Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 04, 1902, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    V - # '
:} v _ 1
Založen 187I--Koeník XXXI
OMAHA NEBIL VE STŘEDU DNE 4 ČERVNA 1902
ČÍSLO 41
Sopka Mont Peleo dosud bouří
Plameny z ní šlehaly do výše několika mil
Výzkumy profesora Hilla a jeho prúyodce Kavanaugb
Rozzuřený vulkán bouřil opřt
po osmačtyřicet hodin a tyto nové
výbuchy způsobily zděšení všeho
lidu na ostrově Nad městem
Fort dc France vznášely se při
tom těžké černé mraky tak že
panovalo v městě úplné Sero V
noci ze sopky šlehaly ohromné
ohnivé jazyky sáhajíce do výše
několika mil a celé město bylo tě
mito plameny ozářeno Stálý
temný rachot) ozývající se z vnitra
sopky zvýšoval ještě hrůzu kte
rou bylo pojato celé obyvatelstvo
Dešť popele lítal do vzdálenosti
několika mil a pokryl také ulice
ve Fort de France
Dne 27 května asi o půl devá
té večer strašlivý neustalý blýskot
ozařoval celou oblohu a mnoho
lidí prchalo z města Většina
však tlačila se na ulicích a zírala
se strachem a údivem na klikaté
blesky jež se míhaly na obloze
Popel a kamení vychrlené ze
sopky zničily 6 domů ve Basse
Point ale obyvatelé jich uprchli
Rozzuřeni sopka ohrožovala i
vzdálená místa jako: Mariqct
Grand Anse Maconba St Jacque
a Ajoup a Bouillon a obyvatelstvo
jich počalo je opouštěli
Deset tisíc osob opustilo sever
ní část ostrova a uchýlilo se do
Fort de France které město jest
již přeplněno
Profesor Robert T Hill spol
kový vládní geolog a velitel výpra
vy vyslané Národní zeměpisnou
společností vrátil se z delšího
pátrání po sopečné činnosti na
Marticique a o svých výzkumech
podal tuto zprávu:
"Zničený kraj je tvaru podlou
hého na suché zemi obnáší asi
8 čtverečních mil částečně za
sahá též do moře Jsou v něm tři
pásma V jednom zničen veške
ren život rostlinný i živočišný v
druhém spáleni plameny lidé a
zvířata rostlinstvo nebylo však
úplně zničeno v třetím bylo po
pelem pouze rostlinstvu ublíženo
Hlavním původem zkázy byl
nový kráter z něhož stále vytéká
horké bláto a valí se do moře
Oba krátery starý i nový jsou
ještě v činnosti Výbuchy páry
neustále vystupují ze starého krá
teru a z něho chrlí se kouř po
pel bláto ale žádná láva Záhu
ba města StPicrre byla způsobena
novým kráterem a výbuch musel
míti báječnou sílu neboť í děla z
tvrze byla odhozena ním na mno
ho yardů
Můj pokus přiblížiti se k nové1
mu kráteru — pokračuje profesor
Hill — byl marný Dostal jsem
se však poblíže Morne Rouge a v
7 hodin v pondělí večer byl jsem
svědkem nového strašlivého výbu
chu sopky a pokud tyto výbuchy
neustanou tu by žádný rozumný
člověk neměl meškatt na blízku
Za ohlušujícími ranami ozývající
mi se z vnitra sopky vystoupily
mraky černého kouře a pope
le a hnaly se směrem jižním
přes moji hlavu Tyto mraky
rozkládaly se na vzdálenost asi
desíti mil a časem vyšlehovaly z
nich jasné plameny
Vzal jsem několik fotografií to
hoto hrozného přírodního úkazu
a přiznávám se že jsem to učinil
v největším rozčilení a že se ve mne
zmáhal nevysvětlitelný strach A
však nebyl jsem jen sám který
podlehl tomuto hroznému pocitu
Dva novinářští zpravodajové kteří
se vydali na cestu k Monre Rouge
přede mnou a dostali se po svahu
blíže ke kráteru pojednou tryskem
běželi kolem mne prchajíce do
Fort de France před novým výbu
chem sopky Zůstat jsem celou
noc v jednom domě v DeuxChoux
kde zároveS se mnou přenocovalo
200 uprchlíků ze severního konce
ostrova Ve středu ráno jsem o
pustil Deux Cboux a vydal jsem se
na cestu do Fort de France"
Na této cestě doprovázel profe
sora Hilla A Kavanaugb a když
tento se z Monre Rouge navrátil
zpět ta Kavanaugb nedbaie ne
bezpečí brál se dále z Morne
Rouge do údolí rozkládajícího se
pod tímto Odvážný Američan
byl na této výskumné své cestě
provázen starou černoškou Blíže
jezera Palmíste jež úplně zmize
lo nalezl 20 stop vysoký kříž jenž
zasypán byi skoro celý popelem
vychrleným ze aopky Po celém
úbočí ležel popel tak vysoko a jsa
promočen silnými lijáky a pak
opět vysušen žhavými paprsky
lunce a horkem sopky tento ua-
hromaděný popel tvořil pohodlnou
cestu jakoby utvořenou z cementu
V údolí blíže úpatí hory nalezl
Kavanaugh zničenou vísku a v ní
150 mrtvol LiJé ti zahynuli u
dušením neboť Žádné známky
plamene nebylo na nich znáti
Parník "Louisiana" přistál ve
čtvrtek v New Orleaisu a kapitán
jeho Edward3 oznámil že parník
byl na své cestě zasypán popelem
ze sopky Pelee V té době nalé
zal se parník vzdálen 107 mil od
Martinique
Dle zpráv jež došly do Fort de
France vytékají ze severních krá
terů sopky veliké proudy bláta
směrem k Vive a v pátek sopka
vychrlila prudký dešť popele a
mraky syčící páry vystupovaly ze
sopky Řekou Rivieře Blanche
protéká horké bláto z něhož vy
stupují páry a valí se do moře
Vojsko a dělníci kteří pochová
vají dosud mrtvoly obětí zahynuv
ších ve výbuchu sopky museli s
prací tou ustátí neboť nový vý
buch sopky je ohrožoval
Z POLITICKÉHO SVĚTA
Z Washingtonu
Nadťje pro Filipínce — romnlk
generálu Pulaskému
President Roosevelt súčastnil
se slavnosti na vojenském hřbito
vě v Arlington a zde měl slav
nostní řeč v níž odhalil plány
vlády pokud se týče Filipínců —
President věnoval začátek své řeči
významu slavnosti samé pak
vzpomenul Lincolna a Granta a
přešel na naše vojsko bojující
na Filipínách Nejdůležitějším od
stavcem jeho řeči jest následující
prohlášení:
"Naše vojska činí více nežli
přinášejí mír a pořádek ona při
nášejí také svobodu Kdekoli jest
na Filipínách povstání potlačeno
tam Filipínci se těší takové osobní
svobodě pod naší vládou o níž se
jim nemohlo nikdy zdáti pod vlá
dou neodvislé Aguinaldovy oligar
cliie Zdlouhavě získaná nauka o
samosprávě nemůže se pochopili
za den od lidu jenž se právě vy
manil ze starobylé poroby Máme
za to že naučíme lid na Filipí
nách dosti brzo jak má svobody
užívali a ku svému prospěchu ji
obraceli a při jeho rostoucí znalo
sti bude samosprávy mu přirůstati
Až pak okáže svou schopnost pro
skutečnou svobodu tu teprve bude
možno rozhodnouti zdali lid ten
má žiti neodvislé od nás aneb
býti s námi spřízněn úvazky spo
lečného přátelství a prospěchu
Kdy to nadejde nelze lidské
moudrosti hádati Tolik možno
však říci že by den ten byl do
nekonečna daleko zpět posunut
kdybychom měli uposlechnouti
rady nemužné slabosti a vydati
ostrovy na svobodu abychom
viděli naše nepřátele vítězně vraž
diti naše zrazené přátele a prolé
vati krev nejlidštčjších nejpokoj
nčjších a nejlěpších v jich vlast
ním středu neboť jsou to právě
ty třídy které se naučily vítati
naši vládu"
President dne 29 května for
málně oznámil svůj úmysl jméno
vati senátora McLaurina z Jižní
Karoliny na uprázdněnou stolici v
nárokovém soudu Očekává se že
jmenování bude v několika dnech
posláno senátu a nástupcem Mc
Laurinovým se bezpochyby stane
guvernér McSweeney
Zástupce McCIeary předseda
knihovního výboru v nižším domě
byl splnomocněn aby podal příz
nivou zprávu o návrhu na povole
ní 1 50000 na postavení pomníku
hraběti Pulaskimu polskému ge
nerálu který byl ve válce za ne
odvislost vydatným pomocníkem
Washiogtonovým Návrh Boullel
lův na pomník baronu Steubenovi
byl již domu zástupců předložen
Dle plánů dosavadních mají tyto
pomníky býti postaveny na dva
rohy náměstí Lafayetttova kde
již stojí sochy Laf ayetta a Rochám
beaua Tím spůsobem by byli tito
čtyři znamenití válečníci kteří
tolik přispěli M osvobození této
země seskupeni v parku před
Bílým domem
Následkem prudkých dešťů
zatopeoa jest celá níže položená
čásť města Joliet 111 a dle
došlých zpráv též několik osob
utonulo Škoda na majetku jest
značná
Zasedáni 57 kongresu
Dodatky k přiitlhovaleckému idkonu
Raiba drobných stříbrných penfz
Návrh naroihojnlnljciernlch ryb
Dne 27 května byl přijat v niž
ším domě nový přistěhovalecký
zákon dle Shattucova návrhu a k
němu přijaty byly dodatky že na
žádné píistěhovalecké stanici se
nesmí prodávati lihoviny daň s
hlavy na každého přistěhovalce je
zvýšena z %i na $150 mezi vy
loučené plistčhovalce náleží oni
stížení padoucnící ti kdož za po
sledních pět roků byli blázny
anarchisté a osoby kteréž si přejí
zvrácení vlády násilím veřejné
nevěbtky a kuplífi Společnosti
přeplavní které přijmou na palu
bu v Evropě osoby stížené nakaž
livými a ošklivými nemocemi bu
dou pokutovány a mimo pokutu
jim uloženou musí ještě osoby ty
včzti zpět doba kdy může přistě
hovalec jenž se Etane veřejným
břemenem býti vyvežen zpět od
kud přišel prodloužena s 1 roku
na 2 a konečně přijato že přistě
hovalci přes 15 roků staří musí
umět čisti v některém jazyku
chtějíli býti puštěni na břeh
Při tom sněmovna přijala též
dodatek jímž se zakazuje v kapi
tolu drŽeti a prodávati jakéholiv
lihoviny
V senátu dne 28 května povo
leno aby se dalo vytisknouti na
vládní útraty 20000 výtisků zprá
vy o odhalení sochy Rochambeau
ovy jež mají býti rozdány Dru
hého dne bylo schváleno dohod
nutí společného výboru o povolení
na řeky a přístavy a další zasedání
věnováno rokování o filipínské
otázce při čemž promluvil wiscon
sinský senátor Spooner znamení
tou řeč v níž vyvracel důvody
senátora Hoara
V nižší sněmovně byla dne 29
května odhlasována a přijata před
loha na ražbu drobných stříbrných
peněz po delším rokování Demo
kraté se sice rozhodně proti tomu
vzpírali aby se směly stříbrné
dollary taviti a z jich stříbra aby
se razily drobnější peníze ale byli
poraženi Tajemníku pokladny jest
uloženo aby rozhodoval ronoholi
stříbrných drobných peněz má se
raziti pro spotřebu v zemi Dále
přijato navrhnuté zvelebení spol
kového návrší na hřbitově v Oak
woods v Chicagu
Zástupce Jones ze státu Wash
ington podal návrh na zřízení
sádek na ryby v různých státech
Na velkých jezerech měla by být
zřízena stanice kde by se zkou
maly zvyky ryb jezerních 8 ohle
dem na jich umělé rozhojnění
Jones ve svém návrhu poukazuje
na důležitost rybářského průmyslu
v této zemi a jak je následkem po
čínání masového trustu ochrana
ryb potřebná poněvadž prý mno
ho tisíc lidí z velké Části se živí
rybami
Senátor Gallingcr z New Ilamp
shire podal v senátu návrh na vy
šetřování lynčování v Soustátí
soudnickým výborem aby se při
šlo na stopu tomu co by se mohlo
učiniti ku překažení nezákonitých
těch zločinů Senátor Gallinger
uvedl že za posledních deset let
bylo provedeno 2658 lynčů ve
Spoj Státech a doložil zdali silná
ruka zákona toho dovede vyplenili
lynčování které hanobí všechno
americké občanství a mužnost
KRONIKA UDÁLOSTÍ
Sensařní proroctví
Dr Artbur Ecker z Duluth
Minn který předpověděl zavraž
dění presidenta McKinlcyho a ná
sledkem toho požívá nyní veliké
pověsti jako prorok budoucnosti
napsal presidentu Rooseveltovi že
některé evropské velmoci začínají
spiknutí kteréž má vésti k válce s
Amerikou z Ecker radí aby presi
dent připravil tuto zem k boji s
ncjvětŠÍ rychlostí V dopise svém
vykládá že n ěj nedávno viděnf a
že výklad jeho znamená že čtyry
neb pět evropských velmocí spojí
se proti Spoj Státům a že dojde
k nejkrvavějŠÍ válce kterou kdy
svět spatřil ale Spoj Státy zůsta
nou v nf na konec přece jen vítěz
nými Vzmáhání se přistíhovalectva
Do newyorského přístavu při
jíždí nyní průměrně za den 2800
přistěhovalců z rozličných zemí a
ďle výroku přistěhovaleckého ko
misaři Wilhamse jest jich prý
53 ze sta nežádoucím živlem —
Devět desetin z těchto nežádou
cích přistěhovalců zůstává v New
Yorku a jeho okolí Ostatní ubírají
e na západ Ten žádoucí příště
hovalecký Živel sestává prý z pra
covníků kteří budou časem svým
přispívat! k bohatství země Jsou
10 ponejvíce rolníci kteří se ubí
rají na západ aby si zde vyhledali
domoviny pro sebe a sve" rodiny
Ještě nikdy nepřijíždělo tolik při
stěhováků do Ameriky jako v
této době a dle přistěhovaleckých
úřadníků jest jakost jich ta nej
nižší Stávka uhlokopil
V pondělí ráno zahájena byla
všeobecná stávka strojníků topičů
a čerpačů v uhelných dolech kteří
se domáhají osmihodinové doíiy
pracovní za stávající mzdy Dle
zprávy úředníků unie plných 90
procent těchto dělníků zastavilo
práci uhelní baroni však to popí
rají Ovšem o těchto je známo že
pravdu nebéřou na přesné vážky
Ve 357 dolech v nichž dobývá
se živičnaté uhlí jest zaměstnáno
1070 strojníků 3200 topičů a
1427 čerpačů Stávkářům přísně
nařízeno od vůdců aby se chovali
klidně a nepřestupovali zákon
Uhelní baroni se připravovali na
tuto stávku a skoro každý důl jest
obehnán buď vysokým prkenným
aneb drátěným plotem a proto
hlídkám stávkářů nebylo možno
zjistili co se za těmito ploty děje
— V hazletonském okrsku vyšli
skoro všichnij dělníci pracující u
čerpadel na stávku ale některé
společnosti přivezly z Filadelfie
skéby a nahradily částečně místa
stávkářů V Hazletonu bude odbý
vána schůze obchodníků v níž se
má vysloviti sympatie stávkářům
a má se odepříti dodávání život
ních potřeb hlídačům a skébům
Shepmanova uhlířská společnost
zaměstnávající 357 dělníků a Con
nell & Co v Shamokinu zaměst
návající 494 dělníků svolily k
osmihodinové pracovní době
—::::::::::::::::::::::::::::::—
i ČEŠI V AMERICE : :
:
1 Při vaření piva mra čtvrtek
odpoledne v pivovaře Atlas Brew
ing Co na Blue Island ave v
Chicagu opařil se sládek Frant
Ilronck z Town of Lalte na obou
nohou velmi bolestně nikoli však
nebezpečně Stál při kotli naplně
ném pivem ve vysokém varu a ne
pozoroval že trochu moku vylilo
se mu do střevíců Teprve po ně
kolika minutách pocítil palčivost
na nohou usedl proto a jal se
zouvati střevíce když však počal
stahovali punčochy k svému zdě
šení seznal Že s punčochami sta
huje i kůži s nohou — Nehodu
oznámil správě pivovaru která
ihned povolala dva lékaře kteříž
mu obě nohy od kotníků po prsty
opařené ošetřili obvázali a na jeho
žádost dopravili do jeho příbytuu
Potrvá ta několik dní než Mronek
bude moci vrátiti se k zaměstnání
1 Min středu večer rozžehnal se
s tímto světem chvatně známý 0
sadník v Clevelandu p František
Král z č 82 E Clark ave bratr
obchodníka s obuví p J J Krále
z Broadway Zemřelý narodil se
v okresu Píseckém u VodBan r
1840 a do Ameriky přijel s rodinou
před 25 lety Po dlouhou řadu let
stížen byl chronickým revmatis
mem a obzvláště v posledním
čase trpěl hrozná muka z nichž
konečně vyprostila jej smrt Smrt
jeho oplakává vedle četných pří
buzných manželka Marie a několik
dítek již dospělých Nejstarší syn
zemřelého František zahynul
před lety na nešťastné lodi Elbe
když vracel se z návštěvy ze staré
vlasti
H Chicagské ranní anglické listy
přinesly 30 května téměř neuvěři
telnou zprávu že radní Karel G
Fouček známý lékárník z 18 ul
a Centre ave stane se co nejdříve
milionářem Uvádí že obdržel z
Prahy v Čechách oznámení že
strýc jeho matky držitel majetku
v ceně 8 milionů dollarů zemřel v
britické východní Indii nezane
chav jiných dědiců než matku
Foučkovu a děti bratra Majetek
ten prý již je v indických soudech
po 12 let a po celou tu dobu se
prý pátralo po dědicích — Před
třemi roky poprvé vypátrána stopa
po Foučkových Historie s boha
tým jejich strýčkem je romantická
Jak anglické listy píší odejel z
Ondřejova v Čechách mlád do vý
chodních zemf Sebral tam různá
zvířata a utvořiv zvěřinec jezdil s
ním po Evropě i východě Když
prodejem se ho zbavil odejel
nazpět na daleký východ do Bri
tické Indie kde zařídil si obchod
jenž mu nesmírné bohatství při
nesl Po plných dvacet roků ne
slyšela prý rodina Foučkovao bo
hatém strýčkovi tentokráte z Indie
a ne z Ameriky jak jsme zvyklí
slýchat Pan radní jak listy ty
dále píší jest prý všecek rozra
dostněn nad tím co jej očekává
Zemřelý bohatý strýček Foučkův
slul Josef Janoušek a v Indii dával
si říkati Hoffman Matka radníhof
pí Marie Poučková jež dlí u
provdané dcery Marie Hilkinové
v Čechách zpravena byla o dě
dictví tom britickýra konsulem
Fouček prý učinil nutné kroky k
získání tak velikého dědictví Své
mu švakrovi Václavu F Štěpinovi
známému notáři a právníku svě
řil celou záležitost tu k vyřízení
Až dosud zabývala se tím právni
cká firma Nekarda a Spol v New
Yorku
— Hroznou smrtí se světa sešla
Josefina Pixova jež pro svobod
ného bratra svého Františka vedla
domácnost v jeho domě č 803 z
18 ul: v Chicagu Krátce po jedné
hodině předminulé úterý odpol
rozžehla oheň v gasolinových kam
nech jež den před tím koupili
Shledala Že je v nich málo gaso
linu a proto — ač plameny neu
hasila — jala se ho do nádoby k
nim připevněné nalévat Následek
toho byl hrozný V okamžiku
nastal výbuch Vše kolem polito
rozlétnuvším se gasolinem počalo
hořeti ovšem i šaty na nešťastné
Josefině Nedbajíc tohoběžela do
vedlejší ložnice v níž již vše také
v jednom plamenu stálo by odtud
zachránila hotové peníze jak její
bratr udává na $300 Nepodařilo
se jí to však neboť plameny z
ložnice šlehající cestu jí úplně
zatarasily a mimo toho lehký šat
jimž oděna byla hořel celý Jala
se volati úpěnlivě o pomoc a první
jenž se dostavil byl krajan Jan
Novák jenž nedbaje vlastního
nebezpečí vběhl vypáčiv zamčené
dvéře do hořícího bytu a na dívce
plameny uhasil Ovšem bylo již
příliš pozdě Byla po celám těle
popálená V největším spěchu
přivolaná hinmanská policie na
poplašné znamení s hasiči dopra
vila ji do okresní nemocnice kde
nebohá o půl osmé hodině večer
skonala
Zprávy spolkové
Tábor Neliraska ě 4771MWA
odbývá dnes ve středu 4 června
pravidelnou schůzi svou v síní p
Hrocha jest žádoucno by každý
soused do schůze té se dostavil
John Brázda klerk
Lože Jan Hus ě 5 Koř P
odbývá schůzi svou dnes ve středu
4 června v 8 hod večer v Sokolov
ně Přítomnost všech členů nutná
jelikož důležité jednání a placení
příspěvků předléhá Z rozkazu
Vel Kancléře Bed Sláma
Sbor Vlastislavu čís 29 JČD
odbývati bude půlletní schůzi svou
příští neděli 8 června o 2 hod
odpol v místnosti spolkové Vše
cky Členkynč nechť se dostavíneb
předléhá důležité jednání Nepří
tomné podléhají pokutě dle stanov
Marie Michalová taj
Výbor Kubelíkevv nadace
koná svoji pravidelnou schůzi v
Sokolovně dne 6 června v pátek
v 3 hod večer Nechť všichni čle
nové výboru schůze laskavě se
súčastní S A Beránek taj
Zkuste a přesvědčíte se
Zmocíuje-Ii se Vás pocit vysíle
ní jsou-li čivy Vaše vzrušeny
trávení pokažené nebo bolí-li Vás
hlava máte příznaky jež vesměs
poukazují na nečistou a chudou
krev Jest opotřebovaná a neči
stá od své zimní práce a potřebu
je aby do ní nová síla a nová či
lost byla přivedena Musíte něco
mít co by výše uvedené příznaky
přemohlo tělo vyčistilo prostře
dek na který byste se mohli spo
lehnouti Chceme abyste zkusili
Severora Krvečistitele Jediný
uspokojivý způsob dokázat účinek
léku jediný způsobabyste se sami
přesvědčili zda-li uleví Vám ve
Vaší chorobě a ji vyhojf jest
osobně ho zkusit Ručíme že je
to lék poctivý a síly hojivé Pů
sobí přímo na krev čistí ji a svojí
čistící ' a sílící vlastností přivádí
každé ústrojí do zdravého nor
málního stavu Ve všech krevních
a kožních nemocech zvětšených
žlázách vyrážkách krticích sla
ném toku atd je jeho vliv nepře
konatelný Cena Ji 00 Na kaž
dém obalu jest pro důkaz pravosti
podpis vyrabitele W F Severy
Cedar Rapids Iowa
Kupujte Dra Hcllera o
svědcené léky pro nemoce
koňské a dobytčí
i 2:b ZÁMOŘÍ
ZPRÁVY PODMOŘSKÉHO LANA
Rozhledy tc svété politickém i společenském
Rakousko-Uhersko
Okázalá církevní slavnost — Ne
ittstl dvou íeskUh turistu
Slavnost božího těla byla slave
na ve Vídni s obvyklou nádherou
kostelní Císař František Josef
arciknížata vrchní hlavy státních
a městských úřadů byli přítomni
od 7 hodin ráno slavným službám
božím v kathedrále a později sú-
častnili se všichni procesí jež
ubíralo se hlavními ulicemi města
Císař kráčel s obnaženou hlavou
maje rozžatou svíčku v ruce hned
za duchovním jenž nesl mon
stranci
Značné množství Američanů
mezi nimiž též vyslanec McCor
mick vyslanecký tajemník Chand
ler Hale vojenský vyslanecký
příručf kapitán Harris a soudce
F W Holls z New Yorku pozo
rovali kostelní slavnost z oken
amerického konsulátu
První nehoda v letošní saisoně
při slézání hor udála se na Seme
ringu dvěma Čechům Dr Bře
zina a s ním jeho společník Pacer
pokoušeli se vystoupiti na Rasal
pu a při tom se sřítili do propasti
a zahynuli
Francie
Kdo bude nástupcem Waldeck Rous
seaua? — Radikálové v tele
Resignace Waldeck-Rousseau-ova
jest hotovou událostí a nyní
celá veřejnost se zabývá otázkou
kdo bude následníkem Waldeck
Rousseaua V zasvěcených kru
zích se tvrdí že senátor Combes
zaujme jeho místo ale že skuteč
ným fiditelem francouzské politi
ky zůstane Rousseau poněvadž
Combes náležel k nejdůvěrnějším
stoupencům nynějšího presidenta
ministerstva
Nově zvolená francouzská ko
mora měla prvé své zasedání v ne
děli dne 1 června M Kauline
jako nejstarší člen její předsedal
Po jeho řeči přikročeno k volbě
prozatímného předsedy komory a
zvolen M Leon Bourgeois radi
kální republikán poraziv M De
schanela bývalého presidenta ko
mory poslancův kterýž byl kan
didátem umírněných republikánů
Na to zvoleni dva jiní radikálové
a sice Eugene Etienne a Louis
Maurice Faure za místopředsedy
a na to se komora odročila až do
úterka aby tak uctěna byla pa
mátka nešťastných obětí katastro
fy na Martinique
Srbsko
Skandály v královském paláci —
Král v rukou své ieny a své mi
lenky Nejen celý Bělehrad ale celý
srbský národ jest vzrušen Skan
dálními historkami které se roz
náší z královského paláce Hlavní
hrdinkou v nich jest neobyčejně
krásná sestra královny srbské Dra
gy Helena Nynější královna
srbska Draga jest asi stejně sta
rá jako ovdověla královna Natá
lie matka nynějšího krále Sestra
její jest však mnohem mladší a
sličnější V poslední době došlo
prý v královském paláci k neslý
chaným Skandálním výstupům
které překonaly všechno to co se
kdy skandálního v paláci sběhlo
pokud byl ještě král Milan na ži
vu Jest veřejným tajemstvím že
při letošní srbské velkonoční slav
nosti zámecké královna Draga
přistihla svého manžela "in íla
granti" při manželské nevěře a při
tom došlo ku rvačce královny se
svojí sestrou Helenou Král kte
rý te zastal této dostal se prý též
do křížku s rozezlenou královnou
a hleděl ji "upokojiti" pěstmi
Tato pranice královských manže
lů způsobila prý takový povyk že
byl celý palác alarmován a přilá
kal všechny dvořany k dějišti
skandálního výstupu
V Srbsku dnes vládne královna
Draga a její sestra Helena neboť
král je hříčkou těchto dvou žen
štin a hoví brzo choutkám jedné a
pak zase druhé z nich
Vliv královny Dragy na krále
Alexandra však v posledním čase
klesá a někteří dvořenínové proro
kují jí osud rumunské kněžny Su
sové Osoby stojící v čele nej
vyŠších vládních úřadů nemají
odvahy přiměli krále k vymanění
se ze Ženských vlivů a samí pod
léhají též vlivu zmíněných dvou
ženštin Z některých stran nalé
háno na královnu Natálii aby
přijela do Srbska a zavedla zde
pořádek avšak tato odmítla to se
vší rozhodností neboť nechce se
více míchati do dvorních intrik
Z republiky kubánské
Poselství presidenta republiky
Prvý president republiky zaslal
prvému sněmu své prvé poselství
kteréž pro jeho význam podáváme
v nejhlavnějších jeho rysech Po
selství to znělo:
"Nikdy nebojoval žádný národ
s takovou vytrvalostí a obětmi za
svobodu nežli Kubánci Žádný
národ není tedy více oprávněn vi-
děti svoje spravedlivé snahy koru
novány úspěchem Spolu s na
ším vlastním heroismem jest uvé
sti jak se k nám zachoval velký
národ který byl vlastní svojí lás
kou ku svobodě vehnán na naši
stranu v našem boji za neodvis
lost vlasti naší
Pohnutkou národa toho byl
pocit velkomyslnosti v původu
svém ryzí a nezištný Puzena
tímto pocitem mocná republika
severu uznává prostřednictvím své
ho vznešeného presidenta republi
ku Kubánskou
Slibu formálně danému bylo
učiněno zadost V tomto oka
mžiku když cítíme svoje právo
jako neodvislý národ jest nemož
no pctlaČiti naši vděčnost ke Sp
Státům Uznání toho dluhu vděč
nosti velkému tomu národu jest
aktem jenž nás povznáší a Činí
nás hodnými vážnosti a úcty ostat
níhosvěta -
Jsme schopni vyplnili závazky
a sliby které na nás jsou a měli
bychom svůj rozpočet upraviti co
nejpečlivěji
V další části odporučuje presi
dent Palma fedrování zemědělské
ho průmyslu republiky chov do
bytka zřizování zemědělských po-
kusných stanic kde by se dály
experimenty jak by se ďalo zlep
šovati pěstování cukrové třtiny a
tabáku a přimlouvá se za zavede
ní různých hospodářských a prů
myslových odvětví dosud na Ku
bě neexistujících a pak pokraču
je: "Ježto otázka vzájemnosti ne
byla dosud rozluštěna jest nemož
no udati nyní jaká opatření by
měla býti učiněna aby se nynější
krisi odpomohlo Krise ta jest
následkem nepatrné ceny cukru
vyvolané nadvýrobou řepového cu
kru v Evropě 1
Okamžitým odpomoženfm bylo
by snížení amerického tarifu z
cukru o jehož dosažení nynější
výkonná vláda bude pracovati a
bude vyjednávati o smlouvu aby
pro kubánské pěstitele cukru do
cílila výhod
Má-li býti v pravdě a v skuteč
nosti zaručena na Kubě bezpeč
nost života a majetku venkovská
garda musí býti zreorganisována a
rozmnožena '
Uznáváme že za americké in
tervence zdravotní podmínky se
na ostrově zlepšily leč jest nu
tno aby v tomto nutném díle by
lo pokračováno a aby podmínky
ty byly učiněny stálými
Úřad soudcovský na Kubě měl
by býti doživotním a nesesaditel
nost soudců měla by býti jedním
z prvých úkolů kongresu"
Konečně Palma prohlašuje Že
účelem vlády bude věnovali co
největší pozornost výchově a zvlá
ště školám primárním a dále bude
prý vláda fedrovati stavbu želez
nic a cest
ConoKoftoitoitoitoitoitoitoitoiioito
I J JANDA & GO i
t! O
o 'Iastnt 31
o
tf
o
tf
o
V
o
K
o
tc
o
tc
o
V
o
K
o
V
O
o
tc
o
H
o
te
POHROBNIGKÍ ZÁVOD
ť budovl J Konvalina
v lis tíjs jižní ij ul
Jmuce odborně ve tvém oboru
vzděláni a majíce několikaletou
praktickou tkuienott s jednobo
předního omkakébo pohrobnic
kébo látodu uti&ťujame vlechny
vé krajoDT le jsme aebopnými
potloužiti kaidému k úplné jeho
pokojeootti
Poroučejíce se v přízefl krajana
edejiícb znameníaie ae v ti cti
Tel 2984' J JANDA & CO
ejonoiaononoiiotoolionooiouoí
Y
1