Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, July 16, 1902, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Stav osení
Posledai zpráva zemídilského odboru
Vyhlídky na hornu jsou utfícny
V nf kterých okrtclch přllHni
mokro Ikůdl
Týdenní bulletin zemědělského
odboru podává následující přehled
o stavu osení:
Severní íásti na£f země východ
ně od Kočky Mountains kteréž
trpěly suchým pořasfm v druhé
polovici Čcrvnt měly nyní přízni
vějši temperaturu s výminkou
Novoanglicka Missourská a hoře
ní mississippská údolf státy po
jezerní středoatlantické státy
Novoangltcké státy měly hojné
deště jež účinkovaly nepříznivě v
missourských a mississippských
údolích ve větší části krajin ko
lem jezer a v středoatlantickýcb
státech
Sucho panuje se zhoršenými
následky ve veliké části středních
a východních okrsku u zálivu
deště jest velmi zapotřebí v jiho
atlantických státech kde počasí
bylo neobyčejně teplé a kde spadlo
jen něco málo lehkých deštíků
Texas po celý týden měl příznivé
počasí b lehkými detti na razných
místech obloha byla zatažena
mraky a tím zachovány byly účin
ky hojného deště z předešlého
týdne
KocKy Mountain mzma a o
krsky ' na - severním pacifickém
pobřeží zažily neobyčejně chladné
počasí a na některých místech
padal sníh a uhodily mrazíky
Nevadě a v Utah - Na severním
pacifickém pobřeží počasí bylo
chladné a deštivé avšak v Kali
fornii byly poměry příznivé' v
Následkem příznivé povžtrnd
stí se všeobecně stav korný zlepšil
po celých středních údolích a vy
hlídky na úrodu r hlavních stá
tech pěstujících komu jsou utě
Seny ačkoli ve státech v missour
ském údolí koma trpěla nedostat
kem kultivace což bylo zavióěno
příliSflým mokrem V Kansasu je
koma velice zlepšena a žene již
do klasu V Nebrasce jest koma
spíSemalá ale vzrůstá nyní pěkně
a potřebuje' toliko kultivace Tři
čtvrtiny korný v Iowě nalézá se
v normálním příznivém stavu —
Vzdor nepříznivým účinkům pří
lisoven deseti v Missouri jest vy
hlídka na úrodu korný ta nojlepšl
za několik posledních roků V
Arkansasu Tennessee a v ohio-
ském údolí a pojcterních okrscích
jsou vyhlídky znamenitá V jižních
státech lze očekávti špatnou skli
zeB a v některých středních okrs
cích zálivních jest korná tak po
škozena že se více nezotavf
Ačkoliv panovalo pro sklizeň
ozimky nepříznivé počasí tu se v
této pokračovalo a jest již skon
čena - Něco utrpěných žkod na
na obilí ve stohách a mandelích se
oznamuje z Nebrasky Missouri a
Illinoisu Se sklizní pšenice sc
započalo v ohioském údolí za ve
lice příznivých podmínek
Pšenice jarka zůstala ve slibném
svém stavu poslední týden a vy
hlídky na úrodu jsou dosud velmi
příznivý - v
Se sklizní ovsa se započalo
nižším missourskétn údolí Ten
nessee a v středoatlantickýcb stá
tech a oves dozrává v obioském
údolí V některých Částích Mis
souri a inde oves slehává avšak
všeobecná vyhlídky jsou příznivý
Následkem nedostatečných de
šťů a příliš vysoké temptratury
bavloa se značně zhoršila v střed
ních a východních distriktech
bavlnového pásma V Tennessee
Arkansasu Missouri a v Oklaho
mě bavlna zůstává velmi slibnou
V Texasu se značně zlepšila a
vzrůst její jest silný a zdravý vy
jímaje v jihozápadních a severo
západních okresích kde stav ba
vlny jest neuspokojivý
V Michigan New Yorku a v
novoanglických státech vyhlídky
na sklizefl jablk jiou příznivý v
Kansasu a v Illinoisu se zlepšují
jinde však bude špatná úroda
Zprávy z jednotlivých států zní
následovně:
NEDKASKA— Týden byl chlad
ný se silnými dešti v celku nepříz
vý pro plenici Žefl byla zdržena
zralá dosud neposečená pšenica
poškozena a která jest již v kup
kách počíná poněkud klíčili —
UvorávánI korný jest opožděno a
mnoho korný zarůstá plevelem —
Korná je spíše malá avšak nalézá
se v slibném stavu a nyní pěkně
roste Brambory slibují hojnou
úrodu oves se velmi slehává
KANSAS— SklizcB pšenice jest
téměř již skončena a započala se
mlátiti a sype Špatně až prostřed
ně Také se sklizní ovsa se pokra
čuje úroda jest veliká něco ovsa
bylo již vymláceno se znamenitým
výsledkem Korná zdárně pokra
čuje brambory jsou pěkné a sli
bují ibojnou úrodu Jablka se
zlepšují a ranná již dozrávají Se
sklizní sena se pokračuje sklizen
hojná
JI 2 DAKOTA — Příznivá po
vitrnost s dobře rozdělenými de
prospěla všemu osenídrobné obilí
pokračuje zdárně zvláště jarka
také i oves Zito již dozráv
Korná jest pozadu avšak jest
značně zlepšena a s ovoráváoím
se rychle pokračuje Brambory
jsou slibný vyhlídky na sklizen
znamenitý
SEV DAKOTA — Poněkud
teplejší počasí prospělo všem
rostlinstvu Oves pšenice a Ži
naiezaji se v slibném stavu a po
čínají již nalévati Konopí jest ne
Stejné a zaplevelené některé te
prve vzchází a jiné kvete Korná
jest velmi pozadu ačkoli ny
vzrůstá velmi rychle Sklizeň sena
jest ta nejlepŠÍ jakou tento st
kdy měl
IOVVA — Veliká část státu byl
navštívena opět silnými dešti
některé řeky byly rozvodněny
Teplejší počasí s vysušujícím
větry prospělo všemu osení Tř
čtvrtiny komy jest již ovoráno
nalézá se v dobrém stavu Pšsnice
jarka slibuje průměrnou sklizeň
budc-li nadále příznivé počasí pro
její dozrání Oves jest poškozen
stenáním i Bramborům se da
dobře jablka jsou pod průměrem
MINNESOTA časté deště
místy velmi silné prospěly v se
věrní části státu a neuškodily
jinde Pšenice jarka oves ječmen
konopí a brambory nalézají se
znamenitém stavu Koma se zlep
šuje Jetel se seče jest vsak po
škozen dešti -
WISCONSIN —Poslední týde
byl velmi teplý a suchý na jihu
na severu spadnuly silné deště
Korná velmi rychle vzrůstá ' —-
Pšenice ozimka a Žito poukazují
na velkou úrodu něco počalo sé
jizskhzeti Oves a ječmen jsou
pěkný ale slehávajíše Jetel ji
dozrál a v severních okresích jest
velká úroda a také velká sklizefl
sena Brambory a tabák se ztepšu
jí vyhlídky ňa sklizefl jablk všeo
becní špatný Jahody a třešně do
zrávají rychle
MISSOURI - Deště v posled
ním týdnu účinkovaly na1 klíčení
pšenice v mandelích narovnanéale
škody ty jsou nepatrný na níži
nách bylo ji něco odplaveno
mlácením se pokračuje a se skliz
ní ovsa se započalo tento je však
značné poškozen Také se sklizn
sena bylo započato Něco komy
bylo poškozeno záplavami ale
vzdor tomu vyhlídky jsou ty nej
příznivější Tabáku a bavlně daří
se dobře jablka se zlepšují
ILLINOIS-PoČisíbjlo chlad
né a deštivé ze začátku týdne
později bylo však ucházející Pše
nice a Žito se počínají sklizeti
něco škod bylo spůsobeno klíče
ním Oves' a korná se drobet
vzpamatovaly z posledních dešťů
vyhlídky na úrodu komy jsou
dobré Se sklizní sena se pokraču
je Jablka hrušky a drobné ovoce
jsou špatné až ucházející broskve
velmi ipatny
MICHIGAN -r- Velmi silné
deště zaplavily mnoho nížin
spňsobily slehávání osení Také
posečené seno bylo poškozeno
všechny polní práce zdrženy Ně
kolik posledních teplých dnů pro
spělo velice Pšenice oves žito
ječmen a sena jsou slibný' Urodí
třešní jest slabá avšak jablka
hrušky a broskve jsou velmi slibný
ZAP VIRGINIA -Počasí bylo
horké a deštivé a tím nanejvýš
příznivé pro osení Pšenice nalézá
se již v mandelích a něco se poča
lo mlátiti výtěžek jest pod pra
měr Oves dozrává vyhlídky jsou
dobré Korná znamenitě pokraču
je jablka broskve slibují špatnou
úrodu - - i
INDIÁNA — Povětrnostní po
měry v druhé polovici týdne byly
velice příznivý pro stav osení S
mlácením pšenice a žita -se na
jihu započalo a výtěžek jest uspo
kojivý Zefl se dokončuje v střed
nich okresích a započalo sc s ní
na severu Oves jest pěkný ale
slehává se Koma a brambory
jsou v znamenitém stavu jedině
na severu trpí mokrem Jablka
opadávají úroda bude slabá „
OHIO — Silné deště spůsobily
něco škod ve východní části Zeli
pšenice pokračuje uspokojivě v
středních a jižních okresích jedině
na severu byla zdržena- S mláce
ním se započalo na jihozápadě
Korná tabák a oves se zlepšily
Brambory jsou pěkné někde však
hniji' Jablka opadávají broskví
bude velmi málo s
Úřadní zpráva vládního odboru
zemědělského o stavu osení ' v
Nebrasce v témž týdnu zní násle
dovně: -
Poslední týden byl studený a
vlhký a mániím než normálním
slunečném Průměrná denní te
plota obnášela dva stupně pod
normálem
Spád deště byl nadnormální v
celé východní části státu a p vět
šině přesahoval dva palce kdežto
v některých případech přesahoval
Šest palců V západní Části státu
byl spád deště většinou nepatrný
Trvající velké deště v jibový
chodních okresích byly nepřízni
vými pro oseuí Osení všeho
druhu na nížinách poškozeno bylo
vodou Sklizefl byla vážně zdr
žena a velká škoda způsobena na
zralé však neposečené pšenici
ranně posečená pšenice vzrůstá
ve snopkách a poměrně málo jí
sestohováno Ovsy velmi bujně
rostly a v některých jihovýchod
ních okresích zle lehají Koma
rostla dosti dobře a ač jest malá
jest ve zdravém a slibném stavu
obdělávání zdrženo a některá role
jsou zapleveleoa Brambory sli
bují velikou úrodu avšak na ně
kolika místech počínají hniti
Zprávy z jednotlivých okresů:
Jihovýíhodnl íúít
Butler — Tři čtvrtiny pšenice
posečeny půda příliš mokrá než
aby se mohlo použiti strojů žácích
a někde aečou hrabicemi oves zle
polení
Cass— Zimní pšenice skórem
všechna posečena dobrá úroda
oves velmi bujný dobř vymetalý
zle větrem zcuchauý jablka pěk
ná korná roste pomalu
Fill more — Málo pšenice pose
čeno během týdne značná škoda
způsobena na pšenici ' oves zle
polebl korná vyhlíží pěkně
Gage-Oves bujný a zle leží
počíná zráti sklizefl pšenice zdr
žena: korná roste rychle a jest
obdělávána '
Hamilton— Sklizefi pšenice bez
mála skončena oves pěkný a do
bře vymetalý korná roste rychle
některé brambory hnijí luka a
pastviny pěkné
Jefíerson — Mokré počasí zavi
nilo že některá pšenice vzrůstá
ve snopkách oves hotov k sečení
něco škod v údolích říčních vel
kou vodou
Johnson — Pšenice značně po
škozena vlhkým počasím příliš
mokro pro oves korně daří se
dobře
Lancaster —Pšenice poškozena
vlhkým počasím oves velmi buj
ný a místy lehá brambory zvlá '
ště dobré '
Nemaha — Korná pšenice a
oves poškozeny na nížinách vo
dou brambory výtečné pastviny
dobré oves lehá a počíná zráti
Polk — Zně zdrženy deštěm
lány pšenice úplně zralé stojí a
zrní vypadává a vylupuje se oves
zle polehl
Richardson — Pšenice po větši
ně poseesna některá vzrostá ve
snopkách oves zle lehá a rychle
dozrává koma se obdělává po
třetí
Salině -— Obdělávání komy a
sklizefl pšenice zdrženy deštěm
některá pšenice zle poškozena
oves místy leží
Saunders— Fšeaxe většinou po
sečena jest poškozována poněkud
ve snopkách oves pěkně nalívá
léhá na nížinách avšak slibuje
velkou úrodu
Seward— Sklizefl pšenice asi
skončena některá pšenice vzrůstá
ve snopkách oves velmi bujný
osení na nížinách poškozeno vo
dou -s
Thayer — Sklizefl pšenice bez
mála skončena nepatrná škoda
a pšenici ve snopkách deštěm
oves pěkný: koma velmi slibná
jablka sváta prudkým větrem
Severovýchodní ídst
Burt— Přílišné deště zdržely
práci korná vyhlíží slibně drob
né obilí pěkné avšak některé leží
následkem dešťů
Colfax — Některé Žito a pšenice
rostou ve snopkách oves pěkný a
zle leží na nížinách korná roste
pěkně druhá sklizefl alfalíy
kvostná ' '
Cuming — Obdělávání komy a
dělání sena zdrženy deštěm' past
viny pěkné brambory velké oves
dobrý koma velice sa zlepšila
Dodge — Pšenice není Všechna
posečena a jest poškozována vě
trem a deštěm oves zle leží ně
která role osázená kornou zarů
stají plevelem sena hojni
Douglas— Oves poněkud lehl
něco sena poškozeno deštěm kor
ná vyhlíží pěkně a - brambory vy-
ají hojnou úrodu
Holt— Sklizefl žita v proudu
Senice a oves slibují dobrou úro-
korna roste pomalu pastvi
ny dobré
Knox— Některá koma obdělá-
á se naposled koma dobře roste
tráva a brambory dobré oves zle
leží
Madison-— Korná dobře roste
ito se seče příliš mokro na dě
lání sena ' -'
Pierce— Něco sena pokaženo
deštěm většina rolí osázených
kornou vypadá pěkně oves a
pšenice bujné a ckazují dobré kla
sy dobrá sklizefl aena '
Stantoa— Pšenice a oves metají
dobře vyhlížejí brambory vydají
dobrou úrodu korná dobře rostla
přilil mokro na obdělávání
Tlmrston-FTlIií mokro oa ob-
děláváaí korný" některá role plná
plevele avšak vřtíínou vyhlíží
pěkně pšenice a oves slibují vel
kou úrodu
Wayne— Obdělávání komy
dělání sena zdrženy deštěm drob
né obilí pěkně zraje třetina korný
obdělána
TRŽNÍ ZPRÁVY
OH AU A dna 15 frNr
Kwnaí při kára
0tm I bil
Braiuburjr noié
Valca aar {mní
Ulilo mailáraa
n bi
Sic '
I7
říS tle lib
Máalo farm najloplf HQixe
Minia farm Iatu4 ( dobr HQUc
Slepic (e-
Kufata
Karhnj
Kohouti
Kroctut
SOCTIt OMAHA
fi7c
$lc '
8 ©Hic '
dm 15 terwnr
Voli pokal ti nfjp I347v'
Hiiff inn&n
Jl0-dc ' VSOjliHU
Voli k kriminl % uo£ 3
PnmUn!Ílpl T-8B3ISI0
PiMnt pruitMuf V t7F&rra
PrauU brnbá i((ki 7 80&TD)
Ote nojlepll 1 ixj
jfiiSttu " tja7í
CIltCAQO dn 1S Certtuct
ťMn!c CarT o1mu 11 k okaml
T4 b
dodání
1'lenlca í Sokimi dodinl
Kom í t Hlutá ' "
Korná 1 bl!á "
Oto i t Mlf ' '
O111M bil
Žilo fialo I k dodinl
Jecuiau k plr úMhm k dodáni
Jaciauu ka krmím! k dodinl
LnSoé cmeoo £ 1 turneno
Semeno bojfukn (tlmothy)
Samouo leUloTá
Živý dobytek:
Píknl al najlopi! roli
iioiktui as 1 proamiauím tttfQf (SO
Voli k krmoni i joo
KrtTr tlftfassn
' f&Vt
VO'M%
m '
70©7I '
is '
5 TI '
8 (5
l:76no
tCDtlOfl bil
ti woaM
i 00£J8 76
17 i- 10
ÍS%7M
13128
í5na8o
Jajorlc
TiU
TeimW knni-nl toII
TaiMili roli 1 pastfln
PruaU tí-líi najlopli
PnaaU lohki Tyljratjl
Praaata hrilbá :
Oan pkn4 ti k Tjbranm
iabBtU
Jtbfitu cápadnl
KASBA8 CITT: dn 19 íortance
rwnlca e t mm k okdodinl 71H@Tc buí)
PloulMÍÍ trnlikok éoá
Korná í 1 bili k ok dudáni - ' 9c "
Koma 1 1 mich k ok dodinl KHQMc "
Crtetí bit k ok dodáni J " to "'
Kltoí t k ok 'dodiaUrA ' to-"
Soňo tlmotbjr Tjbr IOOjQIOH tnna
Sao iprajrls Trbr Toa7S5 "
Elcantné
zařízený
-Tlaetní-
Vávra a
n rotii 13
Franci
a Wílliam
- OMAHA NEB
Poafoužf tvým známým a krnjanGm
víily tím nejríznfitólm Sohlllzovým Mí
tem h vsorn
laliodnyiui
luniem
Vzorní bgltih ' Za mtlornon najdete
vždy pcholníbo Uenrybo -
mi druhy vonných ďoutnlkři
likéry a po cely den chutným
Střctta se masti proti katarrbn sbia
bujících rtuť - -
poiiÍTRilí řtnrituiei ílííhadplní pt)koa!cot
nrnii-m Tiibínuv4iuo lujaiuiiatjuj poKrcBam
Takoféto prwlrnot noruajl Dtl ntuilj pouii
vanT li-fnk pfelp!! ikuavuébu lékofo Jeltkul
ikoOs Jluií auůtoliBai Jual (lnanUrál 6li'
ntMl dubro ít táta mad uleh vtulknoutl
moblo Hnil ('aurru Uure vyríbíuí FJ
Ohen 4 On v Toledo O hoohtubujo iad
oou rtuf a by vil braná TDlttuí iciukuje pM
mu n krci auvi)iJiokceleboijrtriii Kdyi
aupujou) iiau a uaitvra uure britareucm a
abyato dnalull Un praf UlWá as Tnlthia a
holovon Jt T Toldo Ohio piilijínoati Jř J
Oheoef i Oo - Odporučeni íUarjpa
' Ma prodej n vck Wlíárnlk6'7íoÍ4he '
IW Ilair Kamily PUulky }tú% neJlBpll
(ZASLÁNO)
Ctěnému vydavatelstvu ťokro-'
ku Západu Z více ueŽ pětadva
cetileté zkušenosti seznali jsmeře
nejvělšl závadou českého novinář
ství v Americe j ou neplatové od
běratelé kteří časopisy sice odbí
rajfale neplatíce za ně vydavatele
odírají Jetitliže snad některý vy
davatel prohlédne jejich způsoby
a obyčeje a zastaví další zásilku
obrátí se na některý jiný íaeopiB
který jim ocliotně lit zanflá a£ do
omrzení Vc svém vlastním zájmu
měli: vydavatelé již dávno sé sjed
notiti a založit! "řerůou knihu"'
do kteříž by si pilně zapisovali
"černé ovce" neplály Kd)í by
si pak vespolek takové záznamy
nepořádných odběratelů vyměflo
vali a časopisy na ávěr jim zajílati
odepřeli' uvarovali by se dojiita
citelných každoročních ztrát Jak
vám" žaánio buda tomu již brzy
dva roky co jsme přestali býti
vydavateli Pokroku Západu Tou
dobou měli jsme pohledávky za
odběrateli přes JI8000 Z těch
jsme skolektovali až do nynějška
kol tioúo i ohromná suma přes
$5000 zůstává dosud na dluhune
počítaje ovšem ztráty dřívější jež
jsme každoročně utrpěli přestěho
váním Bfi zmizením smrtí aneb
zastavením další zásilky kteréžto
ztráty obnášely také každoročně
kol řiooo a jež jsme ovšem již
dávno óíelelí ' - " J
Abyste z naší zkušenosti chtěli
těžiti aneb zkušeností své naíiiríi
rozhojnili zašleme vám příští
měsíc seznam těch "odběratelů1'
kteří časopis Pokrok Západu sice
odbírali ale nevypořádali se až
dosud a seznam ten může Vám
sloužiti na základ a počátek "čer
né knihy' abyste věděli koho se
střežiti
Znamenáme se v úctě
NÁRODNÍ TISKÁRNA
bývalí vydavatelé Pok Záp
- Pokrok Západu
Předplaťte se na
iieJIwlntySi týdenník na zúpadé ponzo $100 "rotné
Předplaťte se na Pokrok Zápa
du ppuze ti oo roíně ť
IDra FENNERA
Lóčanl Mi! a
tsoréstí v záisch:
Vlochny ne
inooe ledvin
micMte mo
íovfon ditroi!
Tál rbuma
tlHm lolentl r
sádocb vady
vodnaieluoit
rdeínl kamen t míobff
lenskt nemooe
Modjt (o odatraiiur Joal lákd pro it
Ju-ll nutno dopivtv dru Fennerovl
ZtriTll cel ílvot vnj U!enlm takorob
připadá Jnko Jtoú vale Vliohny porady
idarua
U61 Jsem iifký ptípad nemoci loivln a
rhoumatlama a vykaly mé byly krvavé
SniSol lauin noamlrné bolnatl Mi iona byla
stigma riiuou lannkoo nemool Hra Fn-
nea Kldncy aDd Bitckach ťuio vylétllo pád
oba F W WHKEIEU Itaadolpb In"
Na prodej: VUkámí !7SB Cj ul So Omaba
V A Herinka 18 a Wtlllam ul Omaba
Joa Tulka Wlí JIluS IS uU Omaha
Enijla termita 1S jlinl H 1 Omahar i
V lékárníka tua II ťoiidoJM o kuobafka—
léidarma --!'' - v iv
Itirn "V Vífo "9 víMM 'Oiílnlk
Uoninjr (fwloolatir
2 -xr&r~v:
i
řP81 B ' ií
lidské musí přijatou po
travu náležitě strávltl
má li řýtl ziJráyo Ko
řádnému strávení: po-:
trayy ncjlép? pomfižc':
Sevcrova
rr T imrki itnitv í v
lék pHjomní chuti arýhomřlio
úi-inkii na vzbu'ni tAloané sily
clniti k jídlu v6žntl titla J
i mýtili' Zalirahute: Tznik ne-
juootrdijí fURitttftiÁ rtlaTa
H atatpriýtui "VlC-va novyv íí- k
Í50 ítiiOp8
5ÉSL-lilASH? KRÁM
B Jli stran! miita vlastní kraj sni
Bratří I£unelo v6
físlo 1344 jilmf ij
Nejtítii zásoby- atu vieao druhu
asenek talímA Šunek vbbeo všeho co
f obor tento spadá "
Ceny levnžjší! jež Tcdekoliv Jinde
Dr E v Hclovtchíiísr
itikf Ikř
OFFICI na robu 14 a tloward nl
Blňck a dveří 110 Teiefun ItB
Sheeiya
l -f BÍairnS k Dkhanf od Iň li IthnAl rínr
od I du 4 oJiRiadna a od 7 do 8 reter
iiisa miaeac loTí
—NEJ VĚTŠÍ— -:
(Uí íUfÁ
a
0 a Tleree nllel
mi kralan nii
FE KUN0L í
NoJvclSl íeský řezníf kj sávod
- na Eaat strano "
uzonck inliímn šunek a vAa co do
oboru vurtcajkftsáhá — Koupíte
zde levnřji a maso lcpM jak u nč-
koho jirjébO -„ti -!
IMbderíiěři8":-
a (ml naJUpllml stroji opatfenon itrol
ntíkDB dilan vlantní praktici aimoínlal a
' atmjoicl kralaué vp
Knoll BláHá
vltího flo do nhrt
č tl8 jiiní ii
ílwk
lion ac
ulV
ktcifi mimo aprávelc nko olřiyklfl) a vilbec
pi
li
li BlOÍV
na obraiani valeho majekQ na'j lotů pa
padaJiaod příprava
noaloutm yvlálit Dotre-
l7i)JetB-ll placlihirá aiinlillanel) ipleiui i
hHiltor tiurtou ial1alé íulnS iolíótfil
kdTiránl opu athlf Uosta aruřnjm feme
alBÍkíio — ' TlUfhrii 1380
Norelty Iron Břáss Wks
DráM-solíBFřiiíVozy
PallniáDOTj BufíetoTé spací nn a rolu
ponoTiOTé toij n necti rlatáci
' McJlapM dfáha do viech uilat
Kaasan Iudlínshónl áiaií ' Tcxasa
MiJka a ua 1'aclflckéin pobřeží
Jde pHuo uu
iniiaa áwaaa i CrteBrifi
CaJIas v- - It Vortí Hillaterab
WanhacUeWaco: - Seaipla'
řa!tonr- TayliTj flainorriUoi
Lcckharti EróriotU SauMaroos
LaQiango Bontss iUraradv
a
ft
um
Jíebráska
Business
Pohlaď na odbor obchodní a baokoTiit
Shorlliand
Boyd Bulldinř rob 17té ft
Harney ul Omaba Met
&XXaŤÍW')ÍaJW
Scnválena řldltely vyiilch Kllříll7Cfl6Ilí—atí uV1"1 J'Um oi 90m
ikol přeJolml otcbodnlky'
eoudofanf zpravodaji - - -
TísDopis~-(y?téhr'r0rei'rerb'
Strojopiscctrí-
ADgliíifla1-"rooa
škola fit ntnt rovni
Mttthuda
dolíkavá
Zfltena pftd devlii lety
: Zamfstnávi nejtciofnfjJt ulitele
at ir
rV v -
řfjlepšl a nejdokonslejál ústav na lápaíř
$3000 uloženo min roka v nových psacích strojích
12500 složeno v novén xařírtal odboru obchodního
Daláf poschodí pronajato k pohodli žákfi t
Místa opatřena 90 proc v$ech loliskjřch Žákfi :
Opatřujeme práci pro láky mimo íkolaích hodin ty na
stravu vydélatl el mohl) ' '
Podzimní béh poine 2 záH-
tW riAto si pro kráidý katalbj zdarma"
ADRĚŠA:
A C ONQ- A Ma LL B pres
m HAMBUBSM
EHIGKA LINIE
Hpleíant tato adržuje wlý rok pravidelné tpojeni i ETropon dvon
- sranboTail loděmi Aejrrhlpjf jízda a Nrr lorko d Hiambarko "
Lodi odjlidéjf ve čtvrtek v sobota -
flatnbutBko áuorlťká Llňle lort nelitarsí řměckí' Trans-AtlantlckáTaropla
téclito }ou veliké oímořnl parníky zahraujícl 24 dvouiroubovýcb paroloilt
které ku pobudil cestujících svláSť aaHřeny jsou TakoT počet parolodí ne
vlaatní iádná Jiná ipoleínoať Onlelně přeplavu "a ceň obraťte se na_
HAMBURG-AMERIGAN LINE
Paroplav Spoi Ssv-nÉečitélio LloyJu
Po parolodích expresních nejrychlejšf jízda přes
' moře za 5 dní 15 hodin a-ró minut:
Po parolodích exprossntcn z Xew Yorku do BreniBn' ?88 00
Po parolodícU prayi'lelných z New Yorku do Břemen 80 00
Po parolodích xpressafchc Břemen do New Yorku i"''' Ti"' $8350
Po parolodích pravidelnch z Břemen do New Yorku" ' S36C0
JELRICHSfC04
" ' — Jatlllávni lodnutotó pro tipadiV 11
H CLÁUSEMIUS & CO
DEAnnORfí Htroot
CHICAGOILLIMOI8
Les-Giass-findressen HáííSware Góiiio
— — proníva ve velkaio-—
'Tísíbiiť vyrážénéfrakovíntf rilbchové niíinl - Cícovwý plech
žle7ný plocií a Kovové zboíf — Oltnttv drát "hřěbíay boiířská
zboží DÍcykly střelné zrrané nábojo a iportoVíké :sioíi-
9th Harney i uJIpc r t!?r V OMaha Kebr
Q
O
o
o
o
Gothardá g
— — : A
vždy uleví bolesti revma
tisnius ' ncuťal#ii " OtOk'
vyinknutiny dnu přemože- Cr
nl a všechny záněty O
' Cena 50 euntá O
13 --r
vWtWi
a
Severů v !
Balsám
pro plíce
Jistý luk proti
kašluTiástuzciií chraptivo
"šti zánětu Jrjťndusek a plic
chřipce zášskrtu bolestem v
krku a všem chorobám jihe
Cenu 25 erBO centu
Severův'
sv
o
o
o
1 ♦
O
O
o
o
c
Q
q vyléčí všechny krevní a kožní nemoce krtice vředy Q
© nádory růži slaný tok zvětšené žlázy -
© a všechny syfilistické nemoce 3 : o
O iomrA$ioo ' O
o
o
o
o
Severův
životní
r Balsám
upravuje zažívání jnivzbu
zujechuť k jídlu přeritáhá
_jí l i : i i l
v- mi slibdsťAi Ilwlífic zvláště
O pru lidi stard aslaUy'"
d'4 V'::-'? '''í řMa tK rMifá '
Severův
Silitel
ledvin a jater
přivádí tyto' orulny k pra
videlné práci líví překrvení
krvavú močení ptck ňrzaw
k ti záuřt Jcdvtn iloutvtikq
akátarrhměďýře '
o
o
O
O
O
O
o
o
o
o
o