Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, August 06, 1902, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Tajemný únos dítěte
-rr— -H
Malý Wilbur Clark i Beverly Man
dotud Hena leten a! tisíce lidi
po ním pátralo
Ve ttitu Massachusetts udil Re
nedávno únos který se podobí
tajemnému únosu Cbarleyho
Kosse kterýžto případ se stal tak
pověstným po celé Americe
Malý Wilbur Clark tyf letý sy
náček Harryho W CÍarka "z JJe
verly zmizel da i7cervna ta
jemným tpóaobem a ačkoli za pěl
minut na to poSalo se po malém
chlapci pátrati ta nebylo po ním
nalezeno ani 'té nejmenSÍ stopy
Hoch se ztratil ze středu bohaté
osady k le zijl vétstuou jen boháči
a přirozeně Že únos vzbudil nejen
zděšení mezi nimi' afe zároveň
vSichni obyvatelé osady nasadili
síly aby ztraceny hoch byl na
lezen Po celé Americe poslán násle
dujíc! popis chlapce aby to pro
spělo k jeho nalezeni
"Stár 4 roky slabé postavy
váží asi 40 libert rrjáavžtlé vlasy
krátce střižené velké modré oči
světlou pleť předal zuby jsou
Spatné Když byl posledně viděn
měl modrou blusu se širokým
límcem ozdobeným modrými a
bílými krajkami lněné krátké kal
boty černé bavlněné punčochy a
Lilou koSili:' '
V dotyčné odpoledne dne 17
Června vyjet si otec malého Wil
bura se svou rodinou na procház
ku a zastavil se u přítele Ryana
Chlapci tohoto si hráli na břehu
jezera a malý Wilbur Clark prosil
svého otce aby ££k nim směl při
pojili a otec mu na to pravil
"utíkej k matce a taw čekej já ti
sejmu botky a punčochy chceš li
se máchati ve vadě'!
Hošík Šťasten 'běžel ke své
matce a to bylo naposled co byl
spatřen a n#kotik minut po
tom pojalo matku Wilburovu ne
blahé ttiSenf - že' se tomuto něco
stalo a ona zvolala k svému man
želi z verandy Kyanovy vljly
" "Kde jeá Wilbfr?"
"Musí být někde na blízku''
odvětil Clatk "vždyť zde byl je
Stě před několika minutami á po
slal jsem J10 k tobě '
Na tojbned póíal yolati: Wil
bur! WiUjůr!' ' J -r "
' Avšak marně očekával Clark
odpověď " Křičel proto jeŠté hla
šitěji a konečně fát jsa úzkosti!-
vostf počal po svém malém sy
náčku pátrati Wilbur vsak nebyl
k nalízení - ' '
Hodina Ryaaova á ostatní sou
sedé Týdali se do blízkých lesa
domnívajíce se že táni snad Wil
bur zabloudit zde volali na všech
ny strany áž do ochraptění airsak
na jich volání nepřicházela žádná
odpoví(ř'!'Í:'l'j -
Konečně se rpiče bolem celí
zoufalí bočalt iďořnnivatí že Wil
buř spadnul" ďo" fežeW ale ná pís
čitém břehu ačkoli pátráno na
nejvýS důkladně- nenalezeny ani
nejmensf stopy malých jeho noh
Matka Wilburova se avými dru
hými dětmi odjela dcmu jsouc
úplně vysílena? oteč však zůstal
ještě na místě aby dále pátral po
svém uepia(sijjrymcovi
Vzdor lom u' Íé nebyly naleze
ny na ptsecaaióm břehu jezera
Clebacco žádné stopy noh ztrace
ného chlapce - plece jen počalo
čím dále tím více převládat! míně
ní že vlny jezer pohltily Wilbura
a proto malá armáda dobrovolní'
ku se nabídla že pomocí sílí pro
pátrá jezero' a také bylo to učiuě-
no a to několikráte a konečně také
dynamit vhozen do jezera aby
výbuchem jeho 'dostalo se tělo na
povrch kdýby bylo vězelo
na dně jezera ávSak i to nemčlo
žádného výsledku ~ Schylovalo se
již k večeru dAifrerío dne když v
tom hledající překvapeni byli tele
fonickou zprávou kz Manchesteru
městečka asi čtyry míle vzdálené
ho že tam naležen byl nákrčník
který odpovídal popisu onoho dá
krčoíkujaký měl chlapec na krku
když ztratil iNáltrcnik ten byl
také ihned dqaešea Wilburovo
otci a týž bó zjistil nade vši po
cbybfloat' ' '„'-'
: Tento ríialý teaký nákrčník
jest jediná stopa která po chlapci
zyii a'řentónákrčti[k považují
zoufalí rbdičé za důkaz že mladý
jich synáček snad dosud žije
Nákrčník les byl naležen na lesní
cesií poblíže bariu a vzdálenost
ta od Jítaoovy vijly kde se Wil
bur ztratiV jest tak veliká že tam
chlapec sám nemohl dojfi a mimo
to cesta ta jest známí pouze těm
kteří znaif de klaJóS celou krajinu
a tnalý Wílbúr byl by ji ani ne
mohl oalézti Nákrčník visel oa
křoví a sice Jalc vysoko ie tam
chlapce nemohl dosáhnout) aby
ho tam jpoiliůl fá ptrne někdo
jin£ mustl lo účiofti '
nákrtníít-byí ríitleiítf a pint) pí-f
žorti kolem' nilíl ttipy malých
nbhot)' Vloživ"" ji i jtŽcbtó atop
siřevícé hochovy' nabyl ttak pře-
svědčení že stopy ty pochází J
Wilbura
Tyto všechny známky ač v
celku nepatrné nasvědčovaly že
chlapec byl někým odveden a po
něvadž Clark není boháčem ta
nebylo to učiněno pro peníze
Cheí policie a státní detektivní
kancelář vyslala nejlepší své lidi
aby hleděli roušku tajemného toho
únosu odhalit! ak nim připojili se
obyvatelé z celého ololí a jedné
neděle více než aoco lidí pátralo
po ztraceném chlapci a každá
stopa lesa byla prohledána každá
bařina a každé křoví propátrána
Tohoto pátránf ' súčastnily se
i pověstní rybáři až z Bloucesteru
a celý den a až dlouho do noci
teato ohromný dav strávil v okolí
Beverly leč vSechno'bylo marné
po Wilburovi nebylo nalezeno
ani nejmeaSí stopy
Od té doby každý den dav lidí
prohlíží lesy v domněnce že snad
přece podaří se jim chlapce naléz
ti a zvláStě od té doby co n avrá-
cení jeho vypsána byla odměna
(1500 jedním bohatým občanem
z Beverly tu pátrání jest prová
děno ještě úsilovnčjL
Nejúsilovnějším z těchto pátrá-
tel U jest Mason A Walton známý
jako poustevník ' ž ' hory Bond
který zná každou stopu lesa ale
íni on nebyl dosud šťastnějším a
on jediný vyslovuje náhled že
Wilbur byl zabit a že jeho tělo
bylo zahrabáno do země
"Avšak já bo naleznu" doklá
dá vždycky stařičký muž a vydává
se znovu do lesa
Nyní byl na stopu Wilburovu
posun proslaveny slídící pes
Moute Carlo který sem byl při
vežen z Anglie '
V Blackstone v' Anglii zabil
jakýs holič mladé děvče tělo jeho
rozsekal na kusy a tyto ukryl na
různých místech Všechny tyto
kusy byly po vypátrání zločinu
nalezeny ien blava děvčete nemo
hla být vypátrána Šest neděl po
spáchaném zločinu bylpesMonte
Carlo uveden na stopu a po krát
ké době palézt hlavu děvčete
komíně bolÍčova domu To uč!
nilo Monte Carlo rozhlášeným po
celý Aoghi a rpajitel jeho prodal
ho za velik~eenu Dru Longe
stovi z FrapVIiu Mass který ho
Clarkovi apujčil tk hledání jeho
chlapce Pes ten prohledal také
jíŽ celý les) ale ani ten nic nena
lezl
Chlapec zmizel beze stopy
snad nebude nikdy více nalezen
jako nebyl nikdy více nalezen
Charley Ross"
Opice jako délnícl
í :x'?r'"
V Brazílii poulí v i jich jeden lan
' Mní 'XJrňdnl ořechů
Přede dvěma roky jeden z nej
větších plantážaíka Brazilie
Ramon Guererro nemaje dosti
dělníků ku trhání ořechů učinil
pokus zda li by nemohl opic po
užiti k této práci a pokus ten se
mu vydařil tak znamenitě že má
nyní již vycvičenou tlupu padesáti
malých opic k trhání ořechu a tyto
konají tuto práci nejen rychleji
ale také důkladněji nežli lidé
Na tento nápad přivedly ho
hravé opice samy Jednoho dne
Guererro spozoroval že opice
trhají ořechy a házejí je po sobě
To přimělo ho k uvážení že snad
by mohl tyto tvory naučit! tomu
aby trhaly ořechy a házely je do
košů postavených pod stromy
Chytil tedy několik opic a
krátké době je vycvičil tak dobře
že opice při této práci nepotřebují
nic líného nežli aby jeden člověk
měl nad nimi dozor když pracují
Dozoru je zapotřebí hlavně proto
aby těmto kťotkým ' vycvičeným
opicím nepřekážely divoké a ne
sváděly je k útěku Nedají-lí se
divoké Opice odehniti z ořechové
no sadu ta je dozorce postřílí
ueuui euiue in tze uarzeu oisci
plioa mezi zkrotlýmí opicemi-'
Guererro "praví že opice co se
kouají daleko koni 1 psy a vůbec
vseenna zvjtjta a pochopi co nej
rychleji' co se od níčb Žádí '
Cnolera M Flllploácti
Zprávy 'o strašné nákaze jež
zuří v nových osadách našich
stávají se denní povážlivějšími
Lékaři upozorňují oa tó bý všech
no obyvatelstvo Spojených Států
bedlivě všímalo si svého zdraví
během této kritické doby odpo-
ručuje e střídmost v jídle t pití
hojnost čeTstvébd vzduchu a sesí
lení zažívací ' soustavy Tri aero vou
Angelika hořkou Tento zname
nitý lékUidržf těfó t přirozené te
plotě sesHf-jetak Že snadno
odJolá útpkĎrn cholery i všech
letních nemoct - Jest to lék pouze
z vína a léčivých kořínků připra
vený jenž Vítečně účinkuje ve
všech pfípidecb kde jedpi se
tilem -1 ÉIné Mfi strefí -nebve
n ifenf bfstí" Žalúdkuii ítrí
tácb křečí a Jtoliky Cepa ti oa
V epšsch hdsítňcfctí loaTontr
799 So Ashland Ar Cbicgo: lil' íroéllé
Kdy mučení skončilo
Přisadili nevinit dívky přímilo krále
ke truřenl tohoto barbarství
AI k osmnáctému století Írán
coutské zákony byly barbarsky
přísný vůči osobám obviněným
nějakého zločinu aneb i jen přeč
nu Když slavný právník LePag
byl králem jmenován presidentem
nejvyššího soudu počal se plič
ňovati o to aby mnohé ty zákony
byly zmírněny a hlavně aby zru
Seno bylo mučení osob buď pode
zrelycb aneb obviněných z něja
kčho přečinu aneb zločinu
Avšau jeho přísedící u nejvyšší
ho soudu se postavili proti jeli
snahám a naléhali na to aby mu
čení bylo používáno i na dále jak
pfinucovscího prostředku k docí
lení vyzaání a tím mezi presiden
tem soudu a jeho přísedícími na
stala roztržka leč přísedící byl
ve většině a president byl donucen
k tomu že musel často pronášeti
krutijší výroky nežli kdykoli dřív
a musel posílat! obviněné do mu
čířen Proti tomu vzpíralo 1
jeho svěJomí jeho cit lidskost!
tak konečně "Ši vymyslil plán ja
kym způsobem by Francii zbaví
tohoto barbarství
Mr Le Page měl nevlastní se
stru jméoejn Francoise krásné
dosud mladé děvče a ač ji měl ne
smírně rád vzdor tomu použil jí
k provedení svého plánu Jedno
ho dne se Mr Le Pageovi ztratila
skvostná zlatá démanty vykládá
ná tabatěrka mající velikou cenu
a ztráta tato ohlášena vafejnému
žalobníku který započal ihned
pátrati po' ztraceném skvostu
bez dlouhého namáhání nalezl ta
batěrku ukrytou na dně kufru ne
vlastní sestry presidenta nejvyšší
00 soudu
Tím zjiStěoa byla její vina nade
Vši poch}boost a mladé děvče'
bylo postaveno rřed soud a Le
Page sám tomuto soudu pfedse
dal Francoise byla vyslýchána
leč popírala všechnu vinu a pro
hlásila že o tom nemá ani nej
menšího tušení jakým způsobem
se tabatěrka dostala do její kufru
S bledou tváří a ' úpěnlivě plačíc
mladé děvče ujišťovalo soud že
jest nevinno že vůbec podobný
zločin mu nikdy nevstoupil ani na
mysl a ke konci zoufale prosilo
svého bratra aby je zachránil
před takovým nečestným podezře
ním Avšak Le Page zůstal při
této úpěnlivé její prosbě zdánlivě
netknut " a chladně nařídil aby
Francoise odvedena byla doma
Čírny a tam aby na ní přiznání
bylo vynuceno Rozkaz ten byl
také Okamžitě vykonána k mučení
použito palečníku Když šrouby
strašlivý tento nástroj byl utáhnut
a prsty nešťastného děvčete byly
jim drceny tu Francoise zoufale
vzkřikla bolestí avšak Le Page
dal pokyn aby Srcnby utaženy
byly ještě více Při tomto rozka
z u musel vSak trpěti brozná du
ševnl muka neboť obličej jeho
byl bledý jako mrtvoly a studené
veliké krápěje potu na něm vy
vstávaly Mučené děvče nemohlo
bolest déle snésti a konečně při
alo se k vině a v bezvědomí
k teslo na zem
Toho večera král dával dvorní
ples a Le Page se na něm objevil
vyžádal si od krále Ludvíka
XVI okamžitou audienci
"Sire" pravil ke králi vrhnuv
se mu k nohoum -"dnešního dne
má nevlastní sestra obviněna byla
z krádeže a jsouc podrobena mu
kám přiznala se k vině"
"Dobře" odvětil král "je li
vinna musí za to trpěti"
' Sire " pokračoval Le Page
tato krádež byla mnou vymyšle
na"
Král se nad těmi slovy zachvěl
hrůzou a mimovolně ustoupil n
krok" "' " 1 " " ~ "
'Jakžeř zvolal "Jak tomu
mim rozumět! ř '
"Sire i chtěl jsem dokázat!
Francii že močení jest pejvětší
nespravedlndstí že jest ničitelem
pravdy a nevinnosti a k tomu úče
lu jsem obětovat svou nevlastní
sestru' která jest mí nejdražší by
tostí ná světě " Oh %iré zapřísá
hám vásr nedopusťte aby její
muka býla nadarmo!' ' ~ ' -
Král neobyčejně pohnut polo
žil tvou ruku na čelo á po krát
kém přemýšleni zvolal:
Od této hodiny ať mučení ne-
zohyzďuje více zákony Francie! '
A tak se také stalo
Střežte se aaaitU pratl katarrba ebsa
- bojící rtuť
imnftradi rtuť mlěl rh a dnln aotlcodf mil
trptrm ralknurli do nJallzntui povrch tm
rvto preometj nemají Dyn nmojr jmitt
viny le£ aauředDta zvuteného Mkato JeilKož
ikrirts Jlmt spfaubeaá }( ůetmtkrit vétM
OMifalo HalVa fJstrrb Oure vvriLnfná FJ
HisotsT a Co v To4ftdo O BfMHiibujn A44
ouo nuf a bjvil brao vnllřoé ttlokuje ul
mna krev tzevn(UeiieeléftorteBiu Kuyl
íopujřt Hali t Catrrb Oure prearčxlita se
ibysie íimM uin prv Liív se raliroi a
hnVJVeo Jmt 1 Toledo Obfo uooleťootU I i
K prodej 1 vleck WktrnMt 7Jo Uher
r PíeílDláceite na "ťolí-
rak Záhada" pouze JI 00
w
♦
H z PŘÁTELSKÝCH KRUHŮ i
WESTON Neb 30 července
— Red "Pok Záp"! LetoŠn
Žně se táhnou jako ta třicetiletá
válka Již dávno nebyly Žně tak
mrzuté jako letos Mnozí ještě
obilí sekají někteří již mlátí a jin
opět rozkládají stohy ježto se obi
lí velmi paří a víru Že se nedostá
vá rozumu jak nejlépe s tím zato
čit- Co pak abychom si tak za
stávkovali? Je-li náS "boss
hodný a uznalý možná že nám
povolí pracovat pouze osm hodin
deuně a popřeje tři hodiny po
ledue Vždyť lo mají úředníci i
Cechách tak zařízeno proč by-
enom tedy měli tyt my ade vc
svobodné zemi za mnu pozadu
"Málo práce dobrý plat' toť
nyní heslem amerického dělníka
Dobře jest zajisté když každý
člověk je li mu jen poněkud mož
no sveno času co nejlépe vy-
užitkuje Člověk taký může být
jist že časem za přičinění své hoj
ně bude odměněn Ten ale kdo
není stálý v práci kdo stále jen
práci' hledá míhá marně drahým
časem a mi zajisté k očekávání
Spatnou budoucnost Milý ne
spokojený dělníku přijď se dnes
podívat na venek mezi farmery
spatříS jak se plahočí v blátě a
jak chytají strojem to obilíčko
jako kdyby lapali koníky A mí
sto obilí spatřil bys drobet cu
chačky a ještě o tu se musí rolník
dělit s přírodou nechávaje hojný
díl sklizně své na zemi A za buši
pšenice nabízeno mu jest 35c 5c
musí dát od mlácení musí koupit
provázky stroje a bezmála celý
rok jest mu čekati než ta Žilka
neb zimní pšenice uzrají A co si
má počít? Má rolničením praštit
aneb jak se fiká hodit kosu do
žita? Ten kdo by tak učinil do
padl by as! tak jako dělník kte
rýž stále a stále hledá jen ten bia
hobyt A kdo má dát blahobyt
farmeru? Mohl by se farmer na
díti blahobytu kdyby práce na
dobro zanechal aneb pracoval jen
velmi málo? Velice pochybuji
Ostatně málo pracovat se skvělým
výsledkem to by zajisté volil kaž
dý- Ale to není možno Dnes
může si dělník za $ 1000 nakoupit
mouky na celý rok brambory jsou
za 20c buši a má li jen drobet
slušný výdělek i trochu toho piva
kousek masa může si opatřiti
Maně si vzpomínám na "zlaté''
časy minulé Po deset let praco
val jsem na farmě Po dobu tu
jsem piva vůbec a masa takřka ani
nespatřil a těžká úmorná práce
byla mi údělem Deset dollarů
jsem platil za 100 lb moukyvždy
ovšem ne do místa jsem měl 38
mil tři dny jsem byt na cestě a
bydlel jsem venku Tehdy přijít
s prázdnýma rukama na farmu —
v 68 roku — věru to nikomu ne
bylo do smíchu Voli mne stáli
Í190 kráva $75 a slepice 75c A
na to jsem musel tři plné roky se
dřít a šetřit
A ve staré vlasti? Jakmile uká
zalo se jaro ranec na záda a báj
dy do Vídně na práci- Bylo tam
asi 250 zdejších mil a muselo se
tam 9 dní dobře jít A jaká tam
byla strava? Suchý chléb a pul-
čík kořalky "A nocleh? Převedli
koně a ustlali nám ve stáji V Ně
mecku obzvláště byli Čechové po
važováni za "psy A podobných
historek mohl bych povědít více
Mnoho musí člověk vystát pro ten
vezdejší chléb Nyní rád vypíjti
vart piva ale pozoruji že nápoj
ten mi síly nedodá Na mnohém
pozoruji že pivo omámf jeho smy
ly a že má více řeči a méně rozu
mu te Spatnou se potáže ten
kdo v libových nápojích hledá po
silnění na toho čeká jen smutné
zklamání í
Proto jsem se rozepsal o minu
lostí aby laskavý čtenář a přičiň-
vý dalcík nemyslil snad že jsem
byl vychován jako mazlíček a že
nevím co jest práce Vím dobře
že dobrý dělník jest vždy bledá-
ým a yáženým a netrpí bídu A
stane-lt se to přece tu v tom za
jisté musí rězet jiný ňáček Ni
kdo si vsak nevykládej tato upřím
ná slova mi v ten smysl že bych
chtěl někoho kárat Nikoliv —
přeji si srdeční aby se nám všem
vedlo dobřeí s S úctou
J08- Kastl
HAVRE Mont 30 července
— Red 'Pok Záp "I Jak z
dopisu mlho seznáte nalézám se
přítomně bezký kousek- země od
svého domova ve Waverly Minn
abych tak řekl na pustém a neosa
zeném západě Zdejší krajina
jest opravdu skoro docela neosa
zena Jenom tu a tam lze oalézti
malou farmičku tak že to vyhlíží
jako malá zahrádka Milliony
akrů pozemků jsou prázdny a di
vím se opravdu práč lány ty nejsou
ažkým zaujmuty Všiml jsem si
že poblíže Uivre jsou dvě farmy
jež jsou osety milletou neb všeli
kou iioou travou na seno Viděl
jsem velké kupy sena dle tobol
soudím Že majitelé farem těch jsou
v tom dobře Dotazoval yem sc
dále a soudě dle obdržených r práv
myslím že mnoho chudých lidi
mohlo by zdo získat trvalé domo
viny ježto většina pozemků tčch
jest dosud prázdna Od Williston
N D až k Kočky Motintains po
dél Milk Kiver jsou vrsničs vlídni
pozemky jož naývaj{ Governnirnt
lieserved Lands a kteréž dosti
brzy otevřeny budou k zaujmutí
A ti kdož si přispíší naleznou
dobrá místa (totiž ne ani tak k
farmaření jako k dobytkářství)
Než i farmařit bude se zde lépe
neboť zamýšlejí otevřít jezero St
Mary's z něhož posilou kanál za
vodftovací buď po řece aneb vedle
řeky Milk Takým spftsobem
údolí Mi k River bude moci být
upotřebeno k pěstování vech plo
din rolnických jr:ž mají pčknou
cenu po celém západě Kdo rád
dělá o dobytku mfie zde udělat
přkné živobytí a dosti peněz Drů
bež vejce máslo a vůbec skorém
vše dováženo jest sem z východu
ač to může bý ti pěsteváno zde s
dobrým profitem Tucet vajec
stojí zde 30c libra másla tiž 30c
a libra drůbeže 25c 11 i takových
cenách může již každý něco udě
lat jen když si hude trochu hlcdčt
práce Viděl 'jsem tu i setý oves
a vyhlíží pěkně Někdo sice tvrdí
ía tu obilí neroste já ale vidím že
£no jen že musí být zaseto v dub
nu a nikoliv az v červnu
V Ilavre mám syna jenž jest
zaměstnán v obchodu a u toho
právě dlím návštěvou V případu
že by sem někteří krajané zavítali
nechť se na syna pozeptají a on
jini v čemkoliv rád a ochotně po
slouží Můj syn znám jest daleko
v okolí Vede sem dráha Grcat
Western S vřelým pozdravem
trvám VáS Josef Kvřtenský
CojeužiteČno zaát
V Životě lidském nastanou druh
dy okolnosti které mají zhoubný
vliv jak na blaho tak i na tělesné
zdraví a přece by mohly býti od
straněny a útrapám i bolestem
zabráněno kdyby jen lidé vřdíli
akýrn způsobem by žádoucího
cíle toho dosáhli V letních mě
sicích nejdříve jsou na řadě žalu
ek a střeva jež stíženy bývají
křečmi ú plavící kolikou letní
nemocí bčhavkou atd Včasné
použití bezpečného a spolehlivého
prostředku víechDy tyto obtíže
překoná a není lepšího prostřed
ku v tom ohledu nad Scverův Lék
proti ' choleře a průjmu TýŽ
klade odpor záchvatům a křečem
upravuje výměšky žaludku mírní
zánět blan a vzbuzuje pocit tepla
a pohodit v celém nitru zažívacím
Působení jeho při letní nemoci
křečech a všech způsobech prů
jmu jest bezpečné a piirozené
neb nejen že překonává každou
nepravidelnost nýbrž koná 1 do
zor nad střevy a vnitřnostmi
Cena 25 a 50 ctů Na důkaz pra
vosti nalézá se na každém obalu
podpis vyrabitele: V F Severa
Cedar Rapidá Iowa
IVecloHlýelmvoKiV
Iilnchota Lni pní r ufcírh v kráikem
řc jíntí trvanlivé f!trncny 1
Puuze milá vlohy 1'Kle llnicd
Hojfmc líi neJlrdSijnijní a znsl
mlž případy Jediný detav tíhni
drubu v Anierlc 41r
flr E
ner
€ský Ukaž
OFFICE B robu 1A llawrff ol Sheelj-
Block tta OvafillO Teloloo ItiS
V pmírní k 0UfM ort 10 do 13 hlln rif
tá 1 do 4 clpolt!fi6 11 od 7 do 8 ve£r
Ttiefoa mldeact UTl
ri Vl n D'
imlm I mozkem tntuáhl vy-ii-íulc
tétni proU Jest trófea tjy M
mu dodalo aev tivotal Bily a noví
ckatl k práci To člní~ 4
Severova
Žaliidepní EořMj
fei ofcaovajé ztracsaoa řtvotnl ! 4
la íial aralf praiajíaii a tuh i
aervvailajřail krev lxactJaa£o-
koaatoa
4
t
♦
Pro žaladek lep&íio leku
neoí 50c a $L00 ♦
BS Jil straní m&slh vlastni kr&jaci
Urfitří IjTumslovfS
ffsU t344jtlnl 1J ul"'
Největkí lÁmhj nuit víeho druhr
asenek saUmfi iunck v&hee vUho r
t obor tento ipudl '
Ceny leYDÍjŠÍ BeŽ McXOIÍY JInie
♦
♦
"Let the GOLB DUST twint do your work
I íoe tt chretf n at-Jitk dáváte U pdnuM
rt)i uvili tyKotuivtim [jři:w JuiiiVt jmii-ví-Ji
('lni i!iiiii'jv íitnStsiin a řliní'
Kfit only l-y THE N K FA'R3AH:: CO M PANY
Ch3íío N-w Vrrk LV len r Lcut%
Mikert oT OVAL FMRY 30J
0mazrk6 skol v
obclU) íl U ÍcTTísc-
utni: dny jwu právem ta nej-r-7
'ie státu a itiflpatřily íá
kům svým více misi neí kterl
kolis fo4bn íkdy jiné!
Celé tíH irl krajanů a krajanek
dostalo se prostředni tvlm jich
dotrého postavení
Kdo hy si přál dítky svdo íkol
třeli potiati a tak
dobrem tujonenost
im sabéipefiti nerht doíle
nám a my
za ceno sníženou
di ii vet ní íkohié mu odprodáme
Adresujtedotazy na:
pokrok jtdpcáu
Omaha Nebi
Moderně
nlťkoti dilwn vintf praUlu zAiuuníal a
m rojnici krajauu f-)i
Knoll & Bláha
v č 318 jiŽnř 13 ul
litH niimn správek 0o 1t(rkiůi n vAtx?c
iůi práci ooi vřHt Umť tru't£m Nme-
" Novclty Iron lírass Wbu
C H KUBÁT
ítuStMi f íťsk
i pržíBita TcřejBí nolář
Plsárnai Bar ker Jllock roh j
Farnam CIslo pokoje S
"™ Masny krám
VlMIllf
Joseť Kojcpinský
1401 jižní 16 ul UmaLa
Vullo- 1 malrotcknd fcritvvm U7e-
ojm 1 naUlúdMným iiiutn- vicfnyia
zbožím nxcoAiSkyin vSbťC vším co do
ohoni tiitso pfluak-zí
ObJedn-ÍTky morno iiSiniti i telefonem
lftu řáduř a rychle íe vyřizují
TELEFON IDld 88uiB
Charles Eaufman
pojišťující jednatel
a veřejný íiotftř
Pijluj penlie na němot Uj maielek
ZtuuUj m-Jlupll uojlříiillfi íixilcinoítl
nnKiíví a knpiJ naíook nmnvlij vydívl
yreplavm iitk 1 Evropy a du £vrupf aul
Office 217 Ko Jí Ht Uiuulu úi
Na droliťm pmclindl
AIíSTltAETY
-YVHOTOVCJB -
S JMI Sadller
17Ui nud 1'aruaa Titlrson Iilk
Zeptejte w naň a tobolo listu Tel 1326
llfÉÉ jftall £lí
St Paul
Minncapolis
Duluth
Minnesotská a
Wisconsinská jezera
ililwaukre
Waukcbba
Dakota Hot Spring
Deadwoad
Proviílence IÍ- I
Portland Maiae
NORTíI-VVESTERN DRAHA
1401 t40j-Farnam St
r : Om-dfli 1 v
-- Předpliiíťjte sc ra
Pokrok Zá patin ymc f 1
focué"
ADRESÁŘ SPOIXO
Cesko-SloT DMnlrkd Mpor Jřtlmitj
pro ovitroxApndnl utityt
Sl!iini'ota fnwn Wironin !?p1imkii
0I1Í Diikiify b Michlnn
Hlavni JfImta v SI ThiiI Mtrm
fthiilfilfil (ř'!nlm vflwm o iji!nn
Vtlflii tm'i ji ilh -ním l'lrm vtlliy
) Ifti')' hitdnu Vi'lU")w:w!ft Krrtllt ř-tt(
M I sul Minn I iituhlMlit J Autirw lt
MiitiiitH'it4t Miiid II liitiipK ]f'lti Jtm-uh
liriHMAfti Iďpi iiif Winti Ve:itiiliřiiiiiii
Iviiu A Kn-li Ht 1'nul Minu Vi !knMnifc
f w J(in r 1 :i M Jurii-ii M I un
fusi um ::!- ihUMfii ft rnul Minn
Ukt li: J-' k líh
St n l'uul M lun
rtvrtkiil xprAvy o xnsllajf vlfin Kixilkftiii
vUmuiui ttícwin:! říjnu u i:tlnu
0 I v nuiitRomcrr Minn
od!'vá %yí fUhzo kní-tUjit ílvrluu nilil
2H:'A l'telh'tn í't K Htittik Taii-uii::h
tr MUa TJfrtiiik Vojt KiuuuiiJu rokludufe
T'j-i av:
(' II Mlmloccrh v Ie Suonr ťeuter
iliiniCMila
nliftA vé krlifiro kaíIoti s ncilf II t mPi
ÍÍV I't-il(ii ri-i lukno K r nik t:ij'mnil
Ki hunu Irii iirtniifr Minn ííi t J 11
rťk pnkhitlitik Vfcr hriivii
( III v St 1'anl Minn
l'lf!-J l T!lmtlí Slliiln: 471 liíMirlch Av
V Irmit Aiiřn1a 117 lUrKon nvr 1
I'hu Mlrnr ú-jilk lTnt ltr&'vk M
l'J aiunt A vis p'jrl Vt luv Kotuuurs
Kaní Havlíček I!o:oil ř IV
"Uiniiriiimii 11 i ii ii
IKtlifvl í m-ht:ti l:riliiu 1 v mWe-
sin! f WJI rr r nf Wavliliictun í Ci ír bv
V rn HiJiMiiiiUí l'r J'mli úííiulx MKnlif
puhlmlnlk K Ailiii-clit
Č V"r éVé Triuc Slitin
odovv irytrr Lufliu 4 netltU v n""ií-l
11m(1-i Ant T l!ii'l ii in] Anl IT Vrtli
ftf foVltilk Vár-jiLV 1'OHt! IHkluflntU lHHTih
svoDikIh NoW lrRíao Mlun
Komeuiký i TI t Haynard
Minnpsofa
ill)fvlv4 w-htijM I Btilřllv raCulrl Pforti
i Filnftr„ mtivp!n(ii Vojt fiiovuk ml
J'i mrhka Oii-nvlllr Minn Ma"k
r I'!ini:er ukUtl V4i:lv ú:i-ll Onkínní
Htnn
Kari:l Veliký í Til v Jioií I řcliotil
! -WíMilCIOÍtt
i'Iib-U V nit 1'hliř tt iiU: :'! V'-'l-ý!l
UljWIIIIK JU NlMÍiH ůf l-l ulk 'Hlt ťiclriill
kli'iltik Volt Kli li priH-f ilťl Jw lln nlH
Ani Vtiíck jiilUiUn Filpt k ftr úfi i
Vtí klfttn l Ktll výítr niJHku Ani
VuiiK-UJ ťluptiK tsitiZcJ Fr tftiuki powl
0 V J 1 1 Iiornost Uwatoana "Minu
íllí vá ivé sej "ni! k£dju i cclf II v mřuicl
i1iíii liixlitm ' "IfrfM v ínl č V H I'f( Iu-i!
l'r lmk mícioiih-da Fr Iltirr tnlcmrk
rf-uwil'1 Mtrik kív N R!i!m říl tririb
1'wiiřk unklMliiIk Vie Hinlltf ku ) nrfi
íU(t IHill MOťlUfC Tllllilll Mř-fiZ KjU
ifíik vt-nnovm mni Josi I tl Vvrin
par
Spolek ř IX v Plac City Minnesota
íinjva sclifiro kiirm rlrubott nnlMf
uiíifl rffU:ectt Jun Hkiiii uílnItiM-da
ViKiiíJ rtaiSU t-iiím Kr W Kví- ti I'lt l ity
H!iiiik Juu iít?j Tíuu CiLy Miiii puktud
imiáinjbuTr PmcCIty Minn
Č X ťncbcsIoTan v Olivín 3JInn
PMunIs Earl Kiilin miatophHljr-Ia 3
UnHíkii ti!'nnnlk Kr'l Aviliovm- třctnfk
vl IVíifkn (iklnl'n- VVliiv (I Pkiyhard
fr4-i(l'( V J:wnl vnllfnl rAí V Kli vi n
:ovoi ulrai V hrnuti u úíot vyijor i l'4vak
Cwlile c XI T Ho OnuiLa 5el
Odt fvá rd ít" VtíAf rúf 1'tvr'ok r mf uj
ci o ťnmj bKlln ntivr r iiil 1 Kti'tkji i'tA
"dtJan líiii'4( tajrinnik Ailif Kvcii£k
O al„ ÍMniiř fr Kuucli-a S St piiki J
íirfMi Ei a st
vlflo XII Cliruiífiii i lUtíiic
tMav vlJnsi kaMna tfiti aubAta rnf
ť-l v t hodin ve'r ťUuM(i% Jri l-fl
M:crřr h' ti Joa HirWik lU!MUuk'a
-tďsmlk J L Syn 10-í: llifii St
Wo XIII tský Lerr Soařorth litd
wuud Cu 31 lun
lilioví :hH kMrtn drahou pdíit v tnfríc
1'hiUMMla Karvl Jmuk i!i:sw)i!cd Antoa
iríiua iKJ-iíiuik Januliv Kuvaiids ttrta'k
fr Jarrt poklíaniií Jun bvíic
(ío XIV Laillnitr KMccI
V Hiiugo i IV !s
oDíví :ili kaliilnit drulioa ned"ll nMr
I'híl ťiwit K-tiik iíirnnk Ví Klá
i'( mk Ji V:ujiilík llauaco Wi u ulnú
nik F J Koukl
Jan !ín ř XV Hopkíiis Xiusk
od)fví nvť tt ht knMgu druhou iiu
tjm íti rrf v iwiuv j j r Hrouiia-
40 IlťpKWA Minu
Stliraskař XVI T Oaiaíia XtU
adhfiáíví eclitze kaídé prvn! tu rf T mínirl
vmi ii i y iidxiis rnwit jimi l!c)i
uiUtuteún 3 W Itmrti tnkmoSk a mk
laknl Man- W Ho lith uklninfk
Kal Marr- ( K tor Stli and Wlíliama
r ii-livirlri Anton l-yclilí vnitřní nrtl
Ijiiaí Do-ii-k veníovnl uril Jrm 1'ulivka
Jnn pilivka A l{iliiřnuJ w Xru K vur
mati-iku
(iU XVII LoMi-y Jfínn
' " iiravut tní Hhh pr okSIM Pt
řmrtii ílaru í: litlf-iit tVencfl liívri J-
Metotk J V i ApBíka pikl řred 11 Clmii
íWoXVUI Bratři Sfwu
v Drjnvud
rvolllf l Dl)tniri liřwluiky: plřílJ Tim
ivjmrrKi whuuin'jmtiwii i'ii-rl] řrii'k
V Klnkor 6f-i Jhii Kywilkr tki Jiří
snpMispravodl l'r Mnri- vnitřní trí Jan
Jlylrt vřnkjvnS -t4l Yvit Felrlik ňihkra
noojljívaji k'duu oralma nudili meriut
Josef Kayan5
" "íj pozemkový '- - -Oíi
a pojišťující jednatel
-m jíž 19 uliček
Prodává lot t r (hnai 1 v So linu „v
wmky anié a formy v pobílil Omahy I re
u a jjojiřf-ni npaui vfcm u i-h )! -ilírh
ra url teiikih nrllllžřh 'Vit tlívi
vytiotitvováníiu altraktú
Obraťte se 6 důvgrou n n£ho a
bude vám spravedlivě posl úženo
Železniční pozemky na prodej
V severním Wiscouslnu Chica
go St Paul Minneapolis & Oma
ha dráha má na prodej při nízkých
cenách a výhodných podmínkách
platebních as 400000 akro vybra
ných pozemkt rolnických Ti
kdož koupí záhy mohou vybrat
si pozemky pli krásných řekách a
jeterech v nichž jest hojnost ryb
jez poskytují nevyčerpatelný
zdroj vody jak pro rodinu lak i
dobytek
Pozemky po vítSinS jsou zales
něny půda jest úrodnou a snadno
zpracovatelnou Chicago Milwau
kee St Paul Minneapolis
Duluth Superior Ashland a četná
má prospívající města na dráze
C St P M & O a na dráhách
jiných papkytují dobrých tthb pro
plodiny larmerské r :
O bližší podrobnosti pište na
Geo IV Bell
po-nk iVj ksmliaf Hudaoa Wt
"ťb " G H MeRae '
lit bio ' A O t A St Haag Mlaa