Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, October 22, 1902, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ú
Pokrok Západu
Založen 1871 -Ročník XXXII
OMAHA NEBR TE STŘEDU DNE 22 ŘÍJNA 1902
ČÍSLO 12
Z HMERIKY
Přehled zo Rvétapoi% ~ $ Sr ' Vandami
KRONIKA UDÁLOSTÍ
Krvavá pomst
Ulíže Mound Plcasant Mich
udála se dne 16 října děsná ro
dinná tragedie Archie Woodin
mladý třiadvacetiletý muž zabil
svoji osmnáctiměsíční dcerušku a
zároveřl rodičě avé manželky V
tom okamžiku když také sobě
chtěl prohnati hlavu kulí a učinili
konec svému životu byl dopaden
a v rozčílení způsobil si jen pora
nění na hlavě Woodin spáchal
tyto vraždy ze vzteku Že jeho
manželka podala dne 10 října
žalobu o rozvod
Z rána dne 16 října si přišel
na radnici prohlédnouti rozvodní
žalobu své manželky a odtud ode
bral se přímo do železářského I
obchodu kde si koupil revolver
Na to vsednul na bicycle a jel na
farmu své manželky Zde zastřelil
starého Gullicka ranou do srdce
na to obrátil smrtonosnou zbraB
na matku své manželky která
seděla v houpáku a střelil ji do
hrdla Těžce poraněná stará paní
se zvédla a uprchla do kuchyně
Woodin ji sem následoval a střelil
do ní jeStě třikráte a tam ji usmr
til Čtrnáctiletá dcera manželů
Gulhckovýcb v tom okamžiku
přiběhla z venku a vidouc svoji
matku mrtvou v kuchyni rychle
utíkala k nejbližšímu sousedu a
tam sdělila co Woodin spáchal
Vrah na to prchal na farmu svých
rodičů Asi míli jel po bicyklu
pak ho zahodil do příkopu a běžel
asi míli středem polí konečně si
vypůjčil koně a ním dorazil na
farmu Zde vzal svou malou
dceruíku hrající si na dvoře do
náručí a odnesl ji do prázdné
světoice odkud krátce na' to za
vzněl výstřel který učinil konec
životu děcka Farmerštf dělníci
pbírsjícf jablka vrazili do světni
ce a zabránili sebevraždě Woodi
novt Tento byl vojínem v ku
bánské válce a se svou manželkou
se oženil dne 25 března r 1900
Jsa odvežen do vězení nepromlu
vil aoi jediného slova na omluvu
svého zločinu jedině vyslovil
politování že mu bylo zabráněno
ukončit! také svůj vlastní Život
Woodin se domníval že rodiče
jeho manželky přiměly tuto k
podání žaloby za rozvod a proto
se jim tak hrozným způsobem
pomstil
Marnonstvi Se ma BiYyp!stí
Velikou sensaci způsobilo v La
porte Ind zadání žaloby proti
Lrvingu Shefferovi pro dvojžen
' stvf Dle této žaloby má Sheffer
již dvě živé ženy a právě chystal
se ku svatbě s mladou hezkou
dívkou s níž měl známost asi tři
mísíce Sheffer jest 35 roků stár
a poprvé se oženil r 1897 s
Emmou Lionovou Mladí man
želé žili spolu dva roky a narodily
sc jim dvě děti Na to Sheffer
opustil ívúíí rodinu a odebrai se
doSagioan Mich a tam s oženil
znovu dne t června 1900 1 Daisy
Zentsovou V Saginan žil opět
dva roky a také a touto druhou
manželkou měl dvě dítky Jsa
po krátkých dvou letech nasycen
i této své druhé manželky navrá
til se opět do Laporte Ind ale
zde zůstal jen na krátko a odebral
se do Mathewsa zde učinil si znovu
známost již chtěl zase skončili
třetím sSatkem Leč na Štěstí
mu to bylo překaženo ještě v čas
Soudce Richter vystavil na něho
zatykáč a ierifu v Marion sděleno
telegraficky aby Sbcffera zatknul
což se také stalo a Mormon při
vežen do Laporte nazpět Jeho
manželka číslo 2 přijela ze Sagi
nan aby proti němu svědčila a
mešká jako host u manželky číslo
první
V hrozném podezření
Ve tvrzi McPherson zatčen byl
vojín George Barrus na podnět
policie z Atlanta Ga- poněvadž
nalézá se v podezření že jest to
tožným a Georgem Tsylorem
který v r 1894 zavraždil rodinu
Meeksovu v Sullivan okresu v
Mo Barrus v předběžném výsle
chu se přiznal že okres Sullivan
je jeho domovem a u něho naleze
né podobizny a psaní dokazují že
jest skutečně Georgem Tsylorem
Dle doslecha měl se Barrns svým
soudruhům vojákům přiznati že
Meeksovu rodinu zavraždil a tito
ho prozradili Meeks byl tvíd-
6-
kem ne
bratří Taylou
iiotioůi Jichž se
é dopustili a proto
se ho vraždou chtěli zbavit!
William Taylor byl později chy
cen a popraven kdežto Georg
zmizel a teprvé nyní se dosta
spravedlnosti do rukou
Vyrovnal zpronevěřeni revolverem
V pátek zastřelil William C
Turner v New Yorku Roberta Ha
miltona z Pittsburgu a W J
Mallarda a pak spáchal samovraž
du Turner býval pokladníkem
firmy Climax Botling Co v níž
zmínění dva měli zájem a všichn
tři sešli se aby do pořádku uvedl
zpronevěření se strany Turnéra
Při vyjednávání vznikla prudká
hádka v níž Turner použil zbra
ne zastřelil oba členy strany
protivné a pak sebe
Nechtějí pracovat pro U P
Před několika dny přiveženy
tři parostroje dráhy Union Pacific
do dílen v Missouri Valley la k
opravě Dllovedoucí nařídil děl
níkůra aby je vzali do práce
avšak tito jednoduše nařízení to
odmítli dovozujíce že pro U P-
nepracují a také pracovat nebu
dou Když si dílovedoucfmu ne
podařilo přimčti dělníky k opra
vení parostrojů poslal tyto zpět
aby se vyhnul stávce
Stávka nhiokopĎ
Unie uhlokopů po dlouhém
několikaměsíčním boji a s ní pre
sídent Roosevelt dobyli velkého
vítězství nad uhelnými barony
Tito zdráhali se dlouho přistoupit!
na požadavky uhlokopů aby spor
urovnán byl dohodnutím leč pre
sident Roosevelt oznámil Morga
noví svou vůli že stávka musf
býtí skončena a nekorunovaný
král trustů vida nezbytí přiměl
uhelné barony k povolnosti a tito
přistoupili ná návrh předsedy
Mitcheiia aby spor vyrovnán byl
rozhodnutím zvláštní dohodčí ko
mise lato měla dle návrhu uhel
ných baronů sestávali z pěti členů
avšak Mitchell měl podstatné ná
námitky proti takto složené komi
si a ve zvláštní konferenci odbý
vané vc středu dne 15 října je
také presidentu Rooseveltovi před
ložil Mitcbellovi se jednalo hlavně o
to aby uhlokové byli v komisi
zastoupeni tak aby zájmy unie
byly tam hájeny a chráněny a o
tento spravedlivý požadavek Mit
chellův bylo by sc pomalu roubilo
celé vyjednávání
President Roosevelt v tomto
bodu souhlasil úplně s Mitchelicm
a vlivem svým se také přičinil o
to aby tento požadavek Mitchel
lův byl uhelnými barony přijat a
komise rozmnožena o jednoho
člena kterýž by zastupoval uhfc
kopy Po dlouhém vyjednáváni
docíleno souhlasu mezi oběma
spornými stranami a president
Roosevelt jmenoval hned také do
hodčí komisi o níž se rozepisuje
me ve zvláštním úvodním článku
není tedy třeba se šiřeji o ní
zmifiovati
Poněvadž předseda Miichcll
nemá dle stanov unie práva pro
hlásili stávku za skončenu byl na
pondělí dne 20 října svolán
sjezd havířských jednot do Wil-kesbarre
Co uhlokopové konali své pří
pravy k sjezdu konali majitelé
dolů přípravy k započetí práce v
dolech Dne 17 října rozpustili
všechny tajné policisty a atráže u
dolů jichž bylo vydržováno po
celou stávku 300 mimo 3000
veřejných policistů
Vojsko státní má zůstati ještě
asi dva týdny v poli aby chránilo
neuniové před útoky uniových
uhlokopů
Společnosti mají některé doly
čistý a hotovy ku započetí práce
jiné jsou však zatopeny tak ž to
u některých bude trvati měsíc u
jiných až 4 měsíce nežli se doly
vyčistí a ku práci připraví
Následující počet dolů čistých a
zatopených nalézá se v uhelné
pánvi
Spol Lehigh má 8 čistých a
1 zkažený
" Reading má aV čistých a
9 zatopených
" Lackawapoa 22 čistých
" Delawíro a Hudson 20 či
stých a 10 zatopených
" Ontario 14 čistých
" Krie 1 7 čistých a 3 zkažené
" Lehigh Valley 20 čistých
" Susquehanna 15 čistých a 1
zkažený
" Wilkesbarre má 1 1 Čistých
V celku jest tedy asi 24 dolů
zkažených a následkem toho asi
2500 stávkářů bude muset vyčka
li až tyto doly budoj vyčištěny
V pondělí asi 700 delegátů se
shromáždilo v Nesbittově divadle
ve Wilkesbarre aby rozhodli o
tom má-li stávka býti ukončena
Konvence zahájena byla řečí
předsedy Mitcheiia jenž uvítán
byl jásotem všech přítomných de
legátů Mitchell byl zvolen předsedou
konvence a Wilson její sekretá
řem
O výsledku že konvence pro
hlásí stávku za ukončenou není
pochybnosti
Dohodčí komise bude míti dosti
dlouhou a obtížnou prácí neboť
bude jednat! o následujících poža
davcích uhlokopů:
1 Osmihodinový den pro vše
cky zaměstnance ' ať pracuji
týden na den neb na hodinu
2 Zvýšení mzdy o 20 ze sta
při všech havířích kteří jsou pla
cení od tuny
3 Zavedení ve všech dolech
stejně 2240 liber na tunu uhlí
dobytého ze země
4 Uznání dolovních výborů
při uklizení stesků a sporů
5 Důkladnější ustavení všech
učených řemeslníků zaměstnaných
při dolech
6 Odsouzení jednání dráhy
Delaware a Hudson která snížila
mzdu v dolu Plymouth
7 Zpět dosazení dílovedoucíbo
společnosti Delaware a Hudson
enž byl sesazen neoprávněně
8 Opravení soustavy na smlou
vy a obmczeni dělníků na smlou
vu u jednoho kootraktora na dva
9 Zrušení soustavy černé knihy
Statistikou jest dokázáno že
poslední stávká uhlokopů se lýka
největšího počtu mužů a spůso
bila tu největŠÍ finančnf ztrátu
jak dělníkům tak kapitalistům
postrašila celý národ více než
kterákoli jiná stávka v dějinách
země Stávka zahálena bvla dne
2- května a trvala 135 dní
Uhlokopů a jiných dělníků zba
L t 1 1 - T
ztráta podnikatelů za uhlí obnáše
£453000 Ztráta uhlokopů na
mzdě obnášela 131250000
Ztráta podnikatelů 165750 000
Ztráta obchodníků v osadách
uhlokopů obnášeli (20750
Ztráta zavřením továren —
6(375ooo
Ztráta obchodníků mimo dis
trikt obnáší (15000000
Ztráta dráh (35000000
Výlohy na vojsko v poli —
(850000
Výlohy na policii (1000000
Ztráta železničních dělníků na
mzdě (283000
Vydržování neuniových dělníků
(450000
Ztráta v dolech a n strojích
jest (4000000
Celková škoda spůsobená stáv
kou obnáší (192278000
Konečná zpráva která nás před
vydání listu dochází přináší zvěsť
z Wilkesbarre Pa že včera v
11:30 hod přijala konvence uhlo
kopů nabídku arbitrace s nadše
ním čímž stávka prohlášena za
ukončenou a usnešeno započíti s
pracf zítra ve čtvrtek táno Pii
konvenci přednešeny byly též řeči
v jazyku slováckém polském a
litvínském při nichž vesměs
schvalováno přijetí nabídky Na
žádost jednoho italského zástupce
předoešena nabídka též v řeči
italské Při ukončení koovence s
nadšením zazpívána pisců ''My
Country 'This of Thee" a pak
provoláu třikráte pozdrav Johnu
Michellovi
Zprávy zámořské
Minulý týden slavili ve svém
domě v Clevelandu oddavky pí
Barbora Krejčová a pan Frank
Němeček v českých kruzích do
bře známí našinci Po oddavkách
odjeli novomanželé na kratší sva
tební cestu Po svém návratu
začnou společné hospodářství ve
svém příbytku
í Nešťastnou náhodou utonul
v fece 14 roků starý líh Lavička
syn pekařského mistra Vojtěcha
Lavičky bydlícího v £ 952 záp
18 ulice v Chicagu Pohřben
byl na Národní hřbitov
Minulou středu uložena k po
slednímu odpočinku Marie Prů
chovi v Clevelandu na hřbitov
Kalvárii Zesnulá čítala 90 í
roku stáří Ráno téhož dne do
konala zde též pouť pozemskou
krajanka Kristina Getlardová v
£ 114 Frowbridge
Rakonsko-Ubersko
Čechovi hdteli prý bomby — Před
loha proti opilství — Státní rot
polet — Smiřovat! plány vlády
— Mnolen! se samovrahů
Zápas o nadvládu mezi Čechy
Němci na Moravě vedl v Olomou
ci k pobuřujícím výjevům Byla
totiž odbývána volba předsedy ob
chodní komory olomoucké na
kteréžto místo byl kandidát český
i německý Jistý počet Čechů
házel prý do volební místnosti
bomby což mělo za následek že
byli mnozí z přítomných omámeni
čpavkovými výpary a museli být z
místnosti odnešeni Posléze po
velikých kraválech byl zvolen kan
didát německý
Tuto zprávu přináší podmořské
láno z Vídně a ona pochází tedy z
německého pramene a proto co se
týče těch bomb jistě to nebylo
tak zlé Čechové ještě nemají to
lik kuráže aby házeli bombv —
Rakouská vláda má připravenou
předlohu která se zabývá potírá
ním všech neřestí jmenovitě pak
opilství
Dolní sněmovně říšské rady byl
předložen vládní rozpočet rakou
ko poiovice rise ťfljmy jsou
oanaaouty na 34523b52 a vy
dáni na (345245087
frS 1
uissica raia ma do roku 1904
ustanovili počet vojska jež má
býti povoláno ke službě Dle
předlohy má býti až do té doby
20000 mužů odvedených k záloze
a 4500 od zemské obrany dáno k
řadovému vojsku
Oznámeny byly předlohy Žáda
jící výpůjčku - (7600000 na vý
zbroj nových Haubitzových baterií
na zvýšení výdaje na panovnický
dvůr (80000a
Při předložení rozpočtové před
lohy v říšské radě pravil finanční
ministr Bawerk že následkem
dlouhotrvající skleslosti polního
hospodářství stálého zvýšování
národních výdajů a stálého vydá
vaní penéz na veřeiné práce le
spojeno vyrovnání příjmů s vydá
ním v rozpočtu velikými obtíže
mi a vyžaduje to náležité pozor
nosti parlamentu' —
V konfprnr! odbývané dne 14
října a delegáty německé a české
strany politické v Cechách a na
Moravě předložil ministerský
předseda Dr Koerber delší před
lohu zákonů jež by učinily konec
sporu k vůli jazykové rovnopráv
nosti v řečených zemích
Návrhy učiněné vládou nynější
jsou podobné oněm jež učinila v
roce 1900 a neuspokojovaly r by
ani Němce ani Čechy
Vláda si předsevzala nedat ra-
kouskouherské vyrovnání zdržo
vat otázkou jazykovou Způsob
akým se chúvá uherská oposice
nasvědčuje že nebude vyrovnání
před vánocemi vykonáno
Ve hlavním městě Kakousko-
uherské říše je neobyčejně velký
počet samovražed a samovraŽed
ných pokusů každého roku tak že
sc tím stala Vídeň pověstnou Bě
hem prvních 9 měsíců v letošním
roce skončilo samovraždou 250 a
367 osob se pokusilo o samo-
vraždu se špatným výsledkem
Nčjiiijubími osobami kterým se
znechutil život byli dívka nletá
jinoch 15 lety nejstaršími samo-
vrahv byli kmet 8letý a stařena
SGIcťá
Jan Stapinski z Kroková po
lance do haličského sněmu je na
cestě do Ameriky a přibude za
nedlouho do New Yorku Tam
se zdrží jen krátkou dobu načež
odjede do Chicaga k vůli seznání
poměrů tamnějších Poláků a vyše
třování jakých prostředků bylo
by lze se chopit aby se zabránilo
lákání Poláků ze staré vlasti do
Ameriky Stapinski se zároveS
pokusí přimět americké Poláky k
návratu do staré vlasti
Francie
Bůrítl vůdcové v Pařili
Bůrští generálové Botha De
Wet a Delarey dne 13 října při
jeli do Paříže Senátor Pauliat
bůrský výbor je uvítali na ná
draží _ Na ulicích kterými jeli
generálové k hotelu stály velké
davy lidí a nadšeně je pozdravo
vah Na uvítací řeč Pauiiatova
odpověděl Botha:
"Trpěli jsme velice a museli
srae podepsati mír který je nejen
pro francouzské zásady ale i pro
ás samé těžkou ranou Veškerá
moje naděje spočívá v tom že
bude bčrskému lidu za nedlouho
udělena samospráva neboť složil
hned zbraně když mu byla tato
slíbena a složil přísahu věrnosti
Tolik však lze říci že tato přísaha
nedovolí jiným uvrhnouti bůrský
oárod v prach a bláto po něm
šlapat '
Tato řeč byla přijata hlučným
souhlasem Společnost ku pod
poře Bůrů doručila generálovi
Dewetovi (15000
I NAŠEHO MĚSTA
"Méstské yolby" aneb
"Nclias co tě nepálí" jest
krásny humoristicky o
brázek který jíž v ncdéll
2(i října t r uveden
bude na jevíšté v Soko
lovně Přijďte všichni!
— V pátek je druhý registrační
den Nezapomeňte na to
— Rodina p Jakuba Sinka v
Č 1302 jižní 12 ul oblažena byla
příchodem synáčka Gratulujeme!
— : Včera navštívil naše město
na své cestě z Ohio na západ Hon
James Wilsoo sekretář vládního
odboru zemědělského ve Washing
ton D C
— Omažští uhlíři pochybují že
dostaneme jaké tvrdé uhlí před
novým rokem neboť dříve bude
muset býti potřeba na východě
kryta než na nás dojde
— Mladíci pozorl Cvičicí od
bor Podporujícího Sokola Tyrš
č 1 rozhodl se přijímali žáky do
cvičení každé pondělí a čtvrtek ve
spolkové místnosti J W Hrocha
A F Novák
— Na jižní 13 ulici zatčena
pátek večer Jennie Kaufmanová
někdy též May Clark zvaná poli
cistou Bradym v jehož přítomno
sti projevovala neobyčejnou zna
lost a plynnost používání různých
slov jež nejsou obvyklá u lidí
zdvořilých
- T?ní Julia Garrisonová
choť D L Garrisona místopřeJ
sedy a ředitele firmy Nebraska
Moline Plow Co vyskočila ve
čtvrtek ráno 7 okna třetího poscho
i
qi nemocnice st josepn a pora
nila se tak že za hodinu zemřela
Trpěla chvilkovými záchvaty ší
lenství zaviněného dlouhou ne
mocí
— Georgeovi Weiahagenovi
kterýž nedávno započal stavět! ci
helnou hudovii ni robu 1 i
Leavenwortb ulice v níž hodlá za
riaiu aimu na oeameky bylo po
kračování ve stavbě zakázáno po
něvadž přistavoval část dřevěnou
kteráž nebyla mu povolena
— v sodoiu dostalo se synu
paua Stanislava Letovského mla
dému Stanislavovi vyznamenání
při zkoušce přijímací do Omaba
College of Music and Fine Arts
čímž stal se jedním z patnácti ze
všech sto sedmdesáti pěti zkouše
ných jimž dostane se yučování
hudoé po cely rok zdarma
Mezi soudci a zápisníky
ustanovenými okresním soudcem
pro listopadovou volbu nalézijf se
následovní krajané: První warda
precinkt Josef A Shabata
soudce 3 prec Chas Smrkov-
ský soudce 5 prec Jan Klofát
zápisník 6 prec Karel Štefán
soudce — Druhá warda 2 prec
Josef Michal soudce 4 prec
A T Kleinhampl soudce Chas
E Heřmánek soudce Joe Chle
borád soudce Joseph C Skryja
soudce John Swoboda zápisník
Oldřich Jelen zápisník 5 prec
Charles Steigcr soudce Charles
Stěnička soudce Jos M Rouček
soudce James W Kranda zá
pisník 6 prec Rud Havelka
soudce 7 prec John Mathauser
soudce St B Letovskýzápisník
'11 prec Chas Koutský soudce
— Secmá warda 4 piec Joseph
£adina soudce Jan Krejčí soud
ce
— Včera odpoledne oddáni byli
v příbytku nevěstině na již" 15
ul rev Dobiášem slečna Anna
Svačinová s panem Bartošem
právníkem z Wil ber Novoman
želé ihned s večerním vlakem
odjeli Gratulujeme!
— Letos bude zahájeno večer
ní vyučování jen na dvou veřej
ných Školách našich z nichž
jednou přičiněním našeho školního
rady p £ Čermáka bude škola
Comeniua v české čtvrti druhou
pak škola Lathroop Upozorňu
jeme na výhodu tuto všechny
krajanyjiž snaží vzdělat! se v řeči
anglické doufajíce že jí hojný
počet jich použije Počínaje pří
štím pondělím bude se vyučovali
vždy od 7:30 do 9:30 večer Zaci
z (Jmahy mají vyučování zdarma
soutb -omažští však budou nuceni
platit školné jehož výše není
dosud stanovena f
V sobotu krátce před půl
nocí skonal v Councíl Bluffs náhle
okresní klerk Douglas okresu
P WALTER M0I8E předseda
H V I1AYWABD taj a pokl
"1
)kl A
L
WILLOW SPRINGS
BREWING 00
OMAHA NEBRASKA
vyritlií výtečný leíák z českého chmele ncjlopSfho Ječmene a pověstné
WILLOW BPBINOS VODY
:
NeJlepSÍ a nekiiSonřjSÍ znalci piva tvrdí ie pivo vařené WILLOW
PKIN08 BRKWING CO Jest nejadravejžím a nelepším výrobkem
toho druhu
Zkuste Je a dozníte pak sami le jatc lahodnějšího piva nepili 47m8
tfi &xA ift 1 ift j3i ift rfri fCh At ťft iQí A A A A r
W iÉion: Zapřll s iarei a zapřít Dýni
-I
(I —
City $aWngs Bariky'
Aby usnadnila malé ukládání úspor
City Ssvings Bank v Browu čtverci pro
ptiéuje vkusné pevné ocelové banky
jeř si mtiete vzíti domu Když přihlá
síte se o bank v naSl úfndovnéslozfte je
den dujjw a obdržíte bankovní knížku v
níž dollar připsán jo vám k dobru Jakmi
le se peníze v domácím banku nahromadí
přiLese se tento řas od řasu do nsií tíř
dovny vyprázdní se peníze se spočítají
u vssí přítomnosti a dá se vám za ně pří
slušný kredit ve vaší knížce Tyto malé
obnosy nesou úrok vyrovnaný půlletní
Zavítal li by jeden z našich zástupce do
vašeho domu vezměte si od něho jistě
bank
PATTST1 nejříznéjší
aUXiUWl a nejlepší
PIVO V TRHU
'čepuje žoviální náš hostinský
John Ondráček: v IVrlrodiií &íni
O chutný zákusek není u Johnu nikdy nouze Kromě výtečným st-louiským mal
vazem obslouží vás též výbornými víny a likéry s jemnými doutníky
Navštivte jej a podruhé jinam nepůjdete
llllllimiimHllllllllllllllMIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIUIIIIIIIIIIiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIíIIIIIIII llllllg
Meízflr řízný ležái stále na Cepnf
Výtečná vína jemná likéry =
a vonné doutníky §
O přfzeB krajanů žádá f
Tel L 2727 Anton Linnemann I
TitiiiiiJiiiiiitiiJiiiiiiu tiiiiiiiiiiiiiiiiisiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiitiuiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiR
= in x
zařízený Hostinec
v] utni
Anton Linnemann
roh i 3té aDorcus ul
CHIGAGO
LUMBER
COMPANY
NejvětSí česká
dřevařská ohrada
lá a U P trať
VjĎerta sl svoje vH ůli mí
Mažete si dáti na ně splátku anebtje platiti týdně beze
zvláštních výloh Hodnota všebo zboží zaručena aneb se
peníze vrátí 11
2413 N St
80 Omaha
GOOFREY klenotník
První český hudební závod
Veškeré dechevé a smyčcové nástroje
a všechny příslušnosti k nim
Méíit uro tiicEií a Ur w mw úěě
ČesKé tahací harmoniky ttnnJ&aním
Jednatel firmy: V F Červený a Synové z Hradce
Králové hotovitelů světoznámých hudebních nástrojů
Louis Viták 204 Wabash Ave Chicago 111
Harry C Miller když jel v drožce
domu provdané své dcery paní
Donald Macrae jr -v ř- 809 S-
ave Miller tesil se pevnému zdraví
proto zpráva o náhlém jeho
skonu překvapila každého kdo
jej znal Miller byl 58 roků stár a
tčŠil se všeobecné vážnosti Tčlcs-
né pozůstatky zesnulého převeze
ny byly do obydlí jeho v Omaze
291 1 Woolworth ave Pohřeb
odbýván byl včera odpoledne po
spůsobu katolickém z domu smut
ku "na hřbitov Fairview v Council
Bluffs
— Již příští sobotu 25 října
uspořádá Podporující Sokol Tyrš
č I skvčlou soukromou zábavu
na oslavu 1 kletého svého trvání
est to sice zábava jenpro zvané
avšak účastenství bývá při ní
obrovské Získalť si zdárně zkvé
tající spolek tento za dobu svého
trvání velký počet upřímných přá
tel a počet tenta stále vzrůstá
Žádný pak z pozvaných těchto
přátel nedá si ujiti příležitost aby
se v kruhu bodrých veselých a
rozšafných Tyršáků alespoň jed
nou za rok řádně nepobavil Na
hledanou!
— - Pan Charles Vránek vyzvedl
si včera povolení k sBatku ae slč
Annie Veselou lak viděti české
Batky jsou nyní na denním po
řádku Gratuluiem! 1
— Včera dopoledne uložen k
trvalému odpočinku na katolický
hřbitov v South Omaze 49 roků
starý krajan Ondřej Hynek jenž
raněn byv min čtvrtek kolem 10
hod dopol mrtvicí v neděli o 4
hod odp- dokonal Hynek praco
val v poslední době ve zdejších
tavírnách a bydlel na již 15 ul
Zanechává po sobě manželku a
tři dítky Pohřeb vzorně vypravil
český pohrobník p Janda
— Včera dopoledne po dlouho
trvající nemoci opustila na vždy
milovanou rodinu svou paní Kran
dová na William mezi 13 a 14
ul bydlící Pohřeb zesnulé krajan
ky odbýván bude zítra ve čtvrtek
Zprávy osobni
Včera byli jsme nemálo potě
šeni návštěvou p Louise Cbládka
z Tyndall S D kterýž přijel do
Omahy za obchodními záležitost
mi Jak se dovídáme p Chládek
nominován byl na lístku strany de
mokratické státním pokladníkem
pro S- D Doufáme že krajané
dakotští budou bez ohledu na
smýšlení politické o zvolení pana
Cbládka se zasazovat neboť on
cti té zaslouží Čest ta bude ctí
i pro nás všechny neboť úřadu
podobného dosud žádnému z kra
janů se nedostalo
'i'
i~'
1
F j-J-
K r
L"
k
ť -
c
f -v
I
' -
i
v
I