečným
zltožfm uzenářským a vůbec vsím co do
oboru toho přináleží
Ubjednavky morno uriniti i telefonem
a tyto řádně a rychle se vyřizují
TELEFON 1318 88m
Fr Semerád
na rohu 16 a William ul
Řízný Meteor leiák stále na řepu
Pravé plzeňské c pravovorečoého pi
vovaru a Plzně Jakjby amet
Tel F 2321 Frank SemeriJ
PÉiiniiil ntw i ěí
1 I
Rohrbougii Bros
majitelé 17 ' a Douglas ulice
KI1K8V— 1'ravldelnf obchodní přípravny pravidelný uloiiíenf tísroplseck strojepl
Meky lleirufnl kniHOplseckf urasořoínlckí právnicky a tilocvlínf
VÝIlony-KoloJnl kupoli kolejní orkestr literární spolek sprchová Umí tělocvik
baria tiskárna a velejuií zábavy
POÍJZlMNf ORDOIlf-Znpoíno 1 á Nová tHdy ve vHotli odborech
FRXoE ZA BTKAVU— Htrava poskytnuta tříhodinovou každodenní práci
KATALOG— Eliirantnl nor) III uítro vany katalog kaidému tdaroia
Adresa: KOHKItOLOll UROS OMAHA KEB
Škola v níž liéřoii znni vynikající ebcbodiiícl
1 září Boylesova Kolej
zahájí své
podzimní období jak denní lak i večerní
Návštěvníci
Čím více nailch priznivca obecenstva abldd
ne nail práci tím vlce ocení a banoa mttl ve
vážnoeti mto kole] Pflleiltoet Jcit poakytnnta
kaidema bol 11 'l aby osobni prozkoumal vý
tečné výhody o n£ž Jemu ae postarali a poviiml
el vrsokého ettlDně vvucování lakožl horHroatl
s Jakon el Je iácl oivojiijl
Přezíraví Žád
Prozíravým studentům udři ujem prlvlle] aby
ae posadili v různých odborech kdc2 mobon na
slouchat! vyufiováaí a mil) pozor na methody
používaná pí! naiem cvlfeni obchodním neb té
nopiaeckCm Žádáme snaiuS návitSvníky aby
věnovali tomuto zkoumáni tolik Cara kolik sl
prujou
Obchodníci
Tato Škola byla obzvléítě obdařena četnými
návitSvami předních obchodníka omazakých
Vážíme si těehto uárfitgv pánové a snažné sl
přejeme abyste v nich pokračovali VaSe pří
tomnost jeat pobídkou pro nade žáky a povzbu
zením pro nás Ctíme vale náhledy Tito mladí
lidé jaon vzdélánl aby se stall valiml pomocníky
a my budeme pokračovat! za vaieho vedeni ve
cvKenl Jich v praktických povinnostech život
ních Večerní škola
Mladým lidem kteřižjsou zaměstnáni během
dne ímíe večerní Jkola poskytuje přilrlltost aby
si zabuzpeclll dokladného obchodního vzdíláni
jakéno by nabyli návltévou denni ikoly Te ve
čeru i Škole bude se vyučovali počínaje 1 zářím
v pondíli ve středu a v pátek večer Vyučuje
se týmž vědám titíž učitelé jsou zamSatnánl a
každá pomůcka k dokladné a praktické práci
jeat poskytnuta jakéž se tč-íl žáci denní
Tésnopisecké soustavy
Jest několik dobrých' soustav tésnopiseekýcb
aviuk nejduležitSjíl véd jest aby zajiítén byl
dobrý učitel "jest to učitelská sila a učiteleM
schopnost jež tvoř! Školu"' a tyto jsme si opa
třili be ohledu sa péci a vydáni Vyučujeme
Greggove Grahamové Pitmanové soustavě tés
nopisecké a hmatovému strojepisectvi Požádej
te 44stránkový lllustrovaný katalog
BOYLES COLLEGE New York Life Bldg
USED IT- WEUKEIT- SO WILL
wi:
ff
iit:ii[][t
SQfiP
PREMIUMS FOR WRAPPERS
Diamond "C" mýdlo
USPOŘÍ ŽENÁM PRÁCI
Diamond "C" mýdlo pozůstává z čistého
loje Jest účinnější a vytrvá déle
než kterékoliv jiné prací mýdlo
Návštěvníky zveme srdečně aby si pro
hlédli bohatý sklad krásných věcí
jež obdrží jakožto prémie
The Oudahy Packing Co
Prcmijuí obchod 301 již 1ti ul Omaha
YOUi
NO MORE BLUE-MONDAYS
SWIFT PRIDE
SOAP
Good in hard
water and good
in soft water
Madcby SWIFT & COMPASY
Swiftovo Prido mýdlo jest nejlepším mýdlem Jakéhož lze ku praní prádla dostali
Šetřte svého prádla— nikoliy obalův
iíil
St Paul
Minneapolis
Duluth
Minnesotská a
Wisconsinská jezera
Milwaukee
Waukesha
Dakota Hot Spring
Deadwood
Providence R- I
Portland Maine
NORTH-WESTERN DRÁHA
14011403 Farnam St
Omaha
ABSTRAKTY
VTHOTOVrjJB -
S UL Saciler
17th and Farnam PatteraoB Blk
Zeptejte naS a tohoto lišta Tel 1336
NOETI-ffESfEI DRÁHA
zkrácení času
zlepšená obslnha
2 listopadu
Denní chicagský zvláStní vlak vyjiidí
v 720 ráno místo v 7:00 ráno V toni
doba přijíždí do Chicaga
Denní St Paul Mnpls eipressnl vlak
vyjíždí v 7:10 rfno místo v 855 T toni
dobu přijíždí do St Paul-Mplg
Čís 2 Overlaod limited do Chicaga v
7 45 večer ma spací vozy pouze Daleko
rychleji jede na západ 1 Chicaga do
Omany
North Western to maže uhniti
MĚstsIía Mmr 1401-3 Farnam il
C H KUBÁT
tkulenf leaVf
prárníl a Tsřejnf notář
Plsárna: £ ar ker Block roh IJ
Farnam Ctslt pokoje aS
i