Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, October 29, 1902, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    f
ZE STÁTU NEBRASKA :
ji '
i
— Vlp PctUch z Howelli jest
přeaazen do Verdigre do Ho
weils přijde vlp Bednář se South
Omahy do South Oinshy vlp
Chundelálc re St Paul do St
Psul vlp Macourek t Vrdigr
— Ve West Point usadil se p
J03 Lacina z Elizabeth New
Jersey a otevřel dílnu jedinou
toho druhu v tomto městř a sice
strojnickou Spravuje ručnice
bycikly a vie do oboru stroj
ničiví patřící
— F M Pethandovi zámož
nčmu (armeru v Midland town
shipu v Gage okresu urodila Be
korná jež vydává průměrně 100
buSlo po akru Klasy kukuřičné
jsou skoro 12 palci dlouhé a mají
plné tři palce v průměru
— V Belgrade vyloupili před
minulč úterý v noci neznám!
dosud lupiči tři pokladny a ukoři
stili celkem asi 1 385 Pokladny
v nádraží Union Pacific dráhy s
na poště roztrženy byly dynami
tem a vnitřek obou místností byl
výbuchem ztroskotán Loupež tu
spáchali prý nejspíše dva cizinci
— V Gretna přišel v pátek
večer nešťastnou náhodou o život
36letý Philip Dowd Týž na cestě
své do St Louis kdež byl supe
rindcntem v jedné cihelnezastavil
se u bratra a sestry v Gretna a při
pokusu vyskočiti na rozjetý osobní
vlak dostal se pod kola a byl
přejet
— Zázračným takřka spůsobem
unikl v sobotu odpoledne hrozné
smrti I3letý chlapec jménem
NightinKale v nádraží Union Pa
cific dráhy v Beatrice Někoiik
chlapců hrálo si kolem železnič
ních vozů a zmíněný chlapec
chtěje vyskočiti na stupátko posu
novacího parostroje spadl před
parostroj kterýž přes chlapce
přejel Zvláštní náhodou neutrpěl
chlapec ani té nejmenšípohromy
(Původní sdělení) BrnnoNeb
25 října — Red "Pok Záp"l
Unes práyč zbývá mi několik mi
nut času abych napsal nŽKolik
řádků do "Pok Záp" Co se
týče počasí to máme nyní pěkné
tak že farmeři mají již zimní obilí
zaseto hnedle již vymláceno a již
začínají hodně loupat koroy —
V úterý dne 21 října měli jsme
zde veselku Pan William Koží
šek si bral za manželku Auuii
Mazancovu dceru starého osad
níka p Vác Mazance Novo
manželům srdečně blahopřeji! —
V David City byl přepaden dne
24 října časně ráno Harvey Lil
lie v lůžku neznámými dosud lu
piči střelen do spánku a usmrcen
Lillie vlastnil několik slídících
psů a byl bezpochyby lupiči
usmrcen z té příčiny aby je ne
mohl pronásledovat — Bruno se
přece jednou dočkalo telefonu
Telefonní společnost zřizuje te
lefon ze Scbuyler do Linwood
odtud do Bruna a z Bruna do
David City Bude to veliká výhoda
pro obchodníky ve jmenovaných
městech — V sobotu dne 1 listo
padu odbývati se bude v síni Vác
Biatnýho velká taneční zábava
při níž bude účinkovat! chvalně
zoímá smyčcová hudba p Černé
ho Dostavte se do ní staří i
mladí a nezapomeňte na všechny
"svatý" — Pan Joe Markytán
stěhuje svůj ocelářský obchod na
hlavní ulici Pan John Roubal!
započal tento týden podezdívkou
pro novou residenci jež bude míti
rozměry 28x24 st — Dne 16 li
stopadu bude zde odbývati zábavu
spolek sv Cecilie a čistý výtěžek
ze zábavy té věnován bude osadě
kostelní Máme zde zase nové
ho obuvníka p Severina kterýž
vykoupil obuvnický závod od p
Kudláčka Pan J J Texl starý
zdejší osadník odstěhoval se s
rodinou svou a s fotografickou
gallerií do Prague Neb Přejeme
p Textoví hojného zdaru v novém
domově jeho! S pozdravem na
vás a na všechny čtenáře "Pok
Záp" VáS Vác Blatný
(Původní sdělení) David City
Neb 24 října — Red "Pok
Záp"! Nemám sice mnoho Času
nazbyt ale nedá mi to abych
vám nesdělila o hrozném případu
který se udál dnes ráno o půl šesté
hodině v obydlí p Harvey Lillie
ho Hned ráno nám docházely
zprávy o děsné událostí té ale
zprávy ty byly nejisté ježto jeden
mluvil tak a drubý zase onak
Konečně přišel k nám muž a vy
právěl nám co mu manželka p
Lillieho sdělila: "O půl šesté
hodině probuzena jsem byla šra
motem Jaké však bylo mé ulek
nutí když spatřila jsem v ložnici
vaší muže neznámého! Ihned jsem
ťukla loktem mého manžela po
boku mém spícího abych jej
vzbudila jeZto jsem se obávala
křičet Ale sotva že se manžel
můj probudil a chtěl povstat byl
neznámým mužem střelen do hlavy
a zůstal na místě mrtev V zapití
vypálil vrah druhou ránu na mne
ale ježto jsem se rychle sváli
pod postel kule mne nezasáhla
Na to zlosyn zmizel Představte
si jaké bylo mé xděSenfl Manžel
můj ležel mrtev na lůžku s prostře
leoým spánkem po zmizelém vra
hu nebylo nikde památky a 8 ním
zmizelo zároveri i tři sta dollarů"
— Lillie choval čtyři slídoé psy
(blood hounds) jichž používáno
bylo k pátrání po zlodějích Včera
dne 23 října odpoledne dva psi
byli mu otráven! a druzí dva
utekli kle zase se vrátili zpět
Tito byli dnes vypraveni na vyšlí-
lení zločinného pachatele Celé
město jest velice rozrušeno hroz
nou tou událostí Jedni myslí že
se zločinu dopustili lidé domácí
jiní soudí opět na cizince a vystě
hovalce Ale těžko jest co říci
když nikdo loupežného vraha ne
viděl ba ani sama manželka Lil
lieho nemůže prý udati jak vypa
dal Může též být že pachatel
jest v městě neb žádný cizí člověk
nemohl věděti že Lillie má tři sta
dollarů v domě kde spí a jak to
vypadá v domě Musel zajisté o
vfem dobře vědět Úředníci chodí
po hotelích a ptají se kde jací
lidé byli do rána kdy přišli a kdy
odešli ale takto mnoho nevypá
trají Cizinci přicházejí každo
denně a opět odcházejí a nikdo
jim přec nemůže říci: "Ty's to
byl!' zejména když se neví jak
zločinec vypadal a proto nelze
ještě říci zdali pravého pachatele
polapí Právě mi bylo sděleno
že Lillie se nalézá v nemocnici
Nebyl prý úplně mrtev jak se
zprvu za to mělo Lékaři vsak
nemohou jej přivésti k vědomí a
vyjádřili se že ho nelze na živu
zachovati Předpověď tato se vy
plnila Nebohý Lillie skonal ve
hod odpoledne Lillie mě
sklad uhelný a obilní a manželka
jeho jest všem dobře známá
švadlena Lillie byl asi 38 roků
stár a mimo manželku zanechal
zde 12'ietou dcerušku matku tři
bratry a dvě sestry Na polapení
vraha vypsána byla odměna (2000
Sdělím vám opět aŽ zvím něco
nového Františka Otoupalík
— Ve středu minulého týdne
kolem 4 hodiny odpolední postře
lil nebezpečně krajan Tomeš
Hora bydlící v Lincoln townshipu
Cuming okresu Josefa Soukupa
O tragické události té píše "Cum
iog County Democrať': Soukup
sloužil u Hory Hora odešel do-
poieune uo fioweus a kUyz se
vrátil nalezl Soukupa v domě
kdež si chystal něco k snědku
Hora se jej tázal proč neláme
komu načež mu Soukup odvětil
že jest hladov a že chce se pře
devším jiným najísti Mezi oběma
muži vyměněno bylo nejspíše ně
kolik ostrých Blov a výsledek byl
ten že Hora střelil Soukupa do
hlavy a spůsobil mu ošklivou ránu
zrovna nad pravým okem Soukup
prchal do domu sousedova a na
cestě setkal se s lékařem z Ho
weils kterýž náhodou v sousedství
byl na honu Lékař doprovodil
raněného na fámu kdež ránu
jeho dle nejlepší možnosti ošetřil
Majitel farmy ale nechtěl dovolili
aby raněný dopraven byl do jeho
obydlí obávaje se že by mohl
býtí viněn z účastenství ve zločinu
a proto Soukup ubytován v sýpce
kdež byl ve čtvrtek kolem 2 hodiny
ranní úřadníky nalezen načež poz
ději dopraven do okresního věze-"
ní Hora po střelbě zůstal doma
kdež byl téhož rána polapen
Sérií byv uvčdutuěn lékařem jenž
Soukupa ošetřil o nešťastné udá
losti přibyl do Howells a odtud
provázen jsa lékařem Sammonssm
a krajanem Jos Pinkerem vydal
se ihned na cestu k místu kde se
střelba udála Horu nalezli v
domě a sice v lůžku Vyzvali jej
aby vyšel ven avšak týž odepřel
tak učinili a zůstal ležet v posteli
s puškou po boku Když opětně
odepřel uposlechnout! rozkazu
byly dvéře vykopnuty a Hora re
volverem šerifovým donucen ku
vzdání se načež byl dopraven do
West Point a tam uvězněn Hora
byl před několika měsíci rozveden
od své manželky a od té doby byl
velice podrážděným a rozháraným
Není známo zdali byl Soukup v
nějakém spojení a rodinnými ne
šváry — Tomeš Hora propu
štěn byl z vazby pod zárukou
1 800 kterouž za něj složil krajan
Pinker
Ů
T
!
n
í4 ~x-ň
t i
tOí
zJÍ £=_
G W MARSH
For Seertlary ot State
Ť --P"-tu-V"4~imN 1
% ť' —% 1
f ' ' - St
{ I'"' - J
I ' ? ""V " 1 i
nym mm natJ
a 1
P"
: 3
t-Hf
- ptr% M
1 wv f
3
G 0 F0L1IWER
For Com Public Linili tni Bldgi
JOHN H MICKEY
For Govornor
CHARLES WESTON
For Stale Auditor
mm-:
'v-j4av' - v í
:'-'íi -1
i 'áih ' A t " i
fazt 'Á t iCkl žJ-í jLJL Sm&u£jj
i
F N PROUT
For Attorney General
PETER MORTENSEN
For Stale Treaturer
E G McGILTON
For Lieutenant Governor
f ' t JÍ s
VI K FOWLER
For Supi Public Instruclion
REPUBLICAN STATE CANDIDATES
VW W W
— Máme za povinnost svou
připomenout! českým voličům v
Saunders okresu že pro úřad
okresního komisaře v třetím di
striktu navržen byl republikánský
krajan p Jan Doležal z Colon
Pan Doležal jest občan inteli
gentní svědomitý a spolehlivý a
jsme jisti že jistě bude zvolen
dostane-li se mu nedílné podpory
krajanů Úřad okresního komi
saře jest úřadem důležitým a veli
ce zodpovědným a měl by proto
volen býtí do úřadu tcho pouze
muž schopný a poctivý Pan Do
ležal jest mužem takým a jsme
isti že v případu zvolení zastá
ván bude úřad ten nejen ke cti
své ale i ke cti a prospěchu svých
krajanů! Volte pro Doležala bez
ohledu na politické přesvědčení
své!
— V St Paul zemřel minulou
středu odpoledne po kratičké
pouze iodeoní nemoci chvalně
známý krajan Frank Bartl jenž
po mnohá léta vlastnil smíšený
obchod Pan Bartl byl teprve 47
roků stár a předčasná jeho smrt
velice překvapila četné přátely a
známé jeho Pro bodrou a upřf
mnou povahu svou ctěn a milován
byl každým kdo jej znal čehož
nejlepším důkazem byl pohřeb
jeho který odbýván byl v pátek
dopoledne na hřbitov Warsawský
Účastenství při pohřbu bylo o
brovské a řada povozů v nichž
přátelé a známí provázeli tělesné
pozůstatky váženého občana k
poslednímu odpočinku táhla se
do vzdálenosti několika čtverců
Pohřbu súčastnili se též tito pří
buzní: Pan Jos Kavan z Omahy
s chotí p Vác Kavan z Howells
s chotí p Jos Kubát ze So Oma
hy s chotí pí Veronika Kavano
vá matka pí Bartlové z Morse
Bluffs pí Marie Ticháčková z
Linwood pí Barbora Havlíková
z Wahoo a p Matěj Racek z
Morse Bluffs Smrť jeho opia
kíví vířní rhnť iehn n( Vf rnniUí
Bartlová rozená Kavano va i61etý
syn Edward a dcery igletá Emma
a roletá Klára Hluboce zarmou
cené rodině projevujeme vřelou
soustrasť naši!
Novinky z Dodge Neb
— Do tohoto "Dač" když tak
člověk přijede cítí se tam jako
doma Nu a jak by ne! Ať
přijdeš k tomu neb onomu je to
bratříček a sestřička a rádi tě uvidí
(jen jest -liáno) a dobře tě poho
stí Obzvláště tentokráte se "vy
cajchnoval'' pantáta Hejtmánko
víc a jeho drahá polovice Jen
když to teď vím budu vědět po
druhé kam mám vrazit --Od
toho času co jsem v Dodge
nebyl hodně se tam změnilo Co
mne ale nejvíce překvapilo bylo
to že Tomeš Vogeltanz opustil
Václavíka Yunka a pustil se do
obchodu sám Já vždy myslel
že ti dva lidé jsou nerozlučitelní
a hle oni přec se rozešli ale ne v
mrzutosti Mají se zrovna tak
rádi jako dříve Pan Vogeltanz
vlastní nyní vkusně zařízený hosti
nec po p Hermanu Millerovi a
jest posud tak úslužný jako býval
dříve ba jak jsem pozoroval
ještě úslužnější Ku své pomoci
vzal k sobě stareho a zkušeného
v oboru tom pana Jos Hejtmán
ka který dosud nezapomněl za
bárem jako famrda se otáčet a
žizní trápeným hostům úslužně
posluhovat — Pan Vunek je po
sud šelma od kosti a maso všech
no Nezmínil mnoho ala
trochu přec Dřív byl velkým
protivníkem Pokroku Západu a
dnes stal se jeho odběratelem
Inu časy se mění Na místo Vo
geltaoze má pana Josefa Hejtmán
ka mladšího šikovného to mladí
ka — Pan V Samek se také
změnil Dříve ač samý kompli
ment pro častování nebyl ténto
kráte se ale nechal vidět Inu
bylo to skutečně k podivení
Restaurant má všelijakými lahůd
kami nabitý ale tu která od něho
byla požadována tu právě neměl
Proto ale slíbil že se to podruhé
nestane aby nemohl každému
vyhověli — Pan Jos Tobola
staví budovu ve které bude míti
restaurant a pekárnu — Na celé
odbočce F E & M V dráhy není
lépe zařízeného obchodu se smí
šeným zbožím jako má pan Kareí
Hrabák v Dodge Dřívější míst
nost nepostačila pojmouti velké
ty zásoby oděvu střížního zboží a
grocerie a proto musel přistavčti
nové budovy a to tím spůsobem
že dnes zadní část budovy je o
dvou poschodích a je vkusně ' a
pohodlně zařízena Co se týče
obchodu dle viditelných důkazů
jde p Hrabákovi výborně Panu
Fr J Srbovi stala se minulý tý
den malá nehoda Byl totiž poku
tován 25 dollary proto la neměl
registrováno povolení od zdra
votní rady ku balsámování mrtvol
Jest to ponaučení pro jiné by
nepřišli podobně do takového
"trublu" Zpravodaj
Novinky z Clarkson
íl V pondělí předmin týdne
měla pohřeb paní Antonie Franěk
stará zdejší osadnice jež skorém
celých 30 roků zde v okolí bydle
la Byla vždy vážená a od kaž
dého ctěna Pozůstalí nechť při
jmou soustrast naši!
8 V sobotu předmin týdne po
hřben byl na hřbitově sv Trojice
v Heun p Václav Kudrnanejstar
staršf to syn p Jos Kudrny st 5
mil poledně od Clarkson bydlí
cího
3 V úterý dne r4- odbývána
byla veselka p Antona Kmocha
se slečnou Annou Hánělovoudce-
u p Václava Háněla Novo
manželé sezdáni byli okresním
soudcem G H Wellsem ve
Schuyler
I Českým občanům v Clarkson
a okolí naskytuje se příležitost
aby odvděčili se p AntOdvárkovi
za upřímnou snahu jeho s jakou
vždy pracoval o povznesení a zve
lebení nejen města jež jest jeho
domovem a mést okolních ale
o zlepšení hmotných poměrů
českých osadníků zejména ob
chodníků Pan Odvárka jsa jed
natelem více českých časopisů
použil každé příležitosti aby v
dopisech svých fedrovai zájmy
svého okolí Velikých zásluh lí
skal si též o rozvoj národního "a
společenského života na svém sou
sedství Za tuto zdárnou činnost
svou zaslouží si zajisté od spolu
občanů svých aby hlasy svými
příští úterý zajistili zvolení jeho
za assessora pro kterýžto úřad
navržen byl republikánskými svými
přátely Doufáme že dostane se
p Oivárkovi hlasů všech krajanů!
KooroOKoitoKQotoito(ototo
o
2 Srdečné blahopřání
KU SŇATKU
i p ofíniona ímocha
se slétnou
zjfinnou panelovou
kteří oddáni byli v ňtrý dne 14 října
ItíQi ve Hchuyler Neh okresním
soudcem O H Wellsem
Kde so vřelá láska s láskou pojf
Tam manželsko blaho ptsvne stojí
Kde věrnost pevně zakotvena
Tim mnu'?Alh vúrnost pojUlčna
Žijte spolu dlouho blaze
Na tě VuSÍ nové dráze
Stále panuj mezi Viml lánku vroucí
Oblažuj vás vždy pokoj Žádoucí
To Vám přejí
Anton a Anežka Odvárku
Clarkson Neb 20 října 1S03
QaoaofcoacacaofcoaoaGiloaoiiG-
DO ST PAUL NEB
Projev soustrasti !
Cítfme 90 povioni abychom uji
stili nitSi milou sestru ašvnkrovou
pí Veroniku Bartloyou a dítky
jejf o upřfmné' soustrasti naší v
blubokdm jich ziirmiitku a žalu
nad bolestnou a nenahraditelnou
ztrátou milovaného jich chotě a
otce
Franka Bartla
kttiÁ neúprosnou smrti vyrván
byl z kruhu jich po krátké nemoci
ve středu dne 22 října 1902
Manželé Kavanovi
Omaha Neb Sí řijna ItOi
Oznámení úmrtí a díkůvzdání!
V hlubokém íalu naiem nad bolestnou ztrátou jež nás potkala
oznamujeme všem přátelům a známým že vroucně milovaná matka nafto
AntonlQ rianěls
v sobotu dne 11 fljna lf02vo B'ář(C2rok& na vífnostso odobrala a dne
13 října 1H2 na [hřbitov"vlTrojice v lleun Neb byla pochována
Drahá zesnulá narozena byla v Novech Hradech kraj chrudimský
v Čechách
Plnfme milou nníl povinnost vzdávajíce srdečná díky pí AnnS
Fillipi za krásný věnec po'ožený na ranev zesnulá kpele'pl'etra
Žáka za přknou hudbu při pohřbu: p Ant Odvárkovi za vřele prone
senu slova útřeby v domS smutku a vlp Potlachovi'z Howells za vyko
náni pohřebních ebfadft nahřbitoví u sv Trojice
Dále pak nechť přijmou upřímná naše díky všichni tl kteří sobí
nelenili a pohřbu milované naší matky se súfastnili a až na hřbitov tř
lesná pozfistutky její doprovodili Tento důkaz upřímného přátelství
nám projevený zastane nám prody v paraéti
Ještč jednou všem díky vzdávají JOSEF CIBULKA syn
MARIE JANEČEK ANNA MOLAČEK KLÍXA KLÍT )
HEDVIKA S1XTA A RŮŽENA SEVERA j '
Clarkson Neb 23 října 1902
-! --„ m mll n im— mu
Oznámení úmrtí a díkůvzdání!
Hlubokým žalem sklíčeni oznamujeme přátelům svým a známým
že se zalíbilo Všemohoucímu povoluti k sobě našeho milovaného man
žela otce bratra a švakra
Ondřeje Ilynlía
kterýž v nedáli dne 19 října 1903 odpoledne skonal a v úterý dne 21
října 1902 dopoledne z chrámu Páně sv Václava pochován byl na ka
tolický hřbitov v South Omaze 'Druhý zesnulý byl 49 roků stár a do
Ameriky přijel ze Zahořan u Domažlic kraj plzeňský
Plníme tímto milou povinnost vyslovujíce ardeřnéidíky vlp Vrán
kovi za dojemná slova útěchy a za vykonáni pohřebních obřadu Dále
děkujeme srdeíně ct spolku sv Ludmily za darování krásných květin
ct loži Věrnost Západu í 474 F U A za skvostnou kytici ct spolku
sv Václava za překrásný kříž květinový a p Fr Scmínovi za krásný
věnec kterážto dary položeny byly na rakev zesnulého Zároveň nechť
přijniou vřelá díky naše všichni ti přátelé a známí kteříž v nezmárném
bolu našem potěšiti se náa snažili a již v tak hojném počtu pohřbu]se
súčastnili Ještě jednou vřelá díky všem!
DOROTA HYNEK truchlící choť
Filip Kaděj nevlastní syn Prokop a František Hynkové synové
Kateřina Hynek dcera Matěj a Frank Hynkové bratři Markéta
Bozděch sestra Prokop Kruml a Jan Váchal Svakři
OMAHA 26 října 1803
mm:'MAiMM'lMlMBWwir-
Oznámení úmrtí a díkůvzdání!
Hlubokým žalem sklíčeni nad nenahraditelnou a bolestnou ztrátou
jež nás potkala oznamujeme všem přátelům a známým že milovaný
synáček náš
po nemoci pouze dva dny trvající skonal v sobotu dne 25 října 1902 ve
stáří 3 roků a 10 měsícti a v neděli dne 26 října odpoledne za velkého
účastenství přátel a známých na kat hřbitov v So Omaze byl pochován
Jest milou povinností naší vzdáli ncjvrelejší díky loži Věrnost Zá
padu č 474 F U A jakož i ct rodinám Šabatoví Beranově Charvá
tově Zelených i pí Eallové za překrásné dary květinové položené na
rakev našeho miláčka Dále děkujeme srdečně vlp! Vránkovi za do
jemná slova útěchy pronesená v chrámu Páně sv Václava Konečně
děkujeme všem přátelům a známým kteříž v těžkém zármutku našem
potěšiti nás se snažili a již u velkém počtu našeho nezapomenutelného
synáčka k poslednímu odpočinku doprovodili
Ještě jednou vřelé díky všem!
VÁCLAV ČUD A truchlící ctec
FRANTIŠKA ČUD A truchlící matka -RŮŽENA
sestra
OM1HA 27 říjno mi
x 9M iwmm JMU WL
151
V SO OMAZE
ssf fr ume
oa 20 a Q ulici
V pohodlné nálevně jest vždy výborný
ležák na čepu výběr těch ňejiepších
doutníků výtečných likérů a pravých
nefalšovaných vín
Prostranná útulná místnost spolková
zamlouvá se sama a ct spolky české ne
naleznou v So Oinaze lepší pohodlnější
a lbTnější Téí i síň taneční nemá v So
Omaze rovné a protož ct spolky české
učiní dobře když před pořádáním zábavy
jakékoliv přeptají se u majitele na pod
mínky Přízni krajanů poroučí se
24 FRANK LAITSER
C- H Brewer & Cc
pohrobnícl a p&jřoratelé koni
120-ta mv H Ho Omaha Rab
t-f nMTeletoi Galo 90
Oznámení úmrtí a díkůvzdání
V hlubokém zármutku a neskonalém žalu nad nezměrnou ztrátou
jež nás potkala sdčlujeme všem přátelům svým a známým že nág
vroucně milovaný manžel a otec
IjRANK KJRTL
ve středu dne 22 října 1902 odpoledne neúprosnou smrt! po krátké ne
moci z kruhu našeho vyrván byl ve stáří 47 roků a v pátek dopoledne za
obrovského účastenství přátel a známých na hřbitově warsawském k
poslednímu odpočinku byl uložen
Pokládáme za povinnost svou vzdáti vřelé díky členům Katolické
Jednoty ze St Paul jakož i členům ostatních spolků k nimž drahý ze
snulý náležel za hojnou účast' při pohřbu za darování skvostných darů
květinových na rakev druhého zesnulého a za laskavou pomoc v trud
ných dobách nám prokázanou Stejně vřelý dík patří všem četným
přátelům a známým za dary květinové a za neocenitelné služby v trudné
době této nám prokázané zejména milá naší příbuzné pí Barboře
Havlíkové z Wahoo jež po čas nemoci našeho drahého zesnulého obslu
hovala Též děkujeme srdečně vlp Chundelákovi za útíchypliiá slova
k nám pronesená KoncínS děkujeme všem těm kteříž v obrovském
počtu tělesné pozůstatky našeho drahého manžela a otce k věčnému
odpočinku doprovodili Nechť jsou ujištěni že tyto projevy upřímného
přátelství utkví provždy v paměti naší
Ještě jednou vřelé díky všem! Veronika Hartlové truchlící choť
Emma a Kiára dcery Edward syn
St Paul Neb 29 října 1902
i: Kleinova
4
plné
kvarty
rřímo od Jíhorariiíka
ttpotřchoratell aby nšc
tíon by! zisk prostřed
nika mmmmm-w
PÍiT KOUPÍ rallonu likéru
o t 3fK) a vjiG dovolím vám
koupit! kvart ivláčlniho
druhu BlKCktwrry Hr&ndy
řaafx kvart takto vám 'lá
vaje gallon likéru a kvart
Blarkberry Brandy EaKi2ó
majid sU ulíznou cenu H75
NÍhio na památku a každou
bednou
KLEINOVA proslulá Kock
nud Kye jest bzpečaf lék
{rotí rýmé a chřipce proto
ivste jt mail raíU vidy na
své polici nebo v koni na té
pro nemocné
tesali
InexRv
Čís
Čís
J
1 gallon $315
2 " 250
KUMT1SHBWSIJ'01
OMAHA NES
ZÁSYLKA ZBOŽÍ
VYPLACENA
Dosud JpSIS tusýlime 4 plní
kvsrtové Uhve Kleinovy
ípel Kye V roku řlnrí
dusili ivirné m 1315 lixrlka
vyplm-ena— Zasíláme JI v
proHíém obalu— oz oznafe
ni obsahu Krtyí Jst JI ob
drželi a okusili neuspokojí
la-H vás vraťte il na nae
útraty a my vrátinin vám
ipět 1315 Ty druh kořal
ky Jak)1 nabízíme za (316
nemožno nikde jinde kou~
pili za méně ool to 00
Objednávky pro Dakoty
WyomlnK Montanu Colora
do WaHulrxton A Arizonu
KansaH a Mitsourl tuusi zní
tl na 20 kvartu maji-ll byt
vyplaceny
velkoobchodník
lihovinami
UÍJUtlClJUfflÉ
0dp"méíií:— Merchanťs National Bnnk Omaha Packer'8 National flank South
Uniaba So Omaba Nat i flank tšo Omaha viechny expreaani a ioieznlf nl ap
t)Ťo1vtlcí+'T"a ca no inanrt