Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 28, 1902, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ZÁPADU
)
Založen 181-Axník XXXI
OMAHA 5EIHI YE STÍtEDU ME 28 KVĚTNA 1902
ČÍSLO 43
PO KROK
1
Z
ZPRÁVY
Přehled ze světa politického a kronika udatí
Z POLITICKÉHO SVĚTA
Z Washingtonu
Co xdo osvoboténi Kuby — Odhalt
ni pomníku gen Rochambeua- —
Virůst přistlhovaleckího přílivu
Umrtl angt velevyslance
Spojení Státy smlouvou míru se
španělskem vzaly na se povinnost vy
rovnat! všechny nároky amcr občanů
proti oné zemi vzniklé % povstání ku
bánského v r 1895 Ve shodě a pod
mínkami smlouvy utvořil kongres ná
rokovou koinim Asi před dvěma nič
ilo! přijal senát resolucl žádající od
vrchního návladniho seznam nároků
Zařáděných zároveil a jmény Žadatelů
a jiné podrobnosti Odpověď návlad
nílio zaujímá 200 stran z nichž 56 ob
sahuje nároky a krátkými podrobnost
mi o nich Úhrnný počet nároků jest
542 na aumu $6097207778 Je to
sluíny obnos Španělsku za to že bylo
nuceno Kubu opustit
Předpokládá ae však Ze komise aniž!
nároky na rozumnou výsi a že bude
povoleno asi $30000000 Připočítáme-
li je&tě naSe výlohy na válku se Špa
nělskem tu nás osvobození Kuby bude
státi okolo 75 milionů dollarů
K odhalení pomníku slavného fran
couzského generála Rochambea-ua ve
Washingtonu přijela deleg-ace vyslaná
presidentem francouzské republiky
Loubetem aby zastupovala tuto repu
bliku při významné té slavnosti Ve
čtvrtek byla tato delegace přijímána
presidentem Rooseveltem V čele její
nalézá se vrchní velitel franc armády
Brugere dále admirál Fournier gen
Chalandar pluk Paul Saint Maře
kap Killonbeau kap Lassen a několik
jiných důstojníků V Bílém domě se
k této deputaci připojili hrabě Kochám
bean s chotí hrabě Lafayette a vcle
vyslanec Cambon s chotí Příchod
jejich byl ohlášen výstřelem z děla u
Bílého domu President uvítal deputa
ci ve východní síni jsa provázen svou
dcerou Alici a sestrou své choti paní
Carewovou jakož i tajemníky a četný
mi hodnostáři a důstojníky od vojska i
loďstva President podával každému
ruku Když mu byl velevyslancem před
staven a vieobecnč se vyměňovaly slo
va" poklon a blahopřání vzájemného
mezi občnia národy Představování to
trvalo asi půl hodiny nařež hosté obe
šli ještě tajemníky kabinetu a jiné
vysoké uřadníky Odpoledne byli ho
sté vyvěšeni na vládní yachtě do Ver
non kde byl zasazen strom z bojiště
u Yorktownu kde Rochambeau a La
fayette bojovali na hrob Washingto
núv byl položen věnec a pak večer dá
val hostům president hostinu
Dne 24 května odhalena byla socha
generála Kochambeau-a kteréžto slav
nosti zúčastnil se president se všemi
sekretáři a ostáními vládními hodno
stáři Celé město bylo ozdobeno a
ulice byly přeplněny lidem vojáky a
námořníky Poněvadž kardinál Gib
bons zdráhal se vykonat! zasvécovacíj
modlitbu tu učinil tak reverend Staf-
ford načež president krátkou řečí uví
tal hosty ku významné té slavnosti a
na to hraběnka Rochambeau stáhla
clonu se sochy a jakmile tato byla od
halena tu davy lidu propukly v hřima-
vý jásot' a hudba hrála marseillaisu
Francouzský velvyslanec Cambon mlu
vil pak o činech Rochambeauových
francouzsky na to pronesl řeč náS pa
řižský velevyslanec liorace forter a
po něm hlavní řeč přednesl senátor
Lodge Francouzská hudba po ukon
čení této řeči zahrála "Star Spangled
Banner" a tím byla slavnost skončena
Letošní přistěhovalecké výkazy do
kazují silné rozmáhání sc počtu přistě
hovalců z rozličných zemí do Soustátí
za poslední rok Za prvé tři měsíce
tohoto roku přistěhovalo se sem 137480
lidí proti 88680 dusím jež přijely v
stejných těch měsících roku předchá
zejícího Zde následuje podrobný výkaz Z
obou těch roků:
1901 1902
Leden 18297 23229
Únor 26483 36763
Březen 43900 77488
Celkem 88680 137480
Za posledních devět měsíců do konce
letoSního března přijelo do Spoj Států
370575 přistěhovalců proti 287120 již
přijeli v té samé době roku předcháze
jícího a těchto devět měsíců propu
štěni byli sem z následujících zemí
přistěhovalci v množství jak zde jest
naznačeno:
1901 1902
Rakousko-Uhersko 60075 105084
Itálie 71951 95265
Německo 14473 16642
Rusko 52947 63282
Anglie 8587 9423
Norvéžsko 5753 8049
Švédsko 13566 15601
Irsko 14861 13886
Japan 4262 8197
V sobotu ráno po půl šesté hodině
zemřel náhle ve Washingtonu anglický
vyslanec lord Pauncefote v stáří 74
' "soků Po celou zimu trpěl záduchou
a dnou ale vzdor torna konal své po
vinnosti Konečně vsak musel uleh-
v 1 K V I
TELEfcr'sáÉ
X:
noutl a dna mu působila hrozné bolesti
tak že lékaři mu museli dávati oplaty k
utišení jich Všechna pomoc byla
marná a Pauncefbte náhle skonal Ve
Washingtonu zastával úřad velcvy-
slance již od r 1893 a požíval veliké
vážnosti Pauncefote narodil se r
1828 v Mnichově a náležel fc nejlepSím
diplomatům anglickým f
Zasedáni 57 kongresu
Malá revoluce v nil!l sněmovní —
Blahopřáni Kubl — Rokováni
přistlhovaleckim tákonu'' t
V dolní sněmovně v prvém Zasedání
tohoto týdne přijato bylo povolení na
loďstvo Dále pro všechnu vládní
práci ustanovena osmihodinová pra
covní doba Pozemky získané od Indi
ánů u Spokane Wash budou otevře
ly dne 31 prosince 1902 pro dnlovni-
cké zábory Pro zmrzačené vojíny po
voleno postavení vojenské útulny v
Hot Springs S D
V dolní sněmovně jest dosud reou-
blikánská strana v některých otázkách
rozštěpena a někteří republikánští
kongresnlc! hlasují a demokratickou
stranou a tak prosazen byl dodatek k
návrhu na povolení na loďstvo aby ve
vládní loděnici byly stavěny tři ze
šestinově povolených lodí kdežto re
publikánští vůdcové chtěli aby tam
stavěna byla pouze jedna Dále bylo
přijato že kdyby stavitelé lodí se spikli
dohromady v trust a překazili všechnu
soutěž aby se daly v&echny nové lodě
stavětí do vládní loděnice
V zasedání dne 20 května přijala
nižSÍ sněmovna následující usnesení
kteréž bylo zasláno novému presidentu
Kuby:
"Usneseno dolní sněmovnou Spoje
ných Států amerických že tato sně
movna hledí sc zadostučitiěnlm na vy
stoupení dnešní kubánské republiky
mezi národy Bvěta a podává jí své bla
hopřání"
V Zasedání senátu potvrzeno jmeno
váni llerberta -G Souterse Z New
Yorku vyslancem na Kubě a přijata
usnesení blahopřáli Kubě k jejímu vy
stoupení mezi samostatné národy a
uloženo tajemníku zahraničných zále
žitostí aby usnesení to kubánské vlá
dě sdělil Dále bylo přijato aby zprá
vy siKfjttiého tisku o nastolení presi
denta na Kubě byly opsány do záplskuJ
sněmovny a zachovány v nich na pa
mátku " ' '
Senát tráví stále ještě nejvíce času
rokováním o filipínské otázce
Dne 21 května nižší sněmovna pořa
la rokovati o předloze přistřhovalckého
zákona při čemž proneseno mnoho
řečí Shatuc z O mluvil proti pod
loudnickému dodávání přistěhovalců
přes Kanadu a Underwood z Ala mlu
vil ó dodatku na zkoušení přistěhoval
ců zda-li znají čisti a psáti a dodatek
ten v zasedání dne 22 května přijat
Přistěhovalci ť Kuby Kanady a Me
xika jsou osvobozeni od dané s hlavy
obnášející $150 Dále ustanoveno že
mezi dělnfkykteří přicházejí na smlou
vu do země nemohou se počítati herci
umělci řečníci zpěváci kazatelově
profesoři na kolejích a seminářích a
osoby patřící k nějakému vědatonitví
Další projednávání předlohy odloženo
na druhý týden
Smrtonosný vichr
V úterý dne 20 května asi okolo
čtvrté hodiny odpolední přihnat se
děsný vichr na-okrea Pope v Minneso
tě a způsobil veliké ztráty nejen na
majetku ale i na životech lidských
Jedna venkovská škola byla úplní roz
bita a učitelka Ida Iiausonova která
práv? učila byla okamžití zabita a n5
kolik žáků bylo poraněno Blíže Ben
sonu byla vichrem rozbita farma
Christilna Olsona a v troskách zabit
byl Amund Miller soused Olsonův
který ide meškal na návštěvě Poně
vadž veškeré telegrafické a telefonické
dráty byly vichrem ztrhány tu nebylo
možno zjistit dosah celého neštěstí
avšak tolik jest jisto že velké množ
ství různých farmářských budov bylo
zničeno Po vichru následoval neoby
čejní prudký liják-— Ve Wisconsinu
blíže La Crosse spustil se takový příval
deště že i doprava na železnicích byla
tím dočasní přerušena neboť příval
ten způsobil různé výmoly na tratích
Na dráze North Western byly vlaky
zastaveny úplní Blíže Midway nalé
zá se půl míle tratě úplní pod vodou a
u Bluff Siding bylo několik set yardu
tratí vodou vymleto— Nejvítších škod
způsobil však tento příval deští v
Houston Minn neboť celé to městeč
ko bylo zaplaveno vodou
1 Krajanka Anna Schwartzová 59
roků atarábydlící v l 341 vých 71 ul
r New Yorku pokusila se předminulou
neděli o aebevraždu a musela být do
pravena do nemocnice kdež dána byla
pod policejní dohlídku Když Schwartz
přišel v neděl! večer domů k večeři na
lezl manželku ležící v kuchyni na pod
laze ve stavu bezvědomí v ústech drže
la gumovou rourku jejíž druhý konec
byl připevněn k plynovému kohoutku
který byl úplní otevřený Lékaři
doufají že Schwartzová zůstane na
Živa
PoslEflnl zpráyyzmĚsta smrti
Obyvatelstvo Martiniqueu neládi
nilcho nti by" ti odveleno i ostro
va ikázy
Poslední výbuch sopky hrozníjší
! prvého
Zeměznalci navštívili zříceniny mí
sta St Pierre dne 21 května a zde
shledali že poslední výbuch Mont Pelee
byl zhoubnější nežli prvý který se udál
dne 8 května Severní část města
jest úplně zalita lávou a zasypána po
pelem Professor Jagger geolog z
university Harvard po ohledání zřfce
nin se vyslovil že většina lidí zabita
byla výbušným sopečným tornádem
které neslo v sobě vlnu hořících plynů
Sopka ohrožuje celý ostrov a další vý
buchy učiní pobyt obyvatetstva na něm
nemožným Z rozkazu mayora byla
elektrárna ve Fort de France zavřena
neboť obyvatelstvo se obávalo že elek
třina přivábí hromobití a toto že zničí
město !
Proudy ustrašeného lidu z vnitř
ostrova hrnou se stále do Fort de
France Lid tento netrpěl hladem ale
jest strachem téměř šílený a nepřeje si
ničeho jiného nežli aby byl odvežen
tohoto ostrova zkázy na kterýž se prý
bohové rozhněvali a který bude zničen
ohněm nežli zmizí pod hladinou moře
Všichni konsulové a důstojníci jsou
stále obléháni množstvím lidí úpěnlivě
prosících za odvežení z ostrova Hora
Pelee jest stále ještě zahalena v temný
mrak a časem ze vnitra sopky ozývá se
dunění jako vzdálené burácení hromu
Parnjk Spojených Států Potomac
odjel na ohledací cestu k St Pierre
dne 22 května a jen a největSÍ obtíží
podařilo se mu zakotvit! u břehu Ka
pitán s několika jinými veliteli váleč
ných lodí vystoupil na břeh a tu shle
dáno že i věže kathedrály postavené
z mohutného zdiva byly posledním vý
buchem rozmetány Ve stranách sopky
se rozevřelo několik otvorů širokých a
z nich vytryskují žluté horké páry a z
kráteru se řítí horké bláto v silných
proudech do moře
M Clere Člen legislatury Martinique
prozkoumal pokud to šlo okolí sopky a
podává o tom následující zprávu:
Vyrazil jsem v pátek z Basse Point
po cestí vedoucí kolem pobřežídoprová
zen jsa M Fel oamem Chancelem in
ženýrem a dorazili jsme do výše 1235
metrů beze všech obtíží Odtud jsme
dalekohledem rozpoznali že nynější
kráter sopky má asi 300 metrů v prů
řezu Rybník který "se nalézal u Morne !a
Croíx jest ťlplně vysušen a veliký želez
ný kříž jenž stál u úpatí hory byl
úplní rozlit a zdivo do něhož kříž
byl zapuštěn jest úplně rozmetáno
Horko na onom místě kde jsme stáli
bylo skoro nesnesitelné a kameny po
čaly kolem nás padati a také i kusy žha
vé síry a my jsme byli nuceni k rychlé
mu uávratu neboť nase životy byly v
nebezpečí Sestoupení s úbočí hory
bylo obtížnější nežli vystupování a
zvláště když dešť popele počal se na
nás sypati Jeden z kamenů zasáhnul
mého průvodce do ramena a srazil ho k
zemi Přečeše nám ale podařilo dosta
ti se zpět do Basse Point ačkoliv jsme
byli úplně vysíleni
Francouzský ministr kolonií M De
erais poslal 'úřadujícímu guvernérovi
ostrova M L Huerre-ovi depeší v níž
ho splnomocfluje aby učinil přípravy k
opuštění ostrova a k odvežení obyvatel
stva kdyby okolnosti toho vyžadovaly
Tisíc lidí odebralo z ostrova Martini
que na ostrovy Guadeloupe a na St
Lucia
Parníky Versailles a Willede Tanqer
odpluly v pátek se 450 obyvateli "ne
šťastného ostrova do jižní Ameriky
Dalších 1500 odebralo se do Trinidadu a
jiných jihoamerických přístavů- -
Odplutí těchto lodí zavdalo příčinu k
bouřlivým demonstracím lidu který se
shromáždil na březích přístavu Mnozí
hlasití plakali a naříkali že byli nuce
ni zůstat! na ostrově a nedal! se ani
upokojiti
Malá výprava amerických přírodo
znalců odjela z Fort de France po par
níku Dixie do 8t Vincentu aby zde
ohledala pokud možno sopku La Sou
friere í - 1 '
Francouzský válečný parník Tage
jemuž velí admirál Serván přijel z New
Orleansu na ostrov Martinique se záso
bami potravin Válečný parník D'Assaz
zakotvil v přístavu v pátek a s ním při
jel slavný hvězdář a přírodoznalec
Camille Flammarion M Bloch inspek
tor koloniálních financí a M Lagarde
sekretář ministerstva kolonií
Vojsko a dělníci ktefíž po posledním
výbuchu přijeli do místa smrti aby po
kračovali s pohřbíváním mrtvol nalezli
velké množství Udí kteří byli patrně
novým výbuchem sopky překvapeni
když otupovali mrtvoly a v této zločin
né avé práci zastiženi byl! hroznou
smrtí
Nyní když sopka se vyzuřila tu te
prve zpozorovánože jest úplní roztrže
na od vrchole až k úpatí a trhlina ta
jest skoro 400 yardů Široká
Nový výbuch dne 24 kvílná
Jak dlouho to bude ještí trvatii nežli
Mont Pelee se ntišíto jest skuteční ne
rozluštitelnou hádankou
Zdálo se že koneční se sopka vyzuři
la ale dne 24 května počala soptit!
znova a z noví utvořeného jejího krá
teru počala obrovskými proudy vytéka-
ti láva a aypal se dešť kamení a žhavé
ho popele do veliké vzdálenosti takže
lodí nalézající se na moři deset mil od
sopky musely s rychle obrátit! a prchá
ti z dosahu tohoto ohnivého deště kte
rý spálil všechno nač dopadnul Gu
vernér ostrova IHuere telegrafoval do
Paříže že jest nemožno přiblížiti se
nyní k sutinám města St Pierre
Průtrže mračen
Městečko Decorah v Iowě ležící ně-
kolik mil jižně od hranic Minnesoty
bylo postiženo průtrží mračen a celé
údolí v němž Decorah se nalézá jest
pod vodou Veškeré telefonické a te-
legrafické dráty jsou ztrhány a část
tratě milwaucké dráhy vedoucí z Co
nover do Decorah zaujímající as! 10
mil jest úplně zničena a vezme to nej
méně týden nežli bude tak opravena
aby opřt mohla být k dopravě používá
na Ačkoli se průtrž udála ve čtvrtek
ráno tu ještě v pátek nedošla žádná
zpráva z Decorah a proto nebylo mož
no zjistili zda-li zprávy o značných
ztrátách na lidských životech jsou
pravdivý Decorah jest okresním sí
dlem Winneshiek county kde jest usí
dleno též mnoho Čechů Průtrž způ
sobila prudkou povodea v celém údolí
která strhala železniční mosty tratě
vyvrátila telegrafní sloupy a stromy
Sta lidí bylo nuceno hledat! ochranu
před náhlou tou povodní na výšinách
V celé jihozápadní Iowě pršelo velmi
silně a na některých místech padaly s
deštěm kroupy které způsobily mnoho
škod hlavně na ovoci Dešť doprová
zen byl silnou bouří a blesk uhodil do
mnohých budov V malém městečku
nazvaném Treynor bylo několik sta
vení rozvaleno a kovář Schulz byl při
tom těžce poraněn Na mnohých mí
stech telefonické a telegrafické dráty
byly strhány— Tornádo se rozpoutalo
dne 22 1 111 šest mil jihozápadně od
Elk City v Okl a rozbořilo několik
obytních stavení při čemž poraněna
značná část lidí mezi nimi jistá paní
Combsová smrtelně Residence Kno
zova byla úplně rozvalena a majitel
její sc synem byli vichřicí uchváceni a
odnešeni na 100 yardů daleko avšak
na štěstí se jim ničeho nestalo Vichři
ce tato povstala ve východní číSuti
Rogers Mills okresu a letíc směrem vý
chodním zničila vše na své cestě do
vzdálenosti sto yardů a někde až do
vzdáleností půl míle
Odpykal bvůJ zločin na hranici
Za účastenství asi 5000 lidí v Lan-
singer lex upálen černoch Dudley
Morgan Tento hrozný trest byl mu
soudem lidu přisouzen za útok spácha
ný na paní McKayovou manželku
aekčního dozorce na dráze Morgan do
pustil bc tohoto útoku minulé soboty
ráno a okamžitě po sp&chání svého
Činu hledal spásu v útěku Šerif se
svými pomocníky vydal se po jeho
stopě a dostihnul ho u Mount Pleasant
Morgan přiznal se ku své vině a byl
takepant McKayovou ztotožněn To
postačilo k rychlému soudu lidu jehož
davy naplňovaly celé město "Upalte
ho netvora!" zaznělo celým městem a
hned na to zapuštěna jedna železniční
kolejnice do země a černoch byl k ní
připoután řetězy Kolem něho posta
vena byla hranice na tu nalit byl ka
razin a manžel napadené paní sám hra
nici tu zapálil Choť jeho seděla na
blízku v buggách a dívala se na tuto
hroznou smrt černocha a na jeho muka
Někteří z přítomných vypálili mu oči
jiní kusy hořících dřev pálili mu krk a
pak jiné části těla a tak černoch po
zvolna byl mučen a na úpěnlivé jeho
prosby aby byl zastřelen dav odpoví
dal s výsměchem Černoch se svíjel
řval jako zvíře ale to jen dav ještě
více dráždilo Konečně hlava černo
chovy sklesla na jeho prsa a on umlk
nul na vždy V půl hodině z jeho těla
zbyla jen vrchní část Když oheii do
hasnul tu několik mužů pozvedlo na
svá ramena dva šerifovy příručí kteří
černocha chytili a tito majíce pušky
své v ruce byl! na památku fotografo
váni Poslední slova upáleného čer
nocha byla: "Vyřiďte mé ženě můj
poslední pozdrav a řekněte jí jak hroz
nou smrtí jsem sešel se světa a že jsem
byl vinen" Morgan byl Vypátrán jen
pomocí smečky psů Šerif nechtěl ho
z prvu vydati ale když se viděl obklo
pena tisícihlavým davem ozbrojených
mužů tu viděl že by každý odpor byl
marným Morgana vydal soudu lidu
Ten sice věděl jaký as bude jeho osud
ale přece se stavěl chladným až teprve
když stál na hranici a tato byla zapá
lena tu v Sílené bolesti prosil o smrt
V Chicagu sešel se světa hroz
ným spůsobem v noc! ze soboty na ne
děli předmin týdne 281etý krajan Vilém
E Cee bydlící v l 1432 Michigan ave
Týž zaměstnán byl jakožto střihač u
velké firmy zhotovující elegantní dám
ské oblekyM Hall s týdenním platem
$35 Narodil se v Turnově v Čechách
mládí své až 20 roku strávil v Londý
ně odtud odebral se do Paříže a před
Ayřml roky přistěhoval se do Ameriky
Přijal místo u firmy M Hall v St
Paul Mina a s firmou tou přestěhoval
se do Chicaga Zde zamiloval se do
dívky Markety Krantzové zaměstnané
v témže závodu v němž on byl dílo ve
doucím a v červnu chtěl ji pojmouti za
manželku V poslední době stal se
nevrlým zádumčivým a nemluvným a
koneční pronásledován byl utkvělou
představou že jest obklopen nepřáteli
Tato duševní rozrucha dohnala jej na
konec k zoufalství V sobotu v noci
podřezal s! krk a když smrt dlouho se
nedostavovala otevřel okno a vrhl se
se 4 poschodí do uličky kdež t neděli
ráno nalezená byla jeho mrtvola
ZH ZÁMOŘÍ
ZPRÁVY PODMOŘSKÉHO LANA
Rozhledy tg svété politickém 1 společenském
Rakousko-Uhersko
Novinářská kachna — Ru!ti ipehou
nt odsoutem — - Rumunlii Šidí
hledají v Americe zaslíbenou temi
BudapeStský dopisovatel lon
dýnského "Daily Chronicle" podal
zprávu o nezdařeném útoku na
život císaře Františka Josefa Dle
tohoto dopisovatele císař odejel
prý před nedávnem z Vídně do
Budapešti Deset minut před tím
než přijel na nádraží byl vlak
posledně prohlížen a tu byla o ale
zena ve vagonu určeném pro císa
ře v papíře zabalená bomba
Patrně prý útočník očekával že
vybuchne v tom okamžiku kdy
císař vstoupí do vozu Policie
ihned zavedla rozsáhlé vyšetřová
ní a výsledek toho byl propuštění
mnoha železničních zaměstnanců
Dopisovatel podotýká že byl pří
pad utajován a že císař sám zaká
zal vídeňským dopisovatelům aby
se o tom zmiHovaly Dle pozdější
ho vyšetření se dokázalo žeatten-
tát ten spáchal -londýnský dopi
sovatel sám ve své fantasii Novi
nářská tato kachna spůsobila sen
saci ale měla krátký život
Dva ruští špehouni Záleski a
jeho nevlastní otec Schuster od
souzení byli jeden na 4 a druhý
na 3J4 roku do pevnostního věze
ní při tuhé práci Tento trest si
budou odbývati v pevnosti Pře
myslu v Haliči Vyzvědači tito
prodali Rusku nejen mobilisační
plány rakouské armády ale dodali
mu 1 dokonalé vzorky čtrnácti
haličských pevností Jeden z ví
deňských časopisu podotýká že
tito dva vyzvědači budou stát říši
rakouskou mnoho milionu korun
poněvadž plány budouKmuset býti
změněny
Přes Vídeň jel v těchto dDech
veliký počet rumunských židů do
Spojených Států Všichni tito židé
jsou prý hladem zmořeni a úplně
chudi Do Ameriky odjíždí s tou
pevnou nadějí že zde své postave
ní zlepší Za těmito vystěhovala
pojede prý tisíce jiných neboť
židé chtí úplně opustiti Rumunsko
a domnívají se že v Americe na
leznou zaslíbenou zemi
Rusko
Návíllva presidenta Loubeta v Ru
sku — Neoby tejné na iíeni ruskího
lidu — Dva attentáty na Sivoty
guvernérů '
j- ______
O významu návštěvy presidenta
Loubeta v Rusku zmiňujeme se v
jednom z našich úvodních článků
zde pak uvádíme stručný' popis
událostí které se při této návštěvě
sběhly
Francouzské loďstvo jež vezlo
presidenta a jeho družinu doRuska
přibylo do Kronstadtu dne 20
května- Loďstvo bylo slavně uví
táno městskou radou již přesí leni
Loubet přijal na palubě lodi Mont
calm Starosta kronstadtský podal
mu na důkaz přátelství dle zvyku
chléb se solí z kterého president
ochotně pojedl V přístavu očeká
vali Loubeta carovi důstojníci a
úředníci načež odveden byl presi
dent na carskou yachtu Alexandria
a zde uvítán byl srdečně carem
velkoknížetem Michaelem bratrem
carovým ministrem zahraničních
záležitostíhrabětem Lamsdorfem
velkoknížetem Alexísem a druži
nou vysokých důstojníků ruských
Jakmile president vstoupil na
carskou yachtu tu byla na ní
vztýčena francouzská vlajka Car
odebral se s presidenten do kaju
ty kde důvěrně spolu rozmlouvali
co zatím yachta plula do Peterho
fu kam přirazila v poledne téhož
dne President Loubet byl prvým
jenž vycházel z lodi a když potřásl
přítomným velkoknížatům ruce
vstoupil s carem do kočáru a byli
zavezeni na nádraží odkudž jeli
vlakem do Carskoge Sela Presi
dent byl ubytován v carském pa
láci Večer připravena byla ve
slavnostním sále zámeckém na
počest Loubeta dvorní hostina na
níž se podílelo 180 hostí Car
provolal prvý přípitek v němž
vítal srdečně presidenta a projevil
naději že je tato návštěva opět
ným důkazem přátelství Francie 3
Ruskem Ve své odpovědi děkoval
Loubrt carovi za projev přátelství
ka Francii
Dne ai května president Lou
bet car a carevna vdova přehlíželi
velikou vojenskou parádu Cár jel
na koni kdežto Loubet carevna
velkokněžna Sergia byli v kočá
rech Car i president byli shro
mážděnými davy lidu nadšeně po
zdravovám
Při snídani která následovala
po přehlídce vojenské parády
pronesl car následující přípitek
"Pane presidente! Vojsko kteréž
jste právě viděl se těší že se mu
dostalo té přednosti že mohlo
prokázntw Čest tak vysoce vážené
a s námi přátelstvím sbratřené
nejvyšší hlavě státu Sympatie ru
ského vojska pro vojsko francouz
ské jsou vám známy Armády dá
vají tak základ ku shratřenf na
které můžeme s tím větší radostí
pohlížeti jelikož obrovská moc
nemá sloužili k účelům výbojným
nýbrž jenom k udržení světového
míru k ochraně blahobytu a po
kroku národů Zvédám svůj pohár
abych pil na blaho a slávu fran
couzského vojska!"
fresident Loubet odvetu na ca
rův přípitek takto:
"Siřel Děkuji vašemu veličen
stvu že jste mi připravil radost
moci obdivovati výtečné vojsko
jehož vzorné chování vojenský
krok a jistota v pohybech dokazují
že dovede ruské vojsko s hrdostí a
pýchou svoji dobrou pověst za
chovat Tak jako se spojují vzá
jemné sympatie obou zemí a vzá
jemné jich zájmy sbratřují se též
jich armády Tato obrovská moc
neohrožuje nikoho ale dává Ru
sku a Francii záruku že budou
jejich práva uhájena a pod jejich
ochranou budou moci býti užiteč
né práce vykonáványjež blahobyt
obou zemí rozmnoží a jich legi
timní vliv sesílí Jménem fran
couzské armády jež nemůže za
pomenout! pocty jíž se jí dostalo
od vašebo veličenstva při manév
rech vyprazdňuji i já pohár-ku
zdaru a slávě statečného ruského
vojska''
President Loubet přijel z Car-
skoje Sela do Petrohradu dne 22
května a byl všude lidem nadšeně
pozdravován Celé město oděno
bylo v slavnostní háv Muži ženy
i děti přeplňovali ulice mávali
praporečky a ozdobenf" byli od
znaky projevujícími francouzsko
ruské sbratření President Loubet
byl na nádraží uvítán petrohrad
ským starostou a podány mu chléb
sůl Loubet vzdal srdečné díky
za uvítáni starosty a vyslovil se
že srdce Francie a Ruska bijí na
vzájem jedno pro diuhé
Během téhož dne položil presi
dent věnec na hrob cara Alexandra
III a později navštívil francouz
skou nemocnici v Petrohradě kde
přijal zástupce francouzských 6
sadníků tamních pak navštívil
několik velkoknížat a rozličná vy
slanectva Chudým v Petrohradě
Kronstadtu a Peterhofu daroval
100000 franků
Dne 23 května nastoupil pre
sident Loubet zpáteční cestu a byl
doprovázen carskými manželi na
yachtě Alexandra ke francouzské
mu křižáku Montcalnr Zde car s
chotí byli hosty presidentovými a
při hostině na rozloučenou prone
šenobylo několik přípitků platících
sbratření národa francouzského s
ruským
Po rozloučení se s carem pre
sident dal rozkaz k vyplutí a fran
couzské lodi nastoupily z Kron
stadtu zpáteční cestu do Francie
Uváží-li ser- že chladný Ru9 se
nedá tak snadno roznítit tu mož
no považovati nynější návštěvu
Loubetovu a jeho nadšené uvítání
za něco neobyčejného
Na guvernéra ve Vilně generál
lieutnanta z Wahlu spáchán byl
attentát Guvernér odcházel o půl
noci z cirku v tom k němu při
stoupil nějaký muž a vypálil na
něho dvě rány z revolveru a pora
nil guvernéra na levé ruce a na
pravé noze Útočník byl přikva
pivšími policisty k zemí sražen
ale měl ještě tolik času že vypálil
třetí ránu ta se však minula cíle
Útočník byl na to spoután a do
praven do vězení kde se přiznal
Že sluje Hirsbel Dert
Guvernérovi byly obě kule vy
ňaty z ran i 8 částečkami látky
oděvu které do těla se střelami
vnikly a uzdravení jeho bude
rychlé
Do Petrohradu došla zpráva že
byl učiněn útok na guvernéra
Charkova prince Obolenského ale
zpráva tato nebyla dosud úřadnS
potvrzena
Anelie
Kubellk s íeským orkestrem v Londýne"
NejslavDější český houslista Jan
Kubelík vystoupil dne 23 května
v síni St James v Londýně a byl
nadšeně uvítán obecenstvem síň
přeplňujícím Kubelík přivezl se
bou do Londýna svůj vlastní če
ský orkestr sestávající z 55 zna
menitých hudebníků jehož ka
pelníkem jest výtečný mladý skla
datel Oskar Nedbal
Z republiky kubánské
Slavnosti troveni republiky — Gra
tulace presidenta Roosevelta a
Loubeta
V poledne dne 20 května sla
veno na celém ostrově zrození no-'
vé republiky a za volání slávy "
hraní hudby a za nadšeného zpě
vu vytažen byl kubánský prapor
na vládní budovy a na starou pev-
nost v Havaně
Guvernér Wood vykonal po
slední úřední výkon prohlášením
novězvolené ústavní vlády a ozná
mil že nový president nastupuje
vládu v republice dle ústavy Pre
sident Palma pak prohlásil na to
skončení vlády Soustátí na ostro
vě a započetí vlády samostatné a
svolal kubánský národní sněm
neb kongres k prvnímu jeho za
sedání
Město bylo slavnostně a nád
herně vyzdobeno a nebylo jediné
chatrče aby nebyla ozdobena V
ulicích postaveny byly nákladné
brány a hlavně obchodní budovy
vypraveny byly velmi bohatě Po-
sí bylo skvostné Veškeré lodi
v přístavu vyšperkovány byly pra
porci V centrálním parku po
stavena byla socha Svobody na
podstavci na němž dlouhou dobu
stála socha královny Isabelly '
Na náměstí před vládním palá
cem shromáždilo se nesmírně
mnoho lidí aby viděli první vztý
čení kubánské vlajky již před de
síti roky první vztýčil na počátku
povstání Cestedes
Když obřady nastolení presi-
enta Palmy byly V paláci vyko
ány a prohlášení guvernéra Woo-
a a presidenta Palmy přečtěna "
gen Wood podal presidentu
Palmovi tento připiš od presiden-
Roosevelta:
"Presidentu a kongresu repu
bliky Kuby — Pánové: Dne 20
tohoto měsíce bude vojenský gu
vernér na Kubě dle mého nařízení
přenášeti vám správu a vládu nad
ostrovem Kubou aby byla na dále
vykonávána dle znění ústavy při
jaté ve vaší ústavodárné schůzi a
pak prohlásí vojenské obsazení
Kuby vojskem naším za skončené
V době té si přeji vvsloviti vám
přímné přátelství a blahopřání
Spojených Států a naše nejvřelejší
naděje na stálost a úspěch vaší
lády na dobrodiní míru sprave
dlnosti a blahobytu na spořáda
nou svobodu mezi vaším lidem
jakož i na trvalé přátelství mezi
republikou Spoj Států a republi
kou Kubou Theodore Roose
velt president Spojených Států"
Emile Loubet president fran
couzské republiky nalézaje se na
cestě k ruskému caru poslal z
Kronstadtu telegrafický pozdrav
nové republice
Anglická vláda poslala první
svého vyslance ku vládě Kuby a
kdyby ho byl president Palma
přijal tu by byl se stal tento pr- "
vním z vyslanců a předsedou těch
že na úkor amerického vyslance -Vláda
naše požádala však Palmu
aby neuznával anglického vyslán
Cardena jejž anglická vláda
povýšila z konsula na vyslance
dokud nepřijede náš vyslanec
Squire aby neměla Anglie- před
nost před naší republikou jež z
Kuby učinila samostatný stát
Má se za to že asi tři neb čtyry
evropské vlády pošlou vyslance
své na Kubu a sice Anglie Něme
cko Francie a Špaňelsko
V zasedání kubánského sněmu
podána byla předloha v níž se
navrhuje aby dána byla amnestie
všem provinilcům Nižší dům
přijal předlohu tu beze všech
námitek v senátu má přijití k
projednávání v pondělí Bude-li
i zde přijata tu americký pošt -mistr
Rathbone a jeho společníci
odsouzení pro veliké krádeže do
vězeni budou propuštění na ivo
bodu Senát přijal poděkováni zemi
kongresu a lidu Spojených Států
za všechno co pro Kubu učinili v
minulosti dobrého
President Palma pošle k potvr
zení senátu jmenováni Gonzala de
Quesada za vyslance kubánského
ve Washingtonu
i ti
í li
I-
5
i'
i V
ť
%
r
t-L
h
£ t
r
ř
t
i
ř
ist-a_