Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, September 24, 1902, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    A'
0 M sf "J# fy % „
ADU
'i
V
Založen 1871— ltočník XXXII
OMAHA KEBR E STÍIEDU IttE 24 ZÁÍlt 11)02
ČÍSLO 8
MARIKY
WALTER MOISE předseda
II V HAYWARD tnjapokl
POKROK
{z
WILLOW SPMNGS
BREWING 00
OMAHA NEBRASKA
ZPRÁVY
OKÉ
rr '
W P- _ íí-''
V
Přehled zo svétapelfticliť-lio a tronilta nlu'í i
"ti
'
President Roosevelt upustil od
cesty na západ
V Indianapolit podrobil se operaci
Vrátil se zpít do Washingtonu
Presidentova cesta na západ
byla včera náhle přerušena v In
dianapolis Presidentovi otekla
levá noh mezi kolesem a kotní
kem a lékaři obávajíce se aby
nedostavila se otrava krve od
hodlali se ihned k operaci Prcbi
dent dopraven byl do St Vincenťf
hospitalu v Indianapolis kde ve
3:45 hod odpol operace prove
dena V 7:50 hod veCer donesen
byl president v nosítkách do vlaku
kterýž jej dopravil Jo Washing
tonu Otok jenž presidentovi působil
stále větší a větší bolesti byl ná
sledek nepatrného zranění jez
utrpěl na noze při nedávné srážce
kočáru jeho s vozem elektrické
dráhy v Pittsfield Mass
Jest naděje že se president brzo
uzdraví Lékaři nařídili vznešené
mu pacientovi aby po 10 až 14
dní choval se nanejvýš klidně
Z Washingtonu'
Důlclitá nota Hayova — Přípravné"
práce k tavlaíopánl suchopárů
Tajemník zahraničného odboru
Hay jsa pohnut houfným stěho
váním rumunských chudých židů
do Soustátí jichž v poslední době
se sem hrne mnohé tisíce poslal
zahraničním mocnostem připiš v
němž se praví že Soustátí od nich
očekává že budou pí niti berlín
skou smlouvu která přivedla ku
konci rusko-tureckou válku a u
tvořila balkánské státy Smlouva
ta obsahuje článek v němž stojí
že nikomu nebudou činěny Žádné
nátlaky a vzdory za příčinou jeho
náboženského vyznání a že cizo
zemec í domácí mají požívati
stejných práv Tyto sliby jsou
však rušeny pronásledováním 400
000 židu v Rumunsku kteří jsou
zbaveni skoro všech svých práv a
hledají pak útočiště ve Spoj Stá
tech kde se stávají obtíží
Profesor F H Newell vrchní
inženýr jemuž jest vládou ulože
no 'aby řídil zavlažování západ
ních pustin by se staly úrodnými
navrátil se do Washingtonu z roz
sáhlé cesty své po krajích kde by
se zavlažování dalo provést Jest
nadšut možností svého úkolu je
likož se o tom přesvědčil na
vlastní oči a dí že se mohou
miliony akta pády zavlažováním
zužitkovati Peníze na provedení
zavlažování střádají se z prodeje
vládních pozemka po zákonu na
vrženém zástupcem Newlandem z
Nevady a záloha obnáší fSooo
000 Se stavbou nádrží hrází a struh
započne se neodkladně o čemž in
ženýr Newell pravil takto: Usta
vili jsme polní čety ve třinácti
státech a třech územích a výsle
dek vyměřování a zkoumání bude
předložen tajemníku vnitra aby
to předložil kongresu v prosinci
Pozemky o něž se jedná jsou teď
bezcenné avšak když jim se bude
moct dodávat! z nádrží dostatek
vody za lacinou cenu od $ to do
Í15 na akr bude takový akr míti
cenu I40 až f 100 Pozemky ty bu
dou rozdělovány po malých část
kách skutečným osadníkům za ce
nu co to vládu bude státi Zálo
ha peněz na zavlažování stále po
roste prodáváním pozemků
Z politické arény
Dne 17 tohoto měsíce odbývá
na republikánská státní konvence
v New Hampshire v níž ledoo
'hlasně byl indorsován president
Roosevelt pro znovunomioování v
r 1901 Tento odstavec platfor
my byl přijat a bouřlivým jásotem
trvajícím několik minut 1 re
sident bvl také pochválen za
moudrou dosavadní vou sprivu
a vysloveno politování nad za
vražděním presidenta McKinlcy
ho
V republikánské Btítoí konvenci
v 41a ba mě jež odbývána téhož
dne v Birmingbaoi sveden byl boj
mezi přátely presidenta Hoosevel
ta a jeho odpůrci) ale konečně
přátelé Rooseveltovi zvítězili aítektiv udeřil Fishe do ODliČeje
také touto konvencí odporučen Rána tato srazila bo k zemi Fish
president k znovunomioování v r
1904 Proti tomuto odstavci plat
formy pracovali přátelé distriktaí
I10 nlvladního Vaughina jehož
president sesadil pro zanedbávání
jeho povinností
#
Demokratická státní konvence v
Massachusetts skončila porážkou
přátel Bryanových a zastanců
stříbra Zlaťařc vedl plukovník
Gaston stříbraře George Fred
Williams který až dosud uznáván
byl za vůdce demokratické strany
ve státu Massachusetts Proti
Williamsovi ozvala se tak silná
opbsice že byl ukřičen a usyčen
když chtěl ke konvenci promluviti
Touto porážkou jest politická čin
nost Williamsova bezpochyby aa
dobro skončena a Bryan v něm
ztratí jednoho z nejvtrnějších
svých přívrženců
#
Také v třetí republikánské stát
ní konvenci jež odbývána byla v
Hartford Connecticut dostalo se
presidentu Rooseveltovi té licho
tivé poklony že byl odporučen k
znovunomioování v r 1904 a to
jednohlasně Zároveň v platformě
vyslovena pochvala nad dosavadní
jeho administrací
Bývalý spolkový senátor Mor
rison Butler ze Sev Karoliny
předseda popul národoíhÓ výbo
ru prohlásil že populistická stra
na bude míti svůj vlastní lístek k
národním volbám v r 1904 But
ler zároveň vyslovil naději že
strana populistická obdrží více
hlasů v r 1904 nežli měla v r
1891 kdy Weaver obdržel více
než milion hlasů
Butler svádí vinu posledních
porážek na demokratické spojeace
a pronesl o tom tento náhled:
Dem strana dopouštěla se chy
by za chybou Když jsme bojovali
v r 1896 tu snažil jsem se pře
mluviti demokratické vůdce aby
nemluvili o svobodné ražbě stříbra
ale aby se omezili na mnohost pe
něz v národě bez ohledu na kovy
Avšak vystavujíce stříbro tu ne
můžeme nyní postavili se před lid
v pravém světle ač v celku jest
znalost peněžní mezi lidem
po-
vrchní
KRONIKA UDÁLOSTÍ
Trust továren vyrábějících šicí stroje
Ty trusty u nás rostou zrov
na jako houby po deset Uyal
se zase připravuje sdružení tová
ren na výrobu šicích strojů se
základním kapitálem 130000000
Dvanáct těchto továren již vyslo
vilo svůj souhlas s utvořením
trustu a nyní se pouze jedná o to
aby získány byly í továrny ostatní
pak k utvoření trustu bude ne
prodleně přikročeno Hlavní úřa
dovna má býtt v Belvtdere III
kde nalézá se jedna z neivětších
továren v této zemi v níž se den
ně vyrábí 1000 šicích strojů O
utvoření tohoto nejaovějšího tru
stu bylo jednáno ve zvláštní schů
zi v New Yorku a presidentem
jeho má býti Barnabas Eldredgc
hlava National Sewing Machinc
Co Eldredgc započal obchod se
Šicími stroji před mnoha roky v
Detroitu později se přesídlil do
Chicaga a na to před 14 roky za
ložil továrnu v Belvidcre lil jež
pod jeho řízením znamenitě pro
spívá — K utvoření tohoto trustu
vede prý továrníky nezřízená kon
kurence která přivodila v posled
ní době veliké snížení cen v šicích
strojích Jakmile tento trust bude
utvořen bude prvním jeho činem
zvýšili cenu šicích strojů a proto
by naše české hospodyňky kteréž
stroje potřebují měly m s koupí
přispíšili nežli trust začne ceny
šicích strojů šroubovali do výšky
Neblahá toulka milionáře
Když si vyšel Nicolas Fish
bankéií-milionát v New Yorku na
veselou toulkudne I5tnnetušil
že to bude poslední jeho toulka v
Životě Fish se dvěma Ženštinami
přišel odpoledae do jednoho salo
nu na 34 ul asi o 3 hod odpol
a když nalézal se s nimi v nejži
vějŠÍ zábavě vstoupil tam jistý
privátní detektiv a za krátko mezi
oběma muži povstala hádka de-
N " i
0 W MARSH
fot Secratary ol Stale
Ur
-MLt -
1
I
CHARLES WESTON
For State Auditor
t
PETER IKIORTENSEN
For Slila Treaiurer
r
I
lít ! J
ti'' r
X
REPUBLICAN STATE CANDIDATES
však rychle povstal a chtěl odejiti
ze salonu Detektiv však ho ná
sledoval a počal s ním opět novou
hádku a když Fish otevřel dvéře
aby vyšel na ulici udeřil ho znovu
do týla Fish sklesl po této ráně
k zemi a hUva jeho narazila prud
ce na kamenný stupeň vedoucí ze
salonu na ulici Ihned přivolána
byla ambulance a Fish dopraven
byl v bezvědomí do Rooseveltovi
nemocnice kde zemřel ještě téže
noci Manželka jeho meškající v
Tuxedo na letním bytě přivolána
byla k jeho loži a setrvala u něj
až dokonal
Falešným poplachem připraveno 115
osob o Život
Malé příčiny mívají mnohdy
velké následky V Birminghamu
Ala odbývání byla národní kon
vence černochů baptistů v kostele
při níž řečnil také nejproslulejší
černoch naší doby Booker T
Washington V kostele bylo pří
tomno asi 2000 lidí' kteří na
plňovali každý koutek chrámové
prostory až ku dveřím Soudce
Bilion právník z Baltimore do
stal se do hádky s ředitelem kůru
o uprázdněné sedadlo a tvrdí se
ře jeden druhému zasadil ránu
Hned na to povstal křik "fajt"
"íajť většina však se domnívala
že výkřiky ty znamenaly "fire"
(cheň) a celá ta massa lidí pojata
byla jednou myšlénkou a jako
bezhlavé stádo tlačila se k výcho
du Jeden z přítomných černoš
ských kazatelů volal k zděšenému
lidu aby byl zticha (qaiet) leč
lid v úplné bezhlavosti své se zase
domníval že jest mu dávána vý
straha před ohněm a tím prudčeji
se dral ku dveřím Muži a ženy
skákali přes kostelní lavice a rval
se mezi sebou aby te rychleji do
stali k východu Ti kteří po tomto
zápasu klesli na lem byli nemilo
srdně ušlapáni k smrti
Někteří kazatelové znovu sna
žili se utišiti zděšenou massu lidí
lei žádaá moc na světě nemohla
zasUviti divokou tu vřavu kteráž
te rozroutala ve chrámu Klení
mužů se mísilo s bolestnými vý
křiky žen a dětí z nichž mnohá
žena i mnohé dítě z pouhého stra
chti padly do mdlob a byly ušla
pány
Podlaha chrámu nalézá se asi
15 stop nad povrchem země a
odtud vedou na ulici dlouhé scho
dy po jichž obou stranách jsou
postaveny zdi Toto místo stalo se
pravou smrtící pastí neboť proud
lidí zde srazil mnohé na kamenné
schody a pak se po nich hnal dolů
a v krátké ďobě nalézala se na
'A í'if-k -
I 1
1 %
JOHM H MICKEY
For Governor
- -' t
E Cl McGILTON
For Liřjltnant Goternor
těchto schodech hromada lidí
zvýšf 10 stop Asi 50 lidí naléza
jících se v této hromadě zemřelo
udušením
V celém tomto shromáždění na
lézali se pou:e dva běloši a sice v
zadu v kostele a ti oba unikli a
přivolali signálem hasiče kteříž
rychle přikvapili ke kostelu Také
policie se ber meškání dostavila
na místo a s pomocí hasičů poča
la zachraBovati lidské bytosti na
kupené na schodech Jakmile byl
vchod tímto spůsobein uvolněn tu
ostatní massa zděšeného lidu jež
nemohla dříve pro onu lidskou
hromadu ven vyrazila zp dveří
chrámových a zase mnozí při tom
to útěku sletěli se schodů a zlá
mali si buď Žebra ruce nohy
aneb utrpěli vnitřní poranění
Asi v hodině se konečně celý
kostel úplně vyprázdnil a pohled
který vnitřek chrámu poskytoval
byl strašlivý Na podlaze leželi
oejen mrtví muži ženy a děti ale
i mnoho raněných a bolestný jich
nářek byl srdce rozrývající S
dopravou těchto do nemocnic oka
mžitě započato ale 15 zemřelo
jich dříve nežli byli dopraveni do
ambulance
V této strašlivé katastrofě nej
více přišlo o život žen a sice udu
šením
V celku zahynulo 115 osob
Kromě toho je mnoho poraněných
a nejen všechny nemocnice ale i
hotely a privátní domy jsou pře
plněny těmito nešťastníky
Po půlnoci nalezeno bylo ještě
policií několik mrtvol na vedlejším
prázdném lotu Nešťastníci ti pa
trně se smrtelným namáháním se
vyprostili z hromady na schodech
a s rozmačkanýma prsoma zlá
manýma rukama a nohama hledali
tam ochrany a zde bez pomoci
svým zraněním podlehli
U vchodu chrámového stál po
licista Elledtfe který chtěl zděše
nou massa lidu zastavili ale při
tomto pokusu bylo mu strháno
všechno šatstvo s těla a on koneč
ně přitlačen ke zdi a obě nohy
jeho byly mu rozmačkányEUedge
se sice pozdraví bude však až
do smrti nuzákem
Mlynářští dělnici v Minncapolis broží
stávkou
V neděli odbývána byla schůze
unie mlynářských dělníků v Min-
neapolis a v hlasování jehož se
súčastnilo 75 procent členů unie
bylo rozhodnuto aby zvolrn byl
výbor kterýž by předložil poža
davky unie zaměstnavatelům v úte
rý Na tyto požadavky rxá býti
G D FOLLMER
For Com Public Landa and Bldgi
4
-
4
F N PROUT
For Atlorney General
'ti f '" v
W K FOWLER
For Supi Public Initruction
dána ve čtvrtek odpověď a pakli
nehude povolena dělnictvu osmi
hodinová doba pracovnf prohlásí
unie od čtvrtka za týden stávku
Pakli bude stávka prohlášena tu
vedle požadavku původních bude
unie žádati též aby jedině unioví
dělníci byli ve mlýnech zaměstná
ni Pakli mlynáři nepovolí vyjde
asi 3000 dělníků na stávku Mly
náři jsou nakloněni povolili poža
davkům dělnictva bune-li i v ji
ných mlýnech v zemi zavedena
8hodinová pracovní doba
Křižák Des Moines pokřtěn
Nový obrněný křižák Spojených
Států nazvaný dle kapitolního
města Iowy Des Moines byl v
sobotu dne 20 září pokřtěn v
loděnici ve Quincy Mass za
přítomosti guvernéra Cumminse a
eho družiny Slečna Elsie Ma-
comberova z Des Moines rozbila
o nosec lodi obvyklou láhev šam
paňského a slč Clara N Carleto
nova z Haverhill Mass přeřízla
provazy kteréž loď držely v lodě
nici Křižák Des Moines jest nei
větší loď jež kdy spuštěna byla
na vodu massachusettskčho pří
stavu a jest to první vládní loď
která zhotovena byla v loděnicích
Fore River společnosti Když loď
sjela do vody vysoko vystříknuvší
zavzněl ohromný jásot z úst shro
mážděného tam lidu Křižák tento
dle náhledu admirála Uighborna
jest nejvhodnější lodí prostřední
velikosti k válečným účelům jež
spojuje rychlost s vydatnou silou
Des Moines má snosnost 3200
tun a jest vyzujojena 10 pětipal-
C3vými děly rychlopalnými 8
šestiliberkami 2 liberkami a 4
Coltonovými automatickými děly
Marný zápas o život
V pátek oběšen byl v okresním
vězen! v Hackensack NY Peter
Hernia jehož stihnul tento trest
pro važdu řezníka Barneye Kan
tera Hcroia o svůj život svedl
marný zápas nežli přivlečen byl k
šibenici Když oba výpomocní Še
rifové chtěli mu svázati ruce tu
přeskočil prkenné pažení a vrazil
do chodby kde ulomil kus olově-
aé roury a hrozil každému kdo se
k němu přiblíží že mu rozrazí
lebku Šerif a jeho přířučí nevěděli
% počátku co si s ním mají počíti
ale konečně pustili na něj proud
vody z haliče Hernia zvednul
ruce aby chrinil oblctj akjjplid
proudem a v tom okamžiku při
skočili k němu úředníci chopili
jeho ruce svázali ho a donesli k
šibenici Nežli padák spuštěn byl
tázán zdali chce ještě něco líci
' v' Ji"') " 1 í '
Y'í ' - '
vynibl vytečuý ležák z íeskúbo chmele nnjlepSího ječmene a pověstné
WIILOW PHING8 VODY
'nm 1
"I1 I
p Nejlepíí a npzkuSenřjSÍ znalci piva tvnlí že pivo vařené WILLOW
fe smiNGS BREWING CO„ jest nojzdravejšfm a nejltpším výrobkem
toho druhu
k Zkuste je a dozntíle pak sami že Jste laliodnčjSího piva nepili 47m6
t
rrft__rQ3 -ifrifPiifl _A tO (ft
M ii ion: Zepiti
— rwT "' w mmumr iiuicuje viuisne pevne oceiove DuKy
f "t e'' r'11žsi mfiíete vzíti domů Když přihla-
r t 1 raaiiiM-™' r
City Savtngs Ejafc j
načež Hernia slabým hlasem zvo
lal: "Žijte blaze a odpusťte mi!"
Na to padák otevřen a odsouzenec
sřítil se dolů a zlomil si vaz Her
nia zastřelil Kantera protože mu
tento nechtěl prodati žádné maso
prc jeho psa
Tajemná vražda
V Morris kanálu blíže Jersey
City byla nalezena předešlý týden
nahá mrtvola v níž zjištěna byla
mladá choť krejčího Puilitzera
Policii po pilném pátrán! podařilo
se zjistiti že ženština ona byla za
bita ve 'fiatu' v č 103 zšp 58 ul
kdež nalezeny byly také její šaty
Dle domněnky kapitána Tituse
vražda ta spáchána byla mladým
mužem Hooper Youngem vnu
kem pověstného biskupa Mormo
nů Younga Mrtvola mladé ženy
byla ukryta po nějaký čas v ku
chyni a odtud teprve vhozena byla
do kanálu
Domnělý vrah pracoval nějaký
čas pro časopis Hoboken Crusa
der a podobizna jeho byla naleze
na ve fotografické skupině zaměst
nanců tohoto časopisu Majitel
uájemné stáje v Hoboken jemuž
podobizna Youngova byla okázá
na zjistil v nf onoho muže který
si ve středu předešlého týdne vy
půjčil od něj buggy a navrátil mu
je avšak nenavrátil mu váhu jež
byla nalezena přivázaná kolem
pasu mrtvoly Buggy přivezl zpět
teprve druhého dne o 8 hodině
ráno
Mostař viděl ony buggy jeti
přes most ve středu v noci V zadu
byl přivázán veliký kufr ale osobu
řídící koně pro tmu neviděl
Young udržoval s Pullitzerovou
poměr a ona dle domněnky poli
cie se s nim setkala a odebrala se
s ním do jeho obydlí Co se tam
dálo to jest dosud tajemstvím a
jedině příšerný jeho výsledek jest
dosud znám ne však podrobnosti
Young byl viděn ve středu kolem
'9 hod večer žádaje mladíka
Dahneyho aby mu pomohl snésti
kufr do buggů stojících přede
dveřmi Jakmile se to stalo švihl
Young do koně a ujížděl rychle
po 6 avenue
Tento kufr ve čtvrtek poslal
Young po Wells Fargo expressu
do Chicaga a zde ho policie ote
vřela a nalezla v něm šaty zavraž
děné celý zakrvácený oblek
Youngův zástavní lístek na její
démantové náušnice které jí vrah
patrně uloupil a konečně zakrvá
cená dýka s níž vražda asi byla
spáchána Vrahem uloupené dé
mantové náušnice nalezeny byly v
zastavárně Simpsonově a manžel
zavražděné sotva že mu byly oká
zány se vyslovil že je Annieměla
v uších v onen den kdy zmizela
Na tyto náušnice bylo zapůjčeno
{6000 Dle toho policie soudí že
Young spáchal vraždu k vůli této
loupeži
Ačkoli tisíc pďcistů hledá
Younga přece dosud nepodařilo
se ho vypátrat!
V Dtijy Ciijn Ly! však za
tčen v neděli muž který s
podobá Youngovi Policii podařilo
se ho zmocoiti teprve po tuhém
zápase Při prohlídce v kapsách
jeho nalezena byla paprika Muž
ri Cs v ift (O aO fPy r° Oj -G~n
s aolarín a zaiofli unL
Aby usnadnila malé ukládání úspor
City Savings Uank v Crowu itverci pro-
den dollar a obdržíte bankovní knížku v
níž dollar připsiín jo vám k dobru Jakmi
le se penízu v domácím buňku nahromadí
prireso se teuto řa otl času do nail úřa
dovny vyprázdni se peníze se spočítají
u v:is( přítomnosti 11 da se vím za n5 pří-
slušný kredit ve vaSl knížce Tyto malá
obnosy nesou úrok vyrovnaný pfilletnř
Zayítul li by jeden z našich zástupců do
řašelio domu vezměte si od něho jistě
bank
tento měl úplně nové šaty násobě
a nalezen byl ve 3poleěnosti jed
noho trampa
Dle nejpcslednějších zpráv se
vyslovil že sluje Bert Edwards
že jest 26 roků stár a pochází z
Portland Ore Při bližším pro
hlédnutí zjištěno že podoba s
Youngem jest veliká ale vzdor
tomu zuby a pleť jeho nesouhlasí
a popisem Youngovým
Ve svých výpovědích si tento
zatčený mladý muž několikráte!
odporoval a zdá se že má také
nějaké vážné příčiny k ukrývání
svého pravého jména
Zprávy spolkoví
„Velkovjbor nťita Xebraska J fj O
Schůze' Velkovýboru odložena
jest za příčinou slavnosti 25
letého trvání řádu Palacký č 1
ZČBJ na úterý dne 30 září
VSecnny zástupkyně jsou žádány
by se do schůze té dostavily
E Bandhauer taj
Lože Jan Hus í 5 Hof P
Na žádost více členů rozhodla
se lože Jan Hus č 5 R P od
bývali nadále schůze své místo
první a třetí středy každý první a
třetí čtvrtek v měsíci
Frank Jelen V K
Podp Sokol Tyrš Čís I
Tyršáci pozor! Tímto jste dů
tklivě žádáni byste se v neděli
dne 28 září dostavili určitě o 1
hod odpolední do spolkové míst
nosti a sice v plném počtu
V neděli dne 5 října odbývat!
se bude výroční schůze Jelikož
předléhá voloa úředníků a jiné
důležité jednání jest přítomnost
všech členů nutná Nepřítomní
podléhají pokutě dle stanov
A F Novák taj
Nebrasská Lípa 183 W 0 W
Všichni bratří jsou žádání by
se v neděli dne 28 září o I hod-
dostavili v plném počtu do spol
kové místnosti za příčinou súčast
nění se slavnosti řádu Palacký č
1 ZČBJ A F Novák klerk
Tábor Scbraska ě 4771MWA
odbývá ve středu dne 1 října
pravidelnou schůzi svou v síni p
Hrocha jest žádoucno by každý
soused do schůze té se dostavil
Všichni sousedé jsou žádáni by
se příští neděli dostavili do spol
kové místnosti a sice před 2 hod
odpolední Nechť přinesou sebou
spolkové odznaky Tábor súčastní
slavnostního průvodu řadu Pala
cký č 1 ZČBJ
John Brázda klerk
Výbor Kiiljolíkovy nadace
koná svoji pravidelnou schůzi v
Sokolovně v pátek dne 27 září
v 8 hod večer Nechť všichni čle
nové výboru schůze laskavě se
súčastní S A Beránek íaj
Srdeční vadu tlučení irdce a
všechny ostatní obtíže srdeční
iřlcnnáte Fnadno budete-li uží
vali Severů Silitel Srdce Týž
osvěžuje srdce upravuje oběh
krve a sílí celé tělo Cena $1
Předplaťte se na Pokrok Zápa-
du pouze I100 ročně