Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, August 06, 1902, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Drnčíce předchází nadšená chvála
Prvý koncert v neděli v Sokolovně
Včera dopoledne překvapeni
jsme byli návštěvou Dra Aloise
Svojsíka zástupce proslulého če
ského pěveckého kvartetta sestá
vajícího z pp Ant Mikoláše Rud
Černého Jana Nováka a Antona
Svojsíka Přijel do Omahy aby
zde učinil přípravy pro uspořádá
ní dvou koncertu První koncert
uspořádán bude v neděli večer v
Sokolovně a drubý koncert v pon
dělí večer v některé jiné síni če
ské V sobotu bude pěvecké
kyartetto koncertovat! ve Wilber
Nedělní program koncertu se
stávat! bude z těchto čísel:
I Oddělení— i Bendi: Hym
na Slovanů České pěvecké kvar
tetto— 2 Smetana Arie z opery
"Dalibor" Tenorista p Mikoláš
—3 Rozkošný: Ó jak jsi krásná!
Č p k— 4 Smetana: Duetto z
opery "Hubička" Tenorista p
Mikoláš barytonista p Novák—
5 Bachtík: Loučení Č p k—
11 Oddělení — 1 Doneíoe:
Bolero Č p k— 2 Rutte: Man
želské slasti Humoristické písně
pro bas p Svojsík — 3 Pivoda:
Žofínský valčík Č p k — 4 Bla
ťácké písně P Novák — 4 a)
Bendi: Na rozloučenou — b)
Škroup: Kde domov můj? Čpk
České pěvecké kvartetto před
cházela za moře pověst" ta nejlepší
a jak dočetli jsme se v denních
listech chicagských byl úspěch
jeho při sobotním koncertu v kaž
dém ohledu dokonalý Abychom
krajany naše povzbudili k hojné
návštěvě koncertu ' jež české pě
vecké kvartetto v Omaze a ve
Wilber uspořádá " uvádíme zde
nadšený referát zpravodaje "Hla
satele'' o sobotním' koncertu v
sále Plzeňského Sokola pořáda
ném: "Přišli a zvítězili na celé čáře
naši čeští pěvci kteří v sobotu
představili se našemu zpěvumi
lovnému obecenstva při svém
koncertu v PlzeSském Sokole od
bývaném Dostavilo se vzdor
úmornému vedru tolik že veliká
dvorana byla ve všech prostorách
i na galerii do posledního místečka
zabrána Každý z přečetného
posluchačstva očekával s napjetím
prvé objevení se proslulého' již
Českého pěveckého kvarteta jejž
tak výborná pověst z kruhu povo
laných a skutečně kritických před
cházela Nikdo také v očekávání
nebyl sklamán Sotva dozněly
poslední tóay prvé písně Bendlo
va Probuzení seznal každý že
máme před sebou skutečné zpěvá
ky s bohatým Híšťálovým jas
ným hlasem a žádné diletanty
jak někteří hlásící se ku smetaně
naší společnosti chtěli dokazova
ti Přednes prvé písně úplně do
stačil aby každý z 'posluchačů
přesvědčil se nade vši pochyb
nost že má před sebou zpěváky
ovládající neobyčejně bohatý blas
což především dlužno říct o tenoru
Ant Mikolášovi a prvém basu a
barvtonu Tanu Novákovi Ovšem
í druzí dva druhý tenor Rud
Černý a druhý bas Ant Svojsík
ovládají krásný zpěvný hlas Prvá
píseB jež přednesena byla s citem
a nadšením zvláště posledním
verši "by se opět rozehřála k či
nůni zdárným naše krev" uchváti
la všechny přítomné a potlesk ne
měl konce Rozkošného "Ó jak
jsi krásná" byla zapěna s takovou
vervou že potlesk jenž pěvcům
zněl v odměnu neznal konce
Byli nuceni přidati směs národ
nich písní od Tana Bacbtíka no
vinku Úchvatným a zárov3 do
jemným byl přednes písně Loučení
z Cechová Lešetínského kováře
Každé zpěvné podané slovo krá
sné písně té bylo předneseno s ne
všedním pochopením a důrazem
Potlesk posluchačů ovšem nebral
ani tu konce takže pěvci kteří
okamžikem stali se miláčky naše
ho obecenstva byli nuceni zapět
španělskou píseň" taneční "Bolero
a Visavi serenadu při kytaře
Nejlepším číslem kvarteta byl
'však Vágnerova píseB "Ze vsi''
jež vyniká sama sebou sepsána
jsouc nejlepším románopiscem
naším Aloisem jiráskem který do
nf vložil Veškeru tu poesii českých
vísek s doškovými chatami pod
nimiž předkové naší celá století
spokojeně život žili České pě
vecké kvarteto vystihlo umělým
svým přednesem veškery ty krásy
v písni tak líbezné a předneslo ji
Že každý byl uchvácen Potlesk
opět nebral konce a proto zapěli
srbskou píseři Dívča Získaly li
přednesy jedním rázem pěvcům
veškeru přízeň vybraného poslu
chačstva učinily to dojista sólové
přednesy duetta jež jednotliví
členové kvarteta zapěli Síla
r barvitoit mohutnost a ř vyíkole
nosr jejich hlasů objevila se v plné
kříse Nejlepším dle náhledu
našehjo byl duatt ze Smetanovy
terý nevíed-
ním zdarem zapěli pp Mikoláš a
Novák Poslední ukázal zvláště
při refrainu "Jen odpros] ji ty
bláhový však uvidíš jak odpoví"
že ovládá líbezný baryton Sme
tanův Dalibor solo pro tenor
jejž s citem a pravým porozumí
ním zapěl A Mikoláš ukázalo že
ovládá jemný líbezný hlas i v
nejvyššich polohách Přednes
jeho tak se líbil že byl nucen za
piti ještě Poupátko od Bendla
Svojsík přednesem cyklu Manžel
ské slasti Ženění a Ubohý hospo
dář ukázal že ovládá příjemný
měkký ale při tom mohutný a
hluboký bas Barytonista Novák
přednesem písní: "Hájku háječ
ku zelený" "Když jsem šel z ho
spody" "Měsíček svítí" a "Kdo
se zamiluje'1 uchvátil všechny po
sluchače a zdálo se že potlesk
vůbec neustane Stále byl nuceu
přidávali nové a nové písně Jako
poslední číslo programu zapěli
Členové pěveckého kvarteta "Če
ské národní tance: Cibuličku a
rták Posluchači odměnili je
novou bouří potlesku po níž pěv-
zapčli velebnou naši hymnu
'Kde domov můj'' čímž památný
oncert ukončen
Též "Svornost" a "Lidové No-
iny" oplývají chválou výtečných
eských pěvců a zpěvumilovné
becenstvo chicagské vyžádalo si
aby české pěvecké kvartetto něko-
k koncertů ještě v městě zahrad
uspořádalo Ježto čeští pěvci ne
zavítali k nám za výdělkem nýbrž
en za zábavou jest vstupné do
oncertů jich tak nízké že každé
mu krajanů je možno za nepatrný
pakatel poslechnouti nejlepší zpě
vy od Českých 1 jinonárodnfch
skladatelů' Vstupné obnášeti bude
pouze 50c 35c a 25c Doufáme
pevně že zpčvumilovné obecen
stvo české v plném počtu dostaví
se v neděli večer do Sokolovny
utlillAililtiiiliáiiAAAii
OMAHA
— Hudebniny možno zdarma obdržeti
lékárně 8 o Beránka na 16 a Wiliiam
ulici
Krajany omažské i ty kte
říž do Omahy zavítají potěší za
jisté zpráva že osvědčený český
hostinský Anton Křeček stal se
opětně hospodářem v Boy s Home
Salooně na i3aHoward ul Tento
útulný hostinec za dřívější rozšaf
né správy Jpníkovy stal se stře
diskem četných krajanů kteříž
těžce to nesli když následkem
těžké choroby musel Toník zdárně
zkvétající obchod svůj vyprodati
Když se Toník- uzdravil tu se
rozpomněl na přátely své s nimiž
v Boy s Home Salooně tolik bla
žených chvil a ihned zažil se roz
hodl že bývalé přátelské styky
opět s nimi naváže Vykoupil
salon pokřtil jej starým názvem
"Boy s Home" dal jej do náleži
tého pořádku zásobil jej čerstvým
zbožím a aby bývalí hosté jeho cí
tili se opět jako doma zajistil st
služby starého osvědčeného po
mocníka svého p Vác Najberka
Čerstvý Storzův ležák stále na
čepu chutný zákusek po celý den
a o výborný doutník nebo říznější
nějaký doušek také jest postaráno
Navštivte své staré známé jednou
a zajisté že podruhé přijdete opět
— Tábor Myrta č 922 Krá
lovských Družek (R N A) pořá
dat! bude skvělý ples v sobotu dne
6 září večer v síni p J W
Hrocha Čilý zábavní výbor zahá
jil již přípravné práce a lze dou
fati že ples oblíberého spolku to
hoto setká se s úplným zdarem
— Pan Leo Baroch majitel
závodu oiovnického strojnického
a zámečnického v č 503 již 13
ul odebéře se příští čtvrtek na
delší výlet do rodného domova
svého na Moravě Jak s námi
sdělil navštíví u příležitosti této
Paříž Berlín Videa Prahu Brno
a kdo ví která ještě větší města
evropská Přejeme příteli Baro-
chovi aby výlet tento šel mu jak
náleží k duhul
— Krajané pozor! zuimy a
oblíbený hostinec na 15té ulici
vedle "Creightonova Orpheum"
vlastněný dříve známým Rudy
Havelkou vlastní krajan neméně
oblíbený Louis Máchal dlouhc e
tý sklepník v místě samém H jsté
zajisté že přesvědčí se že obslu
ha u něho jest ta nejlepší neboť
každý s usměvavou tváří odchází
odtud spokojen Řízné pivko stá
le na čepu a což ty doutníky a
likéry ty nejsou k předstiženi
Pravé plzeňské a chutný zákusek
stále na ruce Přátelé a známí
zajisté že zastaví se a něho "na
jednu kdykoliv na cestě do mě
sta kolem místností jeho se ubírá
ti budou tf
— Kouříte rádi dobrý doutník?
jestli ano tož zastavte se u Vác
Dušátka 1248 již 13 uL a požá
dejte o "My best" Při tom mů
žete si v) brati pěknou dýmku
aneb špičku jichž má Dušátko
hojnou zásobu jakož i tabák kuř
lavy saupavy a žvykavý 27 —
— Paa V F Kunci majitel
řeznického obchodu na ji! 13 ul
koupil těchto dnů prostřednictvím
pozemkového jednatele p Jos
Kavana krásnou residsnci na již
10 ul kteráž dříve náležela zná
mému kontraktoru Henry Drex
lerovi Kupní cena pěkného ma
jetku toho byla velmi nízká ob
nááelať pouze $3800
Pí Mary Gladeová oblíbeni
česká porodní babička velice se
na sebe mrzí že minuly týden za
pomněla oznámit! příchod prince
do rodiny p Jakuba Svačiny ml
Nu Šťastní rodiče zajisté promi
nou toto nedopatření svědomité
babičce Dne 30 července done
sla babička tato roztomilou dé
vušku rodině p Ignáce Altmanna
bydlícího v Č 1902 již 11 ul
— NejstarŠím a proto také nej-
oblíbenějším hostincem v české
Praze jest bez odporu hostinec
řízený po léta krajany ppSloupem
a Krumlem na rohu 14 a Wilnam
ul Přijďte do útulného hostince
toho kdykoliv vždy najdete tam
četnou společnost a za nálevnou
usmlvavé tváře starých známých
pp Adama a Prokopa Kdo v ho
stinci jich zastavil se jednou ten
přijde podruhé zase neboť nikde
se mu nedostane lepšího 'štofu'ani
ochotnější obsluhy Při hojném
odbytu nemůže býti jinak než že
na čepu jest stále čerstvý řízný
metzův ležák a co se tyče likérů a
doutníků tu dostanete to nejlepší
zbožívtrhu neboť Sloup a Kruml
žádný "šmed" nekoupí 2x4
V sobotu ve 4:30 hod odpo
ledne vznikl následkem chatrného
komínu oheň v zadní části dřevi
né budovy č 1 1 17 již 6 ul v
níž nalézá se řeznický a uzenářský
obchod p Franka Kuncla Oheň
byl na štěstí záby spozorován a
rychle přivolaní hasiči v brzku
oheň uhasili Požárem spůsobe
nou škodu odhaduje si pan Kunci
na $20 Pan Kunci dlel v době
kdy ohe5 byl spozorován v sou
sední holírně Uslyšev že obchod
jeho jest v nebezpečí spěchal do
něho aby zachránil obchedn
knihy a stržené peníze Místnost
naplněna byla dusivým kouřem í
pan Kunci byl by se snad zadusil
kdyby nebyl zavčas sousedy z bu
dovy vyveden
— Zakaboněná obloha s níž
každou chvíli hrozil se snésti lija
vec odstrašila v neděli mnohé
krajany od súčastnění se výletu
pořádaného Podporujícím boko
lem Tyršem č 1 do parku blíže
Arlington Nicméně nalezlo se
dosti kurážných výletníků kteříž
měli proti strachu uděláno To
vysvítá z toho že brzy po io hod
dopoledne vyrazil výletní vlak se
stávající ze šesti vozů dobře na
plněných z nádraží Fremont Elk
horn dráhy na Webster ul Na
místo výletní přibyl vlak asi
11:30 hod Výletníci vystoupili
z vozů a "dlouhým tahem' brali
se do prostranného a rozkošného
parku Než za nedlouho snesl se
prudký liják a mocné proudy vody
lily se na ubohé výletníky Asi
půl hodiny trval lijavec ten a tu
není divu že kde kdo řádně pro
mokl Konečně však protrhly se
husté mraky a zářné slunko za
skvělo se na obloze S objevsním
se slunka navrátil se výletníkům
dobrý rozmar a za nedlouho roz
proudila se srdečná a nenucená
zábava kteráž potrvala nepřetrží
tě až do 9 hodin kdy nastoupena
zpáteční cesta k domovu Asi
10:15 hod přibyt vlak do Omahy
a výletníci byli s výsledkem pik
niku celkem spokojeni
— Krajané již jsou milovníci
výtečného moku Schlitzova a kte
říž ze chtějí výborně pobavili mě
li by navštíviti moderně zařízený
hostinec 'u Habru' s z roh 1 5
Wiliiam ul'í v němž vévodí zná
mý a oblíbený hostinský Karel
Chleborád Kromě toho pošlou
ží vám Šaramantní čárli nejlepší
mi doutníky likéry jakoí i cbut
ným zákuskem 32x301
— Bratří Johánkové vlastní
pěkně zařízený hostinec v č 1728
už ix ul Krajané kteříž se
ubírají- kolem hostince toho ne
měli by opomenout v něm se za
stavili Majíť bratři Johánkové
na čepu stále řízný ležák Schlitzův
a bude jim opravdovým potěšením
oDsiouziu vzorné zizmve rjuy j jcjnávky Nejen obuv ale i ostat
Téži dobré doutnfky a výborné nf řboží dostanete v Boston Storu
likéry dostanete vždy u Johánků
Přesvědčte se! 45
Jste srdečné zráni
k súčastnřní se velkého výročního
PIK-NIKU
pořádaného grocerní a řeznickou
unií do parku
▼ Misaouri Valley la
Zvláštní vlaky z Union nádraží
po Nortwestern dráze
ve čtvrtek 7 srpna v 8 hod dop
Tanec— hudba— hry — závody
a zábava všeho druhu
Dokonalý pořádek
Každý obchod v den ten bude
uzavřen
Lítsky k dostání 9 všech řezníků
a grocéráko ebo na ailtití
— Tento týden přestěhuje p
Jakub Svačina grocerní obchod
svůj z již 13 ul do nové cihelné
budovy na rohu 6 a Pierce ul
Rozsáhlou místnost obchodní
opatří novým nábytkem a hojnými
zásobami čerstvého zboží vše
ho druhu Pan Svačina bude
sousedem zetě svého p Frant
Kuncla kterýž řeznický a uenář-
ký obchod svůj přeloží do téže
budovy Následkem zdárně tkvé-
tajíciho obchodu byl p Kunci nu
cen najmouti místnost rozsáhlejší
a pohodlnější Pro obchod kou
pil stroje nejnoxČjSÍ soustavy a
moderní zařízení Přejeme přáte
lům našim hojného zdaru v no
vých obchodních místnostech!
— Guv Savageřídě se rozhod
nutím nejvyššíbo soudu jmenoval
v pondělí ve 3:30 kod oupol no
vou požární a policejní komisi pro
město Omahu členy komůe této
byli jmenováni: J V Thomas
rep kasír Union National banky
na čtyři roky V J Broatch rep
bývalý mayor Omahy a bývalý
člen pověstné policejní komise
Churchill — Russellovy na tři roky
C Wright dědí právník
Broatchův jenž má částečně zá
sluhu o to že ncjvySší soud přiřkl
právo jmenovati komisi guverné
rovi na dva reky a Lee Spratlcn
dem bývalý přírjčí National
Bank of Commerce a nyní zamčst
naný v úřadovně ganeiálního řidi
tele Burlington dráby na jeden
rok Jest veřejným tajemstvím
že guvernér Savage jmenoval no
vou komisi tuto po úřadě s kon
gresníkem Dave Merccrem a práv
ním zástupcem Union Pacific
dráhy Tohn N Baldwinem Ano
i spolkový senátor Miliard měl
prý s jmenováním tím co dělat
Noví komisaři vyzbrojení dekrety
guvernérovými pospíšili do měst
ské radnici a odebrali se do třetího
poschodí Ještě před jich přícho
dem zvěděli ▼ radnice o jmenování
nové komise a klcrk požární
policejní komise Kierstead
domnění že již dost pracoval
zavřel úřadovnu a bral se po scho
dech dolů Ve spěchu svém však
zapomněl na sluhu kterýž v úřa
dovně poklízel Tento dokonči
práci svou otevřel dvéře a příleži
tosti té použili komisaři k vnikau
tí dovnitř Ihned zahájena byla
schůze a usneseno aby uvědomě
ni byli mayor policejní náčelník
a náčelník požárního odboru že
nová komise zasedá Mayorkte
rýž zatím sešel dolů byl laskavě
pozván aby předsedal v sezení
komise Když mayor z návodu
městského návladního odmítl po
zváni tomu vyhověti zvolili si ko
misaři W J Broatche předsedou
a Lee Spratlena tajemníkem Za
tím dostavili se také náčelníci
obou oborů a tito byvše otázáni
zdali uznávají novou komisi po
krátké úvaze prohlásili že ano
Na to právníci W F Gurley a
Frank T Ransom požádali jmé
oem nové komise krajský soud
vydání rozkazu jímž nařizuje se
mayoru Frank E Mooresovi čle
nům staré komise a tajemníku
staré komise vydati členům komi
se nové všechny knihy listiny
zápisky a vůbec vše co požární a
policejní komisi náleží dále má
Frank E Mooras jako mayor mě
sta Omahy a předseda komise
uznávati členy noré komise
prováděti jejich usnesení a podob
ná zachovali se mají úřadníci obou
odborů — Maycr novou komisi
neuzná a dojde k novým soudům
— V české Praze máme opět o
jeden český obchod více PÍRA
Davidová otevřela v minulých
dnech v č 1410 Wiliiam ul ob'
chod se střížním a výpravním zbo
žíni pro pány i dámy Krajané
naleznou v obchodu tom hojn
Výběr zcela nového a nejmodněj
šího zboží a co hlavního za cen
velmi mírné Krajané učiní dobře
když přijdou 6Í prohlédnouti zboží
k pí R A Davidové Přesvědčí
sc že u ní lze dostati zboží lepší
a lacinější než v kterémkoliv
jiném obchodu v městě 46111
— Potřebujete nové střevíce
Jestli ano zajděte si zítra do Bo
ston Storu koupíte je tam za
fatku 1 L Brandeis & bons se
j rozhodlii íe vyprodají 'veškeré
zboží gvé jež majj na ruce(4by oa
b H místa pr0 obrovské nové ob-
v tomto týdnu za úžasné levné
ceny
— české bospodyBky upozor
Sujeme opětní že budou zítra ve
čtvrtek všechny grocerní a řezni
cké obchody uzavřeny celý den
Nechť neopomenou tedy potřeby
své nakoupili rjnesl Jak jsme již
minule oznámili odbývají groce
rácí a řezníci ve čtvrtek výroční
výlet svůj do Missouri Valley la
samo sebou se rozumí že též ob
chodníci Čeští r plném počtu vý
letu toho se táčastní Až dosud
prodáno bylo na 1800 lístků vý
letních a t tohot lze soudili íe to
bude nejvřtší výlet letos Z Omahy
pořádaný
j
fnm EXPEiLEBa
Vs3:te-ríi:tsmHoi:ntKiiMi:iii
Jcluos aati jiných MLahkf :b vjmVlíanl
K#York li trpní 189Z
Dra KicíittrafolVOa
kť-i ti nřunjijrirumiTis-
fo' iMrtjííUiii jstiwruí a-
llfcI'fu-fc fi-v ir' titMf Uíu itit4
PIVMU i C Yť-lTHVJfCt ltXA rtJHfU -
jtt nfrkTt MWMAfeiMic AftUft Ví
110 PttTUW
— Z Washingtonu se oznamuje
Že president Roosevelt zavítá do
Omahy v sobotu dne 27 září ve
čer — Městská rada přijaja v úter
ním večerním zasedání resoluci
kterouž se nařizuje městskému ní-
vládnímu zakročili soudně proti
požáraí a policejní komisi jejíž
členy guvernér Savage v pondělí
odpoledne jmenoval Resoluce
tato přijata byla 6 hlasy proti jed
nomu V resoluci té prohlašuje
se městská rada ve prospěch míst
ní samosprávy a na základe dří
vějšího rozhodnutí nej vyššího sou
du dovozuje ze právo jmenovati
členy komise té náleží mayorovi a
městské radě
EXCELSIOIt
SPSINGS MO
D&leřit5 Z(lrvotní dťistS budoucnosti
Máme tuto proululou vodu
Sulpho-Saliiic
řirozcný to protlrodek proti ncdub&m
ster žliiřantoiiti vodnatulnoDli vfcem
ÍhIihIi rnlra chorobám— mfrnA no'Ul'ow
cf Tto fods Jest ntáíena do lstiví poo -10
u zMdla turvíixna nimi v omsí
uem obvodu V bednách kvartových
nob pintových aneb po tuctech Může
te li usrořiti ccítu do Springš užívajíce
této rody dnnii
Objedníyky počtou rychle ne vyřizují
Objednávky v roí-itř e dorážejí
CACKLEY BROS
Vítiomé Tiua tolni likíry
Naproti poStě - - TeU1148
Jednatelé pro proslulou numerovou
amo?itnou
í'!lllllllllllilllllllllllllllillllílllliltllllltlllillll!lll!l
Š A Beránek
CESKV' ZKOfStKÍ
1A1 iv Ájomí ií
Prodává řioté a pravá Íčky
zdejší ťc Cech za ceny nejnižši
rovněž barvy oicje skIo a vSe z
oboru lékárnického Všichni ló
kaH posílají k nfmu připravit svá
předpisy Vyhlášené Davidovy
prásky proti bolestem hlavy plic
ní balsftm a thá pro prsa po 25c
Puitomí ataulce Jm3
iiiililiiiiiiiiiiiiiiiiiiuitiiiiiiiiiiiilliliuiiilliiiillilir
Hospodu u Šiíupce
vlastni —
Vávra a Franci
na Folii 13 a Wiliiam
OMAHA NEB '
Pnalniižl BTvm reámvm a kraíanfím
vidy tím nejiíznřjMm richlítzovým Jcžá
kein a všemi tlruny vonnyen uoutniau
lahodnými likéry a po celý den chutným
juncem
Vzorná obsluha Za nálevnou najdete
vidy ochotného Uunryho
Elegantně
unoTiucn
zařízený nUúMIlLU
vlml
Frank Hlídek
901 rob jaekson a 0 ul Omaha
7
Řízný IeŽJÍk ze aouth-omažikábo pivo
varu stále nacepa
Ižobrť doutníky výborné likéry zna
menité víno v ztUobá Teplý luuč ttáie
pro hosiy připraven
U hojnou přízeu krajanu žádá
Jos Yopálka
ŘEZNÍK A UZENÁŘ
na 5 a "Wllliaxri vil
mi v sásobi rtáf nfib-bll br řrstvého
nim vbom drtinu )( 1 vi'nfcb vrt
kd oxnHkfc-h Kiiyt u nílu na ckouika
a ujllf uem via t podrubé ptlJ4t uu ta
Zboží se dováží a můžete si Je ohjed
nati telefonem Tel A I!I2Í
HOLEí HHVf ZjÍTRATI:
Jiné eomvcl lnnf bva)í ptta
BtoItkbjni trakm S rnuino-ll vin
Ikíxltivé am rii oři
M pr -i i n-mt upttkm Ty po
J rlt viru ávot tAurmm IMAUt um' na
i U J PENF0LD CO
4 110S FarnaM lirrOaaha
v
t ' 1
i V-
i V-
r li v
'lift I 1 n1A
Jest mnolo pííí in proi bytcmiMl uf l-l
mti 11 nínnvií objednávky
Mimo nejvřtií vyVr dobrílio dobře
zhotoveného niUiytku
NÍJ nábytek Jeit ntjlcpál naio ceua
Jcot nejnižif nevydáte v nijaké uebez
poT I'ícjcme il atiysto íaalali objednívky
na Diihytck ňara-' Kdyi obdriíle v6J
nábytek zbuvto Jej obalil po!vt Jej
piohlcduMe ni Jej víimnřte tl (iilího
vyřtzilvfínl vkusných níkreíňvnadního
pracovaní naM nellbi-li te vám ndby
lek polleto uim Jej rpřt a my Zaplatíme
veškeré výlohy Vy pak nabudete polm5
o naAlch zásobách Iipií Jakákoliv Ktrrtly
ZnSlemo vám ndbytek do ložnice c
tilvajlcl i postele prádelníku a 5tnlku
za UM) Jeatlo dobiy1 dukladn ná
bytek zhotoveuý a tvrdého Javoru přk
ul: vyřezávaný a polírovaaý Prádelník
oiá dv6 velká a dví mi zásuvky 'opn-
enů zámky a mí dobré velká 20x34
brouíená zrcadlo Jícmpokojf li vis
mile býtl vrúcou na uaie úiraty
Pohovky prodáváme po f 39T L73
l1) 2ó "75 ai do IlOftO Je? Jsou potařc-
OJ dobrými samety Viecky pohovky
za více než I500 potaženy Jsou nejlcpřl
ni amety Nepochybili! když pošlete
si pro pohovku za Jakoukoliv cenu Jen
nám udejte jaké bervy má hýli a Diy
pošleme vím vzorky o nichž víme ie
Jm iicjhledančjsliiii Víme že v na
Sem zájmu jot abychom vám dlo nej
lcpí možn uli vyhověli Ježlo bófcme
na f :-be vciSUeren risk a přejeme ti od vás
líních objednávek
Ježto prodáváme nřklcrí železná po
stele za tnéné než 20l neodporuj 11 jctno
žádných lacinf-Jnlch Na5e lepM poitele
slojí od 350 do 13000 a můžete si
úplnou jistotou ohjcduatl postel za
senu jakoukoliv a Jistí budete a ní spo
kojeni Můžete obdrželi lůžko Za kaž
dou cenu ježto máme vcAkcré druhy při
rozdílu V)c v cení mezi jednotlivými
HAYDEN BROS !6
Přejete-li si koupili brejle a skřipce za spravedli
vou cenu navštivte náš nový optický odbor v němž
dostanete íádaný předmět za "sníženou cenu''
Počítáme asi polovici obnosu jaký žádají výluční
optikové a posloužíme vám právě tak dobře Na př:
Aluminové (hliníkové) brejle nebo E (Js brejle
stojí u outlfců $150 -naše cena jest 50c Pozla
cené brejle jakéhokoliv druhu - zaručené na 10
let stojí u optiků $150— naše cena $1-I8'0
Ocelové brejle dobré jakosti 10c pár
Hlavní podlaha klenotnický odbor
Přineste své skřipce potřebující správky
k nám Nejlevněji v Omaze
TÍPfÉi iáfflstfcliislzllia S£5ffi£
né a francouzské růžice zlaté sponky 15c až {298 v klenot
nickám odboru
CHIGAGO
LUMBER
COMPAJÍY
I VTk II
Chas Chleborád na 15 a Wiliiam ulici
Anton' Franci na 13 a Wiliiam ulici
Johánek Bros na 13 a Center ulici
JOHN LIHDER velkoobchodník lihovinami
má na skladě
íf iító stará iwtiaii i lnici ilu kořalky a likéry
zviáštS ale proslulou zr 1881 0FC& JSTaylor
Za jakost všeho zboží se ručí 5a
Te'efoii 1815 ' 1209 Douglas ul OMAHA NEB
MWoUsteín&Co
prodá vám gallon
dobrého olaretu "r? za 65c
Přineste vlastní svůj plucar a bude vás státi pouze 6oc
WOLLSTEIN & CO INK
522-524 jižní 13 uL Omaha Neb
íj?£1 jsou viiiifl pofcml w tWo výbor-
n(liriLil vn niVllt 1PI1V
druby a ice od nejlacinf JM až do nej
draŽSÍ Jest oviem nemožno ukáatí vire než
Jen několik vyobrazení naíeho nábytku
v jediné ohláice třebas žc na naiich po
dlahách mámo vystaveny úplné zásoby
nábytku do kucbyná Jídelny koupelny
svítnic anávňtívoích tnikoju amftžele ai
bezpeřní objednat! vSc co si přejete
sdřlícc nám pouze kolik peníz chcete
vynaložili na jakýkoliv kua nábytku
nebo dopiSto si o ceny a my vám dámo
vfíeliký návod potřebný
Dostáváme Ita takfch dopitu každo
denní z celého Zamississippi a jest iihM
nahou zavdiViti ta naíim zákaznlkíun
což íe nám také vždy podařilo
Pamatujte že ruřtmc žo každý kus
nábytk'1 Jejž prodáme vás uspokojí
jinak že Jej můžete vrátit un niSe útraiy
a Dodge ul Omaha
i-Tr - " ' ví- A KJ
NojvCtší česká
(lFovíiřská ohrada
U a U P trať
prodává se Te iScch hostincích
prvé třídy
PiSCiHlíOliíOjSŽlíli
Schlitzovo loudkové pivo prodávají i