Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, August 06, 1902, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    1
tm
EOMCE
411 --W ""
Napsal Karel V Pels
DÍHNĎV JÓZA
"ani líarollní tUfeí
potriíováiií
"No alt) poslouchejte tetka bí
vám ty dítí sem přijdou na to
jsem žádostiv — víte jak se do
mluvíte toť budete jako kvočna s
kaíaty" a Dřín se trochu za
chechtal "Inu jaká pomoc jen když se
dětem dobře vede ' upřímní od
povídala podruhynfi
"Jo jo — je to nepravost" za
bruč:! řa chvíli
"I vy máte samá nepravosti'
mrzuté" odbyla jej Březinka
Maořa již chvilku sedila jak)
zalezanáoči upření zíraly do okna
a tváře jí zrovna sálaly''" '
Náhle prudce vstala-a"-vy31a ze
světničky i ze sínS
"Když ono mi to dítí říká pa
piSta' opet rozesmála se Dřczin
ka "uo dneska budu mít pěkné
Kpauí dej vám Pmhťili dobrou
noc! ' a štrachala Ujbíj5
"Dobrou noď' hTíd'
Když bylo koií-í svasáno po
třásl jím ve vd
nt ržto zavo
n£lo a uloživ jc uo lo ta svlekl
se a klekl u nízké postele
Staré dřevéné hodiny visící
vedle nakřivSné zpola prázdné po
lice brkaly a mezi rachotivé zvu
ky jejich plynul šepet DHíiových
modliteb
J'iza byl už pod svrchaicí když
Be Manča vrátila
"Kde pak brousíš? Ještě na
stydneS!" zahuboval
"Bylo mi tuze Uorko stála
jsem na záspi''
"No dej ti Pánbůh dobrou
noc!"
Po chvíli byla v jizbfi Černá
tma jenom když m£síc časem vy
klel z hustých mlh ílehlo do jizby
tieloziuté tiVÉtlo au zmtsCo v
krátku
V nedíli oJpoiudue Jóea Dřínů
ředí si před troubu a zapáiii dým
éicí To byia jediná mimořádná
výloha kterou si dopřával
SedEl a pohsíoval až do večera
Xsyžbyio $1 wtn Ímt a-M-mřa
doma jeStí nebyla povídat Bře
zí nce:
"Kde ta holka brouzdá? Po
poždinánl je kolik hodin"
Březinka rozchvátala sek oknu
pohlédla na náves a obrátivSÍ se
vykládala živé:
'No no- pantáto dělejte jako
1 Jle nevT-J'! holka vám do smrti
riísnia sedři nebude} no ~ má že-iKvln-'
"To bych rád věděl" zabručel
a silné bafnul
' Toho maLinářs z fabriky chla
pití je í pftnías nadělá jako sliv Já
jí to přeje může udčlat štěstí jako
naíe Krystynka
"To je ten Nčm&c?1'
"Je nikde z hor je"
Józa opít vybafnul ale neodpo
věděl Když se Manča vracela do ba
ráčku Březinka ji přede dveřmi
na záspi cekala
"Už to vl" šeptala jí f
"A co říkal?" ptala se dívka
chvatní t
"Nic tak ani tak" —
Józa se 'ani večer nezmíní! ho
vořili hovořili a brzy Eli spat-
V poridČlí jeSfŽ za tmy Manča
šla do továrny a starý skládal co
si vesničtí v neděli přinesli Sotva
se ůplnfi rozednilo již tiká sjížděl
a kopečka
S podvečerem vrátil se jako
vždycky Všecky komise obslarav
b posledním uzlíkem za!el do ba
ráčku Ševce Mikuly
Mistr byl sám doma seďS na
třínožce a brejle maje na ípiíce
nosu pod nímž temnělo tte hosté
dlouhé podsebítí botu ohrnuté
holínky tiskl mezí koleny a zará j
žejc floky bouchal do podrážky
že jQ to dunělo
Když Józa Dřina vešel Žvec
poobrítil šedivou vlasatou hlavu
a velkýma očima zabrejliv na ho
řta povídal:
"I to jsou hosti !'' Botu hodil
pod stolek a modré zástěry skle
pal smetí a prudce rayknuir nohou
již stál u veikčjio Btolu a utíral
židli '
Dřín zahučev pozdrav usadil
Be na lavičku u Btolu a rozbaliv
moírý šátek podával mistrovi ba
liček kflže nártové i podešvové
Mikulá všecko zobracel a za
mžourav na Józu roztáhl ťhta že
byl j-ídinou temnau dlouhou fa
rou a zachechtal se:
"Ty fcudou — to už na tu svat
bii'8spoiToa sbufcedskou viiíte?"
DJía íifiodpověděv přejeťsi še
diny a při uchu je hladil
"Iauj ji oic — ale proč bysrre
v seti nebyiií" nutě se do smíchu
hlřl mistr
ff i 'j)Htvi(!'
H-IH tí - B
' Mři -t -rl
n U uU
A Dffl
"V-K f H~U
-Uk lll
"Din'ika rol js jm si na ně taky
přinof!'' zabručel Dřín
"No no — vždyť nic ale máma
nřco krákal1 kdo puk ví kde to
Ebrá"
J'za z kapsy u vesly na mistrĎv
stoleček sázel dvacetníky
"Tak tub'e zaj od práce1' pra
vil klidní
'rotě — totí — vy vždycky
plalíté najřcd jiko bych se bál
že mi uteči te1' usmíval se Mikul i
a labužnicky díval se na řadu dva
cetníků "I mim tíd pořádek!" potismáv
se odpověděl Dřín a dodal: "Tak
jsme zas v pořádku na chvíli —
dej Pánbůh dobrou noe!"
Mikula liodiv brejle na stolek
vyšel za ním
Stoje v ote'řen'cl) dyýíítfi síně
rozhlédnul se po nebi a pjvídal
"To to praží — nodej Pánbfih
dobrou noci"
Klapka dvfří zahrkala —
Když Józa veSel doma do svět
nitky Manča všecka' rozpálena
sedila u stolu a naproti ní "na lavi
ci levou paží opřen o lladký stůl
ailadý snědý člověk
jifkrných
i " knírků
zrakí Černých vlasů
oděný ve tmavý zimník
"I vítám vás tatínku'' pozdra
vila Manča a jasné oči rozpačitě
těkaly s otce k mladíkovi
"Dohřej večír' br-jifcl Dřín
"To jo tatíuku ten pan Najge
baur mašinář od riá beztoho
jste to už slyšel" opít řekla Man
ča a rty se jí rozesmály
Mladík po německu pozdravil a
zahleděl se na starého
Ten odkašlal zakýval a sedl na
Spalik u praku
Chvilku bylo ticho
"Tak už Březinka ví co ji ten
hoch p!5c tuhle pan Najftebanr to
přečetl a já to přece přesadila''
Starý neodpověděl ale vstav
pod lavicí u kamen vzal dřevěné
konve a zabručel:
"Nono mudm pro vodu!''
Rychle jako mladík vyběhl ze
světničky ale když vyre! na zi
hrobeň nešel ke fctudní ale loudal
se k clíltvu -
vesea ao cruivka v nemá me
kala a dusala bílá "kcifa" se dl na
toličku na níž Březinka dojívala
podepřev bradu o dlaně hleděl
do tmy
Když ca věžových hodinách
bilo osm opět s práídaými kon
vemi loudal 6e do světničky
uyia světla noc nene s?má
drobná hvězda r měsíce sr5i!a
celá záplava bílé záře jíž rozh'va
vajíc se oBlohoii zalévala i hvězdy
kropila snil) až svítil ostrým
modravým svitem
Na vršku za brankou stála Man
ča so strojníkem
Józa postaviv prázdné konve
přistoupil k posteli odhodil mod
rou svrchnici a ustlal si politáře
Shodiv kabát klekl a lokte opřel
o pelcsť
Manča vrátila se po hodné době
vidoucže se otec chystá do peřin
řekli udivena:
I je vy už jdete do peřin?''
Hnáty bolí rád je natáhnu
odpověděl nevrle
Dcera běžela se ještě podívat do
chléva Když se vrátila odesílala
si druhou postel shasla a ulehla
V jizbě bylo bělavč šero za
mrzlá venkovská okna svítila stříb
rem na vnitřních třpytily se kapky
a stružky
"Slyšíš?" náhle Oíifal peutík
Co pak ješiS chcete?"
"Jestli pak se taky stavuješ u
maminky?'' ptal so měkce
"Byla jsem taní včera po požc
hnání"
Potom ztichli nadobro !'
Ve středu byl mariánský svá
tek '
Když se Manča vrátila z ranní
a salup jupku i vlněnou sukni
odkládala na postel starý seděl na
Špalíku u prsku a hleděl k zemi-
"Topte topte tatínku mrzne
tam jen to praží" pravila přešla
pujíc Neodpověděl
Když se postavila před malé
zrcátko mcŽi okay a rovnala si
husté lesklé vlasy pravil ostře:
"Prosím tě co máš s tím Ně
mečkem? Včera jste zas obcháze
li barák"
Zčervenala a smějíc se nuceaě
odpověděla:
'Tau chce mne tatínku 1 DřV
koukal po Tance Hovorkově ale
přeíio lié- to chce mne Toť víte
že mi závidí kde kdo jo u mašin
a přijde si na dvojku denně''
"Co pak blázníš?'' vyhrknul a
shrben ruce maje složené oa kří
ži rychle přešel' světničku a zase
usednul na spaiík ' ' ' '
Pokračování
Předplaťte se na Pokrok Zápai
d r pouze $1 00 ročně
nta zprávy
Poior mi inkoust Před ne
dávnou dobou zkoumá j v jednom
brtUeriolotriekém fcMvě itikouťt t
hlediska hygienick-élio Ukáznh
se že většina zkoušek inkoustu
obsahovala mnoho pbsní choro
botvorných mikroorganismu zvlá
ště v n-přikrytých )alamU'di
íuoluích lavie Kdjž byly mikro
by ty vofkovriny morřatiVn kry
sám nebo myším hynula 'zvírita
ta po několika dnech Tím možno
si vysvětliti umutnú ty píípadykdo
drobné zranění prria pčivi-i iih
moč mým v inliomHiibyla příčinou
otravy krve n siruti
VpnU-ue ivrrťsAť i-nMt li i
n-r" rninisterjkí rada JtrotV dr li
ll-rrniann t-níel těchto dnO ve
víku £3 let ve Vídni Nebožtík
byl — jak již řečeno — povodcem
vynálezu který rozčířil se z Ka
kniska po celém Gvětě 26 ledna
uveřejnil llirrmann ve vi
dfských nevinách čláatk "O no
vé'i prrtředku k poštovnímu do-
pico-aui c doiožii účelnost svého
prcektu Protože porto i při
misttti dopravS CIm['j tehda 1 5
krejcarů ujji e návrh "Iietrman-
nův a jiz i- listopadu 1SG9 byly
dvoukrejcarové korrespoiidenční
lístky viá-Jním nařízením" zavede
ny Da Německa zavedl novinku
tuto potom íihký poštovní ředitel
Strtau
Hythhst tvlřal — Jakýs ocgli
cký zoolog podjai sa úkolu stano
vili rychlost již může dpsáhnouti
určitý počet zvířat Stanovil Že
aeji-ycMcjšfm asi čtvernužcem jet
chrt jenž tnĎŽ3 až 1250'nietra
ubehiouti za minutu Chrt is-st tik
obdařen všemi dobrými tělesnými
podmínkami pro běh a asi těžko
by jiný tvor mohl v běhu s ním
soutěžili Na druhém místě jme
nu je koně který ostává j-:n málo
z? chrtem Jea o 100 metra za
minutu Tíetí místo zaujímá ži
rafa která urazí 900 m za minu
tu Po ní následuje tygr jenž
sice urazí 860 m v minutí aic
nevydrží dlouho Stejně skoro
rychlým jiko tygr jest sob avšak
velmi vytrvalým Vlk ubčiiue 570
m zajíc jen 400 31 za minutu
Mezi píactvem vyniká nejvčtší
rychlostí poštovní holub jenž ura
zí izoo m za minutu po něm
hned přijde těžký aibatros Z moř
ské zvířeny největší rychlost do
vede vyvinout! t zv sviftucba Čili
delfín ktgý snadno upiuje 30 aí
35 kilometrů za hodinu Delfín
velmi rád se přibližuje k lodím a
vydrží dosti dlouho doprovázeli i
nejrychlejší transatlantické paro
lodě Málo menší rychlost vyka
zují makrela a slaneček Velryba
urazí dobře 20 až 25 kra za hodi
nu jenže nevydrží dlouho p!0uí
takovou rychlostí aby vyvinula
tak velikou rychlost' k tomu má
však zapotřebí nějakého prudkého
neobyčejného popudu
Carův kurýr Na ten Verneflv
nýbrž skutečný vyslaný cafem
Mikulášem II Jcit to hrabě
MeŠtšuski který poslán do gubei
cieicharkovské a poltavské s důle
žitým úkolem aby jako carův ku
rýr přesvědčil se zda ve zmíně
ných guberniích panují-ještě ne
pokoje jaké jsou jejich příčiny a
do čeho si obyvateli charkotští a
poltavštť stěžují -Tato vdlo caro
va informovat! se přes hlavy íiřad
níkfl a noznati přání svábo lidu ne
ze zkroucených tendeačně zbar
vených oněch povčstaýdh úřadni
ckýeh kruhů znamená carovu
emanací z vlivu známvcji reakci
oaáíň Bylo již svého £3511 řeče
no o caru že vyhledává spojení s
mužíky aby od nich zvěděl jké
jest v lidu smýšlení Poslání !u
rýra jest vjfcí joSto zřetelnější a
nad to právě osobností vyslance i
významu politického Jest právě
hrabě MČštScrski mužem zásad
svobodomyslných v listě svém
zv "GraŽďanin' zaujal opposiční
staňovisKO proti ruské bureaukra
ciiproto také má již dvě výstrahy
je li tedy takový muž pověřen
úkolem tak důležitým jakým jest
povinnost informovali spravedlivě
cara o stavu věcí zuaraeaá to ca
rovu nedůvěru ve vyšší ňřadnictvo
současně jest to -ovšem v Rusku
něco nového neslýchaného AŽ
dosud bývalo zvykem na vzbouře
né sedláky komandovali vojsko
nyní pobílá k nim car důvěryhod
ného muže aby osobně se infor
moval Doporučovalo by se i v
jiných státech
Čtrná smrt — Gubernátor tur
k istanský oznámil že před nikoli
ki dny zahyuuio několik osob v
o'resu askabadítkém pověstnou
čuraou smrií Ol doby té pře
chodná nemoc tato však pominula
Čtrná smrt jest strašlivou nemocí
v západní Asii dávno známou a
obávanou Plichází ziienáhla a
právě tak jak přišla v několika
dnecii opět mizí zůstavívši po
sobě vždy značný počet obětí
I Před několika léty právě ve zrní
t - -
několika
něném ol-iesu
iJIHÍl CL V SiJiU
[daech si vyžádala 1303 lidí ' Pro-
ti ítrašlivé túťJ epidemii není léku
ani ochrany Jako otravný vítr
přeletuje krajiny mři lidí í zvířa
ta Počíná obyčejní prudkou zim
lití jíž tetelí Bfa nemocni od hlavy
tž k pat pak dostaví m neenesi
telué horko tepny naběhnou
proudění krm stane ne rychlejším
a teplota tělesná rapidně přibývá
Ma to zachvácen jest nemocny
křečí a mrašlivýini svíravými bo
lestmi Nenadále mu však počí
nají luhnouti údy dostavuje se
chlad takže nemocný nemůže se
bou ani pounoeli-" Toto stadium
potrvá asi dva:t minut načež
dostaví su agoniu a krátce na to
smrt Jakmile smrt nastane po-
kryjy se eeie lelu mrtvoly veuhy
rni páehiioeeína černými lilízaiui
j -1 ú'asc3 rychle se šíři a v necelé
nelinu níenl mrtvolu v zabnívajlci
niassn ti kře vektró pokusy líka
ř''t pitvat! v tornto stavu mrtvolu
juou naprosto vyloučeny a tiid
míru nebezpečny
::Z ČESííÝCH VLASTÍ::
„
Krávou nabodnula Teží'á ne
hoda stihla v pondělí ráno íSletou
služáu Annu Skálovou zaměstna
nou u rolníka p VV Hesa v ilřed
Jích u Iiakovníia ' Kdyžuccla co
chiéva píci rozehnala se kráva
preti ní a nabodla ji na rohy Je
den rch vnikl dív cedo levého oka
které ovšemlbylo taS těž'ce pora
něno že zraku "jeho pozbude
Zraněná byla odvezena do pražské
všeobecné nemocnice k léčení
Při muzice smrtelní polodáii Une
13 července konána v hostinci
Františka Šandy v Kovanicích ta
neční zábava Po půl noci kdy
ještě sál téměř úplně naplněn byl
tanečníky požádal 2-zletý dělník
z Kovanic František Němeček o
tanec Františku Novotnou dceru
domkáíe v Kovanicích byv však
odmítnut dul jí tak silný pohlavek
až děvče skoro k zemi kleslo Aby
se taková "galantnost" Němečko
va vůči přítomným damám neopa
kovala hleděl Němečka zednický
pomocník Jan Antoš ze sálu vy
véoti' Leč se špatnou se potázal
Němeček nejen 2c hlasitě proti vy
vadění protestoval ale otevřev si
kapesní nůž jím Antoše několi
kráte do prsou bodl Bylo po
zábavě Antoše siině krvácejícího
odnesli do jeho bv tur ai povolán k
němu ihned lékař p MUDr Josef
Kubín Němečka pak odvedli čet
níri do vazby okres soudu v
Nymburce- kde zavedeno proti
němu vyšetřování pro zločin těž
kého poškození na těle
Zoufalá tltilka se otrávila Služ
ka Maric Mankova 22 roky stará
a do upy u iiraace majové pří
slušná zaměstnána Lyla v Žižko
vě Ve službě té zamilovala se do
Františka Ch z- Palackého třídy v
Karlině Milenec všímal si dívky
a vyznamenával ji přízni až dp
toho okamžiku když se mu svěřila
sa sladkým tajemstvím Potom
milenec náhle ochladí ve své přízni
stranil se služky která mu byla
oddanou až konečně na ni za
nevře! - Oklamaná služka která
ztrutíia milence a měla v očekává-i
n" radostnou událost uvržena byla
v roublUví Několik dnů chodila
jko sutániená doufala ia pvece
milenec rozpomene sa na-SVé po
vinaosti a že ji ubohou a-opušiě-nou
opět přijme do své přízně
Ale František nepřišel V eoufal
siví roihodla se lfankova skoněiti
sebevraždou - Dno "10 červen' e
koupila si služka několik krabiček
obyčejných sirek z nichž kosíťk
Seškrabala a požila ' Potem služ
bu opustila Kde 'ke -otrávena
služka zdržovala nen známo V
pondělí 14 ni m- v poledne
nalezena byla v průjezde jednoho
domu v Žižkově Byla už v bez
vědomí Policejní lékař Pilař po
skytl otrávené první pomoci a dal
ji v ambulančním voze záchranné
stanice žižkovské cdvéiíi Jo vše
obecné nemocnice Byla úplni
apathická a nemluvná Na bia
dené otázky vůbec neodpovídala
Zoufalá dívka nedlouho na to sko
nala Z VUní přijel di) Pralji se zastře
lil Střelou z revolveru zmařil
svůj život 22 roky starý krejčovský
pomocník Rudolf Černý' ve-Vídni
v IX okresu bydlící - Mládík byl
rodem z Rychnova n Kn a ve
Vídni cd útlého mládí se zdržoval
Byl členem několika Umnějších
spolků českých tak zejména "Ko
menského'' Sokola Leopoldov
ského a j V poslední době nastal
vážoý rozpor uiczi Černým a jcl
matkou
Tyto ckole osti
mladík
dohnaly k zoufalství Ve
Vidci
cpatrn si revolver v ponuci) 14
t
m m přijel do Prahy a ubytoval
re v jistém hotelu na Starém rnčstí
kde vse i!o knihy ciibců zapsal
juko Robert Červený V poaled
nich dnech svého života napsal uě
1 otik dopisů V jednom z nich
ospravediňov?! se proč do lcníhy
v hotelu zapsal nesprávné jméno
Wratr y ho jenž jest strážníkem v
Leopoldově věděl o y Ur ur be
v rařednýeh úmyslech a v domaMÍ
žo by jt j v Praze mohl dáti za
tknouti vyhnili se styku s policií
zoufalý mladík tím že dal si ne
pravé jméno V druhém listí stě
žuje si iv ve svém životě nezažil
nic příjemného a sporv s matkou
že urychlily jeho úmysl aby nájil
ně zbavil so života Úmysl ten
provedl v úterý před 9 hod v noci
V pokoji kde byl ubytován vypá
lil si Lerný z revolveru střelu do
pravého spánku a levým spánkem
kuli a projela n takže lebka
byla úplně prottíclc-nri il mozek
z rány vytékal Pokojská dala
povolati lékaře ze záchranné sta
nice a lékaře policejního kteří
shled ali že poranění jest smrtelné
a Že jakékoli přispění JiStastroíé
nezabrání Zoufalý -rř ladili v bez
vědomí byl v ambulančním voze
záchranné stanice převezen do
všeobecné nemocnice kde za dvě
hodiny zemřel Zpráva o sebe
vraždě byla oznámena příbuzným
mladíka ve Vídni Mrtvola odve
zeny do pathologického ústavu
aeuevran v jeauom aopise za la
aby skrovné jeho jmění bylo ode
vzdáno Českým spolkům ve Vídni
k nimž vřele lnul
l'o niílakyt-h již pifiv:1i ro!'t ú&viy tnuí y
Hvým v ďUíí vávriitn žnou Hyviil :) rnyntvn
váuy r iííid ntm fuiixm i-íjniotVfií tlltKtiítí'tJ
raiiU nno pme v Uuwú o ntiv 'Mru Wl
ulow či nootriiMď :vrur k fikuniB vzfiKtti
ziibtt íjíMíníí- jt-uo jo tiii-)T!íí'UiJÍ TinU)
ulcbf' :iiiif i!iu ir-ííHrch V vtkrtuztkn PfUírf i)
V ri ho m'i-Kv rit:u(!íLto Afinou ciiyhu
U'ho v"''' pru žni in"t i i lllíje fífovu aítlu
ďik pf'íM'if Vi-írove nolioe oín ' ícti díi
ní íiíimmlM" xAntjf fi (ítxvň o''01-KtVíHii a
silu Ct S'inu t-iu mMr4 Víiir'íw Soothín
hyrT" pru o -i -k"u otuu ziii má phjMu-
noil 'ítU: !i l) tliíiíiit nu p!'"I{iťí jtííirioiio TK!
n
a ijítft-řřvatolfl v h:n)!ntiyf h tAtUi Juna
pro ' ) u VHoch ki::rniků n ?i "- wn svot fje
rift íiviícit pot eMitn Uhv -Vtr ftáfiejte Jen
MUA VVlNKLOW H bOOTiriNO ti VKOP"'
Naše
nízké
ceny
V a za které proiiá-
J Vilmu 7íii-ií( nn
Ě - zhlíží horli nář
I akd a zlutnické
-iskiívajf nftm
-A k'Ul V TUK T1'4
t ncividi ii-
y ksiumlm ve bp
htiitecli
Pnk't p"!í-iliii!utf zbiti! ncli stniirňé
hoilinkj i jir'! !i n(il pi ie n pio
nás ítisky cunntk a pi-esv-drte ne že ku
pováním u bus ušetř-tc Li až 40 proceiit
W J Wíša& Syn
3S1 West i8th St Chicago lil
¥ L Vodička
ijró William ulice
Pozemkový přeplavní
a pojišťující jednatel
Úřadovna: njjični Ij ulke
Prodávrtin pozmnky v Jícbrasce a ma
jetky y Omaze Pojišťuji u tíieb nejspi)
leiilivějšfch Sfiolei-noitl a proibívám ti-ž
píi-plavní lístky 1I0 Evropy a nazpřt S5
— NEJVĚTŠf— 3
¥ I!
i lili
(i a Pieree ulici
riii knlan ni3
Vf 'C3 '
ÁŠ
NejvCtáí řtsltý řeznictíy závod v
na Iiast ctrutiě T
Velké zásoby masa víelio ti rubu X
isziíiioli iiiláni'3 Jiinek(ii víoro lo 4
oboru vurteajkfi eáliá KoUpíto T
" zas icv'n'i a maso -psi jiik u db
í koho jinélio v ' -
iílSII
na
N fel 1 ' " " V1 rj
H mm ilti-tt
4 K ifel ff
i x ' V Spochl Excuísion leaves Omiú Tuesday Aug 5 £ J £ý £ ý
V k Vrite for f oitfer - F RESv jfi jt f " ~É
SA Jv J FRANCIS Ocn'1 Pass Agent' JrS J"
i? P7p—
- 1
Dra FENNERA
I Viivhny nis
J iitut-f l-lvit
ří V í' ' í 11 Ti J
Hf(ílíl'lií (UJllt-ll
Nwli-Jii! íc od-1 riřit1 It-liildi pro vál
Ji-li iiiiUin d ijjiítu urn FuiiuVmvl
Zinvii i--! život HVij tVfiiim litkorcb
ilii:iflii jiiiifi jou ViiSii VSinlmy purnily
"ligni niřsk5 v piwtcli sílin' buluoí
hlavy Iiolcit a sueíuiií nu jjfté ledvin
též rlietiiimtisiii Jiui léky zlilmnuly
Dr FeiiiiL-ťa líiilney and Biieknclie (Jure
vy!é''il umo ílphiň '
II WAXIŠK-ílJiiuíM N Y"
N:i prmtí-J- V lékáriu' Í7a Q ul„ Su Omiliu
H A II r:in-ji lil aVllln ul (lllilihii
1fiH Tu 'i i "II) )7!ii_ii ni Cruhhm
Em I In iVrmAkit I"ť: Jiriil Ó 1V (imnba
U Itikáraikft íic- f i I'iMitjm o kunhařuu—
Ji) rilurmíi
Tanec sf Vila S
nik
Ny
DOUTNÍKÁŘ
11
mrr-
hlíH
AJÁ VI
UilllliiU
vyrulil ilouiniky vi ijovncjauoiit] akimly
kilo okusil jedlími iloutník leho nechce
hiný kou'iti V olicLodři julio mfižete
uMMjui vml- 110 priwnii k jeuo oofTii
iiuvštívto jsj n přesvéitíto bdí 47
ÍSl!líÍÍi {I'í3'il É
v so:
"O MAZE
i mm
-i'
vlastní
na 20 a Qulici
V nrihninní? nfílevní'"- Ir1 vírlv vť-hnrn
lebiK ua čepu víuřr ' téri neiíepších
(loulníkň v)'t(-řnýeu likérii a pravých
nufiiISovuoýek vfii
1'rustrnrinú lítulná místnost spolková
zamlouvá so sama a e{ spolky řesktí ne
nalezoou v So OiiitmeMepM pohodlnější
a levnějM Též i nífi tauuěof nemá v Šo
Omazo rovné a protož et spolky české
uí-iin iiotire kílyz před ponťfliinlm zábavy
jakékoliv přeptají se u majitele na pod
minky Přízni kriijanfi poroučí so
24 FRANK LAITNEK
r: i 1
x ' É' I h
r~ 1 w ' í -s v- H-' %f s
- I l
pchrobníci a pftjíovsitelé koní
CO-ttísev 2S: ul So Ouíaná Seii
NORTS-WESTERNDRÁHA
zkrácení ěiisn
zlepšená obsluha
2 listopadu
Denní chicagský zvláštní vlak vyjíždí
v 720 rúno místo v 7:tt) (tíná - V touž
tlibti přijíždí do UhSrns !
Denní St Pinii Mnpisl esjírésíní vlak
vyjíždí v 7:10 ráno místo y 6:5!: T touž
dubu přijíždí do St Paul— Jípls
Cis 2 Overlatid limitedft&jQhlcaga v
7'45 večer má spaří voy Mze Daleko
rybuleji jede na západ % Chicaga do
Otnahy i
Nortk Western to m&žc učlníti
MiiU firaíoraaTMí-j Farnam ol
Tál flíyail 819--TeiFiy 801
ČESKÝ LÉKAŘ
Úřadovna č 301 Paxtoa Block
11a ruliu 10 a Farními ut
Úřední holiny ih! II do 18 hodin dopoledne
od 3 do 4 ?' odpoíedne
Yoter od do 8 v obydlit 1609 Williams ul
Poslouží ochotnŽkrajanům tf
I i f(ivh uali-nji
lii i 'IV7 1111:111111
i tlMIi I ljIl Hl I P
VoUuitulltust
Louis Svoboda
'tTfH'"-
ČESKÝCH SPOLKŮ-
OMAHA
ftáí ťalHí ký ě l iCiU
0Jiví sve iin-ialne schfuo kiiiduu ftvrtrn
u(iil"ll v mí-cl o i h oilp v uiiil p Vl:iiikn
nu 13 a Willliim ul Vtoúi Jnn Knslelrý til
J V Mitt Sťn! So Vi Ht áíťt V A Hul tm
da 1317 WIHInma 11L polil Kr Maca
WP Jan Hun ě 5 Rytíři Pjlliin
oilbf vádvunflifizB vžily první a trntí siřudii
iii'"icl v K hodin voícr vo spolkově ujIhIuobU
v Siilioluvní trunk I11II) Vjt( Kinrlvr
h mil ťn llM) 4i r 1'rcd Klímu K R g j'
IVW lieuvdiiworl-hHttVáeliuíKUbyl Mof K
Klu lllekory St '
Tři Jed Sokol t Oinaha
odbývá ivépnivliiolní oliuA-kMna dnthnu
(Iřuilu v tuiBÍiil voíer v ttvé iiiininoatl &j
ao Uili Ht PMtulu J0811I- Mik tujumník
Vr S KnndU H17 Wo J4ih Ht„ úCetnik Vacl
Kuba onr U itComui st„ poklBilnik Jan
huláEiif ff yijj(
PtMlp-Sofol' Tyrš & 1
oilliyvá eví ai l:uíe dvukrit m6fli'n5 každou
1 n]"h a 3 pondili v rořaicl v ilnl Mťtioví
Ueliirufm w-luui: odliývl m 1 noUčli v Minu
půllitma-:liii( I ueu lf v dubnu (tvrtietnl
! juilnu a M-pnii t ttVrílwHJo8t!lilol)inlii
mmiu)talki:la lTTvojWk- taj Anton Novk
18 8" MU' i M-otmk Jom KiiKpiir ITM So
ul poliladuÍK VI túmfl Min So 13 Htr
yílMr tiíitjetku M) 3 riflí } Au N-Wc vvhoi
Mi 111 Ani Ui-aibi-u Albert KlliíSprapi)r5(nlk
Alma KuSpar vyp pr ) Bumlur doiorce Jos
IMťiia ndíelnik AitVf ViwAk vjp náf Šimon
Hokusek ?áatup do (5 NU Spolku Joaef
Kin-par -t' Z
Tálmr Colnmhns ě 03 WOW
odbjvá scbllio kaíaiS]'ruilf1ett 3 otorí v
bivriiiI v sin I p Jim Kleuetkv rm ta lvím
j Hln llllol
Vel konaní Jan Kraus uiínIoh
iin NamoHtck pokliuluik ťrank J
Smin Mlh ani WIIUudis klerk Karel ši
nifliii UVJ fo 13thStrpríivodíiJJ Kolář
viiflfni siraíeň Váolav Vejvoda -vtsnkovni
MníStad Prauk Volvodavřbor majetku Frank
Svoboda a A KMi?
Tábor Ncbraska ě 4771 MWA
odbjvi Kvé pravidelné schUse kaídou prvou a
tleli středu v mi-úi u8ra bodlu veíer
v biul pana Jana Hrocha Velíc! konsul MatřJ
Votava návodčí rhtisíkrdhinttaakéf Josoí
Vopálka klerK John llrázd zpii So Iftth Bt
uruvodCi Clois fmrkovsliý vnlt-fni stráž v'
UoleJS venkovní sUáž jau ťe3e)j
Sbor Tlaattulav § ř
odbývá sehilze každou 3' iedIt v rífsicl v So
kolovně o hod odp ÍVyslouíUii pfedsed
kyu6 Joseflua Voln?ensW předsedkyni- Warle
Kosloky inSuiísíka Martě PeebSřhtá tíiiom
nlce Marie Mlehalovái jířeioice - Marie Ha-roi-hová
pokladníoe JtfSefrA Máťtaová do
forkyna Friintlíku Prchalovi výbor majetku
Viktorie Nováčková M Kapkováj Mllostíua
Burešová l( -
Sbor llvřzda Nové Doby 6 86 JČI)
odbývá své schůie kaídou S nedolt v mtmci ve
ii hod Odp v smi JÍSIoVě PfeduBrllivnl Kut
SítikalPM So llth ítřatPti'liT EmlllnClile
bnrád Ma VVlIliamspokladnk-e Marie Vanirat
W18 Williams tajeimilífe Vflli BartoS iaijí
SO 13th Sl -trř
SboriiIe-Iiařjf'l)
odbívásehazl kaUoa itruHrtí nwlíH v mPsiol
v Národní síni o a hodjř oiUiledníPředw-d-ka
Vinci Cermak y leih fet Tajemnice
Frantiřka énpek j:t1Í'rtartha"uT Vídetrdee
Vntome Mach l:t ho loth St Pokladnlee
Ant Kment 1217 eo Iftth rit 25
Pttdp Bbor Sokólek' Tj rí ř 1
odbývá své schůze Jednou 'mésiínS a slco
každou druhou nedř-11 v síul Metzoví Před
sedkyní Joseťlna Kastl místopředsedkyně
Anna linek tajemnice Antonlfratejskal
ail3 ťo aan S str úSeiuico Marin Hílek 80
a Charles St Omaha pokladní Anežka
Koutský výbor majetku FrartiSkáŠtěpán a
Anna bvacinaúcetuí výbor Mary Vanék a
Marie Matíjka dozor kvne Marie tíha
Tábor Jlyrta tis Í)L'2 R If A
odbývá schůzi první neděli v in5s!oi v sokol
ští snil ffedsedka Mai-y „Boukat místo
přerlsedka cAioísie Smiček tajem Kateřina
Veleohovská poidailnico FrantlPka PeSek
kancliřka Fanny Souknp marSálka Marie
ťrlbyiovAvnitřiií stráž Barbora Hrubfvenk
struž Dora 'lichý výbor majetku" Marie
Brázda Anna Brázda Josie Stejskaf spolk
lekaf Louis hvoboda Mary Boukal vyslan
kyní do slezdu Pavla Hanzelín místovysl
: SÚTJTH Olví-ir )
Háj Palmové Dřevo Ž 7 Krnli Ořevařek
Odbývá své schfize každé poslední pondSlí v
měsíci v místnosti p Lajtnera ua 211té a Q ul
Barbora Kaček dnxCitfa potaiculue Anna
Koho mistooředsedna: Katie Voeásek tni_
S67 80SÍ st: Marie VomiiTka: nokladnlcř:
Anna Vlach přivodit Katie VomáčkavSňtky
nč Francis llarin vritínf itráž Anna Hláv
ku venkovní straž MmíiiaJenuPlvoDka A
Havlík Anna Soběslavský Výbor majetku
- 1 - -1
Í0TEL PRAGUE
' iJ-S?i'
čestř Hostinec a místa Praiiy
na rohu 13 a Willva-tn -ul Omaha
Čisté í pohodlné zaříznuli pokoje pro
cestující jakož i vyborníUcská strava a
vzorná obsluha
V hostinci obdržíte výborný Storzfiv
Iežiík neilenší drubvi: via- a likéru a
doutníky No 1
Krajané zavítáte-li do Omaliy návště
vou ubytuite sa v hotelu ťraha nebov
uaetrltepenw 1 razuyeiinesrjá4'
V pHzeft krajana &M& Vái - -
F E Vlasák moj
nít :v
J t?%W - í
V'-
li
f
1
r