Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, October 08, 1902, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Mexický Tracy
Mařucllo Catreros ohrožuje celou
dolní část Callfornle
cit ttfrehlým trestancem který nbii
tvéh$ soudci a erganisovel
bandu xrahň
Obyvatelstvo dolní řásti Cíli
fornie se cbčje v přítomné době
hrQzou přej bando" lupičů a
vrahů která tam bohopustě řídí
Za posledních iest tnřsícu přepa
deni a vraždy jsou v této části
Californie skoro denní události a
Maugello Cabreros jest tam skoro
neobmezeným pánům' se svojí lu
pičskou bandou čítající 20 Členi
V poslední dobi: bylo zastavenu
všechno cestování v doetavníkách
mezi Ensenadou a Tiajuanou
poněvadž tato banda každý do
stavník tam přepadla
Maguello Cabreros stojící v
íele této bandy jest lupičem ne
jen odvážným ale i ukrutným a
lidský život neznamená proti ni
čeho Před šesti měsíci iavraždil
soudce Ramona Appleglase a sice
z pomsty že hotentJ odsoudil do
včzení na 6 roku pro krádež koní
Lupič hned po svém odsouzení
prohlásil že se dostane z vězení a
soudce zabije a také dodržel své
slovo Za tři měsíce po svém
odsouzení vylámal se z vězen! a
zmizel Marné bylo po ním
všechno pátrání a po celé tři mě
sice nikdo ho nespatřil
Cabreros celou tu dobu číhal
na příležitost aby spáchal svoji
siíbenou pomstu na soudci a ko
nečnž se tru to 'také podařilo
ObCť své pomsty přepadnul v
Ryerson Canyonu když se soudce
se svým sekretářem ubfral do
sousedního okresu Maguello za
vezl pak oba muže do Seurces
Canyonu kde je ukrutným způso
bem zmučil horším ještě způso
bem nežli Apačové-
Nejdříve jim uřezal jich uši
nosy a prsty a pak je přibil ke
dvíma stromům a zde je zanechal
aby bídné ve svých bolestech za
hynuli Za deset dní po tom nalezeny
byly mrtvoly těchto nešťastníků 1
kteří bolestí a hladem okousali
-elou kůru stromů k nimž byli
přibiti -
Od té doby Maguello spáchal
tolik zločinů že obyvatelstvo v
oněch krajích již při vyslovení
jebo jména se chvěje Každý
nový zločin tohoto bandity jest
hrůzněji! předešlého Poslední
dostavník který vykonal cestu
mezi Knsenadou a Tiajuatjemmu
el být doprovázen vojskem aby
Maguello se svojí bandou ho ne
líepadnul V těchto Šesti měr'
'h spáchal Maguello se svými
jdruhy více neřji třicet vražd a
ta osadníků bylo jím oloupeno
o-? en o své peníze a skvosty ala
: 1 dobytek ovce a koně a co
bandité nemohou potřebovat! to
klidně zabijí někde na cestě a ne
chají to ležeti ' ~ í
Nedávno John Westrasn Švéd
'-aměstnaný na Qnadalupe renči
náležející Johnu IX Nortonovi z
Detroitu byl beze vší příčiny
zohsfta a zavražděn Maguellerc
který vždy dává podnít své bandS
aby se řídila jeho krvelačným be
stialuím příkiádem
50 této vraždě stala ae' Ma
dina sestávající z otge matky a
čtyřech dílek Jejich chatrč byla
spálená a mrtvoly zavražděných
obětí vhozeny3 byly do veřejná
studně aby zde otrávily vodu
Maguello jest pravým lidským
ďáblem" který se pase "na zoufa
lém utrpení nešťastníků padnuv
ších mu do rukou On zná dů
kladně celou divokou krajinu v
níž se svou bandou řádí a proto
ho nelze tak snadno polapiti
zvelebovat! a zakládají se tam ve
liké dobytkářské reače a bandité
zde nalézají mnoho kořisti
Dle nejposlednčjšícb zpráv na
lézá se Maguello nyní v Qnadalupe
distriktu a jest tak odvážným že
napsal poselství k mexické vládě
aby ho přišla chytit -může li
Hráin3 niagarských vodopádí
Zachránil jii fit HJt z jich peřeji
Za svou odvahu oimřnžn kongresem
zlateu meáal!l
551 lékaře — Jsou' doby kdy
upotřebení lékařského nože jest
zapotřebí k zachránění lidského
života ale v devíti případech z
desíti přirozenost podporována-li
patřičným lékem přivodí vyléčení
svým vlastním dobrým způsobem
Miss Barbora Tungviková z Vang
Sevv Dak' byla cbStí nože léka
řova třikrát následkem náderu
bez úspěchu Praví děkuji Bohu
za Dra Petra Iloboko které mne
7y!éČilo Necí to Žádným lékem
lékárnickým Prodává se lidem
přímo Adresa: l)r Peter Fahr
ney 112-114 So Hoyne Ave
Chicago 111
KUBÁT
Plidrnoi Barker Block roh IJ
' Faritam Clilo pakcefS
Nyní když se jedni o tom aby
u niagarských vodopádů zřízena
byla záchranná stanici' tu obyva
telé usídlení kolem vodopádů krčí
rameny a praví: "Záchranná sta
nice bez Torna Coaroe nebude
ničím'1 - '
A kdo jest Tem Conroy jehož
mají všichni obyvatelé v takové
vážnosti a úctč?
jest to Člověk obr který zcela
chladnokrevně dovede sevrhnouti
do šumících peřejí vodopádů pakli
se jedná o zachránění lidského
života
Až doposud zachránil Conroy z
těchto dravých vodopádů 5 lidí
Jen pět? Snad řtkae mnohý čte
nář: "Vždyť jsem četl o zachrán
cích z nichž jeden zachránil :3 a
druhý 35 lidských životů z různých
proudů
Leč tito zachráncové nemuseli
zápasiti s tak dravými vodami
jaké má Niagara Jest to veliký
rozdíl vrhnoutt se do těchto hlu
čících šumících proudů a jeden
lidský život zachráněný z Niagary
znamená tolik jako 10 zachráně
ných z jiných vod'
Conroy jest irskího původu a
příroda obdařila r o obrovskou
postavou a zároveS bázně nezna
jícím duchem a kdo pohlédne do
jeho upřímné tvále ten vidí v něm
ihned Že Conrjy jest hrdina kte
rý koná svou lidskou povinnost v
každé době a bez rozmýšlení Za
městoáním jest průvodcem ni
agarských vodopádů a výletníci
kteří se clití podívati do jeskyně
větrů která nalézá se zrovna pod
vodopádem a k níž cesta jest na
nejvýš obtížná a nebezpečná ti
všichni vyhledávají jedině služeb
Torna Conroye poněvadž každý
ho zná dle pověsti a ví že mu
může důvěřovati
Jednoho dne když vedl jednu
takovou malou společnost výletní
ků po úzké stezce přes hučící
proudy vody a černé útesy skalní
tu pojednou zavzněl zoufalý výkřik
z několika set úst:
"Muž spadnul do peřejí!''
Conroy okamžitě nato vyběhnul
po schodech nahoru a spěchal k
břehu V peřejích nedaleko vo
dopádů nalézal se jakýsi starý
muž jenž zachytil se při pádu do
rody skalního výběžku a?: dvě
stopy velkého a zde se hleděl
udržeti nad vodon
Celý "Kozí ostrůvek" a "Třetí
sestra" pokryty byly davy křičící
ho lidu ukazujícího na ubohého
starce Mnohé ženy při pohledu
na něj plakaly a modlily ee Muž
spadeuvíí do vody byl natěrač
McCullough který pracoval na
mostě vedoucím z ostrúvka Druhé
oá ostrůvek Třetí sestry" dostal
závrať a spadnul do Niagary a
proud ho divokou rycliiostí nesl
do neodvratné zkázy V tom
Šťastnou milosrdnou náhodou za
chytil se onoho výběžku a držel
se ho zoufala - Byl to pohled
skutečaS k pláči Pouze štdá
hlava starcova vyčnívala nad hla
dinu vodní celá tělo bylo po
nořeno pod vodou Kdyby síly
byly nešťastníka opustily tu za
několik vteřin byl by se stal obětí
bouřícího vodepádu
Conroy se nerozmýšlel "Kde
je provaz?" zvolal Okamžitě'mu
byl podán provaz několik set stop
uíOuliý " Cuiiiúy I ho rychle ovi
nul kolem jedné své mocné paže
na to rychle se pustil na První
sesterský ostrov a pak se vrhnul
do peřejí 1
Lidé sa ostrovech a na březích
shromáždění vzkřikli udivením
nad odvahou Conroyovou na to
nastalo hluboké tiebo Jen vodo
pád bouřil a hučel
' Conroy mocnými rozmachy
svých paží si razil cestu peřejemi
často byl stržen proudem ale zase
namířil k vetchému starci jehož
bílá hlava vyčnívala nad hladinou
vodní
Konečně se k nčmu dostal Lidé
na břebu jásali Conroy uvázal
natěrače na provaz a nyní ee pu
stil s ním opět na zpáteční cestu
proti proudu a po nějaké době oba
vytaženi byli na břeh Ženy jež
byly svědkyněmi tohoto Conroy
ova hrdinství plakaly opět ale ra
dostí a muži se tlačili kolem za
chránce' aby mu-' mohli potřásti
mohutnou jeho pravií
Tom Conrcy- pak po nějaké
cbvíii se opět odebral k Biddie
sjhodům aby novou společnost
výletníků doprovodil k větrné je
skyni Za'nedlouho na to jedné mě
síční noci se rozlehnul opět mě
stečkem pokřik: "Kdosi spadnul
do Niagary!''
Conroyještě necpal a sotva za
slechnul tento pokřik tu vzal si
železnou bil a tou se pustil do
peřejí aby zde vyhledal nešťastní
ka který spadnul do řeky Šťast
ně ho také nalezl držícího se skal
ního výběžku nad Kozím oMrů v-lit-ni
viiv ba na fála pustil e
t tiím zase ?pět a donesl ho šťast
ně na břeh Od té doby zachrá
nil podobným ' způsobem ještě tři
lidi
Jednou z nejdrmatičtějších je
ho záchran byla 'ona pátera Mo
nohana katolického kněe To se
udsilo v mí-itech zrovna pod ame
rickýnr vodopádem Poblíže těch
to nalézá so místo kde se plavci
velice rádi koupají Také páter
Monohan byl tímto místem přilá
kán a nemoha odolati pokušení
šel se tam vykoupat Conroy
který pátera Monohana doprová
zel varoval tohoto aby se ne
spouštěl dále nežli k jistému bodu
ltč Monohan se spustil dále a po
čal se topiti
Conroy skočil bez váhání za
ním 9 zachytil ho právě v tom
okamžiku když se po třetí pono
řoval pod hladinu vodní
"Nedbejte na mne Tom" pro
sil kněz zschrásce "nechte mne
mému osudu aneb zahynete se
m oi1'
- Leč Conroy nedbal na tato slo
va šlechetného kněze ale zvednuv
ho na svá bedra proplul s ním
strašlivě prudkým proudem a oba
byli zachráněni právě v tom oka
mžiku když Conroye skoro opou
štěly síly ' :
Když Conroy o tomto svém za
chránění kněze vypravoval tu do-
iuíil "Myslím že jsem počal ztrá
celi již své smysle nežli jsem se
dostal ke břehu protože sem
držel jednu z mých bot v ruce aniž
bych to byl věděl a také nevím
jak se mi do ruky dostala"
"A 'nemáte strach když se
vrháte do peřejí?" byla tomuto
niagarskému hrdinovi kdysi polo
žena otázka
"Já nevím co je to strach" od
povídal obr s úsměvem
"A ten divoký proud vody nemá
pro vás Žádnou hrůzu?"
"Ani tu nejmenší Já již od
dětství byl jsem k této vodě váben
a často jako chlapec pomocí bidla
jsem ' se brodil od ostrůvka k
ostrůvku a tak jsem se seznámil s
celou řekou a dnes je mi to zába
vou mohu-li z peřejí někoho zachránili"
"Kdysi"' povídal ve vzpomín
kách svých Conroy "chtěl se in
ženýr Simons přesvědčili zdali by
bylo možno vystavili most od jed
noho ostrůvku ke druhému a sice
pod papírnou a tázal se mne jak
by to učinil Buďte- na břjshu
zítra o Čtvrté hodině odpolední a
já vás dopravím od ostrůvku k
osirůvku''
"Ale jat ?' tázal se inženýr
překvapeně '
"Na svých zádech a také jsem
dostál slovu" dokončil skromně
Conroy vzpomínaje bez vcEkeré
pýchy w čin ku kterému by se
sotva z milionu jeden odvážil za
milion dollarů
:
:í Z PŘÁTELSKÝCH KRUHŮ H
-VINING la 28 zálí — Red
1 Pok Záp''! Byl jsem toho mí
nění žs st přijedu podívat na vás
a na tu vaši slavnost kteréž bych
se byl velice rád Zúčastnil Než
sešlo z toho Po celý týden u nás
pršelo a to mne velmi mrzelo ne
boť mi šeredné počasí zabránilo
vidět po čase opět něco nového
D:ie9 co toto píši je hezky Obilí
tu také moc vzrostlo Koma do
!! dv jmHiai mrazy 3 již sta
ré neboť byly Šedivé V mlácení
se pokračuje Na zdarl Váš
Josef Koníček
DAVID CITY Neb — Red
"Pok Záp" i Dnes jest zima a
i 1 m — m
zbývá skutečně nic jiného než
ab topil a seděl u kamen A tu
mu tak často přijde leccos na mysl
zvláště když se nalézá v uzavřeaC
světnici Mně na příklad přišla
na mysl káva ta milá a oblíbená
a' zároveň i nenáviděná a odsuzo
vaná káva
Nevím opravdu co bych měla o
tom líci neboť nechci přiznávám
se upřímně býti při té ani při oné
straně a proto spokojím se pouze
tím co o tom vím z vlastní své
zkušenosti- Byla jsem ještě malé
divče když jsem slýchala pře
často: "Jest nám řpatně po pití
pojďme na černá "kafe"!'' Aneb:
"loma jest zle od žaludku dejte
mu čeřiiou kávu'V "Ten zvracel
dejte mu trochu černé kávy bude
mu dobře" ' Tak a podobně sly
šela jsem mluvit o kávě V naší
staré vlasti jsme uvařili kávu a
dali do ní pouze }tú mléko neboť
smetany nebylo každý si do ní
nakrájel hodný krajíc chleba na
jedl se také bez másla šel kopat
neb mlátit a byl silný a sytý dost
tí do poledne A nikdo po ní
atbtonal ani nebyl nervosní ani
ho nerozčilovala ani nerozpalo
vala a nikomu vůbec ani nena
padlo Že by káva mohla mít i na
něj nějaký zlý účinek Ale teď
ten mladý lid?! Toho bolí t kávy
hlava on n má třesení v těle tíu-
tí se nesmírně polí a čtvrtý jest
hlaucv Takové a podobné úsud
ky slýcháme od naši mládeže Tak
jeden káru odsuzuje druhý ji zase
vychvaluje Ano i lékaři nejsou
O kávě jednoho smýšleni: jedni ji
zakazují jiní opii odporučují
Jitý lékař na př mi řekl: "Když
ti káva chutoá pranic ti neublíží
jez jí co chceš" Též i v mnohé
lékařské kuize se káva nejen ne
odsuzuje nýbrž spíše odporučuje
v mnohých nemocech i
Podle mého rozumu neměl by se
žádný zdravý člověk obáván jisti
kávu neboť mu káva nic neudělá
Mnohý jí nepije a není zdráv
Kdyby ji pil tu by jí snad mohl dá
vat vinu Dobrá káva jest zdravá
ať jest černá nebo se smetanou
Kdo chce sára poznali a posoudili
účinek její nechť jej zkoumá sám
na sobě a ať nevěří :o mu někdo
jiný namluví Kdo je sláb ať jí
zaie jen kávu slabou a ať dá st do
ní více mléka a pak nebude mu
škodit Kdo jest ale silný a zdra
vý ten si zajisté pochutná na
dobré a silné kávě znamenitě a
nic mu po ní nebude
Když bolí hlava od žaludku
jakmile vypijeme koflík silné
dobré kávy ovšem že černé pře
stane nás v patnácti minutách hla
va bolet Já jsem to zkusila ' v
dřívějších letech sama když jsem
mívala velké bolení hlavy Je-li
nám zle aneb ca vrhnutí debrá
černá' káva poslouží nám zname
nitě Často i tlučení srdce má po
požití kávy přestat Mnohý lékař
v podobném případu pití kávy
předpisuje a sama četla jsem to
na mnohých místech v kniza lé
kařské Jinak ale pro najedení
jest lepší a sytější káva bílá se
smetanou černá káva tráví a co
jest hořké a tráví to jest snad i
zdravé Zvláště pak zde kde sc
jí silnější strava jest koflík dnbré
kávy prospěšný Znám mnohé
rodiny jež pijí kávu místo vody a
členové její jsou silní zdraví a
červení lidé- 1
í Já opravdu nevím jak bych bez
kávy vydržela Byla bych a i
jako ten hořlák bez tabáku Ráno
jest mé první koflík čerstvé čerré
kávy načež asi za hodinu mám
znamenitou chuť k snídani Kávu
tu piji nejraději venku na lavičce
což jest mi nejmilejším skrz celé
léto Proto nanejvýš mrzutým
jest pro mne když jest zima a já
musím zamilovanou svou pochout
ku pít v uzavřené světnici Nevím
jak kdo jiný o tom soudí ale já v
pití kávy nevidím nic zlého spíše
něco dobrého a proto budeme piti
kávu dál Na zdarl
Františka Otoupaiíková
PISHELVILLT-V Neb 29
září — Hed "Pok Záp"! Chápu
se péra abych osvŽJil mysl svou
a vylíčil některé dojmy z osvěžení
toho povstalé Není to vždy že
se chápu péra z pouhého jen ne
rozmyslu ač se také někdy tak
stane častěji stává se to z pohnu
tek vnitřních pobádajících mne
abych znázornil hějaké thema
užitečné pro dobro a všeobecné
povznesení našeho lidu Tři jsou
spůsoby jimiž lze toho docíati a
sice mluvou písmem a osobním
jednáním Nepopiratelným jest
ale faktem že ne každý člověk
může všemi třemi způsoby stejně
zdárně pracovati k docílení zamý
šleného účele Jeden dodělá st
větších úspěchů nluvou jiný
písmem a jiný obět osobním jed
náním Proto by bylo nanejvýš
nespravedlivo aby pokládán byl
za špatného Člov£kkterýž vážným
a hlubokým jsa myslitelem utvo
řený a-ustálený úsudek svůj proje
ví písmem tak neobratně že by
nemyslícími čtenáři poctivý úmysl
jenu a v6u=bcu4 DuaiiA UiUiiiy uyu
brány v pochybnost Stává se
někdy že si člověk myslí že úsud
ky jeho jsou dobré a zdravé ale
když objeví se pak vše černé ca
bílém tu čaíto by si přál pisatel
aby níkdy nebyl řádky ty psal
Než již jest pozdě a myšlénka
uvedena jednou ve skutek' nedá
se již odčiniti Pokud se týče
osobního jednání tu pozorování
činnosti a působnosti jedince ob
mezeno jest pouze na ' nejbližší
sousedství Člověka pak nelze
oprávněně posuzovat! dle jednáni
jeho leč když cháme povahu jeho
i Vlastnosti obstojně odsuzovat!
pak nesmíme nikoho' pokud ne
nepřesvědčíme že jednáni jeho
jest nezásadní Něž bohužel mno
zí lidé tvoří úsudek svůj o jednáni
jiných příliš rychle a tím uvádějí
sebe i bližní švédo vážného ne
bezpečí kdežto jiní opět dají se
uchvátili náhlým hněvem a v za
slepenosti své poštíváoím jiných
snaží se zoeucthi jméaa i dobrou
pověsť toho na nějž zanevřeli
Některý Člověk skrývá ovšem pra
vou povahu tvou pod rouškou jed
nánf avžak barva jeho pravá ne
zastíněná objeví se po nějakém
Čase y pravém "tvčtle Čas jest
nejlepším naším soudcem"
' Já ve svých dopisech hodlám
vž ly podati věrný a pravdivý po
lila toho co Ee skutečně stalo a
někdy u-iaírti krátkou poznámku
směřující k cíli předem vytknuté
mu Nestalo se ještě za mého
dopisování abych události pře
kroutil j ž t o se snažím všemožně
abych čtenářům poskytl Čtení zá
bavné a poučné " Jestli jiem toho
docílil o tom neeliť toehudue ve
řejnost -fcama A urazil-li jsem
snad někoho' nevědomě v někte
rém dopisu mém aneb bezúmyslně
nějak mu ublížil prosím za laska
vá prominutí přehmatu toho neb
všichni lidé jsou smrtelní Jestiť
heslem mým: "Lásku pro všechny
hněv pro nikoho!'? Nepřeji si
zkázy neb Škody a-ni jediného člo
věka neboť vždy zřím v pít d na
ony massy lidu obývrjícfch tuto
rozsáhlou a bohatou zemi a nej
větším přáním mým jest aby milý
lid ten mohl v čase budoucím žiti
šťastně a spokojeně A lidstvo
veškeré může se dočkati šťastné
budoucnosti jen tehdy když bude
míti za vůdce své tieohroíc-né
svobodné myslitele ktelíž ovládá
ni jsou zásadami ' lidumiliými
poctivými
Počasí jest u ná3 pořál vlhké
Prši každý druhý den a tak farmě
ři nemají toho uděláno mnoho ku
předu S mlácením obilí se stále
odkládalo až prý sc dá "na čas"
ala "na čas" se nedalo a tak sc
nyní bude mlátit "any way"
Stohy jsou hodně zamoklé Co
jsem prorokoval o korně stalo se
Přišel "Jack Frost" a pěkně kor
nu spálil Na celkovou úrodu
nebude to míti pUliš zlý účinek
ač sr pozdější koma jež byla ještě
"v nilécpVhcině scvrkne Ranná
korná bude : dobrá Následkem
stálých dešťů zatéká již korně za
kabát a některé klasy - počínají
hniti Aby se tak stalo aby kor
na nemohouc pro stálé deště
uschnout shnila na stonkul
: Řád Sladkovský č 8 #ZČBJ
oslavil svato václavské posvícení
skvělou zábavou jež započala od
poledne a potrvala až do rána
Tancemílovuá mládež ! jakož i
starší a usedlejší členové řádu ba
viii se výborně a od počátku až
do konce panovalo všeobecné ve
selí Pěkná taneční podlaha a
bodrá a veselá mysl jsou předními
Činiteli v podobném případu Ji
sám a se mnou mnozí jiní těSfme
se na podobnou zábavu S po
zdravém J F Krevčík
Zóclltrnf V t""' vylííenv Záchvty
tli -lt Vit ty nrvunoiit rrnf1 po JíMiíí
rtnnním užívaol l)r Kilo'si Oroivt Nwve
íNijMtr AaimwsH! yroiáw inntv na r'on-
u (UdrAiio JI wliiruiH Itrlt kil do Ltd
SI Ar h rit l')illadih! I
li HP Tli' MATÉJ JÍLEK I Itoijvn u
viuriiflia do!ir nerMt udí Ihned Jiu
umu "Pofrrok apnmi ' UmHlia on ickv
UOLI-NÍ HLAVY ZÁVRATĚ
alln immcl mliiC-n bT)t Lref-
1 stu ilabým xrttkcra Neuiolnn-li vám t
"? u rfMt dolili! f'ti an U ujujrujf-ta II f
A tfmlnnte i6)M Ikwtliví in ofl U
M mmiíui iiHíiru uptiki-m Tí io- f
i rxní viii ůpnt i'lnrui lxi&cj motnu K
1 ufluitl IptMixnG 46 "
i II J PENFOLD CO
L HOS Farnura ulice Oumliu t
Tomáš Dopita
tlutoí
l-'4Jižní4 11I Omítka
OUlonží kaJJčlirt ochot ně )'teí-
Sími TÍnjr a jeiunýiui tluutidky T
Chutný tikustk vidy po ruce T
Podporujte krajana! t
v
11 ecaraerczasr
Vf I
iiasne nusi trijaioa po
travo nálelití ctrávlti
oiá-li týtl zírávo Kb
řádnému stráven! po
travy nejlépe tetniue
Severova'
I ŽALUDEČNÍ IIGÍiKA J
1
V'k příjetno chuti a výrra(hn
ar-iuka n Vílmzťni V iu(i íly
cUbU k Ji'lla svřžwiti V i i
mysli Ziďmňuje Tznik re
jnoci řinl )bóei!riíml
}í lBt~npm vlí-vi norý £'-
-
Předplácejte na "Po
krok Západiť' ponze $100
ročué
CESKÝCK_SPOLKŮ
OMAHA
íttí lMUtkj ě 1 ZtlU
oj tve piorldpln tchtie kMdou ítrrtro
BBilClv mřu-l o 1 h udp T tmi p VliMákk
nu 13 Wlllliim ul FriU lan Kualckf ul
i V Mi'k uint) Ki H rU ífet V A ťuubr
il 1(17 Wlllnmnl polilKr Hub
IMe Jun Iíiik ( 5 iijtii A 1'ytlila
oilhf lvechftí Tly prni iftl nlFodq
mCtcI T í ticxllii voíor to ipolkov oilstncuU
r SoUolornř Krdnk Jdcn Vřllnl KuneWl
'[k ivii # IMh tr Krotí 81 mu K k H i
11')X L'iivonworth 81 Václ ťllbj-l M oř F
810 lllckurjrSl
Til Jod Sokol v Omaba -
ortbíri Tprmldclné ulitili- Itnirina dnihou
(tlii irlnl vřfnr v ítií Diintnootl 213
4o ííth Rl Jotinr Mik tajemník
Ft 8 KemlU 14 1 i Ilth 8t dřítnU Vífll
H ili i oor Cťnur £! pakUUuík Jut
loí'a} "
ťoilp Sokol Tjrí ř 1
aůhfrl trů trhtire drvkrt rnífiiřiií kMnl)
I netlill % poh lóli r ini-filcl ilnl Mnítoví
0skinjíi(i rhůw odbT 1 nc-dill ▼ říjnu
prilictn! icliíir 1 ntídill t duhou k čtvrtletní
lednu Brynu PhMliods John ťhloborád
mf -ttMjjltíWíiii r Bvojtek tni Anr4n Novák
latklSii Uth ríl„ iif"líi!k JiiH-f Kaíur ITMHo
ISii ul punulutk VJ Kunci I '1(1 So II ťtr
vý bor liiujtk w n 3 rnky JwNmcc VJDu
M-inl inl Hrádi a Allwrt Kllilprapnri-Anlk
A li In KKípur výji pr J liouiínr dumr-c Jo
lťl náíelmk Ant Vulik rjp náí Sloior
Rnkuek úttup do í N II ípolko Joteí
Kalpitr -
Tábor Colooilins l 63 ROTT -jfVtví
rl:e k?l(S 1 nMřlea 8 uter v
mírI-t v líril u Jo KlepíMky nm !S WIIH
um ulici Vol kiiiul Jun Krnui mmto
kuusul Jan N:ii-tek poklulmk ťrank i
ínnln Uth Kil Wlllliinn klork Karrl Ati
mrk lila "o Uili Htrpr&V(idlJ J Kolál
vnitřní Mrtie Vícbiv v)vhJ TenUnvnj
IráJi-e r'runk VMvodavfUir majetku ťrunk
Svuuoda a A Rliíl
Tábor Srl:rik3 Ž Í771 MWA
oIriíví tri pravidelní scfaGie ksídoo prvou i
tfoll atliidu v okuicI T (wra liodln vefer
v s!n' paus Jana Hroch Velicí konnul MalfJ
Votava návodfii ha Sknllnnt baaWf Jonrř
Vojiálka kli-rx John HrAida 2:C1 JSth St
-irůvodii Chaa lmrkoKk)ř rnltlni atrai V
Ooll vockovni ilráí Jun 1'efek
Sbor Vlttsílslnra í 2í JČD
xlbvi kaMou í no!(!l v mdinl fo-
kolovn o Ti hod odp Vysloužilí předsed
kyně JnMflua Viile#enKR iiN-dscdkynť llarle
UoulrkJ nam'iitka Mano IVi-háíová taji-r-nlc
Marie Mictialivá: 0'enilee Marie Ba-roi-hovA
uoklhfluirr Jiflia Machova Oij
rvrkynS Fraollřkn Prchalovi vyhoř ruajetkn
Vlkmrle Nováčkova M Kapková JMIlostina
llurefová
Sbor Htřzda Soré Vohj i 80 JÍT
lábfvi sraschfiEC každou 3 ndéll T ntíaicl rt
í bod odp v kiitl Wetiově l'Ktdkyn6 Kat
ř?onk l So IHth Ktr ířetnlce KmlllBChl
lMr4d IM' Vl:llanpuklarlili-e Mane Vanirit
U6 Wllllaim tJuinlce Vllb llartoi UM
Su iatbu
1'oilp sbor Sokoiek Tjr5 cl
oJbfví tvi tcbiie jednou misířnC a sice
kai-Jini druhou cedfll r ainl Mewoví Píed
cikyp-i Jcseí!M Kast! tn!rtnpřu:!scdkyu!
Antia Bílek tajemnice Antonie HroJkal
U1 in íUlh fi i:t Hiiitnlra Maria liilek U
a Otarloa 6t Ooiaha pokladnice Anežka
Koutak výbor majetku Františka fitípín
Anna Hnf Inaúíetnl výbor Mary Vaui-k
Karle Matítka itncnHr -ií Marie fcíba :
Talmr flyita iii uii K S A -
dhíví -Hkůíi i r ni uo10l piřnk-1 v oWo
k: ítií řf-iiHedka Mary H'nk:-l míito
(ifvlwlka -Aluiiie 8'uHek Uijein Kat-r'n
'iHhovikA K)K fidnlc ťrantiHa I-fwk
kincltHa r'ťnt:v ťouini ttiarťaika Alane
PFi'ylovíviíilf( iřtra nrtMra llrulívnk
-trií 1'ora Ticlř výbor majnlko Marie
itri'la Anna lrázda Joaíe Stejskal apolk
iiíkař lcinl hvolKuta Mary Houkal rystan
kyne doaledu Pavla Hanulla uiimovyil
Húi ťulmiivé Dřevo t 7 Kruh HK-vuřck
Odlif vi sve uchílze Mitfůi poslední pniidřlí r
triKk-i v míutnrihtl p Latinem na Vié a ii ul
Barlxíra Kaček daV'ina uorucolce Anna
kono mÍHt-ipřeriaPiiiíB: Kaijn Vwasek taj
MT8oil at: Marie Vomiřka rxikHutnlce
Antiu Vluebpravďl£iKaile Voiiii''kavť:ft!(y
ué Kram-li llftrtr vntrní atraH Anna II jAv
k't venkovní striA Magdalena 1'lvurlka Ag
Havlík Auui SjbCílavekí vjfíjor majetku
Jediný čoský©-
0 závod olovnícký strojnicky
a zámečnický v Omú
: I TlUl~ '' '
LEO BAEOCH
Ti-li loti li-Hk
Znv&ilcnf vik!v ti'i mi kauillcc pro
vádí SC ÍCTBŽ !n!fe ' tíSlf
Státní Jednati-Mri liro JedlnS oTťlřv
oó ťlřTefaiiiUe plnit pumpy
Dr CV liosewaíer
ČESKÝ LÉKAŘ
Úřadovna: a "Bee Bnlldlngf"
Od 11 do 13 dopol
Ctadnl hodiny: (MJdot i
OIjdoOf oa"
V nedCIi od 18 do U dopol
M T nMorní 604-Tcl vyta 1217
f " Tsyái:— ciio iíii Jonca siíco
Tel oíyllí 879— Tel IffafloTBy §51
aLoiiis Svoboda
'ČESKÝ LÉKAŘ
Úřadovna l 301 Paxton Block
na robo 18 a Ftiroam ul
CfeduS bodlny od II do I bodlo dopoledne
od Z do 4 " txj polévce
Veíer od do 8 t ohydli ř W Wlliíann ul
Poslouží ochotné krajanům ti
Značně snížené ceny
: - - PO -
WA3A3H DRÁZE
1'OLOVIt'xí CENY-Okro?nlcegi (víc
ia00) tlu Híintianky Columhui Toledo
Ciririnnslí Ioliaoipolii LouUvi!le
rtomnnkýtb rnft v Jniiiune Obiu
Kentui ky Lltky buJnu jrodááiy
2 9 18 23 iiiíl
JÍÉNK iř poloviťnf cena do Wasblniř
to I C a nrrpit Jlsiky iia prodej
2 8 4S řiiiia
POLOVIČNÍ CENT — OkruJnf retu do
liiifíain Toronto Kiřra Kll Utu
bu f Uelrolt Cltvelauil Colnmbut i
rio iimoliícb nifal v Micb!gan IoiIíhuž
Oltio 1'éausvlvioii Záp Virginii
K-ututky Lístky na proilcj 2 4
fíjn
I'0I4)Y1ÍSÍ CENA doBottonn Ma a
rmziiet Lístky na prodej 6 7 8 9
10 Hjoa
ťlainy na dloubnu d tbo a yastivky
dovoleny u VřHlopádu ni iřarjkéUo a v
Dctioit n V) uveduué lístky
PřefiIaTníUstky do a le všech mle
Evropí - j s -
X Ciny Ttíkeré podrobnoili le-
ftijlo e ve Wabasb nové úladomř 1CJI
aroam ul aneb dopiite i o ní pod
adresou Jlarry K Monret
9m Uen'l Axcal ! Lio-i Omaha t0
ADRESÁŘ SPOLKŮ
Čc-iko-SIoT pělnlcké rolMir Jednot}
pro evenuápadul iiaty t
Mioneiota lowa Wleconnln Nebraiku
obe Uakoty a Michigan
i - - --v-7--f ť ♦ 'ra
ItIuníodii(ila t St ťaul Jtlnn
' Cfadntcl a ilíolním víhornin la n)dmt
Lletnř naíai pmlHaeuím auolkórn valiidky
rahílinyhiidou VeikoprelMdB ř rant rlkok
St l'auí Mlnn I ttÍHtopredseda J Aunreclii
ui-uiu tiiii II m!htrutcdsoila Jntenh
llriímitka llopklm Mlnn Velkotujemnlk
KniOJ A lirch rit 1'aul Mlnn Vnlkopoklad
m'k Jiiihipii ryni Mlnneapollo Mlnn -ÚrnduvnniOoodbiieat
ot Haui Mina
l UkiitH' Jet atlu J Dobru liv fc lth
81 St Fuul Mlnn
ftvrlletnl uprívy eaallnjl vloro apolktra
v dubnu ťervuni'l 1'juu a lednu
t L T Xontiromcry Xlon
odbfvi ave aehaio kaí'lou ftvrtou ofddll
můatul 1'redaoda tr K Mtaník Tajemnla
Kr Mixa Vetník Vojt Kasanda Pokladna
louiil 2av: '
Č II Jllniloíech v Le Saenr Center
Jllniiěsota
odhfrl v4rhfií knMon ! nedJU mSio
lni lOOK lledela Jakun Krenlk tajemník
ki Itartft Mritieurťenmr Mlnn ííet J Bi
cek pokladník Vio Kráva
ť III v St Faul Mlnn
odhfváaví achůie kaidoíf atřnJu milici
Phtdaeda Thomaa Uhlídal 174 Oodrlch Ave
tajemník hrant aanda 4a? Hirrlnon ave Ht
1'iiu Mlnn: ilU-nlk Frant Horáček 04
ťleaaant Are poal Václav Kolnu ur
Earci ifuTlícck Borornký ř IT
MinneapoIIs Mlnn
odhf vá tvi iich&xe kadon 1 nedí II t mítlc
!nl í Bil corner nf Wanoinitton & Cvdarava
"o FťK'-ůi Kalcbinnn mínuipleda Anfn'
Vávra taj-mnik Kr Jindra ůíetulk MKoltl
pokladník K Albrecht
Č T v Noré rraze Mlnn
od h ván v kcblíte kuMou 4 neděli v mfslcl
1'imlMila Ant T Iludin taj Ant K Vrtil
ry afetntk Václav CokhI pokladník Jakub
svoboda Ne 1'raruo Mlnn
KomenřJcý č TI v IlByward
Minnesota
odbývá ave chaa I nedíll r mealcl Predi
J Funfar mlatonffda Vojt Paoorikt taj
Jowf Hlraka Oleiiville Mlnn atetník
Kr Frantner poklad Váciav gredl Oaklaod
Mlnn
Karel Veliký i VII T Kotí lřebonl
Minnesotu
odtijvá lve achnrrt kaidoa 4 nedd mMc
Ffeoaeda Vojt liblif mlstopleda Vic IKdl
tajemník Jan Notka áčetnia Jan FodoJI
pokladník Volt Klelo priivi díl Jim Haiatal
AntVelířek JoíFdlJolin Fllinek víbor oJet
Vojt Klelo Joa Kill výbor majetku Ant
Veiííek J rillpek stríí! Kr Staska poiul
' 0 VIII ItoTiiimt Owatonno Minn
odbfvářváacbfitakrJWon t nedíll v mísící v
Jednu hodinu ' ilool v ainl 6 8 P 9 FFedeeda
Ft lliiáek piíatopreda Fr Burel1 tajemník
Uonoll Marek l N Rletn Ht dretník Fr
1'ecnck pokladník Vio Herdllíka at pro
vodcl I)on Moruvec vnitrní etrli Kalpar
ťlez&k venkovoi atráz Joael li Vavřín
Snokti IX v Tlne City MinncsoU
4vy& mvÁ riM kadnn Árubon narifilt v
inV-aieL VledaedaJan Étochl roíntonfedei)a
Tma Balil tal-ini Fr W KviVh Ploe (lity
Oielnik Jan Hejja Plne Gity Mlnn poklad
Jan nambavr řlna City Mlnn
( X (eeboaloTftn t Ollvfai Mlnn
Přodaeda Karel Koh n mlatopfedaeda 3
tpeřka tajemník Kam! Švlhovec dfetnik
M PetWka pokladník Va:lav G Ployhard
crtvodíí V Jak!4 vnitřní etraJ F Křií ven
kovní atrái V Ilaraiin Síct vJbor J I'ávek
Čechle í XI T So Omaha Sob '
Odbfví rrhJie kaadfdruhf ítvrt#kiníal
c o oim bodtn veCer v ainl J Koutokyho Fred
►iliilia Kubát tajemník Adolf Zeiulákao
n O n ol-tník Fr Kunci St a 3 St pokiJ
Vacáek A S Ht
CíhIo XII Chrndím v Itaclne WIs
odMvesve achliio kaUou tfoti aobotn mí
atekv T boitln veitr Hfndiu da Joa nutek tt
Hukerer it taj jot uietiitk iwsnuwauiea
Si íJetnik J U íiya KOS Hio Bt
CUIo XIII Český Ltt Seaforth Red
Trood Co Mlnn
odbf ví Khf ie kamion druhou nodř-ll y mísíc
1'leiiředa Karel Ilouek místopředa Antoa
Si ruua iajvfuntk Jaroslav Kovanda účeinik
Fr Jarol pokladník Jan Švec
Clúo XIV Ladlmír Klácel
v Hangel W (
illiyváachíaeknřdnn druhou nedíll oiMc
ploil'ila -frant Kotlík tajernnik Víc Kin
utlnnlk Joa Mendlik liauguo Wla poklad
nik F J Koukl „
Jan Jius ř XV Ilopkins Minn "
odlifvi avé achot knMou druhou aobotu
mímcl 1'řula Václav Tyra taj Jo Hromád
ko llopkloa Vliun
Kebraiika ř XVI v Omaha Neb
odhy vá avá acSaie kaJdí prvnl Stery v mferiel
v aííii l i V íiři:lt řfwda Jua íwilejS
mistopMii 1 W Mrix h tnjnmnik a ofétník
1 tkul) Male 1210 ho Lltll Ht pokladník
Karet Mař B F cor 6ih and Wlliau
B!„ prftvrdfl Anton Uychl vnitrní atráí
Tímiit laiáek venkovní alráí Jan Polívka
Jnn Fol!vk A- HnlllíkJ W Hroch výbor
caietlíu - (
f íhIo XVII r Lowry Mlnn
c£t'i pravldjInechoi první neděli Před
"u-& Martin Harto: tajetn Wencet llartoí
Qfetuík J V Lepeeka pukl Fred 11 Chán
Číslo XVIII BratH Severn
v Drywood WIs
tvnllll 1 ná-lertolícl 6ladníky: pledacdaTom
Kyaelko tiilítótifedaeda Jan Plllertaj Frank
V Kinkor of- Jun Kyselko pokl JIH
étíyck: prértíd!! Fr Mareí Tnltřsí atr Jan
Nybrt venkovní atrál Petr Petrlilr Hchlii
atu!bívall kalilou druhou- nAd£U vniaíiil"
Josef Kavan
[I řozemkový - -
S-l a pojišťující jednatel
2700 Již li) ullcevx®v
Prodává loty v Omaze 1 v Po Omaw po
semity aurové a fiirniy v pobila) Omahy I ve
štítu á poJlíliHií opath vám u t"h rfetlpích
flrem pil cená'n nrJnlMích lil tatrá ae
vvbotovovánUn abblrakta ?
Obraťte se s dňvěrou n ního a
bude vám spravedlivě posl úženo
Železniční pozemky na prodej
V severním Wiscousinu Chica
go St Paul Minneapolis & Oma
ha dráha má na prodej při nízkých
cenách a výhodných podmínkách
platebních a 400000 akra vybra
ných pozernkt rolnických Ti
kdož koupí záhy mohou vybrati
si pozemky při krásných řekách a
iezerech v nichž iest hoinost rvh
a jež poskytuji nevyčerpatelný
zdroj vooy ]a pro rodinu tak i
dobytek
Pozemky po větSiní jsou zales
nŽnv Důda iest úrodnou a snarlnn
zpracovatelnou Chicago Milwau
kee St Paul Minneapolis
Duluth Superior Ashland a četná
jiná prospívající místa na dráze
C St P M"Jk O a na dráhách
jiných poskytují dobrých trhp pro
plodiny íarmerské
#- 1 1 - y v 3 t -v
u uuibi pouigDnosn píste na
Gto W Btll
poaemkovf komisař Hodaoa Wl-
G H McKae
l prot A OPABi Pniilía