Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, July 16, 1902, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    OKROK ZÁPADU
o
A
Založen l$TC£%{%XXXl
OMAHA NEBR TE STŘEDU DNE 1G ČERVENCE
1902
ČÍSLO 60
"6
ZPRÁVY telegrafické
Z POLITICKÉHO SVĚTA
Z Washingtonu
Obeháttnl lákána ne půjde — Zpráva
9 reservacích Sae a Fox — Presi
dent naléhá na odvoláni mnichi
s filipínských ostrovu
Komisař vnitřních příjmů Yer
kcs obdržel zprávu že mnozí vy
rabitelé pamásla hodlají ku každé
mu balíku pamásla jenž vyjde z
jich továren přiložiti malý balíček
barvidla aby si mohl každý dle
návodu který bude na balíčku
barvití pamáslo dle chutě Ar
mourova společnost však komisaře
zpravila že to neučiní bez jeho
vědomí Komisař Yeikes nedávno
vydal rozkaz aby z každé libry
pamásla zbarveného platilo le io
ctú dani dle zákona přijatého v
minulém zasedání kongresu a ta
kým spůsobem by tento zákon byl
obcházen Jiný továrník zpravil
komisaře Yerkcsa že bude užívati
k výrobě pamásla palmového oleje
místo oleje bavlněného Palmový
olej jest přirozeně žlutý a pamáslo
takto vyrobené má žlutou barvu
Továrník ten zaslal komisaři vzo
rek takového pamásla k prozkou
mání leč komisař rozhodl Že í z
takto vyrobeného pamásla se musí
platit i oc daně
Zemědělský statistik L C
Fowers podává o reservacích Sac
a Fox následující zprávu:
"Reservace Sac a Fox od Mis
souri jest v okresu Brown v seve
rovýchodním cípu Kansasu a sahá
až do Nebrasky Celek jest ta
čtver mil z nichž jest větší část
rozvržena na hlavu pro Indiány
Dřívější reservace Iowa kteráž je
už celá rozvržena na hlavy nalézá
se hned vedle této Obě reservace
zaujímají velmi úrodný kraj a jsou
uprostřed kornového pásma Na
obou jest usazeno 449 osob z
nichž jen asi 3 čtvrtiny jsou Čistí
Indiáni Část provozuje rolničení
ale většina pronajímá své pozem
ky a jest spokojena se žívobitím
které přináší jím důchod z nájmu
toho při ročních výplatách vlád
ních peněz Někteří Indiáné mají
hojně rolnických strojů v zásobě a
také pěkně vystavená obydlíjsouce
zámožnými Ze všech 67 farem
na těchto reservacích založených
pouze 17 jest jich vzděláváno ru
docby Obyčejně vzdělává Indián
od 40 do 100 akrů pudy a jen dva
vzdělávají přes 100 Hlavní jich
plodina jest koma ale někteří pě
stují také trochu pšenice a ovsa
Skoro každý má zelinářskou za
hradu při farmách a několik štěpů
Mají též pěkné koně a něco do
bytka a drůbeže"
President obdržel z Říma od
guv Taíta podmínky Vatikánu
jež uvádíme v našich zahraničních
zprávách leč není a nimi spoko
jen a proto bylo okamžitě Taítovi
nařízeno aby stál pevně na tom
že po koupi mnišských pozemků
Spoj Států musí se všechny mníš
ské řády z ostrovů vystěhovati a
papež musí jim tak naříditi To je
právě bod o němž se Spoj Státy
nemohou 1 Vatikánem dohodnouti
Filipínská vláda nemůže mnichy
z ostrovů vyhnali poněvadž jí to
smlouva míru nedovoluje a papež
nechce je odvolati Mniši na Fili
pínách stali se pro svou brabivost
tak nenáviděnými že obyvatelstvo
Filipin si toužebně přeje jich od
stranění Sčítací úřadovna vydala zprávu
o výrobě obleků továrnami ve
Spoj Státech Ve zprávě té se
uvádí že takových krejčovských
velkodílen jest ve Spoj Státech
48497 je ají Ij84386634
provozovacího kapitálu a hodnota
jích výrobků obnáší 1864509370
V těchto dílnách pracovalo 506
307 pracovních sil jimž bylo za
placeno $186995568 mzdy Zprá
va uvádí takto: "Potní systémy
umožBují neobmezené zásoby lev
né práce nabízené tlupami ne
vzdělaných osob jež se stěhjjí do
této země a nedovedou žádnou
práci ku kteréž jest třeba zručno
sti Přijdouce sem bez životních
prostředků chopi se ovšem práce
která nevyžaduje předběžné zku
šenosti a znalosti obcovacího ja
zyka Dříve bylo třeba tomuto ře
meslu několik roků se učiti avšak
die nynějšího systému kdy jedni
osoba vykonává nepatrnou část
celé práce stal se oblekový prů
mysl spásným přístavem líchto
lidí neboť se mohou toto řemeslo
naučití v krátkostí Dokud výrobci
nepřijdou k náhledu že jich zá
jmům lépe prospějebude-li řečená
práce konán v jich vlastních to
várnách pod jejich vedením lze
očekávati malou změnu v tomto
oboru Během posledních několika
roků byl učiněn krok k lepšímu
Ačkoli větší část práce jest dosud
konána kontraktory byl přece z
části potlačen systém podkon
traktorský a kontraktoři byli při
nuceni upraviti zdravější dílny''
Čínský vyslanec VVu byl svou
vládou odvolán a na jeho místo
byl ustanoven Liau Čcu Tung
první tajemník knížete Činga
Odvolání to není však dosud
úřední
KRONIKA UDÁLOSTÍ
Hebraska a Iowa v záplavě dešti
povodni
Neustálými dešti rozvodněné
vody způsobily povodeň v Lin
colnu Dne 9 července v noci
přihnala se záplava od Saltilla a
zasáhla západní část města Sta
lidí překvapeno povodní muselo
prchati ze svých příbytků Zápla
va rozlévala se po okrsku západ
ně od 8 ulice až severně k O
ulici Na severní straně zaplavily
vody téměř celá nákladní nádvoří
burlingtonské a Union Pacific
dráhy Odtud povodeň se rozlila
až k osobnímu nádraží burlington
skému a toto muselo být uza
vřeno Na vlnách rozlitých vod plavaly
telegrafní sloupy prkna a kusy
plotů jež strhány byly dravými
vodami jež zaplavila koleje obou
drah až na pět stop zvýší Tato
záplava způsobena byla průtrží
mračen strhnuvší se u llickman
a u Saltillo Odtud přijel na zpě
něoém koni jakýs muž do Lin
colnu a dal policii zprávu o blížící
se povodni teč lidé na nížině
bydlící nepřikládali tomu víry a
teprve když vlastníma očima zpo
zorovali dravý proud valicí se k
městu 8 takovou rychlostí tu po
čali prchati aby zachránili holé
své životy Scény ty byly hrůzné
Plačící děti a naříkající ženy
lomíce rukama pohlížely s bo
lestným srdcem na spoustu jakou
voda na chudém jich majetku pů
gobila '
Poblíže Šesté a J ulice zachrá
něno bylo čtyřleté dítě před uto
pěním Berte rn Brooksem Otec
nesl dítě ve svém náručí ale vlny
byly tak prudké že jim sotva
mohl vzdorovati Spatřiv to
Brooks připloval k otci zápasící
mu s vlnami vzal mu dítě z ná
ručí a dopravil ho do bezpečí
Otec se zachytil vozu taženého
párem koní a tak se také šťastně
dostal na břeh ř
Voda stoupala stále až do půl
noci pak počala opadávali Škody
touto povodní způsobené jsou
velmi značný
Na mnohých místech strhány
byly kolejnice a doprava na drá
hách musela být zastavena
Také město Beatrice zastiženo
bylo povodní Po silném dešti
který spadnul dne 8 července
počala řeka stoupati a záhy bylo
město odříznuto vodami od ostat
ního světa Západní Beatrice bylo
zaplaveno nejdříve Doprava na
dráhách byla přerušena neboť na
kolejích burlingtonské dráhy u
De Witt voda strhla Část kolejí
Dráha Union Pacific nemohla
vypravili dokonce žádné vlaky ani
na sever ani na-jih
Asi okolo polední dne 10 čer
vence počala voda opadávali ale
přece na tiěkterých místech řeka
byla až míli Široká Největší Ško
dy byly způsobeny povodní v
západní části města kde chodní
ky ploty mosty a různé budovy
byly vodou strhány a odplaveny
Časně z rána zachráněno bylo
z proudů malé tříměsíční děcko
plovoucí ve škopku a manželka
policisty Halla se ho ujala Ně
kolik lidí se zachránilo před uto
pením jen s největší obtíží
Nebraska City bylo také posti
ženo záplavou deště a vlak
Missouri}paciíické dráby jedoucí
severním směrem byl zde zadržen
po pět hodin poněvadž v kolejích
byl vodou učiněn výmol Dráha
burlingtonská tyla ještě více po
škozena a nákladní vlak musei
zůstati v Benett a osobní vlak v
Unadille Řeka Nemaha u Una
dilly vystoupila tak vysoko že po
dvacet roků nebyla tak rozvodně
na U Brocku zaplavila všechny
nížiny a pšenice která byla pose
čena a uložena do mandelů byla
odnešena
Ve Fairíield strhnul se předmi
nulé soboty liják provázený krou
pami z nichž některé byly tak
veliké jak slepičí vejce a ty po
škodily všechno osení nesmírně
V neděli v pondělí i v úterý v
noci tam pršelo a pšenice která
nebyla dosud posečena jest úplně
zničena Následkem výmolu na
kolejích St Joseph & Grand
Island dráhy byla doprava úplně
zastavena
Ve West Point pršelo neustále
od 4 července a teprve dne 10
července se vyjasnilo Bohudík
však osení nebylo touto záplavou
deště poškozeno
Také sousední stát Iowa měl
toho dešťového nadělení nadbytek
a ze všech končin tohoto státu
přichází zprávy o učiněných ško
dách záplavou deště a povodněmi
Největší obavy způsobily řeky
Des Moines a Raccoon jež u Des
Moines vystoupily daleko nad
normál a vystoupivše ze svých
břehů zaplavily všechna pole ko
lem Kolejnice byly strhány tratě
vymlety a mosty oďnešeny V mě
Btě Des Moines zaplaveno bylo
150 domů a obyvatelé jich musili
je opustili Poněvadž to byly nej
chudší rodiny tu utrpení jich bylo
tak značné že musela býti pro ně
uspořádána veřejná sbírka Všech
ny zahrady blíže řek jsou zaneše
ny bahnem a úplně zničeny také
příbytky jsou naplněny bahnem
c některých doma musely zeny a
děti býti vyváženy po lodicích :
štěstí vsak nikdo nezahynul v roz
zuřených vodách jen zahynulo
značně dobytka ve vlnách
Škoda povodní touto způsobe
ná odhadnuta jest jedině v Des
Moines nejméně na Jfiooooo
x Katastrofa v hlubinách zemi
Jedna znejhroznějších katastrof
udála se dne 10 července v uhlo-
dole náležejícím oceiářské společ
nosti v Cambria Pa V dole tom
pracovalo na íoá uhlokopů když
se tam udál výbuch plynů a z
těchto zachráněno bylo dosud 23
osob 143 mrtvol bylo vytaženo
z podzemí Dle údajů společnosti
400 uhlokopů uniklo z dolu oka
mžitě jakmile se výbuch udál a
tak zbývá dosud 35 uhlokopů jichž
osud nebyl ještě zjištěn
Dva uhlokopové Rich Bennett
a John Meyers jimž podařilo se
uniknouti z dolu navrátili se do
jeho hlubin na dvě míle daleko
aby se přesvědčili zdali možno
nešťastníkům v dole uváznuvším
poskytnout! nějaké pomoci avšak
otravný zápach plynů je přiměl k
útěku a když vystonpili ze šachty
tu sklesli bez vědomí k zemi Lé
kaři teprve po půl hodině je opět
vzkřísili -
Později pokusili se sestoupit!
do dolu inženýr Moore a jeden z
jeho příručích avšak i ti byli při
nuceni k návratu otravnými plyny
Jak se výbuch udál to nikdo
neví ale musel být strašlivý ne
boť i zdi v dole na tři stopy silné
byly výbuchem rozmetány Uhlo
kopové již unikli východem u Mill
Creeku líiili hrozné scény jaké
zažili v dole Mnozí prchali přes
mrtvá těla svých soudruhů Na
jednom místě ležela jich hromada
čítající nejméně padesát mrtvol
V tomto dole se pracovalo již
padesát roků a těžilo se z něj asi
3000 tun uhlí denně
Jakmile se zpráva o výbuchu
roznesla tu rodiny uhlokopů pra
cujících v tomto dole seskupily se
u otvorů vedoucích do jeho hlubin
a nářek jich byl srdcervoucí
President Powell Stockhouse se
o této katastrofě vyjádřil násle
dovně: '
"Neštěstí to jest neobyčejné a
přišlo zcela neočekávaně Důl byl
prohlížen teprve před třemi dny
bylo shledáno že nalézá se v
uspokojujícím stavu Příčina vý
buchu jest neznáma ale stala se
bezpochyby následkem unikajících
plynů z pátého oddělení jež bylo
uzavřeno
Listinu mrtvých nemožno jest
vydati neboť veliká většina z nich
byli cizinci kteří byli známi pouze
dle mých čekú Jedině jich rodi
ny mohou tato jména udati" —
Se zacbraůovacími pracemi by
lo započato okamžitě jakmile 0-
travný plyn z dolu unikl a tři od
dělení byla již vyklizena Z těch
zachráněno bylo 22 uhlokopů a
vytaženo bylo 143 mrtvol Někte
ré mrtvoly nebudou nikdy vytaŽe- j
ny na povrch poněvadž jsou po
hřbeny pod troskami štol' Za-
chrafiovacf práce provedeny byly
čtyřiceti statečnými uhlokopy již
vstupovali dolů jen s malou na
dějí že podaří se jim některého
z nešťastných jích soudruhů za
chránili Leč k jich překvapení
nalezli fzde dosud 22 živých
uhlokopův a když tito byli
zachráněni tu teprvé počalo se s
vyvážením mrtvol Nejnebezpe
čněji! oddělení ještě nemohla být
prozkoumána a proto se neví
mnoho-li mrtvol se tam ještě na
lézá avšak odhaduje se že v
celku zahynulo okolo 200 uhloko
pů v tomto nešťastném dole
Celý den ambulance vozily
mrtvoly z dolu do márnice v
Johnstownu a odtud do příbytků
pozůstalých rodin 'zahynuvších
nešťastníkův Pozůstatky těchto
naznačovaly že museli vytrpěli
hroznou zdlouhavou smrť Obli
čeje všech byly zčernalé a někteří
byli popálení až k nepoznání
Těla všech byla skroucena a ruce
jejich zakrývaly tváře Patrně brá
nili se ubožáci před hroznými
účinky plynů v této poslední své
hodince
V dole zuří ohefl a vezme to
delší čas nežli bude uhašen
V dole tom pracovalo mnoho
Čechů Slováků a Poláků a mno
holi jich zde ztratilo svůj život v
zápase o kus chleba to bude zji
štěno teprve v několika dnech
Ačkoli ještě všechny mrtvoly
nešťastných uhlokopů nebyly z
hlubin dolu vytaženy tu bylo již
povoleno státním inspektorem do
lovnictví Roderickern že se v
dolu může započíti znova s prací
kromě v oddělení nazvaného
Klondike Zde se dříve musí vy
šetřili stav tohoto oddělení nežli
se v něm dovolí započetí práce
V'neděli časně ráno vytaženy
byly další dvě mrtvoly a dosud
tedy nalezeno jich celkem 114
Pohřby nešťastných obětí kata
strofy byly nanejvýš smutný a
pláč žen á dětí zahynuvších uhlo
kopův byl srdcervoucí
Dojemný byl pohřeb malého
sedmnáctiletého slováckého chlap
ce Sabota Týž nalézal se u ústí
jedné štoly a při výbuchů nebyl
poraněn ale nedbaje na své vlast
ní Jiezpečf rychlý "pospíchal na
pomoc svým nešťastným soudru
hůfri a zachránil z nich tři Při
pokusu záchrany čtvrtého ubožák
sám zahynul otravnými účinky
plynu v
Stávka uhlokopů
Následkem tvrdošíjnosti uhel
ného trustu stávka se vleče již
po tolik neděl a ztráty které trpí
ďělnictvo a podnikatelé jakož i
obchodní kruhy sahají již do
velikých milionů
Dle odhadu znalců jsou tyto
ztráty následovní:
Ztráta uhlokopfk na razdi tlO5W000
' uhelného truatu
na tňb4 ulili - KS000U0
" rotdy u Jtnébo dčlnlctm 27M000
" obťbodnik& - 7500000
" mimo uhelných okrxkt áiROOOO
Vlohy ta vydliorán! ivláHnl policie MOOOD
Vlony ta rydrZoranl akéb& 150000
Ztráty T uhlodolech a níatrujxh 8OOOO0&
júhrnom Ž&MIOOuO
Jest to báječná suma avšak
vzdor tomu uhelný trust nedbá
toho a nežli by povolil děloictvu
tu raději ztratí ještě jednou tak
velkou sumu
President uhlokopů Mitchell
odejel z Wilkesbarre v sobotu do
Chicaga a dorazí do Indianapolis
V úterý aby učinil přípravy ke
konvenci uhlokopů jež odbývána
bude v onom městě dne 17 čer
vence Dle náhledu Mitchell konven
ce se nerozhodne pro všeobecnou
národní stávku a bezpochyby
přijme resoluci aby sebrán byl
dostatečný fond ku podpoře stáv
kářů pracujících v tvrdouhelných
dolech a oněch již dobývají
měkké uhlí a nalézají se na stávce
v záp Virginii ve Virginii a v
Michiganu Takováto podpora
ovšem může prodloužit! boj do
nekonečna
Na mnohých místech se strhly
šarvátky a společnost Lehigb vy
zvédla si 64 zatykače proti stáv
kářům jež obviSuje z poškození
svého majetku a z útoku na své
lidi Až dosud bylo zatčeno 24
uhlokopů a někteří dáni byli pod
záruku Í500 až k 11500
Časopis uhlokopů podává v
posledním svém čísle tento stru
čný přehled stávky:
"Uhlokopové tiši a pevui
Zvláštní policisté skládají své úřa
dy Společnosti vyzvědají zatyka
če aby stávkáře zastrašily
V záp Virginii snaží se polici
sté terorismem příměti stávkáře k
započetí práce avšak jest to mar
né namáhání neboť stávkáři jsou
pevni
y n n n WA" -fttíí yi
IVM 1 I :P' R£jÁ
I UjJl£JlHJUlHJ u U II Spencer 1
1 [Mmy 1 a li
Zaplaťte nám $1000 a my pokusíme se
usaditi vás na Roselmd reservaci kteráž má
býti otevřena tento podzim
Jsme náležitá seznámeni s polohou a zná
me každou čtvrt sekce na reservaci té a naší
péčí bude abyste byli po všechen čas důkladnS
o ní poučováni
Při jdete-li sem sami abyste vykonali to
co my vykonáme pro vás bude vás to státi $100
Pište
ii i
L- I I J I
R II I I II
w m
SPENCER NEBRASKA
íPište česky německy neb anglicky a v téže řeči vám bude
odpověděno
V Michiganu stávkáři hlasují o
přijetí nové platební škály Smír
jest možný
Stávkáři v Alabamě uvažují o
vyrovnání Mír jest možný''
V noci na pondělí tlupa nezná
mých mužů vnikla do domu
Williama Hussmana skéba pra
cujícího v dolech a uchopila Huss
mana a jeho manželku a vynesla
je ven Při tom převrácena byla
kamna a v bytě vznikl oheň který
zničil všechen nábytek Hussman
byl odveden a dosud nebyl na
lezen Do Shamokinu dopraveny byly
dvě káry zvláštních policistů a
neuniových dělníků ze Schuylkill
okresu Těchto bylo 50 a odebrali
se do dolu společnosti readingské
kde má být zahájena práce
Šerif okresu Carbon podal ke
guvernéru Stoneovi žádost aby
mu poslána byla ku pomoci mili
ce avšak guvernér odvětil tímto
vhodným rozumným způsobem:
"Váš telegram oznamující že
stávkáři se shromažďují ve veli
kých zástupech v Lansdorfu a
osadě Summitt Hifi a občané že
jsou napadáni tlučeni a v nebez
pečí o své životy a že vy nemůžete
učioiti pořádek a občany cbrániti
a proto musíte mne žádati o voj
sko jsem obdržel Okolnosti tyto
dle zákona neospravedlňují vyslá
ní národní stráže Vojíni národní
stráže nejsou policisty Okolnosti
vámi jmenované nalézají se zcela
ve vaší vlastní pravomoci a vy
máte je potlačili svou rukou bez
přispění státního vojska Nasta-ne-li
dnes vzpouraaneb výtržnost'
nebo povstání jež občanské úřady
nemohou potlačili tu nebude gu
vernér váhati vojsko poslat ale
za žádných okolností tak neučiní
dříve dokud občanské úřady ne
jsou více s to tak učinili samy po
úsilovném namáhání se strany
šerifa a dokud ochrana majetku a
života toho nevyžaduje
Vilém A Stone''
ÍIIPPTF dobrá laciní furroy plonlS
XjUVjMj 1 SJ ni poM-mkr na nichA nalézá
aedohrá vorfa veetátťch KanMa MUaouri
a Oklahnme? Pak-ll aao dopíjíte na liUvni
0f:i'lovnn AuWm Brom a Rolcrl t Lwln Co
410 Man tti Kauaas City Ho 491(1
PKÍJ3I0U SE
tH iMl potahy a
rocr k Drodáváni a
mzváJni putenl-Okn lékit Yýiaíkft kureni
HiHrůin v NebraiKe Bmfóuva na jeden rok
luiné I7JUMU tplatní kafclj mčnc a castovui
tjfUibj- Adrai Dramer H IílSi't iNcb- il
nám a my s vámi sdělíme
f
m
ffT
f WAL'
WALTEU MOISE předseda
W W W !J SJ í
WILLOW SPRINGS
BREWING 00
ř OMAHA NEARASKA
vyrábí vytčený ložák z českého chmele nejlepsího jeímene a povžstné 'á
WILIOTT 8PBINGS VODIT
Nejlcpsí a nezkušeníjSf znalci
8PR1NGS BREWINd CO jest
toho druhu
Zkuste je a doznáte pak aaiui že
Boj o trávu
Fřed nějakým časem uveřejnili
jsme v P Z delší článek pojed
návající o bojích mezi dobytkáři a
ovčáři na dalekém západě a dnes
vracíme se k tomuto předmětu
opět poněvadž mezi těmito dvěma
třídami propukly nové boje ve
Wyomingu
Tyto spory mnohdy krvavě
končící jsou hospodářskými zá
pasy ač ne tak soustředěnými
jako jsou zápasy mezi kapitálem
a prací jen že v Oněch zápasech
nejedná se o peníze ale o trávu
Jedné neděle v předešlém měsí
ci sebralo se 700 rodin v jednám
okresu ve Wyomingu a vyhnalo z
okrsku určeného pro hovězí do
bytek obrovské stádo 100000
ovcí i s ovčáky je - hledajícími
Tyto boje stávají se nyní častější
mi poněvadž půdy na západě
jsou rychle osazovány a jsou vzdě
lávány na farmy Minulého jara
osazeno bylo na jihozápadě
4000000 akru pozemků těmito
novými osadníky a ti ehrání nejen
svou pudu ale často í půdu která
jim nenáleží Mnohý doby tkář
vlastnící kus pozemků poblíže ně
jakého pramene obežene ostna
tým drátem tak veliký Lus půdy
jak jest mu možno a pak bájí
takto obehnanou půdu jako kdyby
byla jeho viastnl"-2 toho ovšem
povstávají půtky ale ty jsou pou
náš plán
LUN M
H Y HAYWARD taj a pokl A
piva tvrdí že pivo vařené WILLOW
nojzdraTÍJším a nnjlcpSím výrobkem
jste lahodnějšího piva nepili 47m(l
ze místní kdežto boje mezi do
bytkáři rozšiřují se na celé okresy
Ovčářství v poslední době se
stalo velice výnosným a právě
proto se ve Wyomingu tak velice
rozmohlo že pro stáda ovcí nedo
stává se pastvin Mimo toho
kde se ovce jednou pásly tam se
koně ani hovězí dobytek pásti ne
chce a proto dobytkáři hájí svou
aneb zaujmutou půdu před ovčáři
a mnohdy v těchto zápasech pad
ne za oběť několik lidských životů
Boj ten mezi ovčáři a dobytkáři
v poslední době stal se tak zuři
vým že konečně vláda musela
zakročit! a každý z půdy kterou
nevlastní musí odstraniti plot'
půdu tuto zahražující Leč to
boj mezi ovčáři a dobytkáři neza
staví naopak budou vedeny snad
o tyto otevřené pastviny ještě zu
íivt j5í půtky nežli dříve a vláda
později bude muset nalézti pro
středek jak by tyto půtky úplně
zastavila :- '
Bezpochyby že tyto obecné
pastviny náležející vládě budou
muset být úplně uzavřeny a kdo je
bude chtít získat k chovu dobytka
neb ovcí bude je muset od vlády
pronajmout!
Tak jedině se ukončí tyto dlou
holeté spory mezi ovčáři a dobyt
káři - rreapiarie se na "roaroic
pádu'' pouze řioo jpční
"1