Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, July 16, 1902, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    O ŽIVOT
Román Čínského Náboba od Julia Vernea
PŘEKLAD V PATEJDLA
Dokouřeni
Ale jakkoli idala se mu smrt
neodvratnou nebyli přece tak
blika jak ae domnívat Neí jaké
strašlivé muky chyital mu ten
ukrutný Tajping to si nedovedl
představili' -
Hodiny míjely Kinfo byl cítil
Že klec v níž jej uvězoilt byla ne
sena a pak vezena na nějakém
voze Poznal to nade vši pochyb
nost z ústrklv a drkotání z kofi
ského dupotu a z řiníeuí zbraní
ieho průvodu Odváleli ho v dáli
Kam? Bvl bv si tím nadarmo
Umal hlavu
Asi za sedm neb osm hodin po
odjezdu pocítil Kinfo ž se povoz
zastavil a íe bednu v niž byl
zavřen zdvihli jaelsí lidá na rame
na a za nedlouho pobyb s místa
méat zmítat nastal po otřesech
iízdu súchozemskou cestou
"Což jsom na lodir" pravil ti v
duchu : "
ťohupy velmi podobné hourání
a kymácení a rachot vrtule utvrdí
ly jej v myšlénce že je na parníku
"Smrt ve vlnách!'' pomyslil li
"Dobrá! Uletří rol muka byla
bv horííF Díky Laošent!" i
Uolvnulo vsak íeSti "dvakrát
Čtyřiadvacet hodin Každý den
dvakrát vstrčeno tnu do klec
něco potravy Soupací záklopkou
aniž viděl vězefi ruku ktsri mu ji
podávala aniž' se mu dostalo ja
kčkoli odpovědi na jeho otázky
Achl Kinfo Chtěl poznati roze
chví ní nežli by vykročil ze života
íejž mu nebesa utvořila tak krás
nýml ' Nechtěli aby jeho srdce
usedlo nezabuSivil aspoS jedaou!
Nuže -jeho tažby se splnily
čeho by si byl plát jeíti nad to?
Avšaťumto 1-li i Kiúío oběto
vátí život chtěl xtmřfti na světle
Myšlénka le tato klec může býti
přes tu! chvíli vhozena do vody
strašně Jej akliíbvala Pomyšlení
Že zemřo áesbatřiv naposledy bí
lého dne ani obohé Leuy div mu
rozum neborrrátlo
Konečně když odběhla doba
kterouž odměfiri nedovedl zdálo
se mu že dlouhá ta plavba na
jedaou skončila Rachocení a
otřásáni vrtule přestalo Loď ve
zoucí jeho vězení se zastavila
Kinfo cítil Že jeho klec byla opět
zdvižena "'
Tentokrát nadešel zajisté po
slední ' okamžik a odsouzenci ne
zbývalo jíž nežli prošiti za odpu
ítěnl pokUika jeho života '
NHolík minut uplynulo
rokfl-věkftT '
Kirfo poznal nejprve s nema
lým úlivem že klec spočinula
za~a na pevné zemi '
Tu otevřelo ae nenadále jeho
vízunl Uchopily jej paže a oči
zavázáoy n 11 ihned širokou páskou
v druhém okamžiku byl vytažen z
klece Pevni jsa svírán pažemi
Kinfo musil učiniti nřkolik kroků
Potom jej strážcové jeho donutili
staaouti
"Mámili koneční zemříti" zvo
lal "nežádám od vás abyste mí
nechali Život a nímž nevěděl jsem
co počíti ale dopřejte mi alespoD
ať umru za bílého dne jako muž
který se nebojí pohleděli smrti
v oči i"
Budiží"r pravil vážný hlas'
"Štafl sejak si odsouzenec přeje!"
Najednou atržeoa páska jtž mu
zakrývala oč!' í"vr" :
Kinfo rozhlédl se pak dychtivě
kolem sebe' i-' -' -
Což jej šálil sen? Spatřil stal
nádherně přistrojený za nfmi se
dila pět stolovníka ů lvem ha
tvářích' zdajíc s na néfcoko řé
kati" aby ae pustili dd jídla ' Dvl
místa byla prázdna podobalo se
že scházejí poslední dva stolovníci
"Vyl vyl přátelé drssl přátelé!
Jsteli to skutečně vy která vi
dím?'' zvolal Kioío s názvúkem
jehož nelze slovy vylíčíti ' ' í
Nikoli nebyl to klam! Tu seděl
filosof Vangl Tu sadéti Jinpang
Hual Paošen Tim jeho kanton-
Ští přátelé titíž jež byl přede dvě
ma měsíci častoval na květinové
lodi na Perlová řec jeho soudru
zi c mládí svědkové jeho rozlou
čenf mládenéckým životem!
Kinfo nechtěl uvěřili svým
očím' Byl doma v jídelně svého
jamenu u Šanghaje! '' " ' '
" "Jsi-li tó ty!' zvolat obrátív' ae
k Vangovi "není tó' tvůj duch
promluv na mni '' s- -
"Jsem to sámi příteli odpově
děl filosof "Odpustíš li svému
starému učiteli poslední a poněkud
krutou zkoušku Kterou ti dal za
vyučenou v roudrctvl?
"Jakle?'' zvolal Kinfo "to jsi
byl ty ty Vangař" ' t-
"Ano já "přisvědčil Vang "já
který jsem vzít na aebeúkQl zba
vit! tě života jen proto aby se v
nčj někdo jiný neuvázal! Já který
jsem věděl dříve než ty že nejsi
na mmož a že nadejde chvíle
kdy nebudeš užchtíti zemříti! Mo
bývalý soudruh Laoštn jenž prá
vě se vrátil k poslušenství a bud
od nynějška nejpevněji! oporo
rísd přispěl mi rád pomocí
tomu abys poznal octnuv s vAČ
smrti jakou má cenu život! Do
pustil - li jsem abys zakusil hrozné
úrkosti a což jest horší sám
jsem se přičinil ač mi srdce krví
celo že jsi podstoupil útrapy na
lidské síly sáhající jednal jsem
tak jedině 2 přesvědčení že tě do
vedou ku Štěstí a že je na konec
cestou uchytíš!"
Kinfo vrhl se do náručí Vango
vi který jej přivinul silně ua prsa
"Ubohý Vangu" pravil Kinfo
jsa velice-dojat "kdybych byl
aspoň trpěl já sám! Ale co jsem
tobě zpasobil svízelů! Kterak jsi
zakoušel sám a do jaké lázně jsem
tě vehnst palikaojského mostu!
"Ach! to na příklad" smál sě
Vang "nahnalo mi dosti strachu
sa mých padesátpět let a na mou
filosofii Byl jsem silně uhřát
voda byla velmi studená Ale což
Vyvázl jsem z toho! Člověk nikdy
tak dobře neběží a neplave tako
vah líným!'
"Jako k voli jiným!" řekl Kinfo
vážným výrazem "Ano k val
jiným má člověk nasaditi vše
tom spočívá tajemství blaženosti!'
Tu vstoupil Sun bledý jako Clo
věk jejž mořská' nemoc právě
mořila po čtyřicetosm smrtalných
hodin' Nešťastný sluha musil
rovněž jako ieho pán vykonati ce
lou plavbu z Funíngá do Šanghaje
v týchž okolnostech! Co vytrpěl
měl napsáno na tváři! "
Kinfo ' vyvinuv se z obětí Van
govi tiskl ťuce přátelům -
"Takto jest mi rozhodně lépe!'
pravil' "Byl jsem až dosud
bláznem
i ua w iw siati iiiuui vi-iii t
vskočil mu do řeči filosof
"Pokusím se o to" řekl Kinfo
a začnu tím le budu hledět
abych spořádal avé záležitosti
Světem koloval papírek jenž mi
byl příčinou strastí příliš velikých
než abych směl pustin jej s mysli
Kam se vlastoě poděl ten pro
žluklý list jejž jsem ti odevzdal
milý Vangu? Vyšel-li opravdu z
tvých rukou? Nemrzelo by mne
kdybych se s ním zase shledal
neboť což kdyby ae nakonec opět
ztratil? Má li Laoien doaud ten
kousek papíru nepřikládá mu
váhy a mní by bylo velice nemilo
kiybych se octl v rukou
méně něžných!"
Všichni dali se po té do smíchu
"Přátelé" ujal se slova Vang
Kinfo se nehodami rozhodně po
lepšil stav se Člověkem pořádku
mitovným Není to již náš bývalý
netečník!' Smýšlí jako spořádaný
muži"
"To vše nevrátí mi mého listu
mého nesmyslného listu Při
znávám se beze studu ž nebudu
míli pokoje dokud ho nespálím a
neuvidím jeho popel rozprášený do
všech úhlů světa!"
'PřejS si do opravdy míti ten
list?" otázal se Vang
Zajisté" odvětil Kinfo "Ci
bys byl tak ukruten a ponechal si
jej v taroku kdyby mé bláznoV-
t ví znova posedlo? ' '
'Ne' ''':
"Nuže?"
"Nuže drahý žáku tvému přá
ní je cosi na závadu a tu já na
neštěstí odstranili nemohu Ani
Laošen ani já nemáme již tvého
istu " ' " -7 '
"Že ho nemáte?''
VNemáme"
"Což jste jej zničili?"
"Ne pohříchu nezničili!"
"Byli jste tak neopatrní Že
jste jej svěřili ještě někomu jiné
mu?" '
"Ano!1'
"Komu? komu?"naléhal Kinfo
jehož přecházela trpělivost "Ana
komu?" -' ' 't ' i
Komusi jenž si umínil Že jej
vrátí jdině tobě?" 4--"
V tom objevila se sličná Leu
která skryta jsouc za zástěnou
byla svědkem tohoto výstupu
držela neblahý list na konci svých
drobných prstíkův a mávala jím
lákavě -
Kiůfo napřáhl - paže chtě JI
objatí ' "
' "Ne ještě trochu strpení pro
síra!'' pravila k němu roztomilá
linka couvajíc za zástěnu "Pře
devším pořádek 6 moudrý man'
žele!"
A přistrčivši mu ! list k očím
otázala se: )'
"Poznává-li můj mladší bratří
ček své dílo?" ' ~-
"Zdali je poznávám?" zvolal
Kinfo "Kdo jiný mimo mne byl
by napsal tento zpozdilý listí"
"Nuž předem a nejprve ' od
tušila Leu "učifl podle oprávně
ného přání které jsi vyslovil: roz
trhej spal znič ten neprozřetelný
list! Ar nezbude ničeho z Kinfoa
který jej napsal"
"Ano" pravil Kinfo přistrkuj
tenký ten papír ku světlu "alo
teď 6 drahá dušinko dovol svému
manželovi ať upřímně políbí svo
ženušku a poprosí ji b se ujal
vrchního řízenf této přešťastn
hostiny Citíin že jsem s to
bych jí učinil po právu!''
"A my také! zvolalo pět sto
lovníků "Člověka se vzmáhá
velký hlad je-li velmi spokojen
a nčkolik dní potom vykoná
sfiatek ježto císařský zákaz byl
zrušen
manzeie se milovali a miluil se
i
posud! Tisíc a deset tisíc blaže
nostf očekávala jich v životě!
Kdo se chce přesvědčili ať id
do Číny
1 Konec' ' '
::Z ČESKÝCH VLASTÍ::
Dílko imfih následkem oařeul
Nedostatečný dozor na dítky vy
žádal si opět jednu oběť Pětiletá
dceruška kováře Františka Jožko
va bydlícího na Smíchově v pá
tek 27 m m v nestřeženém oka
mžiku převrhla na sebe hrnec
vařící vodou Dva dny děvčátka
trpělo strašnými bolestmi z nichž
druhého dne bylo smrtí vysvobo
zeno IN a matku podáno trestní
oznámení pro nedostatečný dozor
na dítko
Žhářem k v&li milence Dne 23
dubna přišel večer jako obyčejně
čeledín Jan Lehký-návštěvou ke
své milence Anně Valentové služ
ce u Tana Šmelhause rolníka
Křmci s níž delší dobu důvěrnou
známost měl a žádal ii abv iei
vpustila k sobě do komory Va
lentova však neodpovídala' Z
toho soudil Lehký Že Valentova
milkuje se v komoře a jiným mlá
díkem Tím ' roztrpčen zvolal:
Však ty z' komory vylezeš!" i
vešel do stodoly Jana Šmelhause
zapálil sirkou slámu na oplotňí
ležící načež ze stodoly prchl a za
nedlouho přišel se — -když požár
rozšířil se na usedlostí Jana Šmel
hause Petra Peka a Josefa Šplý
chala'— ' na 'ohefl také podívat
Teprve v minulých dnech přiznal
se Lehký k svému činu a byl ihned
dopraven do vazby k okresnímu
soudu v Nymburce Pohořelí
trpěli značnou škodu a sice Šmel
aus 4000 K Pek tooo K i
Šplýchal 1000 K
Utonul pfi koupáni Do ' řad y
betl jež si vyžádala letošní sezo
a koupání přibyl afletý sklepník
Bernard Diviš bydlící na Smícho-
í Týž vypravil se v pátek 27
m va po o bod večerní k Vltavě
aby se vykoupal Nedaleko vyše
hradského převozu nad želczuič-
ím mostem spojovací dráhy Diviš
dostal - se do prohlubně a potopil
se Ačkoliv zápas ieho na Život
na smrt z pobřeží byl četnými
diváky pozorován přece nemohl
mu nikdo v čas přispěti ku porno
Teprve po půlhodinném hle
dání plavci mrtvolu jeho nalezli a
vytáhli na smíchovské pobřeží
Ma Morgana Pan Karel
Schifíman z Proseče píše: Péro
mé jesť slabé' abych vylíčil roz
košný a překvapující úkaz přírod
ní který se nám objevil dne 14
června kolem 6 hod večerní Vy
jeli jsme se Skuče a kolem Kychm-
burku silnicí ke Kutřinu V tom
lesy hřebenu česko-moravského a
před nimi velká obec Proseč zahk-
alena — a abych tak řekl — zla
tou plentou od oblak až k zemi
apnutou Uchváceni tou krásou
opravdu 'překvapeni nanejvýše'
touto skvostnou hrou přírody a
rajským panorámem plných hor
nebetyěných mohutných lesů a
tú m tam běloucích se vísek ' Celý
kraj táhnoucí se do nedozírné
délky v levo a v právo v pravém
ohni zlata — - jako by jen půl ho
díndy od nás'- Škoda přeškoda
že nebylo po ruce malíře ani foto
grafa - Jak cenné bý to byly
snímky!- Skorém pěť: čtvrtí ho
diny obdivovali jsme čarokrásným
luzným a romantickým krajinám z
míst dalekých a neznámých
Končině jas zlata mezi kopci a
jas oné dekorace za nimi blednul
ponenáhlu kopce lesy vísky v
mlhách mizely j
Smrtelný ůrax dílnlka V nádra
žf společnosti státních drak v Hy
bernské ulici v sobotu 28lf nV m
dopolední stal se truchTivý případ
který si vyžádal za oběť život děl
níka a otce rodiny- Několik děl
níku bylo zaměstoáao nákládáním
velkého paráího kotle a povozu na
vagon1 Při této práci zaměstnaný
iletý dělník Jan Béna bydlící v
Zižkoví osudnou náhodou Sklouzl
spadl na koleje — Nešťastník
dopadl hlavou na koleje a utrpěl
otřesení mozku ' V beznadějném
'stavu byl v trubulančním voze zá
chranné stanice odvezen do vše
obecné nemocnice Smrtelně zra
něný dělník ležel ještě na nosítkách
v přijímací kanceláři nemocnice
když přišla jeho žena se třem
dítkami Odehrála se tam srdce-
rvoucí scéna Žena objímala chlad
noucí!tělo muže a líbala hoděti vo
Isly tatínkaaniž tušilyže život za
okamžik z těla jeho navždy uprch
ne Z kanceláře přinesli dělníka
na kliniku kde za chvíli zemřel
Sebevrah naletěn na leletnifnl
trati rotttvrcen Po odjezdu osob
ního vlaku v pátek dne 27rnrnpo
6 hodině ranní byla na trati stát
ní dráhy u silnice vedou! k Hosti
vaři nalezena mrtvola sebevraha
Nešťastníku byla hlava od trupu
oddělena a tělo v pravém slova roz
čtvrceno Lebka byla roztříštěna-
a mozek z ní vytekl na trať Jmé
no sebevraha bylo zjištěno z lístku
v kapse u něho nalezeného Jme
nuje se Václav Jindák a byl ko
žešníkem v Mnichovicích Na
lístku adresovaném Anně Peřino
vé bydlící v Žižkově psal sebe
vrah: "Milá paní Peřinová! Při
jměte můj poslední pozdrav- Ne
mohu déle žít na světě vy víte
pročl S pozdravem V lindák"
Části mrtvoly po ohledání policej
ním radou p Petráskem a lékařem
drem Šustrem byly sebrány a
do pathologického ústavu odvezeny-
Jaroslav Kocián v Londýn! iVX&
minulých dnech opětně několik
triumfů Zvláště skvělými byly
večery u amerického milliardáfe
Astora Jméno Kociánovo jest
dnes v Londýně všeobecně známo
váženo a uznání jeho uměle
ckých jakostí ' roste den ze dne!
Mladistvý český virtuos měl příle
žitost uzavřití přátelství s npjpřed
nějšími koryfeji uměleckého svžta:
Melbou Nordicou Bremou
oachimero Ysayem Kreislerem
Planconem Rich Strausem Sau
retem Carusoem Nachezem i
zvláště se slavným Paderewským
který si našeho Kociána opravdu
zamiloval leden x neipříieraněi
šfch večerů ztrávil Kocián u hra
běnky a hraběte Luetzowa kteří
shromažďují U sebe nejvybranější
zástupce staroanglické šlechty a
kteří se všemožně snaží aby české
umění v Londýně co nejlépe se
zakotvilo Bohužel osudný obrat
v chorobě krále anglického zavinil
ze Dvío numo oaioziti mnohé z
bystaných Kociánových večerů a
odpadl i velkolepý korunovační
festival jenž chystán byl onu ne
děli u rakousko-uherskáho vele
vy slánce hr Deyma na počest
přítomnosti arcivévody Františka
Ferdinanda Nicméně pobude Ko
cián ještě i na dále v Londýně a
akončí svoje umělecké období v
Anglii teprve dnem 18 července
načež se vrátí k letnímu pobvtu
o své vlasti
Vliv sézony t
Zkušenost nás naučila změniti
každou nadcházející sézonou
svoje zvyky šat i způsob Života
bychom měli zajištěno pohodlí a
zdraví a abychom odvrátili od sebe
všechny choroby jež to které ob
dobí má ve svém vleku V letních
měsících žádná nemoc není tak
rozšířena a traplivá jako nemoc
kterou stížen bývá žaludek a stře
va a nic tak rychlá nepomáhá
jako Severů v lék proti choleře a
průjmu Týž rychle odstraní
Šechnu bolest zastaví střevní
křeče upravuje výměšky- hojí po
dráždění Žaludečních blan vnitř
ností a působí že celé zažívací
ústrojí dostane se do zdravého a
čilého stavu Proti kolice kře
čem úplavici letní nemoci a
průjmu ve všech formách jest áči-
nek ieho bezprostřední Přináší
úlevu ve všech případech neb od-
strafiuje příčinu obtíže a zanechá
vá všechny části v normálním
stavu aniž by byl výkony jejich
porušil Pii letní nemoci dětí
není k překonání Ochotně jej
berou protože má příjemnou chuť
také vždycky zjedná úlevu
Cena 25c a 50c Na prodej ve
všech lékárnách nebo přímo zasýlá
vyrabitel W F Severa Cedar
Rapids Iowa
NA PRODEJ
Ža šlM koupíte cel lot s domem o čty
řech svčtnldch dohrou stálí' sklepem a
studní Podrobnosti sdílí vám JOHN
O UUND 820 Porcas ul Omuha Neb
Ik2
St Paul
Minneapolis
Duíuth
Minnesotská a
Wisconslnská jezera
Milwaukee
Waukesha
Dakota Hot Spring
Ďeadwood
Providence R' I '
Portland Maine
NORTH-WESTERN: DRÁHA
101-1403 Firaain St4'i
Omaha
Iirai jfciii ceny
ZDARMA POŠLEME VÁM
Jeden balíček aázralruSho liíkn 1 tfkař
sna uowozdanl pro Váš případj
jiujuiio muuoii nemoc spáso
Lenou zjukékoli přlíiny
Via kazdčha řlnvřlra hn mXT t l„ll
hráz a kaidý mladík by mčl včdčtl ie
pohlavnost Jest pramen radostí mladf
tudnice sily a kořeni života Ti kdož
irni aiymi nasieuky pohfavnl slabosti
vyioKu semene a nočních ztrát impo-
MDce ne8cůopnosti ztráty mužské síly
iby nám psali NezaDomi-íite i hn
líme každou nemoc spfisobenou z Jaká
koliv příčiny VypiSte avými vlastními
alovy co vám sčbáií Neodkládejte ne-
aiste nam nneu a zbavte se navždv také
koli nemoci kterou máte Tčlesně tmo
Kní kteří by rádi stloustli dmtall rhn
k jídlu tčSili se z občerstvujícího spánku
a cítili že každé tkanivo v jejich tčle je
posíleno rnčli by se léčiti u náa Tisíce
poacKovacicn dopisu oostíváme od lidi
jiz pozbývali vít nddčja a kteří od náa
utrpení nejzasiaraiejslco vyi&čent byli
Kati ŽťD V Úitll ZtilůíM m llatn nnnu
mA " ~
'Státe fiedlcal Institute
1280 tloMroa iuimúia rsrt Wim laé
Kil ji pileto laiintxeo Pokrolia Zápidu z:i
ADHESÁŘ
%0 ' m ' 1 '- '
ČESKÝCH SPOLKU
OMAHA
' ftáí 1'alacký ě 1 ZČBJ
OiiafTÍsTeiuri(Inln4 lobSie každou Strrtou
nejtll v míaicl o 2 n odp vsinl p Vluitka
o ji i niuiam ui t rous jan Koslckí til
J V Málek mri So 1S St úf el V A Souhra-
a iii7 wiuiams uipoKi Vr Maeb
lAtie lan Has i 5 Kjtírů Pyuila
odbíí Kdože vidy první tfdtiitlodu
městci v 8 bodlu rtinr ve spolkové míitooiu
V Sokolovn' Fraak Jelen Veíící Kanclífl
CU Ilill So Iftth §lr Fred Bláma K R 8 t!l
uvi ijuavenworin bí vaclav fřioyl M or r
oiu lilCKuryei
Těl Jed Sokol v Omaha
odbrá svpravldsln4 tcbfize kaidou drufioo
ttedu v misiol veCer ve avé miatnottl SStM
oo ina Bt rreateaa joaer Mik tajeronil
Fr S Rendla T47 So Hlh St éfetnlk Vici:
Kaha oor M a Oenter Ht pokladník Jun
:= Podp gokol Tyrš 1
odbývá iré iclidie dvakrát méiiíni kaldoii
i neuoji a i ponutii v meaici riinl Metiavé
ueHrueui ai-iiDis oaorva ae i neaeil v njnu
pílletul achtu lnecftll v dubnu a Čtvrtletní
t inonu n irpiiii rrediedm John Cnlohorád
roitoprededa Ifr Hvojtnkíal AnUm Novák :
lSo MU St ííotnik Jonef Kauur lHHSo
vfboř Biajavka na I roky Joa Němso vfDoi
áfetní Ant Bráldk a Albert Ellái! uraonraSnlk
irUi„ puuaaiiii vj Kunci írtierio IJ Sir
Alola Kalpar vý pr J Boudar doiorce Joa
i-irna ntcemik Ant vaiák ví y oáí Simon
Kokošek aáatti do 5 f H Bpolkd JoaeT
ix'iyar -„
Tábor Columbns ě WOW
odbývá acbQia katdé I nedlle a S dterý v
měaicl v aínl p Je Kiepetky na ii a WÍlkV
acbBia katdé I nedlle a S úterý
au unci vei nornul lan Kraus ruuik
aonaui Jan nanicaMk pokladník Frank J
Seniin Hlh aal Wllllaoia klerk Karel Aat
Dlíka Uli Síi lSthStr provodil JJ Kolll
vniirui u raxce vaeiav-valvnoa tuviu
tráice k rank Vg)vodavíbor majetku Frank i
nvoDooaa Annu
Tábor Sebranka ě4771HV?i
oďbf vá avé pravldoiné achnae kaJdoa prvou
trati itfedu v mimcl v osm bodln veei
T aiat pana Jana Hrocha Velicí konaul Malij
Votava nivndfl ChuAkrdlant haakéF Joď
Vopálka klerk Jubn liriada SOU So lith „
pravodíl unaa ("mrkovuky vnitřní atrál V
uoleji venkovní ttraá Jan reíok
Hbr VlastlHlara ě 39 1ČD
odbývá achlize kaidou 9 nedill v méaicl v So
kotnvné o A hnd ndp Vylonllá nredwd-
kjat Joaeflna Volnleutká pfed-i1krní Mařte
Itoalcký nimóitka Marie Cectiicová tajem
ulc Marie Mlctoalová aeetqte Maria Ha
rocbová Dokladiilce Jiweflna Macbová di-
aorkyné rraallaka frcbaluvá vy bor majetku
viatori novacaova h napKova Mllonina
uurefova
Sbor Iívřida Kove Doby ě 80 JÍD
odbfvá avé eebie kaidou nedéll v mfiaiol v
a hld odll v (tH Mnlmri PMňbvnl lf
Antika 13M So tuh Str letnice Bmllle Cble-1
)Krád IftOZ Wllllamnpokladnlce Murle Vang-at
Mis wunarui tajemnice viin liartot lH i
bo lattiKU
Shoř Bolmlata £ 60 J( l)
odhf vá ch5il kaMoa druhou uvdílt v miaiol
Károdni alnl ol uodlné odpoledni FřMaed
ka Vinci Cerraak I4U So ldili St Tateiualoe
FVantlkK -fiapak ltn Wartba nl' Úietntca
VQtomeMaeh lil (to UihBt Pokladnloe
aut ameat au ao imb "
Podp sbor Šokolek TyrS í 1
odbývá tvé acbtia Jednou meaiCné a alce
každou drubou nediii v ainl Metzově Před-
aedkyoé JoaeOna Kaatl miatopřednedkyni
Anna Hliek tajemnice Antonia Btejakal
Hii Mo SMtb B etr nietnice Marie Bitek
a unanea uumaba pokladnice Aueká
Kontakf Tbor majetku Františka $tépia a
Anna ovacinaocetni vjoor Mary Vantl
Maria Matějka doaorkvoé Mařte tiba
Tábor Mjrta řts 022 R X i
odhfvá acbSKl prvni nedílt w míaicl vaokol-
(k ainl Fřednedka Mary Houkal tniabo
nredaedka sAlolie Smllek
tajem Aaurina
veiecnovaká pokladnice
Fraotlika Pk
tnariálka Maria
kanclífka Faaav Houknu
1'fibylovávnltfni itr
ni it ráž Barbora Hrubý venk
tri Dora Tichý výbor majetku Marie
Bráeda Aana Brárda Joale Stejskal tpolk
lékař Loula Hvoboda Mary Boukal vyiilan
kyoí do aleadu ťavla Haiualío cuiatpvytl
Hí ralaaaré l)řeveř7 Krnh Dřevařek
Odbývá avé aubAta kaidé poalednl pondili v
máHÍci v nietMttti" Laltnera na Suta a Q ul
Harnora K-xaex notuijnt pnrurmce Anna
Koha niiatorvreuarikai Kat Voclwsk Ul
SflTSo t at: MaSle Vomtílta"Tokladnlc:
Aana VktraivflllřtKtla Voaiá'kavMtký!
aa Francia uartv vntrni atraa Anna uiav
ka vankuvoí itriSi Mazdalaaa rlvoSka A(
Havlík Anna Sjbéalavský výbor majetku
HOTEL PRAGUE
český tdstíiiec á mfista Praný '
na rohu 13 a Willíam ul Omaha
Ciítií i pohodlní zařízené pokote pro
cestující Jakoí i výborná ieská strava a
vzorná obsluha
V hostinci obdržíte výborný Storzov
ležák nojlepM druhy vin a likéru a
doutníky No 1
Krajnná zavítáte-11 do Omahy návíts-
vou ubytujte se v boleiu ťrana oeoot
nšetme rno I rttznýcň neanae
V píííefi krs jsni lidé Yi 1
rj F E Hasák máj
JllŠitt
ŇaSo
nízké
cony
za kteří prodl
yáme zaručené
rbM limlinitř-
aké a zlatnické
zfakiivali niím
knídy roli n
ta novícli od-
kupnlkú ve tip
fcUátedi -
1'akli potí olm lete rH i1(h ilHhrnX
hiullnly retím-k prsten aM ptite ii pro
Diíé český connlk a přesrč dčte se 4o ku
pováním u mis uíetiite 15 aí 40 procent
W J Wíšaí & Syn "
hSr West i8th St Chicago lil
C H KUBÁT
jkuíen teaVf
pritBtta uW mi '
Pisárna: Barker Block roh it 1
Farnam Číslo pokoje
SO
OMAZE
vlastní
FR LAITNER
10
na 30 a Q plíci
V Dobodlná nálevní loat vJílv vihnm-é
ležák 'ná řepa výbžr téch nejíepíícb
iuuiuiko ivjvocnycn naern a pravycli
nefalšovaných vín v '
Prostranní útulná míatnoit ínolková
zamlouvá ia tama a et spolky foité ne
naleiou v Ho Oinaae lepil pohodlně SI
a lovnelSÍ TU 1 b!& taneční nemá v Šo
Omaie rovní a orotoí ct: iDOlkv tenká
učiní dobře ktlyt před pořádáním zábavy
jakékoliv přeptají ae jj majitele na ppd-
iuinj xuiui arajtum poroučí se
H Brewcr tfc Cc
pobrpbníci pfijěováteló koni
Ksa w so(Jinan Heb"i j
t-r
Telefon (isio w
ij- žávod olotnlcký ištrojnkfcj
a ioiutviiitftj v viuatc
' '„vlástali "
LE0'BAE0CH
h: SOS oí lStK etreet !
Teleion 157 - J
Naváděni vody plynu a kanajlaaoepi
vadl ta levně a dobře
Státní lednatebtrí pro Icdlně osrěděa
né íďaveiándské pivní pompy "
Fr Sémerád
na rohu 18 a Wllllam ul
ŘiZůý Metatv leíák Stále na cepn
Pravfrf lzeaikí i nravovoreíného ni-
votu a riině jakfby amet '
Uí 3 1 1 i "„ Frank ' Semeráa
Velmi
Nízké
aUTAHř
po dríze
inA 1 ňfi 15 íorvíTiro VPtriP
I UU IlUV J O lCl t VHW T 1CU1C
$1500
do Denveť Colorado
Springs a Pueblo azpét
$2500"4lo GlenWoód nazpět
$3000 $ 4° íalt Lake a nazpžt
$3000 do Ogden a nazpžt
Rýchlovťaký
dóĎénveť '
po dráze
UNION PACIFIC
Vlaky vyjíždí z Omahy denně
v 7:10 dop a ve 4 :25 odp
i -
Mřštská qřídovná 1324 Famam nl
PHONK 518 'f
NadiaJH na i Marcy ul Tel 089
Omažské školy
obcliodnl-sžra
uináváný jsou právem ta nej
lepH ve státu a taopatřily lá
kům svým více míst nei kteří
koliv podobni íkolf Jiné!
Celé řaíé ml krajan & a krajanek
dostalo ti prostřednictvím jich
- dobrého postaveni
Kdo by si přál dítky tví do íkol
tich postáli a tak
dobrou budoucnost
um iabc%freliti neekt dopiie
nám a my '' "l
za cenu sníienoB -
dciivolni íkol ní mu odprodáme
Adresujte dotazv na
TDhyrnh Z™J
) "ni m ujsurut
omaká Nebr
Wfe'
' do:
CHARLES DONAT
DOUTNÍKAŘ
1310 fflK DliéB OlÉ
vyráhf doutníky výborné jakosti a kaíilý
kiió okusil Jednou doutník jeho neclice
jiný koufitl V obcbodó jubo mfiíute
doatatl vAe co přísluší k Jebo ob trn
Navštivte Je] a preavčdčte sel 4t!
lei obydlí 879-r---TeJ'úřa£EQTDy 807-
Dr
Úřadovna í 301 Paxton Block
na robu W Farnam ul
Cfedo! hodiny od HdoS hodin dopoMna
Od í do ''" odpoledne
Veíer od do 8 v obydli í W WJIllama nl
Poslouží ochotně krajanům tf
Bohaté
zásoben
vlatlri-fí U r
Josef Nójepinšký
iaoí jižnf t6 nl' Omaha'""
Velko- i maloonclioVl čerstvým' ure
bým i nakládaným- maaeui výtečným
zlioiíni uzenářským-1 ffypqa vífin co do
obořil tqbo přlBÍÍní í' ' " : "
OljJedttávký"monó' oČIHtti i 'teltííbBiá
a ty twíátné a ryell V vyřizuj % 5 ?
Charles Káufman
{ pojišťující jedáatel ':
i a veřejný notáh )
' POjčujt f entit na nemovitý majetek
FZaatupaje nejlepll pojllťujcl apoieinoatl
prodárva a kupuje majetek noTooviti vydává
pteplavalliatky t Evtoyy-f úo Eiropy Átd4
OfTlwt 217 So 8tU Omaha Keb
Na drubéni poechpdt :
Julius Trěitscie
obchodník Importovanými
1 domácími j „-
a lihovinami
viny
řízným pivem a
t Jemnými doutníky
501 503 a 523 jižní "13
' ÓMAIIA NEBIt
Ul
Aejiopa
Sí to útulek v íuSstě Vkusné
zařízeni! pokojg k jironajmutf na den !
týden~aa'50e'aí' íl(K)' denně'- Chutní
studené zákunky stále připraveny - Za
$150tO výbornebo zboží stále v zásobo"
lei lze koupiti in eenv levnčiSI než také
e platí jinde za ibužiipaUaJjžl jakosti
46 JUIiíliSa'HlSITS(JHKE
HOLOUBEK' & CO
4 2 čeští fotografové
ya lt?r— rs -
125S jižni 13 n1l Omaha
Naée podobizny Jsou nejnovéJSÍhó žptnObn
ale oeov Janu nejniiii Prodáváme Deliio-
ivfiil sdokonalené fonofrtifyi -Vyvovnaji se
lldakému blaau PřIJďtť a poalechncte je
Podmínky 1600 botové 1100 týdn MoSno
vám býtl beit néke? t e
ABSTRAKTY
VTHOTOVqjB —
!
3
IM Sac3ler
líth ani Farnrfm PuMwsob Btt
a saB u tohoto Jista Tel 1890
V L Vodička
' 1516 William nlittii
Pozemkový' přeplavní
a pojišťující jednatel
fiřadovď: 2Íjfjtin£fj lťce- '
Prodávám pozomký v cbráaca "m'a'4
letky ▼ Omaze ' PojSfuji u tř-cb nejspo-Icbliví-jSícb
apoleinostl a prodávám též
přeplavně lítky do Evropy a uazp&t i)5
Dr C Rosewateř
ČESKÝ LÉKAŘ '
e
(JřadoYna: fii"Bee Bnflding
da t rtó i dopói
Úfadnl hodlnjf:
Od do I -Od
:) áb t f
ir ell od 10 4e iimppltf i t p t
Tel v ařiuiovnř' ěOi- rclt v byta 121}
BrdHÍCiakj "silT Joíěá -milice
KORTH-WESTERN DRÁHA
zkrácení éasu
zlepšená obsluha "
2 listopadu
Denni chicagský ívláltnt vlak vyjíidr
v 720 ráno mfslo v 700ráno T toul
debu pHjíidí 4e Cklcaga
Denní St Paul Hnpla ezpresanf vlak'
vyjíždí v 7:10 riaanísto v :55 T toaí
doba pHJÍidí do St fanl-HpIs
Cla 2 Overland limited do Chicaga v
TVi veCor m apaeí voa poose Daleko'
rychleji jede na západ s Chicaga do
Omahy
Kort! Wsstera ts aižs S?:iti
HBstslá ífaíoíia: 14013 Farnam II
íiiiiKNVfthníia
va(-v r~r v VWWUli
ČESKÝ LÉKAŘ '
Masný Rrářn