Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, July 16, 1902, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Zajímavá přednáška prof Masa
ryka o nynéjšíra vVvoJI
Marxismu
(Vta ehk-itilt4 "DrnraiMti")
Krajané cbicažštf mžli vzácnou
přfleřítósr vyslechnouti zajímavou
přednášku proslulého českého
ofence prof1 Masaryka "O njažj
Km vývoji Marxismu'' V naději
íe zavděčíme se čtenářům našim
zejména pak tim kteříž viímají
ai bedliví atále vzmáhajícího se
hnutí socialistického4 uvefejfluje
me přednášku tu jak přinesla j
"Svornost'' ze dne 9 července'
'Úkol moj jest dosti nesnaď
uý" přivit prof Masaryk "jak
jsem poznal rozliiuje se dfilnické
hnuti zde v Americe y zásadách
svých značně od dělnického hnutf
v Evropě vůbec a v ÍUkousku a
Néraeckií zvláště Evropský so
cialism jest více theoretický nežli
zde v Americe V Rakousku a v
Německu je to theorie Marxova
jež jest základem socialismu: V
Německu jest Marxismus nejsil
něji! a nejmohutněji stranou ne
boť má přes 3000000 hlasu
Viak ' proti vjastnrn' ' tbeoriím
Marxovým vznikla asi před čtyřmi
lety nespokojenost se zásadami
těmi a socialisté rozdělili se na
dva tábory různého smýšlení Je
den tábor přidržel se pevně ne
změněných zásad Marxových
kdežto ďruhýjda za pokrokem po
čal zásady tytá kritizovatineuzná
vafe je ve všem všudy za správný
Jeden tábor jest tidy orthodoxaf
stoje 'pevně nazákladech" daných
kdežto druhý jest kritický hledě
zásad ' tyto "opravovali a 'zlepšo
vali Jak známo je vůdcem or
tbodoznícb Marxistů Kaucký ro
dem Čech kdežto v čele Marxistů
opravářských stojí neméně známý
předák - Bernstein : Spoťs začal o
centralizaci kapitálu Marx ve své
theorií tvrdí Že časem se všudy
kde se" vyvinuje průmysl kapitál
ponenáhlu centralisuje Na jedné
stojf dSlní lid a na druhé kapitali
sté Kapitalisté jsou malt a velcí
Veliký kapitál7 pohlcuje požne
náhlu malý jednoduchý milionář
jest nucan ustupovati bud vel
kému mnohonásobnému milioná
ři" nebo i trustu a tento veliký
kapitál Využitkuje veškerou práci
nechávaje dělníku zrovna jan tolik
co' kú avéniu živobytí nevyhnutel
ně potřebuje Tak vznikají veliká
střediska průmyslu velemesta
Kapitál hromadí se dále kdežto
na druhé straně se stále seslabuje
degeneruje se dělnictvo Střední
Btav tedy remesslnictvb mizl po
tlačeno jsouc kapitálem jenž zmoc
nf se veškeré výroby Nadejde
doba1kdý feuaVpouze dvou příkře
oddělených stran Na jedné bu
de velmi málo" kapitalisfů"' vtá
dnoucícn veškerým (minim a na
druhé nesmírná massa lidu dělné
hor uvedénébo na nejmžší stupeS
Ani sedláků nabude kapitál jak
již nynf se 'úkařuje ztnocnjí' se
všech majetktl Nesmírné vel
kostatltr některých knížat v Ce
chách jsou toho zřejmým důkazem
Budou zde tedy dvě příkře oddSIe
né strany kapitál v rukou několi
ka málo jednotlivců a práce mili
one Pak nutně nastane převrat
Praslne ta Jest pravý význam
pro ten okamžik Ta nesmírná
massa dělného lidu zmocní se ka
pitálu a_ společnost bude nucena
zorganisovati s v coiflmunisraas
— společné maietnictvL To jsoo
hlavní rysy theorie Marxovy á to
jesř rozluštěný jež nám 'theorie
tato podává" Proti této theorii
postavila " viak kritika" Barn-
steinova a jínýcb "Tito poukazují
preune ub 10 ze jest oiaznou
zualt stfednj stav mizl ftiůze ta
státy že střední sta V zůstane prá
vě tak silným jakým jest dnes a
pak budou nemožný ty dvě příkré
protivy a tím 1 nemožno ono my
šlené zezluštžaLfťJsilovnž se sbírá
statistika po celém světě aby se
zjistilo zďáli theorie Marxova
skutečně vstoupila v praxi zdali
totiž středního stavu vskutku ubý
vá Tu se ahledává že ubýváVli
skutečně řerneslnictva jež jest vel
kovýrobou potlačováno tu vzniká
nový střádat Stav jacísi sprostřed
kovatelé mezi kapitalistOuzamist
navatelens: a dělníkem— výkonnou
silou- Jsoo to úředníci kapitála
a povýšení dělníci jichž množství
nabražuje stále ubývající řemeslní
ctvo stává iedy -středního stavu
dála nevstupujé tedy úplná een
tralisaea kapitálu1 a osamocení
práce y skutek Statistika tato
nemůže nánj dodnes podati úplnou
pravdu však se zdá f kritikové
Mariovi mají pravdu Vznikání
nového lířídníbO stava jest nepo
piratelným faktem Na tuto no
vou třídu Marx nepamatoval
Berusteiaovci atojí tedy na získa
né posicí a tvrdf že' rozluštění o
jakém mluví Marx nanf možností
spíše zdá se výhodou pro kapitál
kdyby se rcuTjtádařila úplná ceo
tralisace dopravních prostředků
Pro továrníka po8 va mnohých
otKMWIťy-t~ýbodnéTrdytý
mohl mít i avoje dělníky rozptýlené
po celé zemi a rychlá doprava n
viechny strany by dovolila rozdá
vání a sbírání práce Tím by na
stala zase deconcentralisace toti
rozptylování děloictva z měst n
venek tedy jakýsi pochod na zpět
retrogradace Na některých
místech se tento pochod již děje
průmysl atériuje se z míst ven
Heklo všech otázkách jest nutno
přemýšleli Dobrodiní a to nesmiř
né jež rnarilam dělníku přinesl
táleží blatně v' tom že přinutil
dělníka " premýlleti ' Nemyalí-1
dílnfk jest pouhým strojem hfí
íkou v roce' kapitálu ' Ve vzdělá
ní Uzí moc V "Cáchách pra
profesor jest chvalitebnou stráň
kou dělníka Ze touží dycbtl po
vzdělání (kéž by se tak mohlo říc
o dělníku americkém) Spor mezi
původní tbebrii Marxovou a dnešní
kritikou jst tedy pro dělníka ve
prospěšný poněvadž jej nutí my
sleti Při marxismu vyskytuje se
otázka ' materialismu Marx byt
materialistou a to historickým
materialistou ' On věřil pouze
práci Jenom dnešní pracovní
poměry mají význam pro člověka
Poměry Ony jsou na tomto stupni
Dnešní dělník není vlastníkem
stroje pomocí jehož pracuje Tak
aspbn jest tomu v továrnách Dřf
ve měl téměř každý pracující člo
věk své stroje' jimiž pracovat!
Tkadlec měl svůj stav kovář svoj
kovadlinu a perlík Dnes přešlo
majetnictvf strojů téměř výhradně
do rukou kapitálu Dělník pra
cuje prostředky které mu nepatří
následkem toho nedostává plnou
mzdu nýbrž jen menší část té
mzdý poněvadž větší shrábne to
várnÍK jemuž naleží stroje Dle
Marxa má sračřovati úsilí děl dí-
ctva k tomu aby se zmohlo Ca
vlastnictví oněch strojů pro jed
notlivce jest to však nemožno 1
proto jest to úkolem celé společ
nosti aby se majetnictví strojů
zmocnila ' aby celá "společnost
mohla míti zisk z práce jejich
Pan profesor táže se nyní budt-li
tento budoucí stav až zmocní se
celá lidská společnost veškerých
strojů bude-li to commanismem
nebo colectivismem — ZároveB
vykládS rozdíl mesi těmito dvŽmá
pojmy Communismus jest sou
stava přísně' centralisována Ve
škery výrobní prostředky mají býti
majetkem celé společnosti sdruže
né v ohromní centra větší nežli
dnešní státy evropské Proto by
také communism tento nebyl svo
bodou nýbrž společností s přísným
řádem kterému by se každý musel
podvolit' " Proto právě zavrhují
mnozí tento communismus a chtě
jí collektivismus totiž soustavu
necentraiisovaoou sktfda líci se z
menších celků řídících se každý
sám pro sebe soustavu federali
stickou — Systémů communisti
ckých je mnoho rozdílných a mlu
ví-li se o communismu' jest vždy'
zapotřebí udati o jakém commu-
flisrha se mls ví 1
Marx byl přísným materialistou
ua věru pouze v prací a jen
práce výtvor lidských rukou měla
pro něj cenu On tvrdil Že pouze
to co vzniká z prácemá hodnota
vše ostatní že hodnoty nemá To
čišení správné nebylo VŽdyť
každý ví že nálezy zužitkování
přírodních sil vynálezy mají též
hodnotu poněvadž pracuji pro
člověka Tfm přicházíme k po
znání že myslit se muší a že prá
ce rayšlénková má též svoji hod
notu Vždyť se musí ba každý
při své práci myslí Tak na pří
klad jest tomu u člověka jenž
pracuje pouze' svojí hlavou však
po několika svých hodinách práce
si odpočine — kdežto žena jeho
majíc na starosti hospodářskou
otázku musí mysleti po celý den
vůbec stále pracuje tedy více než
onen muž Rozdílu mezí prací
svalovou a prací mozkovou nemá
stávali ale jedna tato práce má
ctfti druhou aniž byse pad ni vy
vyšovala Všechny stavy mají si
býti rovny a místo dnešního roz
třiďování práce na duševní a tě
lesnou má se hleděli na to je-li
ta práce poctivá a užitečná Vždyť
zakladatelé socialismu sami jsou
toho nejlepším příkladem Vždyť
Marx sám ručně nikdy nepracoval
— a přece učinil pro socialismus
práci nesmírnou
Přicházíme k názoru že mimo
skutečnou hmotnou ' práci mají
svoji hodnotu výkony duševní a
bylo by chybou zavrhovali ve
ikeroo snahu po vyšším Dle
Marxa jsou pojmy národnosti ná-
božinství a pod pouze okrasou a
v podstatě zůstává otázka výrob
ách poměrů Podle dnešních ná
zorů tomu však není tak Po vel
kých debatách uznali vůdcové a zá
stupei socialističtí že mimo hmot
noa práci mají hodnotu i ku př
národnost politika náboženství
umění ' í }--
- Politika jest dělníka potřebnou
Dělník potřebuje f parlamentě
zástupce schopné znalé poměrů !
vzdělané neboť zástupce nevzdě-
ne-1
může kontrolovat vládof stroj
Mrsvnost má svoji hodnotu i ná
boženstvf má Svoji hodnotu
ovšrm ne to náboženství podotý
ká přednášející výslovně jež drží
ducha lidského spoutaného jakýr
jest katolicismus a dogmatický
protestantismus — - ale skutečn
náboženstvf rozumu jež touží po
krásnu a výši po mravností
Přicházíme nynf k tomuto vý
sledku Strana kritiků Marxových
dospěla toho poznání že mimo
práce hmotné mi každá jiná práce
tedy ' věda umění mravnost ide
álnf náboženství národnost to
vše Že má též svoji hodnotu a že
jsou ku pokroku lidstva užitečný
a potřebný" Pokrok má zapotřebí
přemyšlení má zapotřebí kritiky
a to kritiky sama sebe Kde se
netmf kritisovati tam není života
Socialismus' získává stálé tím ž
sám' svými přívrženci fest kritiso
so ván právě onou kritikou zrno
hutněl a zíikal Od loňska kJy
program národnostní od socialistů
přijat stává se strana sociála
méně radikální má téŽ: vyšší cíla
poněvsdž připouští kritisovánf 1
ma sebe Socialismus jest snaha
po zlepšení' postavení dělníka
Prostředky k dosažení toho buďtež
voleny' dle účele jak jinak nen
možno A buďtež to vždy pro
středky Čestné neboť jen čestný
prostředek ' vede k čestnému cíli
Pan profesor končí za bouřlivé
ho potlesku přeplněné síně a jest
vidět že řeč jeho byla sledována s
nejživějsím účastenstvím Jsa po
žádáa by se vyslovil o otázce li
hovin"odpovfdá profesor Masaryk
že byl na osmém mezinárodním
sjezdu protialkoholistickém Při
šel k úsudku Že nejedná se vlast
ně o otázku pít či nepít nýbrž o
to' Zda pít mírně či nemírně
otázka tato zodpovídá se sama
neboť každý ví že nemírné pití
člověka ubíjí však mírné a rozum
né neškodí" '
Na dotaz p Bufiatyi co soudf
hnutí anglického dělnictva a je-li
toto projpčšnějšf díloictvu- než
socialismus odvětil prof Masa
ryk že by tyto dva proudy ' smi
řující oba ku zlepšení stavu dělní
ctva neměly ae oddělovati nýbrž
že by se měly bráti jedním směrem
V Anglii se dělník socialisuje
Německa pak naopak se socialisté
umomsují Tyto obe snahy se mo
hon dobře snésti a pracovati svor
ně
Na dotaz p Vojt Čady' je-li
dle mínění jeho skutečně nábožen
ství ku mravnímu a řádnému ži
votu zapotřebí odpověděl prof
Masaryk kategoricky že ani ka
tolicismus ani protestantismus
dogmatický Člověku myslícímu
stačiti nemůže a že zná mnoho
lidí kteří t žádné náboženstvf ne
věří a jsou přece velmi řádnými
mravnými a společnosti prospěš
nými a dle toho že soudí že člo
věku náboženství aení nevyhnu
telným
' Zákíal Wanotyto'
Všichni kdož v zemi této dosá
hli blahobytu shodují se v tom že
základem jeho je spořivost Kdo
dovede v pravý čas uŠetfiti peněz
je náležitě uložiti klade si zá
klady k budoucí zámožnosti pra
vý Čas k úspoře naskýtá sé stálé
zvláště v nemoci ' V těžkých pří
padech jest nutno povolati lékaře
sice co nejdříve obyčejně ho
však ani třba cení když záhy se
začne léčili V chorobách žalud
ku jater a ledvin Trinérovo léčivé
hořké víno jest lékem nejlepším
čím dříve ho začnete užívali tím
více ušetříte Často -jedna láhev
stačf k' ozdravění - Tu" máte tedy
příležitost dostali - nejlepšf věc za
nejménŠÍ cenu' Ono víno známé
nitě podporuje zažívání a tím ze
soustavy odstraňuje všechen jed
nedovolí ' vzniknóuti revmatismu
ani chorobám ledvin a jater zaže
ne boleti hlavy a ' vnitřností jest
pravým domácím lékem Není
třeba " mít i jiné ' léky doma když
máte Tnnerovo léčivé hořké víno
Na prodej v lékárnách a dobrých
hostincích jakdž í u ryrabiteje
Jos' Trinera 799 So Ashland Ar
Chicago IHs S
PftWMOUSB-aSB-řsSňí?
coiII )it prtumrM aa tmk Prtca pro turiMT
SU XAUKL Vanf LJíA Tl Meb
oaioiioKOfostoaioKoaiostoitoatoKo
JANDA & CO
vlaato! '
f
M
o
I MMMÍ ZÁ?0D I
v budml 7 Kůtívalina o
vlit 1335 jiini ijul
Jit odborné ve avňn oboru
vlás r maje níkolikalelou
nniktirkMi xkutanUit c Sfňnnhn
předního ommitkéhn pohrobnic- 2
kébo zXrodu njiuje viechny o
sv krsJuDjr za ject aebopea
pmlouiiú ktítiéma k típl ní Jeho
spokojenosti
o Pormiíeja se v plíttft krtjtuB
g zdejMch mamonám ae j icti
? -tň S984
J JANDA A CO
wioóoiosjossoiiosso '
Z 3sLruti"CL
' ST PAUL Minn 7 července 190a
Ctěným spolkům Č S D P Jednoty I
BRATŘI I Zde Vám podáváme druhou čtvrtletní zprávu naše
ho působení totiž od 1 dubna do 30 června igoa ze které seznáte
že Hlavní ťřadoíci dbali o prospěch Jednoty a Že podařilo senám
fco dříve možné nebylo) uložiti 1 10 000 ve dluhopisy (Tax Certificates)
města St Paul které nesou 4 proc úroku ročně Dluhopisy jsou
vystaveny ve jménu Jtdnoiy a když 1 by potřeba žádala nějakou částku
vyzdvihnout mohou jut spoltfní
každý dolar pokud možno pod
dosud tento rok žádné úmrtí se nestane Ze nové knihy jasně a
řádně vedeny jsou toho důkaz jest že účetní výbor a prací spokojen
jest Při této příležitosti žádáme
tajemníky zvlášť abyste od doby
Martě a ťohrotu tápnau dopisován
místech jejich
Tím že byste nejen upozorňovali české obecenstvo na Jednotu
naši ale i na místnosti a osady své mohl by v mnohém místě nový
spolek k Jednotě naší získán býti Jsme jisti že řečené časopisy
takovéto dopisy rády a bezplatně otisknou
PÍÍÍJEM:
1 dubna 1902 v hotovosti £1365 11
od spolku Svatopluk č 1
" Mladočech č a
" Slovan č 3
Karel Havlíček č 4
Bratří v Kruh č 5
jan Amos Komenský č
Kartl Veliký č 7
Rovnost č 8
Česká Koruna Zl Dolu
" " Cechoslovanč 10
" " Čechie č 11
" " Chrudim č 12
" ' Český Lev č 13
" Ladimír Klácel č 14
" " Jan Hus č 15
' " Nebraska l 16
" " Reno č 17
" Bratří Severu č 18
Úhrnný příjem
: r : - TYDÁNÍ:
Ii H Dearth zákonník
500 poštovních obálek
F A Krch poštovné ca duben -
F Mixa služné úřadníkům 10 února 1902 a jiné
J E Sokol poštovné i v
Jos Tyra cestovné služné a kauce
F Skok služné a jízda do Pine City
Jan Husník dovoz stanov
Mixa a Staněk cesty a čas ďo St Paul a do Owatonna
F A Krcb poštovné papír a express
Slavie za 2 knihy :'
C L Dohm Hlavní Lékař Jednoty
Slavie za stanovy a protokoly
Uloženo na dluhopisy
Jan Husník dovoz majetku Jednoty
Dr Dobm Hlavní Lékař za červen
Úhrnné vydánf ]
Úplný příjem $299806
Úplné vydání % 218661
Zbývá v hotovosti pokladně
MAJETEK JEDNOTY:
Uloženo ve dluhopisech
V hotovosti v pokladně
Celkový
rocet Clena Jednoty jest 791
Podáváme ve Svornosti Lásce
F K STANEK
M F BAŠTÝŘ f ůteínívbor
Písemnictví-
Tiskem a nákladem Národní
Tiskárny 509 — 511 South iath
St Omaha Nebraska vvšel prá
vě "Zpěvník Česko americký"
nejúplnější to sbírka všech zná
mých českých písní národních
vlasteneckých 1 milortnýcb a velmi
mnohých písní amerických zně
ní anglickém i pěkném překladu
původním Zpěvník' tento tvoří
knihu 350 stran a obsahuje přes
300' písní roztříděných ve čtyry
oddělení a sice: písně vlastenecké
pianě společenské písně milostné
a národní a písně smíšené Písně
vlastenecké' předchází Písen
amerického' Čecha" kterouž na
psal básník Alois Janda na nápěv
Kde'domo¥ můj 1 Tato naše
národní hymna nejen že ve zpěv
níku jest ve třech různých způso
bech' totiž původní Tylová jakož
slovanská a moravská nýbrž na
lézá se též pěkný překlad 'téže od
básníka 1 V Sládka " Nalézáme
tu též anglický překlad 'Hej Slo
vané a sice z péra Angličana' A'
H WratÍ8iaakteřýřco potomek
vystěhovale českého do Aoglié 0
nářod předků' svýth! 'vždy vélice
se zajímat a několik spisflranglicky
O národu českém sepsat V osldě
lení pís-ní vlasteneckých jsoíi též
mnohé známé vlastenecké písně
anglické' v ladném překladu če
ském cd básníka' Aloise Jandy
Zpěvník jest opatřen dvojnásob
nýra reistříketd' a sice -obsahem
dle rozdělení a postupného Číslo-'
vání a žárovtů i obsahem abeced
ním podle počátka písní což
usnadní každému hledání Zpěv
ník tento v ptkné vazbě prodává
ae pouze za 500 a jest tedy v do
sahá každého milovníka zpěvu
Domácí Kuchařla čttiin ameri-
tká — Pod tímto jménem vydala
Národní Tiskárna 509 — 511 So
1 a" 5i' Omália" novou kuchař
skou knihu kteráž je první toho
druhu jenž je sepsána hospodyní
ze zkušeností a sice paní Marií
Rosickoú" Kniha obsahuje 965
předpisů' 1 nichž 123 vyjmuto
bylo ze Ženské Besídky Hospodá
ře od rftiných píUpfyatelek oatat-
pak valké většiny zvláště pro
P ' tenW ' P"y''' Nalézá se
Ó S 3D I3 J
hotové obdržet Bude snahou naši
úroky uložit a zvláště když jako až
a vyzýváme Vás bratří a bratry
k době do orgánů Jednoty totiž do
o Činnosti a působeni spolků a
359 70
33 90
55 6
127 85
1 39 &5
7130
34 65
30000
č 9
3865
7713
4710
6097
5091
7-77
37-85
2250
2333
4409
t 299806
( 300
1060
384
2900
109
1210
780
171
24 60
587
1200
650
6600
2000 00
50
300
i 218661
t 81145
f 10000 00
'
81145
majetek JI10811 45
a Bratrství
F KANK SKOK předseda
FR A KRCH tajemník
JOSEPH TYRA pokladník
tu na polévky masité 35 předpisů
polévky postní 29 omáčky k bo
vezimu masu ao noven maso 4a
yepřové maso 4a telecf maso 43
stopové maso 31 jeíiučtl masu
13 drůbež 43 zvěřina 28 ryby
67 ústřice raci žáby atd aa
vejce 33 zeleniny a vařiva 89 aa
láty 30 studené omáčky '15
moučná jídla vařiva : 57 pří-
choutky 89 pečivo obyčejné 26
pečivo jemné 63 sladké omáčky
15 cukrovinky 35 povidla a ná
dívky do koláčů 14? polevy 6
ovocné rosoly 9 másla 4 svařeni-
ny 9 kompoty 8 zavařeniny ia
naloženiny 18 a nápoje 15 před
pisů Ud jigýcb podobných spisů
lilf se tento i tím že na místě váh
a měr uncí a pintů uvádf se vše
na koflíky a lžíce tedy míry jaké
každá kuchařka má po roce Kni
ha jest vázána v olejovém plátně
a tedy nejen trvanlivě nýbrž také
pohodlně pro kuchařku neboť
jestli se desky pomou£íaneb těsto
na ně přilehne jak se hospodyni
často stane jestli knihu při vaření
po ruce má postačí pouhé otření'
aby byla opět Čistá' Při konci je
kniha opatřena obsahem i abeced
ním rejstříkem tak že snadno ja
k nalezení každé oddělení i podle
rejstříku 1 každý jednotlivý před
pis Cena jest velmi mírná totiž
Itoo '"'
in(m oi-ro( Ir K'ln' ir&t Norre
KMiorar mihu ti pro a? 3 IiUat aa noa
fa OMratw J( atfarna Dr K Kilu tM
M Area au ratiadai pala r%
mlosk krai&nftni dohře znitiné mláto ča-
ké v Osiaza a tre Prahne Hotel a salon
a roku íi a vv lUlama ui ťMinou vy-
řrodeje j-t caalrné zdraví mťbo syna
raaka ťřihláikv tlí J lei m a Jot A
v lauia uoopar sto r -49 i
"Předplácejte na Pokrok Západu
pouze i 00 ročně
Elegantní Hostinec
rtnštní " ::
JOSEPH PEZDIRTZ
1 208 jliaf i iX Omaba
Vfteíní anih-naarlr olrn nallrufl dru-
ay Vnia llki-( aifria lnutnity
iu hhvi pripravan rrajari
napíná tm ifonouiK Jaaa Suk'l
kiorí J td ochalo íjíwtoolf SS
V milWUM V HWm mvum
JUSřfM 1'EJEDIBTZ
Musí se tomu včiit
Dobře známí Omažané jasné to
dosvědčují
Kdyíilil so vcfejnv doatijjffiil před
ním olifatiom Omahy til d&kat Je pfo
svfdřulíclm Čtfto toto (losdi'ent
Každý trpilel sa sády kaid muf i-na
neb dli s m-uiocí ledvinovou itiká pře
ttenlm Jcbu -
raní Julius lieilUteiuova 2139
jižní 35 ul praví: "Po Sedm
měsíců měla jsem bolesti mezi
kyčli jež stávaly se nesnesitelný
mi když něco tčžiího zvednouti
jsem chtěla Příznaky tohoto cí
tila jsem po léta avšak teprve ne
dávno se to zhoršilo Zkusila
jsem mnoho léků ty však posky
tly mně pramálo úlevy Konečně
uviděla jsem ohlášku Dpan's Kid
ney Pills a manžel koupil mi jich
v lékárně Kuhn &' Co krabičku
Ukázaly se býti lékem jejž jsem
potřebovala Též t manželi mému
značně pomohly Můžeme odpo
ruČiti Poan's Kidney Pills každé
mu co ítk dokazující co se o
něm tvrdí
Ni prodej u tfecli obchodník!! Cena
30 co n tři FíinUT-Milbiiro Co Iluffulo
N Y výhradní Jednatelé pro Hp Sláty
1'nmatujlo Jmcno Duan's a ncbefla
Jlnícli
"Bóťízááá?
Flastry a llnlmon
ty Vám [Kmínkou
jKiuzo na chvilku i
ulo MarcSovy K'v
matlck tiiMctky
vyléčí pru Uíittvy
Jnnon % třla Jed
ktoryř bolest onu
xaviuuje
MAREŠOVY
REVMATICKĚ
TABLETKY
vyKV-í nnJliorSf pří
pad ravniatikinu
takže vylťřcným
zaatane
Dopiíto sl pro knííof ku kd?
popisují Jo ídarnia
Tbllky se prodiivaji po 50 cen
tch škatulka u vaíolio ltkánilka
nebo poStou" " "
Zastaralý kašel s rychle vyltff
uívinlm Marešova Halsámu proti
kaSlj 25c u Yaw lio K'kiiru(ka
(uikdy se nopcdluje) "
Adifeas! 1 :i " ' l
MAREŠ MEDICÍNĚ CO 4
2H76 Archer Ava CHICAGO ILL
lxiptt'nl pro aalíeeiin: "KeJlef!
lék
ar 1
K4arnia
IVedoMlýclin-voMt
bJachfita bněeai v nšlcli v králkám
řaso- jista a- trvanlivě odstraněny
1'ouíb malé vfloby l'lit Ihned
' UoJIma tl ncJivnloíMnějM a taiU '
ralo pnparty s Jmllny úilnr UUot
druliu v Americe' -~ j t i i 41r
ťlcantné
zařízen
HOSTINEC
rlaatni
Frank Hlídek
001 rh JackHu a 0 ul Omaba
llítaf leřik ze soutli omažakdlio pivo-
vani stále na řepo - ' -
Uoliré doutníky vborné likéry a sna
meuité vleo v zíaobo tTi'plyluDČ stále
prň hosty připraven i '
O bojnuu přlreĎ krajanliiúdí I
Znacne snížené ceny
: PO
WABASH DRAZE
% 13 50 do St Louis a nazpět
Lístky ná prodej 16 17 21
a 12 června
£2050 do Portland Maine a
nazpět z Chicaga lístky na pro
dej od 5 do 9 července
JtiS-oodo Providence R I 1
nazpět z Chicaga lístky na prodej
7 8 a 9 července
1'řeplarnf lútky de všerb a ze rleck
fáatf srita -
Lístky ra tvlíítní ceny prodávají sa
ricnnA 00 vlííH-b letních nifat výletních
Navaccliny Katky dovolitna fastávka u
vodopádu niafarakéboi ťoiídojte nej-
bllřMiio víiio Jednatele aoy vs vynra
vilpoWanasli driljie a ceny vlety
pi jezerech viochny nodrohooati ta
rtojte se ve Wabaah no4 óUdornft JIKll
Karnam ul aneb doitiUa si o ui" pod
anreaou Ilavrry 1-3 M ooro
n nan I Agoni ťaa I'p Oiaaba Neb
ZtlíUní Uk d XiBofaiwIlt
po Illinois Central dráze
Pro pohodlí učitelů a jiných
kteříž hodlají navštívili N £ A
konvenci y Minňeapolis vypraví
Illinois Central dráha zvláštní
vlak sestávající z vozů 1 libovol
ně ae nakloňujícími' sedadly turi
stických a pravidelných spacích
vozů kterýž vyjede z Omaha
Union ná Jražf v sobotů 5 Čer
vence" v 8:30 bod večer á jenž
přijede do Minňeapolis druhého
dne časně ráno Zamýšlítc-li po
dívali se do Minňeapolis bude pro
vás a výhodou použiti tohoto
vlaku
Levné okružní výletní lístkv
budou se prodávali ze všech míst
pvojité nižší ifižko zařízené pro
dvl osoby v turistickém spacím
voze bude atáti řioo v pravidel
ném spacím voze $ 2 00 Přejete
li si zajistili místo ve spacím voze
Siřité lak předem a sice á '
W II 13R1LL
imKarnanr r Ařt
(iaili plj lillooM Ustral K H
ADRESÁŘ SPOLKŮ
Ceaka-Hlov DMnlcké ťadper Jfínety
pro sanrciiápadnl ailtyi
Minnesota lowa Wisronsin Koliraiku
olé Dakoty a Mldilifan
' lilarnl Jedneta v Nt Panl Mina
flmlolol a úialm f bonini aa aujilua
ttltné Da'rS prxlhioym Bp)(lk4m rjalitlliy
( láur burttiu Veik"plHlwd Krant aknk
Kl ťaul Mlnp I alilUiprwIaMta 1 Aiilirai-ht
Mlnnauolli Minu II mntoptltla Jiavpli
llmniaua Hoiikluf Mlun Valantajatnnlk
ťrani A Kr-b m l'ill Minn Vaiauiwklaa
tk Jcmn rr UlnnaiiiMilU Mlon
0'ailixtia "iaiia u Ht Hm Mlnn
i lAkaf a Jnt tl J Uubui 1W Ul
H st I ul Mlun
í lrrllfittl tvtif (Mlla)l irn apolktui
r duliou (erraiKl lljuu a llnu
C I r lantirvnery Mina
©dhfyá ar v-hti kaMou' f trrtou naddl
3iaxl ťradMda Vr K Stantk Ta)mn!k
IrUui Utrtnlk Vojt Kaaan1aPoklalnk
st-uia -ar
Č II Mladeěechr Le Soear Center
stlanoaola
rullifTÍ ararhliM kaidoo S aadíll v Bitaio
lni IUOV HNiIwila Jaktio Kreolk tajemník
Ki Hana IHuriirCenU-r Mlun tttl J Bl
cak pokiadulk V 4c f rara
(' III V St ťaul JBtnn
olptáT4 achSM kaUoua atreJu v maalet
1'lrOaoOa Thouin Militfai 474 (lxlrlrh Are
talauiuik Srant anita Hil HlrUMin Ni
Caui Minu: f'u ITrant llnrik t4
ťluaaant Are yjtl Viclar Kolnour
Karel HatKřek Dororský i IT
JllnnMpolls Mina
ixIbýTiarainlilickaMea L nadali v mMe
ml ' SUl coroer f WaililOKton lar are
So r-foilM-rta Kairhoian niUupriU Anton
Várra njumalk Kr Jindra Uainik MKolat
pokladulk k Albrecht
Č Y T Kot Praze JI lan
oAbfriere ecblu katdoa 4 atdill v rn'in
PlnUrda Ant T Uurtla ta) Ant V Vrtil
nf actulk V4lar Vwrt pukladolk Jakak
Sraboda lte ťra(U Mina
!' Keneaský ě YI v Haywaré
-:- atluaeseta ' '
odbfrtaTS ecbS'laeltuv aealcl rreda
J Kunfar niatoiifrde Vojt I'aourlif ul
Jnaet klraka Olenrllle Mlnn itmlaVk
Kr 1'rautaer uoklaU Viclar {jfedl OakienU
Klon
Karel Tellký ř Til v !(t Ifrbonl
- Minnesota -
oétt rt tré iňhtm kaidou I nadtl nafl
ťrMiaccia vojt ODIif nilabiuřrda vti-IKdl
t)ointk -Jaa Nnaka Sfrtcik Jan podojtl
řiaiauniK Vujt Klln tiraroúei Jua Halaia
ntVrlitrk Jm EIIJoho Klllpvk rbor i't
Voli Klelp Jua K4I ríbor uajetka Ant
Velílek J Vlllprk etraicl Iřt etaaka boaei
Č Tlil lUrnett Owatoana MI ba
oebrisrachaiaiaidon I nediU mteict v
Iadnn hodino nitpol v rtnl O p P a PfMtaeda
'r IJutek nilatoptrda Vr liurti tajomaik
Ieopoq Marek i M llent Mt Sfetnlk Vr
pecnrk pohiadnlk vac HerdIKka at prk
roiifi nom Mnrarao vnitrní atrtí Kalpar
iaaa renaurai lir loeví a v arno
Hpolek ř IX v riaa City XinaeiieU
adbfTé arí acblie katdoa drahou nwtíll
mřirt ťredaedaJan gionhl mlaUpta1iM1a
Tomál Baiil Ujem Kr W Kfrh Hae Oltr
ífatDlk Jan Bajda Plna Olljr slina poklad
Jan Sambarr Plne Olty Mina
té X ťthoslovaa v Olivka Mina
PMaada Káral Koka ' Blatopredaala i
rpelka tajemník Karel Srlbniec ttetnlk
MPelflka pokladník Viclav 0 1'loTbará
prSrudei V aar4 rnltrul atrU t KMi ro
kornl atrál V Ilaratln a(et rbor J Párek
Čeebie ř li v Re Omaba Heb
M!l tl rrhSM katdf drnM řtrrtek mW-
et o oem bortin te(er r ainl J on tak f ku pl4
aedaJan Kulét lajmnulk Adolf Zetultk
a o al aeetnia rt Kunci H a B II pukl i
Vociaek Sl A S St „ „
físle Xllťbruuím v Raclne WIs
odbtraaW tobSia kaMon ťeti aoliota v m(
elel v 1 hodin reter Ptodaeila Jua Duaak 101
HatorerSt taj Ja Siohllk lnut Mllwaukea
St tietaik J U Hra lom Hl(b St
fítlo XIII Český Lev v Heařarth Red
wooé ťe„ Mina
odlitrá Mbsae kaldoa drukou nedlll v nSafe
Pfedaeda Karel Koutek mlaiopreda Antna
Serbua tajeranlk Jarualav Kovanda Uetaik
Vr Jarot pokladník Jan íreo
6Ia XIT Ladimír Klácel
i f Hasee WIs
ndlTÍacbllkaaloa druhon hodili y aifale
t-reaaeua rrana aoaiia tajemnia van ala
atetnlk Joa MnnUlík llauiun Wia poklad
Ik 9 li Koukl
Jan Has ř XT llopklns Mina'"'
odlifrl iré aehUae katdoa druhon enbotn
rnwi thit ijrm jun tsrumea
ko Bopkloa Vlnn
Kebraaka l XVI v Oataba Srb '
ndhTáareachOM kaídé prrnl dterf v mtali-1
eainl p i W llroeba 1'lrda Joa lhW]l
mfauipleda J W Hrob UJaraalk a 4Min)k
jmou aiarea im m um m poaunnia
Karel Man S R ror Hh and Kllllana
Hl prSrvdči Anton krchl rntUnl atrii
Torna Dotek renkornl atrii Jad Pollrka
Jan 1'ollrka A UnlIKkaJ V Urocb rbor
maietau
fW XTII ir Lowrr Mlnn
oi4' prarld ln icbtaťpranl nedtll' Ptad
' kanili Hartoi tajem ITeai-el Hertolt
oíeinlk J k- Jxipetkai pukl Vřed U Cban
Čísle XTIII UralH Severa
j llrywooé Wla
iTollll el aifledollef ífadnlky: pradeeda Tom
Kjralkoniiatoiili'iMda Jan 1'lllerMJ Frank
V: Klnkor St Jrt Kraelkc pokl JIH
éi1oa: prdrorlH Vr Marrl veitfnl atrii Jan
Naurt venkov ul atrii Petr Petrlik HchAte
eeodbfvajt katdoa flrnuoa Dědin nitiícl
Josef -Káván
[I pozemkový - -
Clí : řojilťBjící Jednatét
2709 Již 19 nllce
! f rodiví lotf ♦ Oinate i- rt Oman po
aemkp aamvi a řarnir poliliíl Omahy t re
tUu 4 pojliiin! opatři vám a i''h nallnptleb
arem pfi eeniisb aejalitír Xs aaílivS ae
rrhoturorénim abatrakta
Obraťte te do vírou' a ! ného á
bude vám spravedliví 'posl úženo
Železniční pozemky na prodej
' V severním Wisconsinn ftliira
go St Faul Minňeapolis & Orua
i _ 1 i i _ í -
rn arana ma am pruucjpu nizayctl
cenách a výhodných podmínkách
platebních as 460000 akrft vybra- '
ných pozemko ' rolnických" TJ
kdol koupí záhypmohou vybrati
i oozémkv oři krásnech řekách a
jezerech t nichž jest hojnost ryb
a jež poskytuji nevyčerpatelný
zdroj vody jak pro rodinu tak i
dobytek ' 'V- a -u
' Pozemky po vEtšíně {sou zalcs
nŽnv Důda iest úrodnou 1 tnidnn
zpracovatelnou Chicago Milwau
kee 'St " Paul Minňeapolis
Duluth Superior Ashland a četná
jiná prospívající místa na dráze
C St P M & O a na dráhách
jiných poskytují dobrých trhř pro
plodiny farmerské t
V blížsi podrobnosti pište na
Gta W fíell
pvaeinkovř konjlat Hadaoa Wl
aaebaa r rr
ar in lítat
pros
A8P A et rauUMiaa