Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, October 29, 1902, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    tononononononononoononononononononononononoonootio
M
O
M
o
M
O
2 WUAk JAS JASÍK g
o X
ar o
wMOkokoiiohokouoMoMokoiioitoJiokoMoJioiioJioSioiiookotioViolioM
Hospodářská Besídka
Molnost tulitkwati neplodní
potemky
V této zemi nalézají se dosud
veliké rozlohy pozemků jejichž
půda je buďto přílií chudá aneb
nachází ae v takovém stavu Že
nelze na nich i prospěchem plo
diny obyčejné pěstovati Aby se
pozemky takové využitkovaly
ustavil vlídní odbor zemědělský v
minulých letech zvláštní oddělení
k přehlížení a zkoumání jich čímž
má se zjistitijaké p'oliny zvláštní
mohly by se v půdách pro obyčejné
plodiny nezpůsobilých pěstovati
aneb jakým způsobem obdělávání
by se plodnými učinily
Že ni základě tom lze mnohé
půdy prospěšnými učinili o tom
máme dostatek důkazů Tak ku
přikladu na jistém druhu půd
podél pobřeží atlantického kteréž
měly před thcety lety pouze cenu
nominální rozvinulo se nyní roz
áhlé obchodní zelináíství Pě
stování ananasů (pine apples) vs
Floridě rozšířilo se na pozemcích
sestávajících na pohled ze samého
křemenitého jalového písku Roz
sáhlé vinice a sady naléhají se
nyní na drsných kamenitých a
kopčitých pozemcích které nemě
ly dříve větší ceny než jakou
představovalo stromoví na nich ro
stoucí
Rozvoj pustých sušin západních
následkem zavodňování a pěsto
vání zvláštních vhodných plodin
jest dostatečně znám takže ne
třeba se o ním rozepisovali Za
vedením rýže kiushu zvýšila se
obrovsky cena velikých rozloh
dříve zahálejícicb pozemků v Te
xasu a Louisianě 'Zavedením
tabáku sumatra v poříčí řeky Con
necticut stoupla cena pozemků
tamních o 200-300 procent Pě
stováním žádoucího tabáku výpl
Bového může se zcela jistě v
stejném poměru zvýšiti cena po
zemků v krajinách kde se tento
daří Rozšířením ovocných sadů
na stráních pohoří Blue Ridge a
Allegheny doznaly pozemky tamní
značné obchodní ceny kdežto
dříve byly skorém bezcennými
Z toho je patrným že veliká
část pozemku dříve neplodných
stala se pokrokem zemědělství
užitečnými a proto můžeme zcela
jistě počítací že i pozemky ještě
dnes za neplodné považované
budou v budoucnosti nějakým
způsobem buďto pěstováním plo
din zvláštních aneb zvláštním
způsobem přípravy půdy přiná
Seti znamenité výtěžky Budouc
nost má před sebou ještě mnohé
velké otázky k rozřešení — zužit
kování četných suchých krajin na
západě a pak rozsáhlých neplod
ných rozloh pobřežních a golfic
kých států kteréž byly vymrskány
výhradním - pěstováním bavlny
aneb nedokonalým obděláváním
aneb i takových pozemků jež až
dosud úplně ladem ležely Není
pochyby že nějakým způsobem
zužitkovány budou aneb že najdou
se jakés zvláštní plodiny kteréž
bude možno s prospěchem na nich
pěstovati
Obchodní popředí Ameriky ne
může míti jistějšího podkladu nad
hospodářskou neodvislost a při
bezodkladné soutěži drwinlho dne
je nutno vynžitkovati každou při
rozenou podmínku i veškery přes
né zúílcsi: vědecké Hlavními z
podmínek přirozených jsou stav
půdy a podnebí poněvadž země
dělství hlavně na nich záieží A
to jest příčinou proč hraje oddě
lení vládního odboru zemědělské
bo k přehlídce a zkouminl po
zemků tak čelnou úlohu v bospo
dářském rozvoji této země dávajíc
podnět k zavádění nových plodin
dovezených z jiných zemí
rozvoji nových industrií a k zdo
konalování různých způsobů ho
spodaření jichž nyní se používá
Krmeni plesnivou kukuřici
Farmáři utrpí každého roku
značných ztrát pádem dobytka
následkem onemocnění blan moz
kových a mícbových Pro nemoc
tato uvádí se různé příčiny Jednou
z nich na kterouž zvláštní důraz
se klade je krmení plesnivou ku
kuřici V podzimu a v zimě roku
1898-1899 padlo značné množství
dobytka v Indiáni a připisovalo
ae to zmíněné příčině Následkem
mokrého podzimu bylo téhož roku
velmi mnoho- kukuřice plesnivé
Letošní počasí zdá se směřovati k
tomu že můžeme se opět ná něco
podobného těšiti a nebude tudíž
na Škoda když si věci této blíže
povšimneme
Všeobecně mělo se za to že
houbazpůsobující kvašení v kuku
říci byla příčinou oněch nemoci
dobytka hovězího Zkušební sta
nice v Indiaoě studovala tuto
epidemickou nemoc a (hledala
ie stojí si a připwcwaaou jí přiči
1
nou v rovném poměru V nemoci
poznán nakažlivý zánět mozko
vých amíchových blan Při zkou
máni mnoha vzorků kukuřice
různých krajin se poznalo Že na
každém byl přítomen jeden druh
bakterií a dva druhy plísně
Kromě toho našly se ještě jiné
drobnohledné organismy ale ty se
na lednothvých vzorcích lišily
Škodlivost plesni vé kukuřice by
la zkoušeua na dvou koních kteříž
byli touto po nějakou dobu krmeni
a též plísněmi a houbami na takové
kukuřici se nalézajícími očkováni
Avšak žádnou z těchto zkoušek
nepodařilo se vyvolali nakažlivý
zánět blan mozkových a mícho
vých Výsledky ku kterýmž sta
nice zmíněnými zkouškami do
spěla lze shrnout! v následovní
Očkování bakteriemi a plísněmi
bylo bezvýsledným Krmením ku
kuřičných kaší obsahujících čisté
kultury se dokázalože pouze v pří
padu vzrůstu jistého druhu zvláštní
plísně následovaly nějaké nepo
řádky ve vnitrpím ostrojí koni a
že v jednom případu krmení zka
ženou kukuřicí zavinilo značnou
poruchu ústrojí zažívacího kromě
slabých příznaků nepořádků ner
vových Ačkoliv nemoce připisované na
účet plesnivé kukuřice mohou býti
zaviSované četnými jinými příči
nami přec stálé krmení takovou
pící může míti za následek značné
vnitfnostní a nervové nepořádky
jichž následky jsou vždy nevítaný
mi Proto třebaopatroosti Musíme
liplesnivou kukuřicí krmiti posyp
me jí náležitě práškem z dřevěného
uhlí a tímto promíchejme tak
jak se to dělá s plesnivým ovsem
Nlkolik pokynů pěstitelům drůbeže
' Má-li drůbež přinášeti uspoko
jivý užitek musí se řádně krmiti
musí dostávati píci náležitě smíše
nou balanzovanou Cbcete-li v tom
ohledu přesni poznati co drůbež
žádá dávejte ji vždy několik
druhů krmiv ve smtšenině a pozo
rujte jak mnoho kterého spotře
buje Skorém ve všech přípa
dech má li drůbež čas a příleži
tost vybírá ty druhy krmiv které
potřebuje
Mějte vždy zásobu dřevěného
uhlí v místě kde k němu drůbež
má volný přístup uhlí má blaho
dárný vliv na ústrojí zažívací a na
čistění krve íímŽ zlepšován je
zdravotní stav a podněcován roz
voj drůbeže Uhlí třeba roztlouci
na malé kousky jež mohou býti
snadno spolknuty Pro mladou
drůbež je dobře roztlouci je hezky
na drobno a smícbati t pící
měkkou
Při slepicích a kachnách zvláště
jest dobrým a spravedlivým pra
vidlem občerstvovali krev každo
ročně čímž zvýšuje se rozvoj
síla a zdraví drůbeže Když se
provozuje stále jen plemenitba
krevní neboli příbuzenská drůbež
zchonlostiví těžko se odchovává
dobře nenese a je tudíž méně vý
nosnou Prodejte každým rokem
v příhodnou dobu a kupte si nové
z ďobré krve nežli nová doba k
nasazování nastane
Skorém ve všech případech
když máme vejce nasazená v
líhni ie velmi výhodoýro postří
kali je den před tím než se mají
líhnout! vlažnou vodou aneb jej
ponořili do vody v teplotě mléka
čerstvě - nadojeného se nalézající
Kuřata z vajec takových líhnou se
lépe než z takových u nichž
opatření to zanedbáno
Zdají li se kuřata slabými aneb
smutnými v prvních několika tý
dnech bývá to následkem jedné z
dvou příčin: Buďto trpí hmyzem
aneb nedostatkem píce která
podminuje vzrůst peří Zbavte je
hmyzu a přimíchejte jim do měkké
píce každého rána trochu kostní
moučky aneb umletých ústřico
vých skořápek Troškou dřevě
ného uhlí neutralizují se často
mnohé věci jež by jinak kuřatům
k duhu nešly '
Nejjistějším nejlepším a nej
čistším zpúsobam krmiti měkkon
pící jest používali širokých hlad
kých prken na kteráž se píce
předkládá a pak nikdy nedávali
více než drůbež čisti vyžrati
může Tak může se čistota udr
žovat! mnohem snáze než jakým
koliv jiným způsobem Korýtka
jsou sice dobrá aie je nimi spo
jeao mnohem více práce cbceme-li
je udržeti v Čistotě což je pro
zdraví drůbeže nutným V ko
rýtkách dostane se vždy více méně
píce do štěrbin kdež se kvasí a
hnije poskytujíc velmi vhodnou
půdu vývoji nemocí
Bobrům broží vyhubení v této
zemi
Inttlligtnee bobrů Jit vypravováni
povfstnAo tvda li igginie
Státní komisař Harris v Colo
rado střežící divokou zvěř vydal
nedávno rozkaz Že nikdo nesmí
střílet! bobiy baléiij!cí S3 V ckrc
sa Koutt Dříve v Coloradu bylo
hojnost bobrů avšak pomalu tato
zvířata stala se obětí lovců a nyní
jsou tam bobři pravou vzácností a
aby byly tyto nepatrné zbytky za
chovány proto vydal komisař
Harris dotyčoý zákaz
O P Wiggins proslulý indián
ský zvěd praví že nyní v Colo
radu lze naiezti bobry pouzs na
třech místech Jedno z těch jest
v okresu Routt druhé jest v okre
su Mesa a dva bobři samec a sa
mička nalézají se v Jeííerson
okresu asi devět mil od Denver
Tento párek má svůj útulek ve
břehu řeky Bear a Wiggins je
tam vypátral Wiggins který se
dloubá léta Živil lovem bobrů
vypravuje že dříve dostával za
jednu kůži JSoo dnes však jest
cena těchto kůží mnohem větší
poněvadž bobři se stávají takovou
vzácností jako bůvoli Za kůži
těchto dostával Wiggins dříve
ti 00 nyní mají cenu £7000 a
kůže bobrů jsou dle náhledu
Wiggtosova ještě vzácnější
Tento indiánský zvěd a zkuše
ný lovec zvěře vypravuje mnohé
zajímavé historky o intelligenci
bobrů a tvrdí že bobr má více
rozumu nežli kterékoli jiné zvíře a
že v některých věcech dokonce
předčí člověka Bobr dle náhledu
Wigginsova jest tak znamenitým
prorokem povětrnosti že dovede
uhádnouti uprostřed leta jaká
bude nastávající zima
Pamatuji se" vypravuje Wig
gins "že jsem v letě roku 184a se
octnul u Wisdom řeky v Montaně
V měsíci září bylo nanejvýš pří
jemné a teplé počasí a tu jsem
zpozoroval že bobři opustili svoji
osadu a odstěhovali se dolů asi I lící neb dítky tvrdí Že když ohefi
rovinky 2 Lhwood
Příští sobotu bude se odbý
vat velká tsneínt zábava
Minulou neděli navštívili nás
pp Jan Kříž a Urbanovský od
Braiuard
Pan T Duda prodal svůj ob
chod s polním nářadím panu Kr
Votavovi který obchod převezme
oJ nového roku
" Příští úterý dne 4 listopadu
už te budou odbývat volby a pro
tož nespoléhejte se že se to bez
vás také skončí a vŠickni se
volbě dostavte
Několik Domácích Česko-
amerických kuchařek má na skla
di ještě Fr Bartoš a protož se o
ně přihlaste než bude tlačenice
Ve středu odejela manželka
p 1 licnačka na pohřeb pana
Bartla do St Paul Neb Pan
Bartl vlastnil tam smíšený obchod
a pí Ticbáčková je pí Bartlové
sestra
Tihle čápi nám zde pokoje
snad nedají Právě se dozvídáme
že zase nechali synáčka I3!iberní
ho v rodině p V Měsky Gratu-
lujem! Máme opravdový strach
aby nezabloudili také k nám
Minulou neděli přijel se podí
vat na staré své známé pan Jan
Krška z Abie a vzal s sebou celou
rodinu
Taneční zábava kterou pořá
dal Fr Bartoš v pondělí dce 20
října vydařila se uspokojivě až
na ty husy Neboť ty husy co
pí Bartošová na posvícení krmila
tím někdo odklidil a protož se
budeme těšit na to Americké po
svícení kdy prý nám to Bartoš
vynahradí
Pan Anton Hájek poblíže
Abie bydlící odejel v neděli s
manželkou z domova a zanechali
dítky samy doma Když se ale
vrátili shledali že jejich maštal
pár koní a postroje vše lehlo po
pelem Kdo maštal zapálil těžko
7'íphvatv f™1 vrWeov Záchvaty a
SiBÍra Bílvtnf Dr K"1n'e Great Nerve
Reworer Zaitete d um St £0 iahv um tlíno
ka Obdrihtejiadarma VrH Kline Ltd
tu Area St Ftuuáel oble Fa ~
padesát mil po řece kde byla
mnohem větší hloubka
Zde si zbudovali novou osadu
a tam přezimovali Za nedlouho
na to jsem poznal proč tak učinili
Zima se dostavila a byla ta nei-
krutější kterou kdy severozápad
zažil za posledního půl století
Půda prairie promrzla na půlosma
střevíce a bobři svým zvláštním
pudem seznavše že bude taká
krutá zima vyhledali si místo
které bylo teplejší a výhodnější
pro přezimování
Osada jejich na Wisdom řece
nalézala se na mělčině a proto se
nehodila pro přezimování v době
tak Irutých zim jako bobři oče
kávali Byl jsem tím nanejvýš
překvapen a marně jsem hledal
vysvětlení jakým způsobem bobři
nabývají tuto překvapující znalost
o počasí
Přeptával jsem se Indiánů a t!
mí vypravovali že asi před pade
sáti roky kdy uhodila také taková
prudká zima bobři se též vystě
hovali z mělčiny do hluboké vody
Leč intelligentní ta zvířata do
vedou nejen uhodnouti jaká bude
zima ale též jaké bude leto
Zpozoroval jsem totiž že bobři
tušili také velmi dobřemělo-li na
staň sucho a pro ten případ vy
hrabali si asi 15 stop hlubokou
díru do břehů řeky a sice obyčejně
pod kořeny - nějakého velkého
stromu aneb pod nějakým výběž
kem skalním aby se bůvoli k
tírn vrinn ntirifi £??:_ K4 ír
— J
nastalo sucho tu bobři měli
této díře dostatek vody po celé
leto i
Bůvoli se tlačili na březích
vyschlé řeky kolem díry kde
bobři měli svou vodu vyplazujíce
žízni své jazyky ale k ní se do
stali nemohli Jak bobři poznali
že nastane takové sucho to mi
zůstalo povždy hádankou tau
jako jich znalost o nadcházející
kruté zimě
"Velmi dobře lze poznati jaká
bude zima z té okolnosti když si
prohlédnete zásoby dříví které
mají bobři uloženy na zimu'' po
kračuje Wiggins ve svých vzpo
tuínkách "Bobři okusují kůru
z tohoto dříví a ta náleží k jich
zamilované potravě Pak-li si
nashromáždí značnou zásobu ta
kového dříví tu můžete počítati
na dlouhou tuhou zimu Pak li
tato zásoba jest malá tu zima
bude jen krátká Indiáné na se
verozápadě věří v neomylnost bo
brů pokud se týče počasí a také
se jich příkladem řídí"
Avenarfos Carbolinenm
jest lacinější nežli olejové barvy
Vedle krásné své ořechové barvy
chrání vaše sýpky Šindelové neb
prkenné střechy práhy kádi
stáje nádržky a větrníky před
hnitím Zásylka vyplacena Oběž
níky zdarma Carbolinium Wood
Pkcservixg Co Milwaukee Wis
— Píedciácejte se na
Pokrok Západu souže $1
rotné
vypukl nalézaly se ve stavení
V úterý minulého týdne ože
nil se p Tomeš Bunia se sleč
Růženou Šavlíkovou Nechali se
oddat ve Wahoo a odbyli to jenom
potichu Nám se to ale nelíbí
nebo my si potrpíme na tance a
veselka bez muziky je jako pečín
ka bez zelí Ale proto novoman
želům gratulujeml Když nás ne
pozvali na svadbu doufáme Že
nas pozvou jistě na niiiuy
Minulý čtvrtek jel skrze naše
městečko p F J Fitl z Lincoln
a jak jsme slyšeli byl by se zde
rád zastavil dostal ale telegrafi
ckou zprávu z domova že se mu
roznemohla náhle jeho dceruška
Bylo by to skutečně naším potěše
ním kdyby se byl mohl zde zdržet
neboť jsme staří známí ze Šibefiá
ku Pan Fítl to byl který mně
dával první lekci u "Pokroku
Západu"
veliký zármutek potkal p
Antona Březinu a choť jeho minu
lé úterý K večeru když ujížděl
osobní vlak k David City usmrtil
jejich prvorozeného synáčka ve
stáří asi 16 měsíců Pan Březina
bydlí poblíže tratě a jeho manžel
ka si chystala palivo pro večer
na ráno Chlapec se stále kolem
batol! a hrál s na nádvoří Pí
Březinová vešla na okamžik do
domu ale než se vrátila po chlapci
nebylo ani památky V tom jel
kolem osobní vlak a pí Březino
vé bylo velice divoo když pojed
nou zastavil Běžela k vlaku i
k hroznému zděšení svému slile
dala že chlapce jS měli ve vlaku
Odnesla si ho domů už pouze jako
schladlou mrtvolu Je to velký
zármutek pro rodiče který ale
nikdo nedovede posoudit kdo po
dobného nezakusil Nechť přijmou
manželé Březinovi naši srdečnou
soustrasti
Minulou sobotu navštívily nás
paní T Hrušková v průvodu své
švakrové si Anny Hruškový
David City Přijely s odpoled
ním vlakem kdežto p Joa Hru
ška přijel až večer po nákladním
vlaku a ráno zase po něm odejel
do Abie Tak jsme ho neměli ani
tu čest vidět
ZDARMA POSLEM EVÁR
leden bulíček tázracnéno lékn I lékaN
akt dobroauánl pro váš připadl
hoím kaldon nemoc ap&ao
bonou (Jakékoli příčiny
(Ml H
Pro každiíbo řlovolta bv měla bvt lakáai
hráz kaidy mladík by mři vědétl U
powavnosr jest pramen radosti tnladi
siuuntce sily a korcat života Ti kdo!
trpí ilými následky pohlavní slabosti
vytoku semene a nočních ztritt impo
tence neschopnosti rtráty mužská síly
syfilisu kapavky a varicocelle Uún)i se
aby nám peali Nezapomeňte ie my to-
Ílme každou nemoc spfisobenou z jaké
oliv příčiny Vypište svmi vlastními
slovy co vám etházi Neodkládojte ne
Dor st neprospfjete íídnym odkladem
ťiste nam nned a zbavte se nov idy Jakú
koli nemoci kterou máte Tělesně zrno
řeof kteří by rádi stlouitli dostali chuť
K Jídlu toxm se z občerstvujícího spftoku
1 cítili ie každé tkanivo v jejich těle )
posíleno měli by se leviti u oi Tisics
poučkovacích dopisů dostáváme od lidi
již pozbývali vši Oddfis a kteří od nás
a utrpení ncjzantaralejsich vyiúcem byli
Muži ženy dttil Zaáleu) v listu oooiš
ve cuorouy uo
State Hedical Institute
12B8 Eiektroa Builtfuig fořt tVavaa laé
Kdy pilet íTlStc oo PuVrnka ZípaiJa %
rO 1 A A A A O ň A ST]
2
tinr rvf m 4 v v 7ÍvpáTfc
jiné iiomel lavlriřny b9vl bfea-
u v"?r uoirn citii biismj LHmrujie 11
tt ílunce t&sobi řoitliv- na vttio tVI
portďi t iihídi optikem 1fi to
nuii vám Úpo fdttrmk iHtltuy UiOtno
učinit! IpuMnun 44
IL J PENFOLD CO
Í 1408 Farnarn ulice Omaha
:eskýchjpolkij
OMAHA
ftá fulaeký i 1 Z( FU
l ifrlan iriolnt Ich6f kaliluu 'tvrtes
aoUII v ai-mcl o t h otly v linl p Vliuáha
a II v lilium ul Htt Jo Ki'cM la)
J V MtHikSWSHa IS t l Ue Jita KvcIm
U lv WII)liusulpokl í UmM
Uit Jtm Kun c ú II) tli li r tlila
odhfviivt vhnxa rtdy prvol a tN-ii ifmlu %
uiiflcl &iihIId vvfer v apoikuv mUtiuiflI
f Sokoli: Prnnk Jelon VvlM KanrlM
íi lvu iíu IMh -ir Vrrá Klána K K 8 (
170? Uavinwirt!i St Váťlav 1'Hbv I k oř t
HUlllckwrjHl
TM Jed Sokal v Omaha
(1bf! Tpravldlié arbau kitdou druhou
MltMln iDřalnl irtn Ta mi it noil "
i lilii Bl MrrdMxJa Jef Mik Injutnntl
Fr 8 ItťmtK 14 1 Hit Ulh Ht f'tnlk VaVI
IUI)h Mr 13 a CPuitT Sl pokladalk Jar
Kol'n
rodp Sokol Tyrl í 1
Ddbfra aril x-liHre drakric wixfnf katdol
I nedSII aS ponUAll r mílii-! v alnl Metroví
Oalunitnl Khdin odbfr aa I nidřll t říjnu
plllcinl SRhtra I nmií-ll dubnu a ťwrilati i
lMlnli a srunn FhNlamlM Jtiltn lillvá
uUt'hvlawla Kr Smjti-k taj Anton Nnrák'
WH Hn Iirlh Ht flCelnik JuM-í Kpiliiar 1714 Kn
ISI1UI pokladník VJ Kunci lilo So II 8tr
vbor najet kil na S rokjr Slmnn Knknaak'
Dxíeu lok Ant lliluk prapnranik Alula
Kalpar rýp pr J lloudar niCeloik HIdkd
Rnkuark p oéř Ant Vatik Jrdnatrl lan
1'ollika ratiaornl vfljnr J Neinulnakí a
Jih ťlfna
Tibor ťotnmbas ě 08 UOÍV
jdbf rl wh ire kaso I nwlřla a ilrrf
nalcl v alm p Joa Klrprtky na :S a VI II
m unci vei m titul Jnu Hrana tnico
ooiui Jan imiiiaui puvlauu k frank J
Semln I4th ani WHlIan a klurk Hnrr-I (u
olíka HIS Si I8lb 'ír urooflíl J J kulil
fDltful atráíi-e Vaoiar Vxlvuda ! LftVtf
Tábor Sebraska ě 4771 MWA
otlifTá avl pravidelní achQia kiidoa nrron
trati atredu r míaicl v ocoi hudlu rrfm
f tínl pana Jana Hrocha Volicí kooaul MatiJ
Votava návode! ( baaSkrdlant baakr Joarl
vnpaika kivrk Jobn tlráiita EBS fo 1Mb Ht
prúviiiM Cbaa Crnrkonkí vnlťnl (trii V
lioleji venkovní atrit Juu ťeilek
Nbor TlastiRlara ě 89 3ÍD
odbaví acbllw kaMoo g nedvll v mřaiel v So
kolovně o Kt noa ood vv oulilá uřrdMMl
kjrní Joaellna VolrJlenmiá iilJs)kyij Marl
uubickt nameama Marie rarnaijiva ii
nlcf M irle Mlcnaluvá: úiaíca Murln Ha
mebovi pokladnic Joaeflna Macbová dn
lorkynS FranlUka frchalová vjbor niaietku
Viktoria Noviikuvá U Kapkovi Ulloatíut
uuresova
Sbor ilrřzdi 'oté Doby l SO JČD
odbfvi své achuie kaldon S nd?ll v mísící v
noa oap v um moisovc ťteunedkjrn Kat
kmka lí:H o ISth Str ářetnlco Eullla Chla
borád :m IVIIIlaun pokladnice Marie Vanrat
i4ie vviiiiama taiamnice viin Harioa í&u
no um nu
Podp sbor Hololck TrrS ě 1
odbfrá av arb&M Jednou raéaiCné a alea
kacoou druhou neděl! valní Mettove nd
aeakToě Jueefina Kaatl B!ftpísdedU7B(
Anna Bílek tajemnice Antonia titejakal
Hllintutb 6s'r o'tnlce Marie Bílek Sř
unanea HUOuutba pokladnice Aoeka
Kootakf vfbor n-ali tku KranilSka Stíoán
Anna bvaJiDaaíetni výbor Mary Vaoék a
Marie Matějka dnxarl-T-it Maria tiba
Talwr MjrU říš 5)22 R N 1
idbívi aiMiázl prvuí neflfill v tnéfdcl vmvnl
ké nl redrdka Mary Bonkal mtato
redMtlka -Alutale Sojlick lalem Kauilina
'aiecbovaká THklednlc KraritKla leáHk
kaouiraa Kanny Soukup nar#alka Marie
rinriova nitru! atraí Mariiora Hrubfvenk
itrU lxr TluLt: víUir n alelku Marl
Krázda Auna brázda Jria1 íílitiMkal ailk
lékař Loula Hvolxxla Mary lli ukal vyalaa
ijm ouiimuu ravia iiauwnn oiiatovytl
Nemalé neštěstí
hnedle potkalo p F B
bylo by
Řezáče a
jeho manželku v neděli veíer když
se nalézali na zpáteční cestě z
Abie Kdyi přijeli k farmě p Jos
Procházky kterýž starou cestu
aíencoval" což však pro panu
jící velkou tmu nebylo vidět vje
li do ostnatého drátu což bvlo
příčinou ie kcfi prudce couvl a
paní ŘezáSová byla by z kočárku
jistě vyletěla nebýt duebapřítom
nosti p ftezáče který ji zachytil
Nehoda tato rnobla míti horších
následků Šotrab
Hledám hospodyni!
Jaem zrovna sám na farrré a nerad
bycas farmy ieL Ježto isera také stár
proto breb rid a ebe měl tíž atarií žen
ekoa za horxdjroi Má adresa jest:
JOHEPH H01UB PO boa 57 Iinvenna
Buffalo C lSeb 12k8
met
lavalaaa I moken zacoátiU Tyal
luje téloi proto Jeat třeba by M
ma dodalo aové zlvotai aíly a aova
cbntlfcprécl Točlift
t Severova
I Žaludeční Hořká:
Jež obaorejs ztracenou životni af
in člai svaly pražayml a takými
aervy allnyml krev bohatou a do-koaalca
+
♦
t
Pro žaludek lepšího léku
♦ není 50c a $100
aaV
ADRESÁŘ SPOLKO
feikuHlor DMuiikv 1'uilpor Jednot
pro sevaroiápadnl slity!
Minnesota lowa Wiarnnsln Nelirnikti
obé Usknly a Michigan
lilurul Jednota t M Paul Mina
Úradulol a dřetnloi vbirm sa aajdou
Viletnv nael podMaum apolkóin vylKlky
tiwyiáur budou ValkkpItHlaeua yraul akuk
tlt ťau Minu I mltoplriaeila J Aubrecbt
Mlnueapulla Mlnn 1 mwuipdaeda Jiawub
llnmiiika Ilupkliir Mlnn Vaiaiaajaiuuiá
Kraul A Knli st l'aul Mlnn Velkupi-klad
nik JiHon J'yra MlnueHOolU Mlnn
OIkiIhvih Mfi UikIIii t fi l'aui Mlnn
Ukalil! J-'i aUiaJ llobui ICt li 7th
St ll faul Mlun
("'t rrllcinl iprvy vezaillajl vieia spolkům
vdubuu ferveuci HJou a Mnu
Ó I v HunlftomerT Minn
odbfvt sv schAte kafclou ftvrtou nrdM
mf cl 1'lodKKla Kr K Hlantk Ta)riun!k
rrMtxa Ufetuík Vojt Kaaanda Fokiadak
Touá Have:
t II liladoořch v Le Nacnr Center
)liliReU
odbyvl avéachňie baldou nedřll v nifeuv
siní IIXIK fredMida Jakub Kmuík tajeiunlk
Ki Huna LeMuenrCentur Mlnn aiel i Bl
cek pokladník Vio Kráva
t III v 81 rnl Mlun
odbfvlsvs achSie kafcJoj 3 atrevlu v mteíel
rreuaeua i nuiou Miiian: 474 Uodrlon Ave
tajemník Franl oamla 4M Hirnaon ave Ht
Hau Mlnn oie'nlk krant Umí! vit M
rieaaant Are ?1 Václav Kotuour
Kare! Uarlíěek Baremk ě IT
Mlniicanolls Mlun
odbívé tví aehoze kuMon 1 nedíll v mfe
inl ( Sil corner nř Wasblniuio a (Iwlar a
i ťleilaeda Kicbinu uiiatupleda Autoo
Vávra laieuinik letr Strnka KU) Tbornton
Ave H E Mtnneapolia Mlnn aieinik M
kuia pokladník K Albrecbk
Č T v Nové Praze Mlnn
odbf vlive sebnre kaUon 4 nfdfll v mřaict
pledoeda Ant T Budín taj Ant F Vrtli
ny aceinlk Václav ťoael pokladalk Jakub
Svoboda New Franne MlinV
Komenský ě VI v Hayward
Minnesota
odbjvá avi aobtat I neděli v míaicl Freda
J Funřar mUtonrrdt Vojt Pacorskf tal
Joaet btraka Ólenvllle Mlnn úřetník
Fr ITantunr poklad Václav Jředl Oukland
Mina '
Karel Yellký yn# T j0T lřebonf
Minnesota
odbrá sví scb haídon 4 nedři místc
1'lřdíeda Vojt tibllř tulatopteda VácIKdi
tajemník Jan Nwka oíetnik Jan fodojl1
pokladník Vojt Klein průvodci Joa Halami
Ant VelUek JoaPillJobn Fllipek výbor et
Voi KWn Joa Kdl rbor majetku Ant
Veiitek J klllpek stráni Fr Staaka posel
Č VIII Rovnost Owatonna Mlnn
odbfvásrá acboie kaídon í nedíll v míaicl
Jodnn hodinu odnolv alnl 6 S p 8 Předseda
Kr Uuek mlstopffds Fr Burel tajemník
Ixsopoln Marek Slil N fllorn St ííetnik Fr
Hechrk pokladník Vác Herdllíka t pr
vodtl Doin Moravec vtiítn{ ij w I
Slezák venkovní strál Joaef B Vavřín
Spolek i IX v Plnu Cítí Minnesota
odbf vá svá aoliĎto kaídou druhou nedill v
!? fi' ?'ídM!" jBn '"ch1 raiitouředseda
iuir uaKii utjeBi rr w Kvtcb Fine Cli
pokl
líř'
Uál Palmové Dřevo č 7 Kruh Dřevařek
Odb#vá avá achfiM kaMé noatadnf MnilMf
učnici v miatuottl p Laltuera na Sni a Q ul
Barbora Kaček O n tu joa poruřmeo Anna
tvouu miHt-jpreoMOKa: natie vocaaek taj
rvi ji t: Marie vomáfka pokladnice
lina Vlacb orfiviflcl:Kalle Voriiákav#tKv
av: rrnuria narir vnvrni airaa: Anna I1IAV
aa venkovní alráž Haadaleua rlvotka A(t
Uavlík Anna Sobéalavakí vj bor majetku
Jediný český-vQv
A závod olovnlcký strojnicky
" a zámečnicky v Ornaze
vlaatui
LEO BAROCH
aá
Naše
nízké
1 Ji 11
zaručené
hodinář
ialnické
xiaanvail báiB
ka?í!y ros n
sta novírh od
kunnlkQ v Hp
biátecb
Pakli notřebii ete thút ncli alříhmá
bwllnkj řetízek prsten a(J pií-te i pro
nL8 česny cenniic a nri-ívěl ie se že ku
povíním u nás uSetfíte 15 aí 40 procent
W J Wíša & Syn
jS i West t8th St Chicago lil
SOS o mih Ntroot
Ttlelofi licT
ivno a kanallsace pro
e M8tl
Htátnf JednutcWvl pro Jediní Mrědce
zavaděni vod} piv
vidi sa levni a dolít
Htátnf WnutcWvl
ní Clereundské pivo parapj
Dr C Bosowater
ČESKÝ LÉKAŘ
Úřadovna:
t
222
"Bee BDlldln"
jl Od 11 do I? dopol
Cladni bodlnj: OdSdob i
Od6:IUdof rtB
V nedill od 10 do U dopol
Tel T ÉraásTnž £04-Tel t byta 1217
BfdlL-ČUlo S4I7 Jones ulice
ri a a v i&jz m m
4 Wf
Dr F -T Kálal
(ySKÝ IÉKAÍt
IeL flíyálí 879 — Tel ířaíOTlJ 807
aLouis Svoboda
ČESKÝ LÉKAŘ
třaJovna l 301 Paxton Block
na rohu 16 a Farnsm ni
Cfednl bodlnj od II dolil bodlo dopoledne
cd S !o 4 " odpoladca
VeCer od do S v obvdll t 150S Wllllama ul
PoslouŽř ochotné krajanům tí
OřaioTM ř2(Crei£MoB Elcct
a t roh 15 a Dooglas ul 1
Til ibydU ítO TeL úrrdotl 1S9 I
Předplácejte na "Po
krok Západu" pouze $100
rodné
Znacne snížené ceny
ca_
WABASH DRAZE
VQlMlCsí CKSV-Okruinf cesta (více
1300) do Handmkj Columlius Toledo
ÍDcinnati IodUnspoIia Loulivilles
do mnohých mlst v Indiáni Obio a
Kentucky Lístky budou prodávány
i) v i i) zari
MÉNĚ ntž poloviční cena do Wasbinar
ion v u a oazDět Lístky na prodej
2 84S řtina
rOLOVIČJií CESV - Okru?nf rtsta do
llutlalo Toronto Maďara ťalls ťitts-
du'x ieiroii vieveiana uniummis a
no mnohých ňafat v Michigan Indiáni
Ohio Pensylvánii Zip Vírajioil a
Kentutky Lístky na prodej % 4
mna
POLOVIČNÍ CENA do Bostonu Mass a
nazpet Lístky oa prodej 6 7 8 9
10 Hjna -
ťlslny na dloubou dobu a zastávky
doroleny n voilopiUu nhirarkkíbo a v
Detroit na výíe uvedené llatky
Přeplavní lfalky do a ze vaecb míst v
Evopť
Na cony a veškeré podrobnosti re
pt 'lle ie ve Wabash nové úřadovně 1601
i Farnam ni aneb dopiste si o ně pod
I adresou Ilarrjr XI Moorea
SSm Oea'l Ayeav Caaa li Ooiaba Neb
StetnlkJan Hejtta Fine City Mlnn
Jan Hambavr llne Citr Mlnn
Č X Čechosloran t Olhla Mlnn
Pradaeda Karel Kohn místopředseda J
Leoetka tajemník Karel Svlbovac diet nik
MťetHřka pokladník Víclav 0 1'lnybard
přivodil V Jakel vnitřní stráS F Křií ven
kovni trái V Uarasln ůfev vjbor J ťavek
Čechle c XI v So Omaha Keb
Odbfváachňta každ druh frtk w
olooam bodln veťer vafnl J Kouukfbo Před
aedaJan Rubit tajemník Adolf Zeiulák 20
taiiWi Kuncm- 8 st- j-
(íklo XII Chrudim v Baelne Wis
odbjva své sebtte kaídou třetí sobota v mě
síci t 7 hodin veter ťredaraa Jnw Duse lul
Huserer 8t taj Joa Biehlik llloz Mllwaukea
bl áteuik i L Hya Wit Blb St
físlo XIII česky Ltt Seaforth Red
wood Co Klon
odbývá achSie kablou drahou nedíll v meeicl
ťledaeda Karel Boulek miatopředs Antoa
Serbua tajemník Jaroslav Kovanda Gcetaik
Pr Jarol pokladník Jan Švec
Číklo XIY Ladlmír Klácel
T Haaireu n bj
odbviacbíie kaídon druhou neděli v meafc
1'ředaada Frant Koallk tajemník Váe Kia
uíetnik JM Mendllk Haufea VVIa poklad
nM e si KuiU
Jan Hya XY Hopklns Mínu "
0ib'T i&Jtyí kMu drahou sobotu
r ii L'°u„c'v lr J " Hromad
ko Hopklns Mlnn
Rebmfca ř XVL t Omaha Scb
odbývá sví schisekaíds prvnt íterf v tneaiot
? r'' rreoa joa uoiejs
mlatoořoda J W Hroah aUfnn(U m ájt(l#
Jakub Marel lil p Bo lítb et pokladník
harel Mareí B K eor 6th and Williams
Kt provodil Anton Itvcblf vnitřní strái
Tooiíl Iloíek venkovní elrás Jun Polívka
Jan Folivka A Hnlllíkaj W llroch výbor
maietka
Číslo XTIL vLovrrv Mlnn
°d-w Oravld Jiné arhŘM nvnf maHIII
'ui iirtin Baru ujem Wencel liart-ji
Oíetnik J r Lepenka pokl Fred U Chan
Číslo XYHI Bratři Hevem
llrjwood Wla
ívollll al nliledutícl ířadnlky! předseda Tom
fmlkomiatnprčdS£da Jan Plllertaj Frank
V nlnaur úcot Jan kviAivn ubi ítu
élipek: provodil Fr Marel vnitřní strál Jan
eifuri veuoúi mviíí i'vír řiria dOmum
ae odbývají katdou druhou neděli v niteicl
km vřkjvx -avavU Y IXJLls
! '
Jj pozemkový - -
€an a pojišťující jednatel
2709 již 19 ulice®
Prodává loty v (limu I v Ro n„
ZI '""'J 7 " umany i ve
Brem ptl tenii b nejnlřiich
ám a tech nelepších
vvbotovováuiai abatrakto
Obraťte se důvfcrou n DŽho a
bude vám spravedlivě posl úženo
Železniční pozemky na prodej
V severním Wiscoajsínu Chica
go St Paul Minneapoiis & Oma
ha dráha má na prodej při nízkých
cenách a výhodných podmínkách
platebních as 400000 akru vybra
ných pozemka rolnických Ti
kdoí koupí záhy mohou vybrati
si pozemky při krásných řekách a
jezerech v nichž jest hojnost ryb
a jci poskytují nevyčerpatelný
zdroj vody jak pro rodinu tak i
dobytek
Pozemky po většině jsou zales
něny půda jest úrodnou a snadno
pracovatelncu Chicago Milwau-
kee St Paul Minneapoiis
Duluth Superior Ashland a četná
má prospívající města oa dráze
C St P M & O a na dráhách
ných poskytují dobrých trhf nro
plodiny íarmerské
O bližší podrobnosti piíte na
Geo IV Bell
potem kov komisař Hudaoa STÍ
eb G H McRae
aroa AOPA St PauKsUan