Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, September 17, 1902, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    I I
Pokrok Západu
Založen 1871--IW XXXII
OMAHA XEBR TE STÍIEDU DNE 17 ZÁftí 1902
ČÍSLO 7
f 'w
ZPRÁVY TELEGRAi
I Přehled ze svéta politického a kronika udatí I
Z politické arény
Republikánská státní konvence
v Colorado odbývána byla dne 12
září v Denver a za guvernéra na
vržen aklamací James H Peabody
z Canon City
V platformě vyslovena neobme
zená důvěra presidentu Roose
veltovi a jest mu slíbena podpora
státu Colorado pro jeho znovuzvo-
lení v r 1904 Dále se v ní vyatu-'
puje proti trustům a odsuzuje se
demokratická nynější správa státu
Colorado pro nehospodářství a
koneční se vyslovuje souhlas pro
uzákonění 8hodinové pracovní
doby pro havíře
KRONIKA UDÁLOSTÍ
Požár v olejových práme Dech
v Beiufflontu
Dne 12 září Časně z večera
nějakou nevysvětlenou dosud ná
hodou vzBalo se trochu vyteklé
ho oleje podél trati dráhy Texas
& Sabině a oheB se záhy tak roz
šířil že vyhořelo asi 60 stop slou
pového mostu na pozemku spo
lečnosti Palestině Po delším
namáhání podařilo se plameny
uhasili a myslelo se že je po
všem nebezpečí tu však nějakým
způsobem dostal se oheň do ole
jových polí a celá řada obrov
ských nádržek v nichž bylo na
tisíce suda surového petroleje
vybuchla
Plameny se rychle šířily a husté
sloupy dýmu vystupovaly k oblo
ze V 1 hodinu v noci počaly
vybuchovat! veliké nádrže Hig
ginsovy společnosti a požár byl
tak ohromný a siálalo z něj tako
vé vedro že se k němu nemohl
nikdo přiblížili
Když všechny zásoby petroleje
dohořely tu ohefí uhasnul sám
sebou způsobiv škod asi na
% 200000
Hloapl ještž nevymřell
Jistý Edward Bug a jeho man
želka z Carlisle Pa byli náram
ně zbožní lidé ale při tom ještě
více dbali na světský mamou nežli
na království nebeské a to je
uvedlo do škody — Stařena Mc
Budová vyuŽitkovala hlouposti
lehkověrných manželů a namluvila
jim povídačku o pokladu který
prý se nalézá na jich pozemku za
kopaný Ovšem zadarmo jim ne
chtěla 8'kovaá čarodějnice o po
kladu pověděli a proto Bugovic
ochotně vyklopili jí {500 za její
čáry a Bug pak počal ihned na
pozemku kopati aby tam poklad
našel Dřel se dnem i nocí a ne
nechal prst půdy neobrácené na
svém pozemku ale po pokladu
nebylo ani památky Konečně se
mu rozbřesklo v hlavě a Bug se
sebral a běžel k rychtáři aby si
na McBudovou vyzvednul zatýkač
a porota ji odsoudila v 6 hodinách
pro podvod a vylákání peníz pod
falešným předstíráním
Smutný konec
V úplném opuštění vzdálen na
200 mil od lidského obydlí v
pustinách u řeky Gatineau v Ka
nadě zemřel Samuel Hawkins
Napier který se své doby stal po
věstným tím že nalezl největší
kus zlata na světě Pouze jeho
věrný pes byl f ním když doko
nal pozemskou svou pouť Napier
byl pokladníkem na lodi plující
mezi Melbournem a Liverpoolem
a doslechnuv o objevených zlatých
ložiskách T Austrálii odebral se
tam ae svým bratrem a počal tam
kopati Jednoho dne Napierúv
Špičák zavadil o něco tvrdého a
když to po delšf době vykopal
shledal že to byl ohromný kus
zlata Šťastný zlatokop ho poslal
do Londýna kde byl vystaven a
později prodán za $60000 Napier
se pak usadil v Bathustu N B-
stal ae členem provinciálního par
lamentu počal spekulovat! na
burse a za několik roku bohatství
jeho zmizelo a on konečně odebral
se do Kanady kde ztrávil zbytek
svého života
Požáry les! v Orejono
V Okolí Springwater již po ně
kolik dna řádí lesní požáry které
se Šíří s velkou rychlostí Farmy
stodoly a hospodářská atavení
jsou jím zničeny a také í mnoho
dobytka již zahynulo Požár zuří
4 míle východně od Molalla a též
oheO mezi Rhubcl a Clarks se
Stále ještě šíří — V Astorii dým z
lesních ohfiů zahnaný od pobřeží
utvořil ohromný neproniknutelný
závoj a následkem toho obchod
ve městě byl úplně zastaven a po
něvadž panovala všude tma mu
sela být rozžata světla v obcho
dech i příbytcích Jeden parník
na řece Columbii byl přinucen v
11 hodin dopoledne použiti pá
travého světla a parník linie Port
land z Oriental ani nevyplul z
přístavu Telefonická zpráva z
Mehama oznamuje že lesní ohně
kolem onoho městečka tropí velké
Škody na lesích a ohrožují majetky
a příbytky osadníků — I kolem
Elkhornu řádí ohně a působí
ohromné škody
Čech zaplatí svod odvahu Životem
Jmého paaa Mináříka člena
uhlířské firmy v Clevelandu vy
slovuje každý tamní Čech s poli
továním a zároveň" a úctou S po
litováním proto že snad zaplatí
svou hrdinnou odvahu svým živo
tem s úctou proto že nedbaje
vlastního nebezpečí obětoval se
pro zachránění jiných Dr Albl
vyjel si ve svých buggách k pa
cientům a na této vyjížďce praskla
mu náprava u jeho vozíku Kůň
se při tomto náhlém trhnutí spla
šil a tryskem vrazil do houfu děl
níků kteří se zrovna ubírali z
práce z blízké slévárny Nastal
poplach a vše prchalo z cesty
zdivočilému zvířeti V okamžiku
největšího nebezpečí objevil se
tam p Vác Minářík a nedbaje
toho že vrhá svůj život v nebez
pečí skočil ke koni zavěsil se mu
aa uzdu a hleděl jej takto zastavi
ti Leč zvíře i s touto přítěží pádilo
dále a p Minářík byl jím vláčen
před očima velikého davu lidí po
celé dva bločky Snad by se bylo
konečoé podařilo p Miuáříkovi
koně zastaviti leč neštěstí tomu
chtělo Že kůQ vrazi! do železného
sloupu vedle chodníku a nárazem
tím rozražena p Mináříkovi hlava
Ků5 také klesl k zemi a nežli se
mohl vzchopiti byl chycen Dr
Albl ošetřil hrdinného muže ale
rána jeho jest tak nebezpečná že
sotva vyvázne svým životem
Mateřská láska
Čeho jest mateřská láska schop
na toho dokázala paní Thomas
Crossová z Marion Ind V jedné
světnici Crossovic bytu nashro
máždil se přírodní plyn a když
Crossová otevřela dvéře mezi
onou světnicí a kuchyní vzflil se
náhle plyn od ohně v kuchyňských
kamnech a na3tal děsný výbuch
jímž celý domek byl rozbořen
Crossová vyhozena byla dveřmi
až na dvůr a omráčena záhy ale
se vzpamatovala a rychle běžela k
ssutinám aby zachránila dvě své
dítky Jedno donesla do bezpečí
a vrátila se ještě jednou do hořícího
domku a podařilo se jí zacbrániti
i druhé ' ale při tom se její oblek
vzňal a ona klesla do žhavého po
pele v nímž byla nešťastná paní
za Živa upečena Manžel její a
bratr se vážně popálili když se
pokoušeli domek zachránili
V lesním požáru zahynulo 11 osob
Rychle šířícím se požárem lesů
který ničí vše co mu do cey
přijde byli osadníci blíže Ariel
Wasb- vyhnáni do tmavé noci dne
15 září a na tomto útíkuzahynulo
11 osob v plameneeh a více nežli
200 osob ztratilo své příbytky a
nalézá se nyní bez přístřeší Smrt
tíchto 11 lidí jest zjištěna avšak
kromě toho jest možno že zahy
nuli také čtyři dělníci pracující na
záboru James Ilawthoroa neboť
o nich nepřišla dorud žádná zprá
va mimo to táboťilo asi 60 lidí u
jezera na úpatí Mount St Helena
a o lích se také ještě neví co se a
nimi stalo a zdali se zachránili
útěkem aneb zdali zahynuli Také
v Montaně zuří chně poblíže Bar
nica a severně od Anacondy Již
mnoho akrů lesů bylo těmito po
žáry zachváceno a Škody se páčí
do tisíců Vládní agent Berndt a
velikým počtem mužů snaží se
tyto lesní požáry zastaviti ale
dosud se jim to nepodařilo Nad
Montanou po dva dny visel tako
vý mrak dýmu že zakrýval i slun
ce Ve Wolscy 13 mil od Huron
vypukl v neděli oheM který tam
zničil za 153000 majetku neboť
zasáhl i městečko a tam několik
největších budov lehlo popelem
Jedině včasnou pomocí hasičů z
Huron se podařilo zachránili ostat
ní Část města před úplnou zkázou
OheB tento byl bezpochyby zalo
žen
Člen nejvyššlho soudu Cray mrtev
Soudce Horace Gray který se
odebral nedávno na pdpočioek
zemřel v Lynn Mass dne 15
září Horace Gray narodil se v
Bostonu dne 24 září roku 1824 a
vystudovav právnictvf byl jireuo
ván přísedícím supreme soudu v
Massachusetts dne 23 srpna 1864
a později se stal předsedou tohoto
soudu Dne 19 prosince r r88i
byl jmenován presidentem Artbu
rem za přísedícího nejvyššího
soudů Spoj Států
Stávka nblokopfi
Guvernér Pennsylvanie Stone
se poctivě přičiBuje aby stávka
ublokopů byla nějakým spůsobem
urovnána a k tomu účelu pozval
k sobě presidenta unie uhlokopú
Mitchella ku soukromé schůzi v
níž se jednalo o tom jakým spů
sobem by se stávka dala skončiti
Při této poradě byli přítomni:
státní vrchní návladní Nichols
distriktní předsedové uhloKopů
T Duífy a J Fahy státní senátor
Flynn jenž jest jednfm z největších
zaměstnavatelů dělnictva v Penn
sylvanii a nikdy neměl ještě stáv
ku a konečně McMullin hlava
sklářské společnosti v Pittsburgu
Porada byla úplně tajná a ne
proniklo z ní na veřejnost ani toho
nejmenšího avšak dle výroku
Mitchellova učiněného v pondělí
není na ukončení stávky ani nej
menší naděje
"Nemohu říci kdy stávka bude
skončena" pravil Mitchell "Jest
li druhá strana koná nějaké kroky
k tomu cíli já o tom nevím''
Dále prohlásil Mitchell že ve
schůzce s guvernérem nebylo pro
jednáváno nic důležitého a že byly
v ní pouze probírány různé body a
pokrok celé stávky a že tato schůz
ka s guvernérem neuspíšila konec
neblahé té stávky
Konečně se ještě vyslovil Mitchell
že by uhlokopové 6e nevrátili do
práce na slib Že uhelný trust po
zději jim učiní nějaké ústupky
ponívadii jsou pevně přesvědčeni
že konečně musí zvítěziti
V uhelaé pánví jest ayní ko
nečně klidno a jea tu a tam do
chází k malým výtržnostem
Dva Italové John Divino a
Antonio Dizzi byli napadeni 50
italskými stávkáři když šli z prá
ce v pondělí ráno a oba byli těžce
zraněni klacky a kamením Při
tom také jeden ze stávkářů byl
střelen do noby
Až doposud jsou odhadovány
ztráty stávky takto:
Ztráta trustu na uhlí $63200000
" havířů na mzdě 24000000
" jiných dělníků 5300000
" dráh 10000000
" obchodníků 8200000
Mzdy policii 1000000
" neun dělníkům 450000
Výlohy milice 370000
Škody na dolech 6500000
JĎhraem $119020000
Právě co to:o píšeme přináší
telegram zprávu ža biskup Fal
lows bude míti s Mitchellem dů
ležitou schůzi v Pittsburgu
Biskup Faltowa schválně zajel z
Chicaga do Pittsburgu aby se
přičinil o urovnání stávky a při
této konferenci mají se také súčast
niti senátor Flych a M K Mul
lin kteří bvli také přítomni kon
ferenci odbývané mezi guverné
rem a Mitchellem
Od této konference s biskupem
Fallowsem očekávají mnozí rychlé
ukončení ctávky
Nevědomost hříchu nečiní
To bývalo pravidlem za dřívěj
ších časů kdy lid nemohl opatřili
si vědomost o všem co se ve svě
tě děje Za nynějších dob rychle
ae myšlénky vyměBují zvláště
skrze časopisy takže nevědomost
stává se hříchem Dnes má každý
věděti že Trinerovo léčivé hořké
víno jest nejlepším lékem v cho
robách žaludku ledvin a jater i
v seslábnutí nervové soustavy
Dosvldčujf to tisíce těch kteří ho
užívali Ono jest výtečným lékem
pro churavé a příjemným posil
ňujícím nápojem pro zdiavé kteří
si chtějí zdraví své udržet! Kdo
o tom neví hřeší proti sobě uží
váním nepřiměřených léků kazí si
žaludek a tím celé zdraví kdežto
Trinerovo léčivé hořké víno sesílf
mu žaludek a celou soustavu
Přivádí zdravou chuť k jídlu a
dobré strávení pokrmů tuží svaly
čistí krev Na prodej v lékárnách
a u vyrabiteie Jos Trinera 799
So Ashland Ave Chicago 111
Nové americké Eidorado
Divoké pohott Thunder vábt k sobí
davy honců Stfstlny
Nedávno přinesli jsme článek
jak odkryto bylo nové Eidorado
v Idaho a dnes ho dopisujeme
neinovějšfmi zprávami které z
tohoto divokého Eldorada proni
kly na veřejnost
Dnes nalézá se již v oněch pu
stých těžko přístupných konči
nách asi 2500 zlatokopů a kaž
dého dne noví a noví dobrodruho
vé přicházejí kpoboří Thuoder po
úzkých nebezpečných stezkách
aby zde hledali své štěstí
Nejvíce přichází sem zlatokopů
z Colorado kteří opustili své žá
bo ry na Cripple Creeku a jinde v
naději že zde naleznou zábory
výnosnější a že podaří se jim zí
skati si v krátké době bohatství
zaručující jim bezstarostnou bu
doucnost Maličká osada zlatokopů na
zvaná Roosevelt založená zrovna
u úpatí pohoří Thunder vzrůstá
každým dnem o 200 procent oby
vatelstva a tři saloony činí zde
ohromný obchod dnem i nocí
Rozumí se samo Bebou že ne
scházejí zde í herny které jsou
nevyhnutelným přívěskem každé
ho tábora zlatokopů a ti mnozí
již v potu tváři v záborech svých
vytěžili něco zlata ztrácí ho zde
daleko rychleji a snadněji nežli
ho nabyli
V městečku Roosevelt je to nej
dražší živobytí v celých Spojených
Státech neboť stojí tam pytel
mouky $1050 a slanina 50c lib
a tyto dví věci jsou nejdůležitější
potravou každého zlatokopa
Zábory jsou zabírány na míle a
míle daleko kolem zlatodolu
Dewey a kolem potoka Monumen
tal neboť se roznáší pověsť že
se tam nalézá zlato 6 palců pod
povrchem země
Dosud divoká tato končina
nemá žádného spojení s ostatním
světem ale v nejkratší době má
tam být zavedeno telegrafní spo
jení a připravují se také plány
aby tam postavena byla též od
bočka dráhy
Až do nedávná tato končina
byla úplně neznáma a ani vládní
zeměměfiči sem dříve nikdy neza
bloudili v
Některým zlatokopům podařilo
se nalézti zde dobré zábory a nej
více nalézá se zde mědě Zlatá
ruda smíšena jest se stříbrem a
vynáší od $500 do $100 za tunu
Pohoří Thunder bylo patrně
jednou před několika tisíci lety
obrovskou sopkou poněvadž půda
jest měkká a šedá Je to sležený
vulkanický popel a v něm také
nalézá se promíseno zlato a
stříbro
Honničtí inžinýři zkoumají celé
pohoří ale dosud nezjistili jak
daleko se onú bohatství rudy
táhne Nejméně obnáší však 20
mil někteří znalci tvrdí že obná
ší ještě mnohem více
Rýžováním bylo vytěženo u
úpatí pohoří Thunder již za ně
kolik milionů zlata ale dobývání
zlata z rudy nalézá se tam dosud
v pleukách
Pohoří Thunder nalézá se 7000
stop nad hladinou mořskou a
zimy jsou zde strašlivě tuhé tak
že i nejotužilejší zlatokopové jim
někdy podléhají Leto jest tam
však velice pěkné a nalézá se tam
také hojnost zvěře a v potocích
dosti ryb Celý distrikt jest po
rostlý lesem a pohoří jest prorý
váno několika divokými potoky a
bystřinami
Na jaře často svalují se s vr
cholků pohoří laviny do údolí a v
těch zahynul již mnohý zlatokop
který sem přišel bleaat štěstf a
nalezl zde předčasnou smrt
Snad pohoří Thunder okáže se
Eldoradcm pro několik vyvole
ných ale pro většinu přinese
zklamání jako všechna ostatní
taková místa
— Máie-li zapotřebí služeb
spolehlivého expressáka obraťte
se s plnou důvěrou ca svého kra
jana Franka Břena jenž vám
rychle a zároveB levní poslouží
Zejména ti kteříž se hodlají stě
hovat měli by se na pana Břena
obrátili neboť se nemusí obávat-'
že nábytek jich bude poškozen
Pan Břen za správné a uspokojivé
vykonávání svěřené mu práce ručí
Ptejte se po něm buď v čís 316
Woolwortb ave aneb v hostinci
pp Francia a Vávry 2— tf
Farma i prolet ů pratajmití
320 akrů v Msdisun Co Neb blíže
Kalaroaioo P O 8 17 T Z2 li 3
Norlh K doptáni u Martin Megan
lindiay Neb neb a majitele Jos Kt
spára Brigue Nb 6k3
V půl druhé minuté
Velké kvetoucí místo obráceno v
hromadu ssutln
Littni olitiho svldka této katastrofy
Druhé děsné neštěstí které
způsobil výbuch sopky Mont Pelee
na ostrově Martinique připomíná
jiné jež přihodilo se dne 18
dubna tohoto roku Krásné mě
sto Quezaltenango ve Guatemale
v střední Americe následkem ze
mětřesení v devadesáti sekundách
obráceno bylo v ssutiny pod
nimiž pohrobeno bylo tisíce a
tisíce obyvatelů tohoto čilého ob
chodního města
Zkáza přivalila se na město ne
nadále a tam kde dosud panoval
čilý život tam po půl druhé mi
nutě rozléhalo se sténání raněných
a pláč a nářek těch již jakoilzá
zrakem byli zachráněni
Město Quezaltenango bylo vzdá
leno 130 mil od hlavního města
republiky guatelmalské a bylo po
tomto největším městem v repu
blice a nejčilejším střediskem ob
chodu Zde soustřeďoval se ká
rový pšeničný třtinový a kaka
ový obchod neboť město leželo
zrovna v středu distriktu kde
tyto plodiny jsou nejvíce pěstová
ny a také se zde nalézalo několik
velkých továren na výrobu vlně
ného a bavlněného zboží
Ulice tohoto města byly úzky
ale čistý dobře vydlážděny měly
pěkné chodníky elektrické osvě
tlení a náměstí byla ozdobena
vodotrysky
V městě byly čtyry koleje jedna
řemeslnická škola dvě banky
několik krásných starých kostelů
mnoho nádherných veřejných bu
dov a to vše nalézá se nyní v ssu
tinách a zbytky z těch 40000
obyvatelů již zde sídlili založili
nové město na rovině u Olimte
peque asi dvě míle od zničeného
města
Obydelní stavení byla vystave
na z cihel vulkanického kamene a
tak zvaného hardpanu zvláštní to
neobyčejně tvrdé hlíny V městě
byly jen 3 třiposchoďové domy
asi tucet dvouposchoďových a
ostatní vesměs jednoposchoďové
aby snáze mohly vzdorovati země
třesením které v oněch krajích se
časem přihází
Bylo krátce po 8 hodině večer
když nad městem se rozzuřila
strašlivá elektrická bouře spojená
s lijákem a obyvatelstvo hledalo
útulek před touto bouří ve svých
obydlích
Ve Quezaltenangu bydlelo mno
ho Indiánů a sice ve zvláštní
čtvrti a ti pojati byli tušením že
nějaké hrozné neštěstí se na město
přivalí a s chvěním ho očekávali
Panuje totiž mezi nimi pověsť
táhnoucí se od pokolení k pokole
ní že má-lt být jich město posti
ženo nějakým neštěstím že vý
straha jest před ním dána ohni
vou koulí letící přes oblohu
Indiáné tvrdí že takováto koule
se objevila na obloze před 400
roky když Španělé město dobyli
a domorodé obyvatelstvo zotročili
a od té dobyaková ohnivá koule
předchází prý každé zemětřesení
a každý sopečný výbuch
U večer před osudným 18
dubnem taková ohnivá koule pře
letěla přes obzor a Indiáné s
hroznou předtuchou očekávali
jaké neštěstí se na město přivalí
Ostatní bílí obyvatelé však se va
rovným hlasům Indiánů jen smáli
a nevěnovali jim žádné pozorná
sti Snad stalo se to náhodou
ale faktem je že předtucha Indiá
nů se splnila
Když bouře nejprudčeji řádila
tu pojednou nastal strašlivý otřes
země Tak prudký a náhlý jako
by byla zem narazila o rějaký
předmět Lidé v bezvědomí pa
dali na zem budovy se rozpadá
valy jako by byly utvořeny z karet
a v kratičké půldruhé minutě živé
kvetoucí město stalo se ohromnou
ssutinou Při tom hrom bouřil a
blesky neustále křivovaly na oblo
ze a proměSovaly noc v bílý den
a dešť lil se z oblaků v nekoneč
ných proudecb Burácením hro
mů a hlukem padajících zdí pro
nikaly časem zoufalé výkřiky ra
něných a umírajících a pláč a
srdcelomný nářek těch již jako
zázrakem jsou zachráněni prchali
z nešťastného města domnívajíce
se že nastal snad soudný den a
že celá zem jest zasvěcena zkáze
Hrůzu této kratičké minuty ne
lze slovy vylíčiti a ani ti již ji v
onen večer pocítili nemohou na
lézti slov jimiž by naznačili své
tehdejší pocity
Jose J Barrillas plantážník
vypravuje o svých zkušenostech
zažitých v hrozné oné noci takto:
ř WALTER MOISE předseda
WILLOW SPRINGS
BREWING 00
OMAHA
vyrábí výtečný ležák z českého chmele nojlepšího Jcřmene a pověstná
willow erniNoa vody
Lttmiiin
NoJlep5í a nezkuSenčjší znalci piva tvrdí ie pivo vafené WILLOW
SPRINGS BREWING CO Jest nejzdravějšfm a nejlepším výrobkem
tubo druhu
Zkuste je a doznáte pak sami že jste lahodnějšího piva nepili 47m8
Híéí: Můl
í' "cilySinnjs Buk-
Památku 25-letcho působení
DŮSTOJNĚ OSLAVÍ
Bád Palacký čís 1 Z C B 3
V OMAHA
v nedéli 28 září 1902 y Sokolské síni
Průvod českých spolků jenž se seřadí odpoledne o 2 hod na
13 a William půjde s hudbou do Sokolovny kdež
proveden bude slavnostní program a sice:
Slavnostní řeč česká předn br F J Sadílek
" " anglická ' předn br L Berka
Nejstaršf člea řádu br Jan Rosický
2 slavnostní sbory předn Pěv odbor Sokola
3 koncertní hudební čísla Kapela
Večer: divadelní představení "HAVLÍČEK BOROVSKÝ"
děj kusu tohoto spadá do nejvýznamněji doby národa českého
Odpoledne vstup volný však dítky bez průvodu dorost
lých nebudou vpuštěny
Večer vstupné 25c pro osobu
S úctou zve POŘÁDAJÍCÍ VÝBOR
"Počet osob které zahynuly v
osudné oné noci dne 18 dubna
nebude lze nikdy zjistiti nejvíce
zahynulo domorodců Jich domy
jsou zhotoveny z hlíny a písku a
pod nárazem zemětřesení sesřítily
a pochovaly celé rodiny ve svých
troskách Také mnoho bělochů
zahynulo avšak daleko více jicl
bylo poraněno a sice hlavně na
ulicích když prchali z města
Ulice jsou velmi úzky a rychle se
naplnily davy prchajících a zde
mnozí byli ušlapáni a jiní zabiti
troskami padajících zdí
Ta minuta a půl v níž otřes
trval se zdála každému věčností
Ti již se zachránili utábořili se
na pláni nedaleko města a zde se
trvali celou noc Trpěli jsme
zde nevýslovně vydáni jsouce po
celou noc strašlivému dešti který
se zrovna lil s oblak Když se
počalo rozednívati tři muži se
odebrali do města a co zde spa
třili to nelze vylíčiti Ten obraz
zkázy který se jim objevil bude
každému nezapomenutelným až
do jeho smrti
President republiky vypravil
rychle pomoc do nešťastného
města a asi padesát lékařů a oše
třovatelek věnovalo svou péči ra
něným již nalezeni byli v ssuti
nách ještě na živu Z celého'
města nezbylo nic nežli hromada
ssutin a ani jediná budova nebyla
uchráněna před zkázou'
Tak líčí ono hrozné neštěstí
které postihlo město Quezalte
nango očitý svědek
Zprávy spolkové
ítád Palacký ě 1 Z( BJ
Za příčinou slavnosti připada
jící na neděli 28 září odbývati
se bude tento měsíc pravidelná
schůze o týden dříve a sice v ne
děli dne 21 září o 3 hod odp
Členové jsou důtklivě žádáni by
se co nejhojněji dostavili ježto
předléhá velmi důležité jednání
Chas Steiger předs
II V HATWARD taj a pokl i
NEBRASKA
s imi a zapřít nyní
Aby usnadnila malé ukládání úspor
City Bavings Bank v Browu čtverci pro
pfijřuje vkusní pevné ocelové banky
jež si můžete vzfti domfi Když přihlá
síte se o bank v nníf úřoclovn6alož(te je
den dollar a obdržíte bankovní knížku v
níž dollar připsán je vám k dobru Jakmi
le ae peníze v domácím banku nahromadí
přinese se tento řas od času do naší úřa
dovny vyprázdní se peníze se spočítají
u vaM přítomnosti a dá sn váiu ?& ni pří
slušný kredit ve vaši knížce Tyto malá
obnosy nesou úrok vyrovnaný pftlletně
Zavítal li by jeden z naMch zástupců do
vašeho domu vezměte si od něho jistě
bank
Na žádost více členů rozhodla
se lože Jan Hus č 5 R P od
bývati nadále 6chůze své místo
první a třetí středy každý první a
třetí čtvrtek v měsíci
Frank Jelen V K
Tábor Nebraska ě 4771 MW A
odbývá dnes ve středu 17 září
oravidelnou schůzi svou v síni p
Hrocha jest Žádoucno by každý
soused do schůze té se dostavil
John Brázda klerk
Lože Jan H119 i 5 Eof F
odbývá schůzi zítra ve čtvrtek dne
18 září v 8 hod večer v Sokolov
ně Přítomnost všech členů nutná
jelikož důležité jednání a placení
příspěvků předléhá Z rozkazu
Vel Kancléře Bed Sláma
Těl Jed Sokol Omaha
Sokolové pozorl V pátek večer
odbýváno bude pořadové cvičení
Cvičení započne přesně o 8 hodi
ně Nepřítomní podléhají pokutě
Rud Havelka náč
Podp Sokol Tfv5 cis I
Tímto jsou všichni Sokolové
žádáni by se dostavili v pátek
dne 19 t m určitě v 7:30 hodin
večer do pořadového cvičení
Ant Vašák náč
Tyršáci pozor! Tímto jste dů
tklivě žádáni byste ae v neděli
dne 28 září dostavili určitě o 1
hod odpolední do spolkové míst
nosti a sice v plném počtu
A F Novák taj
JicbraMsU Lípa 183 W O W
Všichni bratří jsou žádání by
se v neděli dne 28 září o I hod
dostavili v plném počtu do spol
kové místnosti za příčinou súčast
nění se slavnosti řádu Palacký č
1 ZČBJ A F Novák klerk
V} bor KubelíkoT? nadace
koná svoji pravidelnou schůzí v
Sokolovně v pátek dne 19 září
v 8 hod večer Nechť vŠjcbni čle
nové výboru schůze laskavě sc
súčastní 1 S A Beránek taj
t v
r "V
i
1 f
'i
IV
(
r
V