Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, July 30, 1902, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    I
&POKROK
Západu
'Oj
Založen 1871— Itoéník XXXíl6
OMAHA NEBIt "VE STÍIEDU DNE 30 ČERVENCE 1902
C1SLO
Vrt # I
' JV ' I ~ m
"lil
52
-♦ ♦♦
Z HMERIKY
ZPRÁVY TELEGRAFICKÉ
Přehled zo svřtapoUtickí-ho a kronika udaií
Z POLITICKÉHO SVĚTA
Z Washingtonu
isuwuirni ausiojnict — J čtta uhl vi
Spj StAtnh — Utnint hrdinnosti
Funslonovy
Tajemník války poslal dne 33
íervenca presidentu do Oystet
Bay protokoly a rozsudky vojen
ského soudu nad mayorem E F
GIcnnem od 5 pluku pěchoty
poručíkem J Gauchrttem od 10
pluku jízdy a poručíkem N G
Cookem Glenn byl uznáo vin
ným že domorodce léčil vodou
nebo dal k tomu své svolení a za
to bvl za trest zbaven na mřufr
služby a pokutován Í50
Poručík Cook byl sproštčn ob
žaloby poněvadž se dokázalo že
vydal rozkaz aby tři Filipínci
byli zastřeleni v tom případu
kdyby se pokusili o útěk Jeho
četa Špatni mu však porozuměla
a zastřelila Filipínce ihned Ta
jemník Root odporučil presidentu
aby rozsudky potvrdil a tento to
také učinil Gauchot byl odsou
zen ke ztrátě služby na 3 měsíce
a k ztrátě $50 ze služného Pre
sident chce aby spravedlnost
převládala a vinoíci aby potrestá
ni byli dle zásluhy
Major Glenn 3c hájil dovozová
ním že každý Fillipinec ba
ženy a děti jsou nepřáteli Amoři
čanů a že přátelství své pouze líčí
Dále pravil že zabili každého
osamoceného vojína amerického
prodávah jim nápoje jedem otrá
vené natírali smrtícím jedem své
Šípy špičky oštěpů a svá bola ba
i Konce bambusových tyčí které
líčili do jam aby tm vojáci spa
dli a na ně se napíchli Major
pak vykládal jak prováděl léčení
vodcu a pravil že neučinil ni
více nežli by byl každý rozuron
člověk učimti musel za daných
okolností
Dle statistiky vydané zemězpyt
nou kanceláří vydolovalo se ve
Spojených Státech 352340758
JI-! 1
uraiKycn iun unii iicnz cena se
páčila na $248813831 Penn
sylvania jest prvým státem jeaž
dodává nejvíce uhlí Bylo ho tam
minulého roku dobyto 149731
258 tun v ceně $193 856606
Druhým státem v těžení uhlí jest
Ilhnoig kde se vydolovalo 37
301831 tun v ceně $28359 395
Třetím státem jest Virginie jeř
dodala 34056308 tun v ceně
120836180
V Iowě vytěženo 5617449 tun
uhlí v ceně $7822605 V Indi
aně 6908225 tun uhlí v ceně
$7006143 V Michigan 241241
uhlí v ceně $753064 V Ohiu
30788407 tua uhlí v ceně $20
787353 V Kansasu 4879761
tun uhlí v ceně $5970511
Úřadní uznání hrďinnosti Fnn
itona z Kansasu dokud byl ještě
plukovníkem na počátku filipín
ské války dostalo se mu dne 26
července ve způsobu památného
peníze o čemž úřadní oznámení
praví: Brig generál Frederick
Funston jest odměněn čestoou
medalií za nejvýše významnou
hrdinnost v boji u Kio Grande v
Luzon P I dne 37 dubna r
1899 když byl plukovníkem 30
kansasské dobrovolnické pěchoty
a přeplul řeku na voru a doved
ností svou i odvahou pomohl ve
lícímu generálu dobýti opevnění
nepřítele na severním břehu řeky
a zahnati hos velikou ztrátou z
důležitého postavení v Calumpitu
Mississippská říční komisse
kteráž má na starosti opravu řeky
od dští Ohia podala právě zprá
vu z níž vychází na jevo že od
r 1879 až do dnešní doby bylo
vydáno na opravu řeky $43572-693
KRONIKA UDÁLOSTÍ
Zoufali bitka
Z Tuscon Ariz došla v úterý
zpráva o krvavé bitce svedená v
sobotu blíže Hertnosillo Tlupa
Yaquis Indiána čítající asi 30
mužů a žen učinila útok na Car
mel renč Indiáné zmoření hladem
a žízní bojovali zouíale zejména
ženy počínaly si zuřivě jako dravé
íelmy KdyŽ přikvačila mexická
hlídka na pomoc napadeným dvě
ženy a pít mužů bylo již mrtvo
Indiíné byli brzy přemoženi a
patnáct zajatců dopraveno do Her-mosillo
Předplaťte se na Pokrok Zápa
du—pouze $100 ročně
Strašlivá smrt v troskách a plamenech
Jedna z nejvčtších katastrof po
dobu trvání pennsylvanské dráhy
se udála u Irebems O ve čtvr
tek o půl jedenácté hodině v noci
Rychlovlak dráhy této nalézal se
na cestě ze St Louisů do New
Yorku a letěl rychlostí 70 mil za
hodinu srazil se s károu nalože
nou uhlím která se odepjala a
sjížděla po skloněné trati rychlostí
25 mil za hodinu Strojvedoucí
na rychlíku v temnu noci neviděl
proti němu přijíždějící káru a
když se pojednou vynořila z temna
bylo již pozdě Stroj celou ne
zmírněnou prudkostí vrazil do
uhelné káry a v příštím okamžiku
z celého vlaku zbyly jen trosky
které byly ihned zachvácenv
ohněm V těchto troskách se
nalézalo 50 lidí avšak skoro
všichni cestující se zachránili až
na sedm jež se nalézali v káře za
strojem Při srážce této okamžitě
byli zabiti čtyři zřízenci vlaku a
16 cestujících bylo poraněno
VTJC_„y# irř-ř _-t
iicmuu cestující zanynuii takC v
hořících troskách vlaku ale ne
bylo možno zjistiti kteří to byli
Cestující z Pullmanových spacích
vagonů kteří jedině vyvázli bez
pohromy stáli bezmocní u hoří
cích trosek vlaku slyšeli žalostné
zoufalé výkřiky těch již byli pla
meny pozvolna k smrti upáleni
avšak pomoci jim nemohli Po
tři hodiny trosky hořely a ani ha
siči z Xenie a Daytonu nemohli
oheň" uhasiti Tělo strojvedoucího
bylo spáleno na prach a z někte
rých jiných zřízenců zůstaly pouze
kosu Topič Dwyer byl vytažen
z trosek živ ale zemřel po půl
hodině Poranění byli odveženi
do Xenie kde jim byla poskytnu
ta lékařská pomoc Že při této
srážce nepřišlo více lidí o život a
k poranění to lze nazvati téměř
zázrakem
Šílenstvím dohnaná k vraždě svých
ae ti
Sotva třicetiletá manželka noč
mho hlídače Meada v Brooklyně
bydlícího v č 99 Emerson Pláce
sešílela ze strádání a ze starostí
vzniklých z tohoto strádání a v
tomto stavu zavraždila dne 26
červeace dvě své dítky pokusila
I _ V v tt
se pan o vrazau třetino a sama na
sobě učinila pokus sehevraždv
tý provaz uvázaný kolem hlavy
na těle neměl šatů" Ruce mrt
voly nejevily že by byly kdy
těžce pracovaly Tajní policisté
prohledali později celé sousedství
a nalezl: v nedaleké vzdálenosti
pytel zrovna takový v jakém byla
mrtvola zašita V tomto pytli byl
černý oblek košile botky klo
bouk a spodní prádlo Všechen
obsah pytle byl prosáklý krví a
patrně mrtvola 1 oděv doveženy
byly na toto místo ve voze a sem
byly shozeny
Pověstná Karolínka Natlonová
v nové úloze
Kansasská sekernice Nationová
dostala se na svých cestách do
Janesville Wis a tam o jedné
hodině ranní dne 26 července
přišla do saloonu Freda Stillsona
aby zde uspořádala temprenční
přednáíku avšak veliký dav lidí
kteří tam přišli vyslechnouti zprá
vy o výsledku pěstního zápasu
Jeffriese b Fitzsimmousemnechtěl
ji připustiti ke slovu a tak Karo
línka se postavila na stůl a počala
předčítali telegrafické zprávy o
tomto zápasu a Činila k tomu tvé
poznámky Když Fitzsimmons
tak nemilosrdně zpracovával Jef
friesúv "ciírpláť' tu Karolínka
zvolala: "Kdybych já se svojí
sekerkou způsobila takovou krva
vou scénu ta by celá zem se toho
zhozila Fitzsimmons i Jeffrics
místo aby si vytloukali oči mčli
by raději seděli doma u svvch
žen Jsem přesvědčena že kdy
bych jednoho neb druhého tohoto
"íajtýře" dostala v Kansasu do
prádla že bych ho spravila svojí
sekerkou Ti lidé nedělají nic
jiného nežli ďáblové v pekle—
kazí mysli dorůstající generace
Oh mužové navraťte se do svých
domovů a nechte všech těch pe
kelných "fajtň" které nepřináší
nic dobrého Já jsem už Šestapa-
desát roků stará ale vzdor tomu
bych se nebála dáti kterémukoli z
těchto surových "fajtýřů" to co
zasluhují — a sice pořádný výprask
svojí kansasskou sekerkou" —
Když tento výklad tuze dlouho
trval tu dav vyslal ke Karolínce
výbor který jí oznámil aby méně
mluvila ale rychleji čtla telegramy
o íajtu a na to Karolínka ura
žena holila proužky papíru ob
sahující zprávy o "íajtu'' výboru
na hlavu a odešla ze saloonu
Žert se mu špatní vyplatil
Jistý mladý muž učinil si
O ni - lr_ I ta au
aeaiue wasn nioupy žert íe
zpěvačkou v jednom divadle
možná že následkem tohoto hlou
pého žertu zemře Prohlásil k n
totiž ve vší tajnosti že jest bandi
ia iracy a ponrozn zpěvačce smr
tí kdyby ho prozradila Ta však
neměla nic rychlejšího na prie
nezlí ze to oznámila policii a
sobotu večer když íprýmař opět
navštívil divadlo tu se na nčj
vrhli policista Caníield a majetník
divadla Joe Williams bratr šeri
tova deputy Williamse jehož
xracyu Uothellu těžce zranil
tak ho zmlátili že mladík zůsta
v bezvědomí a dosud nebyl přivé
aen k sobe Umyl byl teprve
poznán když tvář šprýmaře byla
porovnána s podobiznou Tracyho
Sprýmař dosud tone v nebezpečí
smrti a pakli se pozdraví tu jistě
bude na dobro vyléčen ze všech
svých žertů
Povžstl o spojení Armoura se
Swlftem
V Chicagu se roznáší pověsť
že dvě největší nakladačské firmy
v Americe se spojily a sice soudí
se to dle toho že akcie firmy
Swiítovy na burse náhle značně
vystoupily v ceně Dle bursiánů
do dlouho vlekoucího se vviedná-
Nesrastna matka zavolala všechny vanl zasvěcených má každá ny
své tři dítky z ulice kde si hrály QŽJŠf akcie Swiftovy společnosti
dobytu a tam jedno po druhém Pý' vyměněna za dvě akcie vy
počala Škrtiti Dvě tímto hroz- hražené a jednu obecnou Swift
ným způsobem usmrtila a třetí m býti postaven v čelo obrovské
zůstalo na živu jen proto že mat- jateční společnosti Armour
ka nemohla pro nedostatek síly I nedávno získal kontrolu G II
vraždu dokončiti a když se napila Hammondovy společnosti a Swift
kořalky aby si dodala kuráže tu kontrolu anglo-americké společ
spáchala pokus sebevraždy na sobě nost' a °b tito jateční obři patrně
Za půl hodiny na to manžel její pomalu chtějí pohltit všechny
se navrátil domů a plopýtnul přes ostatní menší společnosti Zá
kladní kapitál Swiftovy společno
_?-l V# -
su oonasi 25 milionu aouaru a v
minulém roce tato společnost
měla soo milionů dollarů obchod
ního obratu a převýšila Armouro
vu společnost Výtěžek její byl
tak veliký že i kdyby základní
lejí kapitál byl třikráte rozvodněn
tu by přece jen akcie nesly slušná
roční procenta z docíleného výtěžku
Průtrž mračen v Texasu
Od minulého čtvrtka stále pr
šelo v středním Texasu a v západ
ním Texasu se lilo od předminulé
neděle a tyto deště způsobily
mnohé škody a záplavy V osadě
Stephensville byly ztraceny tři
Životy Několik tisíc stop kolejí
dráhy Santa Fé bylo odplaveno a
také Část dráhy Arkansas Pass
jest zničena Nejvíce utrpěla
osada Bie Sorinirs Všechnv ní-
lezli náhodou tělo jakéhosi muže žiny jsou zatopeny a vlaky musely
pym Mrtvola mela podříznutý zůstat státi na stanicích poněvadž
krk a byla schována v křoví u tratě byly na mnohých místech
přístavu Krev dosud z mrtvoly podemlety a mohlo se lehce při
kapala a dle toho zavražděny hodit! neštěstí V neděli konečně
přišel o život snad den před tím deště ustály a voda počala v ře
kdy byla mrtvola jeho nalezena kách' a potokách opadati a řditel-
Tato nebyla ještě zjištěna a proto stva drah se pokusila 8 výpravě
byl policií vydán následující popil ním vlaků Most na Missouri
zavražděného: "Dnes dopoledne Kansas dráze bvl onraven a ihň
24 července) v devět hodin na- po této trati byla onít zahájena
její tělo Neblahým tušením jat
kvapil do ložnice a tam naleznul
bezvládná těla tří svých dcerušek
Dvě z nich měly zatáhnuté silné
stužky kolem krčků třetí mělo na
hrdle vytisknuty obrvsv orstů
edno z dětí ještě slabě dýchalo
ale Meade bolestí šílený toho ne
pozoroval a vyběhnul na ulici
volaje o pomoc Policisté Con
way a Finnegan spěchali do bytu
kde již paní Floodová se snažila
přivésti třetí dítě k vědomí Po
licisté' dali dopraviti neSťastnou
enu do nemocnice a tam shledá
no ze se otrávila a že sotva vy
drží na živu Meadovo manželství
bylo v celku šťastné jedině nedo
statek ničil jeho domácí spoko
jenost
Příšerný nález
Čtyři hoši kteří se koupali u
Fort Hamilton v New Yorku na-
(
iczen na upan 73 unce muž asi
35 roků starý 5 atop jo palců
vysoký vážící 100 liber hezké
pleti tmavých vlasů hnědých
nírů šedých očí a palcem a uka
zováčkem levé ruky odříznutým
zaiilý ve starém anglickém pytl
obilí krk měl úplně podříznu-
Na dráze International bylo od
plaveno vice nežli 1000 stop ko
lejnic Město Dallas navštíveno
bylo velikým lijákem ještě v ne
děli a řeka tam vystoupila z bře
hů V záplavách jež tyto deště
způsobily zahynulo v celku pět
lidí
Boj ovíákfi s dohytkáři
Veliká tlupa asi 150 maskova
ných mužů přepadla ovčácká tá
bory v okresu Fremont ve Wyo
mingu a zahnala všechny pastevce
Sam Gilaxea ovčák z Mexika byl
ve srážce zabit a několik tisíc
ovcí bylo zabito hned na místě
Na to tlupa zahnala stáda ovcí
čítající asi 65000 kusů do hor a
pohrozila ovčákům pak-li se od
váží následovati za stádem že
každý z nich bude zastřelen Ovce
bezpochyby úplně zahynou neboť
jsou to většinou bahnice a jehňa
ta Šerif okresu jest bezmocným
proti tak veliké tlupě dobytkářú a
proto požádal guvernéra aby mu
poslal ku pomoci milici
Opice je přivedla na šibenici
Předminulé úterý byli oběšeni
Greenville Wis dva mladí muži
Ashley Coche a Tom Lauderdale
Popravě této bylo přítomno více
nežli 6000 lidí Coche zemřel s
hrozným proklínáním na rtech
kdsžto Lauderdale wemřel zcela
klidně Coche náležel k jedné z
nejbohatších rodin ve státě a také
Lauderdale pocházel z vážené ro
diny Zločin pro který byli Coch
a Lauderdale oběšeni bvl spáchán
s k
jimi dne 30 prosince 1901 a sice
na vlaku jedoucím údolím Yazo
a Mississippi blíže osady Eliza
beth Na vlak vystoupila společ
nost opilých mladíků kteří si po
čínali nevázaně Jeden z těchto
opilců jistý Phipps padnul d
strojvedoucího Wraye který spal
na sedadle a když se tento ptal co
to znamená tu Coche na něho
vzkřiknul že to znamená že se
musí klidit z vozu a Wrav vidaže
opilci není žádného pořízení
cbtěl z vozu klidně odejiti ale
opilci počali po něm stříleti
Wray jsa několika kulemi zasažen
mrtev klesl k zemi — Coche
Lauderdale byli pro tuto vraždu
dne 21 března 1902 odsouzeni
smrti provazem ale nejvyšší soud
omozu vyKonani rozsudku až na
výše jmenovaný den Třetí ze
společnosti opilých mladíků byl
odsouzen k doživotnímu žaláři
čtvrtý z nich vyváznul poněvadž
se střelby nesúčaBtnil
Základ amerického národa stá:
mohutní
a
se
Co jest únava?
Únava jest následkem přemože
ní sil tělesných nebo duševních
Napneme-h tětivu luku příliš
ochabne a právě tak podnikne-
meh neobyčejné namáhání ochab
nou svaly a nervy a stávají se ne
schopnými k práci nedostane-li
se jim náležitého odpočinku nebo
nového osvěžení Následkem pře
pnutí sil jsou: Vysílenost ochab
lost svalů a svazů ztráta paměti
porušenost nervová nezáživnost
nespavost nechuť k práci vše
obecná nemožnost Stav tento
stále se horší nesáhne-li se záhy
k pravému léku tím jest jedině
Trinerovo léčivé hořké víno Ono
rychle vzbuzuje novou životní
sílu odstrafluje nepotřebné látky
z těla a nahražuje je novými zdra
vými silnými Pan Louis Apple
krajan z Owatonna Minn píše:
"Trpěl jsem následky duševního
namáhání zvláště pak pronásle
dován jsem byl nespavovstí a ne
chutí k jídlu Zkusil jsem Trine-
rova hořkého léčivého vína a sice
se znamenitým úspěchem" Kdo
snadno se unaví a nenalézá klid
ného občerstvujícího Bpánku měl
by zkusiti tohoto čistě přírodního
vína V létě nahradí Vám všech
ny léky K dostání v lékárnách
a u vyrabitele Jos Trinera 799
So Ashland Ave Chicago Ills
— Předplácejte sc na
Pokrok Západu jwmzc $1
ročné
Dle náhledů nejpředuějších ná
rodohospodářů ten národ lze po
važovati za nejsilnějŠÍ jehož
značná část vlastní půdu kterou
obývá Ten národ jest ale ho
spouarsky slabý jehož půda jest
vlastněna jen malou třídou boha
tych lidi Proto jest nanejvýš
zajimavo v tomto ohledu porovná
ti poměry v naší zemi s poměry ve
francii Německu a Anglii
Dle censovního bulletinu jehož
aejdůležitějíí část podáváme
ť nalézá se ve Spoj Státech
5739í57 farem v úhrnné ceně
1130514001838
Obyvatelstvo Spoj Států čítá v
okrouhlé číslici asi 76303000
duší z nichž 35849000 žije
inkorporovaných městech a 40
454000 jich žije na venkově
r 1 _ 1 v
iic iuiio vycnazi na jevo ze asi
jeden obyvatel z každých třináct
vlastní farmu
Připočítáme-li k tomu vlastníky
pozemko v městech tu shledáme
že asi přibližně 9154000 lidí ze
všeho obyvatelstva Spoj Států
vlastní své domovy Tento zde
udaný odhad jest spíše menší
ve skutečnosti snad nalézá
ještě více majetníků půdy ve Spoj
Státech leč i dle tohoto přibliž
ného odhadu shledáváme potěši
telný výsledek že osmina obyva
telstva vlastní své domovy
JNuže pohledněme jak vypadá
10 v jmycii zemích
Ve Francii kteráž jest nazývá
a zemi malých maietníkův hvlo
r 1891 17435888 zaměstnáno
při rolnictví a z těch pouze
750016 osob bylo zaměstnává
telí Dle toho lze souditi že
každá šestá osoba z venkovského
obyvatelstva Francie jest majet
níkem půdy Co se týče vlastni-
ctví pozemků ve městech tu toto
není daleko tak všeobecným jako
Americe ale statistika francouz-
ká odhaduje že nalézá se tam v
celku asi 4998000 vlasttiíkúv
domovů a dle toho by byla ve
ťrancu také Osmina obyvatelstva
vlastníkem půdy
V Německu v roku 1882 bylo
5270344 rolnických usedlostí
vzdělávaných každá jednou rodi
nou a na těch záviselo svou exi
stencí 18840818 lidí Vlastnictví
majetku v městech jest v Německu
poměrně řidším nežli ve Francii a
tak dle vší pravděpodobnosti na
lézá se tam sotva jedna devítina z
celého obyvatelstva jež vlastní
své domovy
V Anglii v r 1876 bylo 1173-
794 majetníků půdy v tom Lon
dýn nebyl však zahrnut Od té
doby část půdy v Irsku přešla v
majetnictví tamního lidu ale
vzdor tomu sotva jedna osoba z
třiceti jest vlastníkem půdy ve'
Velké Britanii Anglie jest proto
hospodářsky nejslabším národem
Spojené Státy jsou však nejsilněj
ším Francie sice má průměrně
stejný počet vlastníků půdy jako
Spojené Státy ale v naší zemi
majetníci půdy se stále rozmnožují
tak základ amerického národa
se stává stále a stále mohutnějším
a silnějším
WALTER MOIKK přo(loda
II V HATWARD taj a pokl
WILLOW SPRINGS
BREWING 00
OMAHA NEARASKA
▼yriílif vyte"ný leik z ěenkélio chmele neJlepSího Joflmona a povíMió
WILLOW SPRINOfli VODY
t t _
nm 1 nn a ffrrmm-nftit
nejiepu a nekusenřjl inalci piva tvMI í!e pivo vařené WILLOW
bPKÍNOS UREWINU CO Jet nejzdravÉjíím a nJIcpiím výrobkem
"71 I 1 r -
~U0lo JO „ unaie pan sami ( jita lahodníJiíUo piva nepili 47ui6
ce Dle rekordů 2850000 mužů
súčastnilo se této krvavé občan-
ké války Dle učiněných při
bližných odhadů z každých 65
mužů sloužících v občanské válce
byl jeden muž zabit na válečném
poli z každých 56 jeden zemřel
na rány utržené v boji a z každých
třinácti jeden zemřel na různá
nemoce
Procento úmrtí způsobené ne
mocemi ve filipínské kampani iest
poměrně mnohem vyšší nežli v
občanské válce a vzhledem k ne
zdravému tamnímu podnebí k
útrípám které vojsko musí zažiti
deštivé saisoně a vzhledem k
choleře která tam panovala
tento rekord jest nanejvýš dobrý
jest sice pravda že v celé válce
proti filipínským rebelům nebyla
bojována žádná velká bitva ale v
mnohých případech na naše voj
no utočeno bylo úskočně ze zá
loh a tím ztráty se staly v mno
hých těch srážkách dosti citelnými
Jen v několika málo případech
americké vojsko usíoudíIo nřed
epřítelem aneb se vzdalo a také
jen nanejvýš zřídka ponecháni
byli mrtví a ranění v rukou jeho
asto stály malé oddíly americké
ho vojska proti desateronásobně
lnému nepříteli a vzdor tomu
bojovaly s takovou odvahou Že
přinutily tyto přesily k ústupu
Generál Wolseley jest toho ná-
niedu že americký vojín jest ten
nejlepší na světě a celá filipínská
kampafS jest skvělým dosvědčením
výroku bývalého vrchního velitele
anglické armády
dával jí výstražné znamení a sna
žil se zárovefl vlak zastavit ale :
bylo již pozdě Nešťastná žena
byla parostrojem sražena k zemi'1
t - lf
iava jjiava runa a ope nony Dyiy
jí koly uříznuty a šaty její zapIetlM
se do parostroje jenž zohavený!
trup vlekl do značné vzdálenosti
II V Clevelandu usmrcen byl v
sobotu ráno vlakem u jezera v ná
draží Pennsylvania dráhy krajan
Frank Klouda jenž zaměstnán byl
u dráhy té jako brzdař Smrt
jeho následovala okamžitě Ne
šťastný krajan jehož rodiče bydlí
na farmě byl 27 rokft stár a ženat
II Ze St Louisů oznámsno že
při výletH pořádaném řádem
Washington č 11 Č S P S
do Edwardsville přišel hrozným
spůsobem o život krajan B štam
fer člen řádu Šumavan č 21
C S P S TÝŽ zmeškav vťřlpinf
vlak vracající se do St Louisů
čekal na trati Wíbash dráhy blíže
Edwardsville na vlak příští byl
však vlakem přejet a - okamžitě
usmrcen Nešťastnému krajanu
byla hlava a obě nohy od těla
uříznuty
II V "Dennici Novověku'' se
dočítáme že exportní chmelařsktf
CEŠI V AMERICE
-
Ztráty našeho vojska na
Filipínách
Válečná kampaň proti svede
ným Filipíncům jest skončena
ke SKOnčení jejímu potřebovalo
americké vojsko úplných 1181
dnů V této době naši vojáci
svedli 3561 srážek tedy průměr
ně dvě denně
V této válečné službě trvající
tři roky a tři měsíce 69 důstojníků
936 prostých vojáků bylo zabi
to aneb zemřeli na rány jež si
tržili ve srážkách s povstalci
uaie 47 ausioiniKQ a Sítc pro-
tých vojáků zemřelo nemocemi
důstojníků a 257 mužů přišlo o
život v různých nehodách xo dů
stojníků a 73 mužů spáchali se
bevraždu a 1 důstojník a 91 mužů
bylo zavražděno
V celku smrt vyžádala si v této
álce 4155 obětí tedy vzhledem
počtu vojska jež konalo služby
na Filipínách jest to ztráta ani
ne úplných čtyř procent Při-počítáme-lt
k tomu také raněné
tu ztráty amerického vojska nedo
sahovaly ani 10 procent všeho
mužstva jež v této válečné kam
paní filipínské bylo engažováno
Za občanské války bylo 44238
mužů zabito ve srážkách 49205
zemřelo jich na rány 186216
různými nemocemi 26168 zemře
lo jich ve vězení a samovraždami
úmrtími z různých jiných příčin
obnášely ztráty v celku 313000
mužů Čilt ir procent všeho muž
stva jež sloužilo v občanské vál-
:
1 V Clevelandu skončil před
minulé úterý násilně život svůj
49letý krajan Karel Škreta z č
1320 Broadway Škreta byl atížen
vleklou nezhojitelnou nemocí a
když choroba jeho stále se horšila
stal se malomyslným Předminu
lé úterý dopoledne střelil se zou
falý muž a okamžitě se usmrtil
Škreta přijel do Ameriky před 3 1
roky z Kardašovy Řečice v Če
chách a byl podruhé ženat Za
nechal po sobě manželku Marii a
několik zaopatřených dítek
H Do New Yorku přijelo před
minulé úterý lodí "Kronprinz
Wilhelm'' "české pěvecké kvarte
to" sestávající z pánů Ant Miko
láše Rud Černého J Nováka a
Ant Svojšíka Ve středu odjeli
pěvci do Chicaga kdež uspořádají
řadu koncertů V New Yorku
uspořádají čeští umělci dva kon
certy a sice dne 23 srpna večer v
sále Národní budovy a dne 35
srpna večer v Sokolovně
1 Město Baltimore a okolí po
staženo bylo předminulou neděli
hroznou větrnou smrští prováze
nou prudkým lijákem jež natro
pila značných škod Bohužel i ně
kolik životů lidských vyžádala si
v oběť a mezi těmi nalézá se též
skoro celá rodina česká Krajan
ka pí Šulinová vyjela si ku konci
předminulého týdne na výlet se
třemi svými dítkami ve stáří 10
měsíců 4 a 7 roků Loď na níž
se pí Šulinová s dítkami nalézala
kotvila právě u Fort McHenry
když přikvačil hrozný onen vichr
kterýž loď převrhl Pani Šulinová
dlela v době neštěstí v kajutě a
zahynula společně i se svými
dítkami
dům Kratochvil a Spol Žatec —
Praha — Paříž zřídil pro Ameri
ku odbočku svého závodu cfíme
lařského v Žatci a Praze) ír avěřil
její řízení p Max Švagrdvíkému
jemuž uloženo zaríditi ni nějpří
hodnějším míatě řádnou úřadovnu
Dům Kratochvil a Spol zařídí ve
Spojených Státech sklad" ' chmele
k vyřizování menších objednávek
větší dodávky vyřizovati se budou
přímo z Čech účtovati se budou
odbočkou americkou a" p Max
Švagrovskému svěřeno inkasso po
hledávek domu a upravení spoiení
téhož domu se zdejšími bankami
Nejedná se tu tudíž o pouhí jed
natelství nýbrž o založení satao
statné odbočky českého domu ob
chodního s pověřeným úředníkem
Tato odbočka česká dodávali sem
bude chmel tvrdě slisovaný ▼ bed
nách cinkových opatřených úřad
ní značkou Žateckou neb rakovni
ckou tak že tím poskytnuta bude
záruka dodávky pravého českého
chmele
Zprávy spolkové
V Clevelandu přišla ve středu
min týdne hrozným spůsobem o
život 30letá krajanka Terezie Čech
tiková bydlící s manželem a dvě
ma dítkami v č 194 vých Madi
son ave Sbírala podél tratí Lake
Shore dráhy roztroušené uhlí a v
ptáci tu byla zabrána tak že
vstoupila na trať po níž rychle se
blížil nákladní rychlík Strojve
doucí spozorovav Čechtíkovou
Mjrta Camp Čís 922 li S of A
odbývati bude pravidelnou schůzi
příští neděli (3 srpna) o 2 hod
odpolední v Sokolovně Jelikož
předléhá velmi důležité jednání
jest žádoucno by členkyně určitě
v plném počtu se dostavily
Kateřina Velechovská taj
Pwlp Sokol Tyrš U: I
odbývá příští pravidelnou schůzi v
v pondělí dne 4 srpna na místo v
neděli v kterýžto den pořádán
bude výlet do Arlingtou Všichni
členové jsou žádáni by se dosta
vili do pořadového cvičení ve
čtvrtek dne 31 července asi v
8 hodin večer
A F Novák taj
Tálwr Nehraska i 4771 MW A
odbývá ve středu dne 6 srpna
pravidelnou schůzi svou v síni p
Hrocha jest žádoucno by každý
soused do schůze té se dostavil
John Brázda klerk
Lože Jan Hus í 6 Kř P
odbývá schůzí svou ve středu dne
srpna v 8 hod večer v Sokolov
ně Přítomnost všech členů nutná
jelikož důležité jednání a placení
příspěvků předléhá Z rozkazu
Vel Kancléře Bed Slim
NA PRODEJ
Sedlářská obcliorf
Jertnn lot na obchod ni ulici ve ilale vjsrů
talfcfm fetkém mfatrfku Nir—
ť(vlro!i&úti iúiii útiaa Dub DtaamnA
Aloia Bata Clarkioo Neb 63k3
Předplaťte se na Pokrok Zápa
du pouze I100 ročně