Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, September 24, 1902, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    V f
t
v
Napsal Ksrd
V TICHÉ CHALUPĚ
rukrtitovinl
II
Když se Pavla i panímámou
ráno ještě za šera na síni potkala
zvala ji do světnice: "Už to mám
trochu v pořádku přivstala jsem
si"
"I vždyť já to všecko ještě koli
krát uvilím to mi neuteče'' smá
la se mýminkářka "kdež pak teď
mám kdy teprva jsem podojila a
mám vařit snídaní '
"AspoB teda pošlete tatínka'
"Kde pak ten už je Šel do ko
stela Teď je na vcjmčaku může
tedy slružit Bohu při tom dření
nčl čiovíksotva kdy na modlitbu!"
tvrdě od3ekla a pospíchala do vý
minku
Pavla postála a upřeně hleděla
do temné síňky před výminkem
potom z:icha plaše vešla do jizby
Tvrdá slova bzučela jí hlavou
ale sotia překročila práh roz
prchla se jako pára na slunci
I V poledne donesla na výmínek
"Snad vám přijde k chuti" po
vídala vlídně
"Vařila jste kaši? ' zkoumavě
řekla panímáma přijímajíc talíř
"Zaváříte do mléka viďte já za
vářela jenom do vody"
"Do vody? I to podruhé taky
zavařím do vody Doma jsme za
vářeli do mléka tatínek říkával
to vydělám jinak na sobě že chu
dý Člově'{ mnoho neušetří" odpo
věděla Pavla rozpačitě '
Pantáta se u kamen sípavě za
smál
"A proč k nám nepřijdete pan
táto?'' zeptala se mladá "Sedíte
tu u kamen a tam by nám bylo
veseleji povídali bysme si a práce
by Šla pěkně od ruky'
"I maě je tady dost dobře
vždyť jsem si ten odpočinek za
sloužil" řekl určitě
"Ale to máte přece jedno sedět
zde nebo tam vždy vás zvu k vůli
vám''
Starý neodpověděl
"Věřte mi je mi líto Že jste se
tak bonrn nadobro vystěhovali
jako byste nemohli být mezi námi''
pravila Pavla
"Co ám tohle napadá — aby
sme byli mezi vámi! Vy hospo
daříte a my jsme na výminku
každý máme svoje pru sebe'' ká
zali výměnice
"Snad se vám už nestýská?" je
dovatč Kkl pantáta
"Mně by íc stýskalo? Mně se
nikdy ne-as-eskne kdo dělá tomu
se uestýiká Myslila jsem jen
aby se vám nestýskalo'' stále
vlídně a upřímně hovořila Pavla
"I uď rit% nebude třeba zahá
leli" sloto za slovem tence vyrážel
tatík
"Uodejť byste nezaháleli ke
stáru po práci si odpočinout není
přece zahálka Nezlobte se hned
na mne prosila jaem vás jen
abyste chodili mezi nás' bylo by
mi líto kdybyste nepřišli myslila
bych li: je to jen" k vůli mně"
trochu vyčítavě odpověděla Pavla
"I buďte rádi Že jsme tady
my jsme to taky zrovna rádi ne
mívali když nám tuze lezli do
světnici Takoví štaří lidé jsou
divoí nic se jim nelíbí a d'vají se
pořád na prsty!''
"Tak mi nemějte za zlé" děla
mladá smutně a odcházela
Na výminku bylo na chvíli ticho
jenom v kamnech praskalo a čer
né díevíaé hodiny cvakaly
"Ukaž tu kaši" ozval se pak
starý
Pustil se s chutí do jídla
"Pane je dobrá" povídal si
"Vida vida snad bys se taky
ncnaml£al?''zlobivě řekla mu žena
"Což je o touvařit ona dovede
to jNem věděla"
"Dobrá je" — liboval si —
"chceš? Pojď si taky viít"
"I nebudu nejsem tak opeslá!"
Byla by sice s chutí okusila ale
zlobila se
Starý se nehněval čistě talíř
vyjedl a ještě pak lžíci olizoval
"Vidíš jak ti přišla vhod"
kysele opět začala výmiakářka
"I vhod nevhod ale byla dobrá"
Zase chvíli mlčeli Žena vy
hledala si nějakou správku a used
nuvši k oknu dala se do práce
"To v£řím"spustila zase "chtě
la by abysme byli nimi Ještě
jí je málo ie přišla holá do všeho
a chtěla by i tea náš ubohý vejmě
nck shltnout'' —
Když se Pavla vrátila do světni
ce povídala: "Zvala jsem tatínka
a maminkou aby přišli taky mezi
nás nebyli tam pořád sami"
"A co řekli?" zvědavě ptal se
Toník
"Neřekli tak ani tak"
"Tuze nezvi nebo ti sem Žádný
i cich ani nevkročí já je znám"
lekl dobrácky
V Reis ' J "
"Ale podruhé ti iiocbnzavařím
jihly do vody povídala maminka
že taky tak vaffvala" pravila
Pavla a usmívajíc ce zírala na
muže
"I vař jak rozumíS1' odpcvS
díl mávauv rukou "nejsem vybě
račný" Pak odešel do chléva aby
nařezal řezaoky na celý den
Pavla také pospíšila do chléva aby
obstarala dobytek Na Žtrýmu
pamatovala nejdřív a popleskavši
ji po boku povídala: "Tak jez
jez stará" Podojila vykydala
podcstlau čerstvé slámy již
koutě na gpalíku si nasekala- Koz
hládla Ke chlévem je-li všecko
všude v pořádku pohladila straku
a řekla hlasité: "Tak jak se máš
stará? '
"I toť víte li se má dobře
když je plný žlab je každému
dobře ' řekla panímáma jež prá
ví vcházela
Pavla se zardela
"Doma se taky nemela zle já
jsem kravám vždycky přál' od
včtila
"Dokud je plná pňda může se
přát ale musíme počítat že je do
jara dlouho Tolik sena nedávejte
v zimě musí dobytek žrát více slá
my sena aby radčji zbylo
Mladá hospodyně neviděla co
by odpověděla
"A tu slámu musíte Pavlinko
sekat na menší kousky podívejte
vždyť je to jako skolky' Pavla
dobře si všimla že panímáma
jmenovala ji sladce Pavlinko ale
Že to řekla tuze divně Chvilku
ještě Čekala řekne-li něco ale
panímáma vzala stoličku sedla si
ke krávě a pravila ku podivu vlíd
ní: "No tak štrýmo déj — déj"
— Když mléko zazvonilo na dně
plecháku Pavla zticha odešla
Měla stále práce plné ruce chtěla
brzy všecku domácnost mítiv nej
lepším pořádku Vysmýčila stěny
a dolepí kraje nabílila aby do
jarního velkého poklizení nebyly
tak umouněny Rozvěsila obrazy
nové čistě bílé zasazené do
úzkých rámů ze zlacených lištjpo
řídila si patronku svSji a Toníko
va patrona srdce Pána Ježíše a
Panny - Mane svatou- Barboru
patronku nebožky matky
U kamea pověsila nádobí jež
bylo buď nové nebo alespoU jako
nové vycíděno že jen se lesklo a
třpytilo Dvakráte vydrhla podia
hu bylať tuze zašlá a chtěla ji
míti čistě bílou Ve skleníku
všecko si pěkně rozestavěla a před
nádobí dala porcelánovou sošku
Panny Marie na jednu svatého
Josefa na druhou stranu Těšila
se že na jaro pořídí si do oken
nějakou bazalku balzamiaumyrtu
rozniarinu a muškát Ukládala a
rozvěšovala šaty svoje a mužovy
prohlédla prádlo jeho a zkoumala
čeho všeho potřebuje Když byla
hotova ve světnici nastala jí nová
práce v komoře kde bylo kráma
až do stropu a nikde hnutí Trvalo
jí to všecko kolik dní Toník také
dčfal pořádek na sýpce na půdě
na patře v pnstodolku i ve stodo
le Přerovnal slámu spočítal
každý snop přeházel hromady
obilí vyčistil moučnici a příhrady
pro suchá ovoce napjal nové Š3ůry
pro prádlo rovnat hrabal zame
tal a spravoval Ačkoliv býval
stále doma za otcova hospodářství
nesměl o některé práce zavadili
teď chtěl vědět o všem vše chtěl
míti dle své chuti spořádáno Při
jídle si o tom všem povídali pro
hlíželi navzájem práci vykonanou
a mři i zc všeho radost Nejvíce
Pavlu potěšilo když ji jednou
Touík vzal kolem pasu a řekl:
"Ty - má hospodyňko! ' Jindy jí
povídal: "Až budeme mít všecko
vyplaceno a nějaký groš svůj vy
stavím světnici od kamene je to
už vSecko shnilé na padrť!"
"Jen aby dal Pánbůh zdraví"
přidala k tomu Pavlína
Z výminku do světnice nepři
cházeli ačkoliv panímáma věděla
o všem vSudy Přes tu chvíli Šu
kala kolem stavení 7ašla i do sto
doly a na půdu jakoby snášela
krmivo ale zatím pozorovala co
se děje
"VSecko to jde na ruby říká
vala mužovi "všecko hlavou dolů"
Jen nech ať ukážou co dove
dou' odpověděl jí chladně
Až v sobotu přišla přece do
svžtnice
"Chci na komoru jdu si pro
klíč povídala ve dveřích ale již
rozhlédla se kolem a zůstala zara
žena Vtčer sice pokaždé sem
nahlížela ale nikdy mnobo ne
spatřila "Osobo vy to tu máte jako po
koj tohle pane pro chalupu
není" řekla kysele
"Proč panímámo? ' ptala se
Pavla
Pokračování
:Z ČESKÝCH VLASTÍ::
Bohatství hub na tesktm jihu jest
letos zvláště veliké Tak v lesích
okolo Ševětína nalézá se tolik
krásných hřibů že každodenně se
jich odtud vyváží do Prahy cěko
kolik metrických centů Mnohé
rodiny sbíráním hřibů vydělají si
letos a? 300 zl překupníci pak
jichž je tu několik vydělají ovšem
mnohem více Také v jiných kra
jích českého jihu jest letos hojně
hub které Ekytají chudině slušný
prameo výdělku
Keservisla zemřel Na pátek
dne 5 t m v noci zemřel v ze
měbraneckých kasárnách rokycan
ských Železniční zřízenec Josef
Raus otec 4 dítek jenž ač churav
nastoupil poslední vojenská cvi
čení do Plzni v naději že pro
svoji churavost — trpíl srdeční
vadou — bude propuštěn Byl
vřak přikázán místní službou do
Rokyca kde nemoc jeho zhorši
la se ve středu v-t m- v noci tou
mírou íe k němu musila býti při
volána lékařská pomoc přítomných
lékařů pražského zeměbraneckého
praporu č 8 drů Kriegerstcina a
Cieslera Po dlouhém průtahu
sešli se tito dva pánové v kasár
nách aby churavého vojína pro
hlédli Vrchní lékař dr Krieger
stein nařídil zkrátka aby re3ervník
Raus dá a byl do věznice protože
prý simuluje Stráž odvádějící
Rausa do věznice musila jej drže
ti aby neklesl dříve než mohl
býti poloíeu na tvrdé lože vězen
s-ké Raus poděkoval stráži za
soucit sotva ale byl položen na
lože vypustil ducha V posled
nich okamžicích povolán ještě
okr lékař dr Brumlík kterýž
mohl jen konstatovati neblahý
skon reiervisty Soudní pytva
vykonána v pátek k večeru Pří
pad tento bude předmětem dalšího
vyšetřování
Uhlířským ýovozem ke tdi přitla
cen a usmrcen J rucnnva prinoua
stala se v pondělí 1 t m před 8
hodinou ranní v Bartolomějské
ulici na Starém městě pražském
Tím truchlivější poněvadž si vy
žádala za oběť život člověka Ne
šťastníkem tím byl Josef Heřman
25 roků starý nakládač uhlí u
u firmy í S Rciman na Smícho
vě Ž tohoto závodu bylo ono
ráno vypraveno několik povozů s
uhlím domu n&meckého žen
ského výrobního spolku v Barco
Iomějské ulici Jeden z povozů
řídil nakládač Heřman kdežto
kočí Aleš kráčel za povozem Heř
man držel v rukou otěže a když
přijížděl k domu německého vý
robního spolku řídil koně blíže k
chodníku Před domem čp 31:
— I byl nebožák stižen katastro
fou Nová dlažba tvoří v těchto
místech 'značný sklon k chodníku
a aa tomto sklonu svezla se kola
povozu na němž bylo naloženo
30 q unii xsesrastny tiermao
nalézal se v tom okamžiku zrovna
11 Železné lišně u předního kola
Když povoz sjel k chodníku tak
úzkému že chodec ani po něm
jiti nemfiže přitlačila železná lišeS
Heřmaaa ke zdi domu vedle ve
řejné návčstní tabule Nebožák
ani nehlesl a svalil se mrtev na
dlažbu Líšeň rozdrtila muhlavu
tak Že až mozek mu vytékal kosť
nosní byla mu rozdrcena a něko
lik zubů vyraženo Smrt následo
vala okamžitě
VraScJný útok v fát čtvrti praž
ské Revolver a nevěra ženy! Po
dobné případy jinde tak často ví
dané v Praze jen mezi různými
zprávami se vyskytují Saad je
tu málo příčin k provedení krva
vých rozřešení manželských zpro
nevěr Dělník František Dřevický
odvážil se tohoto činu Dřevický
podnikl výpravu do cizího domu s
ostře nabitým revolverem v ruce a
s odhodláním usmrtiti nejen svoji
ženu ale i domnělého jejího svůd
ce Tato rodinná tragedie ne
stihla mladé manžele nýbrž se
stárlé lidi Frant Dřevický na
rozený v roce 1853 a do Červené
vody u Záhřebu na Moravě pří
slušný před 17 lety byl oddán %
Annou narozenou v roce 1862
Sedmnáct jar přelétlo nad hlava
mi obou manželů a přistihlo je
mnohdy ve spokojenosti a radosti
jindy opět v žalosti a trudu Ale
oba byli spokojeni i v těchto do-i
bách zármutku až do nedávná
Letos Dřevický začal býti zvlášť
nespokojený Z práce vracíval se '
do svého příbytku v domě čp 187
v Harantově ulici v Žižkově s ve
likým napjetím zda nečeká jej
tam hroznější překvapení Tušil
že jeho Aninka zapomněla na sva-j
tosvatý slib věrnosti který mu
složila před 17 letykdyŽ jim kněz
štolou ruce spojoval Žena byla
chladnější A tak nějak zvláště
nápadně Činila mu výčitky zlo
řečila a hubovala aniž k tomu
zavdal příčin-i "Kéž bych raději
na Olšanech ležel!" lkal muž Ce
kal" ie dostane potěšující a uklid
ňující odpověď a zatím zněla neci
telně: "Už abys tam byli Proč
jsi mne činil nešťastnou? Proč j = i
bral si mne za Ženu!" Ttď po
dlouhých letech společného žití
manželského najednou přicházela
k přesvědčení Že k sobě vlastně
ani nepatří Dřevický lopotil a
namáhal se přicházel domů sedře
ný a misto klidného odpočinku
ťimus a nepřízeň jej očekávala
Měl podezření žc do jeho do
mácnosti vloudil se nepřítel had
jedovatý který život jeho otravo
val Před měsícem asi rozhodl se
po dlouhém uvažování k radikál
nímu prostředku: vyhnal domně
le nevěrnou ženu z příbytku Ce
kal že se žena v kritický tento
okamžik pozná a že nabude pře
svědčení o nutnosti zachování věr
nosti manželské a ona zatím
klidně odešla Dřevický vypátral
že jeho žena nesouží se aniž lká a
naříká Zjistil žc je spokojenou
a šťastnou po boku pokrývačské
ho pomocníka lose fa Pokorného
do Českého Brodu příslušného s
nímž se ubytovala v podnajmu u
Anny Svobodové ve III patře
domu čp 553 v Rabínské ulici v
V čtvrti V jeho společnosti na
lezla tam zalíbení ona žena která
po 1 7letém manželství muže klidně
opustila Dřevický zahořel po
mstou chodil jako zmámený
dnem i noci přemýšlel Co péče
a starosti vynaložil aby vytvořil
domácnost spokojenou a takové
dočkal se odplaty! Jen o pomstu
o!al! Potrestat přísně 1 tu
ženu zrádnou i domnělého jejího
svůdce Nechť za to pyká jen
když se rozbnrácené srdce upoko
jí! Tak Dřevitký uvažoval a také
k čiuu se vzchopil Opatřil si re
volver a náboje a v pondělí dne 1
t m odhodlal se pomstu krvavou
provésti Po 6 hodině večerní
směrem od Žižkova zaměřil na
Staré město a odtud klikatými
uličkami do páté čtvrti Číhal
když se přesvědčil že jeho žeua
Anna dlf doma se svým novým
zdánlivým štěstím odhodlal se
vstoupiti do domu Z prvu mrá
koty jej pojímaly Už se mu zdá
lo že mdloba jej obemkne a že
klesne na schodech Ale pojednou
přesvědčení o svém ztraceném kli
du a o svém právu zvítězilo nad
nerozhodností Cím dále po scho
dech postupoval tím nohy byly
pevnější odvaha srdnatější ruce
ocelovější vůle skálopevnější Jen
pomstou a potrestáním hořel a
následků nepovážil Ve třetím
patře zaklepal a vstoupil do pří
bytku Anny Svobodové Seděli
tam spelu ona Anna Dřevická a
on Josef Pokorný Obrázek kte
rý příchozího ještě více rozechvěl
pronesl několik vět výčitek lítosti
a zloby Pak vytáhl z kapsy ka
bátu revolver a namířil na Pokor
ného Dříve než se z překvapení
vzpamatoval třeskla rána Pokor
ný vzkřikl krev zabarvila mu obli
čej a pokrývač klesl u lože na
podlahu Dřevický vypálil mu
střelu z bezprostřední blízkosti do
obličeje Zasáhla levou čelist a
způsobila napadenému těžké po
ranění Objevivší se krev na obli
čeji Pokorného jaV:o by Dřevické
ho tím více k dalšímu ponoukala
Už namííil na svoji ženu a spustil
spoušť Druhá rána třeskla v
příbytku ale nezasáhla hlavu Dře
vické na niž ústí revolveru bylo
namířeno- Střela zaryla se do
stěny Pokorný v obličeji velice
zkrvácený v tom okamžiku se
vzchopil a chtěl Dřevickému re
volver vyrvati Třetí rána za
houkla ale zase střela Dřcvickou
nezasáhla Mezi postřeleným Po
korným a Dřevickým nastal zou
filý zápas — na život a na smrt
Pojednou z nenadání přišla po
moc Ze sousedství řadou výstře
lů poděšeného přikvapil dělník
Urbánsk a ten podjal se nevděč
ného úkolu odzbrojili útočníka
Podařilo se mu to ovšem po veli
kém namáhání Mezi tím před
domem nastalo shluknctí lidí
kteří rozšiřovali do okolí pověst o
tom le muž žárlivý usmrtil svoji
ženu a jejího nápadníka Do domu
přikvapil policista Stafft a za ne
dlouho odváděl Dřevického zni
čeného pomyšlením že výprava
se mu nezdařila na strážnici na
Janském náměstí Zraněný Po
kooý byl dopraven do židovské
nemocnice Poranění jeho není
smrtelné Dřevická i Pokorný
ještě v noci byli podrobeni výsle
chu Oba souhlasně udali že ne
dopustili se ničeho co by Dřevi
ckého oprávMovalo k domněnceže
byl podveden Dřevický při vý
slechu udal že měl v úmyslu
zastřelit! Zenu i domnělého jejího
svůdce Po výslechu byl odveden
do bezpečnostního oddělení v Bar
tolomějské ulici odkudž byl do
praven k trestnímu soudu do vy
šetřovací vazby
Upravte si stolici játra a trá
vení pomocí Severových pilulek
pro játra Pilulky ty hojí zácpu
Žloutenku Žlučoatost bolení hla
vy atd Skládají se z látek by
linných a nedráždí Cena 25c
Dra FENNERA
Léčili f 3uVln a
M&Stí ¥ ZálSíll
Víivliny nť
tl"l la 1 v cl
niiVfif 'a m
£(v)'ui iíhIi-oJÍ
'IVfl itlnnill
tUui lulr v
?iil'-í'h vuly
votiímlt-iutua
nrdKfnt kmnen r mfeliíH
řmiřtlíé netnore
NwJpJIh n o(Jlrillll T1 i' a pro vil
Ju-M tuilriij (lupl H dru KemiiTnvl
Zirávll ctIí řlvut svTiJ lícním tukovfrh
pHpudll J-ikij j-oa vaJo ttt-Rliny porady
zdarma
'To tóts mři jsem boltisti v Much
prmlké bolesti ▼ )clvin:ích a Jczavku
Nemohl jsem povslatl z Itika bez pomn
ěl Použiti Dr Keiiners KiJney unci
Backarlie Curo mno vylíčilo
O WAGOSKK KnobaviHo IV
Na prodej: Vlékírní 2735 Q ui„ 80 Omahi
B A Berůnka 10 a Wllllnm ul Omaha
J09 TiiflíaJMiatlínl 13 ul Omaha
Kinu čormka mi Jlnl 13 ul Uinuha
U lúkiniiků 500 tl PuJádeJto o kuďulku—
Je zdarma
Ti)npf ct Víta Js vjiój ootunu
IdlIbO ůl Illd Ur Kvoncr rredonlHNY
VÍCE LACINÝCH VÝLETŮ
PO
Illinois Osnlral dráze
z OM Airy
"A" "11"
(I) riiďanopolls Ind íiyJO 117 líi
Knrt Wiiyna lud liiai 17 v(
Toledo -Oldo ni
Sandusky Ohio 1X1 2111(1
('olurobn Ouio 2fiu 2110
IHyturi i)hť VI 11:1 - ai im
8prliwile:d Ohiu 'aM íuio
Torru llautc Ind IjXi Hilr
Kvuimvlllc Ind IKiJI lfl ňo
Ulnelnnatl Ohio Zlřfl 3IH1
IkjiiIsviUh Ky SI 60 IDfill
IOKansport lna 18 ij IR Jih
Docaiur III 13 111
(irand Hapidi Mích 1715
KaíatiiiizMo Mích íi io
Oeti-oli Mlob lil 50
Toronto Canrtila ÍJ!V1&
Hullalo N V 4?ň
PttietMimu l'a sy
Wboellnir V W £1 !
Cillinilmt Ohio 2110
Oleveland OUo sií75
Frankfurt Ky lílls
Washington U O „
CJ) Bonton Mas8 ' JH75
Výše udaní ceny jsou za lístky tam a
zpít
(1)— I)ny_ prodejní pro sloupec "A"
10 a2l ziiil Dobří pro núvnit nlních
HO ilní l'ro sloupec "B'' prodejní dny
8 4 aíi října Plitny do 3 liitop
(2j— Prodciní 4nv od 6 do 10 Mina
vřetni JÍBtky platní do 12 listopadu
llimo svrchu tiTedení zvláStní vyletní
ceny do mnohých Jiných míst v Indinuí
Ohio Michigan Pcnnsylvanii 'ew
Yorku a Kentucky '
Výlety domoviny si hledajících prví a
třetí líterý každího mřsice do severních
a Jiíních míst
1'inte nmn kam chcete ícli a my a ra
dostí tuliime vám bližíí podrobnosti
NavStivlo nás v mčstBkí úřadovně
Illinois Central ilrlihy č 1403 Farnam
ul aneb dopiíto na adresu:
W 11 lilillL
Dist Pass Atlt 111 Cent It H
Omaha Neb
St Paul
Minneapolis
Duluth
Minnesotská a
Wisconsinská jezera
Milwaukee
Waukesha
Dakota Hot Spring
Deadwood
Providence R I
Portland Maine
NOETH-WESTEKN DRÁHA
1401 1403 Farnam St
Omaha
KOBTH-WESTERH DRÁHA
zkrácení času
zlepšená obsluha
2 listopadu
Denní chicagský zvláštní vlak vyjíždí
v 720 ráno místo v 700 ráno V tul
d bil přijíždí do Clikitgu
Denní SL Paul Mopls nepřesání vlak
vyjíždí v 7:10 rť30 místo v 8:53 V touž
dobu přijíždí do St raul~-MplH
Čís 2 Ovcrland limited do Chicaga v
7 45 večer ruí spiicí vozy pouze Daleko
rychleji jede na západ z Chicaga do
Omahy
North Western to muže uhniti
Mfiststá fiřaioTDa: 1401-3 Farnam ul
Drilu s ptetoíii yozj
D0 TEXAS
PoluasnoTy BuCctorfi sasí yozy a Tslne
poioíioíí! Tozy na tsscH itótícli
Wcjiepií dráha úo všctli míst
EauHíi luiliánkém iiz"iuí Terasa
Acuu a na i ucmmeui poureíl
Jde přímo do
tlia3 It Wartli EiHáctv
Salta Taylor QalnesrJM
iockliax Ewrletta Saslircos
'iCraage Dcatcs Alrarado
Í3USTCX GSLVtSTQII WTA
i SAK ANTONIU v
v ryt — — ivvx
v-— 1-2——
šsfci péímI Ěiú min 1 ěí
Ha mmtfí j —
majitelé 17 a Doucla3 ulice i
KťHSV— IVavIdflný (ilirliMilni průpriivný ym videi nt slnuCerif Um (iineeVf etroje!
necký leiennilul ki iisjylaai nj KriMiroíiiicky pinniickí a Ulueridiý
VVHOHV-KoieJnl k:inla kolejní orkonir literární WKIek ínrehnvé lázní tíloevlk
Ijui-ia tlakárna u vi-fpjné 4luvy
1'OOZIMNf OIIDOIli— ZiipoCoo t líři Novétfňly vc víc h ortborach
PIlAiJK ZK STIÍ i VIJ— Htrava puskytnuta z tříhuillnovou kuMculonnl prael
KATAIiOG-Magiintuí noví lllimtrovaiií katalojj ktblimu nliirrna
4 Adresa: KOllUltOUKtf I1K0S OMAIIA 5EH
Skoja v níž liéíím zójein_vyiiikajíi'_olMjiodiiíel
1 zftří Boy losova Kolej
zahájí sví
podzimní jek denní tak i večerní
Návštěvníci
Cím vito imíScb pHnÍTcb ttobecentstra ti led
ne iihSÍ práci iťn ticu oďní a ba-lou mítl ve
á}uoit tuto kolej Přilťžttnftt jeft ponky tnuta
každém n horliví obnfi ijrozktnimaí vý
teCuó ifoúyt o nťl tn mi jMictarali a pmiiml
I vycokího RtupuS vyiiíováuí jitkuxl horli vowli
h jakou říje 2if'loBviíjn:
Prozíraví žáci
TroÁríivým t-toricnlfitn u luhijem prlOloj eby
we ponad i li v různých odborech kd 2 molion na
ulouchíiti Tyiič(ívái a míti p:-r ra inclliody
používané při nařara rvifuni tbchidiiíis nt'b 16
Biiopistícktm Žádáme n:iX:-íi vá- řiúvuíJcy aby
vřnovali tomuto zkoumaní tolik Čuvu kolik t
pfvjon
Obchodních
Tato Skulu byla obzvláště obdařena Sut nimi
náTStřvitmi pfndtiícli obchodní kfi omažfkých
V42im© ni ttVhfu návSiSv p4nor5 a cnužhÉ i?í
ph-jiiine libyKte t nich pokraCořitli VaSt- píí
tumnoet j-t pobiti ktm pro inč'i žáky a potzbu
ztním pro nás Ctíme Ta8e nábktly Tito mladí
BOYLES OOLLEGE
Pokroku Západu na rok
vyhotoruje veškeré pracím pr0 ctěné
nr
TislíOVé práce g spolky věnu je se
rychle vkusně i zvláštní pozornost
a levně 3C
Pokrok Zápaáo
Předplatné $100 na rok
[ ÁIF lICCn 1"? Airr 1
VYL I I VTC_LlfC I I-3U WILL IUU
PREMIUMS FOR
t
ř
m
m
Diamond íťC" mýdlo
USPOŘÍ ŽENÁM PRÁCI
Diamond "C" mýdlo pozůstává z čistého
loje Jest úíiančjší a vytrvá déle
než kterékoliv jiné prací mýdlo
návštěvníky zveme srdečně aby si pro
hlédli bohatý sklad krásných věcí
jež obdrží jakožto prémie
Tiie Můj
Premijiií obchod 30t
NO MORE BLTJE-MONDAYS
WÍFT'S PRIDE '
SOAP
Good in hard
water and good
in soft water
'Hade by SWIFT & COMPASY
Swiftovo Tridc miUo Jest nejícin mýillcm JakťboZ lze ka praní pádla doulaíi
Šctřte svého prádla— nikoli? obaluv
1
'hnlaln
jpou vzrlciáni iby ff Ptali vniirai pomocníky
a Diy hudemi pokmCovall a v)i?'ho vedeni ve
cvici:í jich v priklickícb poviiiuottech 2it-
Večerní Žkola
NUČfm lidi-mt ktuVl jann ifrnSftnáni bChem
dnť niiřo Tečerm Škola poekytuj- pFíb á tont aby
mí )ib"zp'-Čili dikliidného obcíiťjuuího vzdělání
jukéno by nabyli náv5t$You denní Skuly V vt
6 iní fkobí buit- ?n vyučovali počínaje 1 fAfím
v pondflíi vc stři-dtt a r pák večer Vyučuje
8 týmž vědám lití 2 učitelé jí-on zaměstnáni a
kařiiá porn útka k důkladné a praktické práci
jest poi-kyrimta jakáž se tuží žAci denní
Tčsnopisecké soustavy
Jcit několik dobrých BWHtiiv tjSKiiopisPckých
ii74:ik ntjdftli'í!itřjÍ vCcí jest aby zajiStín byl
dobrý ucEtťl MJt-t to učitelská síla a uČlteleká
schopností jež tvoří Sknlo'' a tyto jwme ai opa
i Ml i htf ohledu na péči a vydání Vyučujeme
Gr(-g%o% (Jriiliamove IMtmanoTfi BOuetnvS těs-□()piict-ké
a hmatovému Btrojepisectví Požádej
te 4Í!trátikový ilIuttOTnný katalog
New York Life Bldg
30toíAi
ulice
Do Evropy $150
iir a-v vitiii ildl 1
WRPPERS '
1
Pasítins G
již l(í ul Oiiialm