Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 21, 1902, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok ZApadu
Z nešťastných ostrovů
Xnlňí podrobnoHtl hrůzné lmtatroíy
Lfčcnl katastre fy od oiitýci sveikí
Americký konsul z Guadeloupe
Louis H Ayrae který se na roz
kaz vlády odebral na nešťastný
ostrov Martinique do města zni
čeného sopkou poslal následující
zprivu do Washingtonu:
"Po celou středu ze vnitř Mont
Pelee rozlehaly se hrozaé riny a
když se obyvatelé St Pierru pro
budilí ze spánku ve čtvrtek ráno
tu spatřily že jest kráter sopky
zahalen v těžké mraky Celou
noc se středy na čtvrtek sypal se
ze sopky na město a okolí sypký
Sedý popel Obyvatelstvo bylo
tím nanejvýš znepokojeno avšak
guvernér Moutet který přijel do
St Pierre aby vyšetřil nebezpečí
sopky obyvatelstvo utišil
Ve středu ráno vplul do přísta
vu St Pierre anglický parník
Koraima na nemz nalézalo se 10
cestujících mezi nimiž byla paní
Stokesová a její tři dítky a paní
H J Indovi Cestující a údivem
hleděli na sopku z níž pršel po
pel když v tom se strašlivým
elektrickým výbuchem vyletěl
kráteru sopky obrovský ohnivý
sloup a na to hned proudy lávy
řinuly se po úbočí hory do města
a ničily všechno co jim přišlo v
cestu Výbuchem tím zničeny
také všechny lodi nalézající se v
přístavu
Nejméně 30000 osob zahynulo
v ssutinách města a mnoho mrtvol
plave po vlnách moře a hejna žra
loků vedou o ně zápasy Do Fort
de France přiveženo bylo 38 na
polo upálených obětí do nemocni
ce avšak šestnáct bylo již- vykou
peno smrtí z jich úirap a z ostat
ních jen čtyři mají velmi slabou
naděje že budou zachováni na
živu
Náš parník najatý v Guade
loupe přiblížil se k Martinique v
neděli o #7 hodině ráno Celý
ostrov zakryt byl hustým závojem
fialových a olověněšedých mraků
Podél celého pobřeží plovaly tro
sky lodí a trosky budov a z šedých
mraka vanul časem horký a časem
opět ledový vítr
U Le Precheur který nalézá se
pět mil severně od St Pierre j
bylo na moři množství kanoí pře
cpaných domorodci kteří úpěnli
vě prosili aby vzati byli na palu
bu parníku Celá severní část
ostrova pokryta byla stříbrošedou
vrstvou popele který dosud pršel
ze sopky a padal také na náš par
nik avšak vzdor tomu dorazili
jsme bez nehody do přístavu
Město st ťierre rozkládá se
podél mořského pobřeží na dvě
míle a postaveno bylo u úpatí
sopky Všechny domy bohatých
francouzských rodin byly výstave
ny z kamene Na mnohých mí
stech ssutiny ještě hořely a nesne
sitelný zápach spáleného lidského
masa otravoval vzduch
Jen s velikým namáháním par
ník zakotvil n břehu Když jsme
vystoupili na břeh tu jsme shle
dali že ani jediný dům z celého
města nebyl uchráněn Na všech
stranách ležely hromady popele a
soDečného kamene Po ulicích
nebylo ani památky Tu a tam
ze ssutia vyčnívaly hromady mrt
vol jichž tváře vesměs byly obrá
ceny k zemi V jednom robu 22
těl mužů žen a dětí leželo v jed
nom klubku tak zrovna jak byli
zachváceni náhlou strašlivou
smrtí
Z veliké řeky Gayane která
protékala město před katastrofou
zbyl nyní jen malinký potůček
Veliké stromy s kořeny trčícími
'vzhůru a opáleny ležely na všech
stranách byly patrně vmeteny sem
při výbuchu sopky Na některých
místech ležely obrovské balvany
dosud horké a pod jedním z těch
to balvanů vyčuhovalo rámě ně
jaké nešťastné bělošky Ticho
které panovalo v těchto ssutinách
Dylo přímo příšerné a hrůza zvý-
šována byla ještě zápachem z lid
ských těL
Ohnivý ten proud který za
chvátil a zničil St Pierre a jeho
obyvatelstvo musel obsahovati
sobě smrtící plyny které okamžitě
zadusily každého kdo se jich na
dýchal neboť skoro všechny ty
oběti měly ústa zakryté rukou
jako by se chtěly chránit před
udušením Všechny ty mrtvoly
byly děsně popáleny
Dojemně líčí strašlivé zkušeno
sti své ti kteří byli zachráněni
křižákem Suchet po zničení angli
ckého parníku Roraima
C C Evans z Montrealu a John
G Morris z New Yorku vypravují
že asi okolo 8 hodiny ranní roz
lehnul se děsný výbuch za nímž
následovala v zápětí ohnivá zápla
va která rychlostí blesku zasá
hla město a přístav Roraima
byla skoro rozbita a počala hořeti
"Co živ budu nezapomenu na
ten strašlivý dusivý ohnivý vichr
který mne obklopoval" vypravo
val Evans "Morris a já spěchali
Jsme do podpalubí a tak jsme ušli
těžším popáleninám Když jsme
se navrátili na palubu tu loď nJ
lézala se v plném plamem a nebýt
včasného příjezdu křižáku Suchet
tu byli bychom zhynuli
Ben Benson lodní tesař pravil:
"Nalézal jsem se na palubě u sto
žáru když v tom rozlehl se straš
livý výbuch OheB zachvátil loď
a kapitán byl strašlivě popálen
hlavně uvnitř poněvadž dýchal
do sebe ony plameny Bolestí
byl tak šílen že chtěl skočiti do
moře avšak hleděl jsem mu to vy
mluviti leč marně Skočil přece
do vln chvíli jsem ho viděl na
povrchu a pak zmizel
Jos Beckels námořník který
jest tak strašlivě popálen že onad
již umřel vypravoval s namáhá
ním že oa byl posledním z po
sádky který viděl nešťastného
kapitána Týž chtěl zachytit plo
voucí matraci a při pokusu tom
ponořil se pod vodu a více se ne
objevil na povrchu
Z italské lodi Teresa Lovico
zachráněno bylo též několik ná
mořníků ale z nich žádný nebude
zachráněn při životě
Vesnička Irvine ležící jižně od
města Pierre byla ohněm úplně
zničena a skoro všichni obyvatelé
její přišli o život Jeden ze za
chráněných její obyvatelů který
musí zemříti následkem utrpěných
poranění praví že vlny moře za
topný vesnici a ze voaa iicn dvia
T
Plodloy 1 YýrOtky amerických Lehký úsměv pohrávající neústi-
farem dOSDd V Cele 18 kolem rtQ Masarykových byl
nejlepším znamením ieho mnnVn
S ukončením fiskálního roku iení A úsměv ten nm!i
I " - — w
mci vs ř-ort de France ale smrt
její očekává se každé minuty
Její vychovatelka Klára Kingova
praví že s Margaretou nalézala se
na palubě parníku a společně žs I9° Jne se ze zprávy sekretáře tváře po celý večer když i klidem
pozorovaly začátky soptěni woni zemcueimvi oozveaen ze cizina praveno hlosoía naslouchal vol
w"i ujr uasiai vuuku iuu i:un# ivw nym rozaovorum ťrvy uial se
byla zničena tu lodní tesař sesta- merskýcň plodin a výrobků v ceně slova advokát Tomáš čapek ienž
i i
9932000000 10 znamenalo po- poukázav
tak vařící že koho zasáhla ten
zahynul aneb byl tak opařen že
žádná lidská pomoc nemůže ho
zachránili Šestnáct nešťastných
zen z írvinu dvio odvezeno do ne
mocnice ve Fort de France avšak
těla jich jsou tak opařena že snad
co tyto řádky píšeme již všechny
zahynuly
Loď Grappler jež měla na sta
rošti zprávy na podmořském laně
pyia pri vyDucnu potopena i a ce
lou svojí posádkou a také fran
couzská loď Temaya byla zničena
Na anglickém parníku Roddam
skoro všichni kdož nalézali se na
palubě byli zabiti okamžitě
avšak kapitán ačkoli strašlivě po
pálen s pomocí třetího strojníka
topiče dopravil loď do přístavu
v St Lucia Americký místokon
sul v St Pierre Amedee Testart
hledal ochranu na palubě parníku
Roddam a šťastně se tam dostal
avšak hned na to sklesl s paluby
do vln moře mrtev
Americký konsul Thomas F
Prentis jeho manželka a jeho dvě
dcery jsou na jisto mrtvy avšak
vzdor všemu pátrání nemohly být
ještě mrtvoly jich nalezeny a také
žádné stopy nenalezeno ještě po
anglickém kónsulovi Jamesovi
Jappovi a jeho velké rodině
Obyvatelstvo Martinique ohrolcno
kladem
Den 13 května byl dnem smut
ku pozůstalých na oešťastaém
ostrově a oď časného rána byly
vil prám a umístil je na něj nežli
se to však stalo tu zemřel Marga-
retin malý bratříček na to zaby
nula pani Stokesová a hned na to
nejmladŠI její dceruška Vycho
vatelka Kingova chránila Marga
retu před ohněm svým oblekem
ale vzdor tomu bylo ubohé dítě
tak těžce popáleno že se nemůže
uzdraviti
Při zachraDovacícb pracích ve
lice se vyznamenala loď Ponyer
Quertier řízená kapitánem Tbin-
onera Když poprvé se vydala na
svou zachranovaci missii tu mu
sila proniknout! mrakem žhavého
popele a několikráte paluba její
chytla oheB však byl mužstvem
vždy rychle uhašen Z první své
cesty přivezla z okolí Le Precheur
do Fort de France 46 lidí To
bylo v sobotu V neděli zachrá
nila 923 lidí Parník Suchet a
dánský křižák Valkyrien zachrá
nily 1500 osob z krajin katastro
fou postižených
Mnoho mrtvol úplně bylo ztrá-
veno v ssutinacn města žhavým
popelem a lávou které pokrývají
celé město do výše šesti až osmi
metrů
Při prohledávání ssutin nemoc
nice v St Pierre nalezeny všech
ny železné postele zohýbány a
rozlámány na kusy ale známky
ohně není na nich pozorovati
kdežto po přikrývkách rohožích
atd není ani památky V někte
í
Novy život
vléváme do těla tím že
vyčistím a oživíme krev
atlm aeaiHMO celou aountava
Severflv
Krvečistitel
Um o účlnknje přímo
krev rozmnožuje počet čer
vených tilleek čími ncinf
krev bohatou mocnou a do
diva čiloatl tělu I mysli Slabé
a bledé dívky naleznou v něm
oejlepil lek
Cena $100
na vťznam cetv ní ní
těšitelný přírůstek přes í 100000 Masarykovy upřímně uvítal jej v
000 proti roku 1900 Za posled- českém středu Po něm promluvil
nich 8 měsíců od ukončení fiskál- profesor Masaryk sám Slovy ne-
ního roku až do konce měsíce hledanými zmínil se o ivé cestě
února r 1902 prodali jsme dále jež vedle obiednantfch DřednáíeV
cizině našich farmerských výrobků má i účel studijní V průběhu své
a plodin za 1633073000 což řeči poukázal oak na neDatmé ido-
činí úhrnem za 20 měsíců obrov- jení panující mezi českým živlem
skou sumu $1586673000 jež v Americe a starou vlastí Ame
oyiy cizinou zaplaceny za piooiny rické časopisy a kn bv opatrná
a vyroDuy pune prače americkycn vláda rakouská systematicky zaba
tarmeru Ivuie a tím vvv£rini nmimt
- -- -j - — —-
l tono vývozu strženo bylo v česko-amerických poměrů v Ce
r 1901 za bavlnu 1315105047 chách Aby tomu alespoň z části
Za CbletJOViny IÍ7S5Q4Qt8 za bvlO OdDOmOŽeno učinil nrnfpanr
maso a masné vyroony iiboioo- určitý návrh a předložil jej pří
073 za živé hospodářské zvířectvo tomným k volnému posouzení
52 050070 za miecne vyroDuy Nívrh jeho záleží na tom aby
ř94°37"- současné utvořila se na obou stra
Vývoz masa a masných výrobků nách oceánu jakási společnost ie
byl největší v tomto posledním jíž úlohou bylo bv stálé udržování
roce ačkoli vepřového masa a vý- bližších styků mezi Čechy a českou S TVT S 1 f=T
uunu uvuu tiiu vjiv "ituci vcivi ameucicou l počátku monia
nežli předešlého léta Hlavně vý- by být činnost společností těchto l7th ní Farnam Patterson Blk
i--
voz sianiny utrpei neDor sklesnul omezena na usnadnění cestování
o 56030088 liber kdežto šunek A sice tak že americká společnost ř nsa u oho° utu TeI- '33
j i uuiiaKli uy se O 10 IDV KIZQO- m _
ročně jeden moderní člověk z tíiarleS -KmihlMI!
vecn učenec proiesor pásnu
ADRESÁŘ SPOLKŮ
Četko-Slor Dělnlrké Podpor Jedoatr
pro MToroiiptdnl §111
Minnesota lowa Witrondn Jíebrajku
obě Dikoty a Mlcuigtn
D1I lit - P1 Vln
ŮFadnlirl Matním rfbnntm M toldoD
kletnt Dfel txxlHwofm D"l4m Tfilnllir
uf lánj hudou VsIkoptodMida Krant Uknk
Htťaul Mino I iii(U)pfxll J Aubradit
Mlnnpollt Mino II iulU)pt™ll Jnpbi
flromiika llopklu Mlnn VelkuMJamallc
Kruut A Kr'h 81 Pnul Mina VelkopckUď
8f kr Jonepn Tyra MlnneapolU Mino
radoTna:lM6UxxlbueaC Si ťui Klan
Č I T Hontc-omerT Mina
odhfri tri tnhtie ktidoa ítrrtou nadtll
MICI
ťtedtedi Ir K Staněk Talemol
Kuaoda Pokladnk
Kr Mli Cfetnlk Volt
Touai Savé:
t
Karel
t II Sladoíech v Le Suear Ceater
Minnesota
odbřrl tri rhdie kaMon 1 nodCII v mui
in! loor Fřrdwda Jakub Krsnik tajemník
Fi Bana LeHuurCntMr Mlnn dfet J m
cek pokladník Váo Kraira
t III v 8t Pani Jllna
lodhfTáiTÍ Kblie kaidoul tfelu r míelol
1-redMMia rnomin tthllda: 474 Uixlrloh Are
tajemník Prant aanda 467 Hár'lnon are Bt
ťam Mlnn: MVnlk Krant Ilurek ft-ft
Pleatant Ave poal Václav Kotnour
ABSTJRAIITY
-VrHOTOVCJB -
rých domech bliže řeky nalezeno
několik dosti zachovalých domů
avšak všichni jich obyvatelé byli
mrtvi a vypadali jako by zasáh
nuti byli bleskem neboť seděli na
židlích a- leželi na pohovkách v
nanejvýš přirozených posicích
Katastrofa musela postibnouti
město náhle Ze sopky vyrazilo
asi obrovské množství plynů kte
ré způsobily strašlivý vzdušný
tlak jehož účinky byly nanejvýš
zhoubné Za těmito plyny násle
doval dešť kamenů a popele
Blíže Carbetu nalezeno bylo 500
mrtvol které ae nacházely již v
největším rozkladu a zápach z
nich byl tak nesnesitelný že ani
vojáci nechtěli se jich dotknouti
Skoro všechny ty mrtvoly ležely
obličejem k zemi Mrtvola jedné
ženy nalezena byla v blízkém po
toku v jehož vodách asi hledala
ochrany před žhavým ohněm ale
marně Poněkud dále přišlo se
na jinou hromadu mrtvol v celku
bylo jich asi dvě stě Na další
cestě z Carbetu do St Pierre na
lezen byl klečící muž u sochy
panny Marie Smrť zasáhla ho v
tom okamžiku když se modlil
Veliká socha panny Marie kte
rá stála na vrchu na St Pierre
byla vržena se svého podstavce
asi na 50 yardů musela to být
ohromní sila která to mohla způ
sobit! V ssutinách katbedrály
kam se utekly davy lidu domní
vajíce se že v této silné kamenné
a také naloženého prasečího masa
vyveženo o 5443928 liber více
Za oněch 8 měsíců končících
únorem r 1903 opět sklesnul
vývoz slaniny o 32000000 liber
proti onomu vývozu v r 1901
avšak za to docílené ceny byly
lepší Šunek vyveženo o 32500
000 liber více kdežto cblebovin
vyveženo méně hlavně korný a
toto zmenšení obnášelo v celku
121500000
V roce 1893 79 procent našeho
vývozu sestávalo z hospodářských
plodin a výrobků Toto faktum
zjištěné zprávou sekretáře země
dčlství naznačuje že výrobky a
plodiny amerických farem jsou
dosud hlavním pramenem našeho
národního bohatství vzdor tomu
že náš vývoz průmyslových výrob
ků se v posledních létech tak zve
lebil
malíř a pod navštívit! mohl Ame
riku pořádati zde přednášky ane
bo konati studia Z toho vyplynul
by dvojí užitek Jednak stoupla
by v Čechách znalost amerických
poměrů jež je tam dosud chabá
jednak stoupl by význam českého
pojišťující jednatel
a reřejný notář
ZMtupuje nejlepll poJUfulIcl ipnletnoaM
OroUáVB a kODUle m nmnllf mmAÁmÁ
liau "-i— J aTruy a no nTTOP7 aul
Ptylujt pěnit na nemorílý majetek
Utnoet 817 So 14 St Omaha Vah
Na drahém poachodl
jména v Americe V českém ná- v i ví 1
rodě jenž schvácen je pověstnou UHiaZSKO ŠKOlV
obchodní-
HTllřek Bortmký l
MInneapollg Minn
odbfTiiTtftohniekaJdoul nedill v méile
lni { ll corner oř Waablngton tt Oedarav
Jo PředKda Kalnbman mltpfed Anton
VáJ™J t!'?Jeí!"lL'''' Modr ototnlk MKulál
pokladník £ Albrecht
Č T T Koré Praze Mino
?SbíTiT cb51 kaídon 4 nedtll v mMct
řiedíí)AníT BuíÍD'J- Ani F VrtlS
nr aíetnlk Václav Poml pokladník Jakub
svoboda New ťtanoe MlinV
Komenký l TI v Hajwarď
Minnesota
odbfváav KbtiM I nedillv mealcl Pfed
J Funrar mlatoprda Volt Paoovskf tal
Joaeí Straka Ůlenvllle Mln "VetniV
£100™""""' pokl1 V4cl'ř Oakland
Karel Tellký l Til v Sot 1 řebonU
Minnesota
odbfrá tri acblie kaidon 4 nedtl
rrcunua voji Lnnř rulatopleda 1
Smkt Metnik Jan podojil
Klein prtvodei Joa Balata
t H I !„h n Ll I -L _ V
Volt Klein Joa Kdl vfbor naií7 íll'
ČEŠI V AMERICE
T V Park River Sev Dak
spáchal v úterý dne 6 tm sebe
vraždu krajan Tomáš Jfrovec
střeliv se z ručnice zrovna nad
srdce Jírovec bydlil na východní
straně města poblfž mlýna Byl
ještě asi hodinu živ po vypálení oho ovšem dalo by se docíliti za
rány a neztratil vědomí až kdvžlouí'nn08t'£esko-amerického tisku
pověděl všem kteří se do jeho do- beze značných obtíži Jak osvěd
mu seběhli že si poranění své sám til by se ta myšlénka záviselo by
způsobil Zoufalý čin svůj spá- Pd budoucnosti avšak jednohlas
úzkoprsností šířena byla by láská
a samostatnosti poflnika vosti a
neohroženosti Cestovní výlohy
takovéhoto turisty páčí proí Ma
saryk na {500 Česko americká
společnost v Praze o jejíž organi-
saci postarati se chce prof Masa
ryk sám měla by stejný účel
Návrh vyvolal všeobecný zájem a
rozpředla se o něm živá debata na
niž podíleli se různí řečníci Tenor
řečí těch byl že bylo byžádoucno
aby učinil se pokus v tom směru
Kdežto ale návštěvy předních
mužů z Cech schváleny jakožto
velice žádoucí proti návštěvám
odtud v Čechách bylo mnoho na
mítáno Při tom uvedena na pře
třes otázka finanční a dokazováno
ze vyiony a cestou ao Ameriky a
po Americe spojené přesahovaly
by značně obnos f 500 I bylo by
zapotřebí fondu mnohem většího
mtafrf
l 7 na U r L U 1 M
wiisuniH vojt
AntVelliek Joa
Volt Klein Joa Kdl vtbor n
veuiek J FUlpek atriícl Fr Btaaka ooaeL
Č TIII Rovnost Owatonna Mina
odbfvtavaacbtaekatdoa S neděli v mtalel
V00 '"opOfol v elnl C 8 P S Predaeda
rr vuh mniuurra
uináviny jsou právem ta ntj-
lepsl ve státu a taoýatřily Id
kům svým vlet míst nel které
koliv podobné íkoly jiné
Celé řadě ml krajani a krajanek
dostalo se prostřednictvím jiek
dobrého postaveni
Leopolq Marek
-nek
Fr Rurea ufAmni
" — " — - nitmi airu Haapar
Sleaák venkovní itrai Joaef H VavHn
Spolek ě IX v Pine City Minnesot
odbřT4 1T4 f008' kaidou druboo neděli t
J55i- Pfedaeda Jan Stocbl mlatopfedaeda
TomM BUI1 tajem Fr W iíví:h Pine filtr
Btetnlk Jan Helda Plna Oltv Mlnn
Jan Kanbavr Plno City Mlnn
UM
nám a my
za ceno sníženou
diiivotnl fkolné mu odprodáme
Adresujte dotazy na:
pokrok JIdpadu
Omaha Ntbr
chal pro domácí neshody Manžel
ka jebo která dlí u své dcery ve
Wasbiogtoně byla Jírovcem ně
kolikráte ztýrána a proto nechtěla
se k němu vrátiti když před ne
dávnem o to požádal To jej tri
pilo a proto se rozhodl že učiní
konec svému životu Byl doma
pouze s jednou svojí dcerou ale
ta nedlela s ním v jedné světnici
t„cř-i„ „ vnrt - w 'budově naleznou ochrany nalézá kdvž přikročil ku orovedenf v ho vi„ SnSíiedníí
í ť Se Sta mrtvol ale tv DOltrvtv in n(Uk '„1 t k'? J!"" epbe Jeat deaetkrit vetli
nenv aavv irucnncicn nai _ : ' 1 — ' ' vuinU vicuku inuicti nuuaonra tetvai
né mínění bylo že měl by se uči
nit alespoň pokus v tomto stiiěru
ťo upřímných přípitcícb ku cti
vzácného hosta nastala volná zá
bava na níž se prof Masaryk živě
podílel
Střežte se matl proti katarrha obsa
hujícíth rtuť
ponivadl rtuř tnlíi Uchaěnlna oolkndl rl
avaujni vniKnuvfi no oejaiiinaivm povrcnem
Takovéto oredmětr nemalí brtl nllidv nouii-
akuwnano Mkaře Jellkol
něny davy truchlících lidí
Vleční loď Spojených Států
ťotomac která se vypravila za
San Juan Porto Rico na Marti
nique plula dne 12 května kolem
pobřeží ostrova a na moři setkala
se a lodicí na níž bylo pět černo
cbů a jeden běloch a když tito
lidé vysazeni byli na palubu Po
tomacu tu nalezeno v kapsách
jich plno skvostů a peněz které
patrně pocházely z krádeže mrtvol
oplně troskami a popelem Na
policejní stanici ležela hromada
mrtvol s obličeji obrácenými
k zemi
Dle guvernéra Roberta Llewel-
lyna skutečná ztráta na lidských
životech na ostrově St Vincent
nebude nikdy zjištěna Sopka I
dosud chrlí proud žhavé lávy ze
svého kráteru a vzduch na míle
předsevzetí
dosáhl věku či roku
1 Rudolf Sváb 28 roků starý
z č 339 vých 71 ul v New Yor
ku zaměstnaný v továrně na vyrá
bění plynových motorů v Mott
ulici usmrcen byl předmio středu
při výbuchu jenž se v továrně té
udál Nešťastný krajan byl čle
nem I Českého Veslařského Klu
bu a cvičil se právě v poslední
Jírovec I neilt dobro je vám anad anlcb vanlknontl
— I mnkn 1111 r_ k 1 I)
uneney ateu v Toledo O neobsahuje tád
non rtuť a by vil braná vnitřní Mlnknje pH
no na krev a cevněiáek celého avauimu Kdvi
aapujete naii a uawrrn unre preaveacte
auyaie uoetau hq pravv iuva ae vnit
hotoven leet v Toledo Ohio apoleíooaU
vaeatr uo — uúporueol adar
Na prodej o v lečí lékárníka 75c láhev
iar Ball'a Family PUulky Jaon nejlepil
Mtíz ZZri l i "TV mHe době k letošním veslařským závo
°tllZ ílfLVrří ITÍf koJPtyeen kouřem a po- dQm Nad níhou
1 uiuua u jj ujuv-uiujica 1 peiem atery ODKiopuie celou kra-
Po tomacu lupiče ty ode- jinu jako mrak
strofě
velitel
vzdal k potrestání veliteli fran
couzského křižáku Suchet
Obyvatelstvo celého ostrota jest
ohroženo hladem a potravin jest
zapotřebí nejméně pro 100000
lidí kteří jsouce zbaveni všech
zásob svých a všeho svého majet
ku již dnes nevýslovně trpí hla
dem
Vzdor tomu že francouzští vo
jáci neúnavně pracují na pohřbívá
ní mrtvol tu práce jich pokračuje
jen zvolna a zápach z mrtvol do
sud nepohřbených se stává čím
dále tím hroznějším Při pohřbí
vání mrtvol přišlo se na některé
nevysvětlitelné události Tak na-
Guvernér podal anglické vládě
tuto zprávu o situaci na ostrově:
'Přijel jsem sem včera a nalezl
jsem Ze stav věcí jest horši nežli
jak zněly první zprávy Celé po
breži mezi Robin Rockeru
Georgetownem bylo zpustošeno
tfm samým způsobem jako St
Pierre a obávám eže všechny lid
ské bytosti žijící ▼ těchto kraji
nách zahynuly Nejméně 1600
osob nalezlo zde předčasnou smrt
avšak přesný jich počet nebude
nikdy zjištěn Mnoho majitelů
plantáží 1 a jich rodinami zahynu
lo Přes tisíc mrtvol bylo již na
lezeno a pochováno Sto a šede
1 l - r t v t v t
uiimi cuuc uciusay 1 sai osod naieza ae v nemocnici v
jejiz tělo spáleno bylo k nepozná- Georgetownu ale sotva šest
ní a hedvábný šátek který držela těchto bude zachráněuo při životě
u svých úst byl úplně neporušen Podrobnoti tyto katastrofy jsou
aaie naiezeny pyiy ave úplné spá- tak děsné že řich nelze oodss i
1 A m t_- I J I iv v a I- ' _ V f
euc uj-ivoiy miaaycn aevcat aieivsecnny plantáže pěstující cu
oouv Kterou meiy na svých no krovku v Carib okresu úplně zni-
nou oyw onnem neporušena- Ceny a dobytek byl zabit Sopka
Největší chvála ze všech stran dosud bouří ale vfbucbv isou
se vzdává konsulu Spojených Stá
tů Aymeovi který pomáhal při o
šetřování raněných tak neúnavně
až vysílen klesl v bezvědomí a
musel býti lékaři ošetřen
Italský konsul 1 Garbadoes na
lezl v ssutinách mrtvolu své dce
ry která v dobé katastrofy meška
la v St- Pierre návštěvou Mar
garet Stokes devítiletá dceruška
Clementa Stokesa z New Yorku
která se svojí matkou a čtyřletým
bratříčkem a tříletou sestřičkou ae
nalézala na palubě zničeného par
níku Roraima nalézá se v nemoc-
již mnohem alabší avšak vzdor
tomu lid se dosud chvěje obava
mi a úzkostí
Ač sopka Soufriere se tiší tu
přece ještě v její nitru bouří výbu
chy které lze slyšeti až do vzdá
lenosti sta mil a za každým vy
stupuje pak sloup kouře který ae
promě&uje ve veliký mrak časem
vystupují ze sopky 1 též veliké
ohnivé koule'
Hlavní město ostrova St Vin
cent Kingston není ještě ohrože
no ale hustý déšť popele a ma
lých kamínků dopadá až tam
nou
ztrátou mladého muže truchlí man
želka a dítko O traerické smrti
Švábově sdělují se tyto podrobno
sti: Sváb byl stroiníkem v závo
dě Augusta Metze čís ita Mott
ul kde se ve středu konali zkou
šky s novým gasolinovým motorem1
o 35 koBských silách Stroj nalé
zal se ve sklepě tovární budovy
když náhle nastal prudký výbuch
a z trosek motoru vyrazil mocný
plamen Nebohý Šváb byl v obli
čeji a na těle hrozně popálen a
část motoru na něho padla Po
hled na těžce zraněného krajana
byl děsný Přivolán italský kněz
z blízkého kostela který Švábovi
udělil poslední pomazání načež
byl tento dopraven do hospitálu
sv Vincence kde zemřel Vzdor
smrtelnému popálení a bolestem
jaké zakoušel byl Šváb při úplném
vědomí a prosil aoudruhy aby jej
usmrtili a dalšímu jeho trápení
učinili konec Příčiny tohoto ne
štěstí se vyšetřují
"3 "Na výslovné přání prof
Masaryka" píší z 10 t m "New
Yorské Listy"sešel se ve čtvrtek
večer v Národní budově kroužek
českých občanů v němž zastou
peny byly téměř všecky druhy po
volání Byla to jaksi důvěrná
schůze v niž prof Masaryk měl
příležitost poznati různosť náhle
dů a učiniti si určitý názor o po
měrech jež vládnou mezi českým
pfistěhovalectvem Nežli došlo k
formálníma zahájení debaty byl
každý jednotlivý host představen
věhlasnému filosofovi českémujenž
Naše
nízké
ceny
C X Čechosloran v Ollrla Minn
Pfedaeda Karel Kohn ralatonředaada T
I IMlk TT
Kdo ty si přál dítky švédo lkol £133
t1 - 11 pvvoaci v Jakei vnitřní atrii V Kfíí van
tich postalt atak £0nl atrii V Uaraaln a&t výbor J Tánk
dOfcrOU fcudOnenOSt Čechle ě XI v So Omaba Heb
tabetpeliti necht doplle I ooí bodínveíer1r' a?n? J'k'ou taí ♦hoDptÍ
a7uawu nuuii lauemaiK Auoir junulásr ffi
Číslo XII Chrudim v Baelne Wis
°?lb1'?Tí ecblM) kaidon třetí eobotn mi
a cl v J hodin veíer Predaeda Joa Polek 101
Hanerer 8t taj Joa Biehllk ISot Ntlwauke
SUtetnlk J L Bya I0 Hlh Bt
Číslo XIII Český Lev v Seaforth Rte
wood Co Mlnn
odbfvá achíie kaidon druhou nedill v míalo
Predaeda Karel Boufek mlatoprede Anton
Berbua tajemník Jaroaiav Kovanda dietní
Fr Jarol pokladník Jan švec
Číslo XIT Ladlnir Klácel
T Haure1! 'U
bfváenhoiekald&n ň
ledaeda FranL Knslik itmi11 triA v-
BetnlkJoa Mendllk llaua-en Wla nklaóv
nik ¥ J Kouki
Jan Ubs ě XY Uopklna Mína
odbfvá v echtie kaidou drnhon aobotu
mealcL Freda Václav Trra tal J HnmU
ko Hopklna Mlnn
Kebraaka ÍXTL v Omaha 5eb
odbfvá avé acháte kaldé první áterf meafot
valní p J W Hroeha Předa Joa Dolejá
mlatopredaJW Hroch tajemník a sčétnlk
Jakub Marei lilo Ho Uth 8u pokladnllr
Karel Maret S E eor ftth and Wiaiama)
Bt PrtvodH Anton Kýchly vnitřní atria
Tomil Doánk nkAtnl trái lH tnKk
Jan Polívka A HnllitkaJ W Hroch vtbor
UIBIOIKH
ČíhIo XTII v Lowrr Minn
OCt nravld jiná trhacji nrnl wtmAlH A
"ua átartin bartiil: tMlem Wmwi rj
átotnlk J r Leueeka pokl Kred H Chan '
Číslo XVIII Bratři Sérem
v Uriwood Wls
tvollll al nauledulld ářadnlky : předseda Tom
Kyeelko mlatopfedaeda Jan PlileruJ Vnuk
V Klnkor áCet Jan Kikr iki iu
Štipek prvod( Fr Marřl Toltřnl atrU Jan
Nybrt venkovní atrii Petr Petrhk Scháa
MOdbvaJt kUdou dra boa nedáli v máalcl
mm
"Tbe limited" erenlnx traln and The Eipreaav
noon traln from Omaba tor Chicago
Wm UNEXCELIED SERVICE
Day traln and crenlng traln (rom Omaha íbf
MlnneapolU and St Paul
Tlckett of igenta ot eonnwtlng linea
W O BEILL DUS Pui t Agt Omaha
I a H HAH90K OP
Ohlaaae
JrMEBBriOJ'
Inbnaae
z která prodi
vím carucené
zbozf hodinář
ké a zlatnické
ilikivají nám
každý rok n
ita novích oal-
kupnfko vo 8p
otaiecn
Pakli Dotřebulele zlatit neb rtříhmál
bodlnkr řetízek prttea atd piiteii pro
náá teaky cennilc a pfeivédíte se ie ku
povinlm u ni uíetřfte 15 ai 40 procent
W J Wíša & Syn
381 West i8th St Chicago IU
j 1 1 1 n 1 11 1 1 r 1 n 1 1 1 1 1 1 u 1 1
li A rlch out undevcloped 1 1 1 U
fll tractlnřlorthweateniWyo- (II I
1 mlng Contalna wonder 11
Jí '"Uy tood opcnlnfi tor J
II tnuli raiwhea along good 1 1
II ttreama A mil Ilon acrea II
II oflandopenforKttlcment II
I JSSrvaaalaiOPAO--'-- pjJ
Josef Kavan
pozemkový - - -
pojlšf njící jednatel
1410 WlIHam ulicC
Prodivá loty v Omase I t So Ornáte no
akv amvéa farmv v onhllil rtnhH r
wjjiiui vuin rmm n
Irem při oeni h nrJnIMirh
rvnotovovauím aualraktn
I vám v i' h nellepllch
i aanyva a
—NEJVĚTŠÍ—
MASNY KRAM
aa 8 a Pleree' allcl
mi krajan náá
Nejvgtit letkf řeznický závod
aa £aat itraně
Velké záaobv maia viebo drahá
uzenek lalámn Junek a vle co do
obora vurtcajko táhá — Koupíte
zde levněji a maao lepil Jak q ně
koho jiného
milllMIIIIIIHHlIlM
Železniční pozemky na prodej
V severním Wiscousinu Chica
go St Paul Minneapolis & Oma
ta držba ml na prodej při nízkých
cenách a výhodných podmínkách
£ JXt Jk U£W UJLi I ých pozemkt rolnických Ti
kdož koupi záhy mohou vybrati
si pozemky při krásných řekícb
jezerech v nichž jest hojnost ryb
a jež poskytuji nevyčerpatelný
zdroj vody jak pro rodinu tak i
dobytek
Pozemky po vétSině jsou zalea-
níny půda jest úrodnou a snadno
zpracovatelnou Chicago Milwau
kee St- Paul Minneapolia
Dulutb Superior Ashland a četná
jiná prospívající místa na dráze
Bratří Kunclové St' p" M ° ' " drábách
v:?_y_t_ 1 a: 1 — 1 r_i_ 1
uinyca posayiuji aouryen irnr pro
etsh 1344 jiM 13 uL plodiny farmeraké
RejvěUi zaaobjr maas vleho draho I ' O bliŽii podrobností pilte na
axenek aalámo lunek a vůbec viebo co I Ceo W Bell
f obor tento spadá c"'" "vT W''
upřímně každému potřásl rukou 'Ceny levníjší tti kdekoliv Jinde' II pro AOP A SI Pau Klan
MASNY KRAM
aajil stran' mřata vlaitnl kraj ani
Obraťte se a dĎvřrou n něho a
bude vám spravedlivě posl úženo
JjTs
Marešův
Balsám proti kašli
Jert to zcela ipolehllvý
rodinný Itk pro kašel
ehraptiroat boleni v krku
ztráta hlasu vyiychanf
lektání v krku jakož i Ji- i
ným nemocem hrdla Jeat 1
lahodný ze dltkám cbut-1
na a iet talt clitý že ni
komu ublížit! nem5že
Potom Je tak ipoiehlivý
ie byt Jutě mfll některou
a vyjmenovaných nemoci
aebedéleMareauv Balaám
proM kaili Vám hned ule
ví a rychlí vylíčení zjed
ná Ffedčl daleko vSeclmy obyřejná Vkj
a ivroby proti kavSli Vytáhne zápal kte
rýž kailánl atd pfiaobt potom ty cAátky
zabolí a poailnf takže lUrá nemoc ae ne
vritt Proto každá rodina by ho míla
chovat! po ruce aby vyléiila nemoci ta
ková hned z počátku což bývá poměrná
snadno Láhev 25 a 50 centů u Vaieuo
lékárníka Nikdy ae nepedluje
MAREŠ KEOICIIE CO
2876 Archer Ave CHICAGO ILL
Naái knížečka "Nejlepií lelcaTpoeiem
každému na požádáni adarma
Banner X D 8 dubna ÍBOS
MAREŠ MEDICÍNĚ CO
Chicago li
Zde vám zatkám 50 ctft na Martn
rheumaticke tabletky Ty dvě iketulky
co jwm il od vál obtednal dohřa
oavěJily Má matka měla rhenmatíím
v rore a co uifvala vaáe tabletky uk ji
to preatalo Já mulin že ai vvuřlvá
Jeité Jednu ikatulka bod po vUm
BOctoo JCKIXCL