Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 21, 1902, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    1
PORROK ZÁPADU
t 1
V
Stav osení
Poslední zpráva icmťiélského odboro
u poslední týden kondici
dnem II kvítna
Vtrůst osení tlep fen posledním deítlm
Vyhlídky dosud dobré
4
Následkem stálých dešťů bylo
jcStfi velmi málo koroy zasázeno v
Minnesotě a ve Wisconsinu a sá
zeni znační bylo zdrženo v jižní
Dakotě a v severní Iowi avšak v
středních údolích a v středních
atlantických státech sázeni korný
znační pokročilo Koma tiší se
dobrému vzrostu v mississippskýcb
a missourských údolích avšak na
některých místech poškozována
jest červy
Počasí poslcdolho týdne bylo
příznivé pšenici ozimce a tato uči
nila značný pokrok ve vzrůstu
zvláště značné zlepšeni bylo spo
zorováno v Nebrasce
Časně zasetá pšenice jarka
pěkní vzklíčila a vzchází silní
hlavně v jižní části pšeničného
pásma pěstujícího járku Násled
kem stálých dešťů sotva polovice
půdy určené pro osev járky byla
ossta a hlavní v Sev Dakctí byla
tato práce pozdržena
Se sklizni ovsa bylo započato v
jižní Karolini a v Texasu oves do
zrává kdežto v severních státech
se pokračuje se setbou
Velice příznivé zprávy týkající
se bavlny přichází ze všech části
bavlnového pásma s výminkou
Floridy Jede jest potřeb! deští ku
vzklíčení semene Mrazíky které
uhodily v hořením ohioském údolí
v severní části středo-atlantickýcb
států a v státech novo-anghekých
poškodily znační ovoce hlavní
broskve a jablka
Pastviny i luka se znační zlepši
ly a celkové vyhlídky jsou nyní
příznivé pro farmerstvo
Zde následují podrobné tprávy t
jednotlivých států:
NEBRASKA — Počasí po celý
týden bylo teplé a hojné déští
prospíly velice vzrůstu osení
Pšenice ozimka se znační zlepšila
a zároveB i oves a pastviny Sáze
ni korný jde velmi ku předu a
Časní sázená koma vzchází zdární
v jižních okresích
KANSAS — Teplo a hojné déští
znační podporovaly vzrůst pšeni
ce ovsa korný trávy a zlepšily
stav půdy V níkterých místech
pšenice zaorávána hlavní oa se
veru Korná vzrůstá velmi rychle
-a s oborávánfm "se pokračuje
Pastviny jsou zlepšeny stav ho
spodářského zvířectva jest dobrý
Na jihu jahody již dozrávají
MISSOURl-Na severozápadě
dostavila se nutná vláha která
pomohla tam stavu osení Korná i
bavlna v dobrém stavu s oborá
váním se pokračuje ťSenice na
severozápadě se zlepšila také
oves konopí pastviny a luka jsou
v lepším stavu jabloní jsou po
oíkud poškozeny
ILLINOIS— Počasí bylo v cel
ku příznivé vzrůstu osení acaoiiv
ke konci týdne bylo dosti chladno
Skoro po celém státu spadly silné
déští a tím pšenice žito oves
pastviny a luka i zahrady zlepšeny
Se sázením korný se rychle po
kračuje a mnoho jí vzešlo již
Bramborům se daří dobře Vy
blídky na sklizeB broskví a jahod
žpatDé na jablka ucházející a na
ostatní ovoce dobré
INDIÁNA — Silné déští po celý
týden zdržely práci hlavni v se
vernlch okresích kde jest půda
příliš mokra V jižní části státu
panuje však sucho Chladno které
panovalo v celém státu zdrželo
vzrůst osení Žito nalézá se v zoa
menitém stavu pšenice jest poní-
kud zlepšena ale jest řídká Ovsu
se daři dobře a se sázením korný
se rychle pokračuje Vzešlá korná
na níkterých místech jest poŠko
zována červy Mouchy poškozují
pšenici ve Washington okresu
MICHIGAN — Týden byl stu
děný a vlhký Příliš vlhká půda
zdržela polní práce a zdržela zá
rovefi vzklíčení pozdofho ovsa a
hrachu časní zasetý oves ječ
men a nracn vzkiicu zdární a
vzrůst jest dobrý Pšenice Žita
luka a pastviny jsou zlepšeny Se
sázením koroy se pokračuje jakož
i se sázením řepy cukrovky Ran
né ovoce a jahody nalézají se
plném kvitu a nezdají se být po
Škozeny posledními mrazíky
WISCONSIN — Počasí bylo
studené a v severních okresích
sklánílo se k bodu mrazu V pá
i i
ieic a t sodoiu napadnut min v
oíkterýcb okresích středních t až
6 palců avšak nezpůsobil iádaé
škody leč na ovoci V tomto týd
nu všechny polní práce byly zdr
ženy aviak přípravy k sázení kor
ny jil znační pokročily Pšenice
ozimka žito a jarní osev jsou
zdrženy ve vzrůstu aviak celkový
'jich stav jest uspokojivý Traviny I
luka isou v dobrém stavu
MiNNfcSU I A — Velmi silnou
vláhou prosyceni půda zdržela
polní práce po celém státu Sáze-
ni korný seti konopí bylo velice
idrženo chladným a mokrým po-
ťailm Časně zasázené brambory a I
onopi jiz vzcnazeji rseniceovesl
ječmen jsoi aaravy a slibný 1
Dne o kvítna napadlo znační
sníhu v severní polovici státu
IOWA — Chladné a studené po
časl prospilo travinám ale po
zdrželo sázeni korný V jižních
okrebích jest tato téměř zasázena
a v nejsevernejsicn okresích se
rychle se sázením pokračuje Vzklí
čení jest píkné a půda je v dobrém
stavu Všeobecné vyhlídky na žeB
nebyly nikdy lepší v této dobi
nežli jsou letos
SEV DAKOTA — Setba byla
opit přerušena silnými dešti
sněhem a sice hlavni ve východní
části státu Ani polovice půdy u
rčené pro osev pšenice járky nebyla
dosud oseta avšak zrní Časni za
seté vzchází pěkně Něco ovsa
konopí a ječmene bylo zaseto
JIZ DAKOTA - Dobré déští
řádní provlažily půdu Pšenice
jarka nalézá se v dobrém stavu
časni zasetá vzrůstá velmi rychle
Oves i ječmen jsou velmi slibný i
zásev jest téměř ukončen Se sá
zením korný se rychle pokračuje
ačkoli práci tuto zdržely déští
Pastviny jsou píkné sázeni bram
borů rychle pokračuje a zároveB i
setí konopí Ovocné stromy jsou v
kvitu
OKLAHOMA a IND TERR—
Průmirni příznivé počasí a dosta
tek slunečného tepla a vláhy účin
kovaly jmenovití na vzrůst všeho
osení Vojtíška již kvete Bram
bory jsou pěkné Korná a bavlua
se oborává a vyhlídky jsou dosud
slibné
Úřadní zpráva vládního odboru
zemědělského o stavu osení v
Nebrasce v témž týdnu zní násle
dovně:
Minulý týden byl teplý s hoj
nými dešti v prvý den týdne Prů
měrná denní teplota obnášela asi
dva stupně nad normálem Pršelo
v prvních dnech týdne a spád
dešti byl od 0-75 do 1 palce
Přfdešlý týden byl příznivý
vzrůstu všeho rostlinstva Stav
zimní pšenice zlepšil se velice V
několika jižních okresích dostavil
se déšť příliš pozdí než aby pro
spěl rannému osení a toto slibuje
menší než poloviční průmírnou
úrodu Ve velké části ozimkového
pásma však jest vyhlídka bude li
příznivé počasí na tři čtvrtiny až
na celou úrodu Tráva na pastvi
skách a lukách se zlepšila avšak
dosud není taková jaká by měla
býti v této roční době Oves v mi
nulém týdnu rostl dobře Půda je
ve výborném stavu a r sázeni korný
rychle se pokračovalo Ranní za-
sázrná koma pěkní vzchází Ovoc
né stromy v severních okresích
jsou plny kvitu třešni špatní na
sazují v jižních okresích
Zprávy z jednotlivých okresů:
Jihovýchodní ťást
Butler— Pšenice vyhlíží piknf
oves na níkterých polích je řídký
avšak celkem pěkný pastviny
špatné se sázením koroy dobře
započato
Cass — Zimní pšenice se zlepši
la vyhlíží zdraví ale klajy bude
míti krátké oves setý řádkovacfm
sedm strojem vyhlíží pěkně
Clay — Pšenice byla zlepšena
deštím avšak na mnohých rolích
znační jest poškozena se sázením
korný rychle se pokračuje
Fillmore- Pšenice vyhlíží mno
hem lépe a slibuje asi poloviční
sklizen oves se zlepšil zimní oves
lepší než pšenice
Gage— Pšenice nezlepšila se tak
jak se očekávalo na níkterých
rolích metá stébla i klasy krátké
oves řídký a Špatný tráva pomalu
roste
Hamilton — Ozimka znační se
zlepšila a nyní je v dobrém stavu
se sázením koroy právě se počíná
tráva se velice zlepšila
Jeffersoo — Pšenice osvěžila a
slibuje asi poloviční sklizeB oves
a pastviny se zlepšily sázeni kor
ny dobře pokročilo
Johnson — Pšenice zlepšila se
deštěm avšak dle metáni bude
míti klasy krátké koma s polovice
zasázena oves a tráva se zlepšily
Lancaster - Pšenice krátká ale
dobře si stoji a má výbornou bar
vu tráva a ovts pěkní rostou
níkterá ranní sázená korná pěkně
vzchází
Nemaha — Drobné obilí vyhlíží
mnohem lépe avšak pšenice jest
poněkud poškozena korná větší
nou zasázena nikterá vzchází
Otoe— Pastvinám dobře se daří:
korná pěkní vzchází pšenice velí
ce se zlepšila deštím ovoce velmi
sliboé
Pawnee— Pšenice velice se zlep
šila dešt!n nikterá metá pastvi
ny a oves se ziepsuy korná po
vítšini zasázena a pikni vzchází
Polk — Oves se ilepšil avšak
dosud jest řídký zimní pšenice
dobře si stotf a vyhlíží nik ně:
znační korný zasázeno pastviny
zlepšeny
Dodge— Ozimka slibuje dobrou
úrodu ovsu a jarce se daří dobře
sázení korný všeobecné cukrovka
pěkní vzchází
Douglas— Drobné obilí a tráva
rychle rostou brambory vzcházejí
dobrá vyhlídka na ovoce se sáze
ním korný rychle se pokračuje
Holt — Tráví a drobnému obilí
daří se dobře třešní a jabloni
kvetou oves dobře roste st sáze
nim korný započato
Km
Knox — Drobné obilí a tráva se
rychle lepši ovocné stromy kvetou
něco korný zasázeno avšak mnozí
čekají na teplejší počasí
Madison — - Drobnému obilí 1
trávi pikní se daří jabloni 1
třešní kvetou a slibují dobrou úro
du se sázením koroy započato
Pierce — Drobné obilí vyhlíží
pikni pastviny dobré znační
korný zasázeno a nikterá pěkně
vzchází Ovocné stromy v kvitu
li Z PŘÁTELSKÝCH KRUHŮ :
!
PARK RIVER N D dne n
kvítna — Red Pok Záp''I Jsem
tomu opravdu velice povdíčoi že
redakce "P Z' učinila mír mezi
dopisovateli Není tomu dávno
co zmínil jsem se že "PokZáp"
jest výtečný list že v ním nenalé
záme žádných urážek ani Učení
pohoršlivých výstupů ale již věru
nebylo daleko do toho že by byli
dopisovatelé svedli mezi sebou
bitvu jakou měli před časem muž
štl s krásným pohlavím Bojištěm
byl časopis "Katolík" vydávaný
v Chicagu urev sice pri tom ne
tekla ale Slov' bylo nadbytek
Běda tomu kdo si vyběhl s něja
kým tím výstřelem a nebyl ozbro
jen dobrou výmluvností!
Počasí máme nyní dosti přízni'
vé ačkoliv vítr fouká neustále tak
jako by to míl v kontraktu Dosti
často nám zapršl a proto máme
vláhy s důstatek Farmeři se setím
dosti dobře pokraČujou Pšenice
budou skoro již zaseté a tak nyní
přijde řada na oves a len Jak
doslýchám budou farmeři dakotští
síti letos hodni lnu neb se zde
len dosti dobře daří a dosti obstoj
ná cena se za lníné semeno platí
totiž % 164 za buši S pozdravem
na všechny čtenáře "P- Z"
Jos Vávra
SPENCER Neb ia května
— Red "Pok Záp" Před svým
odjezdem do Spencer slibil jsem
přátelům v So Omaze že jim
budu psát Ano psát se lehce
vysloví ale k psaní jest třeba času
tužky Ostatní o tužku by ne
bylo tak zle ale o ten časl Jsem
zde již skoro tři týdny a má ho
stinská místnost ač již otevřena
není ani spola ješti zařízena jak
by míla být 35 mil býti vzdálen
od železniční tratí a spoléhat se
milost tak zvaných "frejťáků''
vozků) nemilost železničního
agenta v O Neil s dopravováním
zboží a nábytku sem do Spencer
jest něco na co člověk žijící u
dráhy nenf uvyklým a Špatně
uvyká
Do tří měsíců však zde budeme
mlt svou dráhu a pak budem opít
trochu bliž civilizovanému svitu
Spencer jako Bonnesteel v So
Dak boomu je domy jak obydelnl
tak pro obchody rostou jako houby
po dešti a oDchod jest eiiy v kaž
dém oboru Snad kaldý obchod
jest Zde již zastoupen Z českýc
obchodníků jsou zde! C E rychle
má smíšený a grocernf obchod
Frank Matoušek a syn vlastní ná
bytkový a pohrobnický obchod
Jos Svoboda je kovář a má záro
ven koiarskou dílnu a zrovna se
mi zmfnil že by mohl potřebovati
dobrého kováře který se vyzná též
v kováni koni a umí částeční 1 ko
lářskou práci Fred J Sedláček
pak moje maličkost máme živnost
hostinskou
K útěše věřících a k vykonáváni
bohoslužeb stojí zde malý koste
llk katolický český jehož správ
cem duchovním jest rev p W M
Kroupa
Polohu pozemků jakost a do
Drotu pody popisu příété pouze
tolik podotknu že ' půda je v nej
lepším pořádku dosti vláhy jen
chladné noci zde vadl trochu Po
zemkovou úřadovnu zde otevřel
tento týden J A Madden a Geo
Dopson dobře známi z okolí
Newman Grove pod jménem
Boyd County Land Co vedle asi
dvou jiných a libuji si znamenitě
zde Co mne se pak týče docela
nic nelituji že jsem nechal cesto
váni a zde se usadil Jsem úplní
spokojen jen kdybych moji rodinu
zde už mohl mlt však to také
přijde Tedy good-bye příště více
Váš s pozdravem
I K Sinkule
Po at jakých jit padMát rokS dávaly matky
Ma Wianbow'1 Dootriio Stkdp nitkám
ivfm v not ▼srostu iudq
Tány o klid ooťai dobou oemocnfml dít
Hfrát připra
tur o klid doCoi dobou oemocnfml d tkar
ml?
Hakllaao pláta al Ihned o iábe 'Mra Win
tlowa HootLlng Byrup'' k déukámu ysrAatu
sudo Hoonota jeho w neocenitelná Tenu
ulehá malému trpltell Tiikamtlku ťřldrlul
te ee bo matky oeudálát Sádnoa chvbu
Tento Tjléřj prajem prarldluje atřeva a lála
dek pfebejde vétrova kotíce obiéktu)e dá
o imírluJe start a dodári obtoratvenl a
llu Hling tála "Mra Wlaalow a Soothlna
Syrnp" pro dáukoo obměnu aube má příjem
nou courá jeaaian na preapia jeanooo nc
inamenttájiino a nejitarliho fenakého léka
a oáatiuTaloM re Bnntenfch Státech
pro1eJ u váeca lékárník! necelém aTété
Je na
Ce
mdivMptimtt láhe Vldr (ádejta jea
aa tvíaebow a buothibo rnp
Modernóo
a třmi aejlepllml stroji opatřenou stroj
nickou dilaa Tlaatbl praktl'ti aimecnicl a
airojoitf krajané pp
Knoll & Bláha
v č 318 jižní 13 uL
kteK mimo éprárek (Nko bicykl )
lebo co do obora Jlea spadá— Jkob i
a vnbee
Táeno co do oboru Jlea spadá— jjiou prípravc-
a-
tfe-
bi eajaaoei Mf poeioutitl ZrláM doi
bujete-ll plachtová atialdlanb aeleaoá PkHy
na ohralanl Teleno majetku aeb loti na
arMtoT budete aajlsts Spin pokojem
kdripreot onu svsfit těmto iroenfm rema-
drt práot onu svšřu těmto iraCnm remi
atalaa BBaaaTt Irenou 130
Norelty Iron Brass Wks
Nékterč z pořekadel strýčka
ftussella Sace
Vystavení zvláštní odminy na
mozek a poctivost jest nejlepšl
cesta k vyvinutí lidských schop
nostf
Jednou se můžeme dočkati té
doby kdy stát omezí bohatství
jednotlivce
Lidé kteří nedovedou vydílati
peníze nedovedou také s nimi za
cházeli
Tak dlouho pokud někteří lidé
budou míti více rozumu a více
sebezapírání nežli jiní tak dlouho
budou v lidstvu boháči a chuďa
sové Intelligence pilnost poctivost
a spořivost tvoří bohatství a ti
kteří vynikají těmito vlastnostmi
jsou také nejlepšími strážci bo
hatství
Svěřit! některým lidem veliký
obnos peníz jest to samé jako
svěřiti blbci řízení parostroje
Hlavní zodpovědnost boháče
spočívá v tom užívali svého bo
hatství pro účele které učiní to
nejvitšl dobro pro největšl počet
lidí
Všichni kteří válkami a neho
dami byli zmrzačeni jsou hrstkou
u porovnání k tomu nebohému
množství nemocných kteří úpí
pod okovy reumatismu a pakost-
nice Ze všech prostředků proti
těmto útrapám neměl žádný tak
patrný výsledek jako světoznámý
Anker Pain Expeller Láhev
pouze 25c a 50c láhev
Levné ceny na jih
Na 1 33 úterek každého mě
síce prodávat! bude Illinois Central
dráha lístky hledajícím si domovy
téměř do všech míst na jihu a jiho
východu za cenu jedné jízdy více
fa 00 pro cestu tam a zpět Pro
knížku ve které popsán jest jih
podrobnou zprávu týkající se cen
železničního řádu atd pozeptejte
se v městské úřadovně č 140a
Farnam ul Omaha Neb nebo
dopiŠte na adresu:
W H BRILL
D P A 111 Cent R R Omaha
iDÉÉlittOllSl
V SO OMAZE
vlastní
FR LAITNER
na 30 a Q ulici
V Pohodlné nálevné lnut tMt vtfhnrnV
ležák na řepu víbér tich nelífinftfoh
doutníko výtečných likérů a pravých
nefalšovaných vln
Prostranná útulná místnost nnlknní
zamlouvá le sama a ct spolky čeaké ne
ualezaou v 80 Omaze lepil pohodlnější
a levnéjsí Též i alB taneční nemá v So
Omaze rovné a protož ct spolky české
uřinl dobře když před pořádáním zábavy
Jakékoliv přeptají se u majitele na pod
mínky Přízni krajanů poroučí se
24 FRANK LilTVER
Tel objitll 879 — Tel tíaáoraj 80]
iLouis Svoboda
ČESKÝ LÉKAŘ
Úřadovna l 301 Paxten Block
na rohu 16 a Farnam ul
Úřední hodiny od 11 do f hodin dopoledne
od 8 do' 4 M odpoledne
Veíer od do 8 v obydli í 1106 Williams nl
Poslouží ochotni krajanům tí
Y L Vodička
Ijió William ulice
Pozemkový přeplavní
a pojišťující jednatel
Úřadovna: sijjižnťrj ulice
Prodávám pozemky v Nebrasce a ma
jetky v Omaze Pojišťuji u tich nejBpo
lebliTřjSleh společností a prodávám též
přeplavné lístky do Evropy a nazpčt 85
THE
Fasf Trains
Union
Pacific
"The Orerland Limited"
a sa ' — _
fi4U 3 a ni a Oedon HtČakt
Butte Spokane Portland Seattle
xacoma aaa ř ranetsco Jos Angelea
"The Californla Express"
4:25 p m
For Denver Chev
eane Oeden Salt
Lake City Saa
FrancUco and Los
Angelea
"The Pacific Express"
ni lll N tři rorueover cney
stfU Us lila enne Oifden Salt
1 1 se aa _ _ _
Lake City Butte Spokane Portland
Seattle Tacoma San Franc laco and
JjOS Angelea
"The Fast Mail"
8'Kfl A Itl For Cheyenne
UU Aa lila Butte KnokM
Portland Seattle Taooma
"The Grand Island Local"
5:30 p m
For Fremonk Val-
"a loy Schuvl
lumbua Central City and Grand Island
"The Beatrice Express"
4:05 p m
For Valley Wa
tt oo Valparalso
David City and
Lincoln Beatrice
Stroma burf
Cit" Tlckat Offlca 1324 Farnam St
Taoaa lis
Vnom BTAnosr lota up lUacr 'Faosra t
a
f CQfl dO IlarrlsburgU
aOJUUU 1'cnn anazpét-
J Budou též prodávány lístky na okružní cestu do míst v Pennsylvanii Mary- ů
m Jandu a District of Columbia z cenu Jednoho Jízdného a Uarrisburgu '
J 010 P c do St Paul MInn ) Lístky na prodej J
V"'v wmiíiv 17 10 a 19 Kvema p
I Víechnyveskrzné vlaky opatřeny jsou vozy v nichž nalézají se ochutná- í
J várny knihovny pokoje přijímací dále vozy spacími sedadlovými všechny I
O típlné podrobnosti ohlední cen
i
í
% 1402 Farnam ulice
Dlst
HOTEL PRAGUE
čBslř HostinGc n mčsta Praliy
na rohu 13 a William-ul Omaha
Čisté i pohodlné zařízené rmkoie nro
cestující Jakož i výborní éeská strava a
vzorná obsluha
V hostinci obdržíte vtfborntf Storzňv
ležák nellet)M druhv vln a likérň a
doutníky No 1
Krajané zavltáte-11 do Omahy návSté-
vou ubytujte se v hotelu Praha nebot
ušetříte penéz i razných nesnázi
V pKzefi krajana žádá Vás
n F E Vlasák miJ
©aDofePDDDgi my
lil II AND BACK Ji I
AVv f H J I
Y Ny Mll 21 June 8 : Ao$u$t 2 to 8 II
I Swbod&é homesteadsi posomlij 1 '
i 160 i
▼ Morton okresu SevDakota pouze několik mil od Bismark
Máme
přiléhajících k pozemkům vládním Každá z těchto vybraných domovin zaujata bude na
jaře pročež přejete-li některou z nich přestěhujte se do Mandan nebo New Salem North
Dakota po Northern Pacific dráze— netěkejte až do jara neboť učiníte-li tak přijdou sem
jiní a budou míti přednost před vámi Výtečné pozemky hodící se k farmařeni i k chovu
dobytka jsou k dostání v tomto distriktu zrovna za tolik co stojí vtělení Vy jakož i
synové a dcery vaše můžete zaDrati domoviny přiléhající k sekci pozemku kterouž koupí
te od nás a takto nabudete
velikiélio léuru pozemku
za něis:ol:L:k i=set dollarů
ř-_ I _ _ aa a a' -
Přemýšlejte jen okamžik-
šf atudničná voda v hloubce od
dveří osadníka za Ji tuna
Nuže pospěšte a zajistěte si nějaký pozemek v Severní Dakotě Lidé na východě
slyšeli o blahobytu v Severní Dakotě a nesčetném počtu ucházejí se o tyto pozetnkv
Nabízíme tyto pozemky v lánech jaké si kupce přeje od 160 akrů do jedné 'sekce
nebo dvou pouze za
$400 do $V 50 akir
Máme též prérijní pozemky a vzdělané farny v Ramsey Burleigb Towner Rollete
Bottmeau Mclntosh Pierce Benson Cavalier Nelson Eddy a Ransom okresích Sev
Dakota jichž ceny sáhají od '
$800 do $2000 za akr
Podmínky jsou mírné s 6procentnfm úrokem na odložené splátky Můžeme to září
diti tak že ihned a kupci lze nám vyjeti a obdržeti cenv vťletní
Pozemky ve Wisconsinu
9400 až 10500 akr O podrobnosti dopište ai na
OAY-HAVLIK LAND CO Hufchinson
Francis H HaTrlik Hditel
Zvláštní výlety
PO
Illinois Central I
DRÁZE
Z OMAHY O
) Lístky budou se prodávali {
j odi4doi9kvčtnav£etnč i
vlaku Jízdního řádu atd dopiSte si ou
TT_ -nPTT T
Pass Agent Illinois Central R R J
Langpanl
1247 jižní 13tá nl Omaha Xeb
vykonává správní a levní vylepováni
pokojů veškeré práce natéraíské uvnitř
i zvenčí jakož i zaskllvánl oken
Jest zásoben též bohatým výbírem ná
sténnébo papíru nejnovejsleh a nejvkus
néjífch vzorků a má hojné zásoby tabu
lového skla a prodává tote levnéji než
kdokoliv jiný v místí Za veškero
práci k provedeni mu svířenou ručí
O hojnou přízeň krajanu žádá
Pr Lang-patol
84ml 1247 Jižní 13 ul Omaha
120000 akrů
-aoora oonata půda výtečná čistá
15 —
50 stop zeme porostla nejvyživnější travou uhlí u
sev Minnesotě a majetek v McLi
McLeod
Dr C Rosowater
ČESKÝ LÉKAŘ
ii
Úřadovna: 22 "Bee BolldlDř"
Od 11 do 11 dopoL
V nedlll od 10 do U dopol
TeL v úřadovně 604-Tel v bytu 1217
BydlL-£talo M17 Jones ulic
W G SLOANE & CO
obchodnlols
11 Mi iééi ronletr
v (Isle 508 607 411 sey 86 itUoa
Houth Omaha
sajsaBaaa_ Telefon 1
Zboíl se prodárá dle libosti buď sa hotov
neb na splátky ltf
C H Brewer tfe Co
pohrobníci a pftjřovatelé koni
120-429 sct S6 nl Bo Omaha Neb
t-f Bjsaaa__Telefoniíslo 80
v 'jím? mism}
hlavního města
pramenitá voda nejčist-
okresu na prodej za
Minn
£Jt51
I
[
rř
ř
í