Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, October 08, 1902, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ' i i -
w it -rv- i )' i-' i
liW4M-y V JBTk™l I i I II I ™- i
I
I
Pokrok Západu
Založen 1871--ItoČník XXXII
OMAIIA HEBIL TE STÍIEDU DNE 8 ítÍJNA 1902
ČÍSLO 10
ZPRÁVY TELEGi
Přehled ze svéta politického a kronika ndatí
1 I
i
Z politické arény
Štítní konvence republikánská
v důležitém východním státu Mas
sachusetts jež odbývána byla dne
3 října navrhla za kandidáta gu
vernérstvf Johna L Batese a v
platformě své indorsovala presi
denta Roosevelta pro znovujmeno-
vání v r 1904 o čemž se zmiňu
jeme na redakční straně
Důležitou událostí nejen v poli
tice státu Michigan ale v národní
politice vůbec jest jmenování gen
RuBsella A Algera za spolkového
senátora Alger byl až do nedávná
počítán za politickou mrtvolu leč
tu pojednou opít vstoupil do po
litické arény a v politice státu
Michigan se o pít ujal řídícího
vesla Alger byl jmenován guver
nérem na místo spolkového sená
tora uprázdněné úmrtím McMil
' lana a až legislatura se rejde v
lednu bude zvolen bez opposice
za jeho nástupce poněvadž byl
republikánskou rtátní konvencí
pro onen vysoký úřad nominován
Daleko nejónleŽitější politickou
událostí pohledního týdne byla
vSak státní demokratická konven
ce v New Yorku jež odbývána
byla v Saratoga — V konvenci
této zase jiná politická mrtvola
obživla a ujala se vedení derookra
tické strany Jest to bývalý spol
kový senátor a guvernér David
B Hill který po vítězství Bryan
ovy írakce se uklidil v ústraní
nyní však po dvojité porážce Bry
anově opět se postavil v čelo de
mokratické strany v New Yorku a
konvence se úplně podřídila jeho
vůli a jeho diktátu
Za guvernéra nominován Bird
S Coler
Pověstný bůdler Devery který
nedávno zvítězil v jednom okrsku
v městě New Yorku nebyl schvá
len jako delegát ač se vzpíral
proti tomu zuby nehty
Tímto vítězstvím svým v kon
venci stal se David B Hill jedním
z nejpředuějšícb kandidáta demo
kracie pro presidentskou nominaci
v roce 1904
'
V Chicagu odbývána byla 13
konvence Národní republikánské
Wgy jež a velkým nadšením indor
sovala presidenta Roosevelta a
zvolila avé úfadnictvo Presiden
tem svolen J Hampton Moore z
Filadelfie Fa místopresidentem
James J- Sheridan t Chicaga
sekretářem Elbert W Weeks z
Guthrie Center la a pokladní
kem S B Redding z Little Rock
Ark -
Trust vyrabítelfi pluhů
Jak známo jednalo se již loni o
utvoření trustu vyrabitelo pluhů
lei oíkterá továrny rchtěly k
tomuto zamýšlenému trustu při
stoupiti a následkem toho z my
šlénky oné sešlo Nyní vsak
Charles II Deere vlastník obrov
ské továrny v Moline připravuje
nové piány k utvořeni trustu a die
doslechu následující továrny vy
slovily již svůj souhlas s jeho
utvořením:
JJ F Avery & Co Louisville
Ky
Bucher & Gibba Plow company
Canton O
Bettendorf Metal Wheel com
pany Davenport la
Deere & Co Moline III
Deere & Mansur company Mo
line 111
David Bradley Manufacturing
company Bradley III
Fuller& Johnson Manufacturing
company Madison Wis
Grand Detour Plow company
Dixon 111
Kingman Plow company Pco
ria III
Minneapolis plow works Min
ceapolia Minn
Morrison Manufactuiing com
pany Fort Madison la
Pekin Plow company Pekin 111
Peru Plow and Wheel company
Peru I1L
Rock Island Plow company
Rock Island 111
Sattley Manufacturing compa
ny Springfield III
South Bend Chilled Plow com
pany South Bend Ind ' '
Union Maíleable Iron company
Moline I1L '
Moline Plow company Moline
Illinois
Tento trust má míti základního
kapitálu 75 milionů dollaraz nichž
polovice bude tvořiti vyhražené
akcie jež mají nésti 7 procent
úroků a druhá polovice bude vy
dána v nevyhražených akciích s
hodnotou t roo za každou Trust
tento má se státi skutkem ještě
letos a kdo potřebuje pluh ať si
raději přispíší nežli se trust utvoří
Stávka ohlokopB
Poslední tento týden stávky v
uhelných pánvích pt nnsylvanských
byl pln událostí které zajisté za
nechají své stopy v dějinách této
země
President Roosevelt vida že
obě lápající strany stojí pevně na
svém stanovisku rozhodnul se že
použije svého vlivu jako zástupce
třetí strany totiž zástupce stávkou
ohrožené obecnosti aby usmířil
obě strany a k účelu tomu pozval
ve středu dne 1 října presidenta
uhlokopú Mitcbella a zároveň
ešechny zástupce uhelného trustu
ku společné smírčí úřadě
Mitchell pozván byl od presi
denta tímto telegramem:
"Viděl bych vás velice rád v
pátek dne 3 října 011 hodině
dopoledne zde ve Washingtonu
vzhledem k nedostatku uhlí kterýž
ie stal nyní životním zájmem ce
lého národa Poslal jsem podobný
telegram presidentům antbracito
vých uhelných společností
Theodore Roosevelt"
Telegramy téhoí znění zaslány
byly šesti hlavám uhelného trustu
a tyto ač s nechutí pozvání pre
sidentovo musely přijmout! Baer
nazval toto pozvání komandem
' Mitchell ovšem pozvání presi
dentovo přijal s ochotou
V tuto smírčí úřadu kladeny
veliké naděje a celá americká ve
řejnost očekávala ie v ní učiněny
budou kroky jež povedou k do
hodnutí mezi oběma stranami ale
naděje tyto byly úplně zklam lny
Hlavy uhelného trustu se zpup
ností bezpříkladnou odvážily se
vzdorovat! nejen přání presidenta
Spoj Států ale i přání všeho
amerického lidu
Tito uhelní magnáti konali úřa
dy po celou noc když jeli společně
do Washingtonu a z celého jich
chování bylo vidéti že přijeli tam
jedině za tím účelem aby tam ho
dili rukavici presidentu Spojených
Států a americké veřejnosti
Smírčí úřadu zahájil president
hlubokou řečí v níž se dovolával
vlastenectví obou stran aby stáv
ku ukončily a z celého chování
jeho a z hlasu se zachvívajícího I
bylo znáti že jest pohnut
Sotva že presideot dokončil
povstal Mitchell a obrátiv se k
onomu pravil:
"Pane presidente jsem velice
dojat tím co jste pravil a jsem
zároveS dnjat vážností situace-My
jsme si vědomi však že nejsme
zodpovědní za tuto strašlivou si
tuaci a jm! ochotni yyjHnávati
se zástupci representujícfmi uhelné
společnosti aby urovnány byly
různé body našeho sporu
Pakli je však nemůžeme urovnati
takovou cestou pane presidente
přistupujeme na to abyste jmeno
val tribunál který by rozhodnul
o sporných bodech stávky a pakli
zástupci uhelných společností při
jmou roziioJiiiUÍ tohoto tribuoálu
přijmou je uhlokopové také ochot
ně i kdyby třeba toto znělo proti
jich požadavkům'?
Na to president Roosevelt se
vyslovil Že by bylo nejiépekdyby
obě strany mezi sebou uradily se na
odpovědi 803 hodině se i opět
sešly k další konferenci
První tato schůzka trvala pouze
15 minut a na to se hlavy trustu
daly v kočáře dovézti do svých
osobních Železničních vozů a Mit
chell se svými distriktními před -'i-dy
se odebral do hotelu
V odpolední konferenci počal
Čisti Baer jako hlava trustu svou
odpověď na požadavek uhlokopů
a poněvadž tato odpověď okazuje
celou tu nízkost této lidské pija
vice podáváme ji zde v doslovním
znčaí -
"OJ nás jest zřejmě žádáno
i abychom ae nehádali o naše jeď
notlivé nároky a stanoviska avšak
máme za to že jest nutno pouká
zat! k tomu co ie děje v uhelných
dolech My zastupujeme vlastníky
uhelných dolů v Pennsylvanii kde
nyní pracuje asi 15000 neb
aoooo uhlokopů na dobývání a
připravování uhlí Na tyto lidi se
vedou útoky jsou poškozováni a
trýzněni členy jednoty a mohou
pracovatijen pod ochranou oebro
jených stráží Tisíce jiných dělní
ků jest odstrašováno od práce ná
silnostmi a zločiny páchanými
muži jednoty jejímž náčelníkem
jest pan John Mitchell 8 nímž
abychom jednali jsme pozváni
Netřeba abych líčil denní zlo
činy páchané členy této jednoty
Domácího pokoje kterýž každá
vláda má za nejvyšší svůj účel
není šetřeno v uhelných krajích
Jest tu děsná vláda bezzákonitosti
a zločinu Pouze životy členů taj
né jednoty vázaných přísahou
jsou jisty Všemožně se překáží
tomu aby se uhlí dobývalo a když
se dobývá Mitchellovi lidé rozbí
její dynamitem mosty a tratě na
(adají vlaky a všemi možnými ná
silnostmi překážejí tomu aby se
nemohlo dodati obecnosti která je
potřebuje
Státní ústava v Pennsylvanii
zaručuje ochranu života a majetku
a když vzbouření a bezvládí ro
múže se tak že místní úřady ne
mohou tomu učiniti přítrž jest
guvernér státu povinen povolati
státní obranu na potlačení toho
On také poslal vojsko k dolům
a poznenáhlu se moc zákona
osvědčuje Nebude-li povzbuzová
no bouření lichými nadějemi bude
pořádek záhy zaveden a pak bude
me moci dobývali uhlí k uspoko
jení obecné potřeby Nebude li
moc Pennsylvanie dostatečnou k
zavedení vlády zákona ukládá
spolková ústava presidentu aby
požádán byv guveraérem aneb
sněmem potlačil domácí násilí
Vidíte tedy že jest zákonitá cesta
k zajištění uhlí pro obecnost
Povinnost této chvíle není v
tom aby se marnil čas vyjednává
ním s pobuřovateh tohoto bezvlá
dí a vzpoury proti zákonu nýbrž
aby se učinilo to co se stalo v
případu rebelie aby se svrchova
nost zákona obnovila a pořádek a
pokoj zajistil za každou cmu(
Vláda jest ' Odsouzení hodným
nezdarem když by dovedla chrá
nili životy a majetky a opatřili
potřeby lidu jedině tím když se
učiní ústupky rušitelům zákonů a
pobuřovatelům násilností a zlo
činů
Právě nyní jest to mnohem dů
ležitější! aby se poučili nevědomí
lidé kteří mezi námi dlí a dají se
svésti za nástroje občany jiných
států že za jakoukoli cenu a ne
pohodlí obecnosti použije stát
Peonsylvania celé své vládní moci
aby chránil nejen muže kteří
chtějí pracovati ale i jich ženy a
děti když muži jsou v práci
aby potrestal každého jenž pobu
řováním neb skutky pokouší st
zbaviti kohokoli svobody ku práci
Za těchto okolností zamítáme
přijetí nabídky p Mitchella aby
chom naše lidi ponechali v práci
za podmínek jaké on jmenuje
Nemá nižádného práva přijití z
Illinoisu a předpisovali podmínky
na jejichž přijetí by přestalo bez
vládí a zločinění v Pennsylvanii
Musí svým lidem zabránili aby
vraždili mrzačili a trýznili občany
v Pennsylvanii a aby ničili maje
tek Musí to zastavili poněvadž
jc to prets zkonu a nikoli proto
Že se o tom a námi dohodne
Přidáme k naší nabídce že bu
deme platiti mzdy vyplácené na
počátku stávky a projdeme všecky
doly a uspořádáme stížnosti tam
ní ještě tento dodatek: Kdyby za
městnavatelé a zrměstnanci v kte
rémkoli dolu nemohli se uspoko
jivě dohodnouti budiž to odkázá
no soudcům "Common Pleas
okrsku toho v němž důl se nalézá
aby to zde bylo vyřízeno konečně''
Na tuto zpupnou odpověď
Baerovu která byla i urážlivou k
presidentu odvětil John Mitchell
s umíněností a přesvědčivostí jež
učinila hluboký dojem nejen na
presidenta ale získala po avém
otištění nedílnou pochvalu celé
veřejnosti
Mitchell odvětil takto:
"Pane presidente: Při konferen
ci dnes ráno my pověření zástupci
uhlokopů dolujících tvrdé uhlí
byli jsme velmi dojati náhledy vy
sloveným a vytknutím nebezpečí)
jež blahobytu naší země prodlou
žením uhelné stávky hrozí Vědomi
sobě jsouce zodpovědnosti na nás
spočívající vědomi svých povinno
stí ku společnosti lidské vědomi
svých závazků ku 150000 uhloko-
tům které máme tu Cest zastupo
vali rozhodli jsme se po nanejvýš
důkladném uvážení a v naději Že
odvrátíme utrpení které by jistě z
nedostatku uhlí vzešlo navrhnouti
znovu započetí práce v dolech na
základech zde vytčených
Ale dříve budiž nám dovoleno
říci že nejsme k tomu pohádáni
protože bychom o spravedlnosti
ašich nároků pochybovali Nebo
jíme Be nijak dovésti spor k Šťast
nému zakončení díky štědré po
moci našich spoludělníků v této a
jiných zemích díky amer veřej
nosti spravedlnost milující jejíž
sympatie jsou vždy na straně prá
va jsme a to vésti boj do neko
nečna Ale v té důvěře že může
me každému nestrannému soudu
ukázati spravedlnost našich po
žadavků vyšší mzdy a zlepšených
poměrů navrhujeme aby otázka
vrchol mající ve stávce byla od
kázána vám a soudu který vy si
zvolíte a uvolujeme se rozhodnutí
vaše o všech aneb kterékoliv
otázce přijmout!
Vezmete-li na se tuto zodpo
vědnost a zástupci uhlířů osvědčí
svoji ochotu zanésti vaše rozhod
nutí do smlouvy na dobu ne
kratší než jeden a ne delší než 5
roků jak by se dohodli mezi sebou
a uhlokopy a budou platit stupni
ci mzdy jak vy a vámi jmenovaný
tribunál ji' určí my hned svoláme
konvenci a odporučíme započetí
práce s tím dorozuměním že mzdy
nové vejdou v platnost od započetí
práce V úctě vaši
John Mitchell
předseda spojených uhlokopů
John Fahy
Thos Duffy
D D Nichols"
Po Mitchellovi ujali se slova
Thomas president dráhy Erie
dále Marke hlava neodvislých
podnikatelů Trurdale Wilcox a
Fowler president dráhy Lacka
wanna Každý z těchto trustov
ních magnátů obhajoval své ne
omluvitelné stanovisko delší řečí
leč bylo by to zbytečným maře
ním času abychom důvody těchto
ostatních trustdvních magnátů
zde uváděli Nebylo to nic jiného
nežli útoky na unii uhlokopů zá
pasícf o své právo a Mitchell
vhodně odrazil útoky těchto bez
citných mužů těmito slovy:
"Obvinění jLe spácháno bylo
dvacet vražd za trvání stávky jak
oni pánové uvedli jest nepravdi
vé Pak-li mi budou jmenovati
ony muže a dokáží že spáchali
vraždy a že jsou členy unie tu
vzdám se svého místa
Pane presidente to jest pěkný
důkaz jakým způsobem jsou naše
organisace a naši lidé hanobeni
Pravdou jest pokud já vím žé se
událo v uhelných pánvích až do
sud sedm zabití a nikdo toho více
nelituje nežli já Tři z těchto
zabití byla provedena uhelnou po
licií a nikdo jiný z nich nebyl
obviněn Bůh ví že uhlokopové
jsou obviňováni ze všeho možné
ho Mluví se o paličství Mohu
přinésti odpřisáhnuté výpovědi od
sta lidí že jeden oheB přičítán byl
na vrub uhlokopúm ačkoli byl
způsoben bleskem
Pane presidente přiznal jsem
již několikráte že se udály jité
nezákonitosti ale pravím zde že
většina těchto nezákonitosti byla
provokována od zločinců kteří
sem byli dopraveni jako uhelní
policisté Pravím pane presi
dente že cítím tyto útoky na mne
a na mé lidi avšak přišel jsem
sem proto abych ničím nemařil
vyhlídky na ukúuičuí stávky"
Na to se otázal president) zda-h
jsou uhelní magnáti svolni pří j-
mouti nabídku Mitchellovu tito
však odvětili jednohlasně: "Ne"'
Na to na další otázky presiden
tovy se vyslovili že vůbec nechtějí
mít nic společného s Mitchellem
pokud se týče urovnání stávky a
Že nemají jiný návrh nežli ten
aby uhlokopové se vrátili do prá
ce a mají li nějaké stížnosti aby
je ponechali k vyřízeni u soudu
Common Pleas
Bylo již 5 hodin když tato pa
mátná konference byla skončena
a na to trustovní magnáti se v ko
čárech opět odebrali ku svým že
lezničním vozům
Mitchell se svými soudruhy
opustil Bílý dům za několik minut
po tom když odjeli magnáti
President Roosevelt byl důstoj
ným chováním Mitcheilovým veli
ce příznivě dotknut a vzdor tomu
že tato smírčí úrada setkala se a
úplným nezdarem tu se rozhod
nul že učiní další kroky k ukon
čení neblahé stávky a na neděli k
tomu účelu svolána byla schůze
kabinetu jíž se súčastnili sekretář
války Root sekretář námořnictví
Moody generální návladnt Knoz
generální poštmistr Payne a ko
misař práce Wright
President v této konferenci ka
binetu poukazoval na to Že se
musí něco učiniti aby stávka byla
uspokojivě skončena leč dosud
nenalezen žádný prostředek ja
kým způsobem by se to dalo uči
niti v souhlasu s konstitucí a dosa
vadními zákony
Co toto píšeme telegram přiná
ší zprávu z Harrisburgu Pa že
bezpochyby guvernér Stone svolá
zvláštní zasedání legislatury aby
tato se uradila o krocích jakým
způsobem by stávka mohla býti
urovnána Guvernér Stone zprá
vu tuto ani nepotvrdil ani nepo
přel a tím nabývá ona poněkud
pravděpodobnosti
Mezitím v Detroit se konají
přípravy k veliké konferenci dele
gátů městských a státních jež se
sejde ve čtvrtek v sálu zednářské
budovy Výbor očekává žé nej
méně 700 delegátů bude této
konvenci přítomno a že v ní před
nešeny budou některé praktické
návrhy k ukončení stávky Až
dosud odpověděli na pozvání vý
boru guvernéři a mayoři ze 76
států a měst Z těchto vyšle 60
delegáty ke konferenci V Detroit
byl ustanoven zvláštní výbor se
stávající ze 100 občanů který se
má postarati o uhostění delegátů
Mitchell se navrátil do Wilkes
barre a koná přípravy k dalšímu
boji který bude veden třeba celou
zimu bude-li toho zapotřebí
Dělnictvo v celé zemi jest tak po
bouřeno surovou zpupností uhel
ných magnátů žs zajisté ochotně
poskytne prostředky k dalšímu
vedení boje uhlokopů proti tru
stům] Leč zdá se že uhelní
magnáti budou jinými a rychlej
šími prostředky donuceni k po
Výnosný Armourúv růžek ve pšenici
Velice tichý ale vzdortomu velice
úspěšný růžek byl proveden v
měsíci září prasečím baronem
Armourem na chicagské obilní
burse Armour položil plány k
tomuto růžku hned v červenci
Hojné deště které v červnu a čer
venci zaplavovaly západní státy
přivedly Armoura na myšlénku
aby se pokusil o pšeniční růžek
Dle správné své domněnky soudil
e následkem těchto dešťů bude
pšeniční žefi zdržena a proto po
čal pšenici kupovati a skoupil jí
od druhých spekulantů asi 15 mil
bušlů za cenu kolísající mezi 70 a
74 centy Pšenice tato měla být
dodána v měsíci září poněvadž
však dodávka pšenice byla velmi
malá tu cena její počala vstoupa-
ti a konečně poslední den v září
dostoupila na burse cena její na
95 centů Kdyby byl Armour
chtěl mohl lehce vyhnati v po
slední tento den cenu pšenice ještě
výše leč on byl úplně spokojen 8
výdělkem který mu tento růžek
vynesl a jenž bp čítá asi na půl
druhého milionu dollarů Tak se
dělají peníre Co ubohý farmer se
trmácí den ze dne na své roii a
mozolnou svou rukou v potu tváři
obdělává svých několik akrů pše
nice a za namáhavou svou práci
dostává skrovnou odměnu lidé
jako Armour ňeorají nesejí ale
přece z pšenice i korný dělají
miliouy
— Podporující Sokol Tyrš č I
uspořádá výroční soukromou zá
bavu svou v sobotu dne 25 října
v síni p J W Hrocha
— Nejstarším a proto také nej-
oblíbenějším hostincem v české
Praze jest bez odporu hostinec
řízený po léta krajany pp Sloupem
a Krumlem ua rohu 14 a William
ul Přijďte do útulného hostince
toho kdykoliv vždy najdete tam
četnou společnost a za nálevnou
usmívavé tváře starých známých
pp Adama a Prokopa Kdo v ho-'
stinci jich zastavil se jednou ten
přijde podruhé zase neboť nikde
se mu nedostane lepšího 'Štofu'ani
ochotnější obsluhy Při hojném
odbytu nemůže býti jinak než že
na čepu jest stále čerstvý řízný
Metzův ležák a co se týče likérů a
doutníků tu dostanete to nejlepší
zboží v trhu neboť Sloup a Kruml
Žádný "šmejd'' nekoupí 23x4
— Krajany naše upozorMujeme
na elegantně zařízený Boy's Horné
Saloon na robu 13 a Howard ul
v němž opět hospodaří osvědčený
český hostinský p Anton Křeček
Idete-li do města aneb z města a
jste-li souženi hladem neb žízní
zajděte si do hostince Křečkova
kdež řízným ležákem Storzovým
zaplašíte ŽízeSS a chutnými zákuzky
ukojíte hlad Též i o nějaký ten
říznější doušek a výborné doutníky
jest pečlivě postaráno Za nálev
nou naleznete buď samého lonlka
aneb věrného jeho sklepníka p
Václava Najberga kteříž vzorně
Vás obslouží — tf
WALTER MOISE předseda
H V HAYWABD taj a pokl i
WILLOW SPRIMJS
BREWING 00 '
OMAHA N£BRASKA
vyrábí vteíný ležák z ěeskóho chmele nejlep&lbo Ječmene a povíitné i
WILLOW 8PUINO8 VODY
4
IPES"
Ne11in5t & nezku5enž15l znalci Diva tvrdí že Divo vařené WILLOW
8PRING8 BREWING CO Jest nejzdravíjším a nejlcpšlm výrobkem 4
toho druhu
Zkuste Je a doznáte pak sami ie Jste lahodnSjsího piva nepili 47m6 j
SX
M11ÉÉ011: Zapčií s ira a zapíít nyní
Gity Swingt
BankJ
Bank
Aby usnadnila malé ukládání dspor
City Savinjfs Bank v Browii řtTercl pro
půjčuje vkusné pevné ocelové banky
iež si mfižete vzíti domů Když přihlá
síte e o bank v Baši úřudovněIořfte Je
den dolitu a obdržíte bnnkovni knížku v
níž doTlar připsán Je vám k dobru Jakmi
le se peníze v domácím banku nahroirarií
piioese se tento řas od času do naií tf
dovny vyprázdní se peníze ae spořítají
11 vaší přítomnosti a Ja se vám za ně pří
slušný kredit ve vaši knížce Tyto malé
obnosy nesou úrok vyrovnaný pfilletnč
Zavítal li by jeden z našich zástupců do
vašeho domu vezméte si od něho jisté
bank
FAUST PIVO V TRHU
čepuje žoviální náš hostinský
Jolm Ondráček v ISYírodní ínl
O chutnf zákusek není u Johna nikdy nouze Kromě výteéným st-louiským mal
vazem obslouží vás též výbornými víny a likéry a Jemnými doutníky
Navštivte Jej a podruhé Jinam nepůjdete
i Slavnost odhaleni korouhve 1
1 7 IMl
uspořádá
kterou obdržel od Velkořádu jako odměnu
" Za z'skán( četných nových členky í
v neděli 19 října 190? v síni p Laitnera n:20 a Q ul f
V SOOTII O MAZE
Zařátek ve 2 bediny odpoledne - - Účinkovat) bude hudba p Frafika
Z večera podávány budou chutné zákusky Vstupné: Osoba 25 centů Á
K hojné návštěvě zve v úctě VÝBOR I
$1200 Vás oblékne od hlavy k patě!
w £ Jit £S
Nejvýhodnčjší nabídka která vám kdy byla uřinčna Chceme získat! trvalé
přátelé pro uaše oděvní oddělení v každém mŠsté a na každé české farmě v Ameri
ce a proto Vám nabízíme jeden zakázkový oblek zpracovaný z krásné celovlněné
těžké látky (dle vaší míry) a 13 jiných věcí které vás obléknou od hlavy k patě za
pouhých tlS Oblek sám má dvojnásobnou cenu— Zaručujeme vaše uspokojeni'
aneb navrátíme vám peníze
1 zakázkový oblek dle vaSí míry
1 pár silných šněrovacích botek
1 perkálovou košili a manšety
4 pozlacené knoflíčky do košile
1 elegantní špendlík do kravaty
1 pár silných ponožek
3 jemné šátky
1 mčkký Fedora neb tvrdý Derby
klobouk
1 pár spodního dobrého prádla
6 plátěných nejlepších límcfi
1 pár nianšetových knoflík6
1 hedvábnou kravatu
' 1 pfa pevných šlí
Pište si pro vzorky Pošlému Vám na výběr 4 velké kusy a mírou Všechno
si mftžete prohlédnouti na expressu nežli to zaplatíte Pište si pro naše cenníky
Ušetříme Vám na všem mnoho peněz Jeden z několika tisíců pochvalných dopisa
Pattersoa K Y 20 srpna 1902 Zakázkový zimní oblek který Jsem právě
ol Jrul vzbudil překvapení nejen u mně ale i u mého přítele krejčího který věci
přece rozumí a nechtěl věřiti že by tak pěkně ušiý oblek z tak krásné látky se vši
tou výpravou stál pouhých $13 FRANK VRBA
Drn noía řoplró hqhí q ílhrhr Vydai J8m8 Dr4T6 nádnern cenntk
rlU MuJ UUUuD Pili d lilií ůj podzimních a zimních mod Pištěli
o něj zašleme vám ho s ochotou 9
]: JAMES & G0„ oděvní oddáleni A
Market and Madison St Chicago Ul
První český hudební závod
Veškeré dech vl a smyčcové nástroje
a všechny příslušnosti k nim
MbMií no a Wy sto íSséí líslri
Gaslíé tahací íiarmaniBy Cc"ám
Jednatel firmy: V F Červený a Synové z Hradce
Králové hotovitela světoznámých hudebních nástrojů
Louis Viták 204 Wabash Ave Chicago Ul