Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 11, 1902, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    POKPOK
APADU
Založen 187I~Itočník XXa-1
OMAHA NEBR VE STÍIEDU DJÍE lt ČERYNA 1902
ČÍSLO 45
Z
KMERIKY
ZPRÁVY TELEGRAFICKÉ
JPřehlcd zo sTéta politického a kronika uduMí
Z POLITICKÉHO SVÉTA
Z Washlořtonu
Sam nebude platit náhrady —
President t Ilannou v konjerenci
tykající st stávky uhlokopů — -
xvovl vyitanci
Generální návladnf Knox před
výborem na španělské nároky
uznal tormílně že ješiě před za
_ v š
Krocením americkým trval na
ostrově Kubě válečný stav a že
tudíž Spojené Státy nemusí platiti
135000000 za 16 nároků vznik
lých z povstání na Kubě Toto
rozhodnutí své provázel Knox vv
rokem že Španělsko samo skrze
svého gen guvernéra na KubS
prohlásilo že stav válečný tam
trval a ministr zahraničních zále
žitostí vévoda z Tctuanu v úřad
ní notě nadepsané vyslanci Taylo-
rovi dne 29 září r 1896 to stvrdil
Nároky o nichž uvažuje výbor
jsou ony jež vznikly ze zničení
amer majetku za povstání na
KubS
President mři v sobotu dlouhou
poraoSvBílém domí se senátorem
Haonou která se týkala stávky
uhlokopů k níž později povolán
byl též komisař prací Carroll D
Wright aby podal svůj náhled co
by se mohlo učiniti k smírnému
ukončení tohoto Eporu
President jest ochoten učiniti
co jest v jeho moci aby stávka
byla ukončena spůsobem pro děl
nictvo uspokojivým
Na resoluci přijatou před něko
lika dny od senátu na podnět se
nátora Hoara aby vyšetřeno bylo
zdali je v platnosti nijaký zákon
kterým by se přístup Fiíipincům
do Spoj Států zabraňoval poslal
president senátu následující vy
jádření taj Roota:
Odbor války neví o žádném zá
konu nebo nařízení v platnosti na
Filipinech kterým by zabráněno
bylo některému Fihpinci zachová
le pověsti přijití a o spoj suta a
přednést! své náhledy nebo tužby
presidentu nebo někomu z kon
gresu
Dle zprávy vydané sčítací úřa
dovnou se vykazuje že do výroby
lihových nápojů jest vloženo v
21850 závodech I457674087 V
sumě této zahrnuta jest cena po
zemku stroja a nástrojů ale ne
základní provozovací kapitál prů
rryslových závodů Cena výrobků
odhaduje se na 1340615466 a
služného vyžádala si jich výroba
{14301644 Mzdy bylo dělníkům
vyplaceno při výrobě $ 28005494
a různá vydání obnáší $ 183089 79
v Čemž jest zahrnut nájem daně a
vmtrozemní příjmy a $70512042
za spotřebovaný materiál tovární
zásoby dovoz a palivo
Na místě zemřelého velevyslan
ce Paunceíota jmenovala anglická
vláda vyslancem Michaela Her-
berta jenž byl tajemníkem velevy'
slanectví anglického v Paříži a již
dříve po Čtyři roky byl přidělen k
vyslanectví anglickému ve Wash
ingtonu a také se tam oženil
bohatou americkou dědičkou —
Druhým novým vyslancem bude
De Ojeda který zaujme místo
Španělského vyslance De Arcose
Zasedáni 57 kongresu
Filipínská předloha přijata — Zna
menitá řel ten Jlanny — - Dobry"
návrh -
V zasedání nižšího domu před
minulé pondělí hlasovalo se o
usnesení aby poděkováno bylo
taj Hayovi za řeč při oslavení
památky McKinleyho již přednesl
▼ kongresu posledního února Ně
kteří demokraté protivili se tomuto
usnesení poněvadž prý Hay učinil
ze své řeči politický argument a při
hlasování 46 demokratů hlasovalo
proti usnesení však bylo přijato
129 hlasy
Nejdůležitěji! událostí v celém
týdnu bylo konečné hlasování se
nátu o předloze filipinskék čemuž
došlo po dlouhé debatě v úterý
dne 3 června Předloha ta o níž
pojednáváme ve zvláštním úvod
ním článku byla přijata 48 hlasy
proti 30 Dva republikánští sená
toři Hoar a Mason hlasovali proti
a demokratický senátor McLaurin
z Již Karoliny hlasoval pro přije
tí Této předloze bylo věnováno
přea sedm týdnů
Po přijetí předlohy filipínské
vzal senát na přetřes předlohy na
tnezimotský průplav
Téhož dne v nižším domě poča
lo se rokovati o návrhu na stíhán
anarchistů Výbor nižšího dom
podal náhradek za návrh přijatý
v senátu a o tomto rozpředla se
debata
Dne 4 června bylo schváleno
senátem povolení Johnu R Broo
keovi aby mohl odstoupiti n
odpočinek dále povoleno vrchní
mu poštmistru aby mohl zavésti
svobodnou dodávku do měst
5000 obyvateli na místo dosavad
nich 10000 aneb tam kde obnáší
roční příjem £5000 Schváleno
též aby stát Minnesota si vybral
náhradky za nedostávající se Škol
ní pozemky z vyměřených vládních
pozemků Na to počal senátor
Morgan mluviti o zbudování prů
plavu v Nicaraguě a hájil tuto
cestu Popíral že by cesta tato
byla nebezpečná pro sopečné
vlastnosti okolních vrchů a doka
zoval že panamský průplav ne
může vláda budovati pro neustálé
nepokoje a bouře obyvatelstva
těch krajinách a že jest nejvyšší
čas aby se jednou přikročilo
této důležité věci o níž se jedná
již 50 roků
Dne 5 Č'na přijato bylo v senát j
povolení na vojenskou akademi
ve West Point a na mnohé opravy
v ní a další zasedání bylo vínová
no otázce průplavu Hlavní asku
tečně zajímavou řeč ve prospěch
panamské cesty pronesl senáto
Hanna K většímu důrazu měl
před sebou mapy na nichž byly
vyznačeny všechny sopky středn
Ameriky a poukazoval na to že
nejvíce jest jich podél navrhované
cesty přes Nicasjeyu Dále uvedl
ze panamská cesM jest pouze 49
mil dlouhá kdežto nicaraguayská
183 mil Řeč sen Hanny učinila
velký dojem a dva ze senátorů
dosud přívrženci nicaraguayského
průplavu se připojili k náhledům
Hannovým
Po něm mluvil senátor Mitchell
z Uregonu který obhajoval cestu
nicaraguayskou Senátor Depe
předložil návrh na povolení deset
mil dollarů na zakoupení pozem
ků na národní lesní obory ve Vir
ginii obou Karolínách Georgii
Alabamě a Tennestee aby se lesy
v těchto státech zachránily
KRONIKA UDÁLOSTÍ
Stávka utilokopS
Poněvadž se udály v posledních
dnech v různých částích uhelné
pánve nepokoje tu šerif Jacobs z
Wilkesbarre vyžádal si rozmluvu
presidentem unie uhlokopův
Mitchellem a upozornil jejbudou-
li se nepokoje opakovati že požá
dá guvernéra o milici Následkem
toho stávkaři se uklidnili a rystu
pujf proti skébům pracujícím 1
dolech pouze tím Že jim dávají
své opovržení na jevo a hledí jim
jich rodinám ztrpčovati Živoby
tf Avšak budou-li skébové nadále
přiváženi do dolů aby zabrali mí
sta stávkujících strojulkův topí
čův a čerpačův tu dojde k větším
nepokojům nežli byly dosavadní
poněvadž stávkáři to klidně ne
snesou ve Wilkesbare hrozí kon
duktéři a motoráci na pouličních
kárách stávkou nebude-li zapově
zeno skébům aby používali těch
to kár k dopravě k dolům Jeden
z velikých obchodů v onom městě
odepřel prodati jedné uhelné spo
lečnosti- potraviny pro skéby 1
tito s tíží mohou dostatt v městě
co potřebují ku svému Živobytí
V Hanoveru blíže Nanticoku
byl jeden policista Daniel Suce-
ney udeřen cihlou do hlavy a 0-
mráčen Na to se dav na něj vrh
nul a zkopal a zmlátil ho tak
že stav jeho je nebezpečný V
Miners Mills vrhly se v sobotu
ženy stávkářů na skéby jedoucí do
práce a strhly je s kár Na jedné
ulici ve Wilkesbarre vytažen byl
slaměný panák na jehož prsa při
pevněn byl nápis "J- P Morgan"
ženy mužové a děti házeli po
něm kamením a když některý tre
fil tu celý dav propukl v jásot
Čtyři policisté již postřelili ve
čtvrtek hocha McCaona a sice
tak nebezpečně že se o jeho u-
zdravení pochybuje byli uvězněni
a musí ve vězení vyčkatijaký prů
běh poranění hochovo vezme
čtvrtý týden stávky skončil v
sobotu a dosavadní ztráty stávkou
způsobené obnáší dosud:
Ztráta uhlokopů na mzdách
$5185000
Ztráta uhelných baronů
na ceně uhlí $10408000
Ztráta na mzdách u ji
ných zaměstnanců $1 206000
Ztráta obchodníků v
uhelné pánvi penns $3200000
Odhadnutá ztráta v ji
ných odborech obch $2000 000
Celkem $21999000
Unií byla nařízena stávka v do
lech v západní Virginii a téměř tři
čtvrtiny dělnictva v dolech tam
ních pracujícího přestalo praco
vati Stávka tato provázena byla
vraždou jednoho dozorce Jamese
Deweese který vedl četu Italiánů
do dolů a na cestě byl zastřelen
President unie uhlokopův Mit
chell odejel v pondčlí do New
Yorku aby se tam setkal s komi
sařem práce Carrollem D Wrigh
tem který bezpochyby zastupuje
presidenta Roosevelta jenž si pře
je aby stávka byla urovnána
Wright to naznačil výrokem že
president sice nemůže zakročiti
jako úřední osoba ale že může
učiniti různé návrhy které mohou
vésti k urovnání sporu Každým
způsobem jest tato schůzka velice
významná a možná že jest před
zvěstí smíru mezi dělnictvem a
trustem
Jezerní parník potopen
Následkem srážky která se u
dála zrovna před přístavem du
luthským potopil se ve vodách
jezera Superior parník Thomas
Wilson a s ním utonulo 9 lodníků
z jeho posádky Parník Hadley
který byl příčinou této srážky na
běhnul na břeh a jest na polo po
topen Hadley změnil pojednou
svůj směr aniž by dal znamení a
vrazil celou silou do parníku Wil
son Srážka byla tak nenadálá
že špice lodí Hadley vnikla na 25
stop do boku Wilsona Netrvalo
to ani minutu když železná špice
prorazila bok Wilsona a parník
počal klesati pod vodu a za krát
ko zmizel pod její hladinou Také
Hadley počal klesati a na jeho
palubě nastala panika na štěstí
však nalézal se na blízku vléčný
parník který loď rychle přitáhnul
ku břehu půl mile vzdálenému
Nebylo ani minuty ke ztracení
neboť sotva Hadley narazil na
břeh tu již se jeho záď potopila a
půl parníku octlo se pod vodou
Kapitán parníku Wilson byl tak
též stržen do vody avšak na štěstí
uchytil kus vraku a na tomto se
udržel až byl zachráněn Parník
Wilson náležel ocelářskému trustu
a měl cenu $115000 V době
kdy se srážka udála vezl 3500
tun Železné rudy Ani loď ani ná
klad její nebyly pojištěny
Státní republikánský sjezd v jliil
Dakoté
Dne 4 června odbýván byl v
Sioux Falls republikáaský státní
sjezd při němž panovala taková
harmonie že sestaven byl státní
lístek v největší rychlosti Ch N
Herreid jmenován byl kandidátem
guvernérství V resoluci schvaluje
spolková i státní vládal bdporuču-
je se odstranění dělnických sporů
dohodováním schvaluje se jedná
ní vlády s Kubou a Filipínami a
odsuzují se strannické útoky na
americké vojsko Dále schvaluje
se znovuzvoleoí spolkového sená
tora Kittredge a odporučují se k
zoovuzvolení kongresnfei E W
Martin a C H Burke a vyslovuje
se soustrast nad úmrtím senátora
Kylebo a návladního Pyle
Malý románek z Omany tajemní
skončivši v Chicagu
Paní Ida Priesová z Omahy
obrátila se v těchto dnech na chi
cagskou policii se Žádostí aby
pátrala po její zmizelé šestnáctile
té dceři která uprchla z Omahy s
osmnáctiletým Harry Churchillem
a za něj se provdala Pí Priesová
se obává že její dcera jest mrtva
neboť od té doby nedostala od ní
ani té nejmenší zprávy Ještě před
rokem navštěvovala Olga Prieso
vá vysil školu Ceatral a ačkoli
byla tehdy teprve 15 roků stará
tu byla na tento svůj věk neoby
čejně vyvinutá a její krása byla
pověstnou v celé Škole Harry
Churchill v té době navštěvoval
tane vyssi skoiu a naiezei k nej-
lepšíra atbletům a s Olgou sezná
mil se při hře míče na kopanou
V této hře byl poraněn a Olgana-
ezajíc se poblíže něho ze sympa-
te podala mu sklenici vody a od
té doby v srdcích obou vznikla
láska Oba mladí lidé byli neu
stále pospolu chodili spolu do
školy a i večer se scházeli Zrovna
před graduováním minulého čer
vna mladický párek uprchl z O
many a na to rodiče obou obdrže
li zprávu že byli sezdáni a Že se
alezají na cestě do Chicaga Od
té doby o sobě nenechali vědžti
až pojednou Churchill se navrátí
do Omahy sám a sdělil svým ro
dičům že Olga pojednou zmizela
a že se obává že se utopila v je
žeru Michigan Obávaje se setká
ní s matkou své mladé manželky
Churchill opět odejel z Omahy
Rodičům svým udal že bydlel s
Olgou v č 2755 Indiána avenue
avšak detektiv Heíter vypátral že
tam mladý párek nikdy ani neby
dlel a dosud se chicagské policii
nepodařilo odhalit! tajemnou tuto
kapitolu z omažského románku
Matka Olgy pí Priesová bydlí 1
č 2248 Devatenáctá ul v Omaze
Protitrustový zákon v Kansasu jest
ilatnv
Nejvyšší státní soud vydal dne
8 června rozhodnutí o platnosti
ústavnosti zákonu protitrustového
ve státu jakýž byl přijat v r1897
Rozhodnutí toto jest vítězstvím
pro rolníky kteří bojovali proti
obilnímu trustu ve státn po pět
roků Projednávaný případ před
nejvyšším soudem bylo odvolání
od krajského soudu v okresu Rush
Sekretář E H Srailey od Kansas
a Oklahoma Grain Dealers Ass
byl zatčen na obžalobu zadanou
rolnickou jednotou pro přestupo
vani promrustoveno zákona a u
soudu byl pokutován $500 a od
souzen na 3 měsíce do vězení Z
toho nálezu se odvolal avšak nyní
nejvyšší soud rozsudek ten potvr
dil a Smiley si musí svůj trest od
seděti
Podivná bouře na mořit
Dánský parník Nordby nalože
ný sírou zakotvil v sobotu ve
Philadelphii po plavbějakou žád
ný námořník z celé lodní posádky
dosud nikdy nezažil Kapitán Erie
Lilienskjold líčí takto své hrozné
zkušenosti: Dne 7 května asi
okolo polední vstoupil jsem na
lodní můstek abych odtud řídil
loď Pojednou nastalo takové
horko že o druhé hodině zdálo se
téměř k nesnesení a celá posádka
se počala obávati že se něco neo
byčejného blíží Tu pojednou
Nordby v pravém smyslu sbva
spadla asi na čtyry stopy do moře
a v tom již se všech stran počaly
vysoké vlny biti do boků lodě To
byl nanejvýš podivný úkaz neboť
moře zrovna předtím bylo tak
klidné jako hladina zrcadla Ko
lem nás rozpoutala se bouře ale
tak podivná že jsem takovou do
sud nikdy v Životě nezažil ač jsem
strávil a moři již čtyřicet roků
svého Života Slunce pojednou
počalo rudnouti až bylo zbarveno
do hnědá a za chvíli na to úplně
zmizelo a nastala taková tma že
jsem neviděl na špičku lodě Ne
cbal jsem tedy rozžehnouti lampy
Za okamžik na to tmou prošleh
nul veliký klikatý blesk který
osvítil svou iasnou září moře na
míle kolem Čekali jsme na hřmě
ní hromu ale mimo hučení vln
které bašily do boků lodě nesly
šeh jsme žádný jiný zvuk Blesk
mihal se za bleskem a tato tichá
elektrická bouře naplňovala nás
strachem Kol naší lodě hemžilo
se na sta žraloků kteří se vymr
šťovali z vody a mořští ptáci zdě
sem icva Kajíce usazovali se na
provazy lodě a na ráhna Vlny
moře které se převalovaly přes
palubu lodě byly horké ne sice
horoucí ale přece tak horké ja
koby byly ohřátý nějakým pod
zemním ohněm Někteří lodníci
strachem počali se modliti snad
poprvé v jich životě a několik
Francouzů již nalézali se na lodi
rozčileně běhalo sem a tam v
nářku domnívajíce se že nadchá
zí konec světa Tichá tato bouře
potrvala až do druhé hodiny ranní
a pak ustála tak náhle jako byla
přišla Žádný z nás nebyl pora
něn a loď také vyšla z bouře beze
Škody ale pochybuji že některý
z mých námořníků by chtěl třeba
za $10000 prodělati ještě jednou
takovou bouři'' Teprve když
Nordby se octnula u Delaware tu
kapitán a jeho posádka se dozvě
děli že výbuch sopek v západoin
dických ostrovech byl patrně pří
činou té podivné bouře kterou
zažili :
Zhoubné tornádo
Zhoubným tornádem navštíve
na byla v neděli večer severní
Minnesota a Iowa Tornádo řá
dilo nejhůře v okresích Clay a
Becker a v jižní části White Earth
indiánské reservace Oznamuje
se že 15 osob bylo usmrceno
mnoho osob zraněno a mnoho
íarmerských obydlí stájí a vedlej
ších budov rozmeteno Ježto kra-
jma tornádem postižena ]est vel
mi spoře obydlena a vzdálena od
telegrafní stanice jsou zprávy o
zhoubném řádění tornáda velmi
kusé V Iowě zasáhlo tornádo
trať North Western dráhy míli
východně od Jordán a spůsobilo
značných škod v Grineli a jinde
ZE
ZPRÁVY PODMOŘSKÉHO LANA
Rozhledy to svété politickém 1 společenském
Čechy
Smilná lárlivosl
Na výroční hospodářské výstavě
v Praze která byla v těchto dnech
otevřena spůsobily obchodní me-
thody amerických vystavovatelů
veliké nepříjemnosti
Evropští průmyslníci se zlobili
že všechen lid se hrnul k McCor-
mickovým žacím strojům neboť
na výstavě hned také znázorněna
celá žací procedura a tím firmě
dostalo se velikých objednávek
neboť každý praktický hospodář
dovedl oceniti přednosti a zařízení
amerických strojů Jiní evropští
vyrabitelé hospodářských strojů
nazvali- takovou methodu dryáč
nictvím a byla požádáua policie
aby zakročila Tato ovšem neměla
příčiny proč zakročiti a na vý
stavě došlo k bouřlivým výstupům
Rakonsko-Ubersko
Krvavé bouře meti vojskem a díl'
nictvem — Dobré vyhlídky na ůrom
du v Maďarsku
Ve Lvově trvala již po delší
dobu stávka dělnictva v níž došlo
k mnohým krvavým srážkám —
Když se dne 2 června vracela do
kasáren setnina pěchoty z pro
stranství na němž se vojsko cvičí
tu počali na ni házeti zahálející
dělníci kamením při čemž bylo
více vojínů zasaženo a bolest
ně zraněno Déšť kamení byl tak
prudký že v sousedství byla vy
tlučena všechna okna Konečně
vojáci nabili své pušky a s nasaze
nými bodáky hnali se na výtržníky
a v nastalé srážce 40 dělníků bylo
zraněno Toho samého dne odpo
ledne došlo k dalším srážkám vo
jínů se stávkujícími dělníky a opět
několik dělníků bylo zraněno Tři
z těchto zraněných zemřeli později
v nemocnici
V dalších srážkách použito bylo
jízdy a sice oddělení husarů k ro
zehnání davu lidí a při tom přišlo
několik dětí o život a několik žen
bylo koňmi pošlapáno
Dne 4 června vyplenili stávkáři
pekárny a přepadli vozy se záso
bami potravin na ulici a k utišení
těchto bouří povoláno opět vojsko
a zase mnoho lidi v této srážce
bylo poraněno
Toho samého dne docíleno mezi
stávkáři a stavebními kontraktory
dohodnutí a stávka byla prohláše
na za skončenou
Dle došlých zpráv z Budapešti
měla mírná povětrnost v poslední
době příznivý účinek na osení v
jednotlivých státech a toto se vše
obecně zlepšilo Pšenice jest ale
na některých místech poškozena
snětí Zito slibuje prostřední úro
du kdežto ječmen a oves jsou
méně uspokojivé
Francie
Nové ministerstvo — Skandální scéna
ve sntmovnl
Jak jsme v posledním čísle před
pověděli tu skutečně také senáto
ru UomDesovi svěřeno sestaveni
ministerstva a týž svěřený mu
úkol také již vykonal a nový
kabinet sestává z těchta členů:
Combes předseda a ministr vnitra
kultu senátor Valle ministr
spravedlnosti M- Delcasse ministr
zahr záležitostí posl Maruejouls
ministr námořnictva sen Chaumie
min veřejněho vyučování posl
Pelletan min veřejných prací
posl Dernouge ministr osad
posl Trouillet ministr obchodu
posl Mougeout min orby porte-
íeuille financí bylo zadáno posl
Rouvierovi s nímž měl Combes
zvláštní poradu Nové minister
stvo má v sobě silné radikální a
radikálně sociální živly Pouze
Delcasse Rouvier a Chaumie za
stupují střední republikánskou
stranu Program nového kabinetu
zahrnuje v sobě též otázku sestát-
nění drah
Francouzská sněmovna stala se
opět dějištěm skandálních výstupů
Během debaty dne 5 června kon
servativní poslanec Largentaye
zvolal k republikáaům: "Vy jste
podvodníci a zrádci a poněkud
cizinci 1
Tato poznámka přiměla některé
republikánské poslance k ostrým
odDovBdím načež Largentay do
dal: A váš president republiky
je zloděj!"
ZÁMOŘÍ
Po této surové urážce došlo ke
rvačce při níž byly rozdávány
rány pěstěmi v právo i v levo Na
této řežbě podíleli se kromě jiných
markýz de Diou Millevoye a Mes
lier
Poslanec Millevoje poslal k po
slanci Bachimontovi své sekun
danty protože ho tituloval něja
kou nadávkou ale Bachimont je
přivítal s nejsurověišími nadávka
mi a bude z toho asi několik sou
bojů
Městská rada pařížská přijala
dnes resoluci sympathie pro pre
sidenta ZavaalskaKruegera jehož
lid tak statečně za práva proti
násilí bojoval
Anglie
Jak byl mlr utavřen—Chamberlain
hrdinou dne Dar Kitchenerovi
Ztráty Angličanů
V parlamentě byl uveřejněn
dokument týkající se korrespon
dence jež předcházela uzavření
míru Z ní vysvítá že zastupující
president Zavaalska Schalk Bur-
ger poslal dne 12 března lordu
Kitchenerovi dopis v němž proje
vil ochotu vyjednávati o mír Na
maká tato byla přijata a asi o
měsíc později búrštl delegáté před
ložili své návrhy Dne 13 dubna
se zdráhal válečný ministr Brode
rick pojednávati o každé podmínce
směřující k podržení neodvislosti
burských republik Na to odvětili
president Steyn z Oranžska a
Schalk Burger ze Zavaalska že
musí otázka vzdání se neodvislosti
předložena býti Búrům již jsou ve
zbrani Dne 17 května sdělili
Steyn a Schalk Burger lordu
Kitchenerovi že Búrové v poradě
své ve Vereenigingu jmenovali
komisi a splnomocnili ji k uzavře
ní míru ale vyhradili si že musí
býti podmínky míru schváleny
delegáty ve Vereeaigingu Dne 19
května OdDyvaii lord Miiner a
Kitchener s búrskou komisí pora
du a tato se vyjádřila že Búrové
jsou ochotni občtovati neodvislost
obou republik pokud se týče
cizích vztahů odstoupili část své'
ho území a spokojili se se svojí
vlastní vládou pod britickou nad
vládou Tyto návrhy byly však
ihned zamítnuty Téhož dne vy
pracovali lord Milner a generál
Smuts jakož i soudce Hertzog
smlouvu míru která měla býti
dána delegátům ve Vereenigingu
k odhlasování Tato smlouva byla
poněkud změněna a přijata když
si vyžádali Búrové do poslední
soboty v květnu lhůtu k rozmýšle
ní Smlouva míru není podepsána
Steynemale generálem DeWetem
jejž Steyn učinil svým zástup
cem Ministr osadního odboru Cham
berlain jest v době uzavření míru
velebenou osobou v Anglii Jme
novitě to bylo vidět když bylo v
poslanecké sněmovně oznamováno
uzavření míru U této příležitosti
byly vzdány Chamberlainovi sku
tečné ovace Na dotaz ohledně
počtu búrských zajatců učiněný
v komoře poslanců odvětil ministr
války Brodrick že jest v jižní
Africe a jinde 25565 zajatců Z
těch je 783 mladších nežli 16 roků
a 1025 starších nežli 60 roků
Dne 4 června předčítal vládní
vůdce A J Balfour následující
poselství krále Edwarda: Jeho
Veličenstvo si přeje uznati služby
lorda Kitchenera a nějakým ob
zvláštním spůsobem mu přinésti
můj hold Proto odporučuje aby
byl král zmocněn odevzdati Ki
tchenerovi dar 50000 liber št
V souhlasu s královským posel
stvím podal vůdce vládní strany
Balfour v komoře návrh na povo
lení obnosu a vůdce liberálů Hen
ry Campbell Bannerman podporo
val tento návrh Proti tomu po
vstal Irčan John Dillon a pak pro
mluvil vůdce Irčanů Redmond a
pravil že bude Kitchener zazna
menán v dějinách Anglie jako
generál který vedl válku se žena
mi a dětmi Po těchto slovech
voláno na něj: "Odvolat! Ať jest
volán k pořádku 1'' a nastala tako
vá vřava že se nemohl Redmond
dostat po čtvrt hodiny ke slovu
Konečně přikročeno k hlasování a
návrh přijat 380 hlasy proti 44
Válečná úřadovna oficielně ozná
míla že ztráty anglického vojska
v jiho africké válce obnášely dol
30 května 97477 vault V tom
zahrnutí jsou v bojích padlíranění
zajatí nebo nemocemi v hrob sklá
cení jakož i ti kdož museli být
posláni zpět Z těchto se však
během času mnoho zotavilo a byli
posláni zase proti nepříteli tak že
ztráty se zmenšily na pouhých
24434 mužů V bojích padlo a
svým ranám podlehlo pouze 7792
mužů kdežto 13250 mužů pod
lehlo nemocím nebo jiným svíze
lům spojeným s polním tažením
Z republiky kubánské
Velkomyslné odmítnuti
Gen Maximo Gomez napsal
list gen Carillovi Že velkomyslné
jednání domu zástupců který mu
udělil doživotní pensi snohlo by
míti za následek že by celá řada
nároků mohla býti proti vládě po
dána a proto že odmítá onu pensi
— $0000 ročně
Dne 7 června přijal senát jed
nomyslně návrh na omilostnění
všech Američanů kteří pro nějaké
přečiny nalézají se buď ve vyše
třovací vazbě aneb v obžalobě —
Poněvadž president Palma zákon
onen podepíše tu američtí poštov
ní zloději dosáhnou svobody
Z Jižní Afriky
Skládáni tbranl — Vůdcové Búrů
napomínají k přátelské shodl
Při hlasování búrských vůdců
ve Vereenigingu o přijmutí pod
mínek míru bylo odevzdáno 54
hlasů pro a 6 proti
Ženy v koncentračních táborech
naléhavě žádají aby jim bylo
dovoleno vrátiti se ihned do jich
domovů avšak to se může stát
teprve tehdy až budou zařízeny
ve vzdálenějších distriktech zá
sobovací stanice '
Velitel Búrů generál Botha
vzdal burskému lidu ve veřejném
listě poděkování za jich posluš
nost k bývalé vládě a vybízí je
při tom ke stejné loyalitě k vlá
dě nové
Poznámka Kitchenerova že by
byl hrdým na jejich činy na vá
lečném polí kdyby byl jich vůd
cem učinila příznivý dojem na
Búry a přiměla generálá Beyera
k odpovědi že by Búři byli rádi
kdyby mohli lorda Kitchenera
pozdraviti jako přítele poněvadž
ho během dlouhé války seznali a
ocenili
Generál De Wet odejel do Bre
defortu a tam měl řeč k obyvate
lům koncentračního tábora v níž
vyložil jaké okolnosti vedly ke
skončení války a vyzval Búry aby
činili všemožné a ukázali Anglii
jakými dobrými osadníky dovedou
býti Búrové
Válka tomuto hrdinovi neuško
dila ani tělesně ani duševně De
Wet se odebéře na svou farmu a
zde se věnuje opět rolničení Bě
hem celé války nebyl ani jednou
raněn ale byl pod ním zastřelen
ků8
Skládání zbraní búrských oddě
lení pokračuje rychle a všude je
vidět dobrou vůli Mnozí Búrové
projevují uspokojení že už je vál
ka skončena a že se budou moci
věnovati polnímu hospodářství
Mezi muži kteří se vzdali an
glickým autoritám nalézají se ta
ké čtyři Američané jimž bude po
volena volná cesta do Delagoa
Bay
Generál Schalk Burger bývalý
zastupující president Zaválska
navštívil tábor v Durbanu a zde
měl řeč k svojim spoluobčanům
v níž kladl důraz že by Búři měli
odpustiti a zapomenout! a společ
ně s Angličany utvořiti veliké bra
trství a pracovati tak k dobru již
ní Afriky
President Krueger o němž se
prohlašovalo že se navrátí do již
ní Afriky prohlásil že chce ukon
čili poslední dnv svého Života v
Holandsku ' ' 1
Ze střední Ameriky
Zkáxonosný výbuch sopky
Také zde výbuch sopky stal se
osudným městu Rela Ěbulen le
žícímu na úpatí hory Tacoma ve
Guatemale Město zasypáno bylo
lávou kamením a popelem vychr
leným z kráteru sopky a bezpo
chyby Že všichni jeho obyvatelé
asi 1000 duší zahynuli Sopka
nalézá se asi 25 mil od Champa
nico Také způsobeny výbuchem
velké škody v městě Tapachula
Podrobnosti o této katastrofě
dosud nedošly
Kupujte Dra Hellera o-
srédčené lékj pro íemoce
koňské a dob jUU
h