Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, July 16, 1902, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok Západu
fUBLlSHED WEEKLY
Publlilmd by Pokrok PubHioln Co
13W-13U Howard 8t-Tel2UI8
dubacrlptloo by malí - $l00pryar
Vycnizl každoi středa
TjiM: Vylatatelstá Spi Pokroku
130 1)11 Howard Kl — Ttlffoi 1913
▼ mietladodivkoado doma 1180
▼ mtttli dodávkou poltovnt 1100
Poitoa pro Spojen Státy a Kanadu 0C
Caca iiio
Ouaiky
Drobné1 a ttitni ohlilky unriijlliijmrj pnua
{n kdyt mihu k obJaUnán-e phMt-ny Jet u
drobni ohláíky oujftejné eulkriati nevrn
VhUjllil naleť fllIMBe 7f luntů u Lhkrát 7
nrui otaíilvni bUboptani ilmrtl a I Iru filé
Slttl tH piilo za kalili uvelijnfnl
Nevhř k' ' prute uHloil objednávce milk
ÍMn lak ralkna onlalku milí ! nlalu r i
©bláek na dělil dubu úxiiawi t ochotni na
ZdelUry-peněz
lu neJbeipefnM kily ee koupi ni polil
uurouu "Money frilrr" tyl nim w
aale Tti rt-iriau-nraDetn doplm aueb po
íi'kou hankiirni )it zaallka Jlta Kilo
elire platili 'chM-ki-m ' d bank iiivhf mil
o centi i-e prutu toljk mmime platil
lurntti na umanu um-aico neb New York
ruletě drobnfVh uenix přijmeme te2 I
Na
3-oentori
kolky Vl hrjj xilikr nechť Jim
tulioy pod
IP t
jednoduchou adreaou poiue tak-
Pokrok Západu
Omaha Neb
Omaha Neb 16 července 1902
Eíjílteíl státal Mít
Z farernira JOHN H MIOKEY
Za mlttof uraroéra B G McGILTON
Za pokladníka PETER MOHTENSON
feaakfatafa 6 A BAHHH
Za auditora CHARLES WESTON
Ze Ikotdoaoroe WILLIAM K rOWLEB
Za ncjrylilan nlrlednlbo F N PKOCT
Za komteafe reř poietnkn G O FOLLMKR
Bude Iowa věřit ještě nyní
probibici když trpí tolik nadbyt
kem vody? :
BURSOVNÍM MEDVĚDŮM KTEŘÍ PRO'
dali komu k dodáoí v červenci
počíná téci voda do bot
Mark Hanna nebude kandida
tem presidentstvf v r 1904 ale
bude-li živ a zdráv v r '1908 tu se
mažeme toho dočkati
FtjDE LI T NA CHICAGSKÉ BURSE
stejným chodem tu se Žlutá zrnka
korný budou v tomto mřsíci vy
vazovatt zlatem
AdmirAl Dewey upadl nyní
nemilost u demokrata Mluví
prý pravdu a ta se demokratům
nehodí do krámu "
( -
i RESIDENTŮV SYN KERMIT PUSTIL
se do křížku se svým otcem a po
razil ho President by se měl
naučiti od syna jak by bylo nej
lépe poraziti trusty 1 "
ZE VŠECH VELIKÝCH ZAMĚSTNÁVÁ
teta v této zemi jedinč strýc Sam
neměl dosud "trabf"se svými
zaměstnanci a také ho sotva kdy
bude mlti
tm X
BXYAN SI PŘEJE KOUSEK MRAMORU
z každého státu v kterém zvítězil
▼ r 1896 aby si jimi ozdobil svůj
krb Bude to sice upomínka pro
nej ale rozhodne "nepříjemní
- -
flDYZ NYNÍ POPOKATE ZTRATILI
Aguinalda toho "vznešeného ob
hájce svobody'' tu by se mohli
chytit šosu bandity Trscyho kte
rý miluje také svobodu nade
všecko j iťt :
JE U TO PWDOUuÍE J PlERPONT
Morgan hodlá utiniti půjčku Tu
recku tu možná že bude potře
bovat všechny lodě svého námoř
ního trustu k tomu aby na sultá
au vymohl úroky
V MISSOURSKÉ DEMOKRATICKÉ STÁT-
ní konvenci při vyslovení Roose
veltova jména propukl jásot' Inu
jsou aemokrate ze zvyku ale v
srdci jest ta demokratická víra
bodně zviklána
ťOPOKRATÉ V NEBRASCE SI CHTĚJÍ
zvolili "pracujícího" předsedu
kampanníko výboru Co to bude
všechno pla tno když voliči státu
Nebrasky s ním nebudou chtít
pracovat
HORNA NA CHICAGSKÉ BURSE BYLA
jeden den za 90 centu To asi
musel toho Philips litovati že ne
mohl podrželi korunu kornového
krále až k tomu dnu kdy by se
mu to bylo skutečně vyplácelo
Americká aristokracie v jejímž
erbu nalézá se měšec z dlouhé
chvíle v Newportu večeřela s opi
cí jez byla oblečena v nádherný
šat který stál f 100 Opice se prý
mezi tou americkou šlechtou cítila
jako doma
KDYŽ P6P0KRATICKÉ UŠTY NEMO-
hou nic jiného vytknouti republi
kánským kandidátům pro státní
úřady v Nebrasce tu se snaží
vzbudili proti nim předsudek že
prý jsou kandidáty železnic To
už je tak starý "triek" že mu
dnes již nikdo nevěří než jn ně
kolik těch ubožáka kteří mají tak
krátkou paměť že věří popokra
Iflm vzdor tomu že již několikrá
te byli touto stranou oklamáni
Předpovědění newyorského se
nátora Platta že státní konvence
tohoto státu schválí Roosevelta
za kandidáta presidentství v r
13° 4 jes důkazem íe Platt do
vede se vždy podřídit! přání lidu
Senátor Platt nmě! nikdy Roose
velta v láace a hleděl mu hodit
klacek pod nohy kde jtn mohl
leč starý skulený tento politik ví
Že je lépe bráti se s většinou lidu
nežli stavěti sa proti ní a proto
prohlašuje se pro Roosevelta
třeba nejtajnějšf jeho myšlénky se
proti tomu vzpíraly Roosevelt
není mu rozhodně osobně milým
kandidátem pro úřad presidenta
tak jako mu nebyl pro úřad guver
nera ais vzuor tomu ťlatt svou
osobní nechuť umí podřídili nut
nosti Platt uznává ie tea proud
veřejného přání nelze zastavili
"triky' politikářů a proto raději
se staví v íelo tohoto proudu
bystrozrakém politika jenž si jest
vědom toho že lid dělá "bossy"
ale dovede tiké "bossy odhodit
stranou když se staví proti jeho
vůli
V Chicagu vypukla stávka na
kladačů nádražních a vzdor tomu
že požadavky nakladačů jsou ne
patrny (jedná se pouze o zvýšení
mzdy o ic za hodinu) tu presi
dentové drab si postavili hlavy a
nechti tento nepatrný požadavek
povolili V této stávce netrpí jen
obě strany ale 1 obecnost a to po
vážlivou měrou a to hlavně ná
sledkem tvrdošíjnosti presidentů
drab kteří se zdráhali vůbec
přijmouti služby dohodčího výbo
ru jenž se snažil stávku tuto
smírným způsobem vyřídili A
přec dráhy zaujímají postavení v
němž by se neměly stavěti na tak
výlučné stanovisko a mě'y by s
ochotou podřídili se nyní dobro
volně dohodnutí neboť nohou k
tomu být jeduou donuceni záko
nem V Kanadě jedná se právě o
přijetí zákona jenž ve sporech
mezi dělnictvein a dráhami naři
zuje nucené dohodnutí a takový
zákon byl by i u nás na místě
neboť tím by dráhy přivedeny
byly k rozumu V poslední době
velkokapitál se stává přílišným
diktátorem a bude nutno zákony
vykázati mu meze
PopokratickA strana a její časo-
pisy mají vždycky velikou zásobu
krokodilích slzí po ruce a počnou
tyto roniti před každými volbami
Před šesti roky je ronily plnými
proudy proto že bylo všechno
laciné a dnes je roní zase proto
že je všechno drahé a že prý mzdy
dělníku nebyly zvýšeny v poměru
ku zvýšení životních potřeb To
jest eice možno avšak třeba ži
votní potřeby byly před šesti 1
1 " 1 w
seanu rosy jacjnejsi ne2ii jsou
nyní tu skoro polovice dčlnictva
nevěděla jakým způsobem si tyto
laciné životní potřeby zaopatřili
Práce bylo pomalit a po ulicích
velkých měst bloudily davy dělní
ků a doma u vyhaslých krbů
choulily se jich ženy a děti plačí-
e hladem Životní potřeby byly
sice lacinější nežli jsou nyní ale
co jim to bylo plátno? Dnes jest
práce s důstatek na všech stra
nách a dělník nemá starostíjak si
zaopatřit nutné životní potřeby
vzdor poněkud vvššfm cenám
Který rozumný dělník chtěl by
proto vrátit se k těm "krásným
demokratickým časům" kdy
všechno bylo sice laciné ale za to
práce 1 peníze byly velice vzácný?
VELICÍ FINANČNÍCI JIŽ DÁVNO MĚLI
v mezinárodní politické aréně svůj
veliký vliv který byl u korunová
nýchhlavuznáváa Rothschildové
ku př několikráte zabránili válce
um ze oaepreu některé moci
v a w -
půjčku k válečným účelům K
těmto evropským nekorunovaným
finančním králům připojil se nyní
americký nekorunovaný král Mor
gan který nabývá nyní většího
vlivu nežli Rotschildové Morgan
aby se zavděčil Anglii a udělal si
anglického krále dobré oko na
bídnul v těchto dnech anglické
vládě pro případ války všechny
lodi námořního trustu který kon
troluje k válečné službě na lhůtu
padesáti roků Tato nabídka
amerického finančního krále vy
volala vzrušení po celé Evropě
neboť třeba lodí trustu nemohlo
být použito k bitevním účelům
tu by měly svou velikou cenu jako
dopravní parníky a výzvědné lodi
Tato nabídka přijata Anglií ovšem
nadšením a Morgan jest zahr
nován pochvalou na všecb stra
nách Jest to zárovefi nový dů
kaz jak báječnou měrou vzrůstá
moč kapitálu v přítomných do
bách Morgan nemá sice ještě
vůj vlastní kabinet ale vzdor
tomu se stává již důležitým fakto
rem v mezinárodní politice a to
pomocí svých všemocných milionů
Zdravý aja j velkýai linaTwra-
telem přírody Bez něho nemohli
bychom na dlouho obstáti Noci
beze spánku a klidu jsou první
příznaky nemoci Tu jé doba k
apočetí léčení Dra Petra Hobo-
kem Adresujte: Dr Peetr Fabr-
ney 113 114 South Hoyne ave
Chicago 111
— Předplácejte se na
Pokrok Západu yoaze$L
rocné
Téžky úkol sviřen pravému muži
President Roosevelt maje po
ctivou snahu obmeziti zlo trustů
které čím dál tím povážlivějších
nabývá rozměrů měl v této příči
ně konferenci s koogresníkem
Littlefieldem z Maiae jedním z
nejschopnějších zástupců v nyněj
ším kongresu
Ze vybral si president zrovna
Littlefielda za svého důvěrníka
vzbudilo do jisté míry podivení
Littlefield jest sice republikánem
s tělem i duší ale při tom béře se
vlastní svojí cestou a proto není u
předáků republikánské strany pří
liš oblíben On řídí se vlastními
svými náhledy a několikráte již
postavil se proti vládě tak hlavně
v otázce kubánské reciprocity
A tato jeho poctivá neodvislost
bezpochyby přiměla presidenta k
tomu že si zvolil Littlefielda po
něvadč se mu zdál býti tím pra
vým mužem pro onen důležitý
úkol
Littlefield tak jako president
řídí se svými vlastními náhledy a
domnívá-li se Že jsou pravé tu je
bájí s celou svou dušíbez ohledu
líbí-li se to komu čili nic Little
field postavil se proti reciprocitě
Kubou ne z lásky k trustu vy
rábějícímu řepový cukr ale proto
žejsa přesvědčen o nutnosti celní
ochrany pro tuto zem a její bia
hobyt nechtěl aby zvláštními
koncessemi pro Kubu do této cel
ní ochrany učiněn byl průlom
který by mohl míti osudné ní-
sledky
Tento svůj náhled hájil Little
field s takovým důrazem že vzbu
dil tím pro sebe úctu i u svých
odpůrců
O otázce trustovní má Little
field zdravé náhledy Někteří
tichošlápkové bojící se aby se
trustům nešláplo na kuří oko sice
praví že tyto nábledy jsou příliš
radikální avšak náhledy ty srov
návají se s náhledy presidentový
mi a to jest blavni věci Little
field se zasazoval o přijetí dodatku
ke konstituci aby kongres měl
právo kontrolovati zapovědíti
aneb rozpustiti monopoly a sdru
žení pak-li okážou se býti Škodli
vý obecnosti a president Roose
velt ve svém prvém poselství na
značil že vyřízení otázky trustov
ní bude vyžadovali bezpochyby
dodatku ke konstituci
Nejen v tomto hlavním bodu
ale i v jednotlivostech shodují se
náhledy presidentovy i Littlefiel
dovy o otázce trustovní a to byla
patrně asi příčina proč president
si ho vybral za svého důvěrníka-
Rozluštění otázky trustovní jest
nanejvýš obtížné a vyžadovati
bude mnoho píle a mnoho času a
Littlefield jest oním mužem který
úkol mu svěřený vykoná s celou
svědomitostí
V příštím krátkém zasedání
kongresu musí stázka trustovní
být projednána a veřejnost bude
mít příležitost se přesvědčili ja
kým způsobem hodlá Littlefirld
otázku tu rozluštili
Že ukáže se býti hoden důvěry
presidentovy o tom není již dnes
žádné pochybnosti
'Drahý Washington1
Všeobecná amnestie již udělil
president Roosevelt dne 4 čer
vence všem Filipíncům a v níž
zahrnut byl i Aguinaldo přišla
velice nevhod nejen Aguinaldovi
ale i jeho lajtnantům v Bostoně
V tomto středisku protiex
panse započali američtí přátelé
Aguinaldovi kampaS jejíž účelem
bylo zasaditi se o osvobození
Aguinalda ze zajetí v Manille
Tito Aguínaldité jíž vypracovali
petici v níž Aguinalda velebili do
nebe a v níž žádali aby bývalému
vůdci povstalců byl povolen vstup
do Spojených Států avšak neil
mohli s touto peticí vyrukovati
před vtřejnost president Roose
velt učinil jim čáru přes rozpočet
udělil svobodu Aguinaldovi a
touto svobodou zároveň právo že
může navštívili naši republiku
Bostonští krátkozrací odpůrci
expanse chtěli Aguinalda předsta
vili americkému lidu jako raučen
níka a chtěli ho použiti v této
směšné úloze proti presidentu a
jeho filipínské politice leč nyní
mají po radosti Nyní přijde-li
k nám Aguinaldo jak se proslý
chá nepřijde více jako mučenník
ale jako živoucí příklad úplného
úspěchu presidentovy politiky
Tak pojednou celá komedie
byla bostonským protiexpansi-
řtám pokažena a k tomu ještě
Aguinaldo sám je uvedl do nepří
jemného postavení
Sotva mu byla totiž dána svo
boda požádal generála Chaffeeho
aby mu dána byla zvláštní —
ochrana vojenská
Aguinaldo který byl líčen de
mokraty a protiexpansisty jako
"druhý Washington" svého lidu
najednou žádá za vojenskou
ochranu před tímto lidem! Agni-
srusy „utugtvu
bojí se objeviti na ulici a žádá
aby mu dána byla vojenská ochra
na aby se mohl bez úrazu dosta
ao provincie cavite která jes
jeho domovem!
V této provincii Aguinaldo měl
prvý svůj úspěch v této provincii
zorgamsoval své prvé povstání
zde byl nejlépe snám a byl-li ta
kým jakým jej demokraté líčili
tu zajisté že se nemusel obávati
toho lidu k němuž se vracel na
zpět Leč tento "druhý VVash
ington ' se bojí bez amerických
vojáků jiti do Cavite a raději zů
stává v Manille kde se cítí bez
pečnějším nežli ve středu svého
vlastního lidu jemuž prý byl
"druhým Washingtonem"
Není to nejvitším důkazem že
demokratéjako obyčejně mílová
u americkému lidu straky na
vrbě líčili Aguinalda jako "dru
neno asningtona kdežto ve
skutečnosti byl to sobec jemuž
šlo především o vlastní kapsu jak
admirál Dewey otevřeně se vyšlo
vil a nyní když filipínský lid také
prokouknul tohoto "druhého
Wasbingtona" tento pojednou
obává se vstoupili mezi tento lid
maje patrně vážné k tomu příčiny
Tak čas a Aguinaldo sám zniči
li tento poslední demokratický
humbug o "druhém Washingto
novi s kterým demokraté nadě
lali tolik rámusu v minulých pře
sídeatských volbách
S Aguinaldem již se nebudou
smět odvážit před americkou ve
řejnost s jakým humbugem vyle
zou asi zase letos na podzim?
Farmerství v Nebrasce
Nlkterí tajlmavé Itslice t posledního
Farmerství náleží k namáhavým
lidským zaměstnáním ale má tu
velikou výhodu že farmer jest
svobodným neodvislým mužem
který jest za svou práci jedině
zodpovědným sobě samému
druhá jeho výhoda spočívá v tom
že tato namáhavá práce přináší
zdárné ovoce jak aspoQ statistika
sebraná při posledním censu
Nebrasce podává o tom důkazy
Bulletin 193 věnovaný země
dělství a příbuzným odborům
přináší o tom tato fakta:
Farma representuje všechny po
zemky pod jednou správou po
užívané k pěstování osení a past
vě dobytka a zahrnuje v sobě i
zalesněné části i bažiny dále oby
dlí v němž farmer bydlí a veškeré
ostatní budovy jichž používá 1
provozování hospodářství svého
Dne 1 června r 1900 bylo
úhrnem všech farem v Nebrasce
121525 a cena jich byla odhad
nula na $577660020 Z tohoto
obnosu representují budovy 1 s8
proc cíli řgt 054120 a Í486
005900 tedy 042 proc repre
sentuje cenu pozemků a různá
zlepšení na farmách Cena ho
spodářských strojů obnášela $24
940450 a cena hospodářského
zvířectva ři45 349487 Připočí-
táme-li tyto obnosy k odhadnuté
ceně farem shledáváme že cena
všeho hospodářského majetku ve
státu Nebrasce dosahuje obrovské
výše Í747950057-
Výtěžek jehož bylo docíleno z
hospodářského zvířectva drůbeže
a včel dále ze sklizní všeho osení
obnášel v roce 1809 1162 696386
z kteréhožto obnosu 170227060
čili 43-2 proc representuje cenu
výtěžku z hospodářského zvíře
ctva atd- a Í92 469326 čilí 568
proc cenu výtěžku ze sklizní ose
ní v čemž jsou zahrnuty také vý
těžky z lesů Úhrnoá cena vý
těžků farmerských výrobků za rok
1899 převyšuje onu za rok 1889 o
$95 858769 a v deseti letech se
tedy týtěžek z farem v Nebrasce
zvětšil o 1434 proc
Jak obrovský to pokrok v krát
kých deseti letech!
Úhrnoá pozemková rozloha ve
státu Nebrasce obnáší 76840
čtverečních mil čili 49177600
akrů z nichž 29911779 akrů j
tedy 608 proc jest zahrnuto ve i
farmách
Tyto farmy jež mají průměrnou
rozlohu 2461 akru zahrnují v
sobě 18433595 akrů obdělané
půdy a 11479184 akrů neobdě
lané půdy Počet a rozloha fa
rem vzrostly velice rychle od r
1860 Zařízení velikých dobyt
kářských renčí v západní Části
státu a stále rozšiřující se pěsto
vání korný způsobilo značné zvět
šení průměrné rozlohy farem od
1880 Nejvíce bylo pozorovati
toto zvětšení průměrných veliko
stí farem v posledním desítiletí
Každé desítileté období od r
1860 okazuje zvýšení ceny všeho
hospodářského majetku Za po
slední desítiletí končící r 1900
objevuje se toto zvýšení: Cena
všeho hospodářského majetku
stoupla 0461 proc farem 0436
proc hospodářského zvířectva o
56 3 proc
Skoro zc dvou třetin okresů ve
státu QřBániriQ kýlo
rozmnoř-?of
farem v posledním desítiletí vzdor
zničujícím suchám která se udála
mezi r 1880 a 1890 a následkem
nichž mnoho farem bylo opuštěno
hlavně v středních a západních
okresích
Úhrnná pozemková rozloha fa
rem se zvýšila v každém okresu
vyjímaje v okresích Csss Salině a
Perkins Nyní obnáší tato prů
měrná rozloha 2461 proc V zá
padních okresích následkem toho
že se tam nalézá veliké množství
dobytkářských farem z nichž
mnohé mají 1000 akrů a více
průměrná rozloha firem jest větší
nežli ve východních okresích v
nichž rolnictvo se věnuje pouze
všeobecnému hospodářství
Průměrná cena na každou far
mu ve státě obnáší 14753 V je
denácti okresích v severní části
státu cena farem se více nežli
zdvojnásobila od r 1890 Z ně
kterých západních okresů se ozna
muje zmenšeni ceny farem ale
pokud se týče hospodářského ná
řadí a strojů oznamuje se zvětšení
ceny skoro ze všech okresů ve
státu Průměrná cena nářadí a
strojů obnášela v r 1900 na jsdnu
farmu I205 V severních okre
sích které vykazovaly největší
zvýšení v ceně hospodářského ma
jetku bylo také zvýšení v ceně ho
spodářského zvířectva značné Ve
více nežli v jedné Šestině okresů
ve státu tato cena se zdvojnásobi
la a také v ostatních okresích se
jeví značné zvýšení a jen pouze z
několika málo jižních okresů se
oznámilo nepatrné snížení
Ze 121525 farem nalézajících
se v Nebrasce jest jich 76715
vzděláváno majitely To jest tedy
631 proc z celku 11599 'arem
jest vzděláváno nájemci kteří
platí nájem z farem svých hotový
mi penězi 3321 1 jest jich vzdělá
váno nájemci kteří nájem svůj
platí částí výtěžku z farem
Tyto číslice naznačují rozhod
ný rozdíl od oněch jež podány v
censu r 1890 V tomto roce bylo
85525 farem vzděláváno majitely
kdežto úhrnný počet farem obná
šel 113608 Z těchto 8942 fa
rem bylo vzděláváno nájemci pla
tícími hotově a 19141 jich bylo
vzděláváno nájemci platícími po
díly z výtěžku Ze všech těchto
farem v r 1900 997 proc jich
bylo vzděláváno bělochy a pouze
3 proc jinými racemi V tomto
nepatrném zlomku isou zahrnuti 1
CíSané 249 Indiánů a 78 černo
chú Indiáné sice převyšují svým
počtem černochy avšak tito předčí
Indiány nejen průměrnou rozlo
hou svých farem a průměrnou ce
nou svého hospodářského majet
ku ale i průměrným celkovým
příjmem ze svých farem leden z
Cíflanů jest majitelem farmy
druhý jest nájemcem za hotové
Průměrná cena farem v Nebras
ce a všech zlepšení na těchto ob
nášela $4004 nepočítaje v to
budovy Průměrná cena budov
na těchto farmách byla {730 1
průměrná cena hospodářského ná
řadí a strojů $205 Průměrná
cena hospodářského zvířectva na
farmách obnášela {1196 a prů
měrný cell ový příjem z výrobků
byl 11026
Zde podáváme různé roztřídění
farem a jaký byl celkový příjem
za hospodářské výrobky na těchto
farmách za rok 1000:
i
—
: : s : 1 : t :i
1 2
e-e = tri 2
fljj!fjjf !
: o ' '
::!':
ftf eam
D -ZZ~Z Po£t farem
limMMi
tŠSEŠrSSŠ fnni J
r" = a
I S SZŠSI Cbrnni %
lmmň i
-rAtJuT-'sj Cena knanodáftW-
K(5ttíI-ÍUIÍ humajuku
Sťčee"ses
i: Z PŘÁTELSKÝCH KRUHŮ i!
: :
ASYLŮM Neb 12 července
— Red "Pok Záp"l Blázinec!
Věru když Člověk to slovo blázi
nec čte aneb jen slyší již ho hrů
za pojímá Tak i mně se dálo
než jsem v něm přijal místo jako
vrchní pekař Věděl jsem sice
že místo to nehodí se zrovna pro
mne ale okolnosti donutily mne
zvykat žiti jinak než jsem Žil až
dosud S počátku se mně náramně
stýskalo Jednak jsem byl odlou
čen od rodiny jednak nebylo tam
Čecha s kterým bych si byl mohl
v mateřském jazyku pohovořit
Asi po třech měsících zvykl jsem
Jsi na pobyt r ústavě tsai i po
těšeni mému nastoupil zde službu
chvaloě známý krajan p Selement
Vsak nedlouho těšili jsme se po
spolu Pan Selement musel dom
a tak jsem zůstal opět asi mezi
800 nemocnými ze zjednaných za
mčitnanců jediný Cech Mezi
všemi nemocnými jest přítomně
Cechů Chci dokud zde budu
pokračovat soustavně v popisu
líčení poměrů zde panujících tak
aby Čtenáři "Pokroku Západu'
zvěděli více o ústavu státu Neb
rasky ia kterýž též svojí hřivnou
(v taxách) přispívají
K asylu patří farma o 840
akrech Tato nevynesla loni sko
rem ničeho Nesklidilo se žádné
seno ani korná ani zelenina b
ani brambory a vše se muselo ku
povát Na farmě té chovalo se
50 krav 20 kofiů a asi 200 prasat
Dobytek tento zajisté již něco
spotřeboval To ovšem do méh
oboru nespadá a proto nemohu
tom mnoho psát Ale že jsm
3000 bušlů brambor koupili to
vím a že budou již pryč vím
také A vzdor tomu sdělil mn
superintendent ústavu že vůči
všem nehodám vydržován byl
stav ten nejladněji v roku 1901
Letos vsak bude všeho dost Pět
set akrů jest oseto rozličným obi
lim 60 akrů osázeno jest zeleni
nou a 40 akrů bramborami Po
vodeB kterou jsme zde kolem
Lincoln měli mnoho neublížila a
tak doposud jest dobrá naděje Že
se vše dobře sklidí ježto když
jest potřebí musivšicbnia každý
kdo jen může pomoci pracovat
Jeden pacient (blázen) kterýž
jest zde již 20 let a má svobodu
pravil mi onehdy: "Tak vidíš
Storkane nyní bude všeho dost
Máte všecko tak spraveno a krásně
zařízeno! Ale muzika schází
Řeknu superintendentovi aby m
koupil troubu s kterouž budu po
pulisty odhánět aby zas nepřišl
do "hotového" neboť po osm let
nic nespravovali a ani strava ne
byla taková jako jest nyní (A
skutečně za pár dní měl trubku
Jest to bývalý pruský trubač jenž
nyní vytrubuje jakmile má pokdy
Měli jsme zde též jednoho pacien
ta kterýž nechtěl chodit a vůbec
nic dělat Museli ho vždycky vy
nášet ven na čerstvé povětří do
trávy - Jednou ale když ho chtěl
odnést zpět do jeho oddělení byl
ten tam Hledali ho v trávě ale
marně Hlídač byl pokutován
Hned rozjeli se hlídači na koních
a ještě týž den dostihli ho asi
mil za Lincoln Teď už uměl cho
dit Od toho času jsou hlídači
opatrnější
íento doaatek ptipsai jsem po
návratu z pikniku Na podnět p
F J Fitla sešli jsme se liocolnští
Cechové abychom se súčastnili
výletu pořádaného omažskými So
koly do Wilber Mezitím co če
kali jsme na vlak předstoupil p
Jos Merzel před naše shromáždě
ní a vzletnou řečí nás oslovil Na
to za jásotu po skončení své řeči
obdaroval p F J Fitla skvostně
spracovanou bolí na památku V
tom se přihnal výletní vlak a 1
něho vyhrnuli se Sokolíci za hluč
nébo volání hurá aby si drobet
oddechli a nás přivítali Ještě je
aen aar Dyi pnenystán a sice pro
p Vác Bureše ale ten nebyl
nikde k nalezení Proto si dar
ten podržel za zásluhy své p Jos
Merzel Až při jiné příležitosti
vzpomeneme si zase na p Bureše
uo vy liberku dostali jsme se
šťastně Zde nás již očekávali
hudbou a doprovodili nás do páně
Wondrova parku V brzku roz
proudila se srdečná a nenucená
zábava a já obávaje se abych ne
zapomněl na svou povinnost vsedl
jsem na vlak a uháněl zpět za
svým povoláním Podruhé více
Váš Maz Storkan
SCIO Ore 10 července —
Red "Pok Záp'M S potěšením
pozoruji ze mých dopisů krajané
si
všímají Mým úmyslea jest
aby krajané přivedeni byli ku pře
mýšlení Nejlepší dopis jaký
jsem za dlouhý čas viděl v Pokro
ku Západu jest zajisté onen od
přítele F S Fialy a doufám Že
to není ten poslední a že alespoů
jednou týdně budeme moci Čisti
takové poučné dopisy Vždyť jest
věru na čase aby náš lid se ko
nečně naučil samostatně přemýšlet
a nespoléhal se pouze na politické
mluvky Ovšem do nedávná ne
měli jsme jiných stran než pouze
republikánské a demokratické a ty
'obě jsou strany kapitalistů Mno
hý snad namítne že jsme měli
neb máme stranu populistickou
Ovšem Ale kdo zná ony počátky
populismu a jest zasvěcen v zá
kulisní politiku ten ví že byla
strana tato založena oběma dru
hými stranami jen proto aby se
mysl voličstva odvrátila od nalé
havých otázek a aby staré strany
totiž kapitalistické měly volné
pole
Jaký jest rozdíl mezí demokraty
a republikány p toni nejlepší dů
kaz podal Geo £ Chamberlain
učúiúkiaiický kandidát guvernér-
itví zde v Oregonu On totiž
neběžel pro úřad na zásadách
strany nýbrž vystoupil zřejmě na
zásadách osobnosti Předložil obě
platformy republikánskou i de
mokratickou voličům a přečítal
článek za Článkem a přesvědčil
voliče že vlastně není žádného
rozdílu mezi oběma stranami
Proč tedy se máme hádat mezi
sebou o to co jest pro nás lepší
zdali strana republikánská Či de
mokratická když jsou obě stejné
když obě zastupují pouze a jedině
zájmy boháčů na úkor lidu dělné
ho ať už je to rolník dělník neb
průmyslník Nebylo by mnohem
lepší a pro nás spravedlivější aby
chom místo starání se o zájmy
boháčů starali se o zájmy své
vlastní a na mfstě abychom plnili
kapsy boháčův a starali se o jejich
blahobyt a o blahobyt jich potom
ků postarali se spíše o blahobyt
svůj vlastní a o budoucnost svých
potomků?! Či záleží nám snad
více na nějakém Rockeíellerovi
neb Gouldovi a na jich dětech než
na našich manželkách a dítkách?
Zdá se tak aspofi Co se oni válejí
v přepychu utrácejíce sta a tisíce
denně za všemožné daremnosti
necháváme naše manželky a dítky
se dřít a nuzně při tom živořit
Věru že mnohdy až styduo Člo
věku když slyší vykládat rozumy
politické a zastávat se zájmu bo
háčů od člověka v hadry oděného
vyhublého jehož rodina bídně ži
voří a namáhavou prací sotva že
živobytí uhájí Nebylo by pro
každého lépe aby se dříve posta
ral sám o sebe o svou rodinu a
její budoucnost a pak se teprv
staral o rodiny milionářů? Přátelé
toto věru zasluhuje úvahy každého
pracujícího člověka Neusmívejte
se sebevědomě po přečtení těchto
řádků ale přemýšlejte o nich
zvláště vy jimž leží blaho vlastní
rodiny na srdci Nejde však
všechno jen tak lehce a jak přítel
Fiala psal v posledním čísle
"Pokroku Západu" vezme to
delšího poučování a doufám že
nám ct redakce popřeje místa
abychom mohli své náhledy mezi
sebou vyměnit jakož i doufám
že přítel Fiala bud často a obšír
ně o tomto zástoji psáti
Měl bych odpovědít na mnohé
dopisy krajanů ale obmezím se
pouze na malé objasnění Pan
Marek píše že isem vvlítil
iitíecky" chyby jež naše vláda
spáchala s pozemky O milý pří
teli co vás to jea napadlo? To
jsem vylíčil jen jednu chybu a 000
jest jich na tisíce a jsou ještě
mnohem horší a křiklavější Také
shledáte že v onom dopise jsem
nesvaloval ani tak vinu na vládu
jako na ony lotry cizozemce
kteří použivše všeobecného zma
tku z něho kořistili Také jsem
nikde a nikdy nepsal že by snad
dráhy byly ku škodě národa neb
lidu Jen prosím vás krajané
když již čtete moje dopisy čtěte
to co tam jest a nepřimýšlejte si
nim ničeho ani si jích jinak ne
vykládejte Tím předejde se mno
hé zbytečné a bezúčelné polemice
(Abych objasnil mnohým kraja
nům otázku železniční dovoluji si
přiložit Článek o drahách jejž
sem napsal roku 1896 totiž v
čase oné velké tísně Článek tento
ač starší jest stejně dobrý i dnes
a zajisté otevře oči mnohým kra-
anúm) Pan Marek zastává se
drah na tom základě že kdyby
byl neměl práci na dráze byl by
umřel s celou rodinou Nuže
kdyby byla vláda sama stavěla tu
dráhu a vynaložila na ni tolik
peněz co prý na ni bylo vynalo
ženo byl by dnes pan Marek bo
háčem neb by byl musil za svou
práci dostat nejméně dvacet dol
arů denně Ano na tolik byla
dráha ona rozvodněna pomocí
akcií bondů a morgičů
S pozdravem V Chládek
Zprávy spolkové
Tábor Sebranka ě 4771XrTA
lbývá dnesve středu ióčervcncc
pravidelnou schůzi svou v síni p
Hrocha jest žádoucno by každý
soused do schůze té se dostavil
John Brázda klerk
Lie Jaa Hus l 6 K ef P
dbývá schůzi svou dnes ve středu
6červ'ce v 8 hod večer v Sokolov
ně Přítomnost všech členů nutná
jelikož důležité jednání a placeni
příspěvků předléhá Z rozkazu
Vel Kancléře Bed Sláma
Po ařjakrch Jll parieHt mkl dáraly matkr
WiHuiť Romainu Sracr dlikara
Pakltano pltcl Ihned o liber 'Mra Wiň
eloweKooíhlnt Hyrup-' k Uttttag „riiui
tul6
Hodnota Jto Je neocmiiutina Tunm
ulebd malému trpluill nknila pfldriul
te a ao matkv iiurfiiltA 1 nt
TenU) ryleíi prtVm pra-ldluje lhra a talí
dek předejde trov kollue ornkule da
aní aoiirSuJe tánet a iáré obfentf eni a
iluceléma tíla Mra WlaaloWa rtiini
Byrup ' pro deukna obměnu lubé mi priletu
aouchuťa ldélin na pfedpla jednoho „u
anaoienlUltibo a nejauriiho enkh láh L
a oMoaulee Hpolenfcn HUtwrh j „
prodej u rtech léklrnlki narelrn aret f:-
1? ar£?x P"0nt liher VMy tidella k
Předplaťte se na Pokrok Záoa
Ju — pouze Ji co ročně