Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, September 10, 1902, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    I
1 M
ápadu
Založť VS i%ník XXXII
OMAHA NEBR YE STÍIEDU DNE 10 ZÁÍtí 1902
ČÍSLO 6
c
Pokrok
s
t
1
í II
a i
3
i
li
r
i
f
Ji
517-íM
Ví
v: v
Z KMRIKY
ZPRÁVY telegrafické
Třcliled zo svťta politického a kronika uda!!
Z politické arény
V minulém týdnu odbývala de
mokratická strana nřkolik EtAinLh
konvencí z nichž pro nás Čechy
nejdůležitějšf byla ona ve státu
Wisconsinu neboť demokratická
strana navrhla tam za lieutnant
guvernéra známého českého práv
nika z Kewandee Johna Watla
wu Před tím již jednou Čech
tento úfad zastával a sice byl to
zesnulý Karel Jonáš který šťast
nou náhodou proklouznul v de
mokratické záplavě jež se rozšíři
la tehdy i po Wisconsinu státu
to ohromnou většinou republikán
ském Letos však Wattawa nemá
ani té nejmenŠÍ naděje na vítěz
ství a tak jest celá ta nominace
prázdnou ctí Za guvernéra byl
ve Wisconsinu navržen mayor
místa Milraukee David S Rose
Národní důležitější byla však
státní konvence demokratické
strany v Ohiu neboť tam byl do
savadní vůdce demokratické stra
ny John K McLean poražen a
nyní jest tam svrchovaným ředite
lem demokratické mašiny cleve-
landský mayor Tom L Johnson
Týž náleží k nejvěmějŠím přívr
žencům Bryanovým a nyní jako
vůdce své strany v Ohiu staví se
v popředí jako kandidát pro de
mokratickou nominací president
ství v roce 1904 V platformě te
státní konvence prohlásila pro
Bryanovy zásady a pro svobodnou
ražbu stříbra
Kdežto v Qhiu slavili stříbraři
v demokratické konvenci úplné ví
tězství tu v Iowž byli poraženi
na hlavu a národní platforma na
vržená před dvěma roky v Kansas
City byla zavržena 384 proti 344
Bylo to velké vítězství bývalého
guvernéra Boise který tím opětně
postavil se jako důležitá OJoba do
politické arény Boies zpracoval
letošní státní demokratickou plat
formu sám a také ji hájil v kon
venci a ani generál Weaver a
Walt Butler kteří hájili stříbro
velice nadšeně nedovedli zastaviti
konvenci jež se podřfJila úplně
vedení Boiesovu
Také u břehu pacifického oce
ánu v dálné Caliíornii) utrpěla
svobodná ražba stříbra porážku a
ve Ftá: : demokratické platformě
jest úplně ignorována
KRONIKA UDÁLOSTÍ
President Roosevelt v nebezpečí
smrti
Předchůdce nynějšího našeho
presidenta zemřel rukou zákeřnou
a Roosevelt stěží unikl smrti jež
připravila pro něj nešťasntá náho
da Na své cestě po Massachu
setts odjížděl v kočářs z Pitts
fieldu kde uvítán byl nadšeným
davem lidí a cílem jeho cesty
bylo sídlo Country Clubu kam
byl pozván Po boku presidento
vě seděl guvernér Crane na před
ním sedadle byl sekretář Courtc
lyoupo pravé i po levé straně tvo
řili čestnou stráž jezdci massachu
settské milice Za presidentovým
povozem bylo dalších 5 kotárů
Tuto cestu protínají koleje po
uliční dráhy po nichž přijížděla
kára naplněna hosty kteří chtíli
dostati se v Čas do Country cluhu
aby se súíastoili uvítání presiden
ta Kára ta dávala již ze vzdálí
zvonem svým znamení leč nikdo
si toho nevšímal neboť žádnému
nenapadlo že by se motorák od
vážil přerušiti jízdu presidentovy
družiny Kára blížila s však le
tem k místům kde kočáry přejíž
děly koleje a tajný policista Craig
sedící nakozlíku u kočího vezou
čího presidenta prvý spozeroval
blížící se nebezpečí leč bylo již
pozdě Sotva že vzkřiknul "Můj
Bože!'' tu již kára plnou silou vra
zila do presidentova kočáru a ten
tj rozbila na třísky President
při nárazu odhozen byl na 30 stop j
do trávy a sotva že se vzpamato
val tu sim pomalu se zvednul
V tom přikvapil k němu Dr Lung
"Jak se cítíte pane presidente?"
tázal se bo ohmatávaje jeho tělo
zdali snad není některá z jeho
kostí přeražena "Ji jsem all
right' odvětil president zkrátka
"ale někteří jiní jsou těžce pora
něni jděte je ošetřiti'' Po těchto
slovech se Roosevelt obrátil a za
mířil ke káře pod jejímiž koly le
těla zkrvácená mrtvola tajného
Craiga který byl při srážce oka
nžitě zabit Motorák Madden
pohlížel ua Craiga když v tom pre
sident se k němu přiblížil a zatnuv
pěstě takto k němu promluvil s
třesoucím se hlasem: "Jestli
jste vaší káru nemohl kontrolo
vali pak jest to jioá věc ale
jestli je to něco jiného pak
jest to zatracení hodná nepozor
nost' ''Snad nemyslíte že jsem
to udělal schválně?'' bránil se mo
torák A když president s bledou
tváří od něho odcházel volal ještě
za ním: "Wcll já mři právo ce
sty a vy jste měli si dáti pozor!"
President na to se šel poohlédnou
ti co ie stalo s jeho společníky a
nalezl guvernéra Crane a skoro
bez škrábnutí kdežto sekretář
Courtelyou byl zraněn lehce na
hlavě a na krku Kočí David
Pratt ležel na zemi v bezvědomí
Obličej jeho byl pokryt krví a z
úst jeho vycházelo tiché úpění
Lékař mu obvazoval rozbitou jeho
lebku President poklekl na jed
no koleno k mrtvole Craigově a
pravil: "To je zlé velmi zlé
Ubohý Craig" Mezitím dav lidí
se nahromadil kolem a všichni
křičeli hrozivě na konduktéra a
motoráka Jiní zase počali láma
li a trhati trosky z rozbitého ko
čáru na památku a policie musela
zakročit i aby rozbitý kočár neod
nesli Na to president a guver
nér Crane se sekretářem Courte
leyou vsedli do jiného kočáru a
odjeli do Lenoxu Roosevelt
oznámil zde davům tiše kolem ně
ho stojícím přihodivši se neštěstí
těmito slovy: "Stalo se nám ne
štěstí jedeu z naší družiny věrný
přítel byl zabit a kočí byl smrtel
ně poraněn Za těchto okolností
nemohu více říci nežli že hluboce
uznávám vaše laskavé uvítání''Na
to president odebral se do Stock
bridge Motorák Madden a kon
duktér Kelly byli odvedeni na po
licejní stanici a zde byli obviněni
ze zabití Motorák byl dán pod
1(5000 -záruky kterou zafl složil
jeho bratr Kelly byl dán pod
{2500 záruky již za něj složil
superintendent Dolan President
se úplně zotavil z této nehody a
pouze na jeho tváři nalézají se
známky srážky Dne 4 září na
vštívil ho v Oyster Bay ruský vel
kokníže Boris s nímž byl zároveS
hrabě Cassini ruský velevyslanec
z Washingtonu Na počest velko
knížete uspořádána byla snídaně a
o půl čtvrté hodině se Boris roz
loučil s presidentem a odjel po
yachtě Felicia do Newportu Do
zahraniční úřadovny došly k jeho
zachráuČní blahopřání pro presi
denta od německého císaře od
presidenta Francie od perského
Šacha a od mnohých diplomatů
Dobrovolné přiznáni vraha
GeorgeWolf z Chippewa Falls
"vVis vrah své manželky byl při
vežen Šerifem do Shell LakeWis
a zde přiznal se před soudcem
Vinjetn dobrovolně ku spáchané
vraždě a odsouzen byl ním na
doživotí do vězení Gcorge Wolf
povstal v soudní síni a pevným
hlasem učinil toto hrozné přizná
ní "Jsa děsně žárliv na svou
manželku umínil jsem si již před
delší dobou že ji zabiju avšak
neměl jsem k tomu dosti odvahy
až teprve dne 27 Června jsem byl
k tomu dohnán prudkou hádkou
se svojí manželkou V tom oka
mžiku jsem se rozhodnul že ji
zavraždím Vzal jsem buggy i
po obědě jsem dojel na Cravel
ostrůvek a tam jsem vykopal hrob
asi 6 stop hluboký Asi okolo 9
hodiny jsem ji přemluvil aby te
mnou vyjela na procházku a na
cestě počali jsme te znovu hádati
Když jsme se přiblížili blíže vy
kopaného hrobu udeřil jsem ji a
vyhodil z bufígú Sám jsem vy
skočil také Ona povstala když
jsem se k ní přiblížil a sepjatýma
rukama mne prosila abych ušetřil
jejího života Ji byl však zuři
vým a udeřil Jsem ji klackem a
druhou ranou jsem ji dobil Ne
chal jsem ji ležeti as 15 minut a
když tělo její vychladlo tu odnesl
jsem ji do brobu a tam jsem ji
pohřbil Na to jsem zahodil ná
stroje do křoví a jel jsem domů''
Žárlivý otec vrahem svého syna
Farmář David P James z
Muskegon Mích je již 75letým
starcem sporé šediny kryjí jeho
lebku a nahrteaá jeho postava
svědčí že nemá daleko ku hrobu
leč srdce jeho bylo stále mladé a
v něm zahnízdila se láska k jeho
hospodyni jakési Lewisové Bo
hužel však vlastní jeho syn byl mu
sokem a proto pojal k němu
smrtelnou nenávist a poměr mezi
otcem a synem stal se tak nesně
sitelným že syn konečně se musel
odstěhovali k firmeru Henderso
novi bydlícímu asi mílí cesty od
Jamese Dne 1 září se navrátil
mladý James na farmu svého otce
ale sotva že vešel na dvůr tu sta
řec hrozně rozvzteklen výběh
nul proti němu s revolverem
a začal naři stříleti Tři kule ho
zasáhly a dosti povážlivě zranily
Mladý James na to uprchnul a
ubíral se k Hcndersonově farmě
otec jeho však patrně již šílený
se pustil za ním dohonil ho a za
bil Spáchav tuto vraždu svého
syna starý James se pustil po
sousedních farmách a postřelil
ještě dva jiné farmery Konečně
však šerif učinil řádění Žárlivého
starce přítrž a zavřel ho do okre
sního vězení
Hájili cest ženy pomocí revolveru
Na velice známého novináře
Freda Mariotta ze San Franciska
učiněn byl v jeho domově útok
Thomasem II Williamsem ml a
Truston Bealem bývalým vyslán
cem Spoj Států v Řecku a Persii
Dle výpovědi postřeleného Mari
otta byla mezi ním a Bealem ujed
nána schůze v jeho domě Asi o
9 hodině Beal a Williams přišli
a když jim Mariott otevřel a chtěl
odebrati jich klobouky a pověsili
je na věšák udeřil ho Beal do
obličeje a rána ta jej omámila
Mariott spěchal po schodech na
horu a Williams za ním počal
stříleti První rána mu roztříštila
nohu pod kolenem a on upadnul
na schodech a svalil se dolů- Na
to vypáleny naň dvě další rány z
nichž jedna jej zasáhla do stehna
a druhá do pravé rnicy Jeho man
želka polekaná střelbou přiběhla
ke schodům a vidouc svého man
žela krvácejícího pod schody spě
chala k němu a útočníci vypálili
proti ní také dvě rány leč žádná
na Štěstí ji nezasáhla Oba útoč
níci byli zatčeni a přiznali se ke
střelbě leč omlouvali své jednání
tím že prý to považovali za svou
povinnost potrestat! Mariotta za
to Že uveřejnil článek který jistou
mladou dívku stavěl do špatného
světla Oba byli dáni každý pod
$10000 záruky Mariott bezpo
chyby se ze svých rao vyléčí
Nebezpečná zkušebná plavba
vzduchem
Dva odvážní muži kapitán
ílndson a Baldwinse svým příte
lem Shermancm podnikli plavbu
vzduchem z Denver ve velikém
balonu "Big Glory" a po nanej
výš nebezpečné vzduchoplavbě
se balon jich rozbil u Florence
městečka ležícího 150 mil od Den
veru Je to téměř zázrak že
vzduchoplavci nebyli zabiti avšak
vyváznuvše smrti zaplatili to vel
kým utrpením Kapitán Hudson
má obě ruceomrzlé Když balon
vystoupil do výše tu byl zachvá
cen východním proudem a po
krátkou dobu se vznášel k výcho
du Když však balon dosáhnul
větší výše tu sé pojednou obrátil
a plul podél hor k jihu až dospěl
k Sedalií ležící 35 mil od Denver
Tam "Big Glory byl zachycen
západním větrem a hnán prudce k
úpatím hor leč zde byl opět
uchvácen větrnou bouří horskou
a byl ní po delší dobu zmítán a
pouae nadlidskému namáhání ka
pitána Hudsona se podařilo balon
zachrániti před roztříštěním Asi
o půl desáté bouře nabyla prud
kosti cyklonu a nastalo mrazivé
studeno Větroplavci museli sha
zovali přítěž ale atmosférický
tlak sc stával slále větším a zima
stahovala plyn takže balon něko
likráte málem narazil o pevnou
zem Konečně když všechna
přítěž byla vyhozena počali vy
hazovali i potraviny vědecké ná
stroje 2 vůbec vše bylo obětováno
aby balon se vznesl do výše a ne
roztříštil se o horské úbočí
Vzdor tomu však balon narazil o
strmou stráň Williamsova kanónu
blíže Maniton a větroplavci za
chránili se před vyhozením jenom
tím že se pověsili na provazy
Pak balon vymrštil se do výše
zSooo stop a tam zůstal až do
rána pak počali se v něm tvořili
trhliny a on počal klesali až ko
nečně uvíznul v koruně jednoho
stromu Větroplavci byli zachrá
něni ale tuto zkušebnou plavbu
vzduchem zaplatí delší nemocí
LuplisUá oívážllvost
Dva odvážní neznámí lupiči
spáchali dne 1 září mezi městem
Nashvillem a Franklinem Tenn
železuiČní loupež s řídkou chlad
nokrevností Vlak ujížděl k severu
a zřízenec expresní společnosti
Battle zaměstnán byl ve voze u
otevřené malé pokladny roztřiďo-
váním balíků když v tom otevřely
se náhle dvéře vozu a dovnitř
vstoupili dva maskovaní lupiči s
revolvery v rukou Hrubě nařídili
pak Battleovi aby zvédl ruce a
odebral se do pozadí káry a zde
zůstal stán obrácen zády s vy
zvednutýma rukama Lupiči klid
ně vybrali celý obsah pokladny
hodili ho do pytlů a na to nařídili
Batleovi aby dal provazem zna
mení k volné jízdě a když se tak
stalo seskočili tiše s vlaku a zmi
zeli Battle to nevěděl a teprve
když konduktér přišel do vozu a
viděl Battlea stáli s vyzdviženýma
rukama zeptal se ho co se stalo
a tu se dověděl o odvážné loupeži
Po lupičích začalo se ihned pátra
li ale dosud nebylo po nich nale
zeno aní nej menší stopy Z menší
otevřené pokladny odnesli asi
£500 dvě větší pokladny zůstaly
však nedotknuty patrně proto že
se vlak blížil ke stanici a lupiči
ae nechtěli přivésti do nebezpečí
Hajitelka své cti
Italky jso 1 ženy horkokrevné a
Joseřma Marcianová sotva deva
náctileti mUdá žena náleží k těm
nejhorkokrevnějším neboť dvěma
dobře mířeními ranami stillc-ta
zabila ničitelů své cti Rafaela Ma
giaborna v Chicagu na 5 avenue
Zavražděný byl do mladé ženy za
milován a nemoha ji přimčti k
tomu aby opustila svého muže a
žila s ním počal ze msty šířili o
ní hanebné pověsti Tragedie
odehrála se ve středu okolo 1 ho
diny odpolední Magiaborn byl
pouličním dtJÍkem a neměl v
tomto městě žádných příbuzných
V osudný onen den přišel do uli
čky kde Marcianová bydlela a za
čal tam vykřikovali neslušné věci
dotýkající se těžce její cti Mar
cianová majíc kojence v ruce po
dala ho rychle své sestře a vy
běhnuvši ven vrhla se na pomlou
vaje a rychle ha dvakrát bodnula
do krku Týž sklesl okamžitě k
zemi krev valila se mu z rány a
přivolanou ambulancí byl dopra
ven do samaritánské nemocnice
kde za hodinu zemřel Podle
výpovědí Marcianové a její pří
buzných pronásledoval jí se svými
milostnými návrhy celé dva roky a
vyzýval ji neustále aby opu
stila svého muže a když to
to nechtěla učinili tu se ji mstil
takovým podlým způsobem Mu?
Marcianové je ítašinetářem a dva-j
krátě tak starý jako ona a pomluvy
ty mezi nimi způsobily rozbroje
Ačkoli obyvatelé italské osady věj
děli o vraždě tu policie nebyla
uvědeměna až za celou hodinu
tak aby byla dána vražednici pří
ležitost by mohla prchnout! Ta
skutečně také utekla na západní
stranu kde se skrývala ale pozdě
ji se sama vydala v ruce policie
Byla zavřena do cely se svými
dvěma dítkamí dvouletým děv
čátkem a malým kojencem a poli
cie proti ní vznesla žalobu pro
vraždu Zavražděný pomlouvač
byl 30 roků stár a svoboden
Špatné vyhlídky na sklizeň bavlny
Měsíční zpráva zemědělského
odboru týkající ss stavu bavlny
vydána byla dne 4 září a ta vyka
zuje Že průměrný stav bavlny dne
26 srpna dosahoval pouze 64
bodů Nynější nebývalý nízký
průměr který jest o 2 desetiny
bodu nižší nežli byl stav dne 1
září 1896 jest hlavně zaviněn
zprávami z Texasu a Atlanty kde
bavlna Se stále Ijorší Průměr
pro Texas jest o 3 body nižší nežli
v stejném dni r 1895 a 1901 a
jest ten nejnižŠÍ od té doby co se
vedou záznamy o stavu bavlny V
Alabamě jest taktéž bavlny v bíd
ném stavu Georgie jest 9 bodů
pod svým desetiletým průměrem
v Louisianě jest bavlna 6 bodů
pod desetiletým průměrem v
Mississippi 7 bodů kdežto jižní
Karolina jest pouze 1 bod od své
ho desetiletého průměru Severní
Karolina Tenessee a Arkansas 2
body Po celém bavlnovém pásmu
je stesk na předčasné pukání a
nedostatečné vyvinutí semenic a z
jižní Karoliny oznamují džinaři
že asi 14 procent bavlnovéno se
mena požaduje se více na I žok o
500 librách nežli v průměrném
roce
Rychle a jistě vyhojíte bolení
hlavv 9 neuralgii unotřehením
-" J — a-- - i
Severových PriŠků proti bolestem
hlavy a neuralgii Jsouť čisté a
spolehlivé Cena 25c
Stávka uhlokopů
New yorský senátor Platt opa
koval znova svůj výrok že stávka
bude ukončena během 14 dnů ale
nikde nejeví se nijaké známky
které by toto jeho tvrzení podpo
rovaly Oba pennsylvanští senátoři —
Quay a Penrose rokovali ve čtvr
tek s presidentem Baerem o tom
jakým spůsobem by mohla být
stávka ukončena a Bacr učinil po
této konferenci prohlášenío němž
se zmiňujeme ve zvláštním re
dakčním článku a proto je zde ne
uvádíme Když president Roosevelt pro
jížděl Filadelfii tu byl požádán
několika zpravodaji aby pronesl
svůj úsudek o stávce uhldkopú
načež Roosevelt prohlásil že ho
stávka ona velice huěte a že dou
fá že se podaří republikánským
vůdcům ve státu Pennsylvanii
stávku onu urovnati President
doložil že uznává že politika
nemis těžbou uhlí nic společné
ho avšak republikánské zásady
prováděné pro všechny stejně
bohaté i chudé měly by prý při
vésti pokoj na vždy ve státu
Stávka trvá již 17 týdnů a vzdor
tomu že uhlokopové a jich rodiny
trpí velice jsou řady jejich dosud
pevný a nepomýšlejí na vzdání se
na milost a nemilost uhelným ba
ronům Průběhem posledníko týdne u
dály sena některých místech vý
tržnosti a srážky z nichž jedna
skonči!a velice tragicky V malé
hornické osadě Hudson byl vyho
zen do povětří domek neuniového
dělníka Poláka Twaduského ale
Žádný nebyl při tom poraněn
Vážná srážka udála se však
blíže Wilkesbarre Dva Italové
jménem Vancostello a Portay se
vydali časně z rána na hon a když
se octnuli u Ilarry E důlu byli
zastaveni stojícími tam hlídkami
stávkářů kteří se domnívali že
jsou to neunioví dělníci jdoucí do
práce
Italové ujišťovali stávkáře že
jsou také na stávce a že si vyšli
pouze na hon leč hlídky jim od
pověděly výsměchem "Vezměte
jim pušky"zvolal vůdce stávkářů
a na tato slova počali útočiti na
Italy a tito záhy byli přemoženi
Jeden z nich byl klacky a kameny
ubit druhý jest smrtelně poraněn
Po tomto přenáhleném zločinu
se teprve stávkáři dověděli že
spáchali omyl a rozutekli se na
všechny strany Přátelé obou Italů
se ozbrojili a prohlašují že se
krvavě pomstí na všech kdož za
vinili smrt jich soudruhů
Šerifovi příručí pátrají po ce
lém kraji ale až doposud nepoda
řilo se jim nikoho zatknouti
V Edwardsville byl neuniový
dělník Fisher obklopen stávkáři
a domnívaje se že jeho život jest
ohrožen vystřelil do davu a kule
zasáhla jakousi Polačku Gram
bowskou sedící na schodech svého
domku To rozlítilo dav který se
vrhnil JU Fishera a zbil ho tak
že považován byl za mrtvého a
byl ponechán na ulici Později
byl dopraven do vězení kde mu
byla poskytnuta lékařem pomoc a
zdá se Že bude zachráněn při
životu
V pondělí ráno seskupil se nový
dav stávkářů kolem vězení v němž
jest Fisher chován a chtěl tohoto
lynčovati dav byl však rozehnán
Ve Scrantonu se roznášely v
úterý pověsti že stávka bude co
nejdříve ukončena a že uhlokopo
vé obdrží 10 procent přídavku na
mzdě avšak do té doby co toto
píšeme nepřišlo žádné určitější
potvrzení oné zprávy
Novinky z Linwood
Dcera našeho táty pana Fr
Černýho pí Karolina Brownová z
Florence Neb dlela zde návště
vou po několik dní v minulém tý
dnu a ve čtvrtek odjela k domovu
Ve středu minulého týdne
odjely pí Františka Krejčová a
její dcera pí M E Hobrtovádo
Ewing doprovázejíce tam Roberta
Krejčího syna pí Krejčové který
zde dlel návštěvou a je zaměstnán
v tamnějším mlýně Hodlají se
tam zdržet asi měsíc Pochybu
jcmeže to tam tak dlouho vydrží
neboť p Krejčímu se už teď stýská
po "mámě"
Byli jsme velice potěšeni z
návštěvy pana Matlacha staršího
který bydlí blíže Schuyler Neb
Zavítal k nám v pondělí minulé
ho týdne a sice předně proto aby
se zúčastnil plesu Z Č- B J a
za druhé že má zde hodně svých
rodáků s nimiž se po většině při
té příležitosti zde sešel za třetí
chtěl prý poznat toho Šotraba co
WALTER MOISE předseda
WILLOW SFBDraS
BREWING 00
OMAHA NEBRASKA
vyrábí výtečný luíik 1 řeského cbmele nejlepSfho ječmene a pověstné
WILLOW 8IniNG9 VORY
1'nmá nfi n nmnTnrinH
NejlcpSÍ a neakuScnřjSÍ znalci piva tvrdí že pivo vařené WILLOW
SPRINGS BREWING CO Jest nejzdravíjším a neJIcpSím výrobkem
tobo druhu
Zkuste je a doznále pak sami že Jste lahodní jíílio piva nepili 47m8
Tuí naši ěw lnů
Ulili!
Krajané potřebujete-li
uhlí objednejte si je u
XJllll!
I LEM
Hanna uhlí pouze $000
Ohio $700 Dobrá
Teléfon 1918
(6)
Cena uhlí značně snížena
Rock Spring pouze $650 Ohio $700
SOOTH OMAHA ICE &
íeský prodavaž p J0S
píše ty "Novinky" do Pokroku a
koneěně Fr Bartoše který šel
z Iowy do Nebrasky pěšky s tím
pajplentem Pan Matlach zastihl
je oba doma a hned jsme na to
jednu pili
V sobotu s veřerním vlakem
navrátili se z výzkumné cesty po
Severní Dakotě pp F Dočekal
Tomeš Beránek a C Diviš Ode
jeli tam v úterý min týdne by
sobě prohlédli pozemkykteré tam
má na prodej pan Jan Vobořil
však jak se dovídáme nekoupili
nic a cekají na lepší příležitost
Pan Renk z Omahy přijel
opět navštívit své dcery paní
Koutníkovou a paní Satoriovou a
hodlá se zde zdržet delší ěas ne
boť se mu na venkově dosti líbí:
Příští neděli dne 14 září
bude zde odbývána pouť a o pouti
musí být něco k zakousnutí a něco
k zapití Oboje dostanete u Bar
toše Co jsme předpovídalistalo sel
Ples který pořádal řád Ratolest"
MladočechůZ Č B J byl jeden
z nejlepších dosud zda odbýva
ných Obecenstva sešlo se tolik
že ho sotva prostranná síří Barto
šova mohla pojmouti Mezi nimi
byli někteří bratří a sestry od sou
sedních řádů jako z Bruna pan
V Blatný s manželkou a p Rou
bal s manželkou z Abie: pp
Havlík Uřídil Mašek a K Doče
kal se Svými manželkami ze
Schuyler: Škarka Sudík Kavan a
Havlík s manželkami z Morse
Bluffs: Růžička Brož M Vrána
s manželkami slečna HineŠova a
p Kaplan a E Walia Společnost
byla vybrána a v osm hodin byla
sía téměř přeplněna O půl de
váté hod byl zahájen program
Prvním číslem byla overtura kte
rou přednesli slečna Emma Ti
cházkova na pianě pan Pospíšil
ze Schuyler na klarinet pan Ant
Černý z Minnesoty na housle
(p Černý sem zrovna na dva doy
před zábavou zavítal je to bratr
našeho "Škvajra'' a zdá se nám
Že je dobrým hudebníkem neb ať
vezme jakýkoliv "inštrument'' do
ruky zahraje naS a snad bůh mi
hříchy odpusť zahrál by i na zou-
MU hrii mn Frla Tirllářpk
na housle P Ed Hobrt na trom-l
bon a p j H Černý na kornet
II V IIATWARD taj a pokl
s iaiei a um mí
Aby usnadnila malé ukládání úspor
City Bavinga Bank v Browa řtverci pro
pftjřuje vkuené pevné ocelové banky
jež si můžete vzfli domfl Když přiblá
s!te 60 o bank v naší úřadovnísložfte Jo
dnn dollar a obdržíte bankovní knížku v
níž dollar připsán jo vám k dobru Jakmi
le se peníze v domácím banku nahromadí
přičeše e tento řas od času do naM úřa
dovny vyprázdni se peníze se spočítají
u vaší přítomnosti a da se vám za ně pří
slušný kredit ve vaši knížce Tyto malé
obnosy nesou úrok vyrovnaný půilotně
Zavítal li by jeden z našich záatupeft do
vašeho domu vezmete si od něho jistě
bank
Ulili!
za ceny značné
snížené
Rock Sprin
Yáha Rychlá obsluha
715 jižní 13tá ul Omaha
COAL
MÍCHAL obslouží krfljany
Po ukončení overtury zavzněla sá
lem bouře potlesku Hudba to
byla krásná která pak i po pro
gramu udržovala naše obecenstvo
v dobré náladě zvláště se líbila
naše mladá pianistka Byla to
první zábava při které jsme míli
tak výtečnou hudbu Druhé číslo
píseň "Vítáme vás" přednesly čfc
ské dívky Píseň se velice líbila'a
pěvkyně byly odměněny hlučným
potleskem Třetím číslem byla
uvítací řeč předsedy p T' Duďý
který jadrnými slovy uvítal pří
tomné obecenstvo a vyslovil potě
šení nad tak velkou návštěvou
Čtvrté číslo na programu byla
slavnostní řeč profesora p Matla
cha která skutečně byla slavnost
ní Pan prof Matlach jest mladý)
hezký človíček který ve své řeči
vylíčil přítomnému pbecenstvu zá
sluhy Z Č B J a vřele - upozor
ňoval je jak velký prospěch kyne
tomu kdo se stane její členěn)
Pan prof Matlach mluví pomalu
zřetelně a od stdce a jsme jisti
že jeho řeč zapustila dobré kořeny
Pan prof Matlach studuje práva a
nadějeme se že se z něho 'vyvine
dobrý právník na kterého budeme
moci býti hrdými Program to
hoto večera musel být hodně zkrá
cen neb v síni panovalo velká
dusno a někteří stávali se již veli
ce netrpělivými Poslední číslo
programu sestávalo z komického
výjevu:"Poprvé u fotografa''který
přednesli pp Bartoš a Černý Že
se to líbilo soudíme z toho že
obecenstvo ze smíchu téměř ani
nevycházelo Dost možná Že se
také smáli "tej těžkej váze'' Po
programu nastala volná zábava
kterápotrvala až do bílého dne a
každý z přítomných zajisté odchá
zel docela uspokojen Ápropos
na něco bych byl zapomněl totiž
na naše sestry a se ženskými si
rozlejt ocet to bych se raději ne
chtěl vidět ani na světě "Naše
sestry opět jednou dokázaly že
jsou výbornými kuchařkami" Tak
to znělo z každých úst když od
cházeli od večeře která byla dá
vána v šest hodin v síni p Fr
Dočekala V jedenáct hodin též
byly podávány rozmanité chutné
zákusky Můžeme skutečně plným
právem říci že to byla jedna z
nejlepších zábav zde odbývaných
' Sotrab
í