Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 04, 1902, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    o
Pokrok Západu '
1
O ŽIVOT
Román Čínského Náboba od Julia Vernea
PŘEKLAD V PATEJDLA
Pokrajováni
Plavci se v ním nezmýlí Bude
to pobřeží nebeské říše a spása
jista nechať k němu přirazí kde
koli Břeh je- volný příboj ta
kofka žádný Přistání nebude
tedy nebezpečno Jakmile ae
octnou na zerni uradí se o tom
co dále předsevzít!
Ati v jedenáct hodin a tři Čtvrtě
zasvitla nejasné jakási bělost nad
parami v nadhlavníku Čtvrt mě
síce vystupovalo nad vodní cáru
Ani Kinío ani kdo z jeho druha
se neotočili Větřík nabývající síly
zatím co se vysoké mlžiny roz
ptylovaly unášel je pak dosti
rychle Avšak cítili Že se pro
stor znenáhla vyjasňuje
ZároveřI jevily tc hvizdy zře
telněji Vítr ostřeji a ostřeji vě
jící rozháněl výpary a voda prud
ce brázděni íuměla za hlavami
plavců
Půlkotouč měsíce zprvu rudý
jako měď zbělel jsko stříbro
osvěcoval za nedlouho celé nebe
Náhle vyskočilo Craigovi t físt
jadrné zaklení velice upřímné i
ryze americké
"Džonkal" zvolal
Všichni se zastavili
"Plachty dolůl" vzkřikl Fry
Mihem byly čtyři plachty sejmu
ty a hole vytrženy z tulejí
Kinío a jeho společníci posta-
vivše se kolmo hleděli za sebe
Viděli Samjepu aspoB vzdálí
míle ana se obráží černě na roz
jasněném obzoru majíc vSechny
plachty rozepjaty
Byla to dojista džonkal Při
strojivše se užívala nyní vánku
Kapitán Jin znamenal bezpochyby
že Kinío zmizel aniž asi pocho
pil kterak se mu podařilo prch
nouti
Lai se na zdafbah do stínaní v
souhlase se svými spoluvínníky v
podlubí a než mine čtvrt hodiny
Kinío Sun CraigaFry octnou se
zase v jeho rukoul
Což byli zpozorováni v záplavě
svitu jimž je měsíc zalévat na hla
dioě mořské? Možná že nebyli!
"Dolů hlavy!" rozkázal Craig
chytaje se této naděje
Pochopili Trubice přístroje
vypustili něco vzduchu a čtyři
plovači pohroužili se do tá míry
že jen hlava v nepromokavé čepici
z vody jim vyčnívala
Nezbývalo pak nic jiného nežli
čekati v úplném úmlku a cbrániti
se všeho hnutí
Džonka blížila se rychle Její
vysoké plachty metaly dvé širokých
stíná na hladinu
Za pět minut byla Sarnjep od
nich uŽ jenom ca půl míle Bylo
viděti plavce ani se míhají nad
brlením Na zádi stál kapitán drže
kormidlo
Rejdoval-liž aby dohonil u
prchlíky? či hleděl se toliko
udrŽeti v poplavné poloze na
větru? Nemožno bylo vědí ti
Najednou strhl se křik Spousta
lidí vyhrnula se na palubu Samje
py Vřava se zdvojila
Nastal patrně boj mezi domně
lými nebožtíky vyrazivšími z pod
lubí a mužstvem džonky '
Ale proč tento boj? Či nebyli
všichni ti lotři plavci i loupežníci
za jedno ?
Kinío a jeho druzi rozeznávali
velice zřetelně na jedné straně
strašlivé hlasy na druhé bolestné
a zouíalé výkřiky kteréž umlkly
ani ne za pít minut
Silný šplíchot vody při lubecb
džonky svědčil pak že bezduchá
těla házena jsou do moře
Nikolil kapitáa Jin a jeho lod
nictvo nebyli spolčenci zbojníka
Laoíenových nýbrž tito ubožáci
byli z nenadání přepadeni a poru
báni ' Lotři již se byli skryli na
lodi — bezpochyby s pomocí za
silatelů takukských — neměli ji
ného záměru nežli zmocniti se
džonky pro Tajpiaga s nevěděli
nikterak že Kinío je cestovníkem
na Samjepě!
Kdyby pak Kinío byl spatřen
kdyby byl chycen nemohli by se
ni on ani Sun ani Craig Fry na
dít! slitování od těch bídníka
Džonka stále ujížděla Dostihla
jich ale neočekávanou náhodou
plachty její vrhly na ni svoj stín
Ponořili se na okamžik
KdyZ se opět vybrouíili džonka
byla již přejela nepostřehli jich a
uháněla rychle vodu rozrážejíc
Vzadu plovala mrtvola a vlnky
kýlem zčeřené zanesly ji pomalu
k plavcům
Bylo to tělo kapitánovo dýkou
v boku Široké záhyby jeho řízy
udržovaly je dosud nad vodou
Po té se potopilo a zmizelo v
hlubokosti mořské
Tak zahynul bodrý kapitán Jin
Velitel Samjepy!
Za deset minut pak zmizela
džonka na západě a Kinfo Fry-
Craig a Sun octli se zase sami
hladině širého moře
na
KAPITOLA ao
Kteráž ukáže nač se vydávají lidé
ožívající výstroji) kapitána
Boytona
Po třech hodinách ohlašovaly
se slabě na obzoru první zákmity
zofe lirzy se rozednilo a moře
bylo lze přehlédnout! ve vší roz
lehlosti O džonce nebylo již vidu
Předstihla daleko plavce kteří se
s ní rychlostí měřiti nemohli
Tíhli ovšem touže cestou na zá
pad působením téhož větru ale
Sarnjep byla tou dobou dojista
více než tři míle v závětří Pročež
nebylo se již ničeho obávat! od
těch kdo se na ní plavili
Ale jakkoli vyvázli z tohoto ne
bezpečí bylo přece jich nynější
postavení neméně na pováženou
Byloť moře zůplna pusto Ani
korábu ani rybářské lodice v do
hledu Nikde známky země ni na
východě Nic co by nasvědčova
lo že jest na blízku nějaké pobře
ží Bylo-li toto vodstvo vodstvem
zálivu Pečelského či vodstvem
Žlutého moře? V torr ohledu
byla naprostá nejistota
Avšak slabé závany ševelily se
posud na mořské hladině nesměli
jich proneaoati amer jimž se
brala džonka ukazoval kde na
západě vyvstává země — v blíz
kosti menši nebo větší — a tam
slušelo ji vším způsobem hledali
rrocez usnesu se ze Dudou se
plaviti ku předu opět plachtami
dříve ovšem se po3Ílníce Žalud
ky hlásily se o své právo a desíti
hodinná plavba za těchto poměrů
dodávala jich hlasu důrazu
"Posnídejme pravil Craig
"Hojně" přidal Fry
Kinío pokynul souhlasně a Sun
projevil své smýšlení zacvakav
čelistmi způsobem nade vši po
chybu vyvýšeným Maje velký
hlad nepomýšlel na to že by mohl
býti rázem pohlcen Naopak
Nepromokavý vak byl tedy ote
vřen Fry vyflal z něho různé
pokrmy dobré jakosti chlébkon-
servy některé náčiní k jídlu slo
vem vše čeho byla třeba k ukoje
ní hladu a žízně Ze sta přínosů
nichž se skládá obyčejný pořad
jídel při čínské hostině scházelo
jich ovšem devadesátosm ale bylo
přece čím občerstvili čtyři účast
níky snídaní a nedůtklivost byla
by v tomto případě zajisté nemístná
Posnídali tedy a to s dobrou
chutí Ve vaku byly zásoby na
dva dny pak budou buď na suchu
nebo se tam nikdy nedostanou
"Máme dobrou naději "ozval sa
Crai?
Proč máte dobrou naději?"
zeptal se Kinío poněkud ironicky
"Poněvadž nám kyne zase mož
nost'' odvětil Fry
"AI myslíte?"
"Ovšem" řekl Craig "Největ-
ším nebezpečím byla džonka a po
dařilo se rám z něho vyváznouti"
Nikdy pane co máme čest
konati u vás službu dokládal
Fry "nikdy nebyl jste tak bez
pečen jako zde i '
Všichni Tajpingové na zvětě"
napověděl Craig
"Nejsou s to aby vám ublížili"
dopověděl Fry
A pěkně plovete 1 přidal
Craig
"Na Člověka který váží dvě stě
tisíc dollarů'' poznamenal Frv
Kinfoovi to nedalo by se ne-
usmál
Plovu-H'' odvětil"jsem za to
díky povinen vám pánové Bez
vaší pomoci byl bych teď tam
kde jest ubohý kapitán Jin"
"My takél" namítli Fry-Craig
"A já rovněž!" zvolal Sun vpra
viv s nemalou těží ohromné sousto
chleba z úst do jícnu
"Nesejde na tom" pravil Kinío
vím co jsem vám dlužen!"
"Nám nejste nic dlužen" od
pověděl Fry "poněvadž jste klien
tem Stoletnice "
"Pojišťovny na život "
"Základní jistina: dvacet mi
lionů dollarův "
"A doufáme pevní '
"Že vám nebude nic dlužna''
Kinío byl vskutku velice dojat
oddaností jakou mu agenti osvěd
čovali ať z té neb oné pohnutky
Pročež netajil se nikterak se svými
pocity k nim
"O tom o všem si ještě promlu
víme' doložil "až mi Laošen
vrátí list jejž Vang dal z rukou s
tak mrzutou nerozvážností"
Pokračování
Předplaťte se na "Pokrok
pádu' pouze fioo ročně
li-
::Z ČESKÝCH VLASTÍ::
DtsnA smrt dflnlka Krutou
smrtí sešel se světa v sobotu dne
io m m v poledne tesařský děl
nik Jan Tandy z Rožnova u Č
Budějovic zaměstnaný v budřjo
vické papírně Gellertově Jandy
chtěl se na pramici převézti na dru
hý břeh Vltavy kam mu dcera
jeho přinesla oběd ale pramice
byla stržena proudem a unášena
k jezu V kritickém okamžiku
Jaudy z pramice vyskočil do vody
doufaje se zachrániti Avšak ne
šťastnou náhodou dopadl na kůl z
vody vyčnívajícínabodl se břichem
a za krátko v krutých bolestech
před očima své hořce plačící dce
ry skonal Nešťastník zanechal
vdovu s devíti dětmi z nichž nej
mladší teprve před čtyřmi měsíci
se narodilo
Jaroslav Kocián v Londýnf Mla
dý český virtuos při svém opětném
koncertu v Londýně měl úspěch
sensační ještě pronikavější než
při prvním svém pobyta nad
Temží Při koncertu odbývaném
v sobotu dne io ni m byl a bet
James Halí do posledního místa
naplněna Hned po prvním čísle
rozpoutala se bouře pochvaly
Kocián musil po každém čísle při
dávali Dirigent dr Hanuš Richter
protlačil se nadšeným posluchač
stvein k našemu umělci a před
obecenstvem jej políbil což mělo
novou bouři v zápětí Dr Richter
s jehož orchestrem Jaroslav Ko
cián dne 26 t ni předvede
joacbimův koncert vyzval Ko
ciána k celé řadě dalších koncertů
Český umělec však mohl přijat
pouze některé jelikož na celý čas
svého pobytu v Anglii — až do
poloviny července — téměř každo
denně jest již zadáni Není po
chyby že české umění letos opa
nuje s nejskvělejšími výsledky ce
lou významnou saisonu v Londýně
O Kubelikovi koncertu v Prazt
píší "Nár Listy" ze dne 12 m
m: Včerejší Kubelíkův koncert
0 němž odborný úsudek ponechá
váme péru a místu odbornému
byl událostí kteráž se stanoviska
národního umění zasluhuje jména
hudebního festiválu hudební slav
nosti české Byl to křest hrdé
lodi která dosud pohybovala se
na vlnách vod neznámých aneb
vlasti dalekých a nyní má býti
spuštěna k dobývání světa české
mu hudebnímu umění Mecenáš
její mladistvý mistr který v tom
to dobývačném ohledu získal si
již nehynoucích vavřínů i její
nově jmenovaný kapitán který s
českým kvartetem neméně slavné
zájezdy do světa již za sebou má
1 její mužstvo představili se včera
pražskému obecenstvu jaksi na
uvítanou v novém sloučení i na
rozloučenou na cestu do ciziny
která jest již osudem českých mu
zikantů V tom ohledu i v umě
leckém byl včerejší večer jedinou
manifestací přerušovanou jedině
momenty hudebních bodů posky
tovaných ensemblem jakému se
ve světě málo které sdružení vy
rovná O vítězství originální
velkodušné a oslBující myšlénky
Kubelíkovy nelze nikterak pochy
bovali a této jistotě platilo nadše
ní včerejšího rudolfínského publi
ka v první řadě
Seievraiedný pokus skokem vý-
feAradsiých hradeb Před zraky
přečetného obecenstva mladá div
ka spáchala ve čtvrtek dne 15
m m odpoledne sebevražedný
pokus Zoufalá dívka přišla z
Nuselského údolí za první branou
vyšehradskou vystoupila na hrad
by kde se chvíli procházela Po
10 hod dopolední vylezla na ob
rubu hradeb a vrhla ee do hloubky
asi 40 metrů do rokliny která se
rozprostírá nad Přemyslovkou
Výkřik úžasu a zděšení vydral se
z úst bezděčných svědku tohoto
výjevu- Neprodleně zahájeny pří
pravy na přispěni zouíalé Pří
stup k rokli byl však velice ob
tížný Z novoměstského obecního
dvora povoláni dva zřízenci kteří
přes rozsedlinu položili prkno a po
velikém namáhání podařilo se jim
bezvládné tělo dívky vynésti na
cestu odkudž byla přenesena do
všeobecná nemocnice Dívka měla
v kapse dopis v němž se také na
lézala její adresa: Zdenka Nyklo
va 23letá švadlena u své matky
na Fuegnerově náměstí č 6 bydlí
cí V dopise - nadepsaném "S
Bohem!'' uváděla že odhodlala se
k sebevraždě z toho důvodu po
něvadž nemá žádného štěstí na
světě V nemocnici shledáno po
ranění zouíalé dívky velmi těž
kým: utrpěla přeražení páteře a
těžké poruchy prsního koše zlo
mením pěti žeber V noci na pá
tek Nyklova podlehla svému zra
nění Do poslední chvíle byla při
vědomí ale zdráhala se vysvětliti
příčiny jež k neblahému skutku
ji pohnuly Dle výpovědi pří
buzných byla prý děvčetem velice
řádným Živila se šitím prádla s
šatů Úmorná a do noci trvající
práce ta podryla její zdraví takže
dostavily se příznaky plícní cho
roby jež nedovolovaly aby ve
svých pracích s potřebnou pílí po
kračovala Myšlénka na ztrátu
oLživy dohnala nešťastné děvče k
zoufalému skoku v náruč smrti
Mrtvola její odvezena byla do pa
thologického ústavu
Mrtvola dítka pod slamníkem V
domácnosti pí Marie Trunecové
manželky solicitátora v Karlině
zaměstnaná iHIetá služka Marie
Magdalena Stará do Vídně pří
slušná dne 2 května těžce ochu
ravěla a byla odvezena do vše
obecné nemocnice V pondělí 12
m m ráno pí Trunecová byla v
kuchyni překvapena odporným zá
pachem Pátrala po příčinách a
k nemalému zděšení učinila pře
kvapující nález Pod slamníkem
v posteli v kuchyni pestavené le
želá mrtvola dítka které po naro
zení bylo usmrceno a na tomto
místě uschováno O nalezení
mrtvoly zpraveno komisařství a
vrchní komisař p Židlický zahájil
neprodleně pátrání Policejní kon-
cípista p Doškář v nemocnici vy
slýchal služku Starou která se
přiznala že dne 2 května stala se
matkou a dítko hadrem zardousila
pak pod slamníkem ukryla v
domnění že z tohoto úkrytu
mrtvolu v příhodný čas bude moci
odstranit Úmysl ten byl změněn
převezením služky do nemocnice
Mrtvola byla převezena do ústavu
pro soudní pytvu Proti služce
zavedeno vyšetřování pro zločin
zavraždění dítěte V pondělí dne
12 m m odpoledne odvedena
byla vražedkyně íe všeobecné ne
mocnice k trestnímu soudu do vy
šetřovací vazby pro zločin vraždy
Jest to útlá dívka menší postavy
chorého zevnějšku Podél sada
na Karlově náměstí kde se pro
cházelo množství obecenstva pod
pučícími stromy přešla zdánlivě
lhostejně
Dítě táže se otázky nikdy které
ani nejmoudřejší hlava nemůže
zodpovídati Učenci jsou často
překvapeni tou nejvyšší jednodu
chostí otázek jichž rozluštění vy
žádalo si staletí Výteční lékaři
se vší zručností a učeností nevědí
si často rady s obyčejným nedu
hem co zatím jednoduchý domácí
prostředek vyléčí protože zasáná
na kořen zla— nečistotu v krvi
To jest tajemství úspěchu Dra
Petra Hoboka Tisícové ročně
dosvědčují o zdraví přinášejících
vlastnostech tohoto uznaného do
mácího prostředku Plné po
drobnosti s radostí se dodají
Adresujte: Dr Peter Fahrney
11 2-1 14 So Hoyneave Chica
go 111
Jednatel B Dienstbier č 2016
P St South Omaha Neb
Našo
nízké
ceny
za které prodá
váme zaručené
zboží hodinář
skč a zlatnické
získávají nám
kazilý rok nu
sta nových od
knnníká ve Bp
Hiátech
Pakli potřebujete zlato" neb (stříbrné
hodinky retíek prsten atd pište li pro
náSčeřký cennlk a přesvědčte se že ku
pjváním u nás uie řile 15 až 40 procent
W J Wíša & Syn
jSr West iSti St Chicago lil
Jediný český©
£ závod olovnický strojničíc]
v a zámečnický v Omazi
vlatni
LEO BAROCH
503 So l3th Street
Teloíon 1667
Z&vádřnl vody plynu a kanaliiace pro
vádí se levni a dobře U&tt
Státní Jednatelství pro Jedině srfclěe
aé tiefewudské plrni pampy
Tel otyilli 879 — Tel tMow 801
elLouís Svoboda
ČESKÝ LÉKAŘ
Úřadovna č 301 Paxton Block
na rohu 18 a Farním ul
Úřední hodiny od II do li bodla dopoledni
od I do 4 " odpoladna
Veter od do í v obdli t 160 WUUami ul
Poslouží ochotné krajanům tf
fis MASNÍ KRÁM
aa Jit straní míita vlastní kraj ani '
Brntří Kunclové
Itslo XSUjilnl ij ut
NejTítíí zásoby naaa vleho druhu
uíenek lalámn iunek a vůbec vieho co
v obor tento tpadá
Ceny Icvnřjší než kdekoliv Jinde
tll tlllt t % 1 t % t
Jste rybářem?
::":
:
BližSÍ iijirúvy o
liltdač rybářských
výletních mlat cen
v hotelích a jízd
ních Unikli podá
nejvčtší ochotou
v
%"
JEST-LI ANO tož dříve roz
vrhnete si plíny na svou letní
rybářskou výpravu dopište nám
aneb navítivte nás a požádejte
o informaci ohlední jezer min
nesotských Jest deset tisíc
jezer vc státu Minnesotě jei se
hemží různými druhy okounů
(bass Crappie) štik (pickerel)
muskallonge atd
Pozoruhodní levni lístky
na cestu tam a tp?t plat
né po dlouhou dobu budou
se proddvati po celí léto
J 1402
"W TI
Farnam ul Omaha Dlst Pass A?ent Illinois Central R R
J os "VopálikLa
ŘEZNÍK A UZENÁfí
na 5 a "Williartx -ul
mi T liaohC vidy im'JI'u1I v#hr řrrstvého
bu§h vho druhu JhW f teinjoli ýroU
kíi U7nhikjch Kupte 11 nřlio na xkouiku
a ujll uleme ván tu iwlrubó pNJdule ta &
Předplaťte se na Pokrok Zápa
du pouze řioo ročně
Elegantní 'Hostinec
Tlam ni
JOSEPH PEZDIRTZ
1202 Jižní U ul OmaliH
VýieUaé imitli-ironíl plvol neJlepJI dru
hy vlna llkiírfi a Jemni doutníky
Olin tni íHUiKok nUltt pflpruven Krnlnn
nxjituu tůni BitrHiiiitntniho Juna tfokma
klurý jo vMy nrhntně oli-ouAf Ml
O liiijnou (jMueS kmliiiií žii
JOSEťHrKZNIRTZ
Marešovy gfflí
Itarma a pakmtnlíe jnou
ncmnul krvii a ledvin Mó
iilví jkkUM nwiiitriioBt
vjíilleaiiltl pr-ílIA mnoho
nebo nllIlA 1111ÍI0 tiHuauéfil
dumivnl iiníi-o hýrlvout to
víiwhiio onlitliujo ledviny
TyU maji udržovat! krev
v ClHtoLé Když pro Hlabosib
UPtiuihou bvoii práci vyko
návat tato so zunose netl
styml látkami Mento sa
vytvoří dvé kysulluy kt
rit pflsobi boloul kloubí
lad hlavy otoky a všechny
ty příznaky rheumutlsmiL
K vylííicnl toho vSeho nm
Hlte Híh noutl pHmo ke ko
řenu zla totl k slabosti
ledvin MareSovy Kevma-
tleke tabletky riciukujf na ne pfimo a přinutí
jo jemným přirozeným spftaobem aby avou
oťltiťovacl prací náležité vykonávali Proto ta
ké MareSovy Revinatlcké Tabletky ty nemoc
vyleíl a ulee na dobro Vedle toho spozorujete
io maji velmt dobrý úcUnek také na žaludek a
poslouží ku zlepšeni celého vašeho zdraví Cena
60 ct pouze v lékárnách Nepedlujl se nikdy
MAREŠ MEDICÍNĚ CO
2876 Archer Ave CHICAGO ILL
NaiSI knlžettm "NeJlepM lékaj jrZr+lur
ždému na požádáni zdarma '
Ty
:7 Sé S~ i S W
A c=e
L: i£o
lili ANDBACK " JjjU
WWW HS
m m m a j-iiaiaiai m m m m m m m
v ™u
V antiMmumtují £
460
V Morton okresu SevDakota pouze několik mil od Bismark hlavního města
Máme
120000 akrů
přiléhajících k pozemkům vládním Každá z těchto vybraných domovin zaujata bude na
jaře pročež přejete-li některou z nich přestěhujte se do Mandan nebo New SalemNorth
Dakota po Northern Pacific dráze — nečekejte až do jara neboť učiníte-li tak přijdou sem
jiní a budou míti přednost před vámi Výtečné pozemky hodící se k farmaření i k chovu
dobytka jsou k dostání v tomto distriktu zrovna za tolik co stojí vtělení Vy jakož i
synové a dcery vaše můžete zaorati domoviny přiléhající k sekci pozemku kterouž koupí
te od nás a takto nabudete
velikélio lá:rru pozeraku
za nékolik: sot dolltai-Ci
Přemýšlejte jen okamžik— dobrá bohatá půda výtečná čistá pramenitá voda nejčist
£í studničná voda v hloubce od 15 — 50 stop země porostlá nejvýživnější travou uhlí u
dveří osadníka za $1 tuna
Nuže pospěšte a zajistěte si nějaký pozemek v Severní Dakotě Lidé na východě
slyšeli o blahobytu v Severní Dakotě a v nesčetném počtu ucházejí se o tyto pozemky
Nabízíme tyto pozemky v lánech jaké si kupec přeje od 160 akrů do jedné sekce
nebo dvou pouze za
$400 do S750 GLfcr
Máme též prérijní pozemky a vzdělané farny v Ramsey Burleigh Towner Rollete
Bottineau Mclntosh Pierce Benson Cavalier Nelson Eddy a Ransom okresích Sev
Dakota jichž ceny sáhají od
íOO cio $2000 za akr
Podmínky jsou mírné s 6procentaím úrokera na odložené splátky Můžeme to raří'
diti tak že ihned kupci lze nim vyjeti a obďžeti ceny výletní
Pozemky ve Wisconsinu sev Minnescié a majetek v McLeod okresu na prodej za
I4 00 až $6500 akr O podrobnosti dopište si na
DAY-HAWLIK LANO G0?
Francis II Hawllk řiditel
í
1
- k
dMHUill A %+