Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 28, 1902, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    POKROK ZÁPADU
-5
ZE STÁTU NEBRASKA
í:
:
i-
4
— Ve Wymore vznikl veítvrte
brzy t rána oheO ve fotografické
galerii J D' Bauma kterýž utrpěl
Škody laoojež jest však pojiště
nim kryta Požárem byla též po
Škozena úřadovna zubního lékaře
H 1 Whetmorea a obchod I A
Reulingse
i Ve Wymore otevřeny v pí
tek čtyři hostince Soudce Stulí
schválil jednáni městské rady jež
povolila liceose Bruhn BrosJ J
Schmidtovi J M Noyesovi
Chas Churdovi Námitky prot
žádostem Chas W Petersooa
jonna A risare Dyiy uznaný za
oprávněné
— Zvláštní nákladní vlak U
P dráhy vyšinul se ve čtvrtek c
a hod odpoledni z koleji asi
pul třetí mile západoě od Colum
bus Rozbito bylo Se U kár a do
pravá po trati té byla přerušena
Teprve pozdě večer byly trosky
odklizeny Několika slepým pa
sažérům kteříž se vezli na rozbi
tých vozech nestalo se ničeho
— V Hastings sjel ve středu
odpoledne za prudké bouře blesk
do věže německého presbyterián
ského kostela a zle ji pošramotil
jakož i západní stranu do kteréž
učinil značnou díru Když blesk
zasáhl věž srazil s ní velkou po
zlacenou kouli jež spadla na hlavu
dívky Mabel Rhoadesovy a lehce
tuto zranila
— Předminulé úterý odpoledne
navštívil 72 letý krajan Bartoloměj
Zoubek s chotí svou hřbitov na
lézající se blíže jich domova asi
dvanáct mil severozápadně od
Wilber aby upravili rov svého
syna dávno již zemřelého Mezi
prací klesl kmet na hrob a okamži
tě skonal vadou srdeční Zoubek
bydlel v okresu Salině asi 27 roka
— Ve čtvrtek odpoledne zraně
na byla bleskem nebezpečně v
Nebraska City asi 7oletá pí Mary
Gillicková Blesk sjel do drátě
ného plotu ve vzdálonosti asi 50
yardů od místa kdež žena praco
vala Proud sjel po drátu a pře
skočil na tělo stařeny kteráž po
pálena byla těžce na' levé straně
Jest naděje že se stařena uzdraví
— Tříletý synáček farmera P
Petersona bydlícího asi 7 mil ji-
hovýchodoě od Fremont zemřel
v sobotu ráno následkem smrtel
ných popálenin V pátek ráno
vstal chlapeček s dvěma staršími
Jitkami ještě před rozedněním a
nešťastnou náhodou převrhl hořící
svíčku ' Od této vzřJal se na
chlapci noční Šat kterýž na něm
shořel a chlapec popálen byl hroz
ně zejména v obličeji tak že mu
maso s něho opadávalo '
— PROVOLÁNÍ! Všichni Če
choslované v okolí Dodge okres
Dodge Neb usedlí jimž záleží
na tom aby nemuseli pfatit drahé
jednatele a ještě dražší pojištění
proti ohni a blesku jsou tímto vy
zváni aby se dostavili do městečka
Dodge v neděli dne I řervna t r
v jednu hodinu odpoledne a shro
máždili se v townovém hallu (síni)
kdež se bude jednat o tom zdali
bychom nemohli sami založiti svftj
vlastní pojišťující spolek proti
ohni a blesku Dostavte se všichni
a pojde to hravě neboť jest nás
Čecha ve vůkolí velké množství
S přátelským pozdravem
Jos Srb
— Nejvyšší státní soud zamítl
žádost C C Wrighta o soudní
rozkaz jímž by byl guvernér do
nucen jmenovati členy požární a
policejní komise v Omaze V žá
dosti té uvedeno Že nejvyšší soud
má moc vydati podobný rozkaz a
že guvernér má právo učiniti jme
nování Nejvyšší soud prohlásil
že má sice právo vydati rozkaz
ale že přece zamítá Žádost o jeho
vydání a to z toho důvodu Žeotáz
ka ta byla již jednou rozhodnuta a
rozhodnutí to že jest trvalé Roz
hodnutí to napsáno bylo nejvyš
šírn soudcem Sullivanem za souhla
su soudců Holcomba a Sedgwicka
V sobotu požádá! Wright nejvyšší
soud o nové líčení případu toho
Guvernér Savage byl velice zkla
mán rozhodnutím nejvyššího sou
du neboť měl již připravený se
znam těcb jež chtěl v případu že
by nejvyšší soud rozhodl proti
nynější požární a policejní komisi
jmenovati za její Cleny
— V iátek odpoledne postřelil
se nešťastnou náhodou laletý Fr
Kuntz syn zámožného farmera
bydlícího blíže Hooper Neíťast
ný mladík pracoval pro Franka
Browna bydlícího seyeroázpiJní
od Hooper a v pátek odpoledne
vyšel ii 1 riflí na hon Kdyl pro
lézal na farmě Raimer Clauseoa
drátěným plotem vyšla náhodou
t pušky rána a kule vnikla do těla
Kuntzova Těžce zraněný mladík
po několika marných pokusech
doplíiiti ae do nejbližiího obydli
kleal bezvládně na zemi kdež za
hrozných bolestí zůstal leieti po
celou noc Teprve v aobotu asi
Q:to hod ráno nalezen byl dvěma
yoky p uauseoa merw přivou
oi byli souíalýaa voláním Kuntxo
výni Kdy! Man dostalo pfvé
pomoci byl dopraven do nemoc
nice ve Fremont kdež lékaři po
chybují o jeho uzdravení
— Krajina severně od ilooper
zasažena byla v sobotu o s hod
odpolední tornádem ' Veliká stáj
na farmě George Langermeyera
bydlícího asi tři mile severovi
chodně od Hooper byla úplně
rozmetena stromy v šířce asi
dvacíti stop vyvráceny byly z ko
řenů a ploty roztříštěny — Nad
Blair snesl se v sobotu večer prud
ký liják provázený krupobitím
Kroupy mající v průměru půl až
dva palce rozbily mnoho oken v
městě — V sobotu odpoledne za
sažena byla krajina jihozápadně
od West Point malým tornádem
jež spůsobilo značných škod -
Na farmě Johna Kloke a rozmete
na byla sýpka a usmrceni několik
kusů cenného dobytka Tornádo
to bralo se směrem východním a
vyvrátilo mnoho stromů a roz
metlo značně plotů
- Hrozné překvapení čekalo
na manžely Kobertsovy bydlící
devět mil jižně od Wyinors když
se v sobotu v 7:30 hod večer vrá
til z městečka do svého domova
Nalezliť mrtvolu dcery své Lizzie
ležící na dvorku obličejem k zemi
obráceným Mrtvola dopravena
byla do domu a vypraven jízdný
posel pro koronera Waldena kte-
ýž ihned v průvodu konstébla
Tearyho odjel na farmu Robert so
vu Koroner po zběžném prohléd
nutí mrtvoly prohlásil že dívka
zemřela následkem otravy Na
posteli dívčině nalezen dopis v
němž Činí dívka zodpovědným za
smrť svou Johna C Helmera jenž
prý ji stloukl Vyšetřováním zji
štěno že dívka zasnoubena byla s
Ilelmerem avšak zasnoubení to
následkem neustálých hádek bylo
před třemi týdny zrušeno a Hel-
mer odešel do Oklahomy Trpké
vzpomínky na minulé hádky s mi-
encem působily na mysl dív-
inu tak zhoubně že se konečně
odhodlala k sebevraždě Požila
sobotu silnou dávku strychninu
otrávila se
— Dle výkazu státního škol-
ozorce Williama K Fowlera roz
děleno bude mezi jednotlivé okre
sy celkem $41754870 školních
tátních peněz na vydržování ve
řejných Skul Všech osob šlolní-
státi ve státu jest 376087 a
připadá tudíž na jednoho Žáka
it Na okresy četněji krajany
obydlené připadají následovní ob
nosy: Okres Počet žáků Obnos
Boyd 2627 $291661
Buííalo 7832 869521
Butler 545 660041
Cass 789° 875983
Colfax 4410 489617
Cuming 5699 632729
Custer 7843 ' 870765
Dodge 8262 917285
Douglas 40792 4528912
Fillmore 5661 628510
Gage 10506 1160423
Howard 4304477849
Koox í48í6OQIQI
Lancaster 22216
2466520
688796
46747
4i494-3°
7873 86
921614
296991
467635
Madison 6204
Pawnee 4207
Polk 4021
Salině' 7092
Saunders 8301
Stanton 2675
Webster 421 1
Novinky z Linwood
Velkou tanelní zábavu uspo
řádá Franta Bartoš dne 9 června
O dobré likéry doutníky a záku
sky bude postaráno Kapela p
J H Černýho bude účinkovat
Možno tudíž předpovídat pěknou
zábavu jen jestli se kmotr do té
doby udobří
Potřebovali bychom zde dob
rého řezníka který by si hleděl
obchodu rozuměl uzenářství a
držel vše v čistotě Taký by zde
mohl dělat dobré živobytí ale tím
nechci nikoho ujišťovat Že zde
zbohatne Teď zde každý 'Ob
chodník hnedle drží maso ale
když ho je nejvíce potřeba tak ho
nemá žádný „
Velké posvícenské hody sli
buje pí M F Bartošová zdali jí
všecky husy vyrostou „ Už jich je
před padesát a ještě snad nějaké
budou Těšte se tedy Bude to
asi něco takového jako ty prase
čí hody v Brně j
Taneční zábava kterou uspo
řádal pan Fr Dočekal vydařila se
znamenitě Společnost se bavila
dlouho do noci "'
Varhany které dal do výbry
spolek "Katolický Dělník" v Cedar
Hill vyhrál pan V Od voda jenž
má za manželku dceru manželů
Němcových Až se pan Odvoda
naučí brát zajisté Ze nám dá něco
k lepSímu ---' t
Poslední čas 11 naši obchod
níci stěžují ie někteřf občané ob
jednávají li své potřeby z východu
ačkoliv pni jim mohoů posloužit
týmž zbožím ne-li lepším a za toui
cenu ne li levněji Podporujte
"home trade'V"" '
'i Iv-' ' fV ' '
': Minulou neděli sjelo ae bodně
krajana dd českého" kostela Ve
lebníček se vlak roznemohla ne
přijet — Jtog nemohl le náhle
byl k němu povolán dr Draský
Brainard Jest obava že se může
dostavit zápal střev
Paní Bratršovsková bydlící
asi jednu míli od Linwood roz
nemohla se náhle v neděli ráno
tak Že k ní musel být lékiř povo
lán Pan Emil Folda a rodinou
oHjel minulou sobotu na návštěvu
ku své matce do Heun a ježto se
tam náhodou odbývala též pouť
tu při té příležitosti i tutonavštívil
V poudělí ráno přijeli šťastně zpět
Soud který se odbýval s Mad
Fleekcm ve Schuyler minulý tý
den následkem utonutí dvou žen-
št:n Rimerových dopadl Šťastně v
jeho prospěch To jsme uhodli
hned když jsme ho viděli tančit
čardaš na jeho "poně" po ulicích
Přejeme mu že to tak dopadlo
Minulou sobotu ubíral se mě
stem naším pan Jakub Kříž Vezl
si domů uzdravenou manželku
která se před časem odebrala do
do Omahy aby si tam vyhledala
pomoci lékařské
Teď máme opravdu pěkné
počasí Dost vláhy a tepla
všecko krásně roste a jest věru
radost a rozkoš podívat se na tu
boží přírodu
Příští pátek dne 30 května
jest den zdobení hrobů Navštiv
te hroby svých milých Šotrab
Zajímavosti z české kolonie
v New Yorku
Věru přichází do našeho středu
jedna atrakce za druhou Sotva
že odejel náš slavný Kubelík při
jel prof T J Masaryk Přijel
jako badatel učenec a znalec po
vah lidských za svým povoláním
by nejen zde na universitách Ame
ričanům přednášel a je poučoval
ale aby poučil též nás pak aby
zde nasbíral a staré vlasti donesl
nestranné poznání nás jak žijem
a jak dovedeme se chovati v té
svobodě po které jsme v Čechách
vždycky tak horoucně toužívali
Ba toužili a jak Dostalo se nám
po čem jsme tak prahli Šťastni
byli ti kteří odjeli z New Yorku
přímo na západ a usadili se v bra
trských našich koloniích Ti
aspoS naučili se užívali té zlaté
vytoužené svobody Však jinak
bylo a jest s těmi kteří setrvali □
východě a to zejména v New
Yorku Ovšem kdo v New Yorku
zůstal pro toho bylo to výhodou
žíe výdělky byly povždy značnější
nežli na západě nicméně však
chce-Ii žiti člověk ten v New Yor
ku tak dobře jako se žije na zápa I
dě povstává mu vydání tak znač
né že přebytek za kterým se
každý po většině z přistěhovalců
do Ameriky přihnal stane se mno
hem nepatrnějším nežli na zápa
dě Cbce-li tudíž přistěhovalec
něco zachovati musí pracovati za
prvé mnoho a přes čas a nezbývá
mu mnoho času ku zábavě po
učení a co hlavního ku skutečné
mu poznání svobody jakož i sama
sebe V dílnách toho lid poznati
nemůže Nechce li pracovati přes
čas do úmoru a přec chce něčeho
zachovati jest nucen utrhovati si
na svých a rodiny své požitcích a
odříkati se všech výloh vedlejších
A za takovýchto okolností žije zde
v New Yorku dnes sedm desetin
našeho lidu Těchto sedm dese
tin Čechů nezná ničeho jiného
nežli práci ba možno říci otročení
sama sebe a pak má poznati lid
ten skutečnou svobodu když za
chvátil jej mamon v celé své síle ř !
A tento mamon zavlečen i do všech
spolků Není se co diviti spolkům
takovým které mají jisté účele
jako ku příkladu spolek Záboj
který podporuje nouzí stížené kra
jany anebo Čtenářská Beseda
Vlast která zařídila veřejnou kni
hovnu českou čítající dnes již asi
1020 svazků nejlepší četby české
zapůjčuje tytéž krajanům zdar
ma Těmto spolkům nezbývá nic
jiného nežli vydělávati by usku
tečnily to co sobě za účel pojaly
Nač ale shromažďují kapitál spol
ky kterým toto zapotřebí není?
Většina snad jich řekne: my pod
porujem školul Je to nějaká pod
pora když takový spolek mající
značný kapitál dá ročně I5 nebo
nejvýše io jako příspěvek na
školu? Vždyť to ani spolek nedá
vá dávají to Členové jeho kteří
musí Čtvrtletně na to přispívat!
kdežto kapitál spolku zatává ne
dotknut Prqi nepovolují spolky
aspoS úroky ze svého kapitálu na
školu českou by byla tato
školou skutečnou Školou vrkte
réž by se mohla zachovati zdárná
generace Jak úctyhodné by bylo
kdyby přebytky takové připadaly
učen tak vznesenému? Tím do-
sloužily by spolky jenom oběV
Vychovaly by řádné Čechv a
zdárné ' čekance a příští Cleny
svých spolků jakož i veškeré spo
lečnosti české Tím stala by ie
jména těch kteří' by se o to zasa
dil: nesmrtelnými a co hlavního
ze veškeré Členstvo položilo by
pevný základ osadě své a poslou
žil by celku nesmírně" Dobré
škola dokonali ikola česká jest
věcí hlavní o kterou bjrW měli
krajané New Yorku starat! dří
ve nežli o cokoli jiného Peníze
sebou do hrobu Žádný neodnese
ale za živa li starati se bude o to
by potomkům našim Škola dobrá
byla udržena pak v posledním
okamžiku života Svého vzpomt ne
každý a radostí Že posloužil a vy
konal vře dobrou na kterou kaž
dý Čech u hrdostí pohlíželi bude
nejen pro osaau ve kteří 2il ale
celý národ Ovšem bude to tr
vati ještě hezky dlouho nežl
osadníci uznají tuto přísnou prav
du Školu českou zde máme are:
ale jak nedostatečnou! Nedůsta
tek místa a učitelů jest první
hlavní věcí které má býti odpo
mořeno dále pak škola nemá na
lézati se v místnostech kde dítky
nuceny jsou choditi kolem nálev
ny a naslouchati mnohdy hovo
rům ničícím útlou mysl dětskou
Dobré knihy by též prospěly více
ntžli bubny a uniformy na které
se zbytečně peníze takřka vyha
zují A těchto chyb zajisté po
všiml si i pan Masaryk a příleži
tostně na ně poukáže
Ve své nedělní přednášce po
ukázal na to že máme hlavně my
Čechové všímati si literatury naší
domácí která jest takřka veskrze
směru sociálního A jak malé
procento našeho lidu new-yorské
ho všímá si této Vždyť nejen že
čtou poměrně málo knih ale oni
tím méně čtou místní časopisy
Z celých asi 47 tisíců Čechů zde
žijících jen asi 4000 Čte místní
listy a asi rovněž takový počet čte
listy západní kdežto ty ostatní
po většině čtou nanejvýše nějaký
starý kalendář anebo číslice na
tarokách zalévajíce "duševní'1
námahu špatným "lágrem" a
ostatní svět se nestarajíce
Toť celé užívání té zlaté a vy
toužené svobody I O zájem vše
obecný starají se naši mužové tak
dlouho dokud jsou v nalévárnách
nehrají v karty Jakmile ale
najdou "partnery'' anebo domů
zavítají tu nestarají se již o blaho
všeobecné tu vypouští úplně my
šlénku sociální z hlavy a pouze
svým individuálním náhledům
holdují A tito lidé míním oněch
redm desetin kritisují pak doma a
v dílnách jednání a snahy namno
ze zdravé a rozumné těch tří zbý
vajících desetin Těm kteříž
znají všecky vady a nedostatky a
rádi by jim odpomohli není dů
věřováno za to ale politikářům se
věří a ti jenom z lidu našeho
jináče dobrého ale po většiuě leh
komyslného sobě blázny dělají
Tento dosti smutný obrázek spa
třili jsme nejlépe při posledních
volbách kdy přese všecko namá
hání snaživých předáků jako
V W Wojtiška T Čapka V B
Tůmy a mnoha jiných nebylo
možno zvoliti českého kandidáta
p J Kruliše který navržen byl
do městské rady Vzdor tomu
že tento muž má zásluhy veliké o
naši osadu a má býti ctěú a vážen
našimi krajany a mohl učiniti v
radě městské mnohem více pro
požadavky naše nežli 3 námi ne
sympatisující Irčan a nebyl zvo
len A kdo tím vším byl vinen
nežli zase našinci jichž velká část
nemá dosud ani práva voličského
kterého mohli již dlouhá léta uží
vali a pak ti kteří své svaté právo
hlasovací Irčanu anebo jeho česky
mluvícím nádhončím a zrádcům
české osady za mizerný dollar
prodávali?! Těmto lidem více
věřili nežli oněm kteří vždy věr
ně při nás stáli a pro zvelebení
naší osady a udržení jazyka naše
ho svědomitě pečovali!
A takto se děje zde se vším
Náš lid nemá žádného vážnějšího
cíle a ke věcem důležitým žáoné
ho měřítka Jemu je to i konečně
jedno hraje li třeba (jako se sku
tečně stalo} při přednášce pana
Masaryka 7 hudebníků mezi ni
miž jest 6 Němců a pouze dirigent
Čech V Hrabě který Čechy an
gažovat na hry nemůže poněvadž
čeští hudebníci jimž vynadal nej
horších jmén nechtí a ním hrát
A skutečně o přednášce' dokud
hudba hrála a kdy náš ctěný host
7a kulisami poslouchal nebylo
slyšeti ani jediný český akord
hrány pouze německé aneb angli
cké hodně již otřepané písničky
hodící se spíše do tanečních aíoí
nežli pro poslech Věru Sokol
Děl Americký by měl příště býti
při -zadávání hudby opatrnějším
Taktéž i a divadly by zde mělo
býti jinak
Dávili ' některý ochotnický
třebas velice zasloužilý spolek
kus dobrý vzácný tu nejeví se u
našeho lidu zájem takřka žádný
tu třeba nejnákladněji! reklamy a
namáhání členstva - aby se proda
lo dosti lístků naopak přijde li
taková lecjaká oaoba a 'nasadili
Špatný překlad "Strýčka Torna"
tu ae to do divajla jenom hrne
Dům je
místa řidit
radostí na m
razí a na roh
válí a to je všec
se odpustí a
Šamberk II a
pohrobníkem
ského" svíjí se
pouítiv jde ae do
itt nm ili m al#A4
— — i— "-"-"
kui dříve Jmenován'
i C Z
kul dříve Jmenován Zní ie
poznává íid co ii k a
slednfho
l přílišné
1 ae do-
u Wouze
1 (lít na
Mt ien
1 1
takovýchto věcí zpátečnických
afcja se zde mnoho a mnoho 1
věru kdybych chtěl na všecko po
ukázat! v tomto článku musel
bych poprositi pana redaktora
vydavatele by věnovali toto číslo
jedině mému článku a kdo ví zda
by ještě stačilo Proto raději
končím aby mi zbylo něco pro
listy příští prose laskavě čtenáři
1 spanilé čtenářky za odpuštění
že jsem je touto lamentací tak pří
liš zdržoval Doufám Že mně
odpuštěno i uvěřeno bude do
znám-li že píši tuto ryzf pravdu
proto bych postavil před naši
českou osadu zrcadlo ve kterém
by poznala obraz svůj vlastní ne
maje na zřeteli nic jiného nežli
její zkvétání blaho a dobrou po
věsť F N
Zprávy spolkové
koníka pěveckého sboru "lyra"
na koncert ve prospěch Kubelíko
va fondu odbývali se bude zítra
ve čtvrtek v 8 hodin večer ve škole
Všichni pěvci jsou žádáni by se
laskavě do zkoušky této dostavili
Ochotnický odbor Podp Sokola
TyrSe Žís I
odbývati bude prvou schůzi svou
v pondělí dne 2 června Další
pravidelné schůze odboru odbývá
ny budou každé prvé pondělí v
měsíci Jest Žádoucno aby se Čle
nové odboru v plném počtu do
schůze této dostavili
A F Novák taj
Tábor Columbus řínlo 00 WOW
odbývati bude pravidelnou schůzi
svou příští neděli dne 1 Června ve
spolkové místnosti Jelikož velmi
důležité jednání předléhá jest
tudíž nutno by se členové v plném
počtu dostavili
Karel E Štěnička klerk
Tři Jed Sokol Omaba
SOKOLOVÉ POZOR!
vsicnni sokolove jsou zadaní
by se příští pátek dne 30 května
dostavili v stejnokrojích o 1 hod
odpolední do Sokolovny odkudž
vyjde se v průvodu na Národní
hřbitov kdež odbývána bude slav
nost zdobení hrobů bratří zesnu
lých Jest nanejvýš žádoucno aby
Sokolové v plném počtu podíleli
se na Slavnosti té Za sbor Těl
ed Sokol Výbor
Myrta Camp lis 922 R N of A
odbývati bude pravidelnou schůzi
příští neděli (1 června) o 2 hod
odpolední v Sokolovně Jelikož
předléhá velmi důležité jednání
jest žádoucno by členkyně určitě
v plném počtu se dostavily
Kateřina Velechovská taj
Tábor Xebraska L 4771 MWA
odbývá ve středu dne 4 čeřvna
pravidelnou schůzi svou v síni p
Hrocha jest žádoucno by každý
soused do schůze té se dostavil
John Brázda klerk
Lože Jan Hus ě 5 Kof P
odbývá schůzi svou ve středu dne
června v8 hod večer v Sokolov
ně Přítomnost všech členů nutná
jelikož důležité jednání a placen!
příspěvků předléhá Z rozkazu
Vel Kancléře Bed Sláma
— Věnčení hrobů 30 května
slaveno bude letos i na našem če
ském hřbitově spůsobem důstoj
ným Všichni krajané jejichž
miláčkové odpočívají tam spánek
věčný připravují se navštíviti to
ho dne hroby svých milých a je
květinami a věnci ozdobiti Dře
vaři světoví jako již před 4 roky
odhalí ve 3 hod pomníky svých
padlých bratří kteří od té doby
na českém hřbitově jsou pochová
ni dle obvyklých krásných obřa
dů této čilé a mohutné Jednoty
za přednešení případných písni a
a řeči Rev Jar Dobiáše Zkou
ška na tj to písně koaati se bude
dnes ve stťedu v 8 hod večer ve
spolkové síni hotelu "Praha'' k
čemuž všichni zpěvu schopní čle
nové a obzvláště členkyně a jich
přítelkyně 1 přátelé důtklivě a ucti
vě jsou Žádáni se dostaviti
Kupujte Dra Hellera o
STédcené léky pro nemoce
koňské a dobytčí
Fr Langpaul
1247 Jižní 18tá ul Omaha Neb
vykonává správně a levně vylepování
pokoj ft veškeré práce natírařské uvnitř
1 zvenčí janoz 1 zaskiivani oken
Jeat zásoben též bohatým výběrem ná
stěnného papíru nejnovejSích a nejvkus-
nřjílch vzorků a má hojné záaobv tabu
lového tkla a prodává tote levněji než
kdokoliv jiný v měatě Za veškeroa
práci k provedeni mu (věřenou ručí
O hojnoa pKzeů krajanů žádá
XT Lang-pavil
S4ml' '- 1247 Jižní 13 ul Omaha
Modernói
a ttmt neltepifml ttro]l opattanon atro}
alckon dílna Tlantbl prakUItí aimeCnicl a
trojnioi krajan pp
Hnoll & Bláha
v č 318 jižní 13 ul
kteH mimo anrarck Owko bteyklt) a tW
vmoo co do ooora Jlon tpaaa— mou připrav-
Dl k'a)aotm vady pnalouiiU potto-
vaay pnaiouxiu
abtoviatinídlaii
bo)t plaobtova atlniuaak aeleiu pl
na ohraJcqi
nlotv
al vaaebo maletk
neb lota a a
ě BDokotoaL
b 11 fota aaJlaU Spin
rdfipraol onu annu Umto troeDfm řema-1
ainiaia aaWMTitsaM isao
NOTeltj Iron Brtós Wkg
aTHu Umto tra(Dfm toma-
"Letth
COLD
DUST
twlns
do
your
work"
GÚLES ENUJST
luStf záhadu snadniílie mití nádobí OdstraBule mastnotu a čistí nádo
bí lépe než cokoliv jiuého Koná svou práci rychle dnbře a lacino
Made only by THE N K FAIRBANK COMPANY
CWcíío New York Boston St Louis — Makerj oí OVAL FAIR? SOAP
NAŠE MOTTO! J y TTITAT
Výborné zboží aj fX I I Pl I j
za ncjmímřjší
ceny 1 uportcr a TelKooliclioflEii
vkoralkách
vínech a 1 ""zur"os""' ""
H objednávkám
likerách $ t
uawwui v lahvích Jkfe
Pro domácí a léfcaMon potTeůn li a plucarech
1 #M
ac :—
Klein jest lez jednatelem Ttnerova hořkého vina
pro South Omahu a Omahu
I roli 26
Václav Selili
Standard Gattle Co
V AME8 NEB
přijme do služeb svých více če
ských rodia jež se vyznají v obdě
lávání cukrovky za výhodných
podmínek Nabídky přijímá z
ochoty red "Pokroku Západu 'i
Omaha Neb kdež zároveň do
stane se žadatelům bližšího vy
světlení 42
Fr Seinerád
na rohu 16 a William ul
ňlzný Metztiv ležák stále naíepu
Pravé plzeňská z pravovoreřného pi
vovaru z Plzně jakjby smet
Tel 2114 Frank Semerád
TRŽNÍ ZPRÁVA
OMAHA dnb 27 krStnu '
Kirnaí S pHkáfe 61 '
Ovet í t bílí' ' 49c "
Brambory noíó 2V4c 1b '
Vc aar £rntTé 13Hc
Máslo t maalaren 28c lib
Mánlo fnroi nejlepSí 17@!Hc '
Mánlo fiinu Spatné ní dobré 16í&16Hc"
Slppice "8@8!c "
Kuráta
Kachny 7c
Kohouti 4@6c "
Krocani 8&Uc "
SOUTH OMAHA dne Í7 kvítna
Voli píku! ai hejlepíi $-)75@785
Kráiy 2002850
JalorlM I'©!
Voli ke krmeni: 8 25a48u
Prauneíl-pi í00@JW
Prasata proatFcdní Ctu@T0U
Prasata brnbá lilti 6 95@70J
OTceneJlepíi OOI&oas
JohSata 60ua50
CHICAGO dne 27 kvétna
Plenice cenr „í a ta ' 1 kokami
dodáni 82 W
Plenice C Sokamí dodáni 75!i&76Hc "
Fim í ilatá " 88X®We "
Koma i í bí!á "
Oree í t bil " ''
OresM bílí " 4t!@4V: '"
Žito Mlo í k dodáni 6fl®mc "
Ječmen k pl 4feI6m k dodáni tJt~i "
JeCmen ke krmeni k dodání
Lněné temeno i 1 temeno eeTZ 177 "
Semeno bojínku 'tlmothy) fl 8 8fc
Semeno teteloré 8 Jo ''
Živý dobytek:
Pekni ai nejleplí Tolt ltaxa7S0
Hubeni al k proetrednim 76
Voli ke kmeni ttmeife
Kráry $l60©í7o
JaloTlc t2Su3S00
TeUU I! 003960
Texaeiti krmení Tolt 1230660
Teiaeltf Tolt peetrln
PrauU ttíká nejleplí 7069720
PnuaU lehká fybnuiá 18 800700
PruaU hrabá ' toOoelOO
Oree píkné al k rybitnym H-XW-U
JehBa_ V t6oe?-00
Jehhabl alpadni fcJoeTOO
KÁNSAS CITT dnen krtina t
Plenice % tvrdá k ok dodini
Plenice 1 1 tvrdá k ok dod
Kanu t Mli k tk dodáni
Kónu i 1 nich k ok dodlaf 1
Oreetl-Wl k ok iodlni
tltel 1 kok íoíánl
TScboil
Títíe"
)"
HteoVs''
Mc "
tUOtna
lw ttaotky Tykr
SeM pnlrl rykr
a N
eider ři cli tel
IVedoslýcliřivost
hluchota bučení v uSích v krátkém
íase jisté a trvanlivě odstraněny
Pouze malé výlohy PiSte ihned
Hojíme též nejtvrdošijnčjší a zasta-
ralé případy Jediný úatav téhož
druhu v Americe 4lr
Csski Klinika 2233 Hearí:íta St St louie 5To v
IDr Fenuďs mm mm
Staré rány vředy revmutlsm neu
ralgle pravá pomoc ve vžech
a
Be
bolení krku hlavy fi minuti lubfi
Kánalonti
B
i miiiuiu zasiaralé vfedy bidloky
atd atd„
Nastuzení počátek horečky chřipky
Léčí kužduu bolusl zovní 1 viiltřní vl
1 až 80 mlnntáih II lhhnník A I
locti krabička puítou 60c Fredooia N T
C H KUBÁT
fkufenj' ťeakf
práynilt a Tefejn? notář
Písárna: Bar ker Block roh IJ t
!' Farnam Číslo pokoje 8
VKUSNĚ ZAŘÍZENÝ
HOSTINEC-
-vlastní-
BRATŘÍ JOHÁNKOVÉ
v č 1728 jižní 13 ulice
Hízný
Schlitzúy ležák ulálo na řepu
Dobré doutnikv vfhnrné llluSrr
e íuo v zásobě Též 1 o chiitnjf zákusek Jest
postaráno O přizefi krajanfi žádají
24 BRATKÍ JOHÁSKOVÉ
ilMUA
a
nazpět
ZA
$4500
PO DRÁZE
Oi 27 Wte fli) 8 tmi
vřetně
Jediná dráha je2 vypravuje
' mkrznfl tlaky
do Californie
Z ' 1 Omahy
Tři veskrzné
lakdenntl
Vr"í-
Aiattki ířiiovu U24 Untm~t
THOHi n
6 111171