Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, September 24, 1902, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Zprávyámofskd
Rakousko-Uhcrsko
Nízkost "vtnďenlio" pána— les
pichyby kachna — Vrah zatlen-—
Příšerná poprava
' Rod llabsburgu jest pověst
ným svou Šetrností ale žádný z
ílenů tohoto rodu neokázal se tak
nízce Šetrným jako arcikníže Fer
dinand o nimž podmořské lano
přineslo tuto zprávu:
Arcikníže František Ferdinand
dědic trůnu rakousko-uharského
vzbudil opít veřejnou nevoli proti
80 bč tím že bylo na jeho podnít
pohnáno patnáct lidí v Budcjovi
cích k soudu za to že sbírali dříví
v jeho lesích Lidé ti se přiznali
k činu z níhož byli obviněni ale
poukazovali na to £a vydčla'i
jenom 6 kr denne na arciknfžecí
práci a chtíli si při tak nízkém vý
dělku aspoň vzfti z lesa dříví k
palivu Arcikníže sám osobní se
o případ zajímal a na jeho ná:lak
byli víickni obžalovaní odsouzeni
do vezení od 8 dnů do 6 neděl
Jinou překvapující zprávu při
neslo lano z Anglie mnoho víry jí
vSak nelze přikládali VíJeflský
dopisovatel Standardu telegrafo
val totiž že tam byla uveřejněna
zpráva čerpaná z dopisů srbských
osadníka ve Spojených Státech
že pohřešovaný arcikníže rakou
ský Jan jenž po ztrátč hodnosti
šlechtické nazýván Janem Ortem
je na živu a bydií na ostrovech
Jižního moře Za spolehlivost
zprávy ručí úřadník Paichurich z
dalrnatské lodi jikčs Arcikníže
Jan zmizel v roce 1890 a císařská
rodina rakouská pevné vVríi že je
mrtev
Do Vídně došla zpráva Že v
pohraničním tyrolském místečku
zatčen byl právník Tallia Murri
obviněný z vraždy hrabete Marti
niho Boa Martini byl ptej ně
jakým časem ve svém domě v Bo
logna nalezen zavražděný Z
počátku se nyslilo žc se stal
obití loupežné vraždy A!e tu
pojednou dne 12 září učinil uni
versitní profesor a vynikající lékař
italský Murri prohlášení že hra
běte zabil jeho vlastní syn Tullio
Murri Svakr zavražděného Tullio
sám se přiznal v dopise svém za
slaném doma ze Srbska že hra
běte zabil ale omlouval Čin svůj
tím že prý to učinil v hádce k
vňli rodinným záležitostem Má
se za to že byla příčinou vraždy
žárlivost kdežto jiní jsou tohoná
nledu že spáchal vraždu někdo
jiný než Tullio ale tentýž se
schválně vydává za vraha aby mu
umožnil útěk
Veliký postrach vzbuzuje v
Dolních Kakousích Šílenec Win
gate který trpí vražednou mánií a
dopustil se již několika vražd a
loupeží
Dvě stě celníku prohledalo kra
jinu kolem Ipsu (Ips německy
Ybbs město v Dolních Rakousích
v okresu Amstettenu na říčce
téhož jména ústící do Dunaje
4000 obyvatelů) pátrajíce po něm
Wingate se dopustil svého času
více vražedných útoků a loupeží
ale pak byl prohlášen za šíleného
a dán do ústavu choromyslných
zločinců v Ipsu odkudž se mu
podařilo uprchnouti
Poprava vraha Ziky Kamenová
ve Wiedenské věznici (Wieden je
předměstí Vídně a má asi 60000
obyvatelů) byla provázena něko
lika sensačními výjevy Když
byl odsouzenec přiveden k šibeni
ci a pomocníci Jcatovi ho chtěli
pověsit vytáhl nůž jejž měl
krytý v oděvu a počal se bránit
Ubodal vojína a tli pomocníky
katovy než byl přemožen a přivá
zán na šibenici
Když mu byla dána na krk
oprátka a provaz s ním napjat
přetrhl se provaz a odsouzenec
spadl na lešení polomrtvý ale
ještě při vědomí Přetržený pro
vaz nahražen byl v rychlosti jiným
a popravní výkon zdál se býti
tentokráte zdařeným Když vlak
byl oběšenec se šibenice s3at
shledáno že není ještě mrtev
Bylo zapotřebí ho věšet po třetí a
teprve potom bylo katovo dílo
dokonáno
Belgie
Královna belgická zemřela dne
19 září v 7 hod a 50 min večer
V jejím pokojíku nebyl v době
úmrtí jejího ani král ani členové
její rodiny ani lékaři Královna
seděla u stolu a pojídala něco
lehkého když tu najednou při
kvačily mdloby a brzo na to sko
nala Když k ní přišel jeden z
jejích lékařů byla již mrt"a
Král Leopold meškající ve Francii
přijel do Spa v neděli a naleznuv
v paláci svoji dceru princeznu
Štěpánku bývalou choť Rudolfo
vu nejen že s ní nechtěl mluviti
ale nařídil aby okamžitě z paláce
odešla ' r-
Následkem toho Štěpánka Spa
oa rychle opustila Na stanici se
odebrala v najatém kočáře a lid jí
projevoval po cestě vroucí sympatie
i ZE STÁTU NE8RASKA :
i:::::::::::-::: :
HLEDÁ SE k pronajmutí far
ma o sto šedesáti akrech nejraději
na díl Laskavé nabídky a bližší
podrobnosti zašlete pod adresnou
"Farma" na "Pokrok Západu'1
Omaha Neb 8x3
— V pátek usmrcen byl bleskem
lojetý F B Taylor pracující pro
J E Owease na svážení půdy se
verně od městečka Butte Taylor
byl na konikterýž byl též bleskem
usmrcen Rodiče jeho bydlí 50
mil jižné od Sioux City
— V sobotu ráno sjel blesk do
velké stodoly na řinči Wiliiarna
Rushe bydlícího tři míle východ
ně od Fairfax Stodola naplněna
byla obilím a senem a shořela do
základů Též uhořel jeden kúa
Škoda spůsobená odhaduje se na
2ooo Rush nebyl pojištěn
— Ve čtvrtek odpoledne přišel
k zmrzačení mladík Clyde Perkins
bydlící několik mil severně od
Ainsworth Položil nabitou pu
šku na vů2 dlužený milletou
ale puška se sesmekla a Perkins
zachytil ji za ústí hlavně V témž
okamžiku vyšla však rána a náboj
rozdrtil Perkiusovi levici Na ve
čer byla mu ruka odňata a raně
nému daří se prý obstojně
— Charles Ernstmladý farmer
z Johnson okresu přišel k vážné
mu zraněuí při vláčení půdy talí
řovými branami Koně zapřaže
ní v brány prudce zabrali a Ernst
spadl nazpět se sedadla Na ne
štěstí měl opratě otočeny kolem
zápěstí následkem čehož koně
strhl zpět a tito couvajíce vsunuli
na Ernsta brány jimiž byl na ruce
a na zádech těžce zraněn
— Rodina Franka Javorského
bydlícího několik mil jihozápadně
od Wilber postižena byla ve stře
du min týdne bědným neštěstím
Dva synkové Javorského 1 aletý
Adolf a (jletý Štěpán hráli si na
sýpce Nalezli tam nabitou pušku
a malý Štěpán zacházel s ní tak
neopatrně že vyšla rána a celý
náboj vnikl staršímu bratru jeho
slabiny Nešťastný hošík skonal
téměř okamžitě
— Nadějným chlapečkem jest
zajisté zoletý Walter Schliskežák
obecné školy v Plattsmouth Ve
čtvrtek přinesl si do školy ostře
nabitý revolver a pouze včasnému
zakročení učitele jest co děkovali
že zabráněno bylo neštěstí V pá
tek ráno vyzvedl si revolver u po
licejního soudce Archera nevlastní
otec Schliřkeův zaměstnaný v
dílnách Burlington dráhy Ne
zdařený hošík mu prý revolver
ukradl
— V sobotu přišel bezmála o
život Louis Real syn farmera
Henry Reala bydlícího jižně od
McCool Junction Jel z Fremont
po silnici podél tratě K&nsas City
& Omaha dráhy a spozorovav Že
se blíží osobní vlak od Yorku
chtěl se rychle vlaku vyhoouti z
cesty když v tom koník jeho se
splašil a Reala z kočárku vyhodil
Zraněný mladík dopraven byl do
svého domova kdež shledáno že
poraaín byl v boku a že si zlámal
klíční kosť jejíž ostrý hrot pro
tknul mu plíce
— V Daykin postřelil nebez
pečně prostopášník B Spraggins
konstébla Thomase Butterficlda
jenž jej chtěl zatknouti Sprag
gins se opil a ohrožoval občany
stře4bou z pušky Butterfield mu
poručil aby se klidil z ulice ale
Spraggins rozkazu toho nedbal
Když pak komtébl chtěl výtržníka
zatknoutistřelil jej teato do boku
Spraggins utekl do kornoviště
kdež byl obklíčen družinou Šerifo
vou a druhého dne byl zatčen
— Krajané naší přijmou zají té
s potěšením zprávu že Hotel
Praha na 13 Williamul vOma
ze opět byl otevřen Správu hotelu
převzal chvalně znárný krajan p
Vincenc J Dobrovský kterýž dal
všechny pokoje znovu vylepit vše
znovu vybarvit a co uejhlavnčjší
ho opatřil hotel svůj úplně novým
nábytkem Krajané již zavítají
do Omahy návštěvou učiní dobře
když se ubytují u pana Dobrov
ského jehož uznaná colidnobt jest
zárukou že každý obsloužen bude
nejen vzorně ale i levně Přesvěd
čte st!
— Jako jindy tak i letos zavi
ti do Omahy velké množství kra
jaaů z venkova aby podívali se
na nádherné slavnosti rytířů Ak-Sar-Ben
Mnozí z krajanů kteříž
z pravidla o slavnostech těch mě
sto naše navštěvují vědí zajisté
že v těchto dnech v Bostoa'Storu
oej větším to obchodu v Omaze
zahájena bývá řada skvělých vý
prodejů v nichž lze za pakatel
koupili zboží velmi cenné Učiníte
dobře' když kažiý den půjdete si
prohlédnout! důkladaě výkladní
okna v Boston Storu roh 16 a
Douglas uL
— V Pacific Junction přišel v
sobotu k zmrzačení 5 3 1 e t ý krejčí
A Liaroot z Villisca Iowa
Železniční zřízenci spozorovali u
večer jakéhosi muže ležeti podél
tratě patrně v bezvědomí Při
bližším ohledání nešťastníka shle
dali že mu ujeta byla vlakem
levá ruka pod loktem Byl do
praven do hotelu kdež mu dr
Livingston z Plattsmouth roz
drcenou ruku odňal
— V Bancrolt postřelen byl
smrtelně v neděli ráno Peter
Olsen který v noci 8 září postře
lil v Omaze Mary Petersonovu do
kteréž po ro let byl šíleně zami
lován Dívka však lásku jeho ne
opětovala a konečně počala se mu
i vyhýbali Večer před svým za
vražděním odešla Petersonova z
domova svého č 2406 Pacific ul
aby se vyhnula Olsenovi Když
se o tom tento dověděl od mladší
sestry milované dívky odešel z
domu velice zarmoucen Druhý
večei 8 září dostavil se Olsnn
opět do obydlí Petersonovy Vešel
bez zaklepáni do kuchyně kdež
nalézaly se Mary Petersonova
matka její a mladší sestra Olsen
pokročil blíže k milence a beze
slova střelil ji do levé strany
prsou Když dívka klesla na
podlahu zastrčil Olsen revolver do
kapsy a opustil dům Zraněná
Petersonova kolísala mezi životem
a smrtí až do ráua v sobotu dne
r3 září kdy v nemocnici sv Jo
sefa skonala aniž by nabyla vě
domí Olsen po spáchaném zlo
činu opustil město a zmizel beze
stopy V sobotu večer přišel do
Bancroft a zapsal se v Park hote
lu jako W Johnson V neděli
ráno setkal se Olsen s L Fletche
rem kterýž poznav vraha dal
jej hlídali a pspíšil pro strýce
zavražděné dívky M P Johnsona
Než i Olsen poznal Fielchera a
tuše že jej pronásledují opustil
městečko Johnson uvědomil kon
stébla J O Copplea že viděl
Olsena bráti se ke dráze načež
Copple provázen několika občany 1
pustil se koňmo za vrahem a do
stihl jej asi tři míle za městem
Vyzval Olsena ku vzdání ale
když tento místo uposlechnutí vy
tasil revolver dal Copple povel k
výstřelu Zahoukly tři rány a
kule zasáhnuvší Olsena asi tři
palce nad pupkem pronikla tělem
jeho Smrtelně zraněný Olsen do
praven byl do Bancroft kdež
skonal
Novinky z Clarkson
!l V sobotu dne 20 t m od
bývána byla schůze republikánské
strany našeho precinktu Adams
kterýž se súčastnilo 30 občanů
Ve schůzi ié zvoleno bylo q dele
gátů do okresní konvence republi
kánské odbývané 24 t m v
IIowell3 Neb Byli zvoleni ná
sledující delegáté: John D Mun
dil Dr Allen Fr Houfek Jr
Chas Kmoch Beru Jonáš Ant
Odvárka a A Bukáček Za asse
sora jmenováni byli Ad Bukáček
a Ant Odvárka a výsledek hlaso
vání byl že Anton Odvárka ob
držel 2t a A Bukáček 8 hlasů
Za cestáře jmenováni byli Vác
Budín Kar Kmoch a John Drdla
Václav Budín vzdal se nominace
načež hlasováno o druhých dvou
čekancích a výsledek byl ten že
Chas Kmoch obdržel 21a John
Drdla 8 hlasů
I Jan Severa prodal svoje oby
dlí p Jos Slámovi za $1100
Václav Stooáček Václavu Dudy
chovi ml za $600 a Jos Sláma
Václavu Dudychovi st 3 akry na
Komenský Squarů za $400 Frank
Tlu3toš prodal farmu při samých
hranicích města George Heunovi
z Howells za Í50 akr Frank
Tlustoí bude se stěhovat na svou
farmu poblíže Lindsay v Platte
Co Neb
9 V sobotu bude pořádána v
sídí Cibulkově taneční zábava při
kteréž bude hráti chvalně známá
kapela Petra Žáka lest to zába
va svatováclavská první v tomto
podzimním období a proto lze
očekávati velikou návštěvu
i! Firma Mundil a Folda pro
dala farmu 360 akrů H}2 mil se
věrně od Howelhp J Moláčko
vi za 116500 Zmíněná firma má
zde ještě v okolí několik dobrých
farem na prodej- Zpravodaj
Rychle a jistě vyhojíte bolení
hlavy a neuralgii upotřebením
Severových Prášků proti bolestem
hlavy a neuralgii Jsou čisté a
spolehlivé Cena 25c
— Dříví vápno cement plastr
atd výhodně koupíte u Crosby-Kopietz-Casey
Co Mají též velký
výběr všech druhů uhlí Zkuste
a budete ppokojeni 1 váhou i do
brotou zboží Úřadovna jest na
N ulici mezi 24 a 25 v Johnsc
nově pozemkové úřadovně 6 —
Předplaťte se na Pokrok 7ápa
pa — pouze Ji 00 ročně
f ZE SOUTIl OMAHY 1
' :
♦
— Nejlepší importovanou vlnu
na Šály 12 přadeneic v boxně za
75c boxnu dostanete u JVVacka
na 24 a N ul Qbuv a spodní prá
dlo u něho koupíte laciněji než
kdekoliv jinde
— Zubní lékař Bailey zaměst
návající českého assistenta ručí
za veškerou práci jím zhotovenou
Úřadovna jeho jest v 3 poschodí
Paxton bločku v Omaze — 8
— Městský pokladník Howe
stále ještě upomlná dlužníky osob
ních daní o zaplacení V pátek
rozeslal 500 poštovních lístků ob
čanům neplatům jež žádá dfitkli
vě aby co nejdříve dostavili se do
jeho úřadovny a s městem se vy
pořádaly V posledních několika
měsících skolektoval pokladník
slušný obnos dlužných daní a ne
povolí prý dokud i zbytek nepla-
tů k vyrovnání se nedonutí
- Za jízdy k požáru pod via
duktem Q ul v sobotu večer
svržen byl požární náčelník Lou
Ettcr se svého kočárku blíže 25 a
Q ul a utrpěl bolestných po
hmožděnin S počátku se mělo
za to že byl zraněn nebezpečně
Požár byl uhašen před příjezdem
požárního odboru
— V neděli časně ráno vešli
dva maskovaní lupiči do hostince
Fred Pfeifera na 32 a G ul a s
napřaženými revolvery donutili jej
aby jim dal veškeré své hotové
peníze asi $40 Pfeifer oznámil
loupež ihned policii a zvláštní po
licisté zahájili pátrání po lupičích
Později ráno zatčen byl jistý po
dezřelý muž kterýž ale propuštěn
byl opět na svobodu ježto jej
Pfeifer nemohl stotožniti
— fak se zdá mavor Koutskv
j - r J ~ ~- J
nesouží se příliš nad doručeným
mu alternativjím soudním rozka
zem jímž se mu zakazuje nadržo-
vati jakémukoliv porušování stát
ničtí modrých zákonů Kozkaz
ten vydán byl na žádost proti
hostinské lítí v ieiíž členové zubv
nehty pracují o to aby hostince v
bouth Umaže byly v neděli zavře
ny Mayor Koutský tvrdí že
krátce po nastoupení svého úřadu
nařídil aby hostince zavřeny byly
v neděli a po 12 hodině noční a
ženení-li nařízení jeho plně šetře
no není tím vinna policie nýbrž
nedostatek hotových peněz jenž
nedovoluje aby počet policistů
mohl býti zvýšen
— Líčení s hostinskými kteříž
zatčeni byli během měsíců červen
ce a srpna pro porušení Slocumo
va státního zákona odbýváno
bude v pondělí dne 29 září Až
dosud podařilo se hostinským
vždy stání odložili pod různými
záminkami avšak nyní obě strany
jsou k líčení řádně přichystány
Výsledek líčení očekává se s vše
obecným napjetím
— John Flynn south-omažský
jediný oděvník opatřuje se v těch
to dnech obrovskými zásobami
mužských pěkných obleků Není
jediného obchodu na celém širém
západě kterýž by měl na skladě
lepší druh zboží než má Flynn a
ceny jeho jsou obyčejně tak nízké
aneb i nižší než jaké žádají v ob
chodech jiných za zboží špatnější
jakosti Jak praví Flynn sám
lidé vědí o šatech jež nosí daleko
méně než o všem jiném čeho po
užívají Někteří snad znají jméno
jediného váženého hotovitele —
než jest to sebeochranou koupíte
li obleky II S & M a Kuppen
heimera kteříž jsou nejlepšími
hotoviteli obleků na světě A prá
vě Flynn má na skladě úplné zá
soby oděvu obou těchto proslu
lých firem Flynn dává nyní krásné
prémie při koupi zi hotové Pro
hlédněte si důkladně zboží jeho
porovnejte ceny a zajisté žs u
něho koupíte
— Neznámí dosud ničemové
vnikli v neděli do West Side Ško
ly a řádili v ni hůře než sveřepí
Tataři Knihy bud1 odnesli aneb
roztrhali a naházeli do bláta roz
bili okaa v průčelních dveřích a
zničili nadobro cenné piano Po
spáchaném darebáctví beze stopy
zmizeli Školní rada nezakročila
dosud proti nepořádkům v po
slední době se udavším a jak se
podobá ujme se záležitosti té
městská policie
— V zasvěcených kruzích se
tvrdí že jest vše připraveno ku
sloučení všech různých nakládá
ren jež se má státi skutkem ku
konci tohoto týdne V kruzích
dělnických panují obavy že slou
čení všech nakládáren bude míti v
následek snížení počtu zaměst
nanců — česká porodaí babička pí
Mary GlaJeová navštívila předmi
nulou neděli So Omahu a zane
chala tam na památku rodině
Hostkově bydlící na 2 r a Rul
malou sice ale hezounkou děvušku
Z NAŠEHO MĚSTA
— K vážnému úrazu přišla v
pondělí v 8 hodin večer slč Emma
Hoškovcova z Bruno Neb jež
týž den odpoledne zavítala s rodi
či svými a mladším bratrem do
Omahy a ubytovala se u strýce
svého p Ant Francia v č 1914
již 13 ul Večer chtíc navštívili
sestru svou sloužící na 25 a
Mason ul vsedla do vozu poulič
ní dráhy jedoucí směrem sever
ním Když dojela na 13 a Dodge
ul vyskočila z vozu nečekajíc
až se tento zastaví a následek toho
byl že sražena byla prudce na
dlažbu na kterouž dopadla obli
čejem Vymknula si čelisť a mimo
to utrpěla bolestných odřenin Pí
Al'ce Bushová z 12 a Pierce ul
jež v téže káře jela zvedla raně
nož dívku a doprovodila ji do
blízké lékárny odkudž později
dopravena do obydlí strýcova
Zrsnění slč Hoškovcové jest sice
bolestné avšak nikoliv nebezpeč
né Rodina Hoškovcova jela do
Miliard na pohřeb příbuzného a n
příležitosti té zastavila se v Omaze
— Dnes zahájeny byly obvyklé
podzimní slavnosti rytířů Ak-Sar
Ben a sice otevřením pouliční
výstavy Následkem přerušení
cesty presidentovy na západ změ
něn byl poněkud pořad slavností
a sice ve středu 1- října pořádán
bude průvod denní ve čtvrtek 2
října večer pořádán bude nádherný
průvod elektrický v pátek 3 října
večer pořádán bude velkolepý ples
a v sobotu 4 října uzavřena bude
pouliční výstava Letošní slav
nosti rytířů Ak Sar-Ben budou
nádhernějšími než kdykoliv před
tím a jelikož dráhy snížily značně
jízdné očekává se že nával ven
kovského lidu do Omahy bude
velký
TRŽNÍ ZPRÁVY
UMAUA dne 21 záFl
K mia { a př-1 káro 55 bu
Oye§ a fc bili 48c "
Brambory hotí 25@30"
Vejce B&r CeratTó lite
Máslo t máílíreu !:' 321c 11b
Mánlo farm nejlepSI 15&17C "
Máglo řarm ftpatné až dobré i4'4c "
Slepice 9a9'c "
Kuřata 13J4c "
Kachny 5@6c "
Koboutl M
Krocani 8310c ''
SOUTH 0MAIU dne St rtt
Voli píkní U nejlepJi SlttT
Eráry 175236!
JaloTlce 3 25
Voli ke krmení 2T5@100
Praatanejl-píi 760a77i
Prasata protf-dni 75S®7H5
Prasata hrubá tčžká M0S7flj
Orce nejlepii 34'@3 60
JfchUata 45ca4-75
CHICAGO dne 23 záM
Pfenlce Serr oilmta tt k okami
dodáni 7H@16cbn
Plenice S 3 okami dodání 72@73c "
Korná í 2 ilnlá " lc "
Korná í 3 bi!á " 61c "
0ř 2 bil " B7c "
0e { bily " 2SAc '
Žito Citlo 2 k dodáni 50c "
JcCmen k plr dčolum k dodáni 48@5d "
Ječmen ke krmeni k dodáni
Lněné ai-meno 6 1 semeno eeyz 13-3 "
Semono bojínku 'timotby) 3 (0J3 lili "
Semeno Jetelové 915 '
Živý dobytek:
P3kni a2 neJlepSl voli $75C®8-50
Unbeni a2 k prostředním 40U@7OI)
Voli ke krmeni ti 5"©5-25
Krávy tl50@4 76
Jalovice tS-tif&SM
Telata 3 5@7o
Tejapíti krmení voli 8 001 Ul
Teiařítí voli t pantvin
Praatatežk4 nejlepíí 755@(S0O
Prasata lehká vybraná tiMtyiWt
Prartta hrob 7 208781)
Ovce pěkné až k vybraným I3f340í)
JehBata 150&5r
Jchfiata západní ÍIOíffií30
Omažskó školy
obchodní-s2s
uznávány jsou právem za nej
lepH ve státu a zaopatřily lá
kům svým více míst' nei které
koliv podobné ikoly jiné!
Celé řadě ml krajanů a krajanek
dostalo se prostřednictvím jich
dobrého postavení
Kdo by si přál dítky švédo Skol
Uch posiali a tak
dobrou budoucnost
'im zabezpečili necht dopííe
nám a my
za cena sníženou
dtlivotní Smolné mu odprodáme
Adresujte dotazy na:
Jfokrok Jtápadu
OMAHA NEB
Houba na čelicti
m adrie a fipln vylé
cna Nová WBtiuo
vá mt-ttuKls nená
kladná Neni-H vy
liVona neplftU B
Pojednání o ňpiném
vyiiřVní houby na
fcliaii zdarma 'poH-
J u - I
FLE1ING BH09
Chtmiiis Union Stock Yds Cblcato
mi
0
í Kleinova
4 plné
kvarty
Přímo od HlHnuniíkíi
Nimln ltovHti H aby hRp
thn byl xfok proHlřti!-
IlíkS MaMMMB0k
pftr Korm raHodu uic™
o1 WJW a vjfM dovolím vAin
kounlU k vnrt sevltUtuitio
druhu Bluckbnrry Brandy
7a Iífnj kvurt takto vim dá
vají' ťallon likéru a kvart
Biufkltťirry Brandy 2a
iTMiiict skiiUiCiiou oeim $f?r
Nftco na památku každou
bednou
KLEINOVA proslul linek
and Kve jcKt bezpečný lék
proti rýmu a cbHpťu prou
bynte jl múli mitl vdy ua
hvó poli ol nnbo v komnatě
pro nuniocué
Čís 1 gallon $315
Čís 2 " 250
1
1 Apex Ryc
A
lyy — — —
ÉJII'1I "B
PS RKEUMATISHSCONSUMPTlOfl
jSO OMAHA Nf8
ZÁSYLKA ZBOŽÍ
VYPLACENA
Posud JpI5 tiihílánm 4 plné
kvartové láhvtt Kleinovy
Apni Hyo V rokli míre
(li8lllovane rn Wl7á-ylka
vypliiť-ona— arýláiii4 Ji v
prostém obalu — h- oznuře
iilotwuliu Kdyí Jte Jl oh
držoll aokiiHlII uuUHpokoJI-ln-11
víh vraťin 11 na naše
dlrHty a my vratimo vám
cpiit ja15 Ty druh korál
ky Juky naliliímo la ts15
nionolino nlkclp Jinde kou
pili za uiéne uvf IVUU
Ohjediiávky pro Dakofy
Wyomlntt Montanu Colora
do WanhlnKUm a Arlwmu
lnuli zniil nu 111 kvu rtů
uiajl-ll byt vyplaceny
JKLEÍN
velkoobchodník
lihovinami
s f roli 26 alt ul So Omalia
Odporučení:— Merrhanťti Nntlonal Bnnk Omnha i PaPk?r's National Hanit Bouth
Utuatia So Omaha Nuťl Bank ho Omabu víecliny uxpreaaní a 2olvzalcnl ep
HOTEL PRAGUE
ČESKÝ HOSTINEC
u mésta Prahy
na rohu 13 a Wiliíam ul Omaha
Čistá a pohodlní zařízené pokoje pro cestující jakož i výborní česká
strava a vzorná obsluha V hostinci obJržíte rýtečný STORííŮ V" LEŽÁK
nejlepší druhy vín a likéru a nejjemněji! doutníky
Krajané zavítáte-li do Omahy návStévou ubytujte se v hotelu Praha a
ušctlítc nejenom peníz ale zbavíte se 1 všelikých násnází 8
O přízeň krajanfi žádá VINCENC J DOBROVSKÝ"
Dr Karel H ' Bwu
Ordinuje ve své úřadovně v prvním poschodí v hudové naproti poStě
Na zavolání jede na venek Honorář mírný 8
CHIGAGO NejvětSí česká
LUMBER dřevařská ohrada
COMPAMT 14 a U P trať
f§25—
TO
íVěstská úřadovna 1324 Farnam ul
TELEPHON 810
7 il-
§
I ' ér '
Hodláte
na východ ?
' Burlington dráha nabízí lev
né ceny od 2 do 5 října
Pouze jedno jízdné za cestu
tam a zpít
Do mnohých míst v Indiáni
Ohio do Pittsburgu a jiných
míst v západní Virginii do
Buffalo a Toronto ! -% -
Lístky dobré k návratu až do
3 listopadu
Úřadovna:
1502 Farnam
Ti-1 250
Nádraží:
10 a Mason
TcL 128
Predpléils šé i Pokrok Západu SI ročně