Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, August 06, 1902, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ' i! 'i lt ' ti
"W0
í
APA
j
Založen 1871--Itočník XXXII
OMAHA XEBR YE STÍIEDU DNE G SRPNA 1902
ČÍSLO 1
OKR OK
DU
Z RMERIKYi
ZPRÁVY TELEGRAFICKÉ
I rřclilcd zo svčta politického a kronika udá'!! I
Z POLITICKÉHO SVĚTA
Z Wishlnztooo
Nová nařlienl — Ohromná pruhuj nd
sila — Bude potřeli! vlce námoř
níků Vrchní přisttbovalecký komi
sař T P Sargent vydal dvě nová
nařízeni k odvrácení nežádoucích
přistěhovalců kteří vstoupili na
naše břehy Jedao nařízení týče
se čety Slováků kteří přistáli v
Baltimore za tím účelem aby šli
do Pennsylvanie pracovali do
dolů Komiiař má za to že do
stali slib že jim bude opatřena
zde práce nežli domovy své opu
stili a proto rozhodnul že by jich
připuštění bylo porušením zákona
o připuštění sem dělníka najatých
na smlouvu
Druhé nařízení lýíe se několika
anarchistd z Turecka kteří od
tamtud byli vypuzeni a když se
obrátili do Ameriky byly jejich
podobizny poslány přistěhovalec
kému komisaři aby zabránil jich
vystoupení na břeh Komisa
zaslal podobizny ty do New Yor
ku aby byl dán pozor až tito
anarchisté přijedou do přístavu
Náš námořní odbor vykonal
právě neobyčejně skvěle se zda
řivší zkoušku s novou střelou jež
má neobyčejnou prii boj nou sílu
Náboj tento pronikne úpině oce
lovým brněním dvanáctipalcovým
kdežto dřívější náboje neměly vět
ší průbojnou silu nežli skrze
plotny 7 palci silné a po pronik
nutí plotny vybuchne ve vnitř lodi
a způsobí nevyhnutelnou její
akázu
Naše námořnictvo bude potře
bovati nejméně 40000 nováčků
Pro 18 bitevních lodí které se
právě stav} bude zapotřebí 9805
námořníků a kromě toho bude
zapotřebí několik tisíc mužů k ob
sazení monitorů dopravních lodí
atd
Republikánská státní konvence
v lowí
V harmonickém zasedání jme
novala státní konvence tyto kan
didáty k příštím volbám:
Za státního sekretáře W li
Martin za auditora 13 F Carroll
za pokladníka Gilb S Gilbert
son za nejv návladního C W
Mullan za soudce Su přeme court
Scott M Ladd a Chas A Bishop
za klerka soudu John S- Crockett
za reportéra W W Corowall
za žel komisaře E A Dawson
Platforma byla jednohlasně při
jata a v ní se schvaluje vysoké
ochranné clo kteréž jest základem
blahobytu amerického národa ale
k tomu se dodává že toto clo by
mělo být pozměněno dle časových
potřeb a že by měla být pěstová
na politika obchodní vzájemnosti
již odporučil zesnulý president
McKinley Dále se prohlašuje
Že lid má ptávo regulovali trusty
a vyhovuje se souhlas s jednáním
presidenta Roosevelta že zakročil
proti oěkterý-n trustům
Když pronešeno bylo jméno
Rooseveltovo celá konvence pro
pukla v jásot a zvláště tnen člá
nek vyvolal nadšení v němž se
Roosevelt odporučuje by byl r
1904 zoovuaomioováa za kandi
dáta presidentstvf
Texas v záplavě deště
Ještě nikdy nebyl stát Texas
navštíven tak zničující záplavou
deště jako v těchto dnech Nejvíc
utrpěl jižní Texas a řeky tam vy
stoupily ze břehů a zaplavily na
míle a míle všechen kraj Nejvíce
škod spůsobila řeka San Marcos
která vystoupila ještě o 3 stopy
výše nežli v oné veliké povodni
jež udála se před 6 rokv škody
touto záplavou apůsobeny jsou
ohromný V Uplandu utopil se
kovář G Smith v potoku Plurn
který se nyní rozlil tak vdice že
tvoří řeku míli širokou U Came
ronu nalézá se sta a sta akrů ba
vlny úplni pod vodou V Texar
kaně spustily se takové silné prou
dy deště že všechy nlice byly za
topeny a doprava muBela být úpí
ně přerušena V Breohamu spadlo
více nežli 8 palců df-ště v osmi
hodinách což tam dosud nikdo
nepamatuje a všechno oseoí jest
tam zničeno Dráhy zastavily v
oaěch končinách veškeru dopravu
U La Grange vystoupila Colo
rado řeka 31 stopa nad normál a
také řeka Brazos velice vystoupili
Podél potoka Chambers nalézá se
sta a sta akrů bavlny pod vodou a
u Ilearne strženo bylo proudem
vody několik set yardů kolejnic
Škody touto záplavou vody spů
sobené nelze odhadnouti přesně
ale budou dosahovat! jistě několik
set tisíc dollarů Železniční mosty
byly strhány a dráha Santa Fe
byla velice poškozena Až dosud
zahynulo v této dešti spůsobeut
povodni devět lidí
Ve čtvrtek přestalo v Texasu
pršeti a tím se nebezpečí poněkud
zmenšilo — U Quinlanu muselo
mnoho lidí hledati záchranu před
stoupající vodou ve vrcholcích
stromů a odtud byli zachráněni y
lodicích z Parisů a Greenville
vyslaných
Poněvadž přestalo pršeti počí
nají řeky opadávati Co v Texasu
deště ustaly zase nastaly průtrže
mračen v záp Tenueasee v Ala
bamě Mississippi a v Arkansasu
kde se lilo ve čtvrtek po celých 24
hodin
Mésto Los Alamos zničeno země
třesením Bohaté a úrodné údolí v Cali
fornii v němž leží město Los Ala
mos bylo navštíveno zemětřese
ním jež mělo zhoubné následky
Záchvěvy země trvaly v oněch
končinách po Čtyry dny a ježto
se stávaly stále silnějšími tu zdě
šené obyvatelstvo prchá z údolí a
Los Alamos jest již úplně opuště
no Prvý otřes stal se předminulé
neděle a ten spůsobil za několik
tisíc škody na majetku Nejsilnřjší
byl záchvěv kolem olejových chrli
iů poblíže renče CarigaSPo tom
to otřesu následovaly jiné poně
kud slabší Celou noc v pondělí
odpoledne a v úterý v noci opěto
valy s opětně tyto záchvěvy země
a bylo jich celkem sedm ale byly
vesměs lehké Tyto záchvěvy po
dobaly se vlnám na rybníce neboť
zrovna tak hýbaly zemí Nejsil
něji záchvěv se udál ve čtvrtek
Mory se třásly ve svých základech
a půda se pohybovala jako vlny
oceánu V zemi povstaly široké
trhliny a rra mnohých místech kde
dříve se nenalézala žádná voda
vyskytly se prameny Celé vzezře
ní údolí se změnilo tímto posled
ním záchvěvem země jemuž před
cházelo temné hučení podobající
se vzdálenému rachotu hromu —
Toto hučení se zvětšovalo až
konečně půda se počala vlnit! a
hory třást! '
Jakmile se ono temné hučení
rozlehlo údolím tu ustrašení oby
vatelé vyběhli ze svých příbytků
na ulice a prchali do otevřené kra
jiny a na hory Při tomto země
třesení lidé nemohli stát! na no
hou jak bylo silné Hrůza jeho
byla ještě zvyšována padajícími
budovami kteréž zemětřesením
obráceny byly v ssutiny Obyva
telstvo nemohlo sice vilfti zkázu
jjkou zemětřesení spůsubilo na
jich majetcích neboť byla temná
noc al tušilo ji
KdyŽ záchvěvy země přestaly r
temné hučení ozývající se z vnitra
země ustalo obyvatelé městečka
Los Alamos pomalu se tam na
vraceli aby pokud bylo možno
vyšetřili dosah celého neštěstí
Když počalo svítati tu se nešťast
ným obyvatelům zjevil žalostný
pohled Presbyteriánský kostel
důkladná cihelná budova úploí
bvl rozvalen v ssutiny a ze všech
cihelných budov ani jediná nezů
stala státi všechny byly rozmete
ny Dřevěné domy byly roztrhány
a vyvráceny ze základů telegrafoí
sloupy ležely na zemi a v několika
málo obchodních budovách které
zůstaly sice státi ale byly strašli
ví poškozeny bylo všechno zboží
zemětřesením buď rozbito aneb
rozházeno V příbytcíih byly ná
bytek a kamna převráceny obrazy
strhány se stěn a všechno nádobí
bylo rozbito Škoda v tomto mě
stečku zemětřesením spůsobená
obnáší nejméně £40000 avšak
škoda tato bude daleko větší až
vyšetřen bude dosah zkázy v celé
krajině kde vlna zemťtřesenf
řádila
Většina obyvatelstva městečko
opustila a nejvíce jich hledalo
útulku v Santa Marii a v severní
části okresu Ti kteří tam ještě
zůstali připravují se k odchodu
Někteří 1 těchto unikli smrti
velkým namáháním ArthurFoxan
spal v zadní světnici Wiekende
nova obchodu když tea silný zá
chvěv přikvačil a účinkem jeho
padla veliká pokladna ke dveřím
tak že mu zatarasila východ
Foxan běžel k oknu chtěje ním
vyskočiti ven ale nemohl jej ote
vřití a to mu zachránilo Život neb
v tom samém okamžení zaduí
stěna obchodu se rozvalila a hro
mada cihel spadla na to samé
místo kde Foxan chtěl oknem
vyskočiti V domě Gaspera Oreny
spal chlapec v jedné světnici a
stěna se roztrhla a sesula avšak
chlapec vyvázl bez pokromy
Poblíže Hooverovy renče sesulo
se několik set tun země se stráně
a zasypalo celou cestu k Lompocu
vedoucí
Stávka cblokopú
Tento týden byl bohatý na udá
losti y boji uhlokopů proti uhel
ným baronům
V Shenandoah vypukly vážné
nepokoje 'které započaly dne 30
července o 6 hod večerní Deputy
šerifův Beddall doprovázel dva
skéby skrze hlídky stávkářů a tito
se na skéby vrhli a Beddali vy
táhnuv svůj revolver počal střílet
do rychle se kupícího davu Dvě
z jeho ran zasáhly dva stávkáře
což dav rozzuřilo tou měrou že
Beddall i oběma skéby musel v
rychlém útěku hledati spásu Vši
ckni tři kvapili do blízké nádražní
budovy která záhy obklopena
byla davem 5000 lidí již chtěli
hoáti útokem na nádraží
Jos Beddall obchodník želez
ným zbožím a bratr příručího še
rifa chtěl si proklestit! davem
cestu aby donesl bratru svému
náboje by se mohl brániti a
stávkářispozorovavše jeho úmysl
uchopili a zmlátili ho že zůstal v
bezvědomí ležeti a musel být do
praven do nemocnice
Na to stávkáři počali kamením
útočiti na nádražní budovu a po
licie celého městečka přikvapila a
doprovodila Eeddalla i oba skéby
k parostroji kterýž byl poslán k
nádraží aby příručí šerif mohl se
skéby na něm uprchnouti Když
to dav spozoroval obklopil ihned
parostroj tak že se tento nemohl
hnouti a policie vystřelila hro
madně do davu a tento se na oka
mžik rozprchnul a parostroj uvol
něn letěl z dosahu stávkářů Tito
se však rozvzteklili na policii a
počali na ni sypati dežť kamení
načež náčelník Fry nařídil aby do
davu bylo stříleno znovu a po
tomto hromadném výstřelu něko
lik stávkářů kleslo k zemi a ostat
ní poněkud ustoupili Leč jen na
krátko a na to hned zase se vrhli
proti polici! a klacky a kamením
počali na ni útočiti Policisté do
nuceni byli k útěku a prchajíce
stříleli do pronásledujícího je davu
pokud měli náboj Dva z těchto
policistů dav chytil a zmlátil je
tak že zůstali v bezvědomí ležeti
na zemí
Šerif Beddall požádal guverné
ra o vojsko telegraficky a guver
nér Stone nařídil aby dva pluky
byly okamžitě do Shenandoah vy
praveny Nežli milice se ještě do
stavila do města tu v tomto zase
zavládnul klid 1200 mužů jest
nyní utábořeno za městem na ná
vrší Velitelem jich jest brigádník
Gobin
Milice byla stávkáři znepokojo
vána a na stráže házeno bylo
kamením a proto brigádník Gobin
vyďl surový rozkaz "aby za
každý hozený kámen vojsko od
větilo výstřelem a střílelo tak aby
zabilo"
Jeden re stávkářů jménem Vi
lém Stopaaič (patrně Polák) byl
chycen a nalézá se ve vězení Prvý
útok byl učiněn na vojína Paynea
Tern byl zasypán deštěm kamení
nichž jeden srazil ho k zemi
Payne vystřelil df vzduchu a útoč
níci dali se na útěk a ze všech byl
cbyceo pouze StopaniČ
Milice počala hned po tomto
útoku prohledávati celé okolí ale
nemoh'a nikoho více nalézt!
Později házeno bylo kamením
na vojína stojícího na stráži u
koní a okolo třetí hodiny se to
opakovalo a vojáci počali střílet!
do křoví kolem nikdo však nebyl
ranami jich zatažen
Stopinifi podroben byl výsle
chu a přiznal se že y tlupě útoč
níků byli pouze Čtyři muži a že
znal toliko jednoho z nich jaké
ho Laroniče
Přededa unie Mitchell hned
po oněcb výtržnostech v Shenan
doah vydal toto prohlášení:
"Příčiny politování hodných
výtupft v Shenandoah nejsou mi
známy nemohu tedy říci která
strana jest vinnou ale velice toho
lituji že byly zákony porušeny
VŽdy bvlo stávkujícím ode mne
připomínáno že kdokoli jedná
nezákonitě jest nejvřtštin nepříte
lem dělnictva a poukázal jsem
veškerému místnímu úřednictvu
na to aby bedlivě dbalo by žád
né nepokoje sa neudály John
Mitchell"
Ve Scranton odbývána byla
prvá schůze stávkářů a za touto
oásledovati budou jiné Přes 7000
stávkářů se dostavilo a mnozí
přišli 1 průvodem hudby Veškeří
řečníci byli vyslechnuti potle
skem ale presidentu Mitchellovi
byla uspořádána ovace neboť
jakmile vystoupil na řečnickou
tribuou všichni sejmuli klobouky
a čepice s hlav svých
Mitchell měl velice pěknou řeč
v níž kladl důraz na to že stávka
nezapočala s povelem úřednictva
ale z vůle uhlokopů a že nikdo
nemůže stávku ukončiti jedině
uhlokopové sami
Stávkáři telegraficky požádali
guvernéra aby odvolal milici ale
ten Žádost odmítl
Stávkáři stojí dosud pevně á v
řadách jich nenastal ani ten nej
menší průlom V dole Oxford se
sice pracuje ale pouze málo
novými skéby kteří tam přiveženi
byli z východu Pres Mitchell se
vyslovil že stávkáři jsou přesvěd
čeni o konečném svém vítězství a
proto že nepovolí pokud uhelní
baroni nesvolí k vyrovnání
Nejen v Shenandoah ale také
v jiných místech se udály bouřlivé
srážky
V Nanticoce byli dva skébové
pronásledováni a zraněni kameny
V Duryea zastavili stávkáři vše
cku práci ve Warnekově druho
vadle Ve Vilkesbarre byl stlučen
majitel strávního domu u něboŽ
se skébové ubytovali V Shamo
kinu přepadeni byli John Ship
man a jeho syn když šli do práce
a stlučeni
Ve Virginií vydány byly nové
zákazy proti stávkářům o čemž
se zmiňujeme ve zvláštním článku
a není tedy třeba se znovu zde o
tom rozepisovat!
%:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:A CeSI V AMERICE
:
li V Chicagu přišel předminulé
úterý večer k smrtelnému zranění
aSIetý krajan Rudolf Taraba za
městnaný již delší dobu u pivovar
ní společnosti Pabstovy Když
se vracel po Union ulici přes trať
Burlington Quincy dráhy zasažen
byl povoz jeho osobním vlakem
Taraba i s povozem vlečen byl kus
cesty Tarabovi byly obě nohy
zlomeny a mimo to zraněn byl i
vnitřně Byl dopraven do okresní
nemocnice kdež ve čtvrtek večer
skonal
1 V Clevelandu dobře známý
právník J M Novák skonal před
min neděli ráno ve své ville v
So Euclid Novák vzdal se z
ohledů zdravotních prakse právni
cké koupil v South Euclid roz
sáhlý pozemek a přeměnil tento v
pěkný park v němž zbudoval
nádhernou villu Těšil se na za
sloužený odpočinek leč zákeřná
choroba ledvin stále se horšila až
jí Novák podlehl
1 V Chicagu přepaden byl před
min pondělí večer krajan Michael
Dušek z č 165 sev Morgan ul
třemi slušně oděnými mladíky na
rohu Sangamon a Superior ul
Lupiči stloukli ho až pozbyl vědo
mí a obrali ho o Í13 Několik
malých dívek jež staly se svědky
němi útoku běželo na stanici záp
Chicago ave a tam podána o lou
peži zpráva Když se policie do
stavila na místo zločinu Dušek
dosud ležel v bezvědomí na chod
níku Přepadený nalézal se na
cestě k domovu a když přišel na
zmíněné nároží kile večer bývá
tma byla mu cesta zastoupena
třemi muži z nichž jeden ho ude
řil do obličeje Druhý mu ihned
zacpal ústa aby nemohl volati o
pomoc a pak mu banditi prohle
dali kapsy Když byl Dušek do
praven na stanici byl celý pokryt
krví a obličej jeho byl pořezán na
mnohamístech Seržant 0'Con
nor se šesti tajnými ihned zahájil
pátrání po lupičích
í V Baltimore přišel minulou
středu odpoledne k vážnému snad
smrtelnému úrazu 1 3letý český
chlapec Karel Štrubín zaměstna
ný jakožto poslíček u Western
Union Telegraph Co Šturbín
doručiv telegram do redakce"Ame
rican'' nalézající se v 3 poschodí
chtěi si uspořiti cestu po schodech
a proto se spustil dolů po točitém
zábradlí Nešťtstncu náhodou
ztratil rovnováhu a sřítil te do
hloubky 25 stop Nebohý chla
pec dopadl prudce hlavou na zem
a roztříštil si čelisť Byl dopra
ven do městské nemocnice kdež
lékaři prohlásili zranění jeho za
tak nebezpečé že mu nepochyb
ně podlehne Rodiče zraněného
chlapce bydlí v č 431 sev Wash
ington ul
1 V Chicagu utonul předminulé
pondělí odpoledne v řece Des
plaines u mostu Santa Fé dráhý
krajan Josef Švec bydlící 8 rodiči
svými v č 1036— 18 Koupal se
ještě jedním soudruhem a byv
nejspíše zachvácen křečmi potopil
se Soudruh jeho chtěje mu při
spět ku pomoci byl by málem též
zahynul Mrtvola nešťastného
mladíka byla asi za hodinu pomo
cí háku vylovena Josef Švec byl
21 rok 7 měsíců stár a do Ameriky
přistěhoval se s rodiči svými před
10 lety z čičelovic u Blatné
1 V Chicagu skončen byl před
minulé pondělí odpoledne po
I4denním projednávání soud s
Fr Kolářem z č 753 SpaulJing
ave a Janem Hajným z č 117
Fisk ul jimž kladlo se za vinu že
dne 29 ledna při loupeži zavraždi
li grocerního klerka Ilorace R
Shrodeho Porota po delší úřadě
uzoala oba mladíky vinnými zloči
nu za vinu jim kladeného a soud
ce Kavanaugh 'odsoudil Fr Kolá
ře ua doživotí a Jana Hajného na
25lt do státní trestnice Práv
níci jejich podali ihned žádost o
nový soud Frant Kolář jest 17
roků stár a pochází ze Soběslavi
odkudž před 14 lety s rodiči svými
přijel do Ameriky Jan Hajný jest
18 roků stár a pochází z Kladen
ska
1 Při veslařských závodech
odbývaných 1 srpna v Grand
Haven Mich dobyl skvělého ví
tězství První Če3ký Veslařský
Klub z New Yorku jenž na závo
dy ty vyslal svou dvouveslovku
Čeští veslařfFrank Veselý a Frank
Budrie vesloval! znamenitě a ve
škeré své soupeře hravě překonali
dorazivše k cíli první o celých
šest lodních délek
:i 5$E SOUTH OMAHY i i
: i
#
— Ve středu mílo býti odbývá
no před policejním soudcem Kin
gera přelíčení se sedmi hříšníky
na něž vznesena byla žaloba že
navzdor zákazu mayorovu měli ho
stince své v neděli otevřeny Po
něvadž ale obžalovaní prohlásili
že ještě nejsou k líčení náležitě
připraven! odložil soudce stání na
čtvrtek 14 srpna
— Protibostinská liga najala si
klerka kterýž by opsal petici
opatřenou asi 3000 podpisy v níž
se žádá mayor o odvolání rozkazu
aby byly všechny hostince v nedě
li zavřeny Opis petice té byl již
dohotoven a bude dán do tisku a
výtisky její budou prý rozeslány
po městě aby širší veřejnost se
znala osoby které s! přejí aby
byly hostince v neděli otevřeny
— South-west Side Improve
ment CIub pekusf se opětně o to
aby přiměl Burlington dráhu k
postavení nádraží na 44 a Q ul
Trať pouliční dráhy Q ul končí
asi tři čtverce před místem kde
má státi ono nádraží a jak se vy
rozumívá úředníci Omaha Street
Railway Co jsou ochotni prodlou
žiti trať tu až na 44 ul jakmile
nádraží bude postaveno a vlaky se
tam budou zastavovali Nyní
chtějí-li South-Omažané jeti po
Burlington dráze musí jiti na ná
draží omažské čímž zmaří mnoho
Času Členové klubu kojí se na
dějí že správa dráhy žádosti jejich
vyhoví
— Armour obdržel od vlády
objednávku na 112000 liber špe
ku a na 1 16000 liber šunek pro
vojsko na Filipínách Špek i
šunky musí býti zvláště připrave
ny aby vzdorovati mohly tamní
mu podnebí Obrovská zásilka
ta bude prý botová k zaslání bě
hem 60 dnů
— Požární a vodárenský výbor
městské rady objednal před ne
dávnem 1000 stop hadic a sice
pro nově zbudovanou požární sta
nice na Indiánském vršku Stopa
hadic bude státi $100
— Se všech končin města do
rhásejí městské úřady Žádosti o
prodloužení vodovodu Podobnou
Žádost podali i majitelé pozemků
na 22 ul mezi E a G ul kdež v
několika posledních měsících po
staveno bylo oěkoiik nových oby
dli a další se staví Než vodáren
ský fond nalézá se v stavu tak
bídném že městská rada prozatím
nemůže na vyhovění žádosti po-
r WALTER MOI8E
předeeda
WILL0W SPRINGS
BREWINGOO
OMAHA NEAMSKA
vyríM vytcíný lcíák a českého cbmole nejlepšíbo joímeno a povístné
WILLOW HPHINOS VODT
1'nminn a nmnTnnn!!
Nejlcpšl a nczkuSenřjSÍ znalci piva tvnlí ia pivo vařené WILLOW
BPUINUd BREWINQ CO Jest nejzdraTČjiíui a najlepttm výrobkem
toho druhu
Zkuste je a doznáte pak sami Ce jste lahodnřjidio piva nepili 47m9
platníků pomýšleti ježto nemá
peněz na zaplacení hydrantů a
vodárenská společnost neprodlou
ží vodovod leda by každých 400
stop hydrant byl zřízen Podob
ně 1 v Brown Parku a jihozápadní
části města postaveno bylo mnoho
budov a majitelé jich dožadují se
zavedení do nich vody Kdyby
městská rada vyhovčti chtěla přá
ní žadatelů nezbylo by nic jiného
než přijmouti nabídku kterou asi
před šesti týdny učinila městu
Omaha Water Co V době té
vodárenská společnost byla volna
umístiti 46 dalších hydrantů z
nichž by se po dva roky neplatil
žádný nájem zásobovat! vodou
zdarma Školy radnici a požární
stanice požadujíc za to vše od
města prodloužení výsady její na
dalších deset let Kromě toho
uvolovala se společnost snížiti ná
jem z hydrantů sé $60 na {50
měsíčně při vypršení nynější vý
sady Tehdy jevil se prot! přijetí
této nabídky městem odpor nyní
ale učiněn bude asi poplatníky na
městskou radu nátlak aby záleži
tost tu vzala znovu v úvahu
— Za elektrické bouře v sobo
tu v noci udeřil blesk do věže
Prvního methodistického kostela
na 23 a N ul a poškodil ji v ob
nosu asi ?ioo Šindel se severo
západní strany věže byl otrhán a
v jihovýchodním rohu spůsobená
byla velká trhlina
— Minulou neděli bylo v South
Omaze opět jako po vymření
Hostince byly opět zavřeny a kdo
se nechtěl nechat trápiti žízní za
jel si do Omahy aneb do nikterého
sousedního místa Byla to již
čtvrtá "suchá" neděle a přáním
velké většiny občanstva jest aby
to byla poslední Hostinští za
chovávali věrně přikázání may ořo
vo neboť slídícím zrakům členů
protihostinské ligy i bedlivému do
zoru policie nepodařilo se vypátrá
ti ani jediného přestupníka mod
rých zákonů
— Nejhlavnější událostí v pon
dělním večerním zasedání školní
rady bylo podání zprávy licenční
ho výboru ohledně petice pode
psané asi 3000 osobami v níž žá
dá se mayor a městská rada o do
volení aby hostinští mohli obcho
dovati v neděli Ve správě té
uvádí výbor že pečlivě pročetl
zmíněnou petici a shledal že táž
podepsána jest osobami kteréž
tvoří velmi velkou většinu obchod
níků a poplatníků south-omaž-ských
a že seznává že smýšlení
velké většiny občanů staví se opro
ti přísnému provádění modrých
zákonů v městě a že jest přesvěd
čen Že přísné provádění bude míti
v následek nenávist a rozhořče
nost lidu proti městské správě a
tudíž že by nyní i v budoucnosti v
záležitosti té jednáno býti mělo
tak jak jednáno bylo od založení
města Mayor Koutský dal o
zprávě té hlasovati a každý radní
hlasoval pro její přijetí Po ozná
mení vvsledku hlasování zástupce
protihostinské ligy A II Merill
protestoval proti jednání městské
rady a snažil se dokázati Že ně
kteří z těch kteří petici podepsali
dluží daně a jiní že bydlí v Oma
ze Na poznámky jeho nedostalo
se mu odpovědi ani od mayor a ani
od radních Jak se nyní zachová
mayor neof jtštS známo ale má
se za to Že zákaz ohledně zavírá
ně hostinců v neděli bude odvo
lán — Před nedávným časem vrátil
se do krubu rodinného těžce zkou
šený krajan p Frank Schafer by
dlící na 15 a Washington ul
Minulého roku rozholavěla se mu
pravá noha tak nebezpečně že
byl nucen odebrat! se do nemoc
nice bv Josefa v Omaze kdež po
byl čtyři měsíce Byla mu ode
jmuta noha v půl lýtku avšak rána
stále se jitřila a nebohému krajanu
"W-V V "V "Wl
taj a pukl
II V 1JAYWARD
ir
k" II II lil !l
nezbylo n!c jiného než aby se le
tos odebral znovu do nemocnice a
podrobil se operaci nové Lékaři
odejmuli mu nohu v koleně a
když se rána nechtěla hojiti u
řízli nebohému krajanu nohu nad
kolenem Po tříměsíčním pobytu
v nemocnici rána se mu zacelila a
lékaři projevili naději že p Scha
fer trvale jest vyléčen Během
dlouhé nemocí jeho starali se čle
nové Dvoru Prokop Velký I O
F k němuž p Schtfer náleží
všemožně aby rodina nešťastného
krajana netrpěla bídu a nouzi
Nyní vyplacena byla p Scliaferoví
polovice jeho pojištění $501 řá
dem a tak aspoS pro nejbiiHÍ bu
doucnost zbaven jest nešťastný
krajan starosti o výživu svých
milých
— NA PRODEJ! — V South
Omaze prodá se z volné ruky lot
a domek na 16 a S ul Majetek
ten jest úplně bez dluhů Všechny
peníze nemusí býti složeny boto
vě Postačí když kupec složf
hotově £300 ostatní peníze dobře
zaručené možno splácet! Úrok
mírný Bližší podrobnosti sdělí
z ochoty adm "Pok Záp? 3ni47
— Na 24 a N ul bylo v sobo
tu živo A není také divu Vždyť
každý chtěl navštívit obchod kte
rýž v týž den otevřel známý kra
jan p Jan V Vacek a jak jsme se
přesvědčil! každý si liboval se
znavše se to vyplatí v jeho obcho
dě kupovat Má skutečně krásný
a bohatý výběr' střížního zboží
mužského a ženského prádla obu
vi pro malé i velké a má na skladě
i mužské klobouky u velkém vý
běru Krajané kteříž tam ještě
nebyli měli by se u p Vacka za
staviti Zprávy osobni
— Minulý týden meškal v mě
stě našem za obchodními záleži
tostmi chvalně známý krajan pac
S ) Chýma jenž přijímá objed
návky na zvětšování podobizen
všech možných velikostí a také i
v rozličných barvách Odtud ode
bral se do Virglnia á Du Bois
Neb kde hodlá kraianv navštívili
a objednávky přijímati načež se
odebéfe do Cuba Wilson a ještě
jiných českých osad v Kansasu
aby i tam mezi krajany v zájmu
obchodu svého pracoval Jelikož
p Chýma jesť solidní obchodník
a práce jeho velice zdařilé není
tudíž divu že požívá velké Dříznč
a i důvěry všech rodáků s kterými
až posud do styku přišel Krajané
ucioi dobré když zvětšení svých
podobizen svěří p Chýmovi neboť
nikde tak pěkné zdařilé a levné
zvětšení podobizen neobdrží
— Minulý pátek přijeli se do
Omahy podívat krajané VácKubec
a Fr Beneš z Dubuque la Oba
tito krajané zruční to truhláři za
městnáni jsou v dílnách milwau-
cké dráhy v Dubuque Ta a byli
posláni do Couocil Bluff kde jim
byla svěřena důležitá práce v obo
ru truhlářském
— Minulý čtvrtek zavítali do
Omahy za obchodními záležitost
mi pp Vác Blatný z Bruna a Ed
J Mašek z Abie Pan Blatný
vlastní v Bruně hostinec a kromě
toho jest spolumajitelem obchodu
nábytkem a hospodářskými stroji
Pan Mašek jest svnem starého
osadníka v Butler okresu p V
Maška jenž vedle rozsáhlé farmv
má v Atia hojně zásobený obchod
hospodářskými strojů '
— Včera zavítal do Omahy pan
Fred Sonoenschein t West Point
aby zajistil pro sjezd německých
pěveckých spolků hudbu 22 píší
ho pluku což se mu také podaři
lo V sohnlu w nedAli b"H va
West Point Živo neboť se všech
částí státu sjedou se přátelé Děvců
německých v městě tom Z Omahy
vypravenfbude do West Poiat vý
letní vlak v nedělí
""Ve-"" 1
"_ 1) r~ j 1 a1 r i