Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, August 06, 1902, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    f -
v -i 1 -' : -
lw
"V '
i
!
2:b zamoří
ZPRÁVY PODMOŘSKÉHO LANA
Rozhledy yo svčtó politickém 1 společenském
Fakousko-Uhersko
Špinavé prádlo — Stávka zemldfl
ských dUniků v Polsku
Špinavé prádlo rodiny Kubelíkovy
které propíráno bylo do nedávná v če
ských čagopiech dostalo e nynt přiči
nčiifm bratra Knbclíkova do velikého
maďarského cWiiu Pester Lloydu a
odtud do celého svita
Jest to nanejv)!í trapná afféra nejen
pro mladého virtuosa ale i nepřímo
pro náa Kubelík dle prohlášeni vlast
nt matky se nezachoval nikterak vdčč
n! ku vé rodinčale vzdor tomu nebyli
od teto moudré že tuto nevdřfčnost
rozhlásila po Celém vítř 1
Učinila Kubelfkovi tím ku Cmtudy
kteri mu neprospěje a jeho rodině'
také ne
Ilratr Kubclfkiiv v dlouhém dopise
prohlašuje 2e Jan jest jakoutti muíkou
Trilby která jest úplní pod vlivem
"Svengaliho"— Skřivana [Trilby jest
slavná novela Marierova v nížhrdink
slavní zpčvaíka jest podřízena tnagne
tickému vlivu Svengaliho což jt konec1-
ní přinese záhubu — 1' rj Pán ten
pohlíží prý na imířlcc jako na dostihové
ho koní který musí bj ti stále pod do
zorem cvičitele a nesmí pustiti jej
očí Bratr Kubclíkůr tvrdí le Jan jest
prý včznřm Skřivanovým a není mu
dovoleno podivati ac na matku rodinu
ani na přátele a jest prý poháuén tak k
finanční i fysické zkáze Skřivan přiSel
prý o vřtší část pcučz Janem získaných
v koncertech spekulacemi a tím rozru
šil velice nervovou soustavu mladého
umčlce
Na tento dopis bratrův prohlásil Jan
Kubelík že se nezakládá ani v rtej
mcu&im na pravdě a že z vydčlaných
peníz které obnáíely asi $120000 má
úplné tři čtvrtiny uloženy na bankách
na své jméno
Že by byl učinil své synovské povin-
nosti zadost o tom se nezmínil ježto
to asi nemůže učiniti vzhledem k urči
tému prohlášení své matky
Stávka 100000 zemčdčlských dčlníků
v Polsku nabývá hrozivé tvářnosti Na
různých místech doSIo k výtržnostem
Mezi četníky a stávkujícími dčlníky
došlo k boji Na mnohých místech byla
úroda pusto5ena a hospodářská stave
ní poškozena- Mnoho sedláků bylo re
srážkách se stávkáři zranéno a násled
kem toho tito byli pozatýkáni
Tato kusí zpráva jedinč doXla O této
stávce kdežto víelikým hloupostem
vínová no v kabelových dcpcSích zby
teční mnoho pozornosti J'
Rusko
Mulné prohWtnl Tolstého — Řá
dínl cholery
Hrab? Tolstoj poslal ruskému mini
stru vnitra a ministru spravedlnosti
dopis v nčmž protestuje proti soudnímu
pronásledování svých stoupenců Tol
stoj označuje pronásledování takové
jako nepochopitelné bezúčelné ukrut
né a nade v5e nespravedlivé a pokraču
je takto: "Pouze jí jsem vinen vším
co souvisí onou záležitostí poněvadž
jsem napsal knihy obsahující idee jež
jsou považovány za nebezpečny státu
Považuje-li vláda za nutné potlačiti
takové idee násilím míla by udeřit i
přímo na původ domnčlého zla to jest
na mne a to tím spííe ježto prohlašuji
veřejné" že nikdy od takových ideí ne
ustoupím ač je vláda považuje za ne
bezpečné poněvadž odpovídají hlasu
mého Bvčdomí a srovnávají se s mými
povinnostmi vůči bohu''
Dle úředních zpráv Síří se cholera v
Mandžursku úžasnou rychlosti a stav
včcí je povážlivým Dennř onemocní
na sta lidí nákazou touto a vftSina jich
podlehne Nejvčtií počet onemocnčlých
jest mezi Číilany ale i mezi Kusi a pří
slušníky jiných národů je veliká úmrt
" nost následkem moru Z Inkru ozná
meno v dobé od 8 června do 18 č'ce
814 případů a z tich skončilo 650 smrtí
pacientů V Karlinu zemřelo % 1463" ne
mocných 936 osob V Porth Arthur
zemřelo v 18 dnech ze 109 nemocných
67avKirtinu umírá denní asi 50 lidí
na choleru Cholera se rozšiřuje rychle
po celém Mandžursku
Poloúradné se oznamuje že očekívi
ruský finanční ministr že odřeknou
velmoci svoji účast' naproti trustové
konferenci k níž byly Jministrem před
nedávnem pozvány I)ojde-li od velmo
ci odmítavá odpovéď oznámí ruski
vláda jeStí jednouJže považuje zvýšení
cla na ruský cukr" za porušení stávají
cích smluv a nebude dále považovati za
svoji povinnost dostát! svým obchod
ním smlouvám cizími mocnostmi
řízených náboženskými společnostm
nepožádalo jich 400 o povolení a tyto
ústavy budou nyní úřad nč uzavřeny
budou-h se na dale zdráhati podrobit
se předpisům zákona a rozkazy k tako
vému kroku byly již presidentem Loii
betem podepsány
Otázka uzavření katolických Skol
vedla k novým výtržnostem Starosta
jednoho místečka v Lovre postavil se
s ostatnímiobyvately proti policejnímu
komisaři který přiSel íkolu tam uza
vřití a tento musel sjnepořízenou jode-
jítí
Také v Bordeaux došlo k ImenSím
srážkám a policie musela zakročit
proti davům Ve Vicunc dav 4000 lidí
postavil se proti policejnímu komisaři
který tam přisel Kkolu uzavřít! a tohoto
i a četníky jej obklopujícím zasypal
takovým deStčm kamení že museli ry
chle ustoupiti
Itálie
Nástupce Ledochowskiho — Mají
strach i Musolina
Papež jmenoval kardinála Girolamo
Maria (íottiho prefektem propagandy
víry kterýžto úřad zastával dříve kar
dinál Idochowski ojjehož smrti jsme
přinesli zprávu minule
Dle nřktcrých zpráv upustil prý pa
pež od vyřknutí klatby nad přítomnou
vládou francouzskou a odsouzení stá-
vajícího zákona týkajícího se spolčo-
vání na jehož základč byli vyhnáni
mniší a jeptišky z Francie kteří se mu
stavili na odpor
Dle zprávy jiné je prý úmyslem Va
tikánu posílat! pozvolna členy čtyř na
riiipmacn zastoupenyen radu imiiít-
ských z těchto ostrovů pryč tak že než
bude vyjednávání sjpuv Taftem u
konce budou všichni mniši z ostrovů a
tak otázka ta odpadne
Úřady se obávají že se podaří Muso-
linovi povístnému banditovi který
byl pro loupeže a třináct vražd odsou
zen k doživotnímu včzení z tohoto
uprchnout! Musolino se totiž po svém
odsouzení takto vyslovil: "Až budu ve
včzení Scst mísíců uniknu z nčho"
Nyní ho 39 strážníků hlídádnem i nocí
Anglie
Uvítáni vůdců Búrův — - Steyn na
cest ke Kruegerovi — Korunovace
netáhne
Francie
Kachna 0 attentátu — Vftrlnosti
při zavíráni katolických íkot
Scnsační noviny učinily z nepatrné
nehody sensační atteutít který míl
být spáchán na presidenta President
Loubet se ubíral a generálem Fauretn
gen Biquetem guvernérem pařížským
a majorem Lamym na hon v Kanbouil
let Kdyl honci Isledovali kíiřist tu
major Lamy spatřil divokou kachnu a
střelil po ní Náhodou náboj lctčl v onu
stranu kde atál president a nčkolik
rozlétnuvších se "broků zasáhlo ho do
kotníků Sedláci kteří to vidčli pova
žovali to za rražedný útok na osobu
presidentova a tak se z- toho udčlal
hned "attentít"
V kabinetnf schůzi oznámil předseda
ministerstva Combes že ze 6000 ústavů
V kabinetu bylo usneseno 'aby gen
Kitchencr odejal do Southampton a tam
přivítal burské generály: Bothu Dela-
reye a DcWcta kteří mají tam přistáti
dnclň srpna Tito hrdinovémají býti
éž představeni králi 'Edwardovi a to
hned po jich příjezdu
Bývalý president Oranžska Steyn
přibyl se svou rodinou do Southampto-
nu dne 2 srpna a zde uvítán byl bur
skými delegáty: Fischerem Wessel-
sem a De líruyncm Steyn odebéře se
odtud do Haagu kde se sejde a bývalým
presidentem Zavaalska Kruegerem
který přítomní dlí v IJtrechtu
Steyn byl příliS sláb a nemohl se na
cestu do Londýna vydati ačkoliv byl
pro nčho zvláštní železniční vůz při
praven Na loď byl Steyn nesen v no
sítkách a loď s ním odplula již do Ho
landska
Ačkoli jsou sedadla na tribunách s
nichž bude lze spatřiti korunovační
průvod nabízena za sníženou cenu
přece je nikdo nechce kupovati Je tím
vinen vSeobecný náhled že nepochyb
ní vzdor uspokojivým bulletinům o
zdraví králové není toto tak dobré jak
se povídá a že ke korunovaci zase asi
nedojde
Norsko
Americký cestovatel zpit z nezdařeni
vf pravý
Do Honningswagu při6yl americký
cestovatel Baldwin z polárních krajin
který se vyslovil takto o nezdařené
vé výpravč: "Ustoupili jsme ale ne
jsme poraženi Práce v tomto roce byla
úspČKttou tím že byla pomoct saní zří
zena veliká skladišti různých potravin
potřebí dalších výprav
Tato skladišti ve spojen! s domy a
zásobami které byly nechány v táboře
ieglerovř budou skytat! prostředky k
ové výpraví k severní toční příštího
roku Všechny cesty na zemi Františka
Josefa byly na podzim r 1901 zatara
seny ledem tak že posledního roku ne
mohla být žádni důkladná skladišti
zřízena pomocí parníku Drcení ledu
na počátku června přímilo nás k použití
našich záložních zásob a proto jsme se
vzdálili z tábora Zieglerova 1 červen
ce abychom nepřivedli expedici v ne
bezpečí Pustil jsom 15 balnoú se 300
zprávami a v červnu se mi podařilo
zachytit! první obraz arktického živo
ta Objevil jsem též Nansenovu chýži
a zachytil původní dokumenty z nichž
jsem zhotovil kopie a obrazy Za práci
tu mí vedle mne zásluhu 30 mnžů již
přj tom používali 30 koníků 60 sani a
170 psů od 1 ledna až do 31 kvřtna"
Baldwin vyplul a výpravou k severní
toční z Vardoe v Norsku 30 června
roku 1901
ZE STA"TU NEBRASKA
— V Nfbraska City zavlaná
byla tamní Skrohárna Argo bez
unani prtemy ftu ne za to ze v
závodu tom jenž od r 1892 by
chloubou rnřsta nebude se ví
pracovali
— Mladý farmer Joseph Tallon
bydlící sedm nul západní od Si
ver Creek spadl ve středu v noci
s vozu a tžžce se zranil Kol
rozdrtila mu nohu a mimo to byl
na tele vázne odřen
sc
' Krajané kteříž zavítají do
South Omahy měli by se zastavit!
ve velkoobchode lihovinami na
severovýchodním rohu 26 a N ul
jejž vlastni p J Klein V solid
ním obchodí tomto jehož fidite
lem jest rozšafný krajan p Václav
Schneider dostanou výborné zbo
ží řa ceny velmi mírné Přesvěd
čte sel
— Dvanáctiletý synek EJ Ko
binsona bydlícího blíže Rockford
byl nalezen v neděli vedle cesty
nedaleko svího domova s roztří
štčnou lebkou Neví se jak
zranční tomu přiSel avšak má
za to že byl svržen 9 konč
Uzdravení jeho jest pochybné
— ve civrieK posumo va2n
neštěstí mladíka YVilliama Picke
rala blíže Cook při podávání obilí
do mlátícího stroje Byla mu za
chycena ve válci ruka a tato hroz
ně mu rozdrcena a rozdrásána
Lékaři ale doufají že mu ruku za
chrání
- Čtrnáctiletý synek farmera
W H Redmonda bydlícího dvě
míle severně od Kenesaw nalezen
byl za stájí otcovou s prostřelenou
hlavou a za nedlouho zranění své
mu podlehl Má se za to že chla
pec postřelil se nešťastnou náiio
dou
- VYPRODÁM salooický ob
chod za velmi příznivých podmí
nek Obchod jde velmi dobře
neboť nalézá se v čilém českém
městečku v téhož okolí mnoho
krajana jest usazeno Bližší po
drobnosti sdělí majitel FRANK
DOČEKAL Linwood Neb 47
— Ve čtvrtek večer popálen
byl značně ve Scotia prof Samuel
Murphy vzduchoplavec z Omahy
uyi jiz hotov s přípravami k vy
stoupení když pojednou balon se
vzSal a Murphy při zachraňování
pomocníka značně se na rukou
popálil Pomocník jeho popálen
byl lehce Balon shořel úplně
- v iseoraska Lity zranil se
povážlivě předminulé úterý v noci
1 4letý synek Davida Allena Chla
pec zmítaje se ve spaní na lůžku
prorazil pravou nohou okno a pře
řízl si tepnu zrovna nad kotníkem
Rychle přivolaní lékaři zraněného
chlapce ošetřili a doufají že vzdor
velké ztrátě krve na živu jej za
chovají
— v Aloys malé vesničce 12
mil západně od West Point spá
chal předminulé pondělí v noci se
bevraždu kovář Gustave Schultz
otráviv se strychninem Sebevrah
byl asi 40 roků stár svoboden a
byl dovedným řemeslníkem Znač
ně pil a usmrtil se nejspíše ve sta
vu nepříčetném
— Joseph W Smith mladý
zámožný farmer zeShelton utopil
se v sobotu dopoledne v rybníku
blíže svého obydlí Asi v 7:30
hod ráno zmizel z domova a asi v
11 hodin nalezena byla mrtvola
jeho v rybníku Má se za to že
sa Smith chtěl vykoupati a při
tom utonul Smith žil v pomě
rech výborných Zanechal po
sobě manželku a dvě dítky
— V distriktním soudu v Beaver
City podala ve čtvrtek -pí Susan
R Groatheuse-ová proti okresu
Furnas žalobu o náhradu 1 5000
Dne 1 července utonul muž její v
rokli jižně od Oxford a v žalobě
se tvrdí že stalo se tak vinou
okresu jenž nepostaral se o nále
žitou opravu malého mostku přes
rokli vedoucího Okresní náviad
ní hodlá dokázati že byl Groat
heuse v době neštěstí opilý
— Devítiletý synek H Mosta
bydlícího osm mil jihozápadně od
Ogallala přišel o život prazvlášt
ním spasobem Byl poslán rodiči
aby pásl dobytek a později naleze
na byla asi pal míle od domova
mrtvola jeho visící za krk na
třmenovém řemeni jeho koně'
Nohy mrtvoly dotýkaly se země
ale na těle nenalezeno praíádoé
známky že by chlapec usmýkán
byl koněm
— K vážnému zranění přišel v
úterý min týdne ráno sekční fore
man Peter Davey zaměstnaný u
dráhy Burlington Týž vyjel z
Tekamah s dělníky ve dvou ruč
ních kárkách Davey seděl v pře
du prvé kárky a když tato narazi
la na překážku na trati se naléza
jící byl Davey svržen dolů a obě
kárky přejely přes jeho tělo Maso
na zádech a bocích bylo mu roz
drásáno a kromě tobo( zraněn byl
na hlavě a jedna noha mu zlo
mena — Rushville navštíveno bylo v
pondělí ve 4:15 hod odpoledne
strašným krupobitím Kroupy
měřily v objemu 6 až 7 palců Té
měř každé okDO na severní straně
bylo v městečka rozbito a týž osud
potkal i několik výkladních oken
Mnohým farrrctům bydlícím se
verovýchodně od Rushville znič
lo krupobití slibnou úrodu Krou
py padaly plných patnáct minut
Pí Burnsová a dcera její nalézaly
se na cestě k domovu když bouře
přikvačila Koně se jim splašil
a obě ženy vyhozeny byly z povo
zu
— Za sobotní bouře udeřil bles
do stáje na farmě A M Ilelta
bydlícího asi tři míle východně od
Fremont Stáj i s obsahem lehl
pjpelem a v plamenech zahynu
též kiiři Škoda spúsobéná odha
duje se na £500
— Krajané kteří v těchto dnech
zavítají do Omahy upozorňujeme
že majitelé Boston Storu na rohu
16 a Douglas ul zahájí ve Čtvr
ie oorovsky vyprodej obuvi za
ceny úžasně snížené Výprodej
ten potrvá až do konce týdne Též
1 jiné zboží dano jest do výprode
je ježto jest potřebí místa pro
zboží podzim □(
- Z různých míst státu našeho
dochází potěšné zprávy že obilí
sype více než bylo očekáváno a že
i jakost zrna jest dosti dobrá Z
Lexington se sděluje že zimní
pšenice sype od 30 do 55 buŠlů
po akru Ovsy jsou pčkcé a bu
aou sypati 00 az so bušla po
akru Jsou prý nejlepší vyhlídky
na hojnou sklizeíi korný — V
Boelus započne se 15 září s mle
tím obilí v novém mlýně Farmeři
v tamním okolí sklidili letos 35 až
45 buslíi pšenice po akru Ovsy
jsou posečeny a vyhlídky aa bo
hatou úrodu korný jsou výtečné
V Nance okresu jcist úroda le
tos lepší než po mnoho minulých
let Pšenice sype od 10 až do
bušlfl po akru ječmen od 40 do
50 bušlú a oves jenž byl v červen
ci značně poškozen velikými dešti
a prudkými větry sype od 35 do
50 bušlú po akru Vyhlídky na
výbornou sklizeH kukuřice nebylv
nikdy lepši — Z Wilsonville se
oznamuje že v jihozápadní části
Nebrasky nebyla nikdy lepší úroda
pšenice Tato sype od 20 do 50
bušlú po akru a jest to prý nej
lepší pšenice v Nebrasce
Novinky z Linwood
Minulý čtvrtek odjela Vlasta
Bartošova do Bruna k tetě a zdrží
se tam delší čas
Obžínkový ples který uspo
řádal F Bartoš ve své síni dne 28
červenceí vydařil sc nad očekávání
uspokojivě Sešla se vybraná spo
lečnost a bavila se až do čtyř ho
din v úterý ráno
' V pondělí překvapily nás svo
jí návštěvou slečny Krystina Sva
činová a Rozálie Janečkova Zdrže
ly se zde přes zábavu načež odje
ly k tetě Dacovic na farmu kdsž
e zdržely nčkolik dní
Minulý týden okolo Linwood
Morse Blufí tábořili čápi a ob
dařili několik novomanželů po jed
nom malém křiklounu a sice los
Kračmana Antona Frantu Fr
Fabiana a Jos Čiperu a jeden za
bloudil až za řeku k Ant Prajovi
Ženské odvětví Z Č B J v
Prague uspořádalo zábavu min
sobotu na oslavení itvedenl-io
členkyně do řádu Od aás tam
jeli pan Tom Duda s manželkou
A Ticháček s manželkou ' a' F
li Kezáč a jak nám sdělili měli
tam pěknou zábavu
Řád Ratolest Mladočechů č
Z Č B ] koná rozsáhlé pří
pravy k uspořádáni svého vyroc-
ího plesu který se bude odbývat
pondělí dne 1 září v síni Fr
Bartoše Program sestávat bude
zpěvů deklamací a sólových
ýstupfl Okolní řády jsou pozvá
y a nadějeme se hojné návštěvy
Ve středu minulého týdne
rátila se ze sjezdu J Č D z
Chicaga paní M- F'" Bartošová a
pochlubila se nám se spolkovým
Špendlíkem který jí dal zhotovit
bor Dcery Vlasti č48 ÍČDza
dlouholeté služby tajemnice sboro
vé Špendlík jest zhotoven z ryzího
lata a má podobu hvězdy na níž
jest vyryt nápis: "Věnováno M
Bartošové od sboru Dcery
Vlasti č 48" biendlífc zhotovil
an Víša v Chicagu '
šutrab
ed
Novinky z Plattsraouth
Dne 1 srpna 1902
Dne 16 srpna pořádá Těl
Sokol soukromou zábavu
Tyto soukromé zábavy bývají z
pravidla nejzdařiiejšími a každý se
na ně těší
ZJČSPS má opravdu s pik
ky smůlu Již třikráte jim to
' Petr pokazil a připraveaé zá
kusky atď musely býtl scařoupá
y doma za všeobecné účasti mlad
šího pokolení
Na mestě B & M dráhy přos
řeku Missouri pilně se pracuie a
vojité koleje pro snadnější do
pravu byly již dávno žádoucí Též
most pontonový adárně spěje k
svému dohotoveni
Místečko naše zbavuje se po
malu blátivé skořápky kterou po
taženo bylo nedávnou povodní
Ulice chodníky krámy a vůbec
vie bude brzy opět uvedeno clo
bývalého stavu Jest k přánfaby
1 obchody se zvelebily a tím aby
obchodníkům citelné škody povod
ní spůsobené alespoň částečně
byly nahraženy
Potěšitelnou zprávu obdrželi
okresní komisaři z Lincoln že to
tiž státní komise equalizační sní
žila daně pro Cass okres se j%
mills na čímž uspořeno bude
přes Jíioooo platitelům daní Ko
misaři zasazovali se již dlouho o
to aby daně byly sníženy neboť
okres byl jedním z těch jenž pla
til nejvyšší daně ' l J ' '
Minulou neděli předveden
nám byl opět obrázek dospělosti
darebáctví — při nedospělosti
Pět kluků ve stáří od 9 do 12 let
jichž jména udávati nebudu umlu
vilo se žo ulehčí grocernímu ob
chodu pánů Zuckweilera & Lutze
Válečnou poradu svou odbývali v
sobotu Přítomný poradě té chla
pec p Weldyho svěřil se s usne
sením mladých darebů svému otci
ten nemeškal a upozornil p
Lutze i společníka jeho na návště
vu nezvaných liostň V neděli
brzy a rána dva členové z lupič
ské bandy té odvážili sé vniknouti
oknem do sklepa svrchu jmenova
ného obchodu kdežto jiní dva
zůstali na stráži aby soudruhy
své upozornili kdyby náhodou
někdo přišel leden z kluků na
tráži překvapen byl náhlým obje
vením se p Lutze tk že nebyl
ani slova mocen Když pak mu
jazyk opět počal íloužiti sdělil p
Lutzovi že dva soudruhové jsou
ve sklepě a že hodlají pomoci si
lacino k záobám zboží z ieho
kladu Když pak majitelé obcho-
lu vnikli do sklepa shledali že
ptáčci vylétli dírou v chodníku
Druhý den podniknuta byla šeri
fem a policií honba na nedospělé
ločince a trvalo to téměř celý den
než se podařilo mladé darebv
chytali V úterý předvedeni byli
před soudce kterýž jim pohrozil
polepšovnou avšak z ohledů na
jich mladost a rodiče propustil je
napomenutím na svobodu Mno
hý z Čtenářů zajisté zakroutí hla
vou nad podivným rozsudkem tím
to a i mně zdá se býti jednání
toto poněkud nerozumným Proč
etrestat hned? Jest to výchova
mládeie? K čemu nám slouží zL-
on — nechají-li rodiče dítky své
zvlíiti?! V městě našem navští-
no bylo poslední dobou mnoho
míst lupiči a dle zanechaných stop
— lupiči nedospělými Tak i na
poště ukradeny byly poštovní
známky a soudí se že zlodějem
byl — kluk A rozšafný pan soud-
propustl polapené nezvedy s
pouhým ponaučením Jsem pře
svědčen že se mu kluci v duchu
vysmáli Mladí ničemové ti msjí
řeky zřuenou díru v níž tráví
čišídu času živíce se lovem ryb
— krádeží A rodiče jich? Ti
se neptají kde strávili a co dělali
po celý den a kde byli v noci!
Kam to spějeme? Kde jest ta
důvěra druha k druhu která v
zemi této tak sc zamlouvala a tak
byla krásnou a cennou? Počíná
se zde již po spůsobu evropském
'vše na zámky uzavírati — před
zloději Jeřtě před několika lety
mohl jsi projiti celým západem a
přišel-lijsi k nějakému stavení jistě
bylo toto otevřeno a zvalo tě po
hostinně pod chudou svou střechy
Tam nalezl znavený pocestoý něco
k jídlu aneb si sám uvařil ale
nikdo se neopovážil něco ukrad
nouti Pohostinnost tato mizí též
neb sprostý hrabivý druh lidí zka
zil vše a uzavřel chaty tyto hlado
vému a žíznivému cestovateli —
krádeží A co pak státi se má z
děcka jež má příležitost scházeli
se s podobnou družinou která je
k sotič všemožně láká a jemuž ko
nečně zalíbí se podobný volný a
nevázaný život u řeky?! Co že se
stane z děcka jehož otec celý den
věnuje poctivé práci a nemá ani
chvíli volného času by ji věnovati
mohl výchově svého miláčka?!
Děcko jsouc svěřeno mnohdy péči
slabé matky jež snadno podléhá
brekotu aneb vylhaným výmluám
jeho se zkazí a vy vzdor vší po
ctivosti své vzdor vší přičinlivosti
své pozdě shledáte Že klučík váš
zralým jest pro — káznici Tu
teprve s hrůzou seznáte jak zhoub
ný vliv na děcko vaše měli nešťast
ní tito druhové a jestli nezasadí e
sě energicky o nápravu jehot 1 ter
jehož příchod s takovou radosti
vítali jste clo kroužku rodinného
jenž nikfíy nebude s to aby trtaUe
své odsloužil se za ty trpké chvílr
jež s ním zažila stane se bídným
zločincem poirhelem a a bolestí
dlužao doznali že vše toto zavi
něno bývá velmi zhusta opičí
láskou a nemístnou slabostí ma
tek — To však pan soudce nevi
dí! Až mladí zločinci ti opět ně
koho okradou může je opět laska
vě propustit! na svobodu
Zpdj
Proč tak znaven'?--"-
Onen stálý pocit zmalátnělosti —
Vždy znaven ráno v poledne i v noci
vypravuje povídku o chorobě ledvin —
ledvin vysílených
To působí bolesti v zádech a mnohé jiné nemoci
Doaiťs Kiílnoy Pills
OdstraHují příčinu a léčí ji
zbavují bolesti v zádech
lék to pro každou chorobu ledvinovou a močovou
Schválený lidem omaŽským' {
Pí Kanuile Tliompscn) SOS Doulns ul pravf- "Jet tomu uesimiílii Již dva
et lot co jsem tnčla ponpjprv nesnaže se zdily a ledvinami' a Vfdor všemu c
doV('sti mohou lékuii a léky vedlo 88 mi slítlo hůře Jesfnutlo lidí v soused
ství kteříž by nevřdíli Jnk hrozní jsem trpřia ShliMriuvSrohMÍKii I)oan's
Kidney Pills poslali! jsem si do MMroy Kuhn & Co pro kraluV-ku Po vyuií
ViiníjicU sezniilajsem fe bolest v mýth židech pominula inolu nalázti
dosti pídných slov abych vyjádiila mínění své o Doau' Eldney Tlila potom
co pro mue uřiniJy když vie uslutní zklamalo"
n ŮŮIÍMŮ 50c FiSlrttaCojBffÉ NY
NASE MOTTO:
Víborné zboží
za uejiiiírurjší
ceny
J KLEI2ST
importér a TutabcMnílí
vkoralkách
vínech- a
likerách
Pro domácí a lÉiařsíon potřecn
Zvláštní
pozornost s6 rénuje
objednávkám
v lahvích -1 fy
a plucareaÉL1 PÍK
Klein jest tez jednatelem Itnerova hořkého vlna
pro South Omahu a Omahu
tik 26 a I fis
"Vťlclrtv Selmeider řiditol
ÉLj
'SpICTOf'
Velmi nízké ceny
každý den_
Každého dae v měsících září a říjnu
1902 Union Pacific bude prodávati
osadníkům lístky na jednu cestu za
trto ceny:
MISSOURI RIVER DO ''ís :-?í?ii
Ogden k Salt Lake $ 2000
Buťte á Ileleny 2000 ''
Spokane 22oTJ'' ''
Portland a Ashland ' 25úb ''' :'
Tacoma a Seattle 25OQJ
San Francisco 25003 o
Los Angeles a San Diego : 2500 r
Souhlasně nízké ceny z míst nalézajících se fmezi
městy výše uvedenými
Késlsšá úřadoíoa 1324 Farnam ol TelsíM 316
Nádraží na io a Marcy ul Tel 629
Pokroku Západu
Předplatili'
" na rok
vyhotoruje veškeré
Tiskové pníce
rychle vkusně
a Jsi
1-1 r
-1 w
íii
l&Uiitt
ar
m
m
'2£
Pracím pro ctěné
spolky věnu je se
zvláštní pozornost
Pokrok Západu
1309-1311 líowaivťulicc
OMAHA Jí EU
Předplatné "i i 00 na rok Do Evropy $150
' jejž uspořáll
Tin Jiřin -i 922 lÉnkftk Mil
:s ' " ' (R N A)
v sobotu 6 září 1902 v síni p Hrocha
Začátek v 8 hodin večer
K hojné návStčvŽ zve
Vstupné: 25čoDaí
- VÝBOR-- '
FAUST ( PIVO V-TŘHU
- -cepuje žoviální náí hostinský i
John Ondrňéck v IViirodiií Níni
O chiiInfz-ikiisHk není u Johna nikdy onw! Krom'! vyW-ným M-louiíkým mal
vaicm obílcuží vis tč-ž výbornými vlny a liKtfry a jdanými doutníky
Savitlrte jej a podruhé jinam nepojdete
í-R Í (fHi ---iv 1